В які строки після опрмінення виникають пізні променеві ураження?Скачати 40.12 Kb.
Сторінка5/5
Дата конвертації17.08.2021
Розмір40.12 Kb.
1   2   3   4   5
стадії ІІІ проводять за допомогою:

поєднаної променевої терапії;

комбінованого лікування;

хірургічного лікування;

паліативної ДГТ.

Для внутрішньотканинної  - терапії використовують:

все зазначене;

відкриті радіоактивні препарати;

закриті радіоактивні препарати.

Яка властивість радіоактивного ізотопу застосовується при методі вибіркового накопичення: а) специфічна органотропність;

добра розчинність;

невеликий період напіввиведення

За періодом напіврозпаду РФП поділяються на :

короткоживучі;

відкриті;

органотропні;

без селективного накопичення.

Період напіврозпаду у короткоживучих радіонуклідів дорівнює:

меньше 15 діб;

секунди - хвилини;

більше 15 діб;

доб


Передачу перетворених і посилених імпульсів датчика в радіодіагностичній апаратурі здійснює:

електронний блок;

детектор;

реєструючий пристрій.

Чому дорівнює толерантна шкірна доза для гама-випромінювання при дрібному фракціюванні?

55Гр


30 Гр;

25 Гр;.


До радіорезистентних пухлин відноситься:

нейрофібросаркома

плоскоклітинний рак;

аденокарцинома;

лімфосаркома; .

СОД для руйнування остеогенних сарком дорівнює:

100-120 Гр;

80-90 Гр;

70-80 Гр;

50-70 Гр.

Безперервне опромінення здійснюється:

при інкорпорованій променевій терапії;

при появі променевої реакції;

при перед- та субопераційному опроміненні.

Контактна променева терапія представлена таким способом променевого впливу:

а) внутрішньопорожнинна;

поєднана;

динамічна;

До -джерела випромінювання відноситься:

а) 60Со,  32Р,  204Tl,  198Аи.

Методом аплікаційної -терапії можна лікувати пухлини, які локалізуються на поверхні шкіри чи слизових з інфільтрацією прилягаючих тканин на глибину не більше:

а) 1-2 мм; 2,5-3 мм; 3,1-3,5 мм.

Яке з джерел випромінювання використовуються при внутрішньотканинній променевій терапії:

а) закриті; рентгенівські.

. При лікуванні раку шийки матки стадія II в точці Б доза СОД дорівнює:

а) при ДГТ СОД 40-42 Гр а ВПГТ СОД 12,5 Гр;

при ДГТ СОД 40-42 Гр а ВПГТ СОД 10,5 Гр;

при ДГТ СОД 40-42 Гр а ВПГТ СОД 13,5 Гр;

Які місцеві променеві ураження належать до ранніх?

а) які розвиваються у процесі променевої терапії або в найближчі 3 місяці після закінчення променевого лікування;

які розвиваються у процесі променевої терапії або в строки від 3-х днів до 3-х тижнів після закінчення променевого лікування;

які розвиваються у строки від 3-х днів до 3-х місяців після закінчення променевого лікування;

які розвиваються у процесі променевої терапії.

Які частинки, що супроводжують радіоактивний розпад, спричинюють найбільш сильний вплив на біологічні тканини:

α – частинки;

β - частинки;

γ - частинки;

нейтрони


Якому випромінюванню притаманна найбільша проникна здатність:

нейтронам;

α – випромінюванню;

β - випромінюванню.

В задачі променевого періоду курсу променевої терапії входить:

проведення опромінення;

вибір оптимального режиму опромінення;

виключення протипоказань до променевого лікування.

В задачі передпроменевого періоду курсу променевої терапії входить:

визначення кількості і розмірів шкірних полів, технології опромінення

застосування додаткових непроменевих методів лікування;

спостереження за пацієнтом;.

Виберіть правильну відповідь щодо радіочутливості тканин (згідно з правила І.Бергоньє та Л.Трибондо):

Прямопропорційна до проліферативної активності та зворотньопропорційна до ступеня диференційованості тканин

Прямопропорційна до проліферативної активності та ступеня диференційованості тканин

Зворотньопропорційна до проліферативної активності та ступеня диференційованості тканин

Зворотньопропорційна до проліферативної активності та прямопропорційна до ступеня диференційованості тканин

Не має залежності від проліферативної активності та ступеня диференційованості тканин

е) Зворотньопропорційна до проліферативної активності тканин

Що являється показом до призначення променевої терапії?

артроз

тромбоцитопенія;ракова кахексія;

розпад пухлини;.

Яке захворювання є протипоказом до призначення променевої терапії?

променева хвороба;

розсіяний склероз;

анастомозит;

остеохондроз.

Який принцип променевої терапії необхідно виконувати, призначаючи променеве лікування онкохворим?

застосування променевої терапії в можливо ранніх стадіях захворювання;

променева терапія є методом вибору ;

повністю виключена ймовірність соматичних уражень.

Виберіть правильну черговість тканин людського орга­нізму по мірі зменшення радіочутливості:

Кровотворна тканина, епітеліальна тканина, нервова тканина

Кровотворна тканина, нервова тканина, епітелі­альна тканина

Нервова тканина, кровотворна тканина, м’язова тканина

М’язова тканина, паренхіматозні органи, гонади

Гонади, нервова тканина, кровотворна тканина, м’язова тканина

Пострадіаційні ефекти, для яких існує межа опромінення та ступінь важкості залежить від дози опромінення на­зивають :

Нестохастичними

Стохастичними

Тератогенними

Генетичними

Лейкозогенними

Однократне опромінення здійснюється у випадку:

перед- та субопераційне опромінення

у занедбаних випадках з паліативною метою;

для підвищення толерантності нормальних тканин;.

СОД для руйнування аденокарцином дорівнює:

;70-80 Гр;

80-90 Гр;

100-120 Гр

50-70 Гр.

Пострадіаційні ефекти, для яких не існує межі впливу, а дозозалежною є лише ймовірність виникнення, а не ступінь їхньої важкості:

Називають стохастичними

Називають нестохастичними

В яких одиницях вимірюється ефективна доза іонізуючого випромінювання ?

Зіверт (З

Рад (ра


Грей (Гр)

Беккерель (Бк)

Рентген (Р)

е) Кюрі (Кu)

У клінічній діагностиці найчастіше використовують магнітне поле, сила якого складає:

а) 0.5 – 4 тесла; до 0.5 тесла; від 4 тесл

Магнітне поле надпровідного магніту має таку орієнтацію:

а) з півдня на північ;

з сходу на захід.

В яких одиницях вимірюється щільність тканин при комп’ютерній томографії:

одиницях Гаунсфілда (HU)

кулонах


теслах

джоулях


гаусах

Основна перевага рентгенографії в порівнянні з рентгеноскопією:

більш висока роздільна здатність у виявленні детелей структури

отримання зображення

багатоосьове дослідження

В які строки після опрмінення виникають ранні променеві ураження?

через 3 місяці

через 2 місяці;

через 1 місяць;.

Чому дорівнює толерантна шкірна доза для рентгенвипромінювання?

30 Гр;

25 Гр;


55Гр.

При лікуванні непухлинних захворювань променева терапія направлена на досягнення ефекту:

протизапального;

некрозу;


гіаліноз, склероз.

Отримання рентгенівського зображення на рентгенівській плівці, або на малодозових приймачах рентгенівських променів з цифровою обробкою зображення називають:

рентгенографія

флюорографія

флюороскопія

томографія

комп’ютерна томографія

Виберіть основний недолік флюороскопії перед рентгенографією:

відсутність об’єктивного документування стану органа

поліпозиційне дослідження

вивчення функціонального стану

В задачі променевого періоду курсу променевої терапії входить:

сптосереження за хворим, при потребі – корекція плану лікування;

вибір оптимального режиму опромінення;

виключення протипоказань до променевого лікування.

В задачі передпроменевого періоду курсу променевої терапії входить:

визначення топографо-анатомічних взаємовідносин пухлини

застосування додаткових непроменевих методів лікування;

спостереження за пацієнтом;.

Методика рентгенологічного дослідження при якій отримують пошарове зображення органа називають:

томографія

флюорографія

рентгенографія

флюороскопія

На скількох компонентах базується МРТ?

а) 4; 2; 3; 1.

Який ви знаєте протипоказ щодо використання МРТ-дослідження?

наявність феромагнітного об’єкту в організмі;

декомпенсовані стани;

дитячий вік.

У діагностичних приладах використовують ультразвук частота якого становить:

а) від 1 МГц; до 1 МГц.

Які ультразвукові хвилі використовуються в УЗ-діагностичних приладах?

а) поздовжні; поверхневі; поперечні; хвилі розтяжіння.

Післяпроменевий період курсу променевої терапії передбачає:

спостереження за хворим

детальне обстеження хворого;

застосування додаткових непроменевих методів лікування;.

В складанні плану променевого лікування онкохворих беруть участь спеціалісти:

онколог


рентгенолог;

дільничий терапевт;.

Ехографія дозволяє діагностувати:

а) дифузне ущільнення паренхими органа, ехощільні вогнища у ньому, а також порожнини з рідиною чи повітрям;

швидкість руху досліджуваного об’єкта у напрямку , паралельному напрямку УЗ-сигнала;

ураження різних судин з одночасною оцінкою кровотоку в них.

Ядро атома якого елемента має властивості диполя?

а) Н1; О16; С12; Р32

Сила магнітного поля визначається в одиницях:

а) гаусах; зівертах; греях; рентгенах.

Ядро атома якого елемента має властивості диполя?

а) Na23; О16;  Р32; С12

До якої категорії належать особи, які постійно, або тимчасово безпосередньо працюють із джерелами іонізуючих випромінювань:

“А”


“Б”

“В”


“Г”

“Д”


До якої категорії належать особи, які безпосередньо не працюють із джерелами іонізуючих випромінювань, але за розташуванням своїх робочих місць на об’єктах з радіаційно-ядерними технологіями можуть отримувати додаткове опромінення :

“Б”


“А”

“В”


“Г”

“Д”


Променева терапія раку молочної залози проводиться шляхом:

терапії швидкими елекронами;

контактною b-терапією;

методом вибіркового накопичення радіонукліді

Для лікування рака молочної залози стадії in situ використовують лікування:

хірургічне;

комбіноване;

комплексне.

До якої категорії належить все населення:

“В”


“А”

“Б”


“Г”

“Д”


Згідно Норм радіаційної безпеки України (НРБУ-97) гранично допустима річна ефективна доза опромінення (ліміт ефективної дози) для осіб категорії “В” становить:

1 мЗв


2 мЗв

5 мЗв


20 мЗв

50 мЗв


Метод променевого дослідження, заснований на вимірюванні ступеня ослаблення вузького пучка променів на виході з тонкого шару об’єкту дослідження, називають:

комп’ютерна томографія

телерентгенографія

томографія

поліграфія

функціональна рентгенографія

До низькоатомних контрастних речовин відносяться:

кисень


сульфат барію

йопагност

омніпак

урографін

В радіологічному відділенні лікарні для лікування злоякісних новоутворень використовують гама-установки променевої терапії типу "Агат" та інші закриті джерела іонізуючих випромінювань. Які із перелічених заходів треба використовувати для захисту персоналу при роботі з радіоактивними джерелами такого типу?

Скорочення часу роботи та екранування джерела

Герметизація установок та організація вентиляції приміщення

Екранування джерела та використання засобів індивідуального захисту органів дихання

Збільшення відстані до джерела та виконання правил індивідуальної гігієни

Систематична очистка поверхонь від радіоактивних забруднень та скорочення часу роботи.

При виборі сумарної осередкової дози (СО беруть до уваги:

особливості росту пухлини

стан джерела випромінювання;

психоемоційний стан хворого;.

Яку програму променевої терапії ви виберете при лікуванні раку шийки матки ІІ ст.?

радикальну

симптоматичну;

паліативну;.

При МРТ дослідженнях ШКТ застосовують контрастну речовину:

а) абдоскан; магневіст; омніскан.

Який з типів магнітів застосовують в МР-томографах?

а) електромагніт;

напівпровідниковий;

преривчастий;

провідний.

Які методи РНД забезпечують пошарове морфолгічне дослідження органів в цілому організмі ?

ПЕТ

СцинтіграфіяХронографія

РІА


Для отримання РФП використовуються:

Ядерний реактор

Рентгенівський апарат

Синхроциклофазотрон

Що розуміють під терміном перфузія?

а) доставку з кров’ю кисню по судинному руслу в тканини;

доставку з кров’ю водню по судинному руслу в тканини;

доставку з кров’ю закису азоту по судинному руслу в тканини.

Які контрастні речовини використовують при МРТ-дослідженні?

а) з металу гадолінію;

сульфат барію;

йодовані препарати.

Фільтрація пучка рентгенівського випромінювання застосовують в основному для:

зниження променевого навантаження

поліпшення контрастності зображення

отримання центрального променя

захисту рентгенівської трубки від перевантаження

Щоб уникнути проекційного викривлення форми рентгенологічного зображення об’єкта необхідно використати:

зйомку центральним променем

косе розташування касети

зменшення фокусної відстані

Який контраст не використовується при МРТ обстеженні?

а) йопагност; магневіст; омніскан; абдоскан.

Який з типів магнітів застосовують в МР-томографах?

а) постійний; напівпровідниковий;

преривчастий; провідний.

В яких одиницях вимірюється потужність експозиційної дози?

Кулон/кілограм/секунда (Кл/кг/сек)

Людино / Зіверт/рік (Люд/Зв/рік)

Беккерель/кметр (Бк/км)

Грей/секунду (Гр/сек)

Кюрі/годину (Кu/го

Які види випромінювання вимірюються експозиційною дозою ?

Рентгенівське і гама-випромінювання

Альфа-, бета- і гама-випромінювання

Альфа-, бета-, нейтронне випромінювання

Гамма- і нейтронне випромінювання

Всі наведені вище види випромінювань

Погано візуалізуються звапнення при:

а) МРТ; УЗД; КТ.

Ультразвукова доплерографія дозволяє визначити:

а) швидкість руху досліджуваного об’єкта у напрямку , паралельному напрямку УЗ-сигнала;

ураження різних судин з одночасною оцінкою кровотоку в них;

дифузне ущільнення паренхими органа, ехощільні вогнища у ньому, а також порожнини з рідиною чи повітрям.

Для внутрішньопорожнинної -терапії застосовуються наступні радіотерапевтичні препарати: а) все зазначене;

відкриті радіоактивні препарати;

закриті радіоактивні препарати.

Який радіонуклід використовують для дослідження в гематології ?

Cr-51

І-131


B) Xe-133

Для вивчення відносно статичних фізиологічних процесів використовують :

Радіметрію

Радіографію

Сканування

Основна перевага рентгенографії в порівнянні з флюороскопією:

менше променеве навантаження

отримання зображення

низька роздільна здатність

Виберіть переваги флюороскопії перед рентгенографією:

вивчення функціонального стану

низька роздільна здатність

просвічування об’єкта

відсутність об’єктивного документування стану органа

Який радіонуклід використовують для дослідження щитоподібної залози,нирок,печінки ?

І-131


Cr-51

Хе-133


Для вивчення швидко перебігаючих фізиологічних процесів використовується:

Радіографія

Радіометрія

Сканування

При якому методі опромінення вище відношення інтегральної дози в пухлині до інтегральної дози в усьому організмі хворого:

а) при внутрішньотканинній -терапії з введенням в пухлину голок, заряджених Со-60;

при внутрішньотканинній -терапії з колоїдним розчином ітрію-90;

при дистанційній -терапії.

Гама-терапія аплікаційним методом джерелами низької активності доцільна при поверхнево розташованих пухлинах з інфільтрацією тканини на глибину не більше:

а) 1,0-1,5 см; 0,5-0,9 см; 1,6-2,1 см; 2,1- 2,5 см.

Для лікування злоякісної пухлини рогівки та кон’юнктиви ока застосовується:

а) аплікаційна -терапія; аплікаційна -терапія ;

внутрішньотканинна γ-терапія.

Режим хворих, які отримують внутрішньотканинну променеву терапію:

а) обмежений „активною” палатою; ліжковий; загальний.

Що являє собою альфа - випромінювання?

Потік ядер атома гелію

Потік ядер водню

Потік ядер вуглецю

Протони


Нейтрони

е) Електрони

ж) Електромагнітні хвилі

Що являє собою бета - випромінювання?

Електрони

Потік ядер атома гелію

Потік ядер вуглецю

Протони


Нейтрони

е) Потік ядер водню

ж) Електромагнітні хвилі

До -джерел, що використовуються при контактній променевій терапії відносяться - а) 198Аи,  60Со,  192Iг.

Параметри радіотерапії при метастазах рака щитоподібної залози:

а) 2200-3000 МБк 131I;

1700-2300 МБк 131I;

2000-2700 МБк 131I;

1500-2000 МБк 131I;

Комбінована променева терапія включає комплекс з:

променева терапія і хірургічне втручання;

променева терапія і хіміотерапія або гормонотерапія;

дистанційна і внутрішньопорожнинна променева терапія

Який вид променевої терапії ви застосуєте для лікування хворої 46 років з фурункулом обличчя?

рентгенотерапія;

гама-терапія;

променева терапія не показан

Які патологічні зміни відносять до ранніх променевих уражень шкіри?

а) бульозний набряк і рання променева виразка;

ерітема;


сухий радіоепідерміт;

вологий радіоепідерміт;

випадіння волосся в зоні опромінення.

Що не є протипоказанням для проведення лікуванням радіоактивним йодом?

а) тиреотоксикоз; вузловий зоб;

вагітність і період лактації; хворі дитячого і підліткового віку.

При виборі сумарної осередкової дози (СО беруть до уваги:

толерантність сусідніх тканин

стан джерела випромінювання; психоемоційний стан хворого;.

Хворим тиреотоксикозом середньої тяжкості дають випити:

а) 2,5 – 3,0 МБк 131I на 1 г тканини;

3,0 – 3,5 МБк 131I на 1 г тканини;

3,5 – 4,0 МБк 131I на 1 г тканини;

При внутрішньотканинній променевій терапії використовується опромінення:

а) безперервне; фракційне.

Внутрішньопорожнинна променева терапія може проводитись:

а) все зазначене;

відкритими джерелами випромінювання;

рентгенівськими променями;

тільки закритими джерелами випромінювання.

Чіткість рентгенівського зображення залежить від :

фокусної відстані

проекції

форми об’єкта

інтенсивності тіні

При далекодистанційній променевій терапії ВДП (відстань джерело-поверхня) складає:

30 см - 1,5-4 м;

1-50 см;


1,5см - 1,5 м.

Згідно Норм радіаційної безпеки України (НРБУ-97) гранично допустима річна ефективна доза опромінення (ліміт ефективної дози) для осіб категорії “А” становить:

20 мЗв

1 мЗв


2 мЗв

5 мЗв


50 мЗв

Згідно Норм радіаційної безпеки України (НРБУ-97) гранично допустима річна ефективна доза опромінення (ліміт ефективної дози) для осіб категорії “Б” становить:

2 мЗв

1 мЗв


5 мЗв

20 мЗв


50 мЗв

Утворення сухого епідерміту при мілкому фракціонуванні (по 2 Гр) g-променями спостерігається при дозі:

30-35 Гр.

40-45 Гр;

20-25 Гр;

При якому дистанційному рухомому опроміненні інтегральна доза в тілі хворого є найменшою:

конвергентному.

ротаційному;

маятниковому;

дотичному;

Для внутрішньотканинної -терапії використовують відкриті РФП:

а) фосфат цірконію;  32Р;  192Iг;  60Со.

Внутрішньотканинна γ-терапія показана при поверхнево локалізованих пухлинах, діаметр яких не перевищує:

а) 5 см; 4 см; 2 см; 7 см.

При недрібноклітинному раку легенів в І стадії показано лікування:

хірургічне;

комбіноване;

комплексне.

При дрібноклітинному раку легенів в ІІ стадії показано лікування:

комбіноване;

хіміохірургічне;

хіміопроменеве.

Чіткість рентгенівського зображення залежить від :

відстані об’єкта від плівки

інтенсивності тіні

проекції


форми об’єкта

Чіткість рентгенівського зображення залежить від :

розміра оптичного фокуса рентгенівської трубки

проекції


інтенсивності тіні

форми об’єкта

Аплікаційна -терапія джерелами низької активності доцільна при поверхнево розташованих пухлинах з інфільтрацією тканин на глибину не більше: а) 1,0-1,5 см; 0,5-0,9 см; 1,6- 2,0 см; 2,1-2,5 см.

Для внутрішньотканинної -терапії використовують відкриті РФП:

а) Au-198;  192Iг;  32Р; Co-60.

Розщеплений курс променевої терапії проводиться:

для підвищення толерантності нормальних тканин;

у занедбаних випадках з паліативною метою;

перед- та субопераційне опромінення.

Толерантна шкірна доза для рентгенівського та гама-випромінювання:

рентгенівського меньша, ніж гама-випромінювання

рентгенівського більша, ніж гама-випромінювання;

не відрізняється; .

Який вид променевої терапії доцільно використовувати при множинних метастазах в кістки?

а) комплексна променева терапія; далекодистанційна -терапія;

контактна променева терапія.

При лікуванні тиреотоксикозу використовують наступний метод:

а) вибіркового накопичення 131I; аплікаційний;

внутрішньопорожниного; радіохирургичного.

СОД для руйнування сполучнотканинних сарком дорівнює:

80-90 Гр;

100-120 Гр;

70-80 Гр;

50-70 Гр.

Для пролфілактики променевих реакцій шкіри поля опромінення рекомендують змащувати:

емульсією алое;

пастою Лассара;

цинковою маззю;

Доплерографія використовується для:

а) вивчення форми, контурів, визначення діаметра судин, руху крові по судинах, чи об’єкта, розташованого на певній глибині від перетворювача;

визначення розмірів, площі, периметра, контурів, об’єму досліджуваних органів і патологічно змінених тканин;

визначення дифузного ущільнення паренхими органа, ехощільні вогнища у ньому, а також порожнини з рідиною чи повітрям.+

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка