В. Д. Одрина Свідоцтво про державну реєстрацію кв 3730 від 17. 03. 99Сторінка9/21
Дата конвертації05.05.2016
Розмір2.98 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   21

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

На ступінь доктора наук

2717. Батченко Л.В. Соціально-економічні напрями підвищення ефектив­ності виробництва у вугільній промисловості: (08.07.01) / НАН України, Ін-т економіки пром-сті. — Донецьк, 2003.—32 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—30 (34 назви). — [2003-09613] УДК 338.45+36]:622.33

2718. Борисова В.А. Економічне відтворення природного ресурсного по­тен­ціалу АПК: (08.07.02) / Миколаїв. держ. аграр. ун-т. — Миколаїв, 2003. — 36 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—33 (69 назв). — [2003-13799]

УДК 338.436:502/504

2719. Борщ Л.М. Стратегія інвестиційного зростання економіки в умовах ринкової трансформації: (08.01.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 28 с. — Бібліогр.: с. 22—25. — [2003-14047] УДК 330.322.01(477)

2720. Бузько І.Р. Методологія аналізу та оцінки економічного ризику в інноваційних процесах: (08.02.02) / НАН України, Ін-т економіки пром-сті. — Донецьк, 1996. — 55 с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 48—53 (25 назв) та в підрядк. прим.—[2003-13803] УДК 658.5.011.3:330.341.1+330.341.1

2721. Буряк П.Ю. Теоретико-методологічні основи інтеграційних проце­сів у сфері підприємництва: (08.06.01) / НАН України, Ін-т регіон. досліджень. — Л., 2003. — 40 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—37. — [2003-12152]

УДК 334.012.82:339.92

2722. Бутко М.П. Регіональні особливості економічних трансформацій в перехідній економіці: (08.10.01) / НАН України, Рада по вивч. продуктив. сил України. — К., 2003. — 35 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—33 (43 назви). — [2003-14049] УДК 332.1:330.4

2723. Вітвіцький В.В. Організаційно-економічні основи формування і роз­витку нормативних систем в агропромисловому виробництві України: (08.07.02) / Ін-т аграр. економіки Укр. акад. аграр. наук. — К., 2003. — 36 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—33 (207 назв). — [2003-14055] УДК 338.43.01:658.53](477)

2724. Громова О.М. Економічний механізм управління морським приро­докористуванням: (08.08.01) / НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. досліджень. — О., 2003. — 32 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 24—29 (43 назви). — [2003-08408] УДК 338.22:502.51(26)

2725. Гудзь П.В. Механізм розвитку курортно-рекреаційних територій у сучасних умовах: (08.10.01) / НАН України, Ін-т екон.-прав. досліджень. — Донецьк, 2003. — 36 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—32 (45 назв). — [2003-14071] УДК 332.122:379.84

2726. Дороніна М.С. Комплексне управління економічними і соціальними процесами на підприємстві (концепція і методологія): (08.06.01) / Харк. держ. екон. ун-т. — Х., 2003. — 36 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—34. — [2003-05437]

УДК 658.012.32

2727. Дорофієнко В.В. Теоретико-методичні основи регіонального управ­ління науково-технічними потенціалом в умовах ринку: (08.02.02) / Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 1996. — 40 с., включ. обкл. с.: іл. — Бібліогр.: с. 38—39 (12 назв). — [2003-13899] УДК 330.341.1:332.1+332.1

2728. Корінєв В.Л. Маркетингове ціноутворення на підприємстві: (08.06.01) / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 31 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 22—28. — [2003-10357] УДК 338.5:339.138

2729. Куденко Н.В. Маркетингове стратегічне планування: (08.06.01) / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 36 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—34. — [2003-06101] УДК 334.02:339.138

2730. Ландик В.І. Формування інноваційної стратегії великих машино­будівних підприємств: (08.06.01) / НАН України, Ін-т економіки пром-сті. — Донецьк, 2003. — 31 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—28 (29 назв). — [2003-08656] УДК 330.341.1:621

2731. Нікіфоров П.О. Регулювання грошового обігу в умовах ринкової транс­формації економіки: (08.01.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 38 с. — Бібліогр.: с. 32—35 (36 назв).—[2003-08772] УДК 336.741.236.2

2732. Окландер М.А. Формування логістичних систем підприємств: (08.06.01) / Одес. держ. екон. ун-т. — О., 2003. — 39 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—36 (53 назви). — [2003-11379] УДК 658.012.34

2733. Пастухова В.В. Стратегічне управління підприємством в умовах нестабільності зовнішнього середовища: (08.06.01) / Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2003. — 31 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—28. — [2003-07215]

УДК 658.011.1

2734. Романенко В.А. Регіональні ринки продукції машинобудування для ремонтно-експлуатаційних потреб: (08.10.01) / НАН України, Рада по вивч. про­дук­тив. сил України. — К., 2003. — 34 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—31 (32 назви). — [2003-08955] УДК 339.13:332.12]:621

2735. Стасюк В.П. Моделі адаптивного управління підприємством у не­стабільному економічному середовищі: (08.03.02) / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2003. — 35 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33. — [2003-07869]

УДК 519.86:658.011.3

2736. Стрій Л.О. Ринково-орієнтована система управління економічною діяльністю в галузі зв’язку: / НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. досліджень. — О., 2003. — 36 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—33 (36 назв). — [2003-07875] УДК 338.47:654

2737. Федан Р. Стратегічні фактори активізації транскордонного спів­робіт­ництва регіонів Польщі та України: (08.10.01) / НАН України, Ін-т регіон. досліджень. — Л., 2003. — 38 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—35 (43 назви). — [2003-07975] УДК 332.135:339.92](438:477)

2738. Червінська Л.П. Мотивація трудової діяльності в агропромис­ловому виробництві України: (08.09.01) / НАН України, Ін-т економіки. — К., 2003. — 36 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—33 (46 назв). — [2003-13362]

УДК 331.101.3:338.436](477)

2739. Черніченко Г.О. Стратегія розвитку виробництва старопромисло­вого регіону: (08.07.01) / НАН України, Ін-т економіки пром-сті. — Донецьк, 2003. — 31 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 23—27 (35 назв). — [2003-08147]

УДК 338.45(477.62)

2740. Чугунов І.Я. Бюджетна система як інструмент регулювання еконо­мічного розвитку: (08.04.01) / НАН України, Ін-т екон. прогнозування. — К., 2003. — 37 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—34 (35 назв). — [2003-09457]

УДК 336.145.1

2741. Чужиков В.І. Регіональний розвиток у європейському спільному еко­номічному просторі (динамізація та структурні зміни): (08.05.01) / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 33 с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—30 (40 назв). — [2003-08148] УДК 339.926

2742. Чухрай Н.І. Формування інноваційного потенціалу промислових підприємств на засадах маркетингу і логістики: (08.06.01) / НАН України, Ін-т регіон. досліджень. — Л., 2003. — 41 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—38. — [2003-13705] УДК 330.341.1.01:658.012.34+658.012.34

2743. Швець В.Я. Управління розвитком виробничо-господарського ком­п­лексу міста: (08.02.03) / НАН України, Ін-т економіки пром-сті. — Донецьк, 2003. — 32 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 24—29 (40 назв). — [2003-13712]

УДК 338.24:332.1+332.1(1-21)

2744. Шостак Л.Б. Теоретичні основи еколого-економічного обмеження природного ресурсокористування: (08.08.01) / НАН України, Рада по вивч. продуктив. сил України. — К., 2003. — 32 с. — Бібліогр.: с. 27—30 (37 назв). — [2003-09569] УДК 338.22:502.15

2745. Шубравська О.В. Сталий розвиток агропродовольчої системи Ук­раї­ни: (08.07.02) / НАН України, Ін-т економіки. — К., 2003. — 36 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—32 (25 назв). — [2003-09570] УДК 338.439.62

На ступінь кандидата наук

2746. Агєєва І.В. Формування ринку інженерно-технічного сервісу в сіль­ському господарстві: (08.07.02) / Дніпропетр. держ. аграр. ун-т. — Д., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — [2003-13752]

УДК 338.436:631.17+631.17

2747. Адамовський О.М. Оптимізація лісокористування на основі еко­лого-економічних критеріїв (на прикладі підприємств Українських Карпат):

(08.08.01) / Укр. держ. лісотехн. ун-т. — Л., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (4 назви). — [2003-08294] УДК 630*6:502.071

2748. Азьмук Н.А. Управління розвитком малого підприємництва на ре­гіо­нальному рівні: (08.02.03) / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — [2003-13753] УДК 334.012.64:332.1

2749. Акименко Н.В. Джерела залучення додаткових ресурсів для вирі­шен­ня виробничих та соціально-економічних проблем підприємств: (08.06.01) / Нац. транспорт. ун-т. — К., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — [2003-08297] УДК 330.142.211:334.72

2750. Акіменко П.І. Регіональні чинники інвестиційної реструктуризації економіки (на прикладі Автономної Республіки Крим): (08.10.01) / Харк. держ. акад. міськ. госп-ва. — Х., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — [2003-09600] УДК 332.1:330.322](477.75)

2751. Акуленко В.Л. Організаційно-економічні основи збалансованого еколого-економічного розвитку території: (08.08.01) / Сум. держ. ун-т. — Суми, 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2003-09601]

УДК 332.14:502.15

2752. Алтиєва О.В. Маркетингова стратегія формування асортименту мийних косметико-гігієнічних засобів на підприємствах: (08.06.01). — Донецьк, 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — [2003-09602]

УДК 339.13:665.58

2753. Андренко І.Б. Організаційно-економічні аспекти розвитку готельно­го господарства регіону: (08.10.01) / Харк. держ. акад. міськ. госп-ва. — Х., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — [2003-11833]

УДК 332.146.2:640.41](477.54)

2754. Андросович І.І. Удосконалення організації та підвищення економіч­ної ефективності виробництва яловичини в сільськогосподарських підприємст­вах: (08.06.01) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2003. — 17 с.: табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (5 назв). — [2003-13759] УДК 338.439.4:637.5’62

2755. Андрощук Г.О. Організаційно-економічні аспекти стимулювання інноваційної діяльності: (08.02.02) / НАН України, Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — [2003-11835] УДК 330.341.1:001.894/.895](477)

2756. Андрущак Є.М. Регулювання процесів банкрутства підприємств у перехідній економіці України: (08.02.03) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). — [2003-08306]

УДК 65.016.8(477)

2757. Бажанова А.І. Організування та інвестування інтегрованих вироб­ничо-господарських структур: (08.02.03) / Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — [2003-13767]

УДК 334.75:330.322

2758. Бандура З.Л. Формування інформаційних облікових потоків управ­ління витратами виробництва: (08.06.04) / Львів. комерц. акад. — Л., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — [2003-08313] УДК 657.47

2759. Банєва І.О. Удосконалення та підвищення ефективності спеціа­лізації господарств зернового напрямку: (08.07.02) / Миколаїв. держ. аграр. ун-т. — Миколаїв, 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — [2003-13770] УДК 338.432.01:633.1](477.73)

2760. Барабась Д.О. Управління конкурентними перевагами підприємства (на прикладі підприємств швейної галузі): (08.06.01) / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — [2003-13771]

УДК 658.5.012.32.011.4:687

2761. Баран Р.Я. Моделювання маркетингових стратегій інформаційного бізнесу: (08.03.02) / Технол. ун-т Поділля. — Хмельницький, 2003. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — [2003-14039] УДК 519.86:339.138

2762. Барський Ю.М. Організаційно-економічні основи розвитку та під­вищення ефективності малих промислових формувань в АПК: (08.07.02) / Тер­ноп. акад. нар. госп-ва. — Т., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — [2003-09611] УДК 338.436:334.012.64

2763. Бартащук Т.П. Механізми інформаційного забезпечення зовнішньо­економічної діяльності в умовах сучасної міжнародної конкуренції: (08.05.01) / НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 2003. — 17 с. — Бібліогр.: с. 15. — [2003-11846] УДК 339.9.012:316.776

2764. Басій Н.Ф. Маркетингова концепція торговельної діяльності підпри­ємств споживчої кооперації: (08.06.01) / Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — [2003-08317]

УДК 334.735:339.138

2765. Башлай С.В. Роль банків у формуванні фінансових ресурсів сіль­сько­господарських товаровиробників: (08.04.01) / Укр. акад. банків. справи. — Суми, 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — [2003-08318]

УДК 336.71:338.432](477)

2766. Беглиця В.П. Організаційно-економічне обґрунтування системного оновлення та ефективного використання транспортних засобів у сільському господарстві: (08.07.02) / Миколаїв. держ. аграр. ун-т. — Миколаїв, 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — [2003-14043] УДК 631.173.2:631.152/.153

2767. Березівський З.П. Економічний механізм формування виробничих витрат в скотарстві: (08.07.02) / Держ. агроекол. ун-т. — Житомир, 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2003-13777]

УДК 338.43.01:338.512:636

2768. Бесараб Є.О. Фінансове забезпечення діяльності фінансово-промис­лових груп в економічній системі держави: (08.04.01) / НАН України, Ін-т екон. прогнозування. — К., 2003. — 21 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 19 (4 назви). — [2003-05843] УДК 334.75:336

2769. Бєлоусов А.А. Облік і внутрішній аудит основних засобів в портах морського транспорту: (08.06.04) / Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2003. — 23 с.: табл. — Бібліогр.: с. 19. — [2003-08326] УДК 657.6:657.42]:656.615

2770. Бібік І.Г. Розробка моделей та методів дослідження банківської діяль­ності: (08.03.02) / НАН України, Міжнар. наук.-навч. центр інформ. техно­логій та систем. — К., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв). — [2003-08327] УДК 336.71

2771. Бігдан І.А. Облік і аудит нематеріальних активів: (08.06.04) / Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Х., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — [2003-08328] УДК 657.6:657.421.3

2772. Білоусько Т.М. Моделювання продовольчого комплексу регіону в умовах трансформації економіки (на прикладі Полтавської області): (08.10.01) / НАН України, Рада по вивч. продуктив. сил України. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — [2003-13785] УДК 332.122:338.439](477.53)

2773. Білоченко А.М. Корпоративний механізм залучення фінансових ре­сурсів в агропромислове виробництво: (08.06.01) / Ін-т аграр. економіки Укр. акад. аграр. наук. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — [2003-10056] УДК 658.14:631.115.13

2774. Більовський К.Е. Структура системи інтерактивного моделювання методів ручної і машинно-ручної праці: (08.03.02) / Технол. ун-т Поділля (м. Хмельницький). — Хмельницький, 2003. — 21 с., включ. обкл. с.: іл. — Біб­ліогр.: с. 18 (8 назв). — [2003-09622] УДК 330.45:519.876.5:331.103.25

2775. Бобриньова А.В. Адаптація підприємств бавовняної галузі до рин­кових умов: (08.06.01) / М-во економіки та з питань європ. інтеграції України,

Укр. акад. зовніш. торгівлі. — К., 2003. — 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (12 назв). — [2003-08333] УДК 338.4:677

2776. Бобух І.М. Становлення і функціонування спеціальних економічних зон в Україні: (08.10.01) / НАН України, Рада по вивч. продуктив. сил. України. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — [2003-13789]

УДК 332.122-021.321(477)

2777. Богатирьов О.І. Стратегії зарубіжних банків в країнах з перехідною економікою (маркетингово-управлінський аспект): (08.05.01) / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 17 с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14 (4 назви). — [2003-11860] УДК 339.7

2778. Богомаз Н.В. Маркетингові дослідження українського ринку добро­віль­ного медичного страхування: (08.06.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев­чен­ка. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв). — [2003-13790]

УДК 658.8.012.12:368.9.06

2779. Богомазова В.М. Методи прогнозування показників зовнішньоеко­номічної діяльності: (08.02.03) / Н.-д. екон. ін-т М-ва економіки та з питань європ. інтеграції України. — К., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — [2003-11862] УДК 339.9.01

2780. Богославець О.І. Моделювання процесу структурних змін вироб­ни­чих потужностей промислових підприємств (квантово-інвестиційний підхід): (08.03.02) / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 21 с., включ. обкл. с. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — [2003-09623] УДК 519.866:330.322.2

2781. Божидарнік Т.В. Управління гнучким розвитком підприємств в транс­формаційній економіці: стратегічний аспект: (08.06.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — [2003-08335] УДК 658.15

2782. Бойчук Р.М. Управління формуванням та використанням інвести­ційного потенціалу промислових підприємств: (08.06.01) / НАН України, Ін-т регіон. досліджень. — Л., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2003-08337] УДК 658.152

2783. Болдуєв М.В. Оцінка економічної ефективності інвестиційних про­ек­тів підприємств аграрного сектора економіки: (08.06.01) / Миколаїв. держ. аграр. ун-т. — Миколаїв, 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: 16—18. — [2003-09627] УДК 338.43:330.322.2

2784. Брадул О.М. Облік і аналіз затрат гірничодобувних підприємств (на прикладі шахт ДАК "Укррудпром"): (08.06.04) / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 16 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — [2003-11868]

УДК 657.471:622.012

2785. Броницький О.М. Організаційна культура як інструмент підви­щен­ня ефективності функціонування ринкової системи: (08.01.01) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — [2003-11950]

УДК 330.342.146

2786. Букач Б.О. Моделювання впливу зміни податкових ставок на дина­міку податкових надходжень у державний бюджет України: (08.03.02) / НАН України, М-во освіти і науки України, Міжнар. наук.-навч. центр інформ. тех­нологій і систем. — К., 2003. — 24 с. — Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). — [2003-13804] УДК 519.86:336.221.26

2787. Булєгєнов Є.Б. Реформи сільського господарства України і Ка­захстану за роки незалежності і шляхи удосконалення економічних відносин: (08.07.02) / Ін-т аграр. економіки Укр. акад. аграр. наук. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (4 назви). — [2003-13805] УДК 338.43.02(477+574)

2788. Бурсаков А.В. Логістичні системи на фармацевтичному підпри­ємстві: формування та функціонування: (08.06.01) / Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. — Донецьк, 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16. — [2003-13807] УДК 658.5.012.34:661.12

2789. Буряк Р.І. Управління якістю продукції птахівництва: (08.06.01) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (4 назви). — [2003-11873] УДК 637.4.05+637.55’65.05

2790. Василевич С.В. Формування та розвиток національної господар­сько-економічної культури в умовах ринкової трансформації економіки Украї­ни: (08.01.01) / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — [2003-11878] УДК 330.356(477)

2791. Василишен М.М. Реформування міжбюджетних відносин в умовах ринкової трансформації економіки України: (08.04.01) / Київ. нац. ун-т ім.Тара­са Шевченка. — К., 2003. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — [2003-11879] УДК 336.13(477)

2792. Ведмідь Н.І. Управління системою маркетингових комунікацій ту­рис­тичних підприємств: (08.06.01) / Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2003-10065] УДК 338.487

2793. Венгерук І.Ю. Інтерграція виробництва і переробки молока в під­приємствах АПК: (08.06.01) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (5 назв). — [2003-11881] УДК 338.436:637.14

2794. Вишневська О.М. Ефективність розвитку племінного свинарства пів­денного регіону України: (08.07.02) / Миколаїв. держ. аграр. ун-т. — Ми­колаїв, 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (9 назв). — [2003-10074]

УДК 338.43:636.47.082

2795. Вишневська О.М. Принципи побудови і шляхи реформування по­дат­кової системи України: політекономічний аспект: (08.01.01) / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — [2003-13878] УДК 336.22:330.101+330.101

2796. Власова О.Є. Організація управлінського обліку (на прикладі під­при­ємств олійно-жирової галузі): (08.06.04) / Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Х., 2003. — 17 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (5 назв). — [2003-11886] УДК 657:664.3

2797. Войтович А.І. Вдосконалення управління оціночно-консульта­цій­ною діяльністю в інноваційній сфері: (08.02.02) / НАН України, Центр до­слід­жень наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва. — К., 2003. — 20, [2] с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — [2003-13973]

УДК 330.341.1:658.012.16

2798. Волинець В.Л. Економічна ефективність зернопродуктового вироб­ництва в підприємствах АПК та шляхи її підвищення: (08.06.01) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2003. — 21 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (4 назви). — [2003-14056]

УДК 338.439.4:633.1

2799. Волкова О.В. Механізм фінансових відносин на регіональному рів­ні: (08.10.01) / Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. — Полтава, 2003. —20 с.: іл., табл.—Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв).—[2003-08351] УДК 336.132.11

2800. Волошко І.В. Стратегічне фінансове управління у банку: (08.04.01) / Укр. акад. банків. справи. — Суми, 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2003-14058] УДК 658.14.01:336.71

2801. Вороніна А.В. Механізм маркетингового ціноутворення: (08.06.01) / М-во економіки та з питань європ. інтеграції України, Укр. акад. зовніш. тор­гів­лі. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — [2003-14060] УДК 338.5:339.138

2802. Воронова О.В. Сучасна єврорегіоналізація: інтеграційний аспект: (08.05.01) / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — [2003-14061] УДК 339.92(4)

2803. Гавриленко С.М. Забезпечення стратегічного розвитку підприємств харчової промисловості шляхом залучення кредитних ресурсів: (08.06.01) / Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2003. — 21 с., включ. обкл. с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19. — [2003-10122] УДК 658.148.011.1:336.77

2804. Галуцьких Н.А. Планування і регулювання ефективності управ­ління виробництвом в умовах реструктуризації промисловості: (08.02.03) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — [2003-08357] УДК 658.5

2805. Галушко А.В. Управління реструктуризацією великих акціонерних товариств: (08.06.01) / Харк. держ. екон. ун-т. — Х., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (4 назви). — [2003-13813] УДК 658.114.3.016.7

2806. Гапотченко К.В. Управління підприємствами автомобілебудівної промисловості України в умовах протекціонізму: (08.06.01) / М-во економіки та з питань європ. інтеграції України, Укр. акад. зовніш. торгівлі. — К., 2003. — 19 с.: іл.—Бібліогр.: с. 15.—[2003-13815] УДК 658.012.32:629.33]:339.5.012.435

2807. Гейдарова О.В. Методи і моделі інтервального оцінювання фінан­сових результатів діяльності підприємств: (08.03.02) / Технол. ун-т Поділля. — Хмельницький, 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — [2003-12156]

УДК 519.87:658.14/.17

2808. Герасименко О.О. Економічний механізм стимулювання праці у сфе­рі наукової і науково-технічної діяльності (на прикладі вищих навчальних закладів України): (08.02.02) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 21 с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — [2003-11896] УДК 331.108.5:001.89

2809.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   21


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка