Закон України "Про інноваційну діяльність" (Відомості Верховної Ради України (ввр), 2002, n 36, ст. 266) {Із змінами, внесеними згідно із Законами n 380-iv ( 380-15 ) від 26. 12. 2002 р., Ввр, 2003, n 10-11, ст. 86 n 1344-ivСкачати 228.92 Kb.
Дата конвертації03.11.2016
Розмір228.92 Kb.
ТипЗакон
Моніторинг законодавчої і нормативно-правової бази інноваційної діяльності в цілому та за стратегічними пріоритетними напрямами науково-технологічного розвитку та інноваційної діяльності в Україні

Сферу інноваційної діяльності в Україні врегульовано законодавчими та нормативно-правовими актами, з яких базовими є:


Закони України
Закон України "Про інноваційну діяльність"

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 36, ст.266)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами N 380-IV (380-15) від 26.12.2002 р., ВВР, 2003, N 10-11, ст.86 N 1344-IV (1344-15) від 27.11.2003 р., ВВР, 2004, N 17-18, ст.250 N 2285-IV (2285-15) від 23.12.2004 р., ВВР, 2005, N 7-8, ст.162 N 2505-IV (2505-15) від 25.03.2005 р., ВВР, 2005, N 17, N 18-19 ст.267 N 2314-VI (2314-17) від 03.06.2010 р., ВВР, 2010, N 34, ст.484 N 3715-VI (3715-17) від 08.09.2011 р., ВВР, 2012, N 19-20, ст.166 N 5460-VI (5460-17) від 16.10.2012 р.}

Закон визначає правові, економічні та організаційні засади державного регулювання інноваційної діяльності в Україні, встановлює форми стимулювання державою інноваційних процесів і спрямований на підтримку розвитку економіки України інноваційним шляхом.

Згідно із цим Законом державну підтримку одержують суб'єкти господарювання всіх форм власності, що реалізують в Україні інноваційні проекти, і підприємства всіх форм власності, які мають статус інноваційних.

Законом визначено, що інноваційна діяльність - діяльність, що спрямована на використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок і зумовлює випуск на ринок нових конкурентоздатних товарів і послуг.

Об'єктами інноваційної діяльності є:

- інноваційні програми і проекти;


- нові знання та інтелектуальні продукти;
- виробниче обладнання та процеси;
- інфраструктура виробництва і підприємництва;
- організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру і якість виробництва і (або) соціальної сфери;
- сировинні ресурси, засоби їх видобування і переробки;

- товарна продукція;

- механізми формування споживчого ринку і збуту товарної продукції (стаття 4 Закону).


Закон України "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні "

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 19-20, ст.166) {Із змінами, внесеними згідно із Законом N 5460-VI (5460-17) від 16.10.2012 р.}

Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади формування цілісної системи пріоритетних напрямів інноваційної діяльності та їх реалізації в Україні.

Метою закону є забезпечення інноваційної моделі розвитку економіки шляхом концентрації ресурсів держави на пріоритетних напрямах науково-технічного оновлення виробництва, підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках.

Законом визначено, що пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні (далі - пріоритетні напрями) - науково і економічно обґрунтовані та визначені відповідно до цього Закону напрями провадження інноваційної діяльності, що спрямовані на забезпечення економічної безпеки держави, створення високотехнологічної конкурентоспроможної екологічно чистої продукції, надання високоякісних послуг та збільшення експортного потенціалу держави з ефективним використанням вітчизняних та світових науково-технічних досягнень.

Пріоритетні напрями інноваційної діяльності поділяються на стратегічні та середньострокові пріоритетні напрями.

Стратегічні пріоритетні напрями затверджуються Верховною Радою України на період до 10 років.

Середньострокові пріоритетні напрями визначаються на період до 5 років і спрямовані на виконання стратегічних пріоритетних напрямів. (стаття 2 Закону).

1. Стратегічними пріоритетними напрямами на 2011-2021 роки є:

1) освоєння нових технологій транспортування енергії, впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних джерел енергії;

2) освоєння нових технологій високотехнологічного розвитку транспортної системи, ракетно-космічної галузі, авіа- і суднобудування, озброєння та військової техніки;

3) освоєння нових технологій виробництва матеріалів, їх оброблення і з'єднання, створення індустрії наноматеріалів та нанотехнологій;

4) технологічне оновлення та розвиток агропромислового комплексу;

5) впровадження нових технологій та обладнання для якісного медичного обслуговування, лікування, фармацевтики;

6) широке застосування технологій більш чистого виробництва та охорони навколишнього природного середовища;

7) розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних технологій, робототехніки (стаття 4 Закону).

Середньострокові пріоритетні напрями можуть бути загальнодержавного, галузевого та регіонального рівнів.
Закон України "Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій"

(Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 45, ст. 434; 2010 р., № 33, ст. 471; 2011 р., № 23, ст. 160)

Цей Закон визначає правові, економічні, організаційні та фінансові засади державного регулювання діяльності у сфері трансферу технологій і спрямований на забезпечення ефективного використання науково-технічного та інтелектуального потенціалу України, технологічності виробництва продукції, охорони майнових прав на вітчизняні технології та/або їх складові на території держав, де планується або здійснюється їх використання, розширення міжнародного науково-технічного співробітництва у цій сфері.

Згідно із Законом трансфер технології - передача технології, що оформляється шляхом укладення між фізичними та/або юридичними особами двостороннього або багатостороннього договору, яким установлюються, змінюються або припиняються майнові права та обов'язки щодо технології та/або її складових;

Постанови Кабінету Міністрів України

1. Деякі питання визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня на 2012-2016 роки

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 970 від 24.10.2012 р.} Постанова Кабінету Міністрів України від 12 березня 2012 р. № 294

Кабінет Міністрів України; Постанова від 12 березня 2012 р. № 294

Режим доступу: / http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show

Постановою визначено середньострокові пріоритетні напрями інноваційної діяльності загальнодержавного рівня на 2012-2016 роки:

Освоєння нових технологій транспортування енергії, впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних джерел енергії

1. Освоєння нових технологій удосконалення енергетичних мереж та обладнання з урахуванням намірів їх гармонізації з енергетичною системою країн ЄС.

2. Освоєння нових технологій створення енергогенеруючих потужностей на основі когенераційних установок.

3. Освоєння нових технологій отримання альтернативних видів палива.

4. Освоєння нових технологій будівництва енергоефективних житлових та комунально-побутових будівель і приміщень.

5. Освоєння нових технологій отримання та накопичення енергії з відновлюваних джерел.

6. Освоєння нових технологій енергоефективного спалювання різних видів палива.

7. Освоєння нових технологій використання теплових насосів.

Освоєння нових технологій високотехнологічного розвитку транспортної системи, ракетно-космічної галузі, авіа- і суднобудування, озброєння та військової техніки

1. Розроблення агрегатів і систем нового покоління для швидкісного та високошвидкісного залізничного транспорту.

2. Розвиток транспортної логістики.

3. Удосконалення систем виведення ракет-носіїв, космічних апаратів.

4. Впровадження керуючих систем авіаційної, корабельної, ракетної, військової електроніки.

5. Створення нових поколінь техніки і технологій в авіа-, судно- та ракетно-космічній галузі.

6. Розроблення засобів для проведення діагностики авіаційної, корабельної та ракетно-космічної техніки.

7. Розвиток навігаційних систем різного призначення.

Освоєння нових технологій виробництва матеріалів, їх оброблення і з’єднання, створення індустрії наноматеріалів та нанотехнологій

1. Освоєння нових технологій отримання, оброблення і застосування композиційних та композиційно-градієнтних матеріалів.

2. Освоєння нових технологій отримання, оброблення і з’єднання конструкційних та інструментальних матеріалів.

3. Створення індустрії нанотехнологій, наноматеріалів та виробництво продукції з них.

4. Освоєння нових технологій отримання, оброблення і застосування конструкційних та функціональних матеріалів у промисловості, будівельній, транспортній галузі.

5. Освоєння нових технологій отримання, оброблення і застосування функціональних матеріалів у біології та медицині.

6. Створення нових матеріалів із застосуванням хімічних технологій та розвиток малотоннажної хімії.

7. Створення і виготовлення модифікованих матеріалів і розроблення та застосування методів поверхневої модифікації виробів.

8. Створення і виготовлення матеріалів для виробництва, акумуляції, збереження енергії та охорони навколишнього природного середовища.

Технологічне оновлення та розвиток агропромислового комплексу

1. Розроблення та впровадження технологій адаптивного ґрунтоохоронного землеробства.

2. Розроблення та впровадження технологій виробництва, збереження і переробки високоякісної рослинницької продукції.

3. Розроблення та впровадження технологій виробництва діагностикумів захворювань рослин.

4. Розроблення та впровадження технологій виробництва діагностикумів захворювань тварин і засобів їх захисту.

5. Технологічне оновлення виробництва продукції скотарства та свинарства.

6. Розроблення та впровадження технологій створення високопродуктивних альтернативних джерел для отримання пального.

7. Розроблення та впровадження новітніх біотехнологій у рослинництві, тваринництві та ветеринарії.

8. Розроблення та впровадження технологій виробництва продуктів дитячого та дієтичного харчування.

Впровадження нових технологій та обладнання для високоякісного медичного обслуговування, лікування, фармацевтики

1. Впровадження нових технологій одержання ферментів.

2. Впровадження нових технологій одержання рекомбінантного гормону росту, цитокінів та інтерферонів.

3. Впровадження нових технологій одержання рекомбінантних препаратів для лікування цукрового діабету.

4. Впровадження нових технологій створення диференційованих діагностикумів для різних видів мікобактерій - збудників туберкульозу.

5. Розроблення тест-систем для ДНК-діагностики поширених важких спадкових захворювань моногенної природи.

6. Впровадження нових технологій створення біосенсорів для проведення діагностики поширених захворювань людини.

7. Впровадження нових аутологічно-клітинних технологій лікування захворювань людини.

8. Впровадження нових технологій одержання лікарських препаратів на основі біологічно активних речовин і біосумісних наночастинок різної природи.

9. Впровадження нових технологій створення нових лікарських засобів на основі спрямованого дизайну біологічно активних речовин та їх високопропускного скринінгу.

10. Розроблення нових методів діагностики, лікування та профілактики найбільш поширених захворювань людини.

Широке застосування технологій більш чистого виробництва та охорони навколишнього природного середовища

1. Застосування технологій раціонального надро- та землекористування.

2. Впровадження прогресивних технологій водозабезпечення, водокористування та водовідведення.

3. Застосування технологій замкненого циклу, технологій очищення, переробки та утилізації промислових і побутових відходів.

4. Застосування технологій поводження з радіоактивними відходами та зменшення їх негативного впливу на навколишнє природне середовище.

5. Застосування технологій зменшення шкідливих викидів та скидів.

Розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних технологій, робототехніки

1. Розвиток технологій підтримки прийняття стратегічних рішень.

2. Впровадження новітніх розділів грід-технологій та клауд-комп’ютингу.

3. Розвиток технологій ситуативного управління під час прийняття управлінських рішень.

4. Розвиток технологій розвитку національної інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури, зокрема з використанням радіотехнології MITRIS.

5. Впровадження новітніх технологій у спеціальні телекомунікаційні мережі, зокрема в Національну систему конфіденційного зв’язку.

6. Розвиток технологій виготовлення оптичних носіїв для довгострокового зберігання інформації.

7. Розвиток суперкомп’ютерних технологій для розв’язання задач у галузі економіки; управлінні складними об’єктами в екології, біології та медицині; обороноздатності держави.

8. Розвиток технологій тривимірного реалістичного інтелектуального моделювання складних техногенних систем, що розроблені з урахуванням методів і засобів неогеографії та зоогеографії.


2. Деякі питання визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності галузевого рівня на 2012-2016 роки

Кабінет Міністрів України; Постанова від 17 травня 2012 р. 20.03.2013 р. № 397

Режим доступу: / http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show

Постановою визначено середньострокові пріоритетні напрями інноваційної діяльності галузевого рівня на 2012-2016 роки:


1. Освоєння нових технологій транспортування енергії, впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних джерел енергії:

1) освоєння нових технологій транспортування енергії:

впровадження високотехнологічного обладнання для забезпечення надійності енергопостачання та підвищення ефективності роботи електричних мереж:

проектування багатоланцюгових повітряних ліній;

встановлення засобів компенсації реактивної потужності;

впровадження новітніх полімерних ізоляторів;

впровадження сучасних типів дротів;

будівництво кабельних ліній з ізоляцією із зшитого поліетилену;

встановлення елегазових розподільних пристроїв;

впровадження пристроїв релейного захисту і автоматики, реклоузерів;

2) впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій:

заміна застарілого електротехнічного обладнання на сучасне енергозберігаюче;

впровадження сучасних енергоефективних опалювальних котлів та модернізація існуючих;

заміна існуючих бойлерів на більш енергоефективні;

впровадження технології та обладнання високоефективного нагрівання у металургійній промисловості, машинобудуванні, будівельній галузі з використанням альтернативних джерел енергії;

використання маловитратних методів реконструкції існуючих промислово-опалювальних котлів з продовженням ресурсу на 15 років;

впровадження високоефективних та екологічно чистих технологій спалювання низькосортного твердого палива в киплячому шарі;

розроблення та створення нових типів вітро- та гідротурбін, які мають підвищений рівень корисної дії;

оптимізація систем відбору та передачі тепла під час створення теплонасосних станцій;

виробництво та впровадження обладнання для видобутку вугілля з похилих і тонких пластів;

розроблення способів і методів добування та утилізації метану з вугільних родовищ;

впровадження енергозберігаючих технологій в металургійній та хімічній промисловості;

впровадження енергоефективних двигунів та електроприводів для базових галузей економіки;

застосування функціональної та силової електроніки в енергетичній галузі;

удосконалення технологій процесу перевезень, раціональне використання експлуатаційного парку локомотивів;

впровадження енергоефективного обладнання;

впровадження у газотранспортну систему України газоперекачувальних агрегатів нового покоління, а також здійснення модернізації діючих;

впровадження технології когенерації на компресорних станціях газотранспортної системи;

заміна та модернізація котлів у комунально-побутовому секторі з переведенням їх на використання альтернативних видів палива;

впровадження внутрішньоциклової газифікації вугілля з подальшим використанням генераторного газу в парогазових установках;

встановлення теплових насосів, сонячних колекторів, впровадження систем електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання;

проведення теплосанації житлових будинків та будівель бюджетних установ;

впровадження енергоефективних освітлювальних приладів;

3) освоєння альтернативних джерел енергії:

використання альтернативних моторних палив, в тому числі біопалив;

впровадження когенераційних технологій;

проведення модернізації об'єктів комунального господарства, у тому числі переведення котелень, що обслуговують об'єкти соціальної сфери, на використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;

підвищення енергетичної та екологічної ефективності використання альтернативних моторних палив, в тому числі біопалив;

впровадження альтернативних джерел енергії;

видобування та використання як альтернативних видів палива метану вугільних родовищ та газу сланцевих товщ;

розвиток технологій видобування, використання та комплексної переробки торфу і бурого вугілля як альтернативних видів палива;

розвиток технологій спалювання водовугільних сумішей як альтернативних видів палива для заміщення природного газу;

виробництво електроенергії з використанням відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива (вітрогенерація, сонячна генерація, мала гідроенергетика, біомаса).
2. Освоєння нових технологій високотехнологічного розвитку транспортної системи, ракетно-космічної галузі, авіа- і суднобудування, озброєння та військової техніки, зокрема щодо:

1) розвитку транспортної системи:

створення та розвиток швидкісного та високошвидкісного руху пасажирських поїздів;

створення та впровадження інформаційних та навігаційних систем нового покоління, розвиток транспортної логістики;

оновлення та розвиток якісних характеристик рухомого складу, розвиток прогресивних технологій ремонту;

розбудова міжнародних транспортних коридорів та модернізація інфраструктури, електрифікація окремих напрямків залізниць України;

створення випробувального центру визначення відповідності автомобільних транспортних засобів, двигунів і систем нейтралізації відпрацьованих газів вимогам державних і міжнародних стандартів (на базі нотифікованої ООН технічної служби України);

2) ракетно-космічної галузі, авіа- і суднобудування, озброєння та військової техніки:

розроблення методів вдосконалення несучої спроможності судових елементів конструкцій на основі проведення чисельного аналізу їх механічної поведінки в експлуатаційних умовах;

науково-технічне супроводження створення перспективних ракет-носіїв і космічних апаратів та введення в експлуатацію космічного ракетного комплексу з ракетою-носієм "Циклон-4", космічних систем дистанційного зондування Землі та глобальних навігаційних супутникових систем;

впровадження нових плазмових технологій і технологічного обладнання для підвищення технічного рівня і конкурентоспроможності продукції ракетно-космічної та авіаційної галузі;

створення національної системи геоінформаційного забезпечення та проведення моніторингу надзвичайних ситуацій як складової частини європейської (GMES) і світової (GEOSS) систем та забезпечення експлуатації її інформаційних сервісів заінтересованими користувачами;

створення та забезпечення експлуатації загальнодержавної цифрової супутникової телекомунікаційної інфраструктури доставки загальнонаціональних телерадіопрограм до синхронних зон ефірного цифрового телерадіомовлення України з використанням угруповання геостаціонарних космічних апаратів зв'язку та мовлення "Либідь";

створення системи координатно-часового та навігаційного забезпечення України з використанням інформації, отриманої від глобальних навігаційних супутникових систем інших держав (США, Росія, країни ЄС, Китай), і поширенням такої інформації наземними та супутниковими каналами зв'язку;

створення інтегрованої багатофункціональної системи здійснення контролю та проведення аналізу космічного простору;

створення багатофункціональних технічних засобів;

створення внутрішнього ринку космічних інформаційних послуг і продуктів дистанційного зондування Землі, супутникової навігації та супутникового зв'язку;

3) створення, зокрема із залученням міжнародної кооперації:

космічних ракетних комплексів з ракетою-носієм "Циклон-4" та ракетою-носієм з екологічно чистим паливом "Маяк";

універсальної космічної платформи з вітчизняною системою управління для використання в супутниках дистанційного зондування Землі та проведення наукових космічних досліджень, зокрема досліджень Місяця;

універсального автономного космічного буксира "Кречет" для доставки космічних апаратів на навколоземну та навколомісячну орбіту з використанням ракет-носіїв "Дніпро" і "Маяк";

авіаційно-космічного комплексу "Повітряний старт";

космічних апаратів для дистанційного зондування Землі, забезпечення космічного зв'язку, проведення наукових космічних досліджень, технологічних експериментів на орбіті Землі, космічних досліджень на навколомісячній орбіті та науково-освітніх експериментів;

наукових приладів для проведення космічних експериментів, перспективних агрегатів і систем для проведення досліджень навколоземного та навколомісячного простору, поверхні Землі та Місяця;

складових частин ракет-носіїв, космічних апаратів (у тому числі системи управління, ракетні двигуни, нові технології та матеріали), які дадуть можливість підвищити тактико-технічні характеристики наявних та перспективних зразків ракетно-космічної техніки, а також комерціалізації космічних технологій;

виробництва для утилізації ракетно-космічної техніки та її елементів з урахуванням вимог міжнародних стандартів;

наземної інфраструктури для проведення атестації засобів дистанційного зондування Землі та валідації їх інформації.

3. Освоєння нових технологій виробництва матеріалів, їх оброблення і з'єднання, створення індустрії наноматеріалів та нанотехнологій:

1) освоєння нових технологій виробництва матеріалів, їх оброблення і з'єднання:

розроблення та впровадження методик оптимізації параметрів протезів, призначених для людини, та оцінка якості протезування;

розроблення та освоєння економно легованих марок сталі для виробництва литих, кованих та прокатних виробів з високим комплексом міцнісних та в'язких властивостей, методів їх оброблення та з'єднання;

створення нового покоління монокристалів та керамічних енергетичних вузлів для електронно-променевих, лазерних та газорозрядних пристроїв електронної техніки;

2) створення індустрії наноматеріалів та нанотехнологій:

створення перспективних технологій виробництва скломатеріалів, кераміки та конструкцій з них, їх оброблення, з'єднання за рахунок їх оптимізації за критеріями міцності; використання надміцних наноматеріалів і покриттів.
4. Технологічне оновлення та розвиток агропромислового комплексу, зокрема щодо:

1) розроблення та впровадження технологій адаптивного ґрунтоохоронного землеробства:

технологічне оновлення ґрунтової діагностики стану ґрунтів;

науково обґрунтована система ведення землеробства, адаптована до ґрунтово-кліматичних умов господарств різних форм власності;

технологія проведення моніторингу агроресурсів з використанням космічної інформації;

виробництво енергоощадливих дощувальних машин;

технологія відновлення та зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин;

2) розроблення та впровадження технологій отримання високоякісної рослинницької продукції:

адаптивна енергоощадна технологія вирощування біотипів кукурудзи різних груп стиглості в Степу України;

високоефективна технологія виробництва цукрових буряків;

технологія виробництва насіння пшениці озимої м'якої у Правобережному лісостепу України;

технологія вирощування пшениці озимої в сівозміні із застосуванням сидератів як попередників;

3) розроблення та впровадження технологій виробництва діагностикумів захворювань рослин:

методи прогнозу фітосанітарного стану агроценозів на базі використання сучасних інформаційних технологій - геоінформаційних систем для визначення доцільності застосування засобів захисту рослин;

4) розроблення та впровадження технологій виробництва діагностикумів захворювань тварин і засобів їх захисту:

технологія отримання високоефективного дезінфектанту на основі полімерних сполук з кріопротекторними властивостями;

вакцина рекомбінантна проти класичної чуми свиней;

5) технологічного оновлення виробництва продукції скотарства та свинарства:

ресурсоощадна технологія підготовки стоків до використання під час промислового виробництва свинини;

система ведення племінного обліку та формування високопродуктивних стад в молочному скотарстві шляхом використання сучасних методів селекції та біотехнології;

екологічна енергоресурсозберігаюча технологія виробництва високопротеїнової кормової добавки з відходів виробництва риби;

6) розроблення та впровадження новітніх біотехнологій для рослинництва, тваринництва та ветеринарії:

біотехнологія створення селекційного матеріалу важливих зернових культур з ознаками врожайності та стійкості до абіотичних і біотичних стресів;

технологія виробництва насіннєвого матеріалу картоплі, оздоровленого біотехнологічним методом;

технологія відтворення тварин з використанням біотехнологічних методів;

ДНК-технологія оцінки свиней за локусами кількісних ознак для маркерної і геномної селекції в свинарстві;

технологія виготовлення та контролювання видоспецифічних промоторних касет для клонування генів тварин.
5. Впровадження нових технологій та обладнання для високоякісного медичного обслуговування, лікування, фармацевтики:

молекулярні та клітинні технології розроблення методів діагностики та лікування, в тому числі створення: диференційних діагностикумів для різних видів мікробактерій - збудників туберкульозу; тест-систем для ДНК-діагностики поширених в Україні важких спадкових захворювань моногенної природи, діагностики онкологічних захворювань людини на основі РНК/ДНК мікрочіпів; штучних еквівалентів шкіри медичного призначення з використанням клітин людини;

технології створення нових лікарських засобів на основі спрямованого дизайну біологічно активних речовин та використання наноматеріалів, а саме: одержання лікарських та ветеринарних препаратів на основі біологічно активних речовин і біосумісних наночастинок різної природи; виробництва ліпосомальних лікарських продуктів у формі гелю та мазі;

технології спрямованого дизайну біологічно активних речовин з протипухлинною дією та біологічно активних речовин з протитуберкульозною активністю та їх високопропускного скринінгу; отримання нових гліколіпідних антибіотиків - інгібіторів синтезу клітинної стінки бактерій та їх лікувальних форм;

технології виробництва нових ферментних препаратів, а саме визначення активності діагностично- та терапевтично значущих ферментів у біологічних рідинах; одержання ферментів вітчизняного виробництва гліколітичної та протеолітичної дії; отримання рекомбінантного гормону росту, цитокінів та інтерферонів; отримання рекомбінантних препаратів для лікування цукрового діабету, потенціювання пробіотичної дії штамів лакто- та біфідобактерій;

інформаційні та телекомунікаційні технології в медицині;

впровадження принципів доказової медицини у виконання наукових досліджень та під час проведення аналізу базових показників здоров'я населення.
6. Широке застосування технологій більш чистого виробництва та охорони навколишнього природного середовища:

освоєння виробництва вітчизняних високовольтних та надвисоковольтних силових кабелів з твердою поліетиленовою ізоляцією, що забезпечують надійне та екологічно безпечне електропостачання;

впровадження технології напівсухої сіркоочистки димових газів та обладнання для їх реалізації;

застосування високопродуктивного екологічно безпечного обладнання для оброблення металів та перероблення пластмаси, виробництва та оброблення надчистих монокристалічних, напівпровідникових, оптичних конструкційних матеріалів;

виробництво приладів для проведення екологічного та радіаційного моніторингу, впровадження технологій знезараження і стерилізації повітря, рідин, питної та стічної води, комплексів для екологічно безпечної утилізації відходів, у тому числі медичних та токсичних;

розроблення та запровадження технологій та обладнання для одержання високоякісної питної води, очистки та знезараження стічних вод.


7. Розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних технологій, робототехніки:

1) інформаційні та комунікаційні технології:

національні інформаційні ресурси, інтегровані системи баз даних та знань;

суперкомп'ютерні програмно-технічні засоби, телекомунікаційні мережі та системи, грід- та "хмарні" технології;

технології та інструментальні засоби електронного урядування;

технології та засоби захисту інформації;

технології та засоби виробництва програмного забезпечення;

технології, системи та засоби оброблення, зберігання і передавання цифрової інформації;

інформаційно-аналітичні системи, системи підтримання прийняття рішень;

2) робототехніка:

поширення комп'ютерної грамотності та реальних можливостей використання інформаційних технологій;

розроблення інформаційно-комунікаційних технологій інтелектуального управління автономними мобільними роботами багатоцільового призначення для розв'язання широкого спектра актуальних прикладних завданьРежим доступу: / http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/
Моніторинг законодавчої і нормативно-правової бази інноваційної діяльності в цілому та за стратегічними пріоритетними напрямами науково-технологічного розвитку та інноваційної діяльності в Україні за І квартал 2013 року
Пояснювальна записка

Результати проведеного моніторингу чинного законодавства України за І квартал 2013 року свідчать, що прийняті законодавчі та нормативно-правові акти у зазначеному періоді стосувалися регулювання інноваційної діяльності в цілому та за стратегічними пріоритетними напрямами науково-технологічного розвитку та інноваційної діяльності в Україні, визначеними Законом України "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні", зокрема:

- освоєння нових технологій транспортування енергії, впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних джерел енергії (п. 1) стратегічних пріоритетних напрямів інноваційної діяльності в Україні);

- широке застосування технологій більш чистого виробництва та охорони навколишнього природного середовища (п. 6) стратегічних пріоритетних напрямів інноваційної діяльності в Україні);

- розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних технологій, робототехніки (п. 7) стратегічних пріоритетних напрямів інноваційної діяльності в Україні).

Перелік нормативно-правових актів щодо регулювання інноваційної діяльності, прийнятих у І кварталі 2013 року та за якими проведено моніторинг, містить укази Президента України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, і не є вичерпним.

Здійснено аналіз основних положень прийнятих нормативно-правових актів, результати якого свідчать, що важливе значення серед прийнятих у І кварталі 2013 року нормативно-правових актів має Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.03.2013 р. №157-р "Про затвердження плану заходів щодо виконання у 2013 році Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу", яким затверджено відповідні заходи, зокрема, у сферах "Інформаційне суспільство", "Довкілля", "Енергетика".
Нормативно-правові акти, прийняті у І кварталі 2013 року

щодо регулювання інноваційної діяльності України в цілому
Укази Президента України

1. Про Національний план дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава"Президент України; Указ, План від 12.03.2013 р. № 128/2013

Указом передбачено заходи, зокрема щодо розвитку сфери інноваційної діяльності у 2013 році, а саме:

- прийняття Закону України про внесення змін до Закону України "Про інноваційну діяльність" (нова редакція), що передбачає дерегуляцію інноваційної діяльності;

- прийняття Закону України про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій" (нова редакція), передбачивши, зокрема, створення умов для комерціалізації технологій, спрощення діяльності, зменшення дозвільних процедур та дерегуляцію;

- затвердження концепції функціонування державного фонду підтримки пріоритетних інноваційних проектів та державної фінансової інноваційної установи.

Режим доступу: / zakon.rada.gov.ua/go/128/2013

2. Про деякі заходи з оптимізації системи центральних органів виконавчої владиПрезидент України; Указ від 28.02.2013 р. № 96/2013

Указом утворено Міністерство освіти і науки України та Міністерство молоді та спорту України шляхом реорганізації Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Державної служби молоді та спорту України.Режим доступу: / http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/96/2013
Постанови Кабінету Міністрів України

1. Про затвердження Угоди про створення Ради з питань співробітництва в галузі фундаментальної науки держав - учасниць Співдружності Незалежних ДержавКабінет Міністрів України; Постанова від 20.03.2013 р. № 183

Затверджено Угоду про створення Ради з питань співробітництва в галузі фундаментальної науки держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав, підписану 19 травня 2011 р. у м. Мінську.Режим доступу: / http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/183-2013-%D0%BF

2. Про внесення зміни до пункту 2 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання зобов’язань України у сфері міжнародного науково-технічного співробітництваКабінет Міністрів України; Постанова від 20.03.2013 р. № 168

Постановою внесено зміну до пункту 2 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання зобов’язань України у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2011 р. № 385 (Офіційний вісник України, 2011 p., № 28, ст. 1169; 2012 p., № 20, ст. 752), якою слова "Київський державний центр науково-технічної і економічної інформації" замінено словами "Центр науково-технічної інформації та сприяння інноваційному розвитку України".Режим доступу: / http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/168-2013-%D0%BF

3. Про внесення зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для обслуговування кредитів, залучених для реалізації проектів "Циклон-4" та "Створення Національної супутникової системи зв’язку"Кабінет Міністрів України; Постанова від 04.03.2013 р. № 129

Постановою внесено зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для обслуговування кредитів, залучених для реалізації проектів "Циклон-4" та "Створення Національної супутникової системи зв’язку", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 р. № 111 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 12, ст. 513; 2012 р., № 1, ст. 32, № 19, ст. 711), доповненням його пунктом 8-1 такого змісту: "8-1. Казначейство здійснює закупівлю іноземної валюти за офіційним курсом Національного банку на дату проведення операції в сумі, необхідній для погашення боргових зобов’язань відповідно до умов договорів, що зазначені у пунктах 4 і 6 цього Порядку, з віднесенням витрат на закупівлю іноземної валюти до видатків за бюджетною програмою.".Режим доступу: / http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/129-2013-%D0%BF

4. Про затвердження Державної програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 рокиКабінет Міністрів України; Постанова, Програма, План, Заходи від 27.02.2013 р. № 187

Постановою визначено пріоритетні напрями реалізації економічної політики, якими є підвищення конкурентоспроможності економіки та покращення інвестиційного клімату, підтримка національного товаровиробника та реалізація політики імпортозаміщення, забезпечення розвитку високотехнологічних секторів економіки, стимулювання перетворень у стратегічних галузях та збільшення обсягу експорту товарів вітчизняного виробництва.

За зазначеними напрямами визначено завдання державної політики на 2013-2014 роки та План заходів з виконання Державної програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки, зокрема, щодо:

- реалізації інноваційних проектів, розроблення та впровадження новітніх технологій, спрямованих на розвиток внутрішнього виробництва та інноваційної економіки;

- стимулювання впровадження інноваційних технологій у рослинництві з метою імпортозаміщення;

- стимулювання вітчизняних товаровиробників до впровадження інноваційних технологій,

- проведення модернізації та технічного переоснащення підприємств сільськогосподарського машинобудування і налагодження виробництва інноваційної сільськогосподарської техніки та обладнання для харчової і переробної промисловості та сільськогосподарських підприємств;

- забезпечення комплексної державної підтримки розвитку пріоритетних високотехнологічних галузей;

- розроблення та впровадження новітніх технологій, спрямованих на розвиток внутрішнього виробництва та інноваційної економіки.

Режим доступу: / http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/187-2013-%D0%BF
Розпорядження Кабінету Міністрів України

1. Про затвердження плану заходів з виконання у 2013 році Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в УкраїніКабінет Міністрів України; Розпорядження, План, Заходи від 13.02.2013 р. № 64-р

Планом заходів передбачено, зокрема, стимулювання інноваційної діяльності суб'єктів малого підприємництва (з метою збільшення кількості інноваційних проектів, реалізованих суб'єктами малого підприємництва (п. 6 Плану заходів).Режим доступу: / http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KR130064.html


Нормативно-правові акти, прийняті у І кварталі 2013 року

щодо забезпечення регулювання стратегічних пріоритетних напрямів науково-технологічного розвитку та інноваційної діяльності в Україні, визначених Законом України "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні"
Освоєння нових технологій транспортування енергії, впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних джерел енергії;
Розпорядження Кабінету Міністрів України

1. Деякі питання використання у 2013 році коштів у сфері енергоефективності та енергозбереженняКабінет Міністрів України Розпорядження від 25.03.2013 р. № 158-р

Розпорядженням схвалено Міністерству фінансів спрямувати в межах видатків розвитку у 2013 році залишок коштів, що надійшли у минулі періоди до спеціального фонду державного бюджету від Європейського Союзу за Угодою про фінансування програми "Підтримка виконання Енергетичної стратегії України в галузі енергоефективності та відновлювальних джерел енергії", у сумі 324 802,5 тис. гривень (далі — бюджетні кошти) Міністерству економічного розвитку і торгівлі на здійснення заходів Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. № 243 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 16, ст. 762; 2011 р., № 32, ст. 1347).Режим доступу: / http://www.kmu.gov.ua/control/uk/newsnpd?npdList_stind=41

2. Про затвердження плану заходів щодо виконання у 2013 році Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.Кабінет Міністрів України; Розпорядження, План, Заходи від 25.03.2013 р. № 157-р

Розпорядженням затверджено план заходів щодо виконання у 2013 році Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу за відповідними пріоритетними напрямами, зокрема, у сфері "Енергетика":

- розроблення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України " Плану заходів Про затвердження плану заходів з імплементації Директиви Європейського Парламенту та Ради ЄС від 23 квітня 2009 р. № 2009/28/ЄС про заохочення використання енергії, виробленої з відновлюваних джерел" (п. 34 Плану заходів);

- розроблення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про затвердження Національного плану дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року (п. 35 Плану заходів).Режим доступу: / http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/157-2013-%D1%802.
Широке застосування технологій більш чистого виробництва та охорони навколишнього природного середовища:
Розпорядження Кабінету Міністрів України

1. Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми поводження з відходами на 2013-2020 рокиКабінет Міністрів України; Розпорядження, Концепція від 03.01.2013 р. № 22-р

Розпорядженням визначено Міністерству екології та природних ресурсів разом з іншими заінтересованими центральними та місцевими органами виконавчої влади розробити та подати у шестимісячний строк Кабінетові Міністрів України проект Загальнодержавної програми поводження з відходами на 2013-2020 роки.

Метою Програми є здійснення заходів щодо зменшення обсягів утворення відходів, їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження та захоронення з метою запобігання негативному впливу на навколишнє природне середовище і здоров’я людини, а також впровадження новітніх технологій.

Це передбачається досягти шляхом, зокрема, залучення інвестицій у сферу поводження з відходами; впровадження новітніх технологій поводження з відходами.

Виконання Програми сприятиме, зокрема:

- покращенню стану навколишнього природного середовища, а також санітарного та епідемічного благополуччя населення;

- запровадженню новітніх технологій утилізації та видалення твердих побутових відходів, зменшенню обсягів їх захоронення на полігонах.

Режим доступу: / http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/22-2013-%D1%80


2. Про затвердження плану заходів щодо виконання у 2013 році Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу

Кабінет Міністрів України; Розпорядження, План, Заходи від 25.03.2013 р. №157-р

Розпорядженням затверджено план заходів щодо виконання у 2013 році Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу за пріоритетними напрямами, зокрема, у сфері "Довкілля":

- підготовка проекту Закону України "Про ратифікацію Протоколу про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті" (п. 12 Плану заходів);

- підготовка проекту нормативно-правового акта щодо встановлення вимог до процедури оцінки впливу на навколишнє середовище, залучення громадськості до прийняття рішень, що можуть мати вплив на стан довкілля (п. 17 Плану заходів);

- підготовка проектів нормативно-правових актів щодо свободи доступу до інформації про стан навколишнього середовища (п. 20 Плану заходів).

Режим доступу: / http: // zakon4.rada.gov.ua/laws/show/157-2013-%D1%802.
Розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних технологій, робототехніки
Розпорядження Кабінету Міністрів України

1. Про затвердження плану заходів щодо виконання у 2013 році Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського СоюзуКабінет Міністрів України; Розпорядження, План, Заходи від 25.03.2013 р. № 157-р

Розпорядженням затверджено план заходів щодо виконання у 2013 році Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу за відповідними пріоритетними напрямами, зокрема, у сфері "Інформаційне суспільство":

- розроблення проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про телекомунікації" щодо визначення та проведення аналізу відповідних ринків послуг у галузі електронних комунікацій, які є потенційним предметом очікуваного регулювання, та створення ефективного механізму (п. 8 Плану заходів);

- розроблення проекту Закону України "Про боротьбу з кіберзлочинністю" (п. 9 Плану заходів);- забезпечення функціонування загальнодержавної інформаційної мережі з питань права Європейського Союзу (п. 2 розділу "Інші").

Режим доступу: / http: // zakon4.rada.gov.ua/laws/show/157-2013-%D1%802.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка