Закон України „ Про громадський контроль за використанням та охороною земельСкачати 131.1 Kb.
Дата конвертації14.12.2016
Розмір131.1 Kb.
ТипЗакон


ПРОЕКТ

вноситься народним

депутатом України

К.О. ГУЗЕНКОМ

Закон України

Про громадський контроль за використаннямта охороною земель”
Цей Закон визначає правові, організаційні, економічні та соціальні основи здійснення громадського контролю за землекористуванням з метою забезпечення раціонального використання земель, їх ефективної охорони, відтворення та підвищення родючості ґрунтів, додержання земельного законодавства України.

Стаття 1. Основні терміни та їх визначення

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

- використання земель – користування земельними ділянками відповідно до їх цільового призначення для здійснення певних видів економічної та іншої діяльності, не забороненої законом;

- громадський контроль – система заходів, які здійснюються громадськістю та спрямовані на забезпечення раціонального використання та охорону земель, запобігання порушень законодавства, їх своєчасне виявлення та усунення;

- ґрунт – органо-мінеральне тіло на поверхні земної кори, що є основою розвитку людства завдяки своїй унікальній властивості – родючості;

- деградація земель – погіршення стану, складу, корисних властивостей земель та органічно пов’язаних із нею природних компонентів;

- землекористування – система користування землею, що регламентована законодавством для різних категорій земель, власників землі та землекористувачів;

- охорона земель – система правових, організаційних, економічних та інших заходів, спрямованих на раціональне використання земель, забезпечення пріоритетності земель сільськогосподарського призначення та захисту їх від деградації, відтворення і підвищення родючості ґрунтів та продуктивності угідь, додержання особливого режиму використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення;

- порушення земельного законодавства – дії або бездіяльність осіб, що призводять до порушення прав держави, територіальних громад сіл, селищ, міст, юридичних осіб, громадян, які завдають шкоду земельному фонду та довкіллю;

- раціональне використання земель – економічно доцільне та екологічно безпечне користування земельними ділянками;

- режим використання земель – встановлений законодавством порядок користування земельними ділянками з забороною діяльності, що може негативно вплинути на природний стан, цінність і якість земель;

- родючість ґрунту – здатність ґрунту задовольняти потреби рослин в елементах живлення, воді, повітрі і теплі в достатніх кількостях для їх нормального розвитку;

- самовільне зайняття земельної ділянки – дії особи, які свідчать про фактичне використання не наданої їй земельної ділянки або до встановлення її меж в натурі (на місцевості) чи до одержання документа, який посвідчує право на неї, а також до державної реєстрації цього права;

- цільове призначення земель – визначений законодавством вид економічної діяльності на конкретних землях, відповідно до якого землі поділяються на категорії.Стаття 2. Земля як об’єкт громадського контролю та охорони

Об’єктом громадського контролю за використанням та охороною земель є всі землі в межах території України.

Земля як основне національне багатство перебуває під особливою охороною держави.

Статті 3. Основні завдання громадського контролю та принципи його здійснення

Основними завданнями громадського контролю за використанням та охороною земель є:

- перевірка додержання органами державної влади та органами місцевого самоврядування вимог земельного законодавства щодо захисту прав на землю юридичних осіб і громадян у процесі регулювання земельних відносин;

- участь громадськості у забезпеченні реалізації державної політики у сфері охорони та раціонального використання земель і додержання фізичними та юридичними особами земельного та природоохоронного законодавства;

- здійснення контролю за виконанням цільових програм і заходів, передбачених містобудівною та землевпорядною документацією, щодо використання та охорони земель шляхом проведення громадської експертизи відповідної документації, залучення громадських організацій до обговорення програм, проектів і іншої проектної документації.

Основними принципами здійснення громадського контролю є:

- співпраця об’єднань громадян, громадських організацій, які проводять громадський контроль, із спеціально уповноваженими органами виконавчої влади у сфері державного контролю за використанням та охороною земель;

- пріоритет вимог економічної безпеки над економічними інтересами при використанні земель;

- забезпечення публічності, прозорості, інформованості громадськості щодо результатів здійснення конкретної діяльності.

Стаття 4. Суб’єкти громадського контролю за використанням та охороною земель

Громадський контроль за використанням та охороною земель здійснюють громадські та інші некомерційні об’єднання, що створені відповідно до Закону України „Про об’єднання громадян” та громадяни України.

Повноваження некомерційних об’єднань громадян (громадські природоохоронні формування, асоціації органів місцевого самоврядування, земельні спілки та спілки землевпорядників, земельні фонди тощо) і громадських інспекторів у сфері громадського контролю встановлюються законодавством.

Участь некомерційних об’єднань громадян у сфері громадського контролю визначається їх статутними документами (статути, положення).

Громадські інспектори призначаються органами місцевого самоврядування за поданням громадських організацій і трудових колективів та за погодженням з відповідними органами виконавчої влади, що здійснюють державний контроль за використанням та охороною земель.

Положення про громадських інспекторів з контролю за використанням та охороною земель затверджується центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики.Стаття 5. Повноваження об’єднань громадян у сфері громадського контролю за використанням та охороною земель

До повноважень некомерційних об’єднань громадян у сфері громадського контролю за використанням та охороною земель належить:

- здійснення аналізу, одержання необхідної інформації та перевірка додержання органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування вимог земельного законодавства щодо гарантування права на землю юридичних осіб і громадян у процесі регулювання земельних відносин, з оприлюдненням результатів перевірок і подання пропозицій до відповідних органів;

- забезпечення участі громадськості у реалізації державної політики у сфері охорони та раціонального використання земель органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;

- надання допомоги органам, що здійснюють державний контроль, щодо додержання фізичними та юридичними особами земельного та природоохоронного законодавства;

- сприяння запобіганню порушень законодавства та забезпечення контролю щодо усунення виявлених порушень;

- організація громадських обговорень стану ведення державного земельного кадастру, моніторингу земель, функціонування ринку земель з підготовкою пропозицій щодо прискорення строків проведення відповідних заходів, забезпечення їх прозорості та публічності;

- здійснення контролю за виконанням містобудівних і землевпорядних програм і проектів, якими передбачено заходи щодо використання та охорони земель, і залучення громадськості до їх обговорення та оцінки;

- організація проведення громадської експертизи містобудівної та землевпорядної документації і надання висновків відповідним державним органам та ознайомлення з ними громадськості;

- забезпечення спільно з органами державного контролю додержання стандартів і нормативів у сфері охорони земель, запобігання їх деградації.

Некомерційні об’єднання громадян при здійсненні громадського контролю за використанням та охороною земель постійно співпрацюють з органами, що здійснюють державний та самоврядний контроль.

Стаття 6. Права громадських інспекторів з контролю за

використанням та охороною земель

Громадські інспектори з контролю за використанням та охороною земель мають право:

- безперешкодно обстежувати в установленому законодавством порядку земельні ділянки, що перебувають у власності та користуванні юридичних і фізичних осіб, перевіряти документи щодо використання та охорони земель;

- давати обов’язкові для виконання вказівки (приписи) з питань використання та охорони земель і дотримання вимог законодавства України про охорону земель відповідно до їх повноважень;

- складати акти перевірок чи протоколи про адміністративні право­порушення у сфері використання та охорони земель і дотримання вимог законодавства про охорону земель;

- складати згідно до законодавства протоколи про адміністративні право­порушення, а також подавати в установленому порядку до відповідних органів матеріали перевірок щодо притягнення винних осіб до відповідальності;

- у разі неможливості встановлення особи правопорушника земельного законодавства на місці вчинення правопорушення доставляти його до органів внутрішніх справ чи органів місцевого самоврядування для складання протоколу про адміністративне правопорушення;

- викликати громадян, у тому числі посадових осіб, для одержання від них усних або письмових пояснень з питань, пов’язаних з порушенням земельного законодавства України;

- передавати до органів прокуратури, органів дізнання та досудового слідства акти перевірок та інші матеріали про діяння, в яких вбачаються ознаки злочину;

- проводити у випадках, встановлених законом, фотографування, звуко­запис, кіно- або відеозйомку як допоміжний засіб для запобігання порушен­ням земельного законодавства України;

- звертатися до органів прокуратури з клопотанням про подання позову до суду щодо відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогоспо­дарсь­кого виробництва, а також повернення самовільно чи тимчасово зайнятих земельних ділянок, строк користування якими закінчився;

- брати участь у проведенні громадської експертизи документації;

- одержувати в установленому порядку інформацію про стан використання та охорони земель; розподіл земельного фонду, про заходи, які вживаються для поліпшення землекористування тощо.Стаття 7. Обов’язки громадських інспекторів з контролю за використанням та охороною земель

Громадські інспектори з контролю за використанням та охороною земель зобов’язані:

- дотримуватись вимог чинного законодавства при проведенні громадських слухань, рейдів, перевірок, здійсненні контролю за виконанням програм і заходів та у разі участі у здійсненні громадської експертизи документації;

- сумлінно виконувати покладені на них завдання, своєчасно інформуючи відповідні органи влади про результати перевірок дотримання юридичними і фізичними особами чинного законодавства;

- провадити своєчасний аналіз, систематизацію та розробку заходів щодо поліпшення громадського контролю об’єднаннями громадян, забезпечувати їх публічність і прозорість;

- щоквартально подавати об’єднанню громадян, які висунули кандидатури громадських інспекторів, та органам місцевого самоврядування, що призначили інспекторів, звіти про проведену роботу та вжиті заходи щодо запобіганню та ліквідації порушень.

Громадські інспектори повинні постійно співпрацювати з державними інспекторами по контролю за використанням та охороною земель у межах територій (зон) контролю.

Громадським інспекторам при виконанні своїх обов’язків гарантується правовий захист, передбачений законодавством.Стаття 8. Стимулювання громадських інспекторів з контролю за використанням та охороною земель

Стимулювання громадських інспекторів з контролю за використанням та охороною земель здійснюється у тому разі, якщо безпосередньо ними виявлено порушення земельного та природоохоронного законодавства і вжито заходів щодо прийняття рішення відповідним державним органом (земельноконтрольним, природоохоронним, судом, прокуратурою, іншим органом, яким надані такі права) про притягнення винних до адміністративної чи кримінальної відповідальності за фактом порушення або про відшкодування збитків.

Для стимулювання громадських інспекторів центральні органи виконавчої влади з питань аграрної політики, з екології та природних ресурсів, з державного контролю за використанням та охороною земель і їх територіальні органи, а також об’єднання громадян, що здійснюють громадський контроль за використанням та охороною земель, створюють відповідні позабюджетні або громадські фонди.

Положення про стимулювання громадських інспекторів з контролю за використанням та охороною земель затверджується спільно центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики та центральним органом виконавчої влади з екології та природних ресурсів.Стаття 9. Організація і порядок здійснення громадського контролю за використанням та охороною земель

Громадський контроль за використанням та охороною земель організовується сільськими, селищними, міськими радами, що призначили громадських інспекторів, та об’єднаннями громадян, які своїми статутами (положеннями) передбачили проведення громадського контролю земле­користування.

З метою координації роботи громадських інспекторів при органах місцевого самоврядування та об’єднаннях громадян можуть створюватися на громадських засадах штаби громадських інспекторів.

Громадський контроль за використанням та охороною земель, дотриманням законодавства у сфері використання та охорони земель здійснюється шляхом:

- проведення перевірок щодо використання земельних ділянок, наданих у користування із земель комунальної власності та прав на них;

- розгляду звернень громадян, громадських організацій, юридичних і фізичних осіб;

- участі у роботі відповідних органів місцевого самоврядування при розгляді питань, що стосуються використання та охорони земель;

- участі у роботі комісій при виборі земельних ділянок для надання їх юридичним або фізичним особам ;

- участі у роботі комісій при прийнятті в експлуатацію меліоративних систем, рекультивованих земель, захисних лісонасаджень, протиерозійних гідротехнічних споруд та інших об’єктів, які споруджуються з метою охорони земель;

- розгляду документації із землеустрою, іншої проектної документації, пов’язаної з використанням та охороною земель.Стаття 10. Громадська експертиза документація із землеустрою та містобудівної документації

Громадська експертиза здійснюється незалежними групами спеціалістів, а також окремими спеціалістами – експертами з ініціативи об’єднань громадян, що здійснюють громадський контроль за використанням та охороною земель, і місцевих органів влади за рахунок їх власних коштів або на громадських засадах.

Основними принципами здійснення громадської експертизи є її обґрунтованість, компетентність, об’єктивність та прозорість.

Об’єктами громадської експертизи можуть бути регіональні програми та схеми використання та охорони земель, проекти землеустрою щодо організації територій об’єктів природно-заповідного фонду, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, проекти розмежування земель державної та комунальної власності, проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь, впорядкування території населених пунктів, земельно-кадастрова і земельновідвідна документації.

До містобудівної документації, яка може бути об’єктом громадської експертизи, відносяться генеральні плани населених пунктів, плани зонування територій, детальні плани територій, затвердження яких без проведення громадських слухань забороняється.

Громадська експертиза може провадитися незалежно від державної експертизи одних і тих же об’єктів.

Висновки громадської експертизи можуть враховуватися органами, які здійснюють державну експертизу або органами (замовниками), які розгля­дають, погоджують і затверджують відповідну документацію.

Координація органів громадської експертизи та окремих експертів провадиться центральним органом виконавчої влади з контролю за використанням та охороною земель і його територіальними органами.Стаття 11. Фінансове і матеріально-технічне забезпечення

Фінансове і матеріально-технічне забезпечення діяльності громадських інспекторів з контролю за використанням та охороною земель здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету та коштів громадських та інших некомерційних об’єднань громадян.

Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, об’єднання громадян, що здійснюють контроль за використанням та охороною земель, можуть створювати позабюджетні або громадські фонди для стимулювання громадських інспекторів з контролю за використанням та охороною земель.

Оснащення інспекторів оргтехнікою, засобами зв’язку, службовим транспортом провадиться об’єднаннями громадян, що здійснюють контроль за використанням та охороною земель.Стаття 12. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Внести зміни до статті 190 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, №3-4, ст.27) та викласти у такій редакції:

1. Громадський контроль за використанням та охороною земель здійснюється громадськими та іншими некомерційними об’єднаннями громадян і громадськими інспекторами.

2. Порядок здійснення громадського контролю за використанням та охороною земель встановлюється законом.

3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

- подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавства України у відповідність із цим Законом;- привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Голова Верховної Ради

України
Народний депутат України К.О. ГУЗЕНКОКаталог: docs
docs -> Рідний край. 2001. №1 (4). С. 111-115. Дем’янко Н. Ю
docs -> Педагогічні ідеї в. М. Верховинця у сучасній початковій школі демьянко Наталия Юрьевна. Актуализация и внедрение идей В. М. Верховинца в современной начальной школе
docs -> Міністерство освіти і науки України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
docs -> Міністерство соціальної політики УкраїниДоповідьпро виконання Конвенції оонпро ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок в УкраїніВосьма періодична доповідь
docs -> Департамент екології та природних ресурсів
docs -> Методичні вказівки до виконання курсової роботи "Побудова частотних характеристик складного об'єкта регулювання" з дисципліни
docs -> Кафедра виховної
docs -> Державні санітарні правила І норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу дсанПіН 5 008-01
docs -> Закону України від 22. 03. 2001 №2333-ііі «Про затвердження Загальнодержавної програми охорони та відтворення довкілля Азовського І Чорного морів»
docs -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка