«затвердж ено» Установчим з’їздом засновниківСкачати 193.83 Kb.
Дата конвертації03.11.2016
Розмір193.83 Kb.
ТипПротокол

«ЗАТВЕРДЖЕНО»


Установчим з’їздом засновників

української Громадської організації «НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ ОНКОЛОГІВ УКРАЇНИ»
Протокол № 1 від «___» _____ 2016 р

(Відповідно до ст. 9 ч.1 ЗУ «Про громадські об’єднання»

повинен бути Протокол установчих зборів Асоціації.)

СТАТУТ

Української громадської організаціїНАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ ОНКОЛОГІВ УКРАЇНИ

м. Київ-2016 р.

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Національна асоціація онкологів України (надалі Асоціація) є українською громадською неприбутковою організацією, яка об’єднує на основі єдності інтересів та за професійною ознакою громадян України, чия професійна діяльність пов’язана з проблемами онкології для реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом.

1.2. Асоціація здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Закону України “Про об’єднання громадян” та цього Статуту.

1.3. Асоціація створюється та діє на основі добровільності, рівноправності його членів, самоврядування, законності та гласності. Асоціація вільна у виборі напрямків своєї діяльності.

1.4. Діяльність Асоціація поширюється на територію України.

1.5. Асоціація набуває статусу юридичної особи з моменту реєстрації в Міністерстві юстиції України, може мати рахунки в установах банків, свою печатку, штампи, емблему та іншу атрибутику, зразки яких затверджуються Правлінням Асоціації та реєструються в установленому Законом порядку.

1.6. Асоціація може засновувати або вступати в міжнародні громадські (неурядові) організації, створювати в установленому Законом порядку міжнародні спілки об'єднань громадян, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв’язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України.

1.7. Юридична адреса Україна, м. Київ: 03022, вул. Ломоносова, 33/34.

1.8. Офіційною мовою Асоціації є українська мова.

1.9. Повна назва асоціації:

1.9.1 Українською мовою: «Національна Асоціація онкологів України».

1.9.2. Англійською мовою: «National Association of Ukranian Oncologists».

1.9.3. Скорочена назва: українською мовою «НАОУ».

англійською мовою «NAUO».

1.10. Офіційний сайт:

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ АСОЦІАЦІЇ.

2.1. Основною метою діяльності Асоціація є об’єднання зусиль його членів для задоволення та захисту своїх законних інтересів, сприяння створенню оптимальних умов для всебічного їх розвитку, максимальної реалізації творчого потенціалу і соціально-правового захисту спеціалістів, зайнятих в галузі клінічної та експериментальної онкології, які приймають активну участь в розробці питань скринінгу, діагностики, профілактики та лікування злоякісних пухлин.

2.2. Асоціація ставить перед собою такі завдання:

- сприяння підвищенню професійної кваліфікації онкологів на рівні міжнародних вимог шляхом тісного співробітництва з медичними працівниками суміжних спеціальностей, зокрема, рентгенологами, хірургами, акушерами-гінекологами, терапевтами, сімейними лікарями; спілкування з фахівцями інших держав з офіційним визнанням пос­відчень онкологів України за кордоном;

- сприяння Міністерству охорони здоров’я, Департаментам охорони здоров’я обласних (міських) держадміністрацій у виконанні директивних рішень з питань організації онкологічної допомоги населенню України;

- сприяння науковій розробці пріоритетних проблем онкології;

- активна участь в поширені знань з онкології серед населен­ня.

2.3. Для виконання статутних завдань Асоціація, згідно з чинним законодавством:

2.3.1. Підтримує зв’язки з державними установами і громадсь­кими організаціями з питань спільного проведення заходів, що від­повідають статутним завданням Асоціації.

2.3.2. Приймає участь у розробці, обговоренні і винесенні на затвердження нормативних документів, які регламентують діяльність фахівців-онкологів.

2.3.3. З метою підвищення кваліфікації своїх членів та акти­візації участі в творчих дискусіях щодо сучасних наукових концеп­цій розвитку онкології організовує і приймає участь у проведенні з’їздів, конференцій, симпозіумів, семінарів, наукових засідань, учбових циклів, курсів і шкіл фахівців, виставок, організованих як органами державної влади, так і громадськими організаціями, як в Україні, так і за кордоном.

2.3.4. Організовує конкурси наукових робіт і практичних розро­бок членів Асоціації з онкології, заохочує тих, що відзначилися, грамотами, преміями, почесними відзнаками, грантами тощо.

2.3.5. Проводить аналіз, узагальнення результатів нау­кових досліджень, активно сприяє впровадженню в практику охорони здоров’я передового досвіду й нових досягнень науки й техніки.

2.3.6. Вивчає потребу у фахівцях-онкологах, дає рекомендації для відкриття учбових баз при медичних академіях, університетах, інститутах, НДІ, багатопрофільних лікарнях, приймає участь у роз­робці стратегії виробництва і закупівлі медичної апаратури.

2.3.7. Видає власний онкологічний журнал, затверджує редколегію та редакційну раду журналу, заслуховує доповіді про їх роботу, організовує рецензування робіт, готує до видання тези, матеріали й документи з’їздів, конференцій, симпозіумів й Пленумів Асоціації, а також рекомендує до видання наукові та науково-популярні праці окремих членів Асоціації.

2.3.8. Вносить пропозиції по обранню в члени-кореспонденти та академіки НАМН і НАН України, про присвоєння звань Заслуженого лікаря та Заслуженого діяча науки і техніки України.

2.3.9. Забезпечує професійну, юридичну, консультативну допо­могу та соціально-правовий захист членів Асоціації.

2.3.10. Бере участь у роботі міжнародних та національних онкологічних конгресів.

2.3.11. Асоціація може висувати з своїх членів кандидатів на присудження державних премій.

2.3.12. Використовує інші форми діяльності, що не суперечать Статуту та відповідають цілям і завданням Асоціації.

2.3.13. За згодою Асоціації присвоюються та підтверджується категорії зі спеціальності дитяча онкологія, онкологія, онкоотоларингологія, онкохірургія, онкогінекологія, радіологія.

2.3.14. За згодою Асоціації відбувається призначення головного онколога МОЗ України, головних позаштатних спеціалістів областей та міст України, головних лікарів онкологічних лікарень та диспансерів.

2.3.15 За поданням асоціації до компетентного органу (МОЗ України) плануються з’їзди конгреси, конференції з онкології.

2.3.16. Асоціація розробляє та подає на затвердження до МОЗ України національні стандарти лікування онкологічних захворювань.3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ПРАВОЗДАТНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ


3.1. Асоціація здійснює свою діяльність на принципах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу членів, прозорості, відкритості та публічності.

3.2. З моменту державної реєстрації у встановленому законодавством порядку Асоціація набуває статусу юридичної особи, може мати самостійний баланс, рахунки в установах банків, в тому числі і іноземній валюті.

3.3. Асоціація може мати власну символіку (емблему, знаки для товарів і послуг, інший розпізнавальний знак, прапор), яка затверджується відповідно до статуту.

3.4. Асоціація користується рівними правами і несе обов'язки, пов'язані з його діяльністю, має печатку з власним найменуванням, бланки, штампи та інші реквізити.

3.5. Асоціація має право набувати майнові та особисті немайнові права, а також є стороною в судах України та юрисдикційних органах інших держав.

3.6. Асоціація відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним їй на праві власності майном, на яке, відповідно до чинного законодавства України, може бути звернено стягнення. Асоціація не несе відповідальності за зобов'язаннями своїх членів. Так само й члени Асоціації не відповідають за зобов'язаннями Асоціації.

3.7. Асоціація має право від свого імені укладати на території України та за її межами будь-які угоди (контракти), що не заборонені законами країни їх укладання чи виконання, з будь-якими українськими та іноземними юридичними та фізичними особами, які не передбачають отримання прибутку. Асоціація може здійснювати співробітництво з іноземними неурядовими організаціями та міжнародними урядовими організаціями з дотриманням законів України та міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

3.8. Асоціація має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічні операції різних видів, що необхідні для реалізації установчих цілей та предмету діяльності Асоціації у порядку, визначеному чинним законодавством України, та не передбачають отримання прибутку.

3.9. Асоціація має право у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом, розпоряджатися майном Асоціації. Асоціація здійснює володіння, користування та розпорядження своїм майном відповідно до мети і предмету своєї діяльності та призначення майна.

3.10. Асоціація має право залучати до роботи українських та іноземних спеціалістів, самостійно визначати форми, системи, розмір оплати праці, включаючи оплату праці в іноземній валюті згідно з чинним законодавством, створювати тимчасові колективи, комітети.

Асоціація самостійно розробляє та затверджує штатний розклад.

Умови оплати праці, надання відпусток та питання пенсійного забезпечення іноземних громадян та осіб без громадянства визначаються в індивідуальному трудовому договорі (контракті) і локальних нормах, діючих в Асоціації. Громадяни України мають право працювати в Асоціації за трудовим контрактом у випадках, встановлених локальними нормативними актами, діючими в Асоціації, та чинним законодавством України.

3.11. Асоціація має право без обмеження приймати рішення щодо здійснення поточної діяльності відповідно до свого Статуту.

4. ЧЛЕНИ АСОЦІАЦІЇ, ЇХНІ ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ.


4.1. Членство в Асоціації є індивідуальним або колективним.

4.2. Індивідуальними членами Асоціації можуть бути громадяни України (фахівці з вищою спеціальною освітою - лікар, біолог, біо­фізик, фізик, інженер, науковий співробітник та інші), професійна діяльність яких сприяє розвитку онкології, які визнають Статут і регулярно сплачують членські внески (Внесок – щорічний платіж, який сплачується членами асоціації та використовується на юридичний супровід членів асоціації, канцелярське приладдя, витрати з оренди приміщень, організацію грантів, присвоєння стипендії молодим онкологам та на підтримку, стажування та заохочення молодих науковців в галузі онкології).

4.3. Прийняття індивідуальних членів до Асоціації здійсню­ється за письмовою заявою в обласних (регіональних) осередках.

Іноземні громадяни та особи без громадянства можуть стати членами Асоціації, якщо вони зробили вагомий внесок у розвиток онкології.

4.4. Члени Асоціації мають право:

- обговорювати всі питання діяльності Асоціації, вносити про­позиції щодо поліпшення його роботи;

- обирати і бути обраними до керівних органів Асоціації;

- брати активну участь у роботі громадських, творчих колективів, секцій, комісій, конференцій, з’їздів та інших заходах, що створені та проводяться в межах діяльності Асоціації;

- отримувати всі види юридичної, методичної та консультативної допомоги, що надає Асоціація;

- публікувати через Асоціацію свої наукові праці;

- вільного виходу з Асоціації за письмовою заявою;

- бути членом інших громадських організацій;

- на отримання юридичного захисту професійної діяльності.

4.5. Члени Асоціації зобов’язані:

- дотримуватись вимог Статуту;

- сплачувати вступні та щорічні членські внески;

- своєю практичною діяльністю сприяти швидкому впровадженню наукових здобутків експериментальної та клінічної онкології.

4.6. За порушення Статуту, недисциплінованість у виконанні доручень, несплату членських внесків до індивідуального члена Асоціації можуть вживатися заходи громадського впливу і, як крайній захід - виключення з членів Асоціації.

Виключення з Асоціації здійснюють органи, яким надано право прийому.


  1. Членство в Асоціації припиняється у випадках:

   1. Добровільного припинення членства в Асоціації відповідно до поданої заяви.

   2. Виключення з членів Асоціації.

   3. Автоматичного припинення членства в Асоціації у випадках, передбачених Статутом Асоціації.

  2. Добровільне припинення членства в Асоціації здійснюється шляхом подання письмової заяви до Асоціації. У випадку добровільного припинення членства рішення щодо такого припинення не вимагається. Датою припинення членства є дата отримання заяви Асоціацією.

  3. Члена Асоціації може бути виключено з Асоціації рішенням Правління у ¾ голосів присутніх на засіданні за поданням Голови за наявності однієї з наступних підстав:

   1. Виявлення невідповідності вимогам щодо членства в Асоціації.

   2. Невиконання статутних обов'язків, не сплату членських внесків, у тому числі порушення Статуту, а також невиконання рішень Правління або порушення правил і норм, прийнятих З’їздом Асоціації, Правлінням або Головою, які є обов'язковими для всіх членів Асоціації.

   3. Поширення відомостей, що не відповідають дійсності або викладені неправдиво і завдають шкоди інтересам, честі, гідності або діловій репутації Асоціації та/або його членам.

   4. Припинення членства наступає автоматично і не потребує прийняття рішення у випадку смерті члена Асоціації.

  4. У разі припинення членства в Асоціації, крім автоматичного припинення членства відповідно до п. 4.9.4, особа має право повторно вступити до Асоціації на умовах, передбачених Статутом Асоціації.

  5. Рішення про відмову у прийомі до Асоціації або виключення з Асоціації може бути оскаржене до Правління протягом 3 (трьох) місяців з дня, коли особа дізналась про відмову у прийомі до Асоціації. Заява про оскарження рішення складається в довільній формі з викладенням фактів, які дозволять встановити обставини справи.

  6. Заява про оскарження рішення розглядається протягом 3 (трьох) місяців.

  7. Рішення Правління є остаточним та направляється заявнику протягом 10 (десяти) календарних днів з дня прийняття рішення.

  8. У разі добровільного припинення членства в Асоціації, виключення члена з Асоціації або автоматичного припинення членства вносяться відповідні зміни до реєстру членів.5. ОРГАНІЗАЦІЙНА ПОБУДОВА АСОЦІАЦІЇ.


5.1. Асоціація проводить свою роботу за принципами виборності керівних органів, гласності, періодичної звітності, колегіальності керівництва.

5.2. Члени Асоціації можуть об’єднуватися в обласні (регіональні) осередки, які створюються в обласних і міських онкодиспансерах, онкологічних відділеннях великих клінічних лікарень, науково-дослідних установах, вищих медичних навчальних закладах тощо.

До Асоціації входять та підпорядковуються всі обласні (регіональні) осередки, що відносяться до онкологічного профілю, які діють на підставі положень, що розробляються Правлінням Асоціації, затверджуються їх керівними органами і ле­галізують свою діяльність шляхом повідомлення у встановленому За­коном порядку.

5.3. Обласні (регіональні) осередки Асоціації створюються на облас­ній (регіональній) конференції повноважних представників членів Асоціації. Чисельність керівного органу, форму його обрання, термін та строк повноважень, а також форми і методи роботи визначаються конференцією. В період між конференціями обласними (регіональними) осередками Асоціаціями керує обраний керівний орган.

Обласні (регіональні) осередки Асоціації проводять роботу на під­ставі своїх Статутів, які приймаються їх керівними органами, зат­верджуються Правлінням Асоціації. Статут обласного (регіонального) осередку Асоціації не може суперечити Статуту Української Асоціації онкологів.

5.4. Обласні (регіональні) осередки Асоціації є юридичними особами, мають свою печатку, символіку та необхідну атрибутику, зразки яких затверджуються відповідними пленумами правління і реєструються в установленому порядку.

50 відсотків від надходження членських внесків направляються на рахунок Правління Асоціації.

Обласні (регіональні) осередки Асоціації відповідно до чинного законодавства можуть вступати в майнові відносини, відкривати рахунки в банківських уста­новах, мати самостійний баланс, бути позивачем і відповідачем у суді та арбітражі.

5.5. Вищим керівним органом Асоціації є З'їзд онкологів України.

З'їзд скликається правлінням не рідше одного разу на 3 роки. Термін його скликання й програмні питання З'їзду повідомляється не пізніше як за 9 місяців до початку його роботи.

Делегати на З'їзд обираються рішенням обласних (регіональних) осередків Асоціації. Норма представництва на З'їзд погоджується Президією Правління. Делегат обраний на з’їзд має право голосу.

Позачерговий З'їзд скликається для вирішення невідкладних питань за ініціативою Правління Асоціації або за вимогою не менше, ніж 1/3 членів Асоціації.

З'їзд вважається дійсним, якщо в його роботі беруть участь не менше 2/3 обраних делегатів.

З'ЇЗД АСОЦІАЦІЇ:

- шляхом таємного голосування обирає Правління Асоціації в кількості 15 членів.

- затверджує Статут Асоціації, вносить до нього зміни та доповнення;

- визначає основні напрямки діяльності;

- реалізує право власності на майно та кошти Асоціації;

- заслуховує та затверджує звіти правління Асоціації та ревізійної комісії;

- затверджує положення про Правління Асоціації;

- приймає рішення про реорганізацію та ліквідацію Асоціації;

- розглядає найбільш важливі питання діяльності.

Рішення З'їзду приймаються таємним або відкритим голосуванням більшості обраних делегатів.

5.6. У період між З'їздами вищим керівним органом є Правління, Пленуми якого скликаються не рідше одного разу на рік. Правління Асоціації в установленому порядку:

- обговорює найважливіші питання роботи Асоціації, визначає його поточні завдання;

- скликає З'їзди Асоціації, встановлює норми представництва, порядок денний і місце проведення;

- організовує виконання рішень З'їзду та своїх рішень ;

- затверджує бюджет Асоціації, структуру і штати апарату Правління;

- встановлює розмір вступних і щорічних внесків членів Асоціації та порядок їх сплати ;

- приймає рішення про здійснення видавничої діяльності;

- затверджує зразки печаток, штампів, символіки та атрибутики;

- керує фінансово-господарською діяльністю Асоціації;

- інформує членів про свою діяльність шляхом розміщення інформації, документів, звітів тощо на офіційному сайті Асоціації;

- обирає Президію Правління у складі 4 чоловік.

5.7. ПРЕЗИДІЯ ПРАВЛІННЯ АСОЦІАЦІЇ:

- шляхом відкритого голосування обирає Голову асоціації, його двох заступників, секретаря з членів правління.

- керує поточною роботою відповідно до рішень З'їзду та Пленумів правління;

- здійснює керівництво обласними (регіональними) осередками Асоціації;

- скликає і проводить підготовчу роботу до проведення Плену­мів Правління, наукових конференцій, з'їздів, симпозіумів та семінарів;

- з числа членів Правління і активу може створювати комісії та інші формування по напрямках діяльності, відповідно до статутних завдань Асоціації.

Правління вважається правомочним, якщо на його Пленумах присутні 2/3 його членів. Рішення приймаються більшістю голосів членів Правління.

5.8. Голова Правління Асоціації:

- очолює Асоціацію на строк 3 роки і працює на безоплатній основі;

- Голова асоціації обирається виключно на один термін;

- представляє Асоціацію в державних органах управління та громадських організаціях;

- в період між З'їздами підзвітний Правлінню Асоціації;

- організовує виконання рішень 3’їзду і Пленумів Правління. Керує їх роботою;

- відкриває і закриває рахунки у відповідних установах банку, має право підпису фінансових документів, як перша особа, розпоряджається коштами та майном Асоціації в межах, встановлених чинним законодавством і Статутом Асоціації.

5.9. В разі відсутності Голови Правління товариства його функції виконують заступники Голови Прав­ління Асоціації або секретар. Заступники Голови Правління Асоціації та секретар виконують функції, які закріплені за ними за узгодженням з Головою Асоціації та затверджені Пленумом Правління Асоціації.

5.10. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ АСОЦІАЦІЇ:

- обирається З’їздом шляхом голосування у кількості 11 чоловік;

- ревізійна комісія обирає голову та технічного секретаря;

- контролює фінансову і господарську діяльність Асоціації та обласних (регіональних) осередків Асоціації;

- контролює виконання положень Статуту, рішень 3’їзду, пере­віряє терміни та правильність проходження документів, роботу з лис­тами, пропозиціями з заявами членів Асоціації;

Ревізійна комісія підзвітна виключно З'їзду Асоціації.

6. КОШТИ ТА МАЙНО АСОЦІАЦІЇ.


6.1. Кошти Асоціації складаються:

- з вступних та щорічних членських внесків;

- добровільних внесків і пожертвувань громадян України, іноземних громадян, підприємств, організацій, установ, громадських організацій, зарубіжних національних, а також міжнародних організацій;

- інших, не заборонених Статутом надходжень.

6.2. Асоціація може мати інвентар, кошти, інше майно, необхідне для матеріального забезпечення діяльності Асоціації, реалізації його цілей і завдань.

6.3. Право розпоряджатися коштами та майном Асоціації належить Голові, який несе відповідальність за своєчасне надходження коштів, а також їх правильне використання. Кошти Асоціації вико­ристовуються відповідно до чинного законодавства на проведення заходів, передбачених Статутом, організаційно-господарські потреби, утримання штатного персоналу.7. ПРАВОВЕ ПОЛОЖЕННЯ АСОЦІАЦІЇ.


Українська Асоціація онкологів є юридичною особою, є неприбутковою організацією, має свою печатку, символіку, та необхідну атрибутику, зразки яких зат­верджуються Правлінням і реєструються в установленому порядку в Міністерстві юстиції України та діє на підставі закону України про об’єднання громадян.


8. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ.


8.1. Асоціація веде облік результатів діяльності, зобов'язана вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

8.2. Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бух­галтерської та іншої звітності покладено на Голову Асоціації.

8.3. Операційний рік встановлюється з 1 січня до 31 грудня включно.

8.4. Річний звіт по операціях Асоціації та баланс складаються через 1 місяць після закінчення операційного року і з висновком Ревізійної комісії мають бути подані для затвердження Правлінню та оприлюднюються на офіційному сайті.

8.5. Асоціація та її посадові особи несуть відповідальність за достовірність даних, що містяться в річному звіті та балансі.

9. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ АСОЦІАЦІЇ.

9.1. Члени Асоціації мають право оскаржити рішення, дію або бездіяльність Голови, Правління або З’їзду Асоціації шляхом подання письмової скарги, а саме:

9.1.1. На дії, бездіяльність або рішення Голови - скарга подається до Правління, яке зобов'язане розглянути скаргу на найближчому засіданні, із обов'язковим викликом члена Асоціації, який скаржиться, а також Голови дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Правлінням - повторна скарга подається до Пленуму, який зобов'язаний розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом члена Асоціації, який скаржиться, а також Голови дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується;

9.1.2. На дії, бездіяльність або рішення члена Правління - скарга подається до Голови, який зобов'язаний розглянути скаргу протягом 20 робочих днів, із обов'язковим викликом члена Асоціації, який скаржиться, а також члена Правління дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Головою - повторна скарга подається до Пленуму, який зобов'язаний розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом члена Асоціації, який скаржиться, а також члена Правління дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується.

9.2. Скарга, яка потребує розгляду на позачерговому З’їзді Асоціації, є підставою для скликання такого З’їзду протягом тридцяти днів з дня надходження такої скарги.

9.3. Скарги на дії, бездіяльність або рішення З’їзду подаються до суду, відповідно до чинного законодавства на момент оскарження таких дій, бездіяльності або рішень.

10. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ АСОЦІАЦІЇ.


10.1. Зміни та доповнення вносяться за поданням Правління З'їздом.

10.2. Про зміни та доповнення, що сталися у статутних докумен­тах, а також відомості про зміну місцезнаходження керівних органів, Асоціація у п'ятиденний термін повідомляє орган реєстрації.11. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ.


11.1. Припинення діяльності Асоціації може бути здійснене за рішенням З’їзду, шляхом реорганізації або ліквідації, а також за рішенням суду у випадках, передбачених чинним законодавством.

11.2. Кошти та майно Асоціації , в тому числі і в разі її ліквідації, не можуть перерозподілятися між його членами і викори­стовуються згідно з Статутом на виконання статутних завдань, або на благодійні цілі, а у випадках, передбачених чинним законодавством, за рішенням суду спрямовуються в доход держави.

Після прийняття рішення про саморозпуск Асоціації, призначають Ліквідаційну комісію Асоціації.

З моменту призначення Ліквідаційної комісії Асоціації до неї переходять усі повноваження по управлінню справами Асоціації. Ліквідаційна комісія Асоціації повинна опублікувати в офіційних друкованих засобах масової інформації повідомлення про ліквідацію Асоціації і про порядок і строки подання претензії кредиторами. Ліквідаційна комісія письмово повідомляє кредиторів і осіб, що мають з Асоціацією договірні відносини.

11.3. Ліквідаційна комісія Асоціації оцінює наявне майно Асоціації, виявляє її дебіторів і кредиторів та здійснює з ними розрахунки, складає ліквідаційний баланс, план та пред'являє їх для затвердження спеціально скликаним для цього З’їздом Асоціації.

11.4. У разі ліквідації Асоціації всі кошти та майно організації передають іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховують до доходу бюджету.11.5. Майно, передане Асоціації членами у користування, повертають їм у натуральній формі.

11.6. Саморозпуск Асоціації вважають завершеним, а Асоціацію такою, що припинила свою діяльність, з моменту внесення запису про це до державного реєстру.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> № уроку Тема уроку Сторінка підручника (зошита) Дата Примітка Розділ
2016 -> Додаток до рішення Одеської міської ради від № міська цільова програма
2016 -> Додаток до рішення Одеської міської ради від № Підсумковий звіт про виконання міської цільової Програми розвитку молодіжного
2016 -> Звіт про результати виконання Загальнодержавної соціальної цільової програми протидії віл-інфекції/сніду на 2014-2018 роки за 2014 рік
2016 -> Методичні Рекомендації Запобігання і виявлення
2016 -> Звіт тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин конфлікту в Закарпатській області про виконану роботу
2016 -> Реферат з курсу "Економіка праці та соціально-трудові відносини " на тему : " Соціальне партнерство"
2016 -> Закон УкраЇни Про внесення змін до деяких законів України щодо документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус
2016 -> Положення (норми) проекту Закону Закон України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України»
2016 -> Наказ Міністерства внутрішніх справ України №


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка