Визначення деяких термінів б балансовий прибутокСкачати 98.56 Kb.
Дата конвертації08.05.2016
Розмір98.56 Kb.
ВИЗНАЧЕННЯ ДЕЯКИХ ТЕРМІНІВ
Б
Балансовий прибуток — загальна сума прибутку підприємства від усіх видів діяльності за звітний період, отримана як на території Укра­їни, так і за П межами, яка відображена в його балансі та включає при­буток від реалізації продукції (робіт, послуг), основних фондів, немате­ріальних активів, цінних паперів, інших видів фінансових ресурсів та матеріальних цінностей, а також прибуток від орендних (лізингових) операцій, роя-тті та позареалізаційних операцій.
В
Валютні цінності — іноземна валюта готівкою; платіжні документи (акредитиви, чеки, векселі, депозитні сертифікати, бони) та цінні папе­ри в іноземній валюті.
Г
Гудвіли — комплекс заходів, спрямованих на збільшення прибутку підприємства, без відповідного збільшення активних операцій, включа­ючи використання кращих управлінських рішень, домінуючу позицію на ринку продукції (робіт, послуг), нові технології тощо. Вартість гудвіллу визначається різницею між ціною придбання і звичайною ціною відпо­відних активів.


Д
Державні дільові фонди — це фонди, які створені відповідно до законодавства України і формуються за рахунок визначених ним внес­ків юридичних осіб незалежно під форм власності та внесків громадян.

Дивіденди — доходи, отримані суб'єктами оподаткування за корпо­ративним правом у вигляді часп-оі прибутку юридичної особи, включаю­чи доходи, нараховані у вигляді процентів на акції або на внески до статутних фондів (за винятком доходів, отриманих від інших видів цін­них паперів, від продажу та доходів від операцій з борговими зобов'язан­нями і вимогами).

Добровільні пожертвування — внески підприємств або громадян на загальносуспільні потреби, а також у неприбуткові організації, створені згідно з законодавством про об'єднання громадян, а саме: внески до дер­жавного бюджету України, місцевих бюджетів у разі, якщо такі внески

371

використовуються у межах загальних асигнувань бюджету і не пов'язані прямо чи побічно зі збільшенням прибутку таких підприємств або гро­мадян; внески у неприбуткові організації, створені для здійснення релі­гійної, екологічної, культурної, освітньої, наукової та благодійної діяль­ності, в разі, якщо діяльність таких неприбуткових організацій не пов'яза­на прямо чи побічно зі збільшенням прибутку таких підприємств або громадян та якщо доходи таких неприбуткових організацій формуються виключно з добровільних пожертвувань.

Доход суб'єкта оподаткування — надходження у власність або на користь фізичної особи грошових коштів у національній чи іноземній валюті, а також грошовий еквівалент надходжень у вигляді інших ва­лютних цінностей, майна, плодів, приплоду, послуг, майнових і немай-нових прав, а також приріст їхньої вартості, одержаних (нарахованих, розподілених, набутих) від резидентів і нерезидентів України.

Доход у матеріальній формі — гроші, інші валютні цінності, грошо­вий еквівалент вартості майна, що має фізичні виміри та властивості, одержаного суб'єктом оподаткування у власність.

Доход у нематеріальній формі — грошовий еквівалент вартості пос­луг, майнових і немайнових прав, що не мають фізичних вимірів, одер­жаних суб'єктом оподаткування в користування або власність.


Е
Експорт — продаж товарів іноземним суб'єктам господарської діяль­ності та вивезення товарів через митний кордон України, включаючи реекспорт товарів, крім передавання майна суб'єктом зовнішньоеконо­мічної діяльності іноземному суб'єкту господарської діяльності за кор­доном як натуральної частки участі у формуванні статутного капіталу при спільній господарській діяльності. При цьому термін "реекспорт" (реекспорт товарів) означає продаж іноземним суб'єктам зовніпшьоеко-номічної діяльності та вивезення за межі України товарів, раніше імпор­тованих на територію України.

Експорт капіталу — вивезення за межі Украши капіталу в будь-якій формі (валютних коштів, продукції, послуг, робіт, прав інтелектуальної власності та інших немайнових прав) з метою одержання прибутків від виробничої та інших форм господарської діяльності.


З
Звичайна процентна ставка за депозит — середньозважена процен­тна ставка на день відкриття депозиту, але не вища, ніж середньозваже­на процентна ставка за депозити, залучені протягом ЗО календарних днів, що передували даті відкриття цього депозиту.

Звичайна процентна ставка за кредит — середньозважена процент­на ставка на день сплати процентів за кредит, але не нижча, ніж се­редньозважена процентна ставка за кредити, надані протягом ЗО кален­дарних днів, що передували даті надання цього кредиту.

Звичайна ціна на продукцію — це ціна, не менша, ніж середньозва­жена ціна реалізації аналогічної продукції за будь-якими іншими угода­ми купівлі-продажу, укладеними з будь-якою третьою стороною протя­гом ЗО календарних днів, що передували даті реалізації, за винятком

372

випадків, коли ціни внутрішньої реалізації підлягають державному ре­гулюванню згідно з порядком ціноутворення, встановленим законодав­ством. У разі неможливості визначення ціни за зазначеною процедурою звичайною вважається ціна, яка дорівнює залишковій вартості матері­альних цінностей і нематеріальних активів, що знаходяться на балансі платника податку, номінальній вартості товарів, придбаних для прове­дення товарообмінних операцій.


І
Імпорт — закупівля у іноземних суб'єктів зовнішньоекономічної ді­яльності товарів та ввезення їх на територію України, включаючи заку­півлю товарів, призначених для власного споживання установами та організаціями України, розташованими за її межами.

Іноземна валюта — грошова одиниця іноземних держав (банкноти, білети державної скарбниці, монети), монетарні метали, платіжні доку­менти та інші цінні папери, виражені в іноземній валюті або монетарних металах.

Іпотечний кредит — фінансовий кредит (позика грошових коштів на визначений строк та під визначені проценти з відстроченням їх пога­шення), який використовується на будівництво і реконструкцію житло­вого приміщення, що перебуває або перебуватиме у приватній власності громадян, а також на фінансування поточних потреб громадян, що за­ймаються підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи, індивідуальною адвокатською і приватною нотаріальною діяльністю з забезпеченням такого кредиту зазначеними житловими приміщеннями або іншими видами матеріальних цінностей, переданими у заставу (іпо­теку) особі, що надає кредит.
К
Комерційний кредит — будь-яка господарська операція суб'єкта під­приємницької діяльності, що передбачає авансування (попередню опла­ту) продукції, робіт, послуг іншого суб'єкта підприємницької діяльності з відстроченням дати реалізації, якщо таке відстрочення є більшим, ніж звичайні строки поставки, або перевищує ЗО календарних днів з дати здійснення авансового платежу. Не вважають комерційним кредитом форвардні та фьючерсні операції з продукцією сезонного виробництва або цінними паперами і валютними цінностями, а також операції з товар­ними і валютними опціонами, що передбачають перехід права власності на таку продукцію (цінні папери і валютні цінності) в момент здійснення розрахунків за форвардним, фьючерсним або опціонним договорами.

Консигнаційна операція — господарська операція суб'єкта підпри­ємницької діяльності — консигнатора, що передбачає експорт матері­альних цінностей до складу іншого суб'єкта підприємницької діяльно­сті — консигнатора з дорученням реалізувати зазначені матеріальні цін­ності на комісійних засадах.

Корпоративне право — право власності на частку (пай) у статутно­му фонді юридичної особи, створеної відповідно до законодавства про господарські товариства, включаючи право на управління та отримання відповідної частки прибутку такої юридичної особи.

373

Кредитна операція — господарська операція суб'єкта лідприєміоіфкаі діяльиості, що переабачае иадаііня права на купівлю матеріаяиіих цін­ностей і нематеріальних аістивів з відстроченням платежу, а також на позику грошових коштів з відстроченням їхнього погашення. Кредитні операції здійснюються у вигляді товарного, комерційного і фінансового кредиту.
М
Марка акцизного збору — це спеціальний знак, яким маркують ал­когольні напої та тютюнові вироби і наявність якого підтверджує сплату акцизного збору, легальність ввезення та реалізації на території України цих виробів.

Митна вартість — ціна, яка фактично сплачена або підлягає сплаті за товари чи інші предмети, що підлягають оподаткуванню митом, на момент перетину митного кордону України.

Місце основної роботи, служби — підприємство, установа, органі­зація незалежно від форми власності, фізична особа-суб'єкт підприєм­ницької діяльності, з якими громадянин має трудові відносини за умови обов'язкового ведення в цьому місці трудової книжки.

Монетарні метали — золото і метали іридієво-платиновоі групи в будь-якому вигляді та стані, за винятком ювелірних, промислових і по­бутових виробів з цих металів та їхнього брухту.

Моральна шкода — шкода, заподіяна особистим немаиновим правам суб'єкта оподаткування, яка призвела або може призвести до збитків, що мають матеріальне вираження.
Н
Національна валюта — грошова одиниця України — банкноти, біле­ти державної скарбниці, монети, платіжні документи та інші цінні папе­ри, виражені у грошовій одиниці України.

Нематеріальні активи — вартість об'єктів промислової та інтелекту­ально! власності, а також інших аналогічних прав, визначених об'єктом права власності конкретного підприємстаа.

Нерезиденти — юридичні особи і суб'єкти підприємницької діяль­ності, що не мають статусу юридичної особи України з місцезнаходжен­ням за межами України, які створені та діють відповідно до законодав­ства іноземної держави, у тому числі юридичні особи та інші суб'єкти підприємницької діяльності з участю юридичних осіб та інших суб'єктів підприємницької діяльності.
О
Оперативна оренда (лізинг) — господарська операція суб'єкта під-приємкшіькоі діяльності, що передбачає передавання орендареві права користування матеріальними цінностями, які належать орендодавцю, на строк, не більший, ніж строк їхньої повної амортизації, з обов'язковим поверненням таких матеріальних цінностей орендодавцю. При цьому право власності на орендовані цінності залишається у орендодавця про­тягом всього строку оренди.

374

Оприлюднення звітності — це офіційне подання бухгалтерської звіт­ності (балансів) до органів Головної державної податкової інспекції України, Національного банку України, Фонду державного майна Укра­їни, Антимонопольного комітету Украіни, Комітету у справах по нагля­ду за страховою діяльністю та інших установ і організацій, уповноваже­них відповідно до чинних законодавчих актів України на отримання бухгалтерської звітності (балансів) від господарюючих суб'єктів, а та­кож офіційна публікація звітів (балансів) про фінансове становище під­приємств у засобах масової інформації, якщо це передбачено законодав­ством.

Орендна операція — операція суб'єкта оподаткування, орендодавця, що передбачає надання і передавання права користування матеріаль­ними цінностями іншій юридичній чи фізичній особі, орендатору на плат­ній основі та на визначений строк, що не може бути більшим, ніж строк повної амортизації орендованих, наданих у лізинг матеріальних цін­ностей.
П
Плата за марки акцизного збору — це плата, яку вносять імпортери та вітчизняні виробники для покриття витрат держави на виробництво, зберігання та реалізацію марок акцизного збору.

Позареалізаційна операція — діяльність підприємства, безпосередньо не пов'язана з реалізацією продукції, робіт, послуг та іншого майка, вклю­чаючи основні фонди, нематеріальні активи, продукцію обслуговуючого і допоміжного виробництва.

Посередницька операція — господарська операція суб'єкта підпри­ємницької діяльності, який виступає у ролі комісіонера в договорі ко­місії, консигнатора у консигнаційному договорі або повіреного у дого­ворі доручення, за винятком довірчих операцій з грошовими коштами, цінними паперами, включаючи приватизаційні майнові сертифікати, опе­рації з випуску боргових забов'язань і вимог та торгівлі ними, операцій з торгівлі валютними цінностями та іншими видами фінансових ресур­сів, а також усіх видів банківських і страхових операцій.

Постійне місце проживання в Україні — місце прописки, реєстрації суб'єкта оподаткування в Україні або місцезнаходження його постійно­го житла чи центру життєвих інтересів (найтісніші особисті та еконо­мічні зв'язки), або місце, де він звичайно проживає і має намір прожива­ти протягом необмеженого строку, не обмежуючи таке проживання пев­ною метою, і за умови, що воно не є наслідком виконання цією особою службових обов'язків або зобов'язань за договором, контрактом.

Постійні представництва нерезидентів в Україні — розташовані на території України представництва іноземних компаній і фірм, міжна­родних організацій та їхні філії, що не мають імунітету і дипломатичних привілеїв, створені у будь-якій організаційній формі без статусу юри­дичної особи, через які повністю або частково здійснюється підприєм­ницька діяльність нерезидента, а також громадяни, які представляють в Україні нерезидента та перебувають з ним у трудових відносинах. По­стійне представництво нерезидента підлягає державній реєстрації у по­рядку, передбаченому законодавством для державної реєстрації суб'єк­тів підприємницької діяльності Украіни.

375

Прибуток від позареалізаційних операцій — сума коштів, одержу­вана підприємством від позареалізаційних операцій і зменшена на суму витрат на ці операції

Прибуток від реалізації продукції, робіт, послуг — виручка від ре­алізації продукції, робіт, послуг, зменшена на суму нарахованого (спла­ченого) податку на добавлену вартість, акцизного збору, ввізного мита, митного збору та інших обов'язкових зборів і платежів, визначених чин­ним законодавством, а також на суму витрат, що включаються до собі­вартості продукції, робіт, послуг.

Прихований доход — частка сукупного доходу, не зазначена суб'єк­том оподаткування у декларації, що подається до державної податкової інспекції, або сукупний доход, не оприлюднений внаслідок неподання такої декларації у строки та за умовами, визначеними законодавством.

Продаж майна, продукції, робіт, послуг — передавання права влас­ності на майно, продукцію, роботи, послуги, нематеріальні активи, цінні папери, валютні цінності, інші види фінансових ресурсів та матеріаль­них цінностей іншим юридичним і фізичним особам шляхом угод ку­півлі-продажу або міни на певну еквівалентну суму грошових коштів, інших цінностей у матеріальній і нематеріальній формах, боргових зо­бов'язань у вартісному вираженні.

Проценти — доходи, отримані платниками податку від операцій з борговими вимогами і зобов'язаннями, зокрема векселями, облігаціями, бонами та іншими платіжними документами, включаючи операції з дер­жавними скарбничими зобов'язаннями, а також будь-які доходи, отри­мані платником податку від надання грошових коштів та матеріальних цінностей у кредит та нараховані у вигляді премій чи виграшів або про­центів від суми заборгованості.


Р
Реалізація продукції, робіт, послуг — господарська операція суб'єкта підприємницької діяльності, що передбачає передавання права власності на продукцію, роботи, послуги іншому суб'єкту підприємницької діяльності в обмін на еквівалентну суму коштів та боргових зобов'язань. Для цілей опо­даткування датою реалізації вважається дата передавання права власності на зазначену продукцію, роботи, послуги згідно з базисними умовами по­ставки, визначеними сторонами, незалежно від строків здійснення оплати,

Резиденти — юридичні особи, включаючи бюджетні організації, суб'єк­ти підприємницької діяльності, що не мають статусу юридичної особи, їхні філії, віддітення та інші відокремлені підрозділи, котрі складають окремий баланс та мають розрахунковий рахунок, які здійснюють реалі­зацію продукції, робіт, послуг на митній території України.

Роялті — платежі будь-якого виду, одержані у вигляді винагород, компенсадій за використання або надання дозволу на використання прав промислової та інтелектуальної власності, а також шпик аналогічних майнових прав, що визначаються об'єктом права власності.
С
Сукупний оподатковуваний доход — сума сукупних доходів, отри­маних суб'єктом оподаткування у будь-якій формі (грошовій, матеріаль-

376

ній і нематеріальній) і за будь-яких умов незалежно від джерела. Сукуп­ність податків та інших обов'язкових платежів, що справляються в уста­новленому порядку, становить систему оподаткування.


Т
Товарний кредит — будь-яка господарська операція суб'єкта під­приємницької діяльності, що передбачає реалізацію продукції, робіт, послуг, передавання права власності іншому суб'єкту підприємницької діяльності або громадянину на у мовах відстрочення платежу, якщо таке відстрочення перевищує звичайні строки банківських розрахунків або ЗО календарних днів з дати реалізації.

Товарообмінна операція — господарська операція суб'єкта підпри­ємницької діяльності, що передбачав розрахунок за реалізовану продук­цію, роботи, послуги у грошовій формі, включаючи будь-які види пога­шення заліку взаємозаборгованосгі між сторонами господарської опе­рації без проведення грошових розрахунків, за винятком випадків між­державного клірингу, що провадиться за рішенням Президента України або Кабінету Міністрів України.


У
Упущена вигода — доход, який міг би одержати суб'єкт оподатку­вання в разі здійснення своїх прав і не одержав через обставини, що не залежать від нього, або протиправні щодо нього дії інших суб'єктів, якщо розмір його передбачуваного доходу можна обгрунтувати.


Ф
Фінансова оревда (лізинг) — господарська операція суб'єкта під­приємницької діяльності, що передбачає придбання орендодавцем мате­ріальних цінностей за замовленням орендаря з наступним передаванням орендую права користування такими матеріальними цінностями на строк, не менший, ніж строк їхньої повної амортизації з обов'язковим на­ступним передаванням права власності на такі матеріальні цінності орен­дарю.

Фінансовий кредит — будь-яка господарська операція суб'єкта під­приємницької діяльності, що передбачає надання коштів у позику на визначений строк та під визначені проценти з поверненням основної суми заборгованості та нарахованих процентів у грошовій формі або інших формах забезпечення заборгованості, включаючи матеріальні цін­ності та нематеріальні активи, надані в заставу.Форвардна операція — господарська операція суб'єкта підприєм­ницької діяльності, що передбачає придбання, продаж форвардної уго­ди, тобто зобов'язання придбати, продати продукцію сезонного вироб­ництва, цінгі папери або валютні цінності у визначений час в майбутньому, з фіксацією ціни реалізації на дату укладання, придбання форвардної угоди. При цьому покупець форвардної угоди має право на відмову від П виконання виключно за наявності згоди іншої сторони форвардної угоди.

377

Ц
Цінні папери — грошові документи, що засвідчують право володцом або відносини позики, визначають взаємовідносини між особою, яка їх . випустила, та іхнім власником і передбачають, як правило, виплату до­ходу у вигляді дивідендів або процентів, а також можливість передаван­ня прав, що випливають з цих документів, іншим особам: акції, облігацИ державних і місцевих позик, облігації підприємств, державні скарбничі зобов'язання, ощадні сертифікати, векселі, приватизаційні папери.


Ч
Чистий доход суб'єкта шдприсмницькоі діяльності від вродажу про­дукції, робіт, послуг — виручка від продажу продукції, робіт, послуг, зменшена на суму нарахованого акцизного збору, додатку на добавлену вартість, ввізного мита, митного збору та інших обов'язкових зборів і платежів, визначених чинним законодавством, а також на суму докумен­тально підтверджених витрат, що відносяться на собівартість продукції, робіт, послуг.

378
Каталог: %D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0 -> %D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0%20%D0%B5%D0%BB%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%20%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8 -> %D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%20%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%BD -> 0305%20%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE -> %D0%90%D0%90%20%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0%20%D0%B5%D0%BB%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%20%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8 -> З фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини §
%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0%20%D0%B5%D0%BB%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%20%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8 -> Фінансове право: підручник/ Алисов Е. А., Воронова Л. К., Кадькаленко С. Т. и др. Рук авт кол и отв ред. Воронова Л. К. Х.: Консум, 1998. 496c
%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0%20%D0%B5%D0%BB%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%20%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8 -> Цивільне законодавство поняття І структура цивільного законодавства Цивільне законодавство це система нормативних актів, які містять в собі цивільно-правові норми
%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0%20%D0%B5%D0%BB%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%20%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8 -> Об'єкти цивільних прав
%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0%20%D0%B5%D0%BB%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%20%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8 -> 2. політика як соціальний інститут
%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0%20%D0%B5%D0%BB%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%20%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8 -> Цивільне право: навч посібник для студентів юрид вузів та факультетів/ Під ред проф. О. А. Підопригори І Д. В. Бобрової -к.: Вентурі, 1995. 416c
%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0%20%D0%B5%D0%BB%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%20%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8 -> Конспект книги Коваль Л. В. Адміністративне право. Курс лекцій./ 3-є вид. К.: Вентурі, 1998. 208c виконаний студентом нау
%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0%20%D0%B5%D0%BB%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%20%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8 -> 1. Поняття і види об'єднань громадян. Відмінні ознаки об'єднань і державних органів: аспекти спів­робітництва
%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0%20%D0%B5%D0%BB%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%20%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8 -> Адміністративно-правові норми та відношення норми адміністративного права як різновид соціальних норм; як правила поведінки. Структура. Джерела. Тлумачення
%D0%90%D0%90%20%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8 -> Розділ V гроші та світова економіка


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка