Верховної Ради України; постанови, потреба відділу постійно рішенняСкачати 158.89 Kb.
Дата конвертації14.12.2016
Розмір158.89 Kb.
ТипРішення
Державний архів Донецької області

Примірна номенклатура справ відділу культури міської ради (райдержадміністрації)

ПОГОДЖЕНО

Протокол науково-методичної

ради держархіву Донецької

області

від 28.09.2006 № 5

Донецьк-2006

ЗАТВЕДЖУЮ

Директор Держархіва

2 Донецької області

_________Н.Д.Буценко

____________________

№з/п Заголовок справи Строк зберігання Стаття Прим.

1. Секретариат

1 Закони, постанови, інші акти Доки не мине ст 1-б Що стосуються роботи

Верховної Ради України; постанови, потреба відділу - постійно

рішення, інші акти комітетів і комісій

Верховної Ради України. Копії

2 Укази, розпорядження Президента Доки не мине ст 2-б Що стосуються роботи

України. Копії потреба відділу - постійно

3 Постанови, розпорядження Кабінету Доки не мине ст 16-а Що стосуються роботи

Міністрів України; накази потреба відділу - постійно

Міністерства культури і туризму

України. Копії

4 Накази, розпорядження обласного Доки не мине ст 16-а Що стосуються роботи

управління культури. Копії потреба відділу - постійно

5 Рішення, розпорядження місцевих Доки не мине ст 5-б, 6-б Що стосуються діяльності

органів влади з питань культури. потреба відділу - постійно

Копії

6 Статути закладів культури міста Постійно ст 32-а(району)

7 Статути іноваційних закладів Постійно ст 54-а Наказ Держкомархіву від

культури міста (району) 24.03.2006 №45

8 Накази начальника відділу з основної Постійно ст 16-а

діяльності

9 Накази начальника відділу про 75 років ст .16-б

прийняття, переведення,

заохочення, звільнення, сумісництво

працівників, про матеріальну

допомогу

10 Накази начальника відділу про 5 років ст 16-в

надання відпусток

11 Накази начальника відділу про 3 роки ст 16-г

стягнення, відрядження працівників,

з адмінстративно-господарських

питань


12 Протоколи засідань ради відділу Постійно ст 15-а

культури та документи до них

13 Річні плани роботи відділу культури Постійно ст 153

14 Документи про хід виконання Постійно ст 132-а,

Державної програми розвитку 137-а

культури на період до 2007 року

(звіти, інформації, довідки)

15 Програма соціально-економічного Постійно ст 130-а

розвитку культури у місті (районі)

16 Документи про хід виконання Постійно ст 132-а

програми соціально-економічного

розвитку культутри у місті (районі)

(доповіді, звіти, інформації)

3

№з/п Заголовок справи Строк зберігання Стаття Прим.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17 Паспорт соціально-культурного Постійно Протокол засідання ЕПК від

розвитку міста (району)

18 Соціально-культурні паспорти Постійно Протоок засідання ЕПК від

закладів культури

19 Мережа закладів культутри міста Постійно ст 38-а

(району)

20 Річні звіти роботи відділу культури Постійно ст 297-б

21 Річні статистичні звіти культурно- Постійно ст 298-б

освітніх установ (ф.№6-НК, №7-НК)

22 Аналіз соціально-економічного Постійно ст 297-б

розвитку міста (району) з питань

культури

23 Документи по створенню закладів Постійно ст 52

культури, їх реорганізації, ліквідації,

перейменуванню, передачі з однієї

системи в іншу (рішення, інформації,

акти, звіти)

24 Документи по створенню іноваційних Постійно ст 460Д

закладів культури (методичні

вказівки, рішення, інформації,

соціальні паспорти)

25 Історичні довідки про будівлі та Постійно ст 1603

споруди міста (району)

26 Документи пам’ятників історії та Постійно ст 338, 1603

культури, які знаходяться під

охороною держави (паспорти,

охоронні посвідчення, акти)

27 Документи роботи центрів культури і Постійно ст 845-а

дозвілля, ансамблів, колективів

самодіяльності, студій, музеїв

(плани, програми, сценарії, звіти)

28 Документи про організацію і Постійно ст 849

проведення конкурсів, фестивалів,

оглядів, мистецьких виставок

(плани, програми,сценарії, протоколи

жюрі та інші)

29 Документи по організації та Постійно ст 849-а

проведенню свят і масових заходів

(плани, програми, сценарії та інші)

30 Документи по організації та 5 років ЕПК ст 849-б

проведенню гастрольних заходів

(програми, свідоцтво про

проведення гастрольних заходів,

свідоцтва про реєстрацію субьєкта,

свідоцтва про оплату єдиного

податку та інші)

31 Документи по проведенню Постійно ст 66

благодійної акції "Меценати - дітям"

(плани заходів, звернення, сценарії)

32 Документи про культурне Постійно ст 1018

співробітництво з зарубіжними

4

№з/п Заголовок справи Строк зберігання Стаття Прим.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

країнами (угоди, договори, контракти,

звіти)

33 Документи по проведенню нарад і Постійно ст 12-а

семінарів з обміну досвідом роботи

закладів культури (плани, програми,

доповіді, інформації)

34 Документи про заходи із загальної і 5 років ст 1251,

протипожежної охорони закладів 1270

культури (акти, довідки, відомості,

листування)

35 Документи по підготовці до зими 3 роки ст 1161

закладів культури (плани заходів,

інформації, звіти)

36 Тематичні альбоми фотографій, Постійно ст 65

відеодокументи закладів культури у

місті (районі)

37 Фотоальбоми, відеодокументи по Постійно ст 65

проведенню культурно-масових

заходів у місті (районі)

38 Документи про проведення Постійно ст 22-а,24-а

перевірок роботи відділу кудьтури

вищими органами (акти, довідки,

пропозиції)

39 Документи про перевірку роботи Постійно ст 24-а

закладів культури (акти, довідки,

доповідні записки)

40 Вітальні адреси, листи з приводу 1 рік ЕПК ст 63 Урядові, що належать

ювілейних дат колективів, видатним діячам культури

працівників культури - постійно

41 Листування з питань охорони 10 років ЕПК ст 1632

пам'ятників історії і культури

42 Листування з державними органами 5 років ЕПК ст 846

про культурно-масову роботу

43 Листування про організацію та 3 роки ЕПК ст 64 Якщо є відомості з історії

проведення свят, пов’язаних із діяльності організації та

ювілейними датами організацій та окремої особи - постійно

окремих осіб

44 Звернення (пропозиції, заяви, скарги) Постійно ст 28-а

громадян щодо суттєвих змін у

роботі закладів культури або

усунення серйозних недоліків та

зложивань

45 Звернення (пропозиції, заяви, скарги) 5 років ст 28-б У разі неодноразового

громадян особистого та звернення - 5 років після

другорядного характеру останнього розгляду

46 Приймально-здавальні акти з усіма Постійно ст 55-а

додатками (за виключенням

інвентарізаційних документів),

складені в разі зміни керівників

відділу культури

5

№з/п Заголовок справи Строк зберігання Стаття Прим.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

47 Приймально-здавальні акти з усіма 3 роки ст 55-б Після зміни

додатками (за виключенням відповідальних

інвентаризаційних документів),

складені в разі зміни відповідальних

працівників та секретарів відділу

культури

48 Журнал реєстрації вхідної 3 роки ст 100-б

кореспонденції

49 Журнал реєстрації вихідної 3 роки ст 100-б

кореспонденції

50 Журнал реєстрації пропозицій, заяв, 5 років. ст 95

скарг громадян

51 Журнал реєстрації телеграм, 1 рік ст 102

телефонограм, факсів

52 Номенклатура справ відділу Постійно ст 89-а На держзберігання не

культури передається

53 Правила, положення, інструкції, До заміни ст 18-б

методичні вказівки та рекомендації з новими

питань діловодства і архівної справи

54 Положення про архівний підрозділ Постійно ст 18-а

міського (районного) відділу культури

55 Положення про експертну комісію Постійно ст 18-а

міського (районного) відділу культури

56 Протоколи засідань експертної комісії Постійно ст 15-а

відділу культури

57 Документи (доповідні записки, 5 років ст 111

довідки, акти) про стан організації

діловодства та архівної справи в

відділі культури та закладах

культури міста (району)

58 Справа фонду (історична довідка, Постійно ст 107 У разі ліквідації міськради

акти перевірки наявності та стану передаються на державне

документів, акти прийому -передачі зберігання

документів від структурних

підрозділів та на державне

зберігання, акти про виділення

документів до знищення, про нестачу

і непоправні пошкодження

документів)

59 Описи справ постійного зберігання Постійно ст 109-а

60 Описи справ з особового складу 3 роки ст 109-б Після знищення справ

61 Журнали реєстрації видачі архівних 3 роки ст 122

довідок, архівних копій, витягів з

документів

6

№з/п Заголовок справи Строк зберігання Стаття Прим.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Відділ кадрів

62 Закони, постанови Верховної Ради Доки не мине ст 1-б, 2-б,

України; укази, розпорядження потреба. 3-б

Президента України; постанови,

накази Кабінету Міністрів України, що

регламентують роботу відділу. Копії

63 Положення про відділ культури Постійно ст 33

64 Посадові інструкції працівників Постійно ст 49-а

відділу культури

65 Річний (піврічний, квартальний) план 5 років ст 154, 299

роботи відділу кадрів та звіт про його

виконання

66 Річні статистичні звіти про Постійно ст 298-б

чисельність, склад та рух кадрів

відділу культури, закладів культури

міста (району) (ф.№6-ПВ, №9-ДС)

67 Особові справи працівників відділу 75 років - "В" ст 513-в

культури, закладів культури міста

(району)

68 Особові картки працівників відділу 75 років - "В" ст 519

культури

69 Списки працівників закладів культури 75 років ст 525

70 Список осіб зарахованих до 5 років ст 536

кадрового резерву

71 Документи (подання, анкети, Постійно ст 673

характеристики, довідки-об’єктивки,

особові листки з обліку кадрів,

витяги з рішень профспілкового

комітету) про подання до присвоєння

почесних звань (у тому числі по

відхилених поданнях)

72 Документи про подання до 75 років ст 677-б

нагородження грамотами

Міністерства культури і туризму

України (подання, характеристики,

витяги з рішень профспілкових

комітетів, нагородні листи)

73 Документи про стан та перевірку Постійно ст 504

роботи з кадрами (доповідні записки,

зведення, довідки)

74 Трудові книжки працівників відділу До запитання, ст 539

культури не

затребувані -

не менше 50

років


75 Документи (звіти, акти, відомості) 3 роки ст 544

про облік трудових книжок і

вкладишів до них

7

№з/п Заголовок справи Строк зберігання Стаття Прим.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

76 Листування з питань підбору та 3 роки ст 502

розтановки кадрів відділу культури

та закладів культури

77 Журнал обліку видачі трудових 50 років ст 541 а

книжок і вкладишів до них

78 Журнал обліку видачі посвідчень про 3 роки ст 552 Після закінчення журналу

відрядження

79 Табелі виходу працівників відділу 1 рік ст 415

культури на роботу

3. Бухгалтерия

80 Річні статистичний звіт про нерухомі Постійно ст 298-б

пам'ятники істроії і культури (ф. №1-

ОПІК)


81 Закони, постанови Верховної ради Доки не мине ст 1-б, 2-б,

України, Укази і розпорядження потреба 3-б

Президента України, постанови і

розпорядження Кабінету Міністрів

України, які регламентують роботу

відділу


82 Штатні розписи та переліки змін до Постійно ст 46-а

них відділу та закладів культури

міста (району)

83 Кошториси доходів та видатків Постійно ст 212-а

асигнувань з державного та

місцевого бюджетів

84 Річний бухгалтерський звіт про Постійно ст 309-б

виконання кошторису асигнувань з

державного та місцевого бюджетів

85 Квартальні бухгалтерські звіти та 3 роки ст 308-в За відсутністю річних -

пояснювальні записки до них постійно

86 Звіти про перерахування грошових Постійно ст 71 Д

сум на державне і недержавне

соціальне страхування (пенсійне, на

випадок безробіття, медичне тощо)

87 Документи (положення, картки, 3 роки ст 243 Після закриття рахунку

листи) про відкриття в організаціях

банку розрахункових і поточних

рахунків та оформлення

повноважень на проведення

грошово-розрахункових операцій за

рахунками

88 Первинні документи і додатки до них, 3 роки ст 315 За умови завершення

що фіксують факт виконання ревізій. У разі виникнення

господарських операцій і є підставою спорів, розбіжностей,

слідчих і судових справ -

для бухгалтерських записів (касові, зберігаються до

банковські документи, повідомлення ухвалення остаточного

банків і переказні вимоги, виписки

банків, наряди на роботу, табелі,

акти про приймання, здавання і

списання майна і матеріалів,

8

№з/п Заголовок справи Строк зберігання Стаття Прим.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

квитанції і накладні з обліку товарно- рішення

матеріальних цінностей, авансові

звіти тощо


89 Особові рахунки працівників відділу 75 років - "В" ст 316

культури та підвідомчих установ


90 Розрахункові (розрахунково- 3 роки ст 317 За відсутністю особових

платіжні) відомості ( в тому числі на рахунків - 75 років

машинних носіях)

91 Інвентарні картки та журнали обліку 3 роки ст 318 Після ліквідації основних

основних коштів коштів

92 Облікові реєстри (головна книга, 3 роки ст 321 За умови завершення

журнали-ордери тощо) ревізії. У разі виникнення

спорів, розбіжностей,

слідчих і судових справ -

зберігаються до ухвалення

остаточного рішення

93 Касова книга 3 роки ст 322 За умови завершення

ревізій. У разі виникнення

спорів, розбіжностей,

слідчих і судових справ -

зберігаються до

ухвалення остаточного

рішення


94 Оборотні відомості 3 роки ст 322 За умови завершення

ревізій. У разі виникнення

спорів, розбіжностей,

слідчих і судових справ -

зберігаються до

ухвалення остаточного

рішення
95 Журнал, книга реєстрації касових 3 роки ст 324

ордерів


96 Журнал, книга реєстрації рахунків 3 роки ст 324

97 Журнал, книга реєстрації доручень 3 роки ст 324

98 Журнал, книга реєстрації платіжних 3 роки ст 324

доручень

99 Корінці, копії ордерів, рахунків, 3 роки ст 325 За умови завершення

фактур, накладних, квитанцій, ревізій. У разі виникнення

чекових книжок, асигнівок спорів, розбіжностей,

слідчих і судових справ -

зберігаються до

ухвалення остаточного

рішення
100 Реєстри рахунків до оплати 3 роки ст 326 За умови завершення

ревізії. У разі виникнення

спорів, розбіжностей,

слідчих і судових справ -

зберігаються до

ухвалення остаточного

рішення

9

№з/п Заголовок справи Строк зберігання Стаття Прим.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

101 Відомості про відрахування із 3 роки ст 329

заробітної плати

102 Відомості про сумарний прибуток 3 роки ст 76 Д

працівників за рік та оплату податків

103 Паспорти будівель, споруд, 3 роки ст 338 Після ліквідації основних

обладнання засобів

104 Документи (протоколи, акти, звіти, Постійно ст 336

відомості) про переоцінку основних

засобів та визначення їх зношеності

105 Документи (протоколи засідань 3 роки ст 330 За умови завершення

інвентаризаційних комісій, інвентарні ревізій. У разі виникнення

описи, акти, звіряльні відомості) про спорів, розбіжностей,

слідчих і судових справ -

інвентаризацію зберігаються до винесення

остаточного рішення

106 Акти документальних ревізій 5 років ст 342 За умови завершення

фінансово-господарської діяльності ревізій. У разі виникнення

відділу та закладів культури, спорів, розбіжностей,

слідчих і судових справ -

документи (довідки, доповіді, зберігаються до

записки) до них ухвалення остаточного

рішення

107 Акти перевірок каси, правильності 3 роки ст 344стягнення податків та інші

108 Господарські, трудові та інші 3 роки ст 345 Після закінчення строків

договори, контракти, угоди дії договорів, угод за

умови завершення ревізій

109 Документи (акти, процентівки, 3 роки ст 82 Д За умови завершення

довідки, рахунки) про приймання ревізій. У разі виникнення

виконаних робіт спорів, розбіжностей,

слідчих і судових справ -

зберігаються до винесення

остаточного рішення

110 Договори про матеріальну 5 років ст 347 Після звільнення

відповідальність матеріально-

відповідальної особи.

111 Розрахункові відомості оплати 3 роки ст 350

внесків до різних фондів

112 Листки непрацездатності 3 роки ст 720

113 Документи (доповіді, огляди, довідки) 3 роки ст 1154

про стан будівель і приміщень, які

займають заклади культури

114 Документи (плани, звіти, доповідні 5 років ст 1251

записки, довідки) про організацію

загальної і протипожежної охорони

закладів культури

115 Документи (акти, довідки, звіти, 3 роки ст 1159,

зведення, листи) з обстеження 1253

технічного, санітарного і

протипожежного стану закладів

культури

116 Листування з фінансовими органами 3 роки ст 244

про поточні бюджетні операції, стан і

10

№з/п Заголовок справи Строк зберігання Стаття Прим.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

закриття поточних і розрахункових

рахунків

117 Листування з фінансовими органами 3 роки ст 197

про фінансове планування,

виконання балансів прибутків та

видатків

118 Листування з фінансовими органами, 3 роки ст 305

банками, підприємствами,

установами і організаціями з

бухгалтерського обліку та звітності

119 Листування про придбання 1 рік ст 1145

господарського майна,

канцелярських товарів, оплату

послуг засобів зв'язку

120 Листування про комунальне 1 рік ст 1163

обслуговування будівель і приміщень

закладів культури

121 Листування про підготовку будівель 3 роки ст 1161

до зими та поперджувальні заходи

від затоплення

122 Листування про бронювання місць у 1 рік ст 1149

готелях

123 Листування про проведення 1 рік ст 1147передоплати на периодичні і

непереодичні видання


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка