Запорiзький державний медичний унiверситетСкачати 373.5 Kb.
Сторінка1/7
Дата конвертації09.07.2020
Розмір373.5 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7

Запорiзький державний медичний унiверситет

Кафедра інфекційних хвороб
Затверджено


на методичній нараді

«28» 08 2018 р. Протокол № 1


Зав. кафедрою, д.мед.н., професор Рябоконь О.В.

М Е Т О Д И Ч Н А Р О З Р О Б К А

для організації самостійної роботи студентів

V курсу медичного факультету (1X – X семестр)

практичного заняття з інфекційних хвороб


Тема: Герпесвірусні інфекції. Інфекційний мононуклеоз.


Склав: доц, к.мед.н. Іпатова Д.П.


2018

1. Актуальність теми: Актуальність проблеми, що розглядається, зумовлена високою розповсюдженістю герпесвірусів серед населення, легкістю зараження, часто латентним перебігом та довічною персистенцією. Герпесвірусні інфекції займають за частотою 3-є місце після серцево-судинної та онкологічної патології, характеризуються різною локалізацією процесу і різноманітною клінікою. За даними ВООЗ, захворювання, викликані вірусами простого герпесу 1-го та 2-го типів, посідають 2-е місце (15,8%) після грипу (35,8%) як причини смерті від вірусних інфекцій.

Інфекційний мононуклеоз (ІМ) - захворювання, що супроводжується різноманітними клінічними і лабораторними проявами, найбільш закономірними з яких є реакція лімфатичних вузлів та гематологічні зміни. До останнього часу його розвиток пов’язували виключно з вірусом Епштейна-Барр (EBV). По мірі збільшення можливостей вірусології та імунології, стало зрозумілим, що подібні патологічні зміни, окрім EBV, можуть викликати й деякі інші збудники, переважно представники родини герпесвірусів. І якщо раніше, щоб не путати з EBV-інфекцією, подібну патологію, зумовлену іншими лімфотропними вірусами описували як мононуклеозоподібний чи мононуклеозний синдром, то останнім часом все частіше в літературі зустрічаються рекомендації об’єднати їх під загальною назвою «ІМ», додаючи етіологічну розшифровку. Однак у більшості випадків етіологічна структура хвороби залишається нерозшифрованою, а перебіг, вихід та наслідки значною мірою залежать від етіології збудника.

Найбільшу увагу привертає гостра форма ІМ, що зазвичай перебігає сприятливо, проте не завершується повною елімінацією збудника. Подальший перебіг набуває латентного характеру, який може ніяким чином не проявляти себе майже все життя людини, але за наявності імунодефіциту можлива реактивація інфекції з тяжким ураженням органів та систем, що клінічно проявляється менінгітами, енцефалітами, полірадікулоневритами, гепатитами та ін. Останнім часом все більша увага приділяється герпесвірусам і як представникам групи ТORCH-інфекцій, доведена їх роль у розвитку гематологічних, неврологічних та онкологічних захворювань; певна роль приділяється у виникненні хвороби Альцгеймера, саркоїдозу, синдрому хронічної втоми та іншої патології. Збудники ІМ виступають опортуністичними інфекціями при СНІДі.
2. Учбові цілі завдання
2.1. Студент повинен мати уявлення (ознайомитися): a-1


 • значимість та поширеність у світі герпесвірусних захворювань

 • роль герпесвірусів у виникненні патології вагітності та плоду

 • диференційну діагностику інфекційного мононуклеозу.


2.2. Студент повинен знати: а-2

- етіологію та епідеміологію герпетичної інфекції, вітряної віспи, оперізувального герпесу, EBV- та CMV-інфекцій, фактори патогенності збудників;

- клінічні прояви герпетичної інфекції, вітряної віспи оперізувального герпесу, EBV- та CMV-інфекцій;

- патогенез, терміни виникнення і клінічні прояви ускладнень герпетичної інфекції, вітряної віспи оперізувального герпесу, EBV- та CMV-інфекцій;

- лабораторну діагностику герпетичної інфекції, вітряної віспи оперізувального герпесу, EBV- та CMV-інфекцій;

- принципи лікування герпетичної інфекції, вітряної віспи оперізувального герпесу, EBV- та CMV-інфекцій

- принципи профілактики герпетичної інфекції, вітряної віспи оперізувального герпесу, EBV- та CMV-інфекцій;

- показання до госпіталізації при герпетичній інфекції, вітряній віспі оперізувального герпесу, EBV- та CMV-інфекцій;

- тактику ведення хворих у разі виникнення невідкладних станів;

- прогноз захворювання залежно від тяжкості та форми герпетичної інфекції, вітряної віспи, оперізувального герпесу, EBV- та CMV-інфекцій;

- правила виписки із стаціонару та правила диспансеризації реконвалесцентів;

- поняття про маніфестні та латентні форми, носійство, персистенцію, рецидив та загострення;

- класифікацію інфекційних хвороб за тривалістю перебігу;

- етіологію та епідеміологію інфекційного мононуклеозу;

- клінічні прояви інфекційного мононуклеозу залежно від збудника;

- атипові форми перебігу інфекційного мононуклеозу;

- синдром інфекційного мононуклеозу при інфекційних хворобах;

- основні ланцюги патогенезу інфекційного мононуклеозу;

- основні критерії тяжкості інфекційного мононуклеозу;

- особливості ураження герпесвірусами центральної нервової системи;

- особливості ураження ротоглотки при інфекційному мононуклеозі;

- особливості ураження печінки при інфекційному мононуклеозі;

- токсико-алергійні прояви при інфекційному мононуклеозі та їх причини;

- ускладнення та наслідки інфекційного мононуклеозу залежно від збудника;

- особливості клінічного перебігу інфекційного мононуклеозу у разі ко- та суперінфекції;

- поняття про синдром хронічної втоми, його клінічні прояви та причини виникнення;

- гематологічні зміни при інфекційному мононуклеозі;

- клінічні проблеми ранньої діагностики інфекційного мононуклеозу;

- діагностичну цінність ультразвукового дослідження при інфекційному мононуклеозі;

- роль герпесвірусів в патології вагітних та плоду;

- принципи лікування інфекційного мононуклеозу;

- противірусну терапію інфекційного мононуклеозу залежно від збудника;

- показання для глюкокортикостероїдної терапії при інфекційному мононуклеозі;

- особливості перебігу герпесвірусних інфекцій у хворих на СНІД.


2.3. Студент повинен вміти: а-3

 1. Дотримуватися основних правил роботи біля ліжка хворого.

 2. Зібрати анамнез захворювання з оцінкою епідеміологічних даних.

 3. Обстежити хворого і виявити основні симптоми, особливості патологічних проявів і терміни їх зникнення.

 4. Проаналізувати лабораторні данні.

 5. Провести диференційний діагноз.

 6. Скласти план лабораторного обстеження хворого.

 7. Скласти індивідуальну терапію з урахуванням етіології, патогенезу, віку хворого, тяжкості, періоду хвороби, наявності невідкладних станів.

 8. Дати рекомендації по нагляду, режимі та дієті харчування в періоді реконвалесценції.2.4. Творчий рівень (для найбільш здібних і підготовлених студентів): а-4
Розвивати творчі здібності студентів в процесі проведення клінічних досліджень, аналізу наукових джерел: залучати до роботи у студентському науковому гуртку кафедри; запропонувати теми для рефератів з найбільш актуальних питань.
3. Виховні цілі (цілі розвитку особистості):


 1. Сформувати уявлення про основи психотерапевтичного підходу до хворих на герпесвірусні інфекції.

 2. Розвинути уявлення про вплив гігієнічних та соціальних факторів на здоров’я людини при герпесвірусних захворюваннях.

 3. На матеріалі теми розвинути почуття відповідальності за своєчасність та правильність професійних дій.

 4. Вміти встановлювати індивідуальний психологічний контакт з хворим та його родичами.


4. Міжпредметне інтегрування:

Дисципліна

Знати

Вміти
Мікробіологія

Етіологію герпесвірусних інфекцій

Проводити вірусологічні дослідження, вміти оцінити дані досліджень ПЛР
Анатомія, патанатомія, гістологія

Будову шкіри, дихальної та центральної нервової систем, гістологічні зміни при їх ураженні герпесвірусами.

Визначити гістологічні зміни слизової оболонки дихальних шляхів, шкіри, слизових,ЦНС, мікроско-пічне дослідження)
Епідеміологія

Шляхи передачі, механізм зараження при герпесвірусних інфекціях


Проведення протиепідемічних та профілактичних заходів у вогнищі інфекції.
Імунологія та алергологія

Механізм ураження шкіри, дихальної та центральної нервової систем при герпесвірусних інфекціях.

Методику проведення серологічних досліджень.Вміти оцінити дані імунологічних досліджень.
Нервові хвороби

Семіотику враження нервової системи:

 • загальномозковий с-м

 • вогнищевий с-м

 • гіпертензійний с-м

 • менінгіальний с-м

 • вегето-судинний с-м

Визначити клінічні симтоми:

 • загальномозковий

 • вогнищевий

 • гіпертензійний

 • менінгіальний

 • вегето-судиннийПропедевтика дитячих хвороб

Основні етапи та методи клінічного обстеження хворого

Проаналізувати дані клінічного обстеження хворого в тому числі лабораторні.
Фармакологія

Основні лікарські засоби фармакологічних груп:

 • антибактерійні

 • противірусні

 • кортикостероїдні

 • антигістамінні

Знати вікові дози препаратів.

Вміти виписати рецепти на основні препарати таких фармакологічних груп:

 • антибактерійні

 • противірусні

 • кортикостероїдні

антигістамінні
Реанімація та інтенсивна терапія

Невідкладні стани:

 • гіпертермічний

 • набряк мозку

 • перитоніт

 • судомний синдром

Надавати невідкладну допомогу при невідкладних станах


Наступні дисципліни
Сімейна медицина

Патогенез, епідеміологію, динаміку клінічних проявів, можливі ускладнення при герпесвірусних інфекціях. Особливості клінічного перебігу герпесвірусних інфекцій. Принципи профілактики і лікування.

Проводити диференціальну діагностику хвороб різного ґенезу із герпесвірусними інфекціями. Розпізнати герпесвірусні інфекції, їх ускладнення; інтерпретувати дані лабораторного обстеження. Своєчасно госпіталізувати хворого в інфекційний стаціонар. Заповнити екстрене повідомлення у разі вперше встановленого діагнозу. Надати невідкладну допомогу в разі необхідності.
Внутрішньопредметна інтеграція
Інфекційні хвороби

Особливості інфекційних хвороб. Принципи діагностики, лікування, профілактики інфекційних хвороб. Патогенез, епідеміологію, динаміку клінічних проявів, лабораторну діагностику, можливі ускладненнягерпесвірусних інфекцій. Особливості клінічного перебігу герпесвірусних інфекцій. Принципи профілактики і лікування.

Проводити диференціальну діагностику герпесвірусних інфекцій з іншими інфекційними хворобами. Розпізнавати різні клінічні форми герпесвірусних інфекцій, їх ускладнення; інтерпретувати дані лабораторного обстеження. Призначити лікування. Надати невідкладну допомогу на догоспітальному етапі.
5. Структурно-логічна схема:

Герпетична інфекція

етіологіяHerpes simplex (HSV-1, HSV-2).Джерело – хвора (інфікована) людина. Шляхи передачі: крапельний, контактний, статевий, трансплантаційний, внутрішньоутробний, перінатальний. Сприйнятливість висока.

епідеміологіяпатогенез

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка