Вірусологія Методи культивування, індикації та ідентифікації вірусів. Вірусологічний метод дослідженняСторінка1/3
Дата конвертації03.07.2021
Розмір109 Kb.
  1   2   3

Вірусологія

Методи культивування, індикації та ідентифікації вірусів. Вірусологічний метод дослідження
Віруси не мають клітинної будови, але вони несуть у собі основні функції живих істот. Які функції живих організмів притаманні вірусам?

{= Спадковість, мінливість, здатність до репродукції

~ Паразитичний спосіб існування, спадковість, мінливість, нездатність до бінарного поділу

~ Паразитичний спосіб існування, спадковість, мінливість, здатність мати тільки один тип нуклеїнових кислот

~ Спадковість, здатність до репродукції, паразитичний спосіб існування, здатність мати тільки один тип нуклеїнових кислот

~ Здатність мати тільки один тип нуклеїнових кислот, мінливість, здатність до репродукції, паразитичний спосіб існування }


Віруси належать до царства Virа. Які властивості вірусів відрізняють їх від про- і еукаріотів?

{~ Не мають клітинної будови, здатні до росту і бінарного поділу, мають тільки один тип нуклеїнових кислот

= Не мають клітинної будови, не здатні до росту і бінарного поділу, мають тільки один тип нуклеїнових кислот

~ Мають обидва типи нуклеїнових кислот, не мають клітинної будови, не здатні до бінарного поділу

~ Здатні до росту і бінарного поділу, мають клітинну будову, мають тільки один тип нуклеїнових кислот

~ Не мають клітинної будови, мають обидва типи нуклеїнових кислот, здатні до росту і бінарного поділу }


Розміри віріонів різних вірусів коливаються в широких межах:

{~ Від 45 до 500 нм

~ Від 0,5 до 500 нм

~ Від 25 до 600 нм

= Від 15 до 400 нм

~ Від 5 до 200 нм}


Капсиди віріонів мають чітко впорядковану структуру. Які типи симетрії лежать в її ос- нові?

{~ Паличкоподібна, комбінована

~ Спіральна, сферична

= Спіральна, кубічна, комбінована

~ Кубічна, сперматозоїдна

~ Сперматозоїдна, сферична


Внаслідок взаємодії вірусу з клітиною хазяїна може розвинутися продуктивний тип віру- сної клітинної інфекції. При цьому відбувається:

{~ Інтеграція вірусного і клітинного генома

= Репродукція вірусу

~ Пригнічення репродукції вірусу

~ Виникнення рекомбінантів вірусу

~ Посилення репродукції вірусу }


Лізогенними називають бактерії, що:

{~ Знаходяться в стані репродукції фагів

~ Лізуються під час виділення фагів

~ Заражені вірулентними фагами

~ Мають на своїй поверхні адсорбовані фаги

= Мають у своєму геномі профаг}


Для виділення вірусів застосовують курячі ембріони віком:

{~ Від 3 до 10 днів

= Від 6 до 15 днів

~ Від 10 до 15 днів

~ Від 5 до 20 днів

~ Від 10 до 20 днів}


Найбільш ефективними у боротьбі з вірусними інфекційними захворюваннями, які ма- ють аерогенний механізм передачі, є:

{~ Заходи, спрямовані на джерело інфекції

= Заходи, що переривають механізм передачі

~ Заходи, що створюють специфічну несприйнятливість}


З метою індикації вірусів в культурі клітин застосовують метод, який ґрунтується на зміні рН культурального живильного середовища в процесі культивування вірусів in vitro. Як називається даний метод індикації вірусів?

{~ Реакція гемадсорбції

~ Цитопатична дія

~ Реакція гемаглютинації

= Кольорова проба

~ Реакція бляшкоутворення }


У вірусологічну лабораторію було доставлено матеріал від хворого з діагнозом “ГРВІ” для проведення вірусологічного дослідження. З якою метою проводять типування вірусів, виділених з матеріалу від хворого?

{~ Для вивчення біологічних властивостей вірусів

= Для етіологічної діагностики вірусної інфекції

~ Для вивчення фізико-хімічних властивостей вірусів

~ Для розробки засобів неспецифічної профілактики

~ Для вивчення резистентності вірусів до дії факторів навколишнього середовища }


Матеріал від хворого з попереднім діагнозом “Грип” направлено до лабораторії. При проведенні вірусологічного дослідження було застосовано реакцію гемадсорбції. Для вияв- лення яких вірусів може бути використана ця реакція?

{= Вірусів, що мають на своїй поверхні гемаглютиніни

~ Всіх простих вірусів

~ Всіх складних вірусів

~ ДНК-геномних вірусів

~ Будь-яких вірусів }


Для виготовлення вакцин проводять вирощування мікробних культур на штучних по- живних середовищах. Які мікроорганізми не ростуть на штучних поживних середовищах? {~ Гриби

= Віруси

~ Актиноміцети

~ Найпростіші

~ Мікоплазми }
При застосуванні вірусологічного методу в алантоїсній рідині курячого ембріону лікар виявив вірус. Яку реакцію він використав для цього?

{~ Нейтралізації

= Гемаглютинації

~ Гальмуваннягемадсорбції

~ Зв`язування комплементу

~ Гальмування гемадсорбції }


Основним методом вірусологічної діагностики являється виділення віруса в культурах тканин. Про наявність віруса судять на основі його специфічної дії на клітину. Як вона називається?

{= ЦПД


~ РН

~ РА


~ РІА

~ ІФА}
В лабораторії запланована робота по культивуванню вірусів. Які середовища необхідні для вирощування клітинних культур у вигляді моношару?

{= Середовище Ігла

~ Середовище Ендо

~ Жовтково-сольовий агар

~ Кров’яний м’ясопептонний агар

~ Жовчний бульйон}

У хірургічному відділенні зареєстровано спалах госпітальної інфекції, який спричинив S. аureus. У зв'язку з цим, завідувач відділенням замовив значну кількість рідкого полівале- нтного стафілококового бактеріофагу. Як буде використаний цей препарат?

{~ Для виявлення бактеріоносіїв серед медичного персоналу

~ Для фаготипування

~ Для індикації стафілококів у реакції наростання титру фага

= Для специфічної профілактики

~ Для лікування хворих із хронічними формами стафілококових інфекцій }
При розслідуванні спалаху шигельозу було проведено ряд бактеріологічних досліджень з метою виявлення джерела інфекції. Дослідження не дало результату. Було прийнято рішення провести фагодіагностику. Таке дослідження передбачає:

{~ Визначення фагоцитарної активності крові обстежуваних

= Виявлення бактеріофагів у патматеріалі

~ Визначення фаготипу виділених культур збудників

~ Постановку реакції наростання титру бактеріофага

~ Виявлення функціональних порушень у роботі системи травлення }


За умов спалаху шигельозу групі студентів, які контактували з хворими призначена фагопрофілактика. Який механізм забезпечить їх захист?

{~ Фаготипування

~ Фагоцитоз

= Фаголізис

~ Піноцитоз

~ Полегшена дифузія}

З метою профілактики післяопераційного ускладнення в черевну порожнину хворого ввели 50 мл рідкого полівалентного стафілококового бактеріофага. Який механізм дії цього препарату?

{~ Затримка росту збудника

~ Нейтралізація стафілококових токсинів

~ Активізація імунітету

= Лізис мікробних клітин

~ Порушує біосинтез ферментів патогенності }


Для отримання генноінженерного інсуліну створено штам Е.сoli, який містить ген, що детермінує синтез цього гормону. Найбільш доцільним при створенні штаму-продуцента є застосування вектора, який спричинює руйнування клітини Е.сoli після виконання заданої функції. Яка це генетична структура?

{~ Плазміда

= Бактеріофаг

~ Ізольований фрагмент РНК

~ Ізольований фрагмент ДНК

~ Транспозон}


Явище, при якому профаг може реплікуватися разом з бактеріальною хромосомою, не викликаючи загибелі клітини, називається:

{~ Трансформація

~ Трансфекція

= Лізогенія

~ Модифікація

~ Трансдукція}


У біотехнологічних процесах для виробництва лікувально-профілактичних препаратів використовується процедура введення людських генів в геном бактерій за допомогою бактеріофага. Як називається цей процес?

{~ Делеція

~ Трансформація

~ Трансляція

~ Кон’югація

= Трансдукція}


Складні віруси відрізняються від хламідій за такими характеристиками:

{=Ріст вірусів не пригнічується різними антибактеріальними препаратами.

~ Віруси репродукуються шляхом поперечного поділу.

~ Віруси не мають ні РНК, ні ДНК.

~ Оболонка містить ліпополісахариди.

~ Мають рибосоми}


У вірусологічну лабораторію доставили матеріал, який містить мінімальну концентрацію вірусу. Яке сучасне імунологічне дослідження застосує вірусолог для виявлення вірусу?

{~Імуноферментний аналіз.

~ Метод із використанням моноклональних антитіл.

~ Радіоімунний аналіз.

~ Полімеразно-ланцюгову реакцію.

= Усі перелічені}


За допомогою якого дослідження вірусолог зможе виявити наявність провірусу у лімфоцитах крові?

{= Молекулярної гібридизації з використанням радіоактивних зондів.

~ Клітинної гібридизації з використанням культури клітин.

~ Імуноферментного аналізу.

~ Виявлення антитіл за допомогою реакції імунофлуоресценції.

~ Реакції зв’язування комплементу}


Серологічна діагностика вірусних захворювань ґрунтується на специфічній взаємодії антитіл з антигенами. Яку назву має серологічна реакція, у якій використовують антитіла, мічені флуоресціюючими речовинами?

{~ Реакція з ензимміченими антитілами.

= Реакція імунофлуоресценції.

~ Полімеразно-ланцюгова реакція.

~ Реакція зв’язування комплементу.

~ Реакція молекулярної гібридизації}


Аутоімунні патологічні реакції можуть проявлятись у хворого при таких захворюваннях:

{~ Хронічному гепатиті.

~ Системному захворюванні сполучної тканини.

~ Неспецифічному виразковому коліті.

~ Тиреоидиті Хашимото.

= При всіх перелічених}


При обстеженні хворого скотаря на слизовій оболонці ротової порожнини та носа, на шкірі між пальцями лікар виявив везикульозноерозивні ураження (афти). Хворий скаржився на печію у ротовій порожнині, надмірне слиновиділення, болі при сечовипусканні та дисфункцію кишечника. Попередній діагноз “ящур”. Який діагнос-тичний тест необхідно застосувати вірусологу для підтвердження діагнозу?

{=Біопробу - вміст афт втирати у подушечки лап морських свинок.

~ Виділення збудника при його культивуванні у культурі клітин.

~ Дослідження дуоденального вмісту на наявність збудника.

~ Біопсію уражених тканин.

~ Лабораторні дослідження не проводяться}


У дитячому садку епідеміолог зареєстрував спалах інфекції ймовірно вірусної етіології. Необхідно терміново скласти план протиепідемічних заходів. Яку реакцію чи метод лабораторної діагностики у першу чергу необхідно застосувати для прискореного та своєчасного з’ясування етіології захворювання?

{~ Серологічний метод.

~ Електронну мікроскопію.

~ Вірусологічний метод.

= Люмінесцентну мікроскопію.

~ Світлову мікроскопію нативного матеріалу}


Для індикації вірусу культуру клітин вірусолог обробив досліджуваним матеріалом і при мікроскопії виявив клітини, на яких знаходилися скупчення еритроцитів. Яку назву має тест для індикації вірусу?

{= Реакція гемадсорбції.

~ Реакція гемаглютинації.

~ Цитопатична дія вірусу.

~ "Кольорова проба".

~ Бляшкоутворення}


При серологічному методі діагностики вірусних захворювань досліджувану сироватку двократно розводять у лунках планшетки, вносять вірусний діагностикум, а потім додають завісь еритроцитів. Як називається ця реакція?

{= Реакція гальмування гемаглютинації.

~ Реакція гемаглютинації.

~ Реакція пасивної гемаглютинації.

~ Реакція зворотної пасивної гемаглютинації.

~ Реакція зв‘язування комплементу}
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка