Затверджено наказ дпа україниСкачати 361.71 Kb.
Дата конвертації15.12.2016
Розмір361.71 Kb.
  Навігація по даній сторінці:
 • Журнал

 

  

 


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ДПА України

22.09.2006 № 561
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

28 вересня 2006 року

за №1078/12952


Зміни до Порядку

передачі банками інформації про відкриття (закриття) власних кореспондентських рахунків, закриття та зміну рахунків клієнтів – платників податків і зборів (обов'язкових платежів) до органів державної податкової служби електронними засобами та заповнення розрахункових документів у разі сплати (стягнення) платежів до бюджету або повернення платежів з бюджету


 1. У заголовку Порядку та відмітках до додатків 1-3 до Порядку слова „передачі банками інформації про відкриття (закриття) власних кореспондентських рахунків, закриття та зміну рахунків клієнтів - платників податків і зборів (обов'язкових платежів) до органів державної податкової служби електронними засобами” замінити словами „подання фінансовими установами органам державної податкової служби повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків і зборів (обов'язкових платежів)”. 
 1. У преамбулі до Порядку слова „установ банків при проведенні операцій закриття та зміни рахунків платників податків, платників податків і зборів (обов'язкових платежів) - суб'єктів господарювання (далі - Платників податків), відкриття (закриття) власних кореспондентських рахунків в інших установах банків” замінити словами „фінансових установ при наданні повідомлень про операції відкриття/закриття рахунків у цих фінансових установах (далі – Повідомлення) платників податків і зборів (обов'язкових платежів) - юридичних осіб, у тому числі відкритих через їх відокремлені підрозділи, та самозайнятих фізичних осіб (далі – Платники податків), а також відкриття/закриття банками власних кореспондентських рахунків”.
 1. У пункті 1:

3.1. Абзац перший викласти в такій редакції:

„1. Національний банк України, банки (далі - банки) протягом трьох днів з дня проведення операції відкриття/закриття рахунків Платників податків та відкриття/закриття власних кореспондентських рахунків (включаючи день відкриття /закриття) з письмового дозволу клієнтів – Платників податків подають відомості про це в електронному вигляді засобами електронної пошти Національного банку України (далі - НБУ) на адресу державних податкових адміністрацій (далі – ДПА) в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі з використанням засобів захисту інформації НБУ згідно з додатком 1”.

3.2. Після абзацу першого доповнити новими абзацами другим та третім такого змісту:

„Органи Державного казначейства України подають Повідомлення у порядку, визначеному для банків, використовуючи засоби, передбачені Порядком взаємодії між органами Державного казначейства України та органами державної податкової служби України в процесі виконання державного та місцевих бюджетів за доходами, затвердженим спільним наказом Державного казначейства України та Державної податкової адміністрації України від 25.04.2002 № 74/194, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20.05.2002 за № 436/6724.

Іншими фінансовими установами Повідомлення про відкриття/закриття рахунку Платника податків у фінансовій установі (додаток 2) подається у паперовому вигляді протягом трьох днів з дня відкриття/закриття рахунку (включаючи день відкриття/закриття) особисто або надсилається поштою з повідомленням про вручення на адресу органу державної податкової служби, у якому Платник податків обліковується як платник податків і зборів (обов’язкових платежів)”.

У зв'язку з цим абзаци другий та третій уважати відповідно абзацами четвертим та п’ятим. 

3.3. В абзаці п’ятому слова „ним до відповідного органу державної податкової служби згідно з Порядком подання податковим органам Повідомлення про відкриття (закриття) рахунків в установах банків, затвердженим наказом Державної податкової адміністрації України від 01.08.2001 №306 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 31.10.2001 за №923/6114 (із змінами та доповненнями)” замінити словами „ліквідатором у паперовому вигляді (додаток 2) протягом трьох днів з дня закриття рахунку (включаючи день закриття) особисто або надсилається поштою з повідомленням про вручення на адресу відповідного органу державної податкової служби, у якому Платник податків обліковується як платник податків і зборів (обов'язкових платежів). Повідомлення засвідчується печаткою банку (ліквідатора) та підписом ліквідатора”.


 1. У пункті 4 цифру „2” замінити цифрою „4”.
 1. У пункті 5 слова „відкриття (закриття) кореспондентських рахунків банківських установ в інших банках, закриття та зміну рахунків Платників податків, отриману від банків, на відповідність до існуючої інформації у базах даних ДПА та в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України” замінити словами „відкриття/закриття рахунків Платників податків, отриману від фінансових установ, на відповідність існуючій інформації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (далі – Єдиний державний реєстр), у Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України та у базах даних ДПА”.
 1. Порядок доповнити новими пунктами 9 - 14 такого змісту:

„9. Орган державної податкової служби протягом трьох робочих днів з дня отримання електронного Повідомлення надсилає в електронному вигляді засобами електронної пошти НБУ з використанням засобів захисту інформації НБУ до фінансової установи файл-відповідь щодо взяття рахунку на облік, структура якого визначається згідно із додатком 1.

У разі надходження від фінансової установи Повідомлення у паперовому вигляді, орган державної податкової служби протягом трьох робочих днів з дня отримання Повідомлення надсилає до фінансової установи, в якій відкрито рахунок Платнику податків, корінець Повідомлення з відміткою про взяття рахунку на облік.


10. Датою початку видаткових операцій за рахунком Платника податків - суб'єкта підприємницької діяльності (крім банку) у фінансовій установі є дата однієї з подій, що настала першою: отримання фінансовою установою файла-відповіді з відміткою про взяття рахунку на облік в органі державної податкової служби або реєстрації отримання фінансовою установою корінця Повідомлення з відміткою про взяття рахунку на облік в органі державної податкової служби.


 1. Підставою для відмови в узятті органом державної податкової служби рахунку на облік є:

відсутність Платника податків на обліку в органі державної податкової служби;

наявність у Єдиному державному реєстрі запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця;

наявність у Єдиному державному реєстрі запису про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням або запису про відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу.

Якщо Повідомлення надається в електронному вигляді, то у разі відмови в узятті рахунку на облік файл-відповідь повинен містити причину відмови.

Якщо Повідомлення надається в паперовому вигляді, то у разі відмови в узятті рахунку на облік до фінансової установи, у якій відкрито рахунок Платника податків, надсилається повідомлення органу державної податкової служби про відмову в узятті на облік рахунку Платника податків за формою П2 (додаток 5) із зазначенням причини відмови.


 1. Відомості про всі отримані або відправлені Повідомлення відповідними підрозділами органу державної податкової служби заносяться до електронного журналу реєстрації Повідомлень про відкриття/закриття рахунків у фінансових установах за формою П3 (додаток 6). Корінці повідомлень зберігаються в реєстраційній частині облікової справи Платника податків.
 1. Повідомлення про відкриття кожного рахунку Платника податків, яке надійшло до органу державної податкової служби в електронному вигляді, роздруковується, засвідчується підписом відповідальної особи підрозділу обліку платників податків та долучається до реєстраційної частини облікової справи Платника податків.

Форма паперової копії електронного Повідомлення щодо відкриття рахунку у фінансовій установі наведена в додатку 7.


 1. Відомості щодо взяття на облік кожного рахунку, які надані файлом-відповіддю в електронному вигляді, фінансовою установою роздруковуються, засвідчуються підписом відповідальної особи установи та долучаються до справи клієнта (документів, на підставі яких здійснювалось відкриття рахунку клієнта).

Форма паперової копії електронного файла-відповіді щодо взяття на облік рахунку в органі державної податкової служби наведена в додатку 8”.
У зв'язку з цим пункт 9 уважати пунктом 15. 


 1. У додатку 1 до Порядку:

7.1. У розділі І слова „банк” та  „установа банку” у всіх відмінках та числах замінити словами „фінансова установа” у відповідних відмінках та числах.

7.2. У таблиці 1.1:

7.2.1. у рядку 4 після слів „Тип операції:” доповнити словами „1 - відкрито рахунок”;

7.2.2. у рядку 11 слова „Код області” замінити словами „Код ДПА”;

7.2.3. у рядку 12 слова „Номер ДПА” замінити словами „Код органу державної податкової служби, у якому зареєстрований клієнт як Платник податків”.

7.3. Доповнити розділом IIІ такого змісту:

„ІІІ. Опис структури файлів-відповідей для формування інформації щодо взяття на облік рахунків платників податків.

1. Найменування файла-відповіді формується згідно з додатком 3.

2. Функціональний підтип файла-відповіді – R.

3. Файли R формуються ДПА як результат обробки інформаційних рядків про відкриття рахунку файлів підтипу F, отриманих від фінансових установ. Файли R надсилаються до фінансових установ з інформацією щодо взяття на облік рахунків платників податків.

4. Файл-відповідь складається з інформаційних рядків, структура яких наведена в табл. 1.3.
Таблиця 1.3

Структура інформаційного рядка файла№ з/п

Найменування реквізиту

Тип

Довжина

Позиції

1

Код фінансової установи, у якій ведеться рахунок 

N

9

1-9

2

Ідентифікаційний код клієнта згідно з Державним реєстром, тип якого визначений у реквізиті 3 

с

14

10-23

3

Тип Державного реєстру:

1 - ЄДРПОУ

2 - Державний реєстр фізичних осіб (ДРФО)

3 - Тимчасовий реєстр ДПА (ТРДПАУ) N

1

24-24

4

Скорочена назва клієнта згідно з Повідомленням 

С

38

25-62

5

Дата операції 

D  

6

63-68

6

Рахунок клієнта 

N  

14 

69-82

7

Валюта рахунку 

N

3

83-85

8

Резидентність клієнта: 1 – резидент, 2 – нерезидент

N

1

86-86

9

Дата отримання ДПА Повідомлення

D

6

87-92

10

Дата взяття рахунку на облік в ДПА

D

6

93-98

11

Код причини відмови у взятті на облік рахунку

N

1

99-99

12

Код ДПА, яка зазначена у Повідомленні як місце обліку Платника податків  

N

2

100-101

13

Код органу державної податкової служби, який зазначений в Повідомленні як місце обліку Платника податків  

N

2

102-103

14

Ідентифікатор запису

С

24

104-127

15

Найменування файла F, у якому була надана інформація про рахунок

С

12

128-139

16

Порядковий номер інформаційного рядка файла F

N

6

140-145

17

Резерв

С-

14

146-159

18

Порядковий номер інформаційного рядка

N

6

160-165

19

CRLF

В

2

166-167

5. Список кодів причини відмови в узятті на облік рахунку, які вказуються в реквізиті „Код причини відмови в узятті на облік рахунку”, наведено в табл. 1.4.

Таблиця 1.4

Список кодів причини відмови в узятті на облік рахунку Платника податків
Код причини відмови

Причина відмови

0

Рахунок узято на облік, причина відмови відсутня

1

Відсутність Платника податків на обліку в органі державної податкової служби

2

Наявність в Єдиному державному реєстрі запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця

3

Наявність в Єдиному державному реєстрі запису про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням або запису про відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу

6. Реквізити „Код ДПА, яка зазначена в Повідомленні як місце обліку Платника податків” та „Код органу державної податкової служби, який зазначений в Повідомленні як місце обліку Платника податків” файла R відповідають реквізитам „Код ДПА, у якій зареєстрований клієнт як платник податків” та „Код органу державної податкової служби, у якому зареєстрований клієнт як Платник податків” файла F.

7. Реквізит „Ідентифікатор запису” відповідає номеру відповідного запису з електронного журналу реєстрації Повідомлень про відкриття/закриття рахунків у фінансових установах за формою П3.

8. Правила заповнення реквізитів та їх формати відповідають документу „Опис інтерфейсу між системою автоматизації банку (САБ) та системою електронних платежів (СЕП) НБУ”.


8. У додатку 3 до Порядку:

8.1. У тексті слова „банк” та  „установа банку” в усіх відмінках та числах замінити словами „фінансова установа” у відповідних відмінках та числах.

8.2. У пункті 1:

8.2.1. В абзаці четвертому слова „звітності, що надаються у податкову адміністрацію” замінити словами „обміну відомостями щодо відкриття/закриття рахунків між ДПА та фінансовими установами”.

8.2.2. Абзац шостий після слів „до якої” доповнити словами „/з якої”.

8.2.3. У назві табл. 3.1 слово „одержувача” замінити словами „одержувача/відправника”.

8.3. У пункті 2:

8.3.1. Абзац перший викласти в такій редакції:

„2. Файли F надсилаються до ДПА за місцем розташування фінансової установи. Файли R надсилаються ДПА в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі відповідним фінансовим установам як відповідь на файли F. Оскільки файл F може містити інформацію щодо відкриття рахунків платникам податків, які перебувають на обліку в органах державної податкової служби інших областей, це викликає необхідність обміну інформацією між ДПА за місцем розташування фінансової установи та іншими органами державної податкової служби. Тому файл R міститиме інформацію щодо взяття на облік рахунків платників податків, якою на момент відправки такого файла до фінансової установи володіє ДПА за місцем розташування цієї фінансової установи”.

8.3.2. Абзац восьмий та заголовок табл. 3.2 після слів „файла F” доповнити словами „та файла R”.

8.3.3. Абзац десятий доповнити другим реченням такого змісту: „Фінансові установи для надання ДПА інформації про прийняття або неприйняття файла R формують файли-квитанції типу S для кожного файла типу R”.

8.3.4. Абзаци п’ятнадцятий та дев’ятнадцятий після слів „файлів-квитанцій І” доповнити словами „та файлів-квитанцій S”.

8.3.5. Заголовки табл. 3.3 та табл. 3.4 після слів „файлів І” доповнити словами „та файлів S”.

8.3.6. У тексті табл. 3.3 слова „файл І” в усіх відмінках та числах замінити словами „файл І або файл S” у відповідних відмінках та числах.

8.3.7. В абзаці шістнадцятому перші два речення викласти в такій редакції: „Найменування файлів F та файлів R повинні бути унікальними. У разі отримання ДПА або фінансовою установою файла з іменем, яке було в раніше отриманого файла, такий файл не приймається”.

8.3.8. Абзаци сімнадцятий та вісімнадцятий після слів „Якщо файл” доповнити буквою „F”.

8.3.9. Після абзацу вісімнадцятого доповнити новими абзацами дев’ятнадцятим – двадцять дев’ятим такого змісту:

„Якщо файл R, що квитується, не розшифрувався, то файл бракується в цілому з кодом помилки, сформованим унаслідок розшифрування.

Якщо розшифрований файл не може бути прочитаний або пошкоджена загальна структура файла, рядка заголовка чи інформаційного рядка, файл бракується у цілому з кодом помилки 2103 – „порушена загальна структура файла”. При виявленні помилки фінансова установа та ДПА вживають заходів для з’ясування ситуації, після чого ДПА заново відправляє файл R.

Якщо файл R, що квитується, має помилки в окремих інформаційних рядках, то у файлі-квитанції S повинні бути інформаційні рядки з відповідним кодом помилки для кожного інформаційного рядка, що відбраковується, а саме:

2120 - „помилка при обробці реквізиту „Дата отримання ДПА Повідомлення”;

2121 - „помилка при обробці реквізиту „Дата взяття рахунку на облік в ДПА”;

2122 - „помилка реквізиту „Код причин відмови у взятті на облік рахунку”;

2123 - „помилка реквізиту „Ідентифікатор запису”;

2124 - „помилка реквізиту „Найменування файла F, у якому була надана інформація про рахунок”;

2125 - „помилка реквізиту „Порядковий номер інформаційного рядка файла F”;

2126 - „дана фінансова установа не відправляла файл F, на який надіслано відповідь”.

Решта рядків файла R, що квитується, фінансовою установою приймаються до оброблення”.

У зв'язку з цим абзаци дев’ятнадцятий – двадцять другий уважати відповідно абзацами тридцятим – тридцять третім. 

8.3.10. Абзац тридцять перший після слів „в ДПА” доповнити словами „або фінансовій установі”.

8.3.11. Абзац тридцять другий після слів „файлі I” доповнити словами „або, відповідно, у файлі S”.

8.3.12. Доповнити абзацом тридцять четвертим такого змісту:

„Відомості про відповідні закриті рахунки, які надійшли до фінансової установи від органу державної податкової служби у файлі квитанції І про успішне отримання файла F, роздруковуються, засвідчуються підписом відповідальної особи установи та долучаються до справи клієнта. Форма паперової копії електронного файла-відповіді щодо зняття з обліку рахунку в органі державної податкової служби наведена в додатку 8. При роздрукуванні відомостей про закритий рахунок на підставі отриманої квитанції I згідно з додатком 8 реквізити 1-8 та 11-13 указуються за інформацією, що міститься про цей рахунок у базі даних САБ, реквізити 9, 14, 17 та 18 не заповнюються, реквізити 15 і 16 містять інформацію про відповідний файл I”.
9. Доповнити Порядок новим додатком 2, що додається.
10. Додаток 2 уважати додатком 4.
11. Доповнити Порядок додатками 5 – 8, що додаються.

Начальник Управління реєстрації

та обліку платників податків  Н. Г. Калєніченко 


“____” _______________ _______

число, місяць (словами), рік
Додаток 2

до Порядку подання фінансовими установами органам державної податкової служби повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків і зборів (обов'язкових платежів) та заповнення розрахункових документів у разі сплати (стягнення) платежів до бюджету або повернення платежів з бюджету

Форма № П1


У ДПІ /ДПА_________________________________________________________________________

(район, місто)ПОВІДОМЛЕННЯ

про відкриття/закриття рахунку Платника податків у фінансовій установі

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер за ДРФО (за наявності), абореєстраційний (обліковий) номер з тимчасового реєстру ДПА України
Найменування (прізвище, ім’я, по батькові – для фізичної особи)_______________________________________

___________________________________________________________________________________________

Місцезнаходження (місце проживання)_________________________________________________________

Код фінансової установи___________ Найменування фінансової установи___________________________

Відкрито/закрито рахунок № ____________________________Валюта рахунку________________________

(непотрібне закреслити)

Вид рахунку_________________________ Дата операції “___”___________20__рокуВідповідальна особа фінансової установи __________________________________________________________ (посада) (підпис) (прізвище, ініціали)

МП

Повідомлення отримано “___”____________20 __ року

Рахунок узято на облік “___”____________20 __ року

Відповідальна особа органу

державної податкової служби ____________________________________________________________

МП (підпис) (прізвище, ініціали)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Корінець повідомлення

про відкриття/закриття рахунку Платника податків у фінансовій установі

(надається фінансовій установі)

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер за ДРФО (за наявності), або

реєстраційний (обліковий) номер з тимчасового реєстру ДПА України
ДПІ /ДПА________________________________________________________________________________

(район, місто)

Найменування (прізвище, ім’я, по батькові – для фізичної особи)_______________________________________

___________________________________________________________________________________________
Код фінансової установи __________ Найменування фінансової установи____________________________

Відкрито рахунок №______________________ Дата операції “____”___________20____рокуПовідомлення від “___” ____________20____ року отримано “___”_____________20____року Рахунок узято на облік “___”_________20____ року

Відповідальна особа органу

державної податкової служби _______________ ___________________ _______________

(підпис) (прізвище, ініціали) (телефон)


Дозволяю розпочати операції на рахунку _______________________________ ____________________________________________________________________

Відповідальна особа фінансової установи (підпис) (прізвище, ініціали)

МП
 

“____” _______________ _______

число, місяць (словами), рік
Додаток 5

до Порядку подання фінансовими установами органам державної податкової служби повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків і зборів (обов'язкових платежів) та заповнення розрахункових документів у разі сплати (стягнення) платежів до бюджету або повернення платежів з бюджету

Форма № П2


У фінансову установу____________________________________________________________________

(найменування фінансової установи, код фінансової установи)

Поштова адреса_________________________________________________________________________
ПОВІДОМЛЕННЯ НБ № 0000000

органу державної податкової служби про відмову в узятті на облік рахунку Платника податків

ДПА/ДПІ _________________________________________________________________________повідомляє,

що в узятті на облік рахунку № _____________________________ , відкритого _________________________

(дата відкриття)

у фінансовій установі ________________________________________________________________________ (найменування фінансової установи, код фінансової установи)

____________________________________________________________________________________________


платником податків__________________________________________________________________________

(найменування /прізвище, ім’я, по батькові – для фізичної особи, _______________________________________________________________________________________________________ ідентифікаційний код за ЄДРПОУ / ідентифікаційний номер за ДРФО (за наявності))


_______________________________________________________________________________________________________,

інформація про який надійшла в Повідомленні від “____” ____________ 20____ року,відмовлено у зв’язку з ________________________________________________________________________ (указати причину відмови)

_____________________________________________________________________________________________Відповідальна особа органу

державної податкової служби _______________ ___________________ _______________________

(підпис) (прізвище, ініціали) (телефон)

МП

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“____” _______________ _______

число, місяць (словами), рік


Корінець повідомлення НБ № 0000000

органу державної податкової служби про відмову в узятті на облік рахунку Платника податків

(залишається в органі державної податкової служби)

ДПА/ДПІ ________________________________________________________________________повідомляє,

що в узятті на облік рахунку № _____________________________ , відкритого ______________________

(дата відкриття)

у фінансовій установі _______________________________________________________________________ (найменування фінансової установи, код фінансової установи)

___________________________________________________________________________________________,
платником податків__________________________________________________________________________

(найменування /прізвище, ім’я, по батькові – для фізичної особи, ____________________________________________________________________________________________________ ідентифікаційний код за ЄДРПОУ / ідентифікаційний номер за ДРФО (за наявності))

_____________________________________________________________________________________________________,

інформація про який надійшла в Повідомленні від “____” ____________ 20__ року,відмовлено у зв’язку з ______________________________________________________________________ (вказати причину відмови)

___________________________________________________________________________________________Відповідальна особа органу

державної податкової служби _______________ ________________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

МП

Додаток 6

до Порядку подання фінансовими установами органам державної податкової служби повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків і зборів (обов'язкових платежів) та заповнення розрахункових документів у разі сплати (стягнення) платежів до бюджету або повернення платежів з бюджету

Форма № П3


Журнал

реєстрації Повідомлень про відкриття/закриття рахунків у фінансових установах

з/п


Тип операції

Дата Повідомлення

Дата отримання Повідомлення

ДПА


Дата відправки ДПА до фінансової установи файла-відповіді

Дата отримання Повідомлення

органом державної податкової службиКод за ЄДРПОУ платника податків

або реєстраційний (обліковий) номер, або ідентифікаційний номер з ДРФО

(за наявності)Код фінансової установи

Номер рахунку

Дата операції

Дата взяття рахунку на облік

Код причини відмови в узятті рахунку на облік

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1 – порядковий номер заповнення журналу;

2 – тип операції: 1 – відкрито рахунок, 3 – закрито рахунок, 5 – закрито рахунок не з ініціативи клієнта, 6 - відкрито рахунок не з ініціативи клієнта;

3 – дата Повідомлення, указана фінансовою установою;

4 – дата отримання Повідомлення ДПА (протягом трьох робочих днів з дня проведення операції відкриття/закриття рахунків: гр.10 – гр.3);

5 – дата відправки державною податковою адміністрацією до фінансової установи файла-відповіді (протягом трьох робочих днів з дня отримання Повідомлення ДПА: гр.5 – гр4.);

6 – дата отримання Повідомлення органом державної податкової служби;

7 – код платника податків з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України або ідентифікаційний номер з Державного реєстру фізичних осіб (за наявності), або реєстраційний (обліковий) номер;

8 – код фінансової установи, у якій відкрито/закрито рахунок;

9 – номер рахунку;

10 – дата відкриття/закриття рахунку;

11 – дата взяття рахунку на облік;

12 – код причини відмови в узятті рахунку на облік;

13 – примітка.“_____” ____________ _______

число, місяць, рік
Додаток 7

до Порядку подання фінансовими установами органам державної податкової служби повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків і зборів (обов'язкових платежів) та заповнення розрахункових документів у разі сплати (стягнення) платежів до бюджету або повернення платежів з бюджету

Форма № П4Копія електронного Повідомлення

про відкриття рахунку у фінансовій установі

(долучається до реєстраційної частини облікової справи Платника податків)
 1. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер за ДРФО (за наявності) , або реєстраційний (обліковий) номер з тимчасового реєстру ДПА України ___________________________

 2. Скорочена назва платника податків згідно з Повідомленням ________________________________

 3. Резидентність платника податків   ______________________________________________________

 4. Код фінансової установи, у якій відкрито рахунок  ________________________________________

 5. Дата операції  _______________________________________________________________________

 6. № рахунку __________________________________________________________________________

 7. Валюта рахунку ______________________________________________________________________

 8. Тип операції_________________________________________________________________________

 9. Ідентифікатор запису в Повідомленні ___________________________________________________

 10. Дата отримання ДПА України Повідомлення _____________________________________________

 11. ДПА, якій направлено Повідомлення ____________________________________________________

 12. Орган державної податкової служби, якому направлено Повідомлення _______________________

 13. Дата взяття рахунку на облік ___________________________________________________________

 14. Причина відмови в узятті рахунку на облік _______________________________________________

 15. Дата формування файла-відповіді _______________________________________________________

 16. Найменування файла-відповіді _________________________________________________________

 17. Ідентифікатор запису у файлі–відповіді __________________________________________________

Відповідальна особа органу державної податкової служби ____________________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)
“____” _______________ _______

число, місяць, рік
Додаток 8

до Порядку подання фінансовими установами органам державної податкової служби повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків і зборів (обов'язкових платежів) та заповнення розрахункових документів у разі сплати (стягнення) платежів до бюджету або повернення платежів з бюджету

Форма № П5Копія електронного файла-відповіді

щодо взяття на облік/зняття з обліку рахунку Платника податків

в органі державної податкової служби

(долучається до справи Платника податків у фінансовій установі)
 1. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер за ДРФО (за наявності) , або реєстраційний (обліковий) номер з тимчасового реєстру ДПА України ___________________________

 2. Скорочена назва Платника податків згідно з Повідомленням ________________________________

 3. Резидентність Платника податків  _______________________________________________________

 4. Код фінансової установи, у якій відкрито рахунок  _________________________________________

 5. Дата операції  ________________________________________________________________________

 6. № рахунку ___________________________________________________________________________

 7. Валюта рахунку ______________________________________________________________________

 8. Тип операції _________________________________________________________________________

 9. Ідентифікатор запису в Повідомленні ____________________________________________________

 10. Дата отримання ДПА Повідомлення _____________________________________________________

 11. ДПА, яка зазначена в Повідомленні як місце обліку Платника податків________________________

 12. Орган державної податкової служби, який зазначено в Повідомленні як місце обліку Платника податків_________________________________________________________________________________

 13. Дата взяття на облік рахунку в органі державної податкової служби _________________________

 14. Причина відмови в узятті на облік рахунку _______________________________________________

 15. Дата формування файла-відповіді _______________________________________________________

 16. Найменування файла-відповіді __________________________________________________________

 17. Ідентифікатор запису у файлі–відповіді __________________________________________________

18. Дозволяю розпочати операції на рахунку

_______________________________________________________________________________________ Відповідальна особа фінансової установи (підпис) (прізвище, ініціали)
Каталог: files
files -> Програма для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку з навчанням українською мовою
files -> Дорогий друже! Вітаємо тебе з новим шкільним роком!
files -> Йод як важливий екологiчний чинник у життєдіяльностl
files -> Катерина Білокур народна художниця України
files -> Конспект заняття гуртка "Чарівний ланцюжок" на тему "Бабусині вишиванки"
files -> Висока дивина світу барви І звуки хутора
files -> До числа значущих псохогенних факторів відносяться емоції
files -> Родинне свято до дня 8 Березня в 5-а класі ( Бройченко А. Г.) Ми у мам — помічники


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка