Законукраїн и про відновлення довіри до судової системи УкраїниСкачати 184.59 Kb.
Дата конвертації08.05.2016
Розмір184.59 Kb.
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про відновлення довіри до судової системи України
Цей Закон визначає правові та організаційні засади проведення перевірки (далі – перевірка суддів) та атестації суддів судів загальної юрисдикції.
Розділ І. Загальні положення
Стаття 1. Мета перевірки та атестації суддів

Метою перевірки та атестації суддів є:

утвердження в суспільстві верховенства права та законності;

відновлення довіри до судової системи України;

звільнення з посади осіб, що перебувають на посаді судді, реальні витрати та фактичний матеріальний стан яких не відповідає рівню їх офіційних доходів;

звільнення з посади осіб, рівень професійної підготовки яких не відповідає посаді судді;

звільнення з посади осіб, які виносили рішення, спрямовані на обмеження конституційних прав і свобод громадян, у тому числі порушенні виборчих прав, права на участь у мирних зібраннях або у зв’язку з участю у мирних зібраннях;

зниження рівня корупції в системі судів загальної юрисдикції.


Стаття 2. Строки перевірки та атестації суддів

Перевірка суддів повинна бути проведена протягом шести місяців з моменту виконання вимог, передбачених пунктами 3, 4 Прикінцевих положень цього Закону.

Атестація суддів повинна бути проведена протягом одного року з моменту виконання вимог, передбачених пунктом 4 Прикінцевих положень цього Закону.
Стаття 3. Органи, що здійснюють перевірку та атестацію суддів

З метою реалізації цього Закону формується спеціальна комісія з перевірки суддів судів загальної юрисдикції (далі - Спеціальна комісія), яка складається з 17 членів.

Вища рада юстиції та Вища кваліфікаційна комісія судів України призначають до Спеціальної комісії по чотири члени, Кабінет Міністрів України призначає три члени, які мають бути представниками громадськості, а Верховна Рада України – шість членів, двоє з яких повинні бути суддями.

Спеціальна комісія обирає зі свого складу голову, заступника голови і секретаря.

Атестація суддів проводиться Вищою кваліфікаційною комісією суддів України.
Стаття 4. Зміст перевірки суддів

Перевірка судді здійснюється щодо: 1. рішень, прийнятих ним одноособово або у складі колегії суддів щодо справ, пов’язаних з масовими акціями протесту в Україні після 21 листопада 2013 року;

 2. рішень, прийнятих ним одноособово або у складі колегії суддів щодо виборчих справ у зв’язку із проведенням виборів до Верховної Ради України VII скликання;

 3. рішень, прийнятих ним одноособово або у складі колегії суддів щодо осіб, які визнані політичними в’язнями;

 4. рішень, прийнятих ним одноособово або у складі колегії суддів, що суттєво обмежують конституційні права і свободи громадян;

 5. рішень Європейського суду з прав людини, яким встановлено порушення Україною Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод при прийнятті рішень національними судами;

 6. наявності дисциплінарних проваджень щодо нього та характеру застосованих дисциплінарних стягнень;

 7. достовірності та повноти відомостей, що містяться у деклараціях про доходи та витрати суддів та членів їх сімей.

За результатами перевірки суддів спеціальною комісією приймається рішення, яке є обов’язковим до виконання з моменту його прийняття.

Спеціальна комісія приймає рішення шляхом голосування більшістю від її складу. Члени Спеціальної комісії не мають права утриматися від голосування.


Стаття 5. Заходи, які застосовуються за результатами перевірки чи атестації

Судді, які за результатами проведеної перевірки визнані такими, що не пройшли її, підлягають відстороненню від здійснення правосуддя із подальшим звільненням з посади судді у зв’язку з порушенням присяги.

Встановлені за результатами перевірки Спеціальної комісії обставини, які свідчать про порушення суддею присяги, не потребують додаткового встановлення Вищою радою юстиції.

Судді, які не пройшли перевірку, не можуть бути призначені чи обрані на посаду судді протягом п’яти років з моменту звільнення з посади судді.

Судді, які не пройшли атестацію, підлягають відстороненню від здійснення правосуддя із подальшим звільненням з посади судді.

Розділ ІІ. Прикінцеві положення


    1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім пункту 9, який набирає чинності з моменту формування нового складу Вищої ради юстиції та складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

    2. Заяви про відставку суддів, подані у період з 21 лютого 2014 року, не розглядаються та не задовольняються до моменту завершення перевірки у порядку, визначеному цим Законом.

    3. З моменту набрання чинності цим Законом припинити повноваження членів Вищої ради юстиції, обрані по квоті Верховної Ради України. Рекомендувати Президенту України, з’їзду суддів України, з’їзду адвокатів України, з’їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ, всеукраїнській конференції працівників прокуратури протягом тридцяти днів з моменту набрання чинності цим Законом відкликати призначених ними членів Вищої ради юстиції та призначити нових.

    4. Рекомендувати З'їзду суддів України, з'їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ, Міністру юстиції України, Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини, Голові Державної судової адміністрації України протягом тридцяти днів з моменту набрання чинності цим Законом відкликати призначених ними членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та призначити нових.

    5. З моменту набрання чинності цим Законом Голови вищих спеціалізованих судів вважаються такими, що звільнені з адміністративних посад. Голови судів апеляційної та першої інстанцій, які призначені на адміністративні посади після 30 липня 2010 року, вважаються такими, що звільнені з адміністративних посад.

    6. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом прийняти нормативно-правовий акт щодо:

- порядку діяльності спеціальної комісії з перевірки суддів судів загальної юрисдикції;

- порядку проведення атестації суддів судів загальної юрисдикції;

- механізму перевірки достовірності та повноти відомостей, що містяться у деклараціях про доходи та витрати суддів та членів їх сімей.


    1. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

    2. Технічне, інформаційне та організаційне забезпечення роботи Спеціальної комісії покладається на апарат Вищої ради юстиції та секретаріат Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

9. Внести зміни до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (Відомості Ради України, 2010р., №41-42, №43, №44-45, ст.529):

1) статтю 20 викласти у такій редакції:

«Стаття 20. Порядок призначення суддів на адміністративні посади

1. Адміністративними посадами в суді вважаються посади голови суду та заступника (заступників) голови суду. У Верховному Суді України адміністративною посадою також вважається посада Першого заступника Голови Верховного Суду України.

2. Голова місцевого суду, його заступник, голова апеляційного суду, його заступники, голова вищого спеціалізованого суду, його заступники призначаються на посади строком на п'ять років із числа суддів цього суду, але не більше строку, на який суддю призначено.

Голови вищих спеціалізованих судів та апеляційних судів призначаються рішенням зборів суддів відповідного суду після рейтингового голосування суддів, присутніх на зборах.

При набранні кандидатами однакової кількості голосів проводиться повторне голосування. Рішення приймається більшістю голосів присутніх на зборах.

Рішення про призначення заступників голови та секретаря судової палати приймаються зборами суддів відповідного суду за пропозицією голови суду.

Голова апеляційного суду призначається рішенням зборів суддів відповідного суду після рейтингового голосування суддів, присутніх на зборах.

Голова місцевого суду призначається за поданням голови апеляційного суду, а заступники голови за поданням голови цього суду зборами суддів відповідного суду.

3. Голова Верховного Суду України, Перший заступник Голови Верховного Суду України, заступники Голови Верховного Суду України обираються на посади і звільняються з посад Пленумом Верховного Суду України у порядку, встановленому цим Законом.

Суддя не може обіймати одну адміністративну посаду відповідного суду більш як два строки підряд.

4. Призначення судді на адміністративну посаду без додержання вимог цього Закону не допускається.

5. Перебування судді на адміністративній посаді в суді не звільняє його від здійснення повноважень судді відповідного суду, передбачених цим Законом.

6. Звільнення судді з адміністративної посади не припиняє його повноважень судді.

7. Припинення повноважень судді на адміністративній посаді здійснюється у разі:

- звільнення з посади судді;

- закінчення строку на який суддю призначено,

- закінчення строку, на який суддю призначено (обрано) на адміністративну посаду в суді.
8. Дострокове припинення повноваження судді на адміністративній посаді здійснюється щодо:


 • голів вищих і апеляційних судів за їх заявою, а також у разі висловлення їм недовіри загальними зборами суддів;

 • заступників голів вищих і апеляційних судів та секретарів судових палат за їх заявою, а також у разі висловлення їм недовіри або поданням голови суду рішенням зборів суддів;

 • голів місцевих судів за їх заявою, а також у разі висловлення недовіри або за поданням голови апеляційного суду рішенням зборів суддів;

 • заступників голови місцевих судів за їх заявою, а також у разі висловлення недовіри або за поданням голови цього суду рішенням зборів суддів.»;

2) статтю 125 викласти у такій редакції:

«Стаття 125. Обрання делегатів на з'їзд суддів України


 1. Делегати на з'їзд суддів України обираються на зборах суддів загальних, господарських та адміністративних судів по одному делегату від кожного суду першої інстанції з числа суддів цих судів, які не займають адміністративних посад.

 2. Збори суддів апеляційних судів обирають по три делегати від кожного апеляційного суду з числа суддів цих судів, які не займають адміністративних посад.

 3. Від кожного вищого спеціалізованого суду обираються по сім делегатів відповідно із числа суддів цих судів, які не займають адміністративних посад.

4 Збори суддів Конституційного Суду України та Верховного Суду України обирають на з'їзд суддів України по три та п’ять делегатів відповідно із числа суддів цих судів.

5. Делегати на з'їзд суддів України обираються шляхом відкритого голосування на альтернативній основі, при вільному висуненні кандидатур для обрання.6. Голови апеляційних, вищих спеціалізованих судів, Верховного Суду України, Конституційного Суду України є делегатами з’їзду за посадою.».
Голова Верховної Ради

України
Каталог: article
article -> Оглядовий лист
article -> Рішення 24. 04. 2015 р м. Лисичанськ №81/1315 Про хід виконання міської програми протидії поширенню наркоманії
article -> Одномандатний виборчий округ №107 Вибори народних депутатів України
article -> Секція 1 сучасне товарознавство: проблеми якості й безпеки товарів І шляхи їх вирішення
article -> Закону України «Про електронну комерцію»
article -> Рішення 06. 11. 2012 №1591 Щодо програми навчання фахівців з питань фінансового моніторингу професійних учасників ринку цінних паперів
article -> Про затвердження Примірних правил проведення внутрішнього фінансового моніторингу небанківськими установами з метою координації та методичного забезпечення діяльності суб'єктів первинного фінансового моніторингу небанківських установ наказу
article -> Міністерство доходів І зборів україни роз'яснення
article -> Про застосування окремих норм валютного законодавства під час режиму тимчасової окупації на території вільної економічної зони "Крим" {Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку №810 від 16. 12. 2014}


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка