Вимоги до складення акта (довідки) про результати проведення перевірки платника податків з питань повноти нарахування і сплати податків та зборів під час здійснення контрольованоїСкачати 157.15 Kb.
Дата конвертації08.05.2016
Розмір157.15 Kb.
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства доходів і зборів України

„__”_______ 2013 року № ____

Вимоги до складення акта (довідки) про результати проведення

перевірки платника податків з питань повноти нарахування і сплати податків та зборів під час здійснення контрольованої(-их) операції(-й)
1. Загальні положення
1.1. Ці Вимоги розроблено відповідно до вимог підпункту 39.5.2.18 пункту 39.5 статті 39 Податкового кодексу України для застосування посадовими особами органів Міндоходів при оформленні результатів документальних перевірок платників податків з питань повноти нарахування і сплати податків та зборів під час здійснення контрольованої(-их) операції(-й) (далі – перевірка).

1.2. Результати перевірки оформлюються у формі акта або довідки. У разі встановлення під час перевірки порушень норм податкового законодавства з питань повноти нарахування і сплати податків та зборів під час здійснення контрольованої(-их) операції(-й) складається акт про результати перевірки, а у разі відсутності порушень – довідка про результати перевірки.

1.3. Акт (довідка) про результати перевірки повинен бути складений на паперовому носії державною мовою і мати наскрізну нумерацію сторінок.

1.4. В акті (довідці) про результати перевірки не допускаються виправлення цифрових показників, дат та інших даних.

1.5. У разі необхідності використання у змісті акта (довідки) про результати перевірки скорочених назв і загальноприйнятих абревіатур при першому вживанні відповідне словосполучення зазначається повністю з одночасною вказівкою в дужках його скороченої назви або абревіатури, які будуть використовуватись далі в тексті.

1.6. Усі вартісні показники відображаються у національній валюті України, а показники, виражені в іноземній валюті, підлягають відображенню в акті (довідці) про результати перевірки з одночасним зазначенням їх еквівалента у національній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на дату проведення фінансово-господарської операції, якщо інше не встановлено законом.

1.7. Акт про результати перевірки повинен містити систематизований виклад виявлених у ході перевірки фактів порушень податкового законодавства з питань повноти нарахування і сплати податків під час здійснення контрольованої(-их) операції(-й).

1.8. За результатами перевірки в акті про результати перевірки викладаються всі суттєві обставини фінансово-господарської діяльності платника податків, які мають відношення до фактів виявлених порушень податкового законодавства з питань повноти нарахування і сплати податків під час здійснення контрольованої(-их) операції(-й), завищення бюджетного відшкодування, від’ємного значення суми податку на додану вартість або від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток.

1.9. Факти виявлених порушень податкового законодавства з питань повноти нарахування і сплати податків під час здійснення контрольованої(-их) операції(-й) викладаються в акті про результати перевірки чітко, об’єктивно та в повній мірі, із посиланням на первинні документи, регістри бухгалтерського обліку, інші документи, пов’язані із сплатою податків та зборів, ведення яких передбачено законодавством, або отриманих від підприємств, установ, у тому числі іноземних держав, правоохоронних органів, що підтверджують наявність зазначених фактів.

1.10. Інформація, що міститься в акті (довідці) про результати перевірки, не підлягає розголошенню посадовими особами органів Міндоходів, а також передачі в інші органи, за винятком випадків, передбачених законом.II. Зміст акта (довідки) про результати перевірок
2.1. Акт (довідка) про результати перевірки складається з чотирьох частин: вступної, загальних положень, описової частини та висновку. До акта додаються інформативні додатки.

2.2. Вступна частина акта (довідки) про результати перевірки повинна містити такі дані:

2.2.1. дату та номер рішення керівника (заступника керівника) Міністерства доходів і зборів України про проведення перевірки;

2.2.2. реквізити наказу територіального органу Міндоходів про проведення перевірки;

2.2.3. посаду, прізвище, ім’я, по батькові посадової особи Міністерства доходів і зборів України, яка очолювала перевірку, та посадових осіб територіального органу Міндоходів, які проводили перевірку;

2.2.4. повне і скорочене (за наявності) найменування/прізвище, ім’я, по батькові, код ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків), місцезнаходження/місце проживання платника податків;

2.2.5. повне і скорочене (за наявності) найменування/прізвище, ім’я, по батькові, код ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків), місцезнаходження/місце проживання контрагента(-ів);

2.2.6. найменування операції(-ій), опис групи однорідних операцій, щодо яких проводиться перевірка, номер та дату відповідного договору(-ів);

2.2.7. період, за який проводилась перевірка платника податку;

2.2.8. підстави для проведення перевірки відповідно до Податкового кодексу України;

2.2.9. інформацію про надсилання (вручення) платнику податків рішення про проведення перевірки,  копії наказу територіального органу Міндоходів про проведення перевірки, запиту про надання документів, що підтверджують здійснення фінансово-господарських операцій, письмового повідомлення про дату початку та місце проведення перевірки.

2.3. Загальна частина акта (довідки) про результати перевірки повинна містити такі дані:

2.3.1. місце проведення перевірки;

2.3.2. строк проведення перевірки (дата початку та дата закінчення перевірки) із зазначенням строку продовження перевірки;

2.3.3. інформацію про посадових осіб платника податків або його представників, відповідальних за фінансово-господарську діяльність за період, що перевіряється (прізвище, ім’я, по батькові керівника /самозайнятої особи/, головного бухгалтера або осіб, які виконували їх обов’язки, інформація щодо наказів про призначення та звільнення із займаної посади). У випадку якщо протягом періоду, що перевіряється, відбувались зміни у складі зазначених осіб, то перелік цих осіб наводиться із зазначенням періоду, протягом якого вказані особи займали відповідні посади відповідно до наказів, розпоряджень, протоколів зборів засновників та інших документів про призначення, звільнення з посади, виконання обов’язків;

2.3.4. відомості про державну реєстрацію (перереєстрацію) платника податків, взяття на облік платників податків, реєстраційні дані платника податку на додану вартість;

2.3.5. відомості про попередні перевірки з питань повноти нарахування і сплати податків і зборів під час здійснення контрольованої(-их) операції(-й).

2.4. Описова частина акта (довідки) про результати перевірки повинна містити такі дані:

2.4.1. підстави віднесення операції(-й) до контрольованої(-их). При здійсненні перевірки по відношенню до контрольованої операції, здійсненої між пов’язаними особами, зазначаються обставини, що були підставою для визнання сторін операції пов’язаними особами;

2.4.2. інформацію про подання документації для здійснення податкового контролю;

2.4.3. відомості про подання звіту про контрольовані операції, про включення (або невключення) контрольованих операцій, що перевіряються, до звіту. У разі невключення контрольованих операцій до звіту, зазначення обставин їх виявлення;

2.4.4. інформацію про надання запитів платнику податків щодо подання документації про контрольовані операції відповідно до підпункту 39.4.6 пункту 39.4, підпунктів 39.5.1, 39.5.2.14 пункту 39.5 статті 39 Податкового кодексу України та реквізити супровідних документів, якими платником податків на запити надіслано документацію про контрольовані операції;

2.4.5. відомості про документи, які було використано при проведенні перевірки (повні назви, дати, номера документів, за необхідності – згруповані за типом та винесені у окремий додаток до акта (довідки) про результати перевірки);

2.4.6. інформацію про наявність або відсутність договору між великим платником податку та Міністерством доходів і зборів України щодо узгодження цін у контрольованих операціях;

2.4.7. відомості щодо заходів податкового контролю, проведених при здійсненні перевірки контрольованої операції: проведення експертизи, залучення фахівців, експертів та перекладачів, інші потрібні відомості;

2.4.8. метод (комбінацію методів), визначений(-ні) пунктом 39.3 статті 39 Податкового кодексу України, застосований(-ні) платником податків для визначення ціни контрольованих товарів та органом Міндоходів під час перевірки;

2.4.9. інформацію про проведення зустрічних звірок;

2.4.10. джерела інформації, що використані для визначення ціни в контрольованих операціях:

перелік офіційно визнаних джерел інформації про ринкові ціни, інша інформація, визначена підпунктом 39.5.3.2 пункту 39.5 статті 39 Податкового кодексу України, що використані платником податків для визначення ціни в контрольованих операціях;

перелік використаних органом Міндоходів офіційно визнаних джерел інформації про ринкові ціни (у випадку використання органом Міндоходів джерел інформації, відмінних від тих, що використовував платник податку, з доведенням обґрунтованості такого використання);

інша інформація, визначена підпунктом 39.5.3.2 пункту 39.5 статті 39 Податкового кодексу України, що використана органом Міндоходів для визначення ціни в контрольованих операціях;

2.4.11. інформацію про самостійне коригування (спосіб проведення самостійного коригування платником податків, сума заниження податкового зобов’язання (недоплати), розрахована в результаті здійснення платником податків самостійного коригування, строк сплати цієї суми;

2.4.12. відомості про документально підтверджені факти відхилення ціни, що застосовується в операціях, від рівня ринкових цін (на дату здійснення операцій), або факти відхилення рівня рентабельності по операції, що перевіряється (групі однорідних операцій), від ринкового рівня рентабельності, встановленого на відповідному ринку товарів (робіт, послуг) (на дату здійснення операцій) операціями між особами, що не є взаємозалежними, а також обґрунтування того, що такі відхилення призвели до заниження податкової бази, та розрахунок суми такого заниження;

2.4.13. у разі встановлення перевіркою порушень податкового законодавства за кожним відображеним в акті фактом порушення:

чітке викладення змісту порушення з посиланням на конкретні пункти і статті законодавчих актів, що порушені платником податків, із зазначенням періоду (місяць, квартал, рік) фінансово-господарської діяльності платника податків, контрагентів, господарської операції, в результаті якої здійснено це порушення (при цьому, у разі наявності, до акта додаються письмові пояснення посадових осіб платника податків або його представників щодо встановлених порушень);

оцінку розбіжностей між заявленими у звіті про контрольовані операції даних, пов’язаних із нарахуванням та сплатою податків, та даними, встановленими у ході перевірки;

зазначення первинних документів, на підставі яких вчинено записи у податковому та бухгалтерському обліку, з наведенням регістрів бухгалтерського обліку, кореспонденції рахунків операцій та інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків, та доказів, що підтверджують наявність факту порушення (у разі відсутності первинних документів або ненадання для перевірки первинних та інших документів, що підтверджують факт порушення, зазначення переліку цих документів);

у разі відмови посадових осіб платника податків або його представників надати копії документів посадовій особі органу Міндоходів, відображення факту відмови та факту складання відповідного акту (із зазначенням посади, прізвища, імені, по батькові платника податків (його представника) та переліку документів, які йому запропоновано подати);

у разі надання посадовими особами платника податків або його представниками письмових пояснень щодо встановлених порушень податкового законодавства та/або причин ненадання первинних та інших документів, що підтверджують встановлені порушення, або їх копій, відображення фактів надання таких пояснень;

2.4.14. зміст описової частини акта (довідки) про результати перевірки повинен відповідати таким вимогам:

1) повнота та комплексність відображення суттєвих факторів та обставин, які мають значення для встановлення повноти нарахування та сплати податків, та дають можливість зробити висновок про недотримання (порушення) податкового законодавства;

2) обґрунтованість, повне та всебічне дослідження встановлених у ході перевірки фактів порушення податкового законодавства;

3) чітке, лаконічне, послідовне та доступне викладення тексту;

4) системність викладення, виявлені факти однотипних порушень та порушень, які повторюються, групуються у відомості залежно від характеру порушень та видів податків, на несплату (неповну сплату) яких такі порушення вплинули, в розрізі відповідних податкових періодів.

2.5. Висновок акта (довідки) про результати перевірки повинен містити такі дані:

2.5.1. стислий опис виявлених перевіркою порушень податкового законодавства з питань повноти нарахування і сплати податків та зборів під час здійснення контрольованої(-их) операції(-й) з посиланням на конкретні пункти і статті законодавчих актів, що порушені платником податків, або загальний висновок про відсутність таких порушень;

2.5.2. виявлені порушення податкового законодавства з питань повноти нарахування і сплати податків та зборів під час здійснення контрольованої(-их) операції(-й) відображаються у гривнях у розрізі податків з розбивкою за роками та податковими (звітними) періодами у межах періоду, що перевіряється, та контрагентами;

2.5.3. у разі отримання під час перевірки копій документів, які підтверджують факт виявленого порушення, про це робиться запис із відображенням підстав для отримання;

2.5.4. зазначення права платника податків надати заперечення за результатами проведеної перевірки;

2.5.5. відображення кількості складених примірників акта (довідки) про результати перевірки, додатків до нього (неї) та відмітка про вручення одного примірника посадовим особам платника податків або його представникам.


III. Інформативні додатки до акта (довідки) про результати перевірок
3.1. Залежно від результатів перевірки до інформативних додатків належать:

відомості або таблиці, в яких згруповані факти однотипних порушень та порушень, що повторюються;

розрахунки донарахованих сум податків, а також розрахунки зменшення від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток, зменшення заявленої до відшкодування з бюджету суми податку на додану вартість, зменшення від’ємного значення суми податку на додану вартість у розрізі податкових періодів;

пояснення, зауваження або заперечення посадових осіб платника податків або його представників щодо виявлених порушень або з інших питань, що виникли під час перевірки;

матеріали зустрічних звірок, реєстри, в яких зазначається інформація про надіслані запити на їх проведення до інших контролюючих органів та отримані відповіді;

завірені в установленому законодавством порядку копії документів та інші матеріали, що підтверджують наявність фактів порушень податкового законодавства, у випадку їх отримання;

опис отриманих копій документів;

інші матеріали, що мають значення для прийняття податкового повідомлення-рішення за результатами перевірки та вжиття інших заходів.

3.2. Усі додатки, які містять інформацію про діяльність платника податку (крім додатків, що містять інформацію службового характеру, в тому числі інформацію про опрацювання встановлених ризикових операцій та аналіз фінансово-господарської діяльності платника податків, матеріали зустрічних звірок, реєстр направлених запитів та документацію, що надана платником податків), та відомості або таблиці, в яких згруповані факти однотипних порушень та порушень, які повторюються, підписуються посадовими особами органів Міндоходів, які здійснили перевірку, посадою особою Міністерства доходів і зборів України, яка очолювала перевірку, та посадовими особами платника податків або його представниками.

Додатки, що містять інформацію з обмеженим доступом, реєстр направлених запитів та документацію, що надана платником податків, додаються до примірника акта (довідки) про результати перевірки, який залишається в органі Міндоходів.


IV. Підписання акта (довідки) про результати перевірок
4.1. До підписання акта (довідки) про результати перевірок враховуються пояснення (у разі їх надання), надані посадовими особами платника податків або його представниками під час перевірки.

4.2. Акт (довідка) про результати перевірок складається у двох примірниках, підписується посадовими особами органів Міндоходів, які проводили перевірку, посадовою особою Міністерства доходів і зборів України, яка очолювала перевірку, та реєструється в територіальному органі Міндоходів, який проводив перевірку, протягом п’яти робочих днів з дня, що настає за днем закінчення установленого для проведення перевірки строку (для платників податків, які мають філії та/або перебувають на консолідованій сплаті – протягом 10 робочих днів).

При цьому строк складення акта (довідки) про результати перевірок не зараховується до строку проведення перевірки, встановленого Податковим кодексом України, з урахуванням його продовження.

4.3. Акт (довідка) про результати перевірок протягом двох робочих днів з дати його складення (реєстрації) вручається посадовим особам платника податків або його представникам.

У разі відмови посадових осіб платника податків або його представників від підписання акта (довідки) про результати перевірок посадовими особами органу Міндоходів складається відповідний акт, що засвідчує факт такої відмови.

При цьому в акті відмови від підпису зазначається про ознайомлення (чи відмову від ознайомлення) посадових осіб платника податків або його представників із змістом акта (довідки) про результати перевірок, обов’язками, правами і відповідальністю платника податків.

Акт відмови від підпису в день його складання реєструється в окремому єдиному Спеціальному журналі реєстрації актів в територіальному органі Міндоходів.

Один примірник акта (довідки) про результати документальної перевірки з відповідними додатками у день його підписання або відмови від підписання вручається або надсилається платнику податків або його представнику.

4.4. У разі відмови платника податків або його представників від отримання примірника акта (довідки) про результати перевірки або неможливості його вручення та підписання у зв’язку з відсутністю платника податків або його представників за місцезнаходженням такий акт (довідка) надсилається платнику податків у порядку, визначеному статтею 58 розділу II Податкового кодексу України для надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень. У таких випадках органом Міндоходів складається відповідний акт.

4.5. Реєстрація актів (довідок) про результати перевірок здійснюється в єдиному Журналі реєстрації актів (довідок) перевірок, який ведеться територіальним органом Міндоходів.

При цьому в акті (довідці) про результати на першому аркуші зазначаються дата реєстрації акта (довідки) про результати перевірки та номер акта (довідки) перевірки, який складається через дріб із порядкового номера єдиного Журналу реєстрації актів (довідок) перевірок, коду структурного підрозділу органу Міндоходів, який проводив перевірку, коду ЄДРПОУ/реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера) або серії та номеру паспорта (для фізичних осіб, які через релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків) та символів „КО”.

Акти про відмову від підпису, про відмову посадових осіб платника податків або його представників від отримання примірника акта (довідки) про результати перевірки або неможливості його (її) вручення та підписання у зв’язку з відсутністю платника податків або його представників за місцезнаходженням реєструються у єдиному Спеціальному журналі реєстрації актів.

4.6. У разі незгоди платника податків або його представників з висновками перевірки чи фактами та даними, викладеними в акті (довідці) про результати перевірки, вони мають право подати свої заперечення територіальному органу Міндоходів, який проводив перевірку, протягом 30 календарних днів з дня отримання акта (довідки), які у випадку їх подання, є невід’ємною частиною (додатком) до акта (довідки) перевірки.

Такі заперечення розглядаються органом Міндоходів протягом 10 робочих днів, що настають за днем їх отримання, та платнику податків надсилається відповідь у порядку, визначеному статтею 58 розділу II Податкового кодексу України для надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень.

Платник податку (його уповноважена особа та/або представник) має право брати участь у розгляді заперечень, про що такий платник податку зазначає у запереченнях.

У разі якщо платник податку виявив бажання взяти участь у розгляді його заперечень до акта (довідки) про результати перевірки, орган Міндоходів зобов’язаний повідомити такого платника податку про місце і час проведення такого розгляду.

Таке повідомлення надсилається платнику податків у порядку, встановленому статтею 42 розділу II Податкового кодексу України, не пізніше наступного робочого дня з дня отримання від нього заперечень, але не пізніше ніж за два робочих дні до дня їх розгляду.

За результатами розгляду заперечень складається висновок довільної форми, у якому зазначаються наведені в акті (довідці) про результати перевірки висновки, факти та дані, відносно яких надано заперечення платником податків, короткий зміст заперечень, наводиться обґрунтування позиції органу Міндоходів стосовно кожного питання, порушеного в запереченнях, та підводиться підсумок щодо обґрунтованості заперечень.

Висновок підписується посадовими органу Міндоходів, що проводили перевірку, їх безпосередніми керівниками, а також іншими посадовими особами органу Міндоходів, які були залучені до розгляду заперечень, та затверджується керівником органу Міндоходів, посадові особи якого проводили перевірку.

Висновок у день його затвердження реєструється в єдиному Спеціальному журналі реєстрації висновків органу Міндоходів, що ведеться територіальним органом Міндоходів.

Зазначений висновок є складовою частиною (додатком) матеріалів перевірки, залишається в територіальному органі Міндоходів.

4.7. Один примірник акта (довідки) перевірок контрольованих операцій та інших матеріалів перевірки зберігається у справі платника податків, яка ведеться територіальним органом Міндоходів, що проводив перевірку.


Строк зберігання актів (довідок) про результати перевірки та інших матеріалів контрольованих операцій в органах Міндоходів становить 5 років.
В.о. директора Департаменту

податкового та митного аудиту В.М. Андрухів
Каталог: data -> material -> 000 -> 075 -> 118656
000 -> План роботи Державної податкової інспекції у Дніпровському районі Головного управління дфс у
000 -> Рахунки державного та місцевого бюджетів для великих платників податків сдпі з овп у м. Луганську з 09. 02. 2015р
000 -> Рішення №75-4-7 Від 27 січня 2016 року с. Путрівка Про внесення змін до рішення від 23. 01. 2015 року №844
000 -> Рекомендована форма заяви
000 -> Закон україни про громадські об'єднання
000 -> Кодексу України та деяких законів України (щодо податкової реформи) Розділ VІ "Акцизний податок"
075 -> Порядок функціонування зон митного контролю, режимних правил та допуску в них осіб, окрім посадових осіб Івано-Франківської митниці Міндоходів
075 -> Порядок виконання митних формальностей при здійсненні транзитних переміщень
118656 -> Про затвердження форми акта (довідки) про результати проведення перевірки платника податків з питань повноти нарахування і сплати податків та зборів під час здійснення контрольованої(-их) операції


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка