Зміст облік операцій з формування статутного капіталу 3 Система рахунків для обліку статутного капіталу банку 3 Основний та додатковий капітал банку 4 ОблікСкачати 118.85 Kb.
Дата конвертації26.05.2016
Розмір118.85 Kb.
ЗМІСТ


Облік операцій з формування статутного капіталу 3

1. Система рахунків для обліку статутного капіталу банку 3

2. Основний та додатковий капітал банку 4

3. Облік операцій з формування статутного капіталу банку 6

4. Переоцінка та дооцінка основних засобів 10

Висновок 12

Список використаної літератури 15


Вступ
Статутний капітал банку формується шляхом випуску і продажу акцій його учасникам — юридичним і фізичним особам. Відповідно до цього розробляється методика відображення операцій з формування статутного капіталу банку.

У процесі діяльності банку статутний капітал може зменшуватися за умови зменшення кількості його учасників. Як збільшення, так і зменшення статутного капіталу відбувається лише за рішенням загальних зборів учасників з обов'язковою наступною реєстрацією змін у Національному банку України та в Комісії з цінних паперів і фондового ринку при Кабінеті Міністрів України. Ці установи контролюють також, щоб статутний капітал формувався тільки за рахунок власних (а не позичених чи залучених) коштів учасників, як правило, з прибутку та спецфондів, накопичених з цією метою.


Синтетичний облік статутного капіталу ведеться на пасивному балансовому рахунку № 500 «Зареєстрований статутний капітал банку», який має два субрахунки: № 5000 «Сплачений зареєстрований статутний капітал банку» і № 5001 «Несплачений зареєстрований статутний капітал банку». Аналітичний облік ведеться в розрізі акціонерів банку.

Облік операцій з формування статутного капіталу
1. Система рахунків для обліку статутного капіталу банку

Статутний капітал банку формується через випуск і продаж акцій його учасникам – юридичним і фізичним особам. Відповідно до цього здійснюється методика відображення операцій з формування статутного капіталу банку.

У процесі діяльності банку статутний капітал може зменшуватися за умови зменшення кількості його учасників. Як збільшення, так і зменшення статутного капіталу відбувається лише за рішенням загальних зборів учасників з обов'язковою наступною реєстрацією змін у Національному банку України та в Комісії з цінних паперів і фондового ринку при Кабінеті Міністрів України. Ці установи контролюють також, щоб статутний капітал формувався тільки за рахунок власних (а не позичених чи залучених) коштів учасників, як правило, з прибутку та спец фондів, накопичених ними з цією метою.

Зареєстрований статутний капітал обліковується на пасивних балансових рахунках групи 500: рахунки 5000 «Зареєстрований статутний капітал банку» і 5001 «Несплачений зареєстрований статутний капітал банку», а до рахунка 5000 відкриваються ще два субрахунки: 5000/1 – для обліку привілейованих акцій; 5000/2 – для обліку простих акцій. Аналітичний облік ведеться в розрізі акціонерів банку в поіменному реєстрі [2].

Відображення операцій за рахунками групи 500 «Статутний капітал банку» здійснюється лише на балансі головного банку (юридичної особи).

Внески в статутний капітал можуть здійснюватися і в іноземній валюті, яка перераховується в гривні за курсом Національного банку України на дату внеску, і надалі коригування його зміни не проводиться.

Крім того, для обліку операцій, пов'язаних з рухом коштів із формування статутного капіталу – випуском (емісією) акцій, їх

продажем, скуповуванням, нарахуванням емісійних різниць та дивідендів, – використовуються ще й такі рахунки:

3630 (А) «Внески за незареєстрованим статутним капіталом»;

3631 (П) «Кредиторська заборгованість перед акціонерами за дивіденди»

5001(КП) «Несплачений зареєстрований статутний капітал банку»;


 1. (КП) «Власні акції, які викуплені в акціонерів»;

 2. (П) «Дивіденди, які направлені на збільшення статутного капіталу»;

5010 (П) «Емісійні різниці»;

 1. (П) «Загальні резерви»;

 2. (П) «Резервні фонди»;

 3. (П) «Інші фонди банку»;

 1. (П) «Нерозподілені прибутки минулих років»;

 2. (А) «Непокриті збитки минулих років»;

 1. (П) «Прибуток звітного року, що очікує затвердження»;

 2. (А) «Збиток звітного року, що очікує затвердження»;

510 (П) «Результати переоцінки»;

59 (АП) «Результат поточного року»;

6203 (АП) «Результат від торгівлі цінними паперами на продаж».

2. Основний та додатковий капітал банку

Структуру капіталу банку визначає ст. 30 Закону «Про банки і банківську діяльність».

Капітал банку складається з:

1) основного капіталу;

2) додаткового капіталу.

Основний капітал банку включає сплачений і зареєстрований статутний капітал і розкриті резерви, які створено або збільшено за рахунок нерозподіленого прибутку, надбавок до курсу акцій і додаткових внесків акціонерів, а також загальний фонд покриття ризиків, що створюється під невизначений ризик від проведення банківських операцій, за винятком збитків за поточний рік і нематеріальних активів.

За умови затвердження Національним банком України додатковий капітал може включати:

1) нерозкриті резерви (хоч такі резерви не відображаються в опублікованому балансі банку, вони повинні мати такі самі якість і природу, як і розкритий капітальний резерв);

2) резерви переоцінки (основні засоби та нереалізована вартість «прихованих» резервів переоцінки в результаті довгострокового перебування у власності цінних паперів, відображених у балансі за історичною вартістю їх придбання);

3) гібридні (борг/капітал) капітальні інструменти, які мають відповідати таким критеріям:

- вони є незабезпеченими, субординованими і повністю сплаченими;

- вони не можуть бути погашені з ініціативи власника;

- вони можуть вільно брати участь у покритті збитків без пред'явлення банку вимог про припинення торгових операцій [4];

- вони дають змогу відстрочити обслуговування зобов'язань у частині сплати відсотків, якщо рівень прибутковості унеможливлює здійснення таких виплат;

4) субординований борг (звичайні незабезпечені боргові капітальні інструменти, які за умовою контракту не можуть бути забрані з банку раніше п'яти років, а у разі банкрутства чи ліквідації повертаються інвестору після погашення претензій решти кредиторів). Сума таких коштів, включених у капітал, не може перевищувати 50% основного капіталу зі щорічним зменшенням на 20%


3. Облік операцій з формування статутного капіталу банку

Для формування статутного капіталу банку за місцем його створення в регіональному управлінні Національного банку України відкривається тимчасовий рахунок для внесків засновників. Внески акціонерів за незареєстрованим статутним капіталом обліковуються на рахунку 3630 «Внески за незареєстрованим статутним капіталом». Після перерахування акумульованих коштів із тимчасового рахунка на кореспондентський рахунок, отримані внески за статутним капіталом обліковуються так:

Д-т 1200 «Коррахунки в НБУ» або

Д-т 2600 «Поточні рахунки клієнтів»;

К-т 3630 «Внески за незареєстрованим статутним капіталом».

Забороняється розміщення акцій серед засновників або інвесторів, відповідно до чинного законодавства, за вартістю, меншою за номінальну. У випадках реалізації за вищою ціною, ніж їх номінальна вартість, виникає емісійний дохід, який обліковується на пасивному рахунку 5010 «Емісійні різниці». Його використання регламентується установчими документами банку.

Банки можуть здійснювати викуп акцій власної емісії у акціонерів, а потім за необхідності їх перепродавати, розповсюджувати серед своїх працівників або анулювати, що відповідно відображається в бухгалтерському обліку.

Розглянемо це на прикладах.

1.Викуп акцій.

Для обліку руху викуплених акцій в акціонерів у плані рахунків передбачено активний рахунок 5002 «Власні акції банку, які придбані в акціонерів». Здійснюючи ці операції, складають бухгалтерські проведення.

У випадках:

а) на викуп:

Д-т 5002 «Власні акції банку, які придбані в акціонерів» – 9000 грн.;

К-т 1200 «Коррахунок у Національному банку України» – 9000 грн.;

б)на відображення в межах пасивного рахунка 5000 «Зареєстрований статутний капітал банку» на окремому субрахунку «Акції, що перебувають у власності банку»:

Д-т 5000 «Сплачений зареєстрований капітал банку» – 9000 грн.; К-т 5000 «Зареєстрований статутний капітал банку», субрахунок «Акції, що перебувають у власності банку» – 9000 грн.

2. Перепродаж викуплених акцій.

З дати викупу акції протягом року мають бути розповсюджені серед працівників, перепродані або анульовані.

Продаж може здійснюватися як за ціною вищою, так і нижчою під номіналу. У випадку вищої ціни різниця відноситься на рахунок 5010 «Емісійні різниці», а в разі нижчої – на зменшення залишку попередньої суми, яка раніше накопичилася на вказаному рахунку. Якщо ж різниці немає або вона недостатня, то втрата від продажу за ціною, нижчою номіналу, відноситься насамперед на дебет рахунка 5030 «Прибутки та збитки минулих років», а в разі їх недостачі або відсутності – на рахунок 5040 «Прибуток чи вибуток минулого року, що очікує затвердження» [6].

Перепродаж акцій може здійснюватися як за номінальною вартістю, так і за ціною, вищою або нижчою від номіналу. Відображення різниці між ціною викупу та продажу, тобто прибутку або збитку, здійснюється на окремому активно-пасивному рахунку 6203 «Результат від торгівлі цінними паперами на продаж».

Мінімальний розмір статутного капіталу на момент реєстрації банку не може бути меншим (НБУ):

1) для місцевих кооперативних банків – 1-го мільйона євро;

2) для банків, які здійснюють свою діяльність на території однієї області, – 3-х мільйонів євро;

3) для банків, які здійснюють свою діяльність на території всієї України, – 5-ти мільйонів євро.

Перерахування розміру статутного капіталу у гривні здійснюється за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на день укладення установчого договору.

Банк не має права без згоди Національного банку України зменшувати розмір регулятивного капіталу нижче за мінімально встановлений рівень. Капітал банку не може бути меншим за статутний капітал, необхідний для заснування банку.

Забороняється використовувати для формування капіталу банку бюджетні кошти, якщо вони мають інше цільове призначення.

Капітал банку обліковується на рахунках класу 5 плану рахунків і є залишковим інтересом акціонерів банку в активах за відрахування зобов'язань. Клас 5 включає два розділи:

розділ 50 – «Статутний капітал та інші фонди банку»;

розділ 51 – «Результати переоцінювання».

Зареєстрований статутний капітал банку обліковується на балансових рахунках групи 500:

5000 «Зареєстрований статутний капітал банку»;

5001 «Несплачений зареєстрований статутний капітал банку». Певна річ, що на загальну суму зареєстрованого статутного капіталу банк випускає акції, стає їх емітентом і зобов'язується виконувати обов'язки, що виникають з умов їх випуску. Права та обов'язки щодо цінних паперів виникають із часу їх передання емітентом або вповноваженою ним особою покупцеві (одержувачу).

Сплативши банку за акцію, покупець стає акціонером банку, причому акція засвідчує його участь у статутному фонді банку.

Оскільки акції можуть бути простими або привілейованими, то й операції за ними обліковуються нарізно. Саме тому до рахунка 5000 «Зареєстрований статутний капітал банку» відкриваються три субрахунки:

- 5000/1 – для обліку вартості привілейованих акцій;

- 5000/2 – для обліку вартості простих акцій;

- 5000/3 – для обліку власних акцій, викуплених в акціонерів.

Внески акціонерів за незареєстрованим статутним фондом ураховуються на окремому балансовому рахунку 3630 «Внески за незареєстрованим статутним фондом». Після переказування акумульованих коштів з тимчасового рахунка на кореспондентський рахунок отримані внески за статутним фондом обліковуються за таким проведенням:

Д-т кореспондентського рахунка

К-т рахунка 3630.

Відображення операцій на рахунках групи 500 «Статутний капітал банку» здійснюється лише на балансі головного банку (юридичної особи).

Кошти, отримані філією за реалізовані за номінальною вартістю акції, обліковуються на рахунку 3541 «Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку»:

Д-т рахунка 3541 «Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку»

К-т рахунка 3901 «Рахунки, що відкриті для установ банку».

Акумульовані кошти переказуються головному банку для формування статутного фонду:

Д-т рахунка 3901 «Рахунки, що відкриті для установ банку» К-т рахунка 3541 «Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку».

Головний банк зараховує кошти за реалізовані філією акції (рахунки групи 500) на підставі документів, отриманих від філії [5].

Банки ведуть поіменний реєстр акціонерів (власників акцій), до якого вносять зміни в складі акціонерів. Досить поширеною операцією банку є викуповування акцій у акціонерів.

Облік власних акцій, викуплених у акціонерів для наступного перепродажу або анулювання в установленому порядку, здійснюється на балансовому рахунку 5002 «Власні акції банку, які придбані в акціонерів» за номінальною вартістю.

Різницю між номінальною вартістю та ціною викупу відносять на рахунок 5010 «Емісійні різниці» у межах залишку цього рахунку. У разі недостатності залишку першим дебетується рахунок 5030 «Прибутки та збитки минулих років» у межах позитивного залишку, потім – рахунок 5040 «Прибуток чи збиток минулого року, що очікує на затвердження».

У разі продажу викуплених власних акцій різниця між номінальною вартістю та ціною продажу визначається як прибуток або збиток банку і відображається на балансовому рахунку 5010 «Емісійні різниці». Банк веде позасистемний облік руху власних акцій.

Позитивний результат від операцій із власними акціями завжди буде обліковуватись на кредиті рахунка 5010 «Емісійні різниці», а від'ємний – на дебеті рахунка 5030 «Прибутки та збитки минулих років» або 5040 «Прибуток чи збиток минулого року, що очікує на затвердження».

4. Переоцінка та дооцінка основних засобів

У розділі 51 «Результати переоцінювання», а конкретно – на балансовому рахунку 5100, обліковуються результати переоцінювання основних засобів, а на рахунку 5101 – нематеріальних активів.

Переоцінювання треба робити з достатньою регулярністю так, щоб балансова вартість істотно не відрізнялася від справжньої вартості на дату складання балансу. Для визначення переоціненої первісної вартості основних засобів розраховують індекс переоцінки (відношення справедливої вартості об'єкта, що переоцінюється, до його справедливої вартості), який далі помножують на первісну вартість об'єкта.

Суму дооцінки залишкової вартості об'єктів основних засобів та нематеріальних активів включають до складу додаткового капіталу (рахунки 5100, 5101), а суму уцінки – до витрат банку.

Дооцінка, що входить до складу власного капіталу, може бути перенесена до нерозподіленого прибутку, коли цю дооцінку реалізовано (уся дооцінка може бути реалізованою тільки за ліквідації та продажу основних засобів).

Активно-пасивний рахунок 5040 призначено для обліку прибутку до його розподілу з рішення зборів акціонерів та обліку збитку від банківської діяльності.

На кредиті рахунка проводять суми доходів, переказаних в останній робочий день звітного року, або покриття затвердженого збитку з рахунка 5030 «Прибутки та збитки минулих років» [3].

На дебеті проводять:

- суми витрат, переказаних в останній робочий день звітного року;

- суми розподілу затвердженого прибутку;

- списання емісійних різниць за браком коштів на рахунках 5010 «Емісійні різниці» та 5030 «Прибутки та збитки минулих років».

Залишок нерозподіленого прибутку обліковується банком на активно-пасивному рахунку 5030 «Прибутки та збитки минулих років».

На дебеті цього рахунка проводять:

- покриття суми збитку минулого року;

- відрахування на рахунок 5020 «Загальні резерви»;

- списання емісійних різниць за браком коштів на рахунку 5010 «Емісійні різниці».

На кредиті рахунка показують:

- суми підтвердженого прибутку, що залишається в розпорядженні банку;

- суми загальних резервів, що обліковувались на рахунку 5020 «Загальні резерви» (згідно з «Порядком бухгалтерського обліку формування і використання резервів, списання та повернення раніше списаних безнадійних активів у комерційних банках України», який затверджено постановою Правління НБУ від 16.12.98 за № 520).

Після затвердження річного звіту акціонерами банку відбувається проведення:

Д-т рахунка 7717 «Списання безнадійних, нарахованих у минулому році процентних доходів»

К-т рахунків 1–3 класів нарахованих процентів або прострочених нарахованих процентів.

Одночасно виконується запис за позабалансовими рахунками:

Д-т рахунка 9601 «Несплачені клієнтами доходи»

К-т рахунка 9910 «Контррахунок».

У разі часткового або повного погашення заборгованості за несплаченими процентами виконується проведення:

Д-т кореспондентського рахунка (поточного рахунка клієнта)

К-т рахунка 6717 «Повернення раніше списаних безнадійних процентних доходів минулих років» і одночасно: Д-т рахунка 9910 «Контррахунок» К-т рахунка 9601 «Несплачені клієнтами доходи».Висновок

Структуру капіталу банку визначає ст. 30 Закону «Про банки і банківську діяльність».

Капітал банку складається з:

1) основного капіталу;

2) додаткового капіталу.

Основний капітал банку включає сплачений і зареєстрований статутний капітал і розкриті резерви, які створено або збільшено за рахунок нерозподіленого прибутку, надбавок до курсу акцій і додаткових внесків акціонерів, а також загальний фонд покриття ризиків, що створюється під невизначений ризик від проведення банківських операцій, за винятком збитків за поточний рік і нематеріальних активів.

Мінімальний розмір статутного капіталу на момент реєстрації банку не може бути меншим:

1) для місцевих кооперативних банків — 1-го мільйона євро;

2) для банків, які здійснюють свою діяльність на території однієї області, — 3-х мільйонів євро;

3) для банків, які здійснюють свою діяльність на території всієї України, — 5-ти мільйонів євро.

Перерахування розміру статутного капіталу у гривні здійснюється за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на день укладення установчого договору.

За підсумками року на основі фінансової звітності банки зобов’язані коригувати розмір статутного капіталу на індекс девальвації чи ревальвації гривні за рахунок та в межах валових доходів або валових витрат банку відповідно до методики, установленої Національним банком України.


Національний банк України має право встановити для певних банків залежно від їхньої спеціалізації диференційований мінімальний статутний капітал на момент реєстрації банку, але не нижчий за величини, передбачені цією статтею.

Статутний капітал банку формується відповідно до вимог цього Закону, законодавства України та установчих документів банку.


Формування та збільшення статутного капіталу банку може здійснюватися тільки через грошові внески. Грошові внески для формування та збільшення статутного капіталу банку резиденти України роблять у гривнях, а нерезиденти — в іноземній вільно конвертованій валюті чи в гривнях.

Статутний капітал банку не може формуватися з непідтверджених джерел.

Банк має право збільшувати статутний капітал після того, як усі учасники повністю виконали свої зобов’язання щодо оплати паїв або акцій, а попередньо оголошений підписний капітал повністю оплачено.
Банк не має права без згоди Національного банку України зменшувати розмір регулятивного капіталу нижче за мінімально встановлений рівень. Капітал банку не може бути меншим за статутний капітал, необхідний для заснування банку.

Забороняється використовувати для формування капіталу банку бюджетні кошти, якщо вони мають інше цільове призначення.


Капітал банку обліковується на рахунках класу 5 плану рахунків і є залишковим інтересом акціонерів банку в активах за відрахування зобов’язань

Список використаної літератури

 1. Андрєєв А. Особливості становлення ринку банківських послуг в Україні // Банківська справа. – 2003. №4, 35-37с.

 2. Банківська справа: Навчальний посібник // За ред. проф. Р.Т.Тиркола – Тернопіль: Карт-бланки, 2001. – 314с.

 3. Банківські операції:Підручник // А.М.Мороз, М.І.Савлук, М.Ф. Пуховіна та ін. – К.: КНЕУ, 2000. – 384с.

 4. Васюренко О.В. Банківські операції: Навчальний посібник. – К.: Тов. “Знання”, КОО, 2001. – 255с.

 5. Вступ до банківської справи: Учбовий посібник // За ред. М.І. Савлука. – К.: Лібра, 1998. – 344с.

 6. Онищенко В.О. Основи банківської справи: Навчальний посібник. – Полтава: ПДТУ, 1999., 163с.

Каталог: uploads
uploads -> Інтегрований підхід на уроках української мови і літератури
uploads -> До числа значущих псохогенних факторів відносяться емоції
uploads -> Кроки до майстерності Ділова гра
uploads -> Громадська та виховна робота
uploads -> Урок мудромовлення тема. Найбільше багатство здоров'я
uploads -> Конспект уроку з української літератури 11 клас Олександр Довженко "Зачарована Десна". Автобіографічний характер твору. Вчитель української мови та літератури: Біла О. М
uploads -> № уроку Тема уроку Сторінка підручника (зошита) Дата Примітка Розділ


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка