Вступне слово


Крапка з комою у простому та складному реченніСторінка18/52
Дата конвертації05.05.2016
Розмір6.3 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   52

Крапка з комою у простому та складному реченні

К р а п к а з к о м о ю с т а в и т ь с я в таких випадках:Таблиця
Правила Приклади

1. Між однорідними Зустрів він долю в селі далеко-

членами речення, му; в заснулій під солом’яною

якщо вони поширені. стріхою хаті, що сховалась за

густими деревами (З журналу).
2. Між поширеними Вчора ми, небожата мої,

простими реченнями Раду радили глупу;

в межах складного Се хотів я сказать вам тепер

безсполучникового Замість першого вступу.

(І. Франко).
3. Між поширеними І на вуста нам свіжість

простими реченнями несказанна,

в межах складного що квіткою в крові не сохне;

складносурядного але голубить кораблі кохання,

(або речення з різ- зустрівши сизокриле сонце.

ними видами зв’язку) (В. Барка).


4. Між поширеними Цей день, який я ніколи не

підрядними частина- забуду; який, немов дивна

ми в складнопідряд- казка,

ному реченні, що завжди залишатиметься у

залежать від однієї моїй пам’яті приємним спога-

головної частини. дом, був просто чудовим (З газети).


5. Між незалежними Неосяжнеє любить вона,

реченнями, щоб Вірить у невідоме;

підкреслити їх Фантастичнеє щоб осягнуть,

незалежність Топче рідне й знайоме.

(І. Франко).

Двокрапка у простому та складному реченні

Д в о к р а п к а ставиться в таких випадках:


Таблиця

Правила Приклади

1. Після узагальню- Наближення зими у всьому сер-

ючого слова перед це чує: і в шелесті листів, і в віт-

однорідними чле- рі, і в стежках (В. Сосюра).

нами речення


2. У безсполучнико- Віз наш увесь дерев’яний:

вому реченні, якщо дід і прадід були чумаками

наступна частина (О. Довженко).

розкриває зміст по- Ліс – це не просто сосни та

передньої чи якогось дуби: не одна там народилась

слова, або називає думка, повна щастя,

причину дії попе- ніжності, журби (М. Рильський).

редньої частини. Знаю я: ще прийде день

щасливий (О. Підборська).

Тире в простому й складному реченні

Т и р е с т а в и т ь с я у таких випадках:


Таблиця

Правила Приклади

1. Між підметом і Твої шляхи – відчай і камінь.

присудком, якщо (В. Сосюра).

обидва виражені Тихі зорі. Ясні води –

іменниками, чис- моя Україна (В. Сосюра).

лівниками при Тричі по три – дев’ять.

відсутності діє-

слова-зв’язки.
2. Між підметом Каменя один приділ – лежати!

та присудком, Вітрові один закон – лети!

якщо один з них (Є. Плужник).

виражений інфі- Бути щирим – не всім зуміти!

нітивом. (Є. Плужник).
3. Перед словами Краще слово – це слово правди,

це, оце, то, ось, це слово сильне і безстрашне.

значить при ви- Мати – ось те, що навічно

ражених іменни- пов’язує нас з рідною землею.

ком або інфініти- Життя – це вічна боротьба…

вом присудках. (В. Сосюра).


4. На місці відсут- За всіма словами – холодний смерк,

нього члена ре- спустошені сади… (Є. Плужник).

чення (частіше У голові твоїй – макуха.

присудка). (В. Сосюра)

В мене на кашкеті зірка п’ятикутна,

а у серці – тьма (В. Сосюра).


5. Після однорід- Він був готовий все мені віддати:

них членів речен- життя і смерть, і душу і любов, —

ня перед узагаль- та я того не хочу, ні, не хочу…

нюючим словом. (О. Підборська).


6. Після однорід- Легенд біблійних мідь, вісон і

них членів речен- злато –

ня, якщо далі Все можемо на полотні віддати

речення продов- Чи на папір слухняний

жується. перелить (М. Рильський).
7. При виділенні Знайшов собі він з чорними

прикладок, що очима дівчиноньку – нову

стоять у кінці весну знайшов (М. Рильський).

речення і перед Мушу випити келих до краю –

якими можна Полиновий мед самоти.

поставити слова (Є. Маланюк)а саме.
8. При запереч- Не хліб і мед слов’янства –

ному порівнянні. криця! кріс!

Не лагода Еллади й молитовність –

Міцним металом наллята безмовність,

Короткий меч (М. Рильський)

Будь же сином, А не естетом,

І станеш ти не папіряним

– Живим поетом! (М. Рильський).


9. Між простими Я ж весь вік свій, весь труд тобі

реченнями в межах дав

безсполучникового У незламнім завзяттю, —

складного речення, Підеш ти у мандрівку століть

якщо наступна час- З мого духу печаттю (І. Франко).

тина виражає на- Довершилась України кривда

слідок перебігу стара, —

подій першої час- Нам пора для України жить

-тини (І. Франко).
10. Між простими А потім хтів тобі Мазепа

реченнями в межах Від серця щирого добра –

складного, якщо їх Його ж ти зрадила і степом

зміст протистав- Пішла рабинею Петра.

ляється. (В. Сосюра).

11. Як додатковий Він стояв на шляху, що вів його

знак після коми пе- у рідне село, — на шляху, яким

ред повторюваним колись він вийшов звідси в

словом, що повто- життя, складне і повне всіляких

рюється для під- несподіванок і переживань (З газети).

креслення зв’язку

між реченнями.

12. Для підкрес- Воно проміння швидше, в нім –

лення паузи. думка й почуття (В. Сосюра).

Лиш любов – як у серці багнет…

(В. Сосюра).

13. Між двома сло- Москва – Київ, Донецьк – Львів,

вами, що називають картини 18–19 століття.

простір і час при

пропущених словахвід…до.
14. Між двома влас- Закон Бойля – Маріотта.

ними іменами, що

називають теорію,

закон, вчення.
Каталог: ld
ld -> Дипломної освіти «Допущено до рецензування»
ld -> Філософський факультет
ld -> Методичні рекомендації Львівської обласної науково-педагогічної бібліотеки до
ld -> Погоджую: затверджую: Голова пк директор нвк сигляк А. І. Драбич О. І
ld -> Відділ освіти Першотравневої районної державної адміністрації Районний методичний кабінет Реалізація Державної програми «Репродуктивне здоров»я нації»
ld -> Розділ І. Джерела та історіографія
ld -> Програма навчальної дисципліни міфологія Галузь знань 0201 культура Напряму підготовки 020101 культурологія
ld -> В. Домонтович Доктор Серафікус. Без ґрунту [Романи]
ld -> Закону України «Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   52


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка