Завдання та цілі бізнес плануДата конвертації15.11.2020
Розмір76 Kb.

ЗАВДАННЯ ТА ЦІЛІ БІЗНЕС ПЛАНУ


Основним призначенням бізнес плану є те, що він дозволяє проаналізувати можливості діяльності підприємства, надає бізнесу цілеспрямованість, тобто чітко визначає кінцеві й проміжні цілі функціонування конкретної компанії або проекту.

Бізнес-план - це постійний документ; він систематично обновлюється, у нього вносяться зміни, пов'язані як зі змінами, що відбуваються всередині підприємства, так і зі змінами на ринку де діє підприємство, і в економіці в цілому. Бізнес-план поєднує в собі внутрішнфірмовий і макроекономічний аналіз.На практиці можна виділити п'ять основних цілей бізнес плану:

Перша ціль бізнес плану - це використання його для розробки стратегії бізнесу, що є життєво необхідним у період створення підприємства, а також при розробці нових напрямків діяльності.

Друга ціль - планування. Планування дозволяє оцінити можливості розвитку напрямку діяльності, а також - контролювати процеси всередині компанії.

Третьою ціллю бізнес плану є залучення коштів - позики, кредити. В сучасних умовах без кредитних ресурсів практично неможливо здійснити значний проект, однак одержати кредит непросто. Головною причиною є розповсюджена практика неповернення кредитів. Більшість фінансових установ сьогодні вже не задовольняє лише баланс та розрахунки прибутків і збитків, як це було раніше. Вони орієнтуються на перспективу економічного успіху підприємств на ринках збуту. Зокрема, якщо мова йде про великі інвестиційні проекти (інвестиції у придбання або продаж промислового обладнання, створення пілотних установок на основі патентів і т.д.), що вимагають структурованого фінансування без попереднього надання розрахунків. Фінансування проектів із залученням спеціалізованих фінансових установ, таких як Німецьке товариство інвестицій та розвитку (DEG) і Банк з реконструкції (Kf W) у Німеччині або Європейський банк реконструкції та розвитку (EBRD) у Лондоні, Міжнародна фінансова корпорація (IFC), Всесвітній банк (International Bank for Reconstruction and Development/ IBRD) та європейська програма TACIS, вимагає ретельного й систематичного заповнення анкет у відповідному бізнес-плані проекту.

Четверта ціль. Залучення потенційних партнерів, які побажають вкласти у виробництво власний капітал або технологію. Вирішення питання про надання капіталу, ресурсів або технології можливо лише при наявності плану бізнесу, що відображає курс розвитку компанії на певний період часу.

П'ята ціль бізнес плану - це інструмент контролю й управління, за допомогою якого можливо оцінити фактичні результати діяльності за певний період,

Незалежно від його функціональної орієнтації, бізнес-план передбачає розв'язок наступних тактичних і стратегічних завдань:

 • фінансово-економічна й організаційно-управлінська оцінка теперішнього стану підприємства або напрямку діяльності;

 • виявлення потенційних можливостей підприємницької діяльності, не приховуючи слабких сторін і акцентуючи увагу на сильних сторонах;

 • формування інвестиційно-проектних цілей цієї діяльності на планований період.

Бізнес-план обґрунтовує:

 • специфічні й загальні деталі функціонування підприємства або напрямки діяльності в умовах конкретного ринку;

 • вибір стратегії й тактики (методів) конкуренції;

 • oценка фінансових, матеріальних, трудових ресурсів, необхідних для досягнення поставлених цілей.

Бізнес-план дає об'єктивне уявлення про організацію бізнесу, способи просування товару або послуги на ринок, прогнозує ціни, майбутній прибуток, основні фінансово-економічні результати діяльності, а також визначає зони ризику, пропонує шляхи зниження цих ризиків або, принаймні, їх впливу на майбутній прибуток.

Особливістю бізнес-плану є його збалансованість у постановці завдань, враховуючи реальні фінансові можливості. Для того щоб бізнес-план був прийнятий, він повинен бути забезпечений необхідними фінансовими ресурсами. Це в значній мірі визначає характер проектів (концепцій), які вивчаються при розробці бізнес-плану. Включення самого проекту в бізнес-план стає можливим лише в тому випадку, якщо визначені джерела його фінансування.Значну роль бізнес план відіграє також для:

 • залучення ділових партнерів,

 • придбання/продажу бізнесу,

 • виділення підрозділів або сфер діяльності в самостійні напрямки,

 • створення спільних підприємств,

 • санації, реорганізації й раціоналізації бізнесу, а також зміни його позиціонування для захоплення нових ринків.

Бізнес-план у рамках компані є одночасно керівництвом до дії, так і планово-контролюючим інструментом для менеджменту. Кожний підрозділ розробляє на основі бізнес-плану підприємства свою стратегію, свої специфічні цілі, плани й заходи.
Таким чином, бізнес план узагальнює аналіз можливостей для початку або розширення бізнесу в конкретній ситуації й дає чітке уявлення про те, яким чином менеджмент компанії має намір використовувати цей потенціал.

Бізнес-план – це ретельно підготовлений плановий документ, який розкриває усі сторони будь-якого започатковуваного комерційного проекту. Він дозволяє передбачати заходи щодо реалізації нової ідеї, визначати необхідне фінансове забезпечення і отримання певного зиску. Практично його можна вважати формою експертної оцінки доцільності та ефективності здійснення тієї або іншої підприємницької ідеї.

Бізнес-план – це документ, який містить систему ув’язаних в часі та в просторі та узгоджених з метою і ресурсами заходів і дій, спрямованих на отримання максимального прибутку внаслідок реалізації підприємницького проекту (угоди).

Бізнес-планування включає в себе три етапи:

підготовчий період – підбір виконавців, консультантів та експертів, постановка завдання і розподіл обов’язків між виконавцями, розробка календарного плану (графіка) виконання робіт, збір вихідної інформації;

розробка бізнес-плану;

презентація бізнес-плану – доведення основних положень бізнес плану до потенційних інвесторів.

Складанню бізнес-плану передує визначення цілей власного бізнесу в загалі і бізнес-плану зокрема.

Бізнес-план охоплює як зовнішні, так і внутрішні цілі [8]. Основна зовнішня ціль полягає в тому, щоб запевнити майбутніх партнерів і кредиторів в успіху справи. Головна внутрішня ціль бізнес-плану – бути основою управління підприємницькою діяльністю. Конкретні цілі розкривають зміст і особливості планових заходів, особливості самого підприємства, специфіку його діяльності.

Бізнес-план дає змогу розв’язати цілий ряд завдань, основними серед яких є:

1) обґрунтування економічної доцільності напрямків розвитку підприємства;

2) розрахунок очікуваних фінансових результатів діяльності підприємства, насамперед обсягів продажу та прибутку;

3) визначення джерел фінансування обраної стратегії, тобто способів концентрації фінансових ресурсів;

4) підбір працівників, спроможних реалізувати даний план.

Кожне завдання плану може бути розв'язане лише у взаємозв’язку з іншими. Центром бізнес-плану є концентрація фінансових ресурсів. Саме бізнес-план виступає важливим засобом збільшення капіталу підприємства. Процес складання плану дає змогу глибоко проаналізувати розпочату справу у всіх деталях. Бізнес-план є основою бізнес-пропозиції у переговорах з майбутніми партнерами, він відіграє важливу роль при комплектуванні основного персоналу підприємства.

Таким чином, бізнес-план, по-перше, може бути використаний для розробки концепції бізнесу, для детального відпрацювання стратегії, для попередження помилок шляхом детального аналізу маркетингу, фінансів, виробничої діяльності підприємства.

По-друге, бізнес-план є інструментом, за допомогою якого суб’єкт господарювання може оцінити фактичні результати своєї діяльності за певний період.

По-третє, бізнес-план є засобом залучення коштів.

Підприємства, що вже сформувались, при розробці бізнес-плану мають певні переваги порівняно з підприємствами-початківцями. Цифри, які вони використовують для розрахунків, надійно обґрунтовані результатами їх діяльності, їх задуми на майбутнє випливають з їх колишньої стратегії, спираючись на успіхи підприємства, досвід, набутий на своїх помилках.

На шляху створення будь-якої справи постає ряд суттєвих перешкод, кожна з яких за відсутності необхідного підходу може стати причиною виникнення проблемної ситуації. До них відносяться організація управління, накопичення капіталу, розробка та маркетинг продукту, підтримання на необхідному рівні валового прибутку та захист бізнесу від небажаного впливу. Статистика свідчить, що 75% усіх нових починань у бізнесі є невдалими в перші роки [8].

При виникненні будь-яких труднощів суб’єкт підприємницької діяльності повинен дослідити стан бізнесу та виявити можливі перешкоди. Кожного разу, з'ясувавши та вирішивши певну проблему, підприємство тим самим звільняється ще від однієї перешкоди, яка може призвести до невдачі, і, таким чином, підвищує свої шанси на успіх.

Багато з проблем можуть бути вирішені шляхом постійного уточнення бізнес-плану з метою приведення його у відповідність до умов, що змінюються. Це дасть можливість використовувати бізнес-план як реальний критерій оцінки фактичних результатів діяльності підприємства.

Бізнес-план минулого року може показати, яка із стратегій компанії виявилась ефективною, а яка ні, і наскільки результативним був той чи інший спосіб його реалізації.

При вивченні фактичних результатів роботи порівняно з бізнес-планом виявляються позитивні та негативні сторони організації, які можна використати для усунення відхилень між плановими і фактичними показниками.

Фінансовий розділ попереднього бізнес-плану може використовуватись як засіб об'єктивного спостереження за розвитком бізнесу. Фінансові прогнози, закладені у плані, становлять основу бюджету підприємства. Відхилення від розрахунків виявляються у статтях, де або думки про необхідні ресурси були хибними, або контроль в період виконання плану був недостатнім. Отже, крім управлінської функції бізнес-плану, його можна використовувати як засіб моніторингу.

Бізнес-план може сприяти залученню інвесторів та кредиторів. Перед тим, як ризикувати своїм капіталом, інвестори мають впевнитись у надійності розробки проекту та мати уявлення про його ефективність. Вони мають вивчити бізнес-план перед розглядом можливості капіталовкладень.


Перелік розділів:

резюме


1. Концепція проекту

2. Опис продукту (послуги)

3. Програма виробництва

4. Маркетинговий план

4.1 Опис ринку продукції (послуг)

4.2 Основні та потенційні конкуренти

4.3 Прогнозні оцінки розвитку ринку, очікувані зміни

4.4 Стратегія маркетингу

5. Технічне планування

5.1 Технологічний процес

5.2 Будинки і споруди

5.3 Обладнання та інвентар (техніка)

5.4 Комунікаційна інфраструктура

6. Організація, управління та персонал

7. Реалізація проекту

7.1 План реалізації

7.2 Витрати на реалізацію проекту

8. Експлуатаційні витрати

9. Загальні та адміністративні витрати

10. Потреба у фінансуванні

11. Ефективність проекту

11.1 Проекція Cash-flow

11.2 Розрахунок прибутку і збитків

11.3 Проекція балансу

11.4 Фінансові індикатори

12. Соціально-економічний і екологічний вплив12.1 Соціально-економічне значення проекту

12.2 Вплив на навколишнє середовище

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка