Яке з визначень світогляду найправильніше?Сторінка1/19
Дата конвертації11.05.2016
Розмір1.99 Mb.
#3792
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

1.

Яке з визначень світогляду найправильніше?


A.

Найдревніше утворення людської духовності.


B.

Ідеалізація людського розуміння дійсності.


C.

Знання людини про дійсність.


D.

Людське світобачення.


E. *

Історична форма духовно-практичного освоєння світу та своїх можливостей.


2.

В історії культури виділяють такі типи світогляду:


A.

Міфологічний і науковий.


B.

Науковий і філософський.


C.

Міфологічний, науковий і філософський.


D.

Особистісний і загальнолюдський.


E. *

Міфологічний, релігійний, філософський, науковий.


3.

Наявність інформації, яку людина використовує у своїй діяльності, - це...A.

Культурність.


B.

Інтелігентність.


C.

Впевненість.


D.

Розум.


E. *

Освіченість


4.

Вміння аналізувати і синтезувати свої дії, аргументовано обґрунтовувати їх, вибирати серед множинних варіантів способу діяльності, що веде до найкращого результату, - це.


A.

Освіченість.


B.

Інтелігентність.


C.

Впевненість.


D.

Розум.


E. *

Культурність.


5.

Використання знань не лише для досягнення бажаного результату, але й для розкриття причин і наслідків діяльності, прогнозування у бажаному напрямку своїх дій, - це...


A.

Освіченість.


B.

Культурність.


C.

Впевненість


D.

Розум.


E. *

Інтелігентність


6.

Що є основним світоглядним питанням?


A.

Сутність світу


B.

Сутність буття


C.

Сутність людини.


D.

Предмет споглядання


E. *

Місце людини в світі


7.

Що таке міф?


A.

Переказ про сприйняття первісною людиною світу.


B.

Різновид казки.


C.

Спосіб критичної оцінки реального світу.


D.

Синонім легенди.


E. *

Спосіб усвідомлення і персоніфікації природних сил, наділення їх людськими за характером, але фантастично видозміненими властивостями


8.

Історично першою формою світогляду є...


A.

Релігія.


B.

Філософія.


C.

Освіта.


D.

Наука.


E. *

Міфологія.


9.

Головна соціальна функція міфології полягає в...


A.

Регуляції родинного життя.


B.

Регуляції способу виробництва.


C.

Регуляції суспільної свідомості


D.

Регуляції сімейного життя.


E. *

Регуляції суспільного життя.


10.

В давньоукраїнській міфології світ мислиться утвореним з таких стихій:


A.

Вогню, води, землі, попелу.


B.

Вогню, води, дерев, хмар.


C.

Повітря, води, землі, попелу.


D.

Вогню, води, вітру, дощу.


E. *

Вогню, повітря, води і землі.


11.

Тип світогляду, для якого характерно відокремлення образу і реальності, внаслідок чого пізнається два різні світи (природний і надприродний, фізичний і духовний), - це...


A.

Міфологія.


B.

Освіта.


C.

Наука.


D.

Філософія.


E. *

Релігія.


12.

Перехід від первісного ладу до рабовласницького суспільства, досягнення в організації суспільного виробництва - передумови переходу від...


A.

Релігійного до наукового світогляду.


B.

Релігійного до філософського світогляду.


C.

Філософського до наукового світогляду.


D.

Міфологічного до наукового світогляду.


E. *

Міфологічного до релігійного світогляду.


13.

Сутністю релігійного світогляду є...


A.

Віра в потойбічний світ.


B.

Віра в позаприродні сили.


C.

Віра в надзвичайні можливості природи.


D.

Віра в свої можливості


E. *

Віра в Бога.


14.

Пізнай самого себе. Цей вираз належить...A.

Фалесу.


B.

Солону.


C.

Соломону.


D.

Анаксагору.


E. *

Хілону


15.

Раціонально-теоретичне розуміння матеріального світу і людини та стосунків між ними - характерна риса...


A.

Релігійного світогляду.


B.

Міфологічного світогляду.


C.

Філософського світогляду.


D.

Інтелігентності.


E. *

Наукового світогляду.


16.

Яка концепція походження філософії стверджує, що філософія виникає як зміна особистісно-образної форми відображення на безособистісно-понятійну?


A.

Міфогенна.


B.

Еклектична.


C.

Гносеогенна


D.

Діалектична


E. *

Моральна.


17.

Яка концепція походження філософії стверджує, що філософія виникає як наслідок знання?


A.

Моральна.


B.

Міфогенна.


C.

Еклектична.


D.

Діалектична.


E. *

Гносеогенна.


18.

Яка з названих істин не належить до чотирьох "істин буддизму"?


A.

Життя - страждання


B.

Є шлях звільнення від страждань, адже страждання мають причину


C.

Причина страждань - бажання


D.

Звільнення від бажань - є звільненням від страждань


E. *

Життя - це продовження нашого попереднього життя в іншому тілі


19.

В чому суть гносеогенної концепції виникнення філософії?


A.

Філософія виникає від знання та віри.


B.

Філософія - перекреслення віри.


C.

Філософія - перекреслення знання.


D.

Філософія - результат творчості.


E. *

Філософія - результат знання.


20.

Система світоглядного знання, яка акумулює інтелектуальні засоби всіх форм свідомості для розвитку найбільш загальних і суттєвих закономірностей світу з позицій Правди, - це...


A.

Наука.


B.

Релігія.


C.

Політика.


D.

Освіта.


E. *

Філософія.


21.

По відношенню до світогляду філософія є...


A.

Однією з його складових.


B.

Однією з його основ.


C.

Одним із його чинників.


D.

Одним з його видів.


E. *

Одним з його типів.


22.

Складність визначення предмета філософії обумовлена...


A.

Тим, що сфера її предметних інтересів майже безмежна.


B.

Тим, що взаємини людини зі світом історично мінливі.


C.

Тим, що філософія працює у сфері духовного, яке не можна фіксувати фізично.


D.

Тим, що філософія - давній тип світогляду.


E. *

Правильні всі варіанти.


23.

Зміст проблеми „Схід - Захід” у сучасному суспільстві визначається...


A.

Відмінностями географічного та кліматичного характеру.


B.

Типами релігій.


C.

Типами політичних систем та систем господарювання.


D.

Ментальностями.


E. *

Відмінностями у вихідних ціннісних та світоглядних орієнтирах


24.

Яке із поданих визначень вам видається найбільш прийнятним?


A.

Філософія - це наука про мудрість.


B.

Філософія - це індивідуальний тип світобачення.


C.

Філософія - це вчення про мораль.


D.

Філософія - це наука про розум.


E. *

Філософія - це сфера інтелектуальної діяльності, що дає можливість виробляти засоби самовизначення.


25.

Таємнича здатність вміти діяти на речі і людей, навіть на „демонів” і „духів” без природних засобів, носить назву...


A.

Дао.


B.

Маймон.


C.

Любов.


D.

Янь.


E. *

Магія.


26.

Світоглядна функція філософії полягає в тому, що...


A.

Філософія покликана досліджувати ефективність форм і методів людського пізнання.


B.

Філософія має безліч напрямків і шкіл.


C.

Філософія визначає коло проблем, що постійно досліджуються в межах її предмета.


D.

Філософія - тип світогляду.


E. *

Філософія бере участь у формуванні світогляду людини.


27.

Плюралізм філософії полягає в тому, що...


A.

Філософія покликана досліджувати ефективність форм і методів людського пізнання.


B.

Філософія бере участь у формуванні світогляду людини.


C.

Філософія визначає коло проблем, що постійно досліджуються в межах її предмета.


D.

Філософією займається багато людей.


E. *

Філософія має безліч напрямків і шкіл, які по-різному вивчають світ і людину.


28.

Гносеологічна функція філософії полягає в тому, що...


A.

Філософія покликана досліджувати ефективність форм і методів людського пізнання.


B.

Філософія має безліч напрямків і шкіл.


C.

Філософія бере участь у формуванні світогляду людини.


D.

Філософія - тип світогляду


E. *

Філософія визначає коло проблем, що постійно досліджуються в межах її предмета.


29.

Методологічна функція філософії полягає в тому, що...


A.

Філософія має безліч напрямків і шкіл.


B.

Філософія бере участь у формуванні світогляду людини.


C.

Філософія визначає коло проблем, що постійно досліджуються в межах її предмета.


D.

Філософія - тип світогляду


E. *

Філософія покликана досліджувати ефективність форм і методів людського пізнання.


30.

Напрям філософії, який обрав предметом вивчення об’єктивний світ, речі, явища та процеси його як первинні до людської свідомості, - це...


A.

Плюралізм.


B.

Ідеалізм.


C.

Гностицизм.


D.

Антропологія.


E. *

Матеріалізм.


31.

Напрям філософії, який обрав для вивчення духовну сферу людини, її свідомість. Виходячи із визначення її первинності стосовно матеріального світу, - це...


A.

Плюралізм.


B.

Матеріалізм.


C.

Гностицизм.


D.

Антропологія.


E. *

Ідеалізм.


32.

В чому полягає основне питання філософії?


A.

Що первинне - матерія чи свідомість?


B.

Пізнаваний чи непізнаваний світ?


C.

Як розв”язати проблеми добра і зла, їх взаємодії в житті людини і і суспільства?


D.

Чи має людина право на смерть?


E. *

Правильні всі варіанти.


33.

Весь матеріальний світ плинний, наші думки у процесі пізнання розвиваються, - стверджує...


A.

Метафізика.


B.

Методологія.


C.

Правильні всі варіанти.


D.

Антропологія


E. *

Діалектика.


34.

Явища матеріального світу незмінні, - стверджує...


A.

Діалектика.


B.

Методологія.


C.

Правильні всі варіанти.


D.

Антропологія.


E. *

Метафізика.


35.

”...і тепер, і раніше здивування спонукає людей філософствувати”,- вважав грецький філософ...


A.

Сократ.


B.

Емпедокл.


C.

Платон.


D.

Парменід.


E. *

Аристотель.


36.

Хто, за твердженням Діогена Лаертського, вперше назвав філософію філософією, а себе - філософом?


A.

Фалес.


B.

Платон.


C.

Анаксимандр.


D.

Аристотель.


E. *

Піфагор


37.

Конфуцій вбачав причини суспільних негараздів у...


A.

Тому, що люди прагнуть задоволення матеріальних потреб


B.

Кліматичних змінах у природі.


C.

Наявності у суспільстві кастового поділу.


D.

Волі Бога.


E. *

Падінні моралі.


38.

Плюралізм філософії полягає в тому, що...


A.

Філософія покликана досліджувати ефективність форм і методів людського пізнання.


B.

Філософія бере участь у формуванні світогляду людини.


C.

Філософія визначає коло проблем, що постійно досліджуються в межах її предмета.


D.

Філософією займається багато людей.


E. *

Філософія має безліч напрямків і шкіл, які по-різному вивчають світ і людину.


39.

Напрям філософії, який обрав предметом вивчення об’єктивний світ, речі, явища та процеси його як первинні до людської свідомості, - це...


A.

Плюралізм.


B.

Ідеалізм.


C.

Гностицизм.


D.

Антропологія.


E. *

Матеріалізм.


40.

Напрям філософії, який обрав для вивчення духовну сферу людини, її свідомість. Виходячи із визначення її первинності стосовно матеріального світу, - це...


A.

Плюралізм.


B.

Матеріалізм.


C.

Гностицизм.


D.

Антропологія.


E. *

Ідеалізм.


41.

В чому полягає основне питання філософії?


A.

Що первинне - матерія чи свідомість?


B.

Пізнаваний чи непізнаваний світ?


C.

Як розв”язати проблеми добра і зла, їх взаємодії в житті людини і і суспільства?


D.

Чи має людина право на смерть?


E. *

Правильні всі варіанти.


42.

Весь матеріальний світ плинний, наші думки у процесі пізнання розвиваються, - стверджує...


A.

Метафізика.


B.

Методологія.


C.

Правильні всі варіанти.


D.

Антропологія


E. *

Діалектика.


43.

Явища матеріального світу незмінні, - стверджує...


A.

Діалектика.


B.

Методологія.


C.

Правильні всі варіанти.


D.

Антропологія.


E. *

Метафізика.


44.

”...і тепер, і раніше здивування спонукає людей філософствувати”,- вважав грецький філософ...


A.

Сократ.


B.

Емпедокл.


C.

Платон.


D.

Парменід.


E. *

Аристотель.


45.

Хто, за твердженням Діогена Лаертського, вперше назвав філософію філософією, а себе - філософом?


A.

Фалес.


B.

Платон.


C.

Анаксимандр.


D.

Аристотель.


E. *

Піфагор


46.

Конфуцій вбачав причини суспільних негараздів у...


A.

Тому, що люди прагнуть задоволення матеріальних потреб


B.

Кліматичних змінах у природі.


C.

Наявності у суспільстві кастового поділу.


D.

Волі Бога.


E. *

Падінні моралі.


47.

„Золоте правило моральності”, визначене Конфуцієм, це:


A.

Першопричиною світу є любов.


B.

Порядку під небом можна досягти лише завдяки чіткому дотриманню давно визначеної ієрархії.


C.

Жити потрібно відповідно до суспільних законів.


D.

Перш за все треба любити Бога.


E. *

Не можна робити людям того, чого не бажаєш сам собі.


48.

Принцип природовідповідності, гармонії світу, природи і людини в китайській медицині бере початок з...


A.

Конфуціанства.


B.

Золотого правила моральності.


C.

Законів „жень” і „лі”.


D.

Закону карми.


E. *

Даосизму.


49.

Основна категорія китайської філософії, яка означає спосіб функціонування Всесвіту як живого організму, досягнути гармонії з яким повинна кожна людина, - це...


A.

Лао.


B.

Янь.


C.

Інь.


D.

Цзи.


E. *

Дао.


50.

Філософська система Конфуція пов”язана, в першу чергу, з проблематикою...


A.

Космологічною.


B.

Містичною


C.

Мистецькою.


D.

Політичною.


E. *

Соціальною.


51.

Два начала в китайській філософії, світле і темне, активне і пасивне, чоловіче і жіноче, носять назву...


A.

Ян і Чже.


B.

Даосизм і конфуціанство.


C.

Ян і сунізм.


D.

Лао і цзи.


E. *

Янь і інь


52.

Котре із перелічених правил не належить до чотирьох речей, яких Конфуцій рекомендував дотримуватися у житті ?


A.

Не бути категоричним в своїх судженнях .


B.

Не вдаватися в пусті розмови.


C.

Не думати поро себе особисто.


D.

Не бути впертим.


E. *

Не думати лише про багатство


53.

Яка з особливостей була притаманна китайській філософії?


A.

У більшості філософських шкіл переважала так звана практична філософі.


B.

Старокитайська філософія малосистемна.


C.

Старокитайська філософія слабо раціоналізована.


D.

Тісно пов”язана з медициною.


E. *

Всі відповіді правильні


54.

Яка із концепцій китайської філософії проіснувала майже без змін більше двох тисяч років (до 1911 року)?


A.

Концепція двоїстості життя.


B.

Концепція дао.


C.

Концепція родючості.


D.

Концепція мокші.


E. *

Концепція царя як сина Неба.


55.

Яка суть давньокитайської концепції царя як сина Неба?


A.

Царя не можна вбивати.


B.

Думаючи про царя, треба падати на коліна.


C.

Цар не повинен нічого робити, працювати за нього мають радники.


D.

Після смерті царя ангели його забирають на небо.


E. *

Цар відповідає не тільки за добре управління своїм народом, а й за встановлення порядку в усьому світі.


56.

Зі скількох частин , на думку філософів династії Хань, складається навколишнє середовище?


A.

7.


B.

4.


C.

14.


D.

21.


E. *

5.


57.

У котрому рядку правильно названо 5 елементів світу (за версією філософів Китаю)?


A.

Дерево, вогонь, порох, земля, вода.


B.

Дерево, земля, вода, повітря, вогонь.


C.

Земля, вода, повітря, вогонь, порох.


D.

Земля, вода, холод, дерево, тепло.


E. *

Дерево, вогонь, земля, метал, вода.


58.

У котрому рядку правильно названо 5 внутрішніх органів ( на думку філософів Стародавнього Китаю)?


A.

Серце, печінка, легені, нирки, шлунок.


B.

Серце, печінка, селезінка, легені, шлунок.


C.

Серце, шлунок, нирки, жовчевий міхур, кишечник.


D.

Серце, шлунок, бронхи, легені, кишечник.


E. *

Серце, печінка, нирки, легені, селезінка.


59.

Яка головна вимога дао по відношенню до людини?


A.

За допомогою дао перетворювати природу.


B.

Перетворювати дао на де.


C.

Всюди стежити, чи є дао.


D.

Не перешкоджати дао.


E. *

Мати споглядальне ставлення до дійсності, діяти у відповідності з природою


60.

Опредмечений, конкретний вияв дао в речах і поведінці людини носить назву...


A.

Інь.


B.

Янь


C.

Ду.


D.

Цзи.


E. *

Де


61.

Що відстоювали даосисти у своїх соціально-політичних поглядах?


A.

Пізнання.


B.

Боротьбу з поневоленням.


C.

Діяння, неспокій.


D.

Віру.


E. *

Недіяння, поміркований спосіб життя.


62.

Всеохоплююче світоглядне поняття, незмінне, безформенне, яке є непізнаваним началом всіх речей, у філософії Стародавнього Китаю називали...


A.

Де.


B.

Інь.


C.

Янь


D.

Цзи.


E. *

Дао


63.

Коли потрібно лікувати хворобу у відповідності до стародавнього китайського філософського вчення - даосизму ?


A.

Як тільки людина занедужала.


B.

У дитячому віці.


C.

Коли відчуваєш нездужання п”яти внутрішніх органів.


D.

Коли вважаєш потрібним.


E. *

Коли хвороби ще немає.


64.

Продовжіть давній китайський афоризм: „Лікувати хворого і боронити його від біди, коли вони вже є, рівнозначне тому, коли копають криницю...”


A.

Там, де немає води.


B.

Не піднявши каменя.


C.

Коли зайшло сонце.


D.

Не маючи лопати.


E. *

Коли виникла спрага.


65.

Каталог: data -> kafedra -> test4 -> %D1%83%D0%BA%D1%80 -> %D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%20%20%D0%BD%D0%BD%D1%96%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 -> 1%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80
%D1%83%D0%BA%D1%80 -> У якому рядку всі літери українського алфавіту?
%D1%83%D0%BA%D1%80 -> В ході проведення психогігієнічних досліджень вивчаються
%D1%83%D0%BA%D1%80 -> В українському алфавіті є букв
%D1%83%D0%BA%D1%80 -> Звіт це A. спосіб пошуку та обробки інформації, яка міститься в таблицях і запитах B. спосіб обробки інформації, яка міститься в формі C
%D1%83%D0%BA%D1%80 -> У якому відмінку вжито підкреслене слово?
%D1%83%D0%BA%D1%80 -> Недостатній вміст фтору у ґрунті і воді
%D1%83%D0%BA%D1%80 -> За допомогою якого суфікса утворюється прикметник від дієслова
%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%20%20%D0%BD%D0%BD%D1%96%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 -> Вкажіть роки гетьманування Богдана Хмельницького
1%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80 -> Тератогенна


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка