В які строки після опрмінення виникають пізні променеві ураження?Скачати 40.12 Kb.
Сторінка3/5
Дата конвертації17.08.2021
Розмір40.12 Kb.
1   2   3   4   5
стадії ІІ проводять за допомогою:

поєднаної променевої терапії;

комбінованого лікування;

хірургічного лікування;

г. паліативної ДГТ.

Який вид променевої терапії ви застосуєте для лікування хворої 40 років на рак шийки матки?

гама-терапія;

рентгенотерапія;

променева терапія не показан

Оптимальна доза, необхідна для дезактивації пухлини, визначається в діапазоні:

60-120 Гр

60-90 Гр;

30-60Гр;.

Метою післяопераційного опромінення є:

профілактика рецидивів, руйнування регіонарних та віддалених метастазів;

попередження розвитку імплантаційних метастазів;

переведення пухлини в операбельний стан внаслідок зменшення її розмірі

Симптоматична програма променевої терапії передбачає:

зменьшення больового синдрому;

повне виліковування хворого;

тимчасове припинення злоякісного росту.

До дистанційного рухомого методу опромінення відносять:

дотичне;

багатопольне;

аплікаційне;

До дистанційного рухомого методу опромінення відносять:

ротаційне.

багатопольне;

аплікаційне;

До дистанційного рухомого методу опромінення відносять:

секторне.

багатопольне;

аплікаційне;

Який принцип променевої терапії необхідно виконувати, призначаючи променеве лікування онкохворим?

одночасний променевий вплив на регіонарні лімфовузли;

не застосовувати у дітей і підлітків;

повністю виключена ймовірність генетичних уражень.

До основних принципів променевої терапії непухлинних захворювань відносяться:

променева терапія є методом вибору ;

застосування променевої терапії в можливо ранніх стадіях захворювання;

курс променевого лікування повинен бути максимально радикальним.

При лікуванні раку шийного та грудного відділів стравоходу в І-ІІІ стадіях використовують:

дистанційну g-терапію;

внутрішньотканинну b-терапію;

дистанційну Rо-терапію.

При лікуванні раку шийного та грудного відділів стравоходу в І-ІІІ стадіях використовують:

поєднану променеву терапію (ДГТ та ВПГТ);

внутрішньотканинну b-терапію;

дистанційну Rо-терапію.

Лікування раку середньо- та нижньогрудного відділів стравоходу в І-ІІІ стадіях проводять за допомогою:

комбінованого лікування;

внутрішньотканинної b-терапії;

поєднаної променевої терапію (ДГТ та ВПГТ).

Яке захворювання є протипоказом до призначення променевої терапії?

4 ст. ракового процесу;

гідроаденіт;

бурсит;

каузалгія.

В складанні плану променевого лікування онкохворих беруть участь спеціалісти:

хіміотерапевт

рентгенолог;

дільничий терапевт;.

При лікуванні непухлинних захворювань променева терапія направлена на досягнення ефекту:

десенсибілізуючого;

некрозу;

гіаліноз,

склероз.

В задачі передпроменевого періоду курсу променевої терапії входить:

визначення гістологічної форми патологічного осередку

застосування додаткових непроменевих методів лікування;

спостереження за пацієнтом;.

В яку фазу життєвого циклу клітини найбільш чутливі до опромінення?

мітозу

синтезу;


пресинтетичний;

анафазу.


Фактори, що вибірково посилюють чи послаблюють дію опромінення, отримали назву:

радіомодифікатори;

кисневий ефект;

радіотерапевтичний інтервал.

Поєднана променева терапія включає комплекс з:

дистанційна і внутрішньопорожнинна променева терапія

променева терапія і хірургічне втручання;

променева терапія і хіміотерапія або гормонотерапія;.

Верхній рівень СОД визначається:

толерантністю навколишніх тканин;

психоемоційним станом хворого;

радіочутливістю пухлин.

Виберіть основний недолік рентгеноскопії перед рентгенографією:

низька роздільна здатність

поліпозиційне дослідження

вивчення функціонального стану

Основна перевага рентгенографії в порівнянні з рентгеноскопією:

можливість отримання об’єктивної документації стану органів

отримання зображення

багатоосьове дослідження

Які основні переваги комп’ютерної томографії перед іншими методами променевої діагностики:

отримання зображення в аксіальній площині

низьке променеве навантаження

швидке отримання зображення

отримання зображення в режимі реального часу

Основний недолік комп’ютерної томографії:

наявність артефактів від утворень з високою та низькою щільністю

відсутність суперпозиції структур, що розташовані на різній глибині

висока ступінь тканинного контрасту

СОД для руйнування епітеліальних пухлин дорівнює:

50-70 Гр.

80-90 Гр;

70-80 Гр;

100-120 Гр;

Які зміни морфологічного складу крові не характерні для загальної променевої реакції?

еритроцитопенія;

лейкопенія;

лімфопенія;

тромбоцитопенія.

Радіотерапевтичний інтервал – це інтервал між:

радіочутливістю пухлин та оточуючих тканин;

пацієнтом та джерелом випромінювання;

лікарем та хворим.

До радіочутливих пухлин відноситься:

лімфосаркома;

плоскоклітинний рак;

аденокарцинома;

нейрофібросарком

До помірно радіочутливих пухлин відноситься:

плоскоклітинний рак;

лімфосаркома;

аденокарцинома;

нейрофібросарком

При лікуванні злоякісних пухлин променевий терапевт намагається:

збілшити радіотерапевтичний інтервал;

зменшити радіотерапевтичний інтервал

фракціонувати радіотерапевтичний інтервал.

В радіодіагностичному пристрої діагностичну інформацію в тій чи іншій формі отримують за допомогою:

реєструючого пристрою;

детектора;

електронного блоку;

За накопиченням в органах і тканинах РФП бувають:

органотропні;

відкриті;

короткоживучі;

бета-випромінювачі.

Який принцип РНД дає можливість за допомогою органотропних радіофармпрепаратів отримувати хронограму?

накопичення і виведення РФП;

розподіл РФП;

взаємодія;

розбавлення РФП.

Ізодозні криві – це лінії, які з’єднують крапки з однаковою величиною:

поглинутої дози;

експозиційної дози;

лінійної передачі енергії.

Порушення в органах і системах при загальній променевій реакції зникають через:

3-8 міс.;

6-12 міс.;

1-3 міс..

Що характерно для променевих уражень органів і тканин?

тривало самостійно не загоюються

не потребують спеціального лікування;

всі зміни зворотні;.

В задачі променевого періоду курсу променевої терапії входить:

застосування додаткових непроменевих методів лікування;

вибір оптимального режиму опромінення;

виключення протипоказань до променевого лікування.

Післяпроменевий період курсу променевої терапії передбачає:

оцінка ефективності результатів лікування

детальне обстеження хворого;

застосування додаткових непроменевих методів лікування;.

Зі збільшенням енергії випрмінювання променеве навантаження на шкіру:

зменшується;

збільшується;

не змінюється.

При проведенні близько дистанційної рентгенотерапії I – II раку нижньої губи, поле опромінення повинно включати:

первинний осередок і 1-2 см здорових оточуючих тканин;

 первинний осередок і до 1 см здорових оточуючих тканин;

 первинний осередок;

 первинний осередок і 2-3 см здорових оточуючих тканин;

До факторів, які вибірково підсилюють радіаційне ураження клітин, відносяться:

радіосенсибілізатори

радіопротектори;

радіотерапевтичний інтервал; .

До помірно радіорезистентних пухлин відноситься:

аденокарцинома;

плоскоклітинний рак;

лімфосаркома;

нейрофібросарком

До дистанційних методів опромінення не відносяться:

радіохірургічний метод;

терапія прискореними протонами;

терапія гальмівним випромінюванням високої енергії.

Паліативна програма променевої терапії передбачає:

тимчасове припинення злоякісного росту

повне виліковування хворого;

зменьшення больового синдрому;.

При виборі сумарної осередкової дози (СО беруть до уваги:

гістологічну структуру пухлини

стан джерела випромінювання;

психоемоційний стан хворого;.

Дайте визначення поняттю загальні променеві реакції:

це сукупність змін загального і місцевого характеру, які виникають в організмі при дії іонізуючого випромінювання і характеризуються зворотністю процесу;

це сукупність патологічних змін, які розвиваються внаслідок променевих уражень;

це сукупність змін загального і місцевого характеру, які виникають в організмі при дії іонізуючого випромінювання і вимагають спеціального лікування.

Для радіонуклідних досліджень використовують джерела іонізуючого випромінювання :

Відкриті

Закриті Переривчастої дії

Яке з тверджень щодо рентгенівського випромінювання є невірним:

електронне випромінювання

хвильове випромінювання

електромагнітне випромінювання

електромагнітне випромінювання хвильової природи

Залежність інтенсивності рентгенівського випромінювання від фокусної відстані:

зворотньо-пропорційна у квадраті

зворотньо-пропорційна

прямо-пропорційна у квадраті

прямо-пропорційна

Чому дорівнюють граничні норми медичного опромінення для хворих категорії АД (з приводу онкологічних захворювань, передракових захворювань, серцево-судинної патології, ургентних стані?

100 мЗв/рік;

20 мЗв/рік;

2 мЗв/рік;

1 мЗв/рік.

Перевагою сцинтіграфії над скануванням є:

більша роздільна здатність;

можливість проведення дослідження in vitro;

менше променеве навантаження на паієнта;

Які радіонукліди не використовуються в якості радіоактивних індикаторів :

Cs-137

Тс-99m


І-131

Hg-197


Найбільш прийнятні радіофармпрепарати з Т-еф :

6 год.-30 днів

1-30 год.

1-30 х


Покази до проведення динамічних радіонуклідних досліджень :

Визначення ступеню порушення функціонального стану органів та систем

Визначення топографії внутрішніх органів

Діагностика об’ємних утворень

Радіофармпрепарати повинні випромінювати такі частки або фотони :

Бета ,гама

Альфа ,бета

Рентгенівські

В якому варіанті радіонукліди розташовані по мірі зростання їх радіотоксичності ?

Cr-51,Se-75,I-131

І-131,Se-75,Cr-51

Se-75,Cr-51,I-131

Громадянка (вік 30 років, зріст 168 см, маса тіла 70 кг, службовець, бухгалтер за фахом) проживає у районному центрі, госпіталізовано у терапевтичне відділення районної лікарні з попереднім діагнозом: "Виразкова хвороба шлунку". Для уточнення діагнозу і тактики лікування хворій призначено флюороскопію шлунку, необхідно визначити дозу опромінення, яка при проведенні призначеної рентгенодіагностичної процедури не призведе до перевищення річного ліміту дози опромінення, рекомендованого МОЗ України для осіб із захворюванням неонкологічної природи.

не більше 20 мЗв (2 бер)

не більше 100 мЗв (10 бер)

не більше 1 мЗв (0,1 бер)

не більше 2 мЗв (0,2 бер)

не більше 0,5 мЗв (0,5 бер)

Який принцип променевої терапії необхідно виконувати, призначаючи променеве лікування онкохворим?

вибір найбільш раціональної методики опромінення

відсутній позитивний ефект від попередніх лікувальних заходів;

безпосередній вплив на патологічно змінені органи і тканини;.

Який вид променевої терапії ви застосуєте для лікування хворого 11 років з остеомієлітом?

променева терапія не показана

рентгенотерапія;

гама-терапія;.

Яку програму променевої терапії ви виберете при лікуванні неоперабельного випадку злоякісної пухлини?

паліативну;

симптоматичну;

радикальну.

Що дозволяє зменшити шкірну реакцію при дистанційному опроміненні:

решітчатий фільтр;

екрануючі блоки;

болюси;


растри.

Що являється показом до призначення променевої терапії?

злоякісні пухлини;

доброякісні пухлини;

ракова кахексія;

анемія.


Яке захворювання є протипоказом до призначення променевої терапії?

ракова кахексія;

нейродерміт;

арахноідит;

тиреотоксикоз.

Метою передопераційного опромінення є:

переведення пухлини в операбельний стан внаслідок зменшення її розмірів

профілактика рецидивів, руйнування регіонарних та віддалених метастазів;

попередження розвитку імплантаційних метастазів; .

Пік Брегга в кінці пробігу в тканинах утворюють:

протони;

g-випромінювання;

Ro- випромінювання;

b- випромінювання.

Пік Брегга в кінці пробігу в тканинах утворюють:

прискорені тяжкі іони;

g-випромінювання;

Ro- випромінювання;

b- випромінювання.

Толерантність шкіри при мілкому фракціонуванні (по 2 Гр) g-променями становить:

50-55 Гр.

10-20 Гр;

20-25 Гр;

Для корекції дозного поля в тканинах використовують додаткові пристосування:

тканинноеквівалентні болюси;

діафрагму;

радіаційну головку;

затвір з вольфраму.

Для корекції дозного поля в тканинах використовують додаткові пристосування:

свинцеві клиноподібні фільтри;

діафрагму;

радіаційну головку;

затвір з вольфраму.

При дистанційній гама-терапії при мілкому фракціонуванні (по 2 Гр) еритема шкіри виникає при дозі:

20-25 Гр;

40-50 Гр;

30-35 Гр.

При опроміненні об”єктів неправильної форми для корекції шкірного поля застосовують:

свинцеві екрануючі блоки;

коліматор;

дискримінатор;

При дрібноклітинному раку легенів в ІІІ стадії показано лікування:

хіміопроменеве.;

комбіноване;

хіміохірургічне

Лікування раку стравоходу в ІV стадії проводять за допомогою:

паліативної променевої терапії;

поєднаної променевої терапію (ДГТ та ВПГТ);

комбінованого лікування.

Дуплексна сонографія дозволяє діагностувати:

ураження різних судин з одночасною оцінкою кровотоку в них;

дифузне ущільнення паренхими органа, ехощільні вогнища у ньому, а також порожнини з рідиною чи повітрям;

швидкість руху досліджуваного об’єкта у напрямку , паралельному напрямку УЗ-сигнала;

Передопераційну променеву терапію при раку шлунка доцільно проводити в:

ІІ-ІІІ стадії процесу;

І стадії процесу;

ІY стадії процесу.

З метою запобігання розвитку метастазів в печінці при раку шлунка проводять:

введення колоїдного золота Au-198;

дистанційну Rо-терапію печінки;

поєднану променеву терапію (ДГТ та ВПГТ).

Променеву терапію у хворих на рак шлунка проводять з:

двох-трьох шкіряних полів;

одного шкіряного поля;

чотирьох-п’яти шкіряних полі

При лікуванні рака прямої кишки в Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка