Законукраїн и про цінні папери та фондовий ринокСкачати 362.71 Kb.
Сторінка1/5
Дата конвертації08.05.2016
Розмір362.71 Kb.
ТипЗакон
  1   2   3   4   5
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про цінні папери та фондовий ринок

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 31, ст.268 )


{ Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 514-VI ( 514-17 ) від 17.09.2008, ВВР, 2008, N 50-51, ст.384

N 692-VI ( 692-17 ) від 18.12.2008, ВВР, 2009, N 17, ст.236

N 1522-VI ( 1522-17 ) від 11.06.2009 }


Цей Закон регулює відносини, що виникають під час розміщення,

обігу цінних паперів і провадження професійної діяльності на

фондовому ринку, з метою забезпечення відкритості та ефективності

функціонування фондового ринку.
Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Стаття 1. Визначення термінів
1. У цьому Законі терміни використовуються у такому значенні:
випуск цінних паперів - сукупність певного виду емісійних

цінних паперів одного емітента, однієї номінальної вартості, які

мають однакову форму випуску і міжнародний ідентифікаційний номер,

забезпечують їх власникам однакові права незалежно від часу

придбання і розміщення на фондовому ринку;
делістинг - процедура виключення цінних паперів з реєстру

організатора торгівлі, якщо вони не відповідають правилам

організатора торгівлі, з наступним припиненням їх обігу на

організаторі торгівлі або переведенням в категорію цінних паперів,

допущених до обігу без включення до реєстру організатора торгівлі;
емісія - установлена законодавством послідовність дій

емітента щодо випуску та розміщення емісійних цінних паперів;


індосамент - передавальний напис на ордерному цінному папері,

що посвідчує перехід прав за цінним папером до іншої особи;


індосант - фізична або юридична особа, яка є власником

ордерного цінного паперу і вчиняє індосамент;


котирування - механізм визначення та/або фіксації ринкової

ціни цінного паперу;


лістинг - сукупність процедур з включення цінних паперів до

реєстру організатора торгівлі та здійснення контролю за

відповідністю цінних паперів і емітента умовам та вимогам,

установленим у правилах організатора торгівлі;


міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів - номер

(код), який дозволяє однозначно ідентифікувати цінні папери або

інший фінансовий інструмент та присвоєння якого передбачено

законами України;


обіг цінних паперів - вчинення правочинів, пов'язаних з

переходом прав власності на цінні папери і прав за цінними

паперами, за винятком договорів, що укладаються під час розміщення

цінних паперів;


перший власник - особа, яка отримала цінні папери у власність

безпосередньо в емітента (або в особи, що видала цінний папір) чи

андеррайтера під час розміщення цінних паперів;
проспект емісії цінних паперів - документ, який містить

інформацію про відкрите (публічне) розміщення цінних паперів;


розміщення цінних паперів - відчуження цінних паперів

емітентом або андеррайтером шляхом укладення цивільно-правового

договору з першим власником;
фінансові інструменти - цінні папери, строкові контракти

(ф'ючерси), інструменти грошового обігу, відсоткові строкові

контракти (форварди), строкові контракти на обмін (на певну дату в

майбутньому) в разі залежності ціни від відсоткової ставки,

валютного курсу чи фондового індексу (відсоткові, курсові чи

індексні свопи), опціони, що дають право на купівлю або продаж

будь-якого із зазначених фінансових інструментів, у тому числі

тих, що передбачають грошову форму оплати (курсові та відсоткові

опціони).
Стаття 2. Фондовий ринок
1. Фондовий ринок (ринок цінних паперів) - сукупність

учасників фондового ринку та правовідносин між ними щодо

розміщення, обігу та обліку цінних паперів і похідних

(деривативів).


2. Учасники фондового ринку - емітенти, інвестори,

саморегулівні організації та професійні учасники фондового ринку.


Емітент - юридична особа, Автономна Республіка Крим або

міські ради, а також держава в особі уповноважених нею органів

державної влади, яка від свого імені розміщує емісійні цінні

папери та бере на себе зобов'язання щодо них перед їх власниками.


Інвестори в цінні папери - фізичні та юридичні особи,

резиденти і нерезиденти, які набули права власності на цінні

папери з метою отримання доходу від вкладених коштів та/або

набуття відповідних прав, що надаються власнику цінних паперів

відповідно до законодавства. Інституційними інвесторами є

інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні

інвестиційні фонди), інвестиційні фонди, взаємні фонди

інвестиційних компаній, недержавні пенсійні фонди, страхові

компанії, інші фінансові установи, які здійснюють операції з

фінансовими активами в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи

за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством, -

також за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів з

метою отримання прибутку або збереження реальної вартості

фінансових активів.


Саморегулівна організація професійних учасників фондового

ринку - неприбуткове об'єднання учасників фондового ринку, що

провадять професійну діяльність на фондовому ринку з торгівлі

цінними паперами, управління активами інституційних інвесторів,

депозитарну діяльність (діяльність реєстраторів та зберігачів),

утворене відповідно до критеріїв та вимог, установлених Державною

комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Професійні учасники фондового ринку - юридичні особи, які на

підставі ліцензії, виданої Державною комісією з цінних паперів та

фондового ринку, провадять на фондовому ринку професійну

діяльність, види якої визначені законами України.


3. Фондовий ринок поділяється на первинний та вторинний.
Первинний ринок цінних паперів - сукупність правовідносин,

пов'язаних з розміщенням цінних паперів.


Вторинний ринок цінних паперів - сукупність правовідносин,

пов'язаних з обігом цінних паперів.


Стаття 3. Цінні папери та їх класифікація
1. Цінні папери - документи встановленої форми з відповідними

реквізитами, що посвідчують грошові або інші майнові права,

визначають взаємовідносини особи, яка їх розмістила (видала), і

власника, та передбачають виконання зобов'язань згідно з умовами

їх розміщення, а також можливість передачі прав, що випливають із

цих документів, іншим особам.


2. Цінні папери за порядком їх розміщення (видачі)

поділяються на емісійні та неемісійні.


Емісійні цінні папери - цінні папери, що посвідчують однакові

права їх власників у межах одного випуску стосовно особи, яка бере

на себе відповідні зобов'язання (емітент).
До емісійних цінних паперів належать:
акції;
облігації підприємств;
облігації місцевих позик;
державні облігації України;
іпотечні сертифікати;
іпотечні облігації;
сертифікати фондів операцій з нерухомістю (далі - сертифікати

ФОН);
інвестиційні сертифікати;


казначейські зобов'язання України.
Цінні папери, що не належать згідно із цим Законом до

емісійних цінних паперів, можуть бути визнані такими Державною

комісією з цінних паперів та фондового ринку, якщо це не

суперечить спеціальним законам про ці групи та/або види цінних

паперів.
3. Цінні папери за формою існування поділяються на

документарні та бездокументарні.


Емісійні цінні папери одного випуску можуть існувати лише в

одній формі. { Частину третю статті 3 доповнено абзацом другим

згідно із Законом N 1522-VI ( 1522-17 ) від 11.06.2009 }
Неемісійні цінні папери можуть існувати виключно в

документарній формі. { Частину третю статті 3 доповнено абзацом

третім згідно із Законом N 1522-VI ( 1522-17 ) від 11.06.2009 }
4. Цінні папери за формою випуску можуть бути на пред'явника,

іменні або ордерні.


Права, посвідчені цінним папером, належать:
пред'явникові цінного паперу (цінний папір на пред'явника);
особі, зазначеній у цінному папері (іменний цінний папір);
особі, зазначеній у цінному папері, яка може сама здійснити

ці права або призначити своїм розпорядженням (наказом) іншу

уповноважену особу (ордерний цінний папір).
5. В Україні у цивільному обороті можуть бути такі групи

цінних паперів:


1) пайові цінні папери - цінні папери, які посвідчують участь

їх власника у статутному капіталі (крім інвестиційних

сертифікатів та сертифікатів ФОН), надають власнику право на

участь в управлінні емітентом (крім сертифікатів ФОН) і отримання

частини прибутку, зокрема у вигляді дивідендів, та частини майна у

разі ліквідації емітента (крім сертифікатів ФОН). До пайових

цінних паперів відносяться:
а) акції;
б) інвестиційні сертифікати;
в) сертифікати ФОН; { Пункт 1 частини п'ятої статті 3

доповнено підпунктом "в" згідно із Законом N 692-VI ( 692-17 ) від

18.12.2008 }

{ Пункт 1 частини п'ятої статті 3 із змінами, внесеними згідно із

Законом N 692-VI ( 692-17 ) від 18.12.2008 }
2) боргові цінні папери - цінні папери, що посвідчують

відносини позики і передбачають зобов'язання емітента сплатити у

визначений строк кошти відповідно до зобов'язання. До боргових

цінних паперів відносяться:


а) облігації підприємств;
б) державні облігації України;
в) облігації місцевих позик;
г) казначейські зобов'язання України;
ґ) ощадні (депозитні) сертифікати;
д) векселі;
3) іпотечні цінні папери - цінні папери, випуск яких

забезпечено іпотечним покриттям (іпотечним пулом) та які

посвідчують право власників на отримання від емітента належних їм

коштів. До іпотечних цінних паперів відносяться:


а) іпотечні облігації;
б) іпотечні сертифікати;
в) заставні;

{ Підпункт "г" пункту 3 частини п'ятої статті 3 виключено на

підставі Закону N 692-VI ( 692-17 ) від 18.12.2008 }

4) приватизаційні цінні папери - цінні папери, які

посвідчують право власника на безоплатне одержання у процесі

приватизації частки майна державних підприємств, державного

житлового фонду, земельного фонду;
5) похідні цінні папери - цінні папери, механізм випуску та

обігу яких пов'язаний з правом на придбання чи продаж протягом

строку, встановленого договором, цінних паперів, інших фінансових

та/або товарних ресурсів;


6) товаророзпорядчі цінні папери - цінні папери, які надають

їхньому держателю право розпоряджатися майном, вказаним у цих

документах.
Стаття 4. Передача прав за цінними паперами
1. До особи, яка набула право власності на цінний папір,

переходять усі посвідчені ним права.


Обмеження обігу та/або реалізації прав за цінними паперами

може бути встановлено тільки у випадках і в порядку, передбачених

законом.
2. Для передачі іншій особі прав, посвідчених цінним папером

на пред'явника, достатньо вручити цінний папір цій особі.


3. Права, посвідчені іменним цінним папером, передаються у

порядку, встановленому законами України.


4. Права, посвідчені ордерним цінним папером, передаються

шляхом вчинення на цьому папері індосаменту. Індосант відповідає

за наявність та здійснення цього права.
Згідно з індосаментом до особи, якій (або у розпорядження

якої) передаються права, посвідчені цінним папером (індосата),

переходять усі ці права. Індосамент може бути бланковим (без

зазначення особи, щодо якої має бути здійснене виконання

зобов'язань) або ордерним (із зазначенням такої особи).
5. Особливості обліку та переходу права власності на цінні

папери встановлюються законом.


Стаття 5. Виконання зобов'язань за цінним папером
1. Особа, що розмістила (видала) цінний папір, та особи, що

індосували його, відповідають перед його законним володільцем

солідарно. У разі задоволення вимоги законного володільця

ордерного цінного паперу про виконання посвідченого цим папером

зобов'язання однією або кількома особами з числа тих, хто має такі

зобов'язання, особи, що індосували цінний папір, набувають право

зворотної вимоги (регресу) щодо інших осіб, які мають зобов'язання

за цінним папером.


2. Відмова від виконання зобов'язання, посвідченого цінним

папером, з посиланням на відсутність підстави зобов'язання або на

його недійсність не допускається.
Розділ II

ВИДИ ЦІННИХ ПАПЕРІВ


Стаття 6. Акції
1. Акція - іменний цінний папір, який посвідчує майнові права

його власника (акціонера), що стосуються акціонерного товариства,

включаючи право на отримання частини прибутку акціонерного

товариства у вигляді дивідендів та право на отримання частини

майна акціонерного товариства у разі його ліквідації, право на

управління акціонерним товариством, а також немайнові права,

передбачені Цивільним кодексом України ( 435-15 ) та законом, що

регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних

товариств, і законодавством про інститути спільного інвестування.

{ Частина перша статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом

N 1522-VI ( 1522-17 ) від 11.06.2009 }
Акція є неподільною. Порядок реалізації прав співвласників

акції (акцій) визначається Цивільним кодексом України ( 435-15 )

та законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення

акціонерних товариств. { Частину першу статті 6 доповнено абзацом

другим згідно із Законом N 1522-VI ( 1522-17 ) від 11.06.2009 }
2. Акціонер приватного та публічного товариства має

переважне право на придбання акцій додаткової емісії.


Переважним правом акціонера визнається:
право акціонера - власника простих акцій придбавати у процесі

приватного розміщення товариством прості акції пропорційно частці

належних йому простих акцій у загальній кількості емітованих

простих акцій;


право акціонера - власника привілейованих акцій придбавати у

процесі приватного розміщення товариством привілейовані акції

цього або нового класу, якщо акції такого класу надають їх

власникам перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат

у разі ліквідації товариства, пропорційно частці належних

акціонеру привілейованих акцій певного класу в загальній кількості

привілейованих акцій цього класу.
Порядок реалізації переважного права на придбання акцій

додаткової емісії встановлюється Державною комісією з цінних

паперів та фондового ринку.

{ Статтю 6 доповнено частиною згідно із Законом N 514-VI

( 514-17 ) від 17.09.2008 }
3. Емітентом акцій є тільки акціонерне товариство. Порядок

прийняття відповідним органом акціонерного товариства рішення про

розміщення акцій визначається законом, що регулює питання

утворення, діяльності та припинення акціонерних товариств.


Акції існують виключно в бездокументарній формі.

{ Частину третю статті 6 доповнено абзацом другим згідно із

Законом N 1522-VI ( 1522-17 ) від 11.06.2009 - зміна набирає

чинності з 29 жовтня 2010 року }


4. Акція має номінальну вартість, установлену в національній

валюті. Мінімальна номінальна вартість акції не може бути меншою,

ніж одна копійка.
5. Акціонерне товариство розміщує тільки іменні акції. У

разі існування акцій у документарній формі власникові акцій

видається сертифікат акції (акцій).
У сертифікаті акції (акцій) зазначаються вид цінного паперу,

найменування акціонерного товариства, серія і номер сертифіката,

міжнародний ідентифікаційний номер цінного паперу, тип і клас

акцій, номінальна вартість акції, кількість акцій, що належить

власникові за таким сертифікатом, ім'я (найменування) власника,

підпис керівника емітента або іншої уповноваженої особи,

засвідчений печаткою емітента (уповноваженої особи).
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку можуть

встановлюватися додаткові реквізити сертифіката акції (акцій).

{ Частина п'ята статті 6 в редакції Закону N 1522-VI ( 1522-17 )

від 11.06.2009 }


6. Акціонерне товариство розміщує акції двох типів - прості

та привілейовані.


7. Прості акції надають їх власникам право на отримання

частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів, на

участь в управлінні акціонерним товариством, на отримання частини

майна акціонерного товариства у разі його ліквідації та інші

права, передбачені законом, що регулює питання створення,

діяльності та припинення акціонерних товариств. Прості акції

надають їх власникам однакові права.
Прості акції не підлягають конвертації у привілейовані акції

або інші цінні папери акціонерного товариства.


8. Привілейовані акції надають їх власникам переважні,

стосовно власників простих акцій, права на отримання частини

прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів та на

отримання частини майна акціонерного товариства у разі його

ліквідації, а також надають права на участь в управлінні

акціонерним товариством у випадках, передбачених статутом і

законом, який регулює питання створення, діяльності та припинення

акціонерних товариств.


9. Акціонерне товариство розміщує привілейовані акції різних

класів (з різним обсягом прав), якщо така можливість передбачена

його статутом. У такому разі умовою їх розміщення є черговість

отримання дивідендів і виплат з майна ліквідованого товариства для

кожного класу привілейованих акцій, розміщених акціонерним

товариством, яка встановлюється статутом товариства. Залежно від

умов розміщення привілейовані акції певних класів можуть бути

конвертовані у прості акції або у привілейовані акції інших

класів.
Частка привілейованих акцій у статутному капіталі

акціонерного товариства не може перевищувати 25 відсотків.


10. Реєстрацію випуску акцій здійснює Державна комісія з

цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку.

Обіг акцій дозволяється після реєстрації Державною комісією з

цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення

акцій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.
11. Особливості емісії, обігу, обліку та викупу акцій

корпоративних інвестиційних фондів визначаються законодавством.


Стаття 7. Облігації
1. Облігація - цінний папір, що посвідчує внесення його

власником грошей, визначає відносини позики між власником

облігації та емітентом, підтверджує зобов'язання емітента

повернути власникові облігації її номінальну вартість у

передбачений умовами розміщення облігацій строк та виплатити доход

за облігацією, якщо інше не передбачено умовами розміщення.


2. Облігації розміщуються у документарній або

бездокументарній формі.


3. Емітент, у порядку, встановленому Державною комісією з

цінних паперів та фондового ринку, може розміщувати відсоткові,

цільові та дисконтні облігації.
Відсоткові облігації - облігації, за якими передбачається

виплата відсоткових доходів.


Цільові облігації - облігації, виконання зобов'язань за якими

дозволяється товарами та/або послугами відповідно до вимог,

встановлених умовами розміщення таких облігацій.
Дисконтні облігації - облігації, що розміщуються за ціною,

нижчою ніж їх номінальна вартість. Різниця між ціною придбання та

номінальною вартістю облігації виплачується власнику облігації під

час її погашення і становить доход (дисконт) за облігацією.


4. Облігації можуть розміщуватися з фіксованим строком

погашення, єдиним для всього випуску. Дострокове погашення

облігацій за вимогою їх власників дозволяється у разі, коли така

можливість передбачена умовами розміщення облігацій, якими

визначені порядок встановлення ціни дострокового погашення

облігацій і строк, у який облігації можуть бути пред'явлені для

дострокового погашення.
5. Погашення облігацій може здійснюватися грошима або майном

відповідно до умов розміщення облігацій.


6. Облігація має номінальну вартість, визначену в

національній валюті, а якщо це передбачено умовами розміщення

облігацій - в іноземній валюті. Мінімальна номінальна вартість

облігації не може бути меншою ніж одна копійка.


7. Емітент може розміщувати іменні облігації та облігації на

пред'явника. Обіг облігацій дозволяється після реєстрації

Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про

результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію

випуску облігацій.
8. У сертифікаті облігації зазначаються назва виду цінного

паперу, найменування та місцезнаходження емітента, міжнародний

ідентифікаційний номер цінного паперу, номінальна вартість

облігації, загальна сума випуску, строк погашення, розмір та

строки виплати відсотків (для відсоткової облігації), дата

прийняття рішення про розміщення облігацій, серія та номер

сертифіката облігації, підпис керівника емітента або іншої

уповноваженої особи, засвідчений печаткою емітента.


Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку можуть

встановлюватися додаткові реквізити сертифіката облігації.


У сертифікаті іменної облігації обов'язково зазначається ім'я

власника.


До сертифіката відсоткової облігації на пред'явника додається

купон (купонний лист). У купоні (купонному листі) зазначаються

серія та номер сертифіката облігації, за якою виплачуються

відсотки, найменування і місцезнаходження емітента, строки виплати

відсотків. На кожному купоні (купонному листі) зазначається його

порядковий номер.


9. Продаж облігацій здійснюється в національній валюті, а

якщо це передбачено законодавством та умовами їх розміщення, - в

іноземній валюті.
Стаття 8. Облігації підприємств
1. Облігації підприємств розміщуються юридичними особами

тільки після повної сплати свого статутного капіталу.


Облігації підприємств підтверджують зобов'язання емітента за

ними та не дають право на участь в управлінні емітентом.


2. Не допускається розміщення облігацій підприємств для

формування і поповнення статутного капіталу емітента, а також

покриття збитків від господарської діяльності шляхом зарахування

доходу від продажу облігацій як результату поточної господарської

діяльності.
3. Юридична особа має право розміщувати облігації на суму,

яка не перевищує трикратного розміру власного капіталу або розміру

забезпечення, що надається їй з цією метою третіми особами.
4. Умови розміщення облігацій, що розміщуються акціонерним

товариством, можуть передбачати можливість їх конвертації в акції

акціонерного товариства (конвертовані облігації).
5. Рішення про розміщення облігацій підприємств приймається

відповідним органом управління емітента згідно з нормами законів,

що регулюють порядок створення, діяльності та припинення юридичних

осіб відповідної організаційно-правової форми.


6. Реєстрацію випуску облігацій підприємств здійснює Державна

комісія з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею

порядку.
Стаття 9. Облігації місцевих позик
1. До облігацій місцевих позик належать облігації внутрішніх

та зовнішніх місцевих позик.


Рішення про розміщення облігацій місцевих позик приймає

Верховна Рада Автономної Республіки Крим або міська рада


Каталог: files -> articles
articles -> Оглядовий лист
articles -> Рішення 06. 11. 2012 №1591 Щодо програми навчання фахівців з питань фінансового моніторингу професійних учасників ринку цінних паперів
articles -> Про затвердження Примірних правил проведення внутрішнього фінансового моніторингу небанківськими установами з метою координації та методичного забезпечення діяльності суб'єктів первинного фінансового моніторингу небанківських установ наказу
articles -> Міністерство доходів І зборів україни роз'яснення
articles -> Про застосування окремих норм валютного законодавства під час режиму тимчасової окупації на території вільної економічної зони "Крим" {Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку №810 від 16. 12. 2014}
articles -> Міністерство юстиції україни лист
articles -> Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку р о з' ясненн я
articles -> Рекомендаці ї
articles -> Наказ №953/5 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 червня 2014 р за №640/25417
articles -> Державний комітет фінансового моніторингу україни


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка