Засідання педагогічної ради та ради навчального заклад уз відповідним рішеннямСкачати 97.59 Kb.
Дата конвертації03.11.2016
Розмір97.59 Kb.
ТипПротокол
Шановні керівники навчальних закладів району!

Відповідно до нового положення про медалі у відділ освіти необхідно подати лист на погодження нагородження медалями та копію протоколу спільного засідання педагогічної ради та ради навчального заклад уз відповідним рішенням.

Надсилаю одним документом зразок листа, протоколу та копію Положення про раду загальноосвітнього навчального закладу.

Примітка:

  • спільне засідання педагогічної ради та ради навчального закладу проводиться після останньої ДПА; на підставі рішення надсилається лист.

  • * у протокол текст курсивом не вноситиЗразок листа про погодження нагородження медалями

БЛАНК ЗНЗ

Відділ освіти Володимир-Волинської

районної державної адміністрації


Відповідно до п 2.3 Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 13.12.2000 № 584 у редакції, затвердженій наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 07.02.2012. № 116, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22.02.2012 за № 279/20592, на підставі рішення спільного засідання педагогічної ради та ради навчального закладу просимо дати згоду на нагородження

золотою медаллю

(прізвища, ім’я, по батькові кожного випускників у родовому відмінку, клас, буква);

срібною медаллю

(прізвища, ім’я, по батькові кожного випускників у родовому відмінку, клас, буква).

Протокол спільного засідання педагогічної ради та ради навчального закладу додається.

Директор ________________ (ПІБ)

(підпис, печатка)
Зразок протоколу (ф А-4) КОПІЯ

«З оригіналом вірно»

Директор _____________ (ПІБ)

(підпис, печатка)

Протокол

спільного засідання педагогічної ради та ради (назва навчального закладу)

від _______ травня 2015 року

Присутні:

члени ради: ____ чол..

члени педагогічної ради: _____чол.

Відсутні:

члени ради: ____ чол..

члени педагогічної ради: _____чол.

(спільне засідання вважається правочинним, якщо на ньому присутні більше як половина кількісного складу кожної складової засідання, п 2.3 Положення)*

Слухали: про нагородження золотою та срібною медалями випускників 11 класу.

Виступили:

1. Голова педагогічної ради (ПІБ), який (зміст виступу ґрунтується на п. 2.1 та п 2.2 Положення про медалі та р. ІІІ «Особливі умови нагородження» (якщо такі учні є))*.

2. Класний керівник (виступають вісі класні керівники, де навчалися медалісти, з інформацією про рівень навчальних досягнень за І, ІІ семестри 10,11 класу, річне оцінювання за ці роки та результати ДПА кожного претендента і висловлюють пропозиції щодо нагородження)*.3. МОЖНА запросити до виступу заступника директора, вчителів-предметників, членів ради закладу (пропозиції щодо нагородження*).

4. Голова ради (ПІБ), який (зміст виступу ґрунтується на п 3.11 абз.7 Положення про раду загальноосвітнього навчального закладу та пропозицією про представлення донагородження)*.

Вирішили: порушити клопотання перед управлінням освіти і науки про погодження нагородження золотою медаллю

(прізвища, ім’я, по батькові кожного випускників у родовому відмінку, клас, буква);

срібною медаллю

(прізвища, ім’я, по батькові кожного випускників у родовому відмінку, клас, буква).

Голова педагогічної ради (ПІБ) Голова ради (ПІБ)

Секретар (ПІБ) Секретар (ПІБ)Цей протокол повинен бути в документаціях педради та ради навчального закладу.МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

N 159 від 27.03.2001

Про затвердження Примірного положення про
раду загальноосвітнього навчального закладу

Відповідно до п. 64 Положення про загальноосвітній навчальний


заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
14.06.2000 N 964 ( 964-2000-п ), Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Примірне положення про раду загальноосвітнього


навчального закладу (додається).
2. Міністру освіти Автономної Республіки Крим, начальникам
управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської
міських держадміністрацій довести Примірне положення про раду
загальноосвітнього навчального закладу до відома місцевих органів
управління освітою та керівників навчальних закладів системи
загальної середньої освіти всіх типів та форм власності.
3. Цей наказ та Примірне положення про раду
загальноосвітнього навчального закладу надрукувати в
“Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України”.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Огнев’юка В.О.

Міністр В.Г.Кремень

Затверджено
наказом Міносвіти і науки України
від 27 березня 2001 р. N 159

Примірне положення про раду загальноосвітнього навчального закладу

1. Загальні положення

1.1. Відповідно до пункту 64 Положення про загальноосвітній


навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 14 червня 2000 року N 964 ( 964-2000-п ) “Про
затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад”, у
навчальних закладах системи загальної освіти усіх типів та форм
власності створюється рада загальноосвітнього навчального закладу.
1.2. Рада загальноосвітнього навчального закладу (далі -
рада) - це постійно діючий у період між загальними зборами
(конференцією) орган громадського самоврядування.
1.3. У своїй діяльності рада керується Законами України “Про
освіту” ( 1060-12 ), “Про загальну середню освіту” ( 651-14 ),
Статутом загальноосвітнього навчального закладу, цим Положенням.

2. Мета, завдання і принципи діяльності ради


загальноосвітнього навчального закладу

2.1. Метою діяльності ради є:


сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного
процесу;
об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів,
батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та
удосконалення навчально-виховного процесу;
формування позитивного іміджу та демократичного стилю
управління навчальним закладом;
розширення колегіальних форм управління навчальним закладом;
підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних
з організацією навчально-виховного процесу;
2.2. Основними завданнями ради є:
підвищення ефективності навчально-виховного процесу у
взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними
інститутами;
визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів
розвитку навчального закладу та сприяння
організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного
процесу;
формування виховного середовища;
створення належного педагогічного клімату в навчальному
закладі;
сприяння духовному, фізичному розвитку учнів (вихованців) та
набуття ними соціального досвіду;
підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання
та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної
роботи педагогів;
сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів
(вихованців);
ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень
чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої
освіти;
стимулювання морального та матеріального заохочення учнів
(вихованців), сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;
зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів
(вихованців) та загальноосвітнім навчальним закладом з метою
забезпечення єдності навчально-виховного процесу.
2.3. Рада загальноосвітнього навчального закладу діє на
засадах:
законності, гласності;
колегіальності ухвалення рішень;
добровільності і рівноправності членства.

3. Структура ради та організація її діяльності3.1. До ради обираються пропорційно представники від
педагогічного колективу, учнів (вихованців) II - III ступенів
навчання, батьків і громадськості. Представники в раді і загальна
її чисельність визначаються загальними зборами (конференцією)
загальноосвітнього навчального закладу.
Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з
будь-яких причин приймається виключно загальними зборами
(конференцією).
3.2. На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж
на третину.
3.3. Рада працює за планом, що затверджується загальними
зборами (конференцією).
Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути
не меншою чотирьох разів на навчальний рік.
3.4. Очолює раду навчального закладу голова, який обирається
із складу ради.
Голова ради може бути членом педагогічної ради.
Головою ради не можуть бути директор та його заступники.
3.5. Засідання ради може скликатися її головою або з
ініціативи директора навчального закладу, власника (засновника), а
також членами ради.
3.6. Для вирішення поточних питань рада може створювати
постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад
комісій і зміст їх роботи визначаються радою.
3.7. Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання,
що стосуються діяльності навчального закладу, пов’язаної з
організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих
та культурно-масових заходів.
3.8. Рішення ради приймається простою більшістю голосів за
наявності на засіданні не менше двох третин її членів.
У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови
ради.
3.9. Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та
Статуту загальноосвітнього навчального закладу, доводяться в
7-денний термін до відома педагогічного колективу, учнів
(вихованців), батьків або осіб, які їх замінюють, та
громадськості.
3.10. У разі незгоди адміністрації навчального закладу з
рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає
спірне питання.
До складу комісії входять представники органів громадського
самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету навчального
закладу.
3.11. Рада навчального закладу:
організовує виконання рішень загальних зборів (конференції);
вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності
навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;
спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи
навчального закладу та здійснює контроль за його виконанням;
разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням
Статуту навчального закладу;
затверджує режим роботи навчального закладу;
сприяє формуванню мережі класів навчального закладу,
обгрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та
місцевого самоврядування;
приймає рішення спільно з педагогічною радою про
представлення до нагородження випускників навчального закладу
золотою медаллю “За високі досягнення у навчанні” або срібною
медаллю “За досягнення у навчанні” та нагородження учнів
похвальними листами “За високі досягнення у навчанні” та
похвальними грамотами “За особливі досягнення у вивченні окремих
предметів”
;
разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору
навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних
планів, враховуючи можливості, потреби учнів (вихованців), а також
тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;
погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;
заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його
заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської
діяльності;
бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою
обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій
вчителям;
виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо
поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями
(вихованцями);
виступає ініціатором проведення добродійних акцій (ярмарків,
конкурсів тощо);
вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу
управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального
заохочення учасників навчально-виховного процесу;
ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх
вирішенні;
сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також
залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі
в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної
роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з
учнями (вихованцями);
розподіляє і контролює кошти фонду загального обов’язкового
навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням
(вихованцям);
розглядає питання родинного виховання;
бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в
обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в
несприятливих соціально-економічних умовах;
сприяє педагогічній освіті батьків;
сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті
періодичних видань;
розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої
освіти учнями (вихованцями);
організовує громадський контроль за харчуванням і медичним
обслуговуванням учнів (вихованців);
розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з
питань роботи навчального закладу;
вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення
учасників навчально-виховного процесу.
3.12. Статутом навчального закладу можуть визначатись й інші
повноваження ради навчального закладу, що не суперечать чинному
законодавству.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.03.2015 № 306

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

31 березня 2015 р.

за № 354/26799

Про затвердження Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні»

Відповідно до статті 23 Закону України «Про загальну середню освіту», з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до законодавства України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні», що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 13 грудня 2000 року № 584 «Про затвердження Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19 грудня 2000 року за № 924/5145.

3. Управлінню зв’язків з громадськістю та забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба) (Загоруйко Ю.А.) в установленому порядку зробити відмітку у справах архіву.

4. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Кононенко Ю.Г.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому законодавством порядку.

5. Цей набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Полянського П.Б.

Міністр С.М. КвітЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти

і науки України

17.03.2015 № 306

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

31 березня 2015 р.

за № 354/26799

ПОЛОЖЕННЯ

про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні»

I. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає механізм нагородження учнів за досягнення у навчанні.

1.2. Нагородження золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» (далі - Золота медаль) встановленого зразка (додаток 1) та срібною медаллю «За досягнення у навчанні» (далі - Срібна медаль) встановленого зразка (додаток 2) є видом морального стимулювання випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти (далі - навчальні заклади) усіх типів і форм власності.

1.3. Список претендентів на нагородження Золотою або Срібною медалями визначається керівником навчального закладу за результатами річного оцінювання в 10 класі та І семестрі 11 класу і затверджується на засіданні педагогічної ради шляхом прийняття відповідного рішення.

Учні, які не можуть підтвердити результати навчальних досягнень у 10 класі з незалежних від них обставин (навчання у навчальних закладах на тимчасово окупованій території України, в окремих населених пунктах Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, тощо), нагороджуються Золотою та Срібною медалями за результатами навчальних досягнень в 11 класі.

ІІ. Вимоги до претендентів на нагородження Золотою або Срібною медалями

2.1. Золотою медаллю нагороджуються випускники навчальних закладів, які за період навчання у старшій школі досягли високих успіхів у навчанні та за результатами семестрового, річного оцінювання і державної підсумкової атестації мають досягнення у навчанні 10-12 балів з предметів навчального плану (крім осіб, які навчаються за екстернатною формою навчання).

2.2. Срібною медаллю нагороджуються випускники навчальних закладів, які за період навчання у старшій школі досягли високих успіхів у навчанні та за результатами семестрового, річного оцінювання та державної підсумкової атестації мають досягнення у навчанні 10-12 балів та достатній рівень (не нижче 9 балів) не більше ніж з двох предметів навчального плану.

2.3. Рішення про нагородження претендентів Золотою або Срібною медалями приймається на спільному засіданні педагогічної ради та ради навчального закладу і оформлюється наказом керівника навчального закладу.

Спільне засідання педагогічної ради та ради навчального закладу вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини від кількісного складу педагогічної ради і ради навчального закладу.

2.4. Учні, які продовжують здобувати повну загальну середню освіту в професійно-технічних та вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації за умови дотримання пунктів 2.1, 2.2 цього розділу, нагороджуються Золотою та Срібною медалями.

Рішення про нагородження Золотою або Срібною медалями випускників професійно-технічних та вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, що надають повну загальну середню освіту, приймається педагогічною радою і оформлюється наказом керівника навчального закладу.

2.5. Підвищення результатів семестрового оцінювання шляхом коригування не дає підстав для нагородження випускників Золотою або Срібною медаллю.

2.6. Претенденти на нагородження Золотою або Срібною медаллю не можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації, за винятком випадків, зазначених у розділі ІІІ цього Положення.

2.7. Учням (вихованцям) навчальних закладів системи загальної середньої освіти, які нагороджені Золотою або Срібною медаллю, видається атестат про повну загальну середню освіту з відзнакою, зразок якого затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997 року № 1260 «Про документи про освіту та вчені звання» (із змінами).

III. Особливі умови нагородженняЗа рішенням органів управління освітою, у сфері управління яких перебувають навчальні заклади, за умов дотримання вимог пунктів 2.1, 2.2 розділу ІІ цього Положення нагороджуються Золотою або Срібною медаллю випускники, які:

зараховані за станом здоров'я до спеціальної медичної групи відповідно до Інструкції про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної культури, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 20 липня 2009 року № 518/674, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17 серпня 2009 року за № 773/16789;

перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами або для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку відповідно до статей 17, 18-1 Закону України «Про відпустки»;

звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, визначеному Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2014 року № 1547, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за № 157/26602;

перебували на навчанні за індивідуальною формою, у тому числі ті, які за погодженим з місцевим органом управління освітою індивідуальним навчальним планом прискорено опанували програмовий матеріал за курс повної загальної середньої освіти;

навчаються за екстернатною формою навчання;

тимчасово навчалися за кордоном і повернулися в Україну в старшу школу та опанували програмовий матеріал на високому рівні.

IV. Контроль за дотриманням вимог щодо нагородження

Контроль за правильністю нагородження Золотою та Срібною медалями покладається на керівника навчального закладу. Контроль за дотриманням особливих умов нагородження, визначених розділом ІІІ цього Положення, покладається на відповідні органи управління освітою.

V. Нагородження випускників навчальних закладівВипускникам навчальних закладів, нагородженим Золотою або Срібною медаллю, на урочистих зборах із залученням представників громадськості вручаються атестат з відзнакою про повну загальну середню освіту та відповідна медаль.

Директор департаменту Ю.Г. Кононенко

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка