В. Д. Одрина Свідоцтво про державну реєстрацію кв 3730 від 17. 03. 99Сторінка8/21
Дата конвертації05.05.2016
Розмір2.98 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   21

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

На ступінь доктора наук

2605. Гаврилюк С.В. Становлення й розвиток історичного пам’яткознав­ства Волині, Холмщини і Підляшшя (ХІХ — початок ХХ ст.): (07.00.01) / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2003. — 39 с. — Бібліогр.: с. 30—36 (52 назви). — [2003-08356] УДК 904(477.82)"18/19"

2606. Дзиговський О.М. Історія сарматів Карпато-Дніпровського регіону: (07.00.02) / Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2003.—33 с., включ. обкл. с. — Бібліогр.: с. 29—31 (29 назв). — [2003-08426]

УДК 94[(292.452)+(282.247.32)]"652"

2607. Ільюшин І.І. Польське військово-політичне підпілля в Західній Ук­раїні (1939—1945 рр.): (07.00.01) / НАН України, Ін-т історії України. — К., 2003. — 36 с. — Бібліогр.: с. 30—34 (44 назви). — [2003-14006]

УДК 94(477.8):355.425(=162.1)]"1939/1945"

2608. Качараба С.П. Еміграція з Західної України. 1919—1939: (07.00.02) / НАН України. — Л., 2003. — 31 с. — Бібліогр.: с. 26—28 (31 назв). — [2003-10325] УДК 94(477.8):314.743"1919/1939"

2609. Ковалюк Р.Т. Український студентський рух на західних землях ХІХ—ХХ ст.: (07.00.01) / НАН України, Ін-т українознавства ім. І.Крип’­якеви­ча, Ін-т народознавства. — Л., 2003. — 31 с. — Бібліогр.: с. 25—29 (36 назв). — [2003-08551] УДК 329.78-057.375(477.8)"18/19"

2610. Матвієнко В.М. Політика УНР та Української Держави щодо ново­посталих державних утворень на території колишньої Російської імперії (1917—1921 рр.): (07.00.02) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 40 с. — Бібліогр.: с. 34—37 (32 назви) та в підрядк. прим. — [2003-06360]

УДК 327(477)"1917/1921"

2611. Нікольський В.М. Репресивна діяльність органів державної безпеки СРСР в Україні (кінець 1920-х — 1950-ті рр.): Іст.-стат. дослідження: (07.00.01) / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2003. — 38 с. — Бібліогр.: с. 30—35 (65 назв) та в підрядк. прим. — [2003-08776] УДК 94(477)"192/195":351.746.1

2612. Ситник О.С. Середній палеоліт Подділя: (07.00.04) / НАН України, Ін-т археології. — К., 2003. — 32 с. — Бібліогр.: с. 27—29 (37 назв). — [2003-11528] УДК 903(477.43/.44)"6323"

2613. Стоколос Н.Г. Конфесійно-етнічні трансформації в Україні (ХІХ — перша половина ХХ ст.): (09.00.11) / Ін-т філософії ім. Г.С.Сковороди НАН Украї­ни. — К., 2003. — 37 с. — Бібліогр.: с. 30—33 (36 назв). — [2003-09275]

УДК 2-1(477)(091)

2614. Трофим’як Б.Є. Гімнастично-спортивні організації в національно-визвольному русі Галичини (друга пол. ХІХ ст. — перша пол. ХХ ст.): (07.00.01)

/ НАН України, Ін-т українознав. ім. І.Крип’якевича, Ін-т народознавства. — Л., 2003. — 40 с. — Бібліогр.: с. 31—36. — [2003-11588]

УДК 94(477.83/.86):796.41.06"183/195"

2615. Федака С.Д. Політична історія України-Русі доби трансформації імперії Рюриковичів (ХІІ століття): (07.00.01) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 36, [1] с., включ. обкл. с. — Бібліогр.: с. 31—33 (42 назви). — [2003-13339] УДК 94(477):32"11"На ступінь кандидата наук

2616. Бардола К.Ю. Системна оподаткування у Візантії в ІV—ІХ ст.: (07.00.02) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв) та в підрядк. прим.—[2003-14040] УДК 94(100):336.22"03/08"

2617. Батюк Т.В. Збройні сили України в протистоянні турецько-та­тар­ській експансії у другій половині XVI — на початку XVII ст.: (20.02.22) / Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (3 назви). — [2003-14042] УДК 930(477):355.48]"15/16"

2618. Бегей С.І. Передача і поділ спадщини в селянських родинах Гали­чини в ХІХ — 30-х роках ХХ ст.: (07.00.05) / НАН України, Ін-т українознав. ім. І.Крип’якевича, Ін-т народознав. — Л., 2003. — 21 с. — Бібліогр.: с. 19 (4 назви). — [2003-09614] УДК 39:347.65/.68](477.83/86)"180/193"

2619. Бернацький М.П. Участь робітників у суспільно-політичному житті Української РСР у 70-ті роки: (07.00.01) / Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2003. — 21 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (6 назв) та в підрядк. прим. — [2003-12150] УДК 94(477):323.33"197"

2620. Бетлій О.В. Українське питання в міжнародних відносинах Цент­раль­ної Європи, 1919—1923 рр.: (07.00.02) / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського. — К., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв) та в підрядк. прим. — [2003-09618]

УДК 94(477:4-191.2)"1919/1923":327

2621. Бєліков О.В. Циганське населення України (XVI—XX ст.): (07.00.01) / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв) та в підрядк. прим. — [2003-14044] УДК 930+94](477)(=214.58)"15/19"

2622. Білоус Н.О. Київський магістрат ХVІ — першої половини ХVІІ ст.: організація та юрисдикція: (07.00.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (8 назв) та в підрядк. прим. — [2003-14046]

УДК 94(477):352’15/16"

2623. Благий В.Б. Студентство Львівського університету в 1900—1914 ро­ках: історико-соціологічний аспект: (07.00.01) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Фран­ка. — Л., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (17 назв) та в підрядк. прим. — [2003-11858] УДК 94(477):378.4(477.83-25)-057.87"1900/1914"

2624. Бойко В.В. Земельні громади Кримської АРСР (1922—1930 рр.): (07.00.01) / Запоріз. держ. ун-т. — Запоріжжя, 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв) та в підрядк. прим. — [2003-13792]

УДК 94(477.75):352.07(1-22)"1922/1930"

2625. Борисов В.Л. Становлення та розвиток загальноосвітньої школи в Україні 1920—1933 рр.: (07.00.01) / Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв) та в підрядк. прим. — [2003-11866]

УДК 373.014(477)"1920/1933"

2626. Босак О.І. Українська соціал-демократична партія в соціальному і національному рухах Галичини (90-ті рр. ХІХ ст. — 1914 р.): (07.00.01) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (11 назв) та в підрядк. прим. — [2003-11867] УДК 329.14(477.83/86)"18"

2627. Броднікова Н.Д. Історичні витоки і розвиток Чернігівщини до монгольської навали: (07.00.01) / Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2003. — 24 с. — Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв) та в підрядк. прим. — [2003-08342] УДК 94(477.51)"04/14"

2628. Будков Д.В. Міжнародно-інформаційна діяльність Української держави. 1917—1923 рр.: (07.00.01) / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2003. — 17 с., включ. обкл. с. — Бібліогр.: с. 14 (6 назв) та в підрядк. прим.— [2003-14048] УДК 94(477)632.019.5]"1917/1923"

2629. Буравський О.А. Поляки Волині у другій половині ХІХ — на по­чатку ХХ ст.: Соц.-екон. становище та культ. розвиток: (07.00.01) / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв) та в підрядк. прим. — [2003-08343] УДК 94(477.82)(=162.1)"18/19"

2630. Валіон О.П. Роль М. Грушевського у національно-культурному відродженні українського народу (кін. ХІХ — поч. ХХ ст.): (07.00.01) / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — [2003-13809] УДК 94(477)(092):[008+37]"1894/1914"

2631. Винокурова Ф.А. Фонди Державного архіву Вінницької області як джерело з історії долі євреїв під час німецько-румунської окупації 1941— 1944 рр.: (07.00.06) / Держ. ком. арх. України, Укр. НДІ архів. справи та доку­менто­знавства. — К., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — [2003-13876] УДК 930.25(477):314.156.5(=411.16)"1941/1944"

2632. В’ятрович В.М. Закордонні рейди УПА в контексті реалізації анти­тоталітарної національно-демократичної революції народів Центрально-Східної Європи: (07.00.01) / НАН України, Ін-т українознав. ім. І.Крип’якевича, Ін-т народознав. — Л., 2003. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (9 назв) та в підрядк. прим. — [2003-14064] УДК 94(477):325.83`"1945/1950"

2633. Гаскевич Д.Л. Крем’яний інвентар неолітичних культур України: (07.00.04) / НАН України, Ін-т археології. — К., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — [2003-13816] УДК 903’1(477):903.21:902.64

2634. Гнот С.І. Доброчинна діяльність Греко-католицької церкви у 1921—1939 рр. (за матеріалами Галицької митрополії): (07.00.01) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15 (9 назв). — [2003-14067]

УДК 271.4+94](477.83/.86)"1921/1939"

2635. Гогунська Т.О. Формування та реалізація зовнішньополітичних прин­ципів кабінетів М.Тетчер на європейському та американському напрямках (1979—1990 рр.): (07.00.02) / Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв) та в підрядк. прим. — [2003-10138]

УДК 930:327(410)"1979/1990"

2636. Голубчик Г.Д. Рід Марковичів-Маркевичів у культурно-громад­ському житті України: "Нова сімейна історія" : (07.00.06) / Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (5 назв) та в підрядк. прим. — [2003-13830] УДК 930(477):008(091)(092)

2637. Горбуров Є.Г. Рух опору і націоналістичне підпілля на Півдні Украї­ни та в Криму в період окупації. 1941—1944 рр.: (07.00.01) / НАН України, Ін-т історії України. — К., 2003. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15. — [2003-08368]

УДК 94(477)"1941/1945"

2638. Грицан А.В. Діяльність товариства "Просвіта" на Прикарпатті в 1920—1939 рр.: (07.00.01) / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв) та в підрядк. прим. — [2003-08407]

УДК 94(477.85):061.23]"1920/1939"

2639. Деревінський В.Ф. Діяльність Організації українських націоналістів та Української повстанської армії в 1940—1953 роки: етнонаціональний аспект: (20.02.22) / Нац. акад. оборони України.—К., 2003.—19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв) та в підрядк. прим.—[2003-05415] УДК 329.733(477)(=161.2)"1940/1953"

2640. Діанова Н.М. Формування населення міст Південної України у до­ре­формений період (кінець XVIII ст. — 1861р.): (07.00.01) / Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв) та в підрядк. прим. — [2003-10258] УДК 94+314.727.2](477.7)"17/18"

2641. Довбня О.А. Суспільно-політичні фактори змін у складі селянства УСРР у 1927—1932 рр.: (07.00.01) / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв) та в підрядк. прим. — [2003-05427]

УДК 94(=161.2)-058.244"1927/1932"

2642. Дудяк О.А. Динаміка соціальної структури і зайнятості польського населення Західної України у міжвоєнний період (20-ті — 30-ті рр. ХХ ст.): (07.00.02) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (4 назви) та в підрядк. прим. — [2003-13910]

УДК 94(477.8):316.34(=162.1)"192/193"

2643. Дутчак І.Г. Український молодіжний рух на Буковині (60-ті рр. ХІХ — початок ХХ ст.): (07.00.01) / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чер­нів­ці, 2003. — 20 с. — Рез.: англ. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2003-10273] УДК 329.78(477.85)"18/19"

2644. Єгрешій О.І. Суспільно-політична та культурно-просвітницька ді­­яль­­ність єпископа Григорія Хомишина (1904—1944): (07.00.01) / Прикарпат. ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв) та в підрядк. прим. — [2003-13977]

УДК 94(477.83/.86):271.4(092)"1904/1945"

2645. Журавльов Д.В. Військова справа в слобідських козацьких полках у другій половині ХVІІ — першій половині ХVІІІ ст.: (07.00.01) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 22 с. — Бібліогр.: с. 19 (4 назви) та в підрядк. прим. — [2003-05793] УДК 94(477.54/.62):355"165/176"

2646. Завальнюк О.О. Формування мережі та діяльність сільськогоспо­дарських дослідних установ на Київщині (кінець ХІХ — початок ХХ ст.): (07.00.07) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 19 с. — Біблі­огр.: с. 17—18 (10 назв) та в підрядк. прим. — [2003-05795]

УДК 001.89:63+631.117.4](477.41)(091)

2647. Зан М.П. Етнічні процеси на Закарпатті (1989—2001 рр.): (07.00.05) / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Риль­ського. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — [2003-08515] УДК 39(477.87)"1989/2001"

2648. Іваненко А.О. Переяславський козацький полк у військовій та сус­пільно-політичній системі України (20-ті рр. XVII — кінець XVIII ст.): (20.02.22) / Нац. акад. оборони України. — К., 2003. — 18 с. — Бібліогр: с. 15 (9 назв) та в підрядк. прим. — [2003-10297] УДК 335.486+94](477)"16/17"

2649. Іваницька Л.В. Суспільно-політичні та науково-організаційні аспек­ти становлення і розвитку кібернетичної науки в Україні в другій половині ХХ — на початку ХХІ століття: (07.00.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (3 назви) та в підрядк. прим. — [2003-13998] УДК 94(477):007"19/20"

2650. Іваннікова М.К. Кирилична світська книга XVII ст. в фондах Інсти­туту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: історико-кодикологічний опис: (07.00.08) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. — К., 2003. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — [2003-08520] УДК 091:930"16"

2651. Іщенко І.В. Державна політика у сфері боротьби з соціальними ано­маліями періоду непу (1921—1928 рр.): досвід, протиріччя, уроки (за мате­ріа­лами Півдня України): (07.00.01) / Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2003. — 16 с. — Бібліогр: с. 14 (6 назв) та в підрядк. прим. — [2003-10310]

УДК 94(477.7)"1921/1928"

2652. Кавун М.Е. Походження та рання історія міста Катеринослава: (07.00.01) / Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв) та в підрядк. прим. — [2003-14101] УДК 94(477.63)(091)

2653. Каліберда Ю.Ю. Військова мемуаристика як джерело вивчення історії українських військових формувань 1917—1921 рр.: (20.02.22) / Нац. акад. оборони України. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — [2003-14103] УДК 930:350.486](477)"1917/1921"

2654. Каніщев Г.Ю. Документи робітничо-селянської інспекції Харківщи­ни 1920—1934 рр., як історичне джерело: (07.00.06) / Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2003. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (7 назв) та в підрядк. прим. — [2003-08533] УДК 930(477.54)"1920/1934":35.078.3

2655. Канталінська Ж.В. Відносини радянської держави та православної церкви в Криму в кінці 40-х — на початку 60-х років ХХ століття: (07.00.01) / Запоріз. держ. ун-т. — Запоріжжя, 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв). — [2003-14106] УДК 94(477.75):271.2-67]"194/196"

2656. Кіцак В.М. Депортація українців з Польщі в УРСР та їх соціально-економічна адаптація: (07.00.01) / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2003. — 21 с., включ. обкл. с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв) та в підрядк. прим. — [2003-10334] УДК 94(477):314.745"1944/1946"

2657. Клименко І.В. Архіви українських часописів кінця ХІХ — початку ХХ ст. в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вер­надського як джерело з історії редакційно-видавничої діяльності: (07.00.08) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (11 назв). — [2003-14128] УДК 025.173(477):655.4/.5"18/19"

2658. Ковач Л.Л. Українсько-польське економічне співробітництво 1991—1999 рр.: (07.01.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (3 назв) та в підрядк. прим. — [2003-10346]

УДК 94(477):339.92+339.92(477:438)]"1991/1999"

2659. Коляструк О.А. Преса УСРР в контексті політики українізації (20—30-ті роки ХХ ст.): (07.00.01) / НАН України, Ін-т історії України. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв) та в підрядк. прим. — [2003-10353]

УДК 94(477):070"192/193"

2660. Корнієнко В.В. Здійснення земельної реформи в Україні (1990—2002 рр.): історичні уроки та наслідки: (07.00.01) / Східноукр. нац. ун-т ім. Во­ло­димира Даля. — Луганськ, 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв) та в підрядк. прим. — [2003-10359] УДК 94(477):338.43.02"1990/2002"

2661. Корольова Л.Й. Суспільно-політична і просвітницька діяльність Іс­маїла Муфтій-Заде (1841—1917): (07.00.02) / Ін-т сходознавства ім. А.Крим­ського НАН України. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв) та в підрядк. прим. — [2003-08567] УДК 94(47+57)(=512.145)"1841/1917"

2662. Костюкова О.М. Розвиток краєзнавчо-екскурсійної справи в Україні в 20-х роках ХХ ст.: (07.00.01) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв) та в підрядк. прим. — [2003-06079]

УДК 908+06.076](477)"19"

2663. Кочергін І.О. О.М. Поль і його місце в суспільно-політичному житті та економічному розвитку Півдня України другої половини ХІХ ст.: (07.00.01) / Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2003. — 16 с. — Бібліогр.: с. 15 (5 назв) та в підрядк. прим. — [2003-06081] УДК 94(477.63)"18"

2664. Кравченко О.В. Благодійна діяльність Православної Церкви в Хар­ківській єпархії (1799-1917 рр.): (07.00.01) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (10 назв) та в підрядк. прим. — [2003-06084]

УДК 2-46:271.2](477)"1799/1917"

2665. Кучеренко А.А. Український культурно-освітній рух у Херсонській губернії в період з 1861 по 1917 рр.: (07.0.01) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв) та в підрядк. прим. — [2003-06116] УДК 061.22(477.72)"1861/1917"

2666. Ладига О.І. Суспільно-політична думка в Російській імперії другої половини ХІХ — початку ХХ століття. Д.М. Овсянико-Куликовський:(07.00.02) / Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (12 назв) та в підрядк. прим. — [2003-12224]

УДК 94(470+571)"18/19"

2667. Ліпкан А.Г. Українське питання в радянсько-польських стосунках 20—50-х років ХХ ст.: військово-історичний аспект: (20.02.22) / Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — [2003-06293] УДК 94(477:438):355.02"1918/1951"

2668. Луняк Є.М. Кирило-Мефодіївське товариство в історичних дослід­женнях другої половини ХІХ—ХХ ст.: (07.00.06) / Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв) та в підрядк. прим. — [2003-08670]

УДК 930.1(477)"18/19"

2669. Малець О.О. Етнополітичні та етнокультурні процеси на Закарпатті 40—80-х рр. ХХ ст.: (07.00.05) / НАН України, Ін-т українознав. ім. І.Крип’­яке­вича, Ін-т народознав. — Л., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — [2003-06345] УДК 572.94.027(477.87)

2670. Мармазова Т.І. Історіографія повстанського руху в Україні під про­водом Н.І. Махна (1918—1921 рр.): (07.00.06) / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв) та в підрядк. прим. — [2003-06353] УДК 930.1(477)"1918/1921"

2671. Мартиненко Л.В. Тенденції культурного будівництва в Україні: становлення недержавних некомерційних організацій (90-ті роки ХХ ст.): (17.00.01) / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв) та в підрядк. прим. — [2003-12420] УДК 061.2-027.564:008](477)

2672. Марчук М.В. Освіта в Україні в роки національного відродження (1917 — поч. 1930-х рр.): (07.00.01) / Прикарпат. ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (5 назв) та в підрядк. прим. — [2003-06357] УДК 37(477)(0191)

2673. Медвідь О.В. Військово-політична діяльність Дмитра Палієва: (20.02.22) / Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (3 назви). — [2003-12286] УДК 94(477):355.02(092)]"1896/1944"

2674. Мисько Ю.В. Язичницькі та християнські старожитності Верхнього Попруття і Середнього Подністров’я VІІІ — першої половини ХІІІ ст.: (07.00.04) / НАН України, Ін-т археології. — К., 2003. — 24 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (14 назв). — [2003-08698] УДК 902(477.85)"7/12"

2675. Міцан Т.В. Києво-Могилянська академія (1615—1817) у фондах Ін-с­титуту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: до­кументознавчий аналіз: (07.00.08) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. — К., 2003. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (5 назв). — [2003-08701] УДК 378.4(477-25):[025.171:930.2]"1615/1817"

2676. Могильний Л.П. Українські ліберально-демократичні партії в Ро­сій­ській імперії на початку ХХ століття: (07.00.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тара- са Шев­ченка. — К., 2003. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (5 назв) та в підрядк. прим. — [2003-07057] УДК 94(477)"19":329.12

2677. Московченко Н.П. Розвиток архівної справи в Україні (1919— 1932 рр.): (07.00.06) / НАН України, Ін-т укр. археографія та джерелознавства ім. М.С.Грушевського. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — [2003-08705] УДК 930.25(477)"1919/1932"

2678. Назаркіна О.І. Протестантські конфесії України в 90-ті роки ХХ ст.: баптистські та п’ятидесятницькі течії: (07.00.01) / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв) та в підрядк. прим. — [2003-11367]

УДК 94(477):274/278]"199"

2679. Назарчук О.М. Відродження та розвиток соціал-демократичного руху в Україні в 90-х рр. ХХ ст.: (07.00.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев­ченка. — К., 2003. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12 (3 назви) та в підрядк. прим. — [2003-10714] УДК 94(477)"199"

2680. Носкова І.А. Кримські болгари в ХІХ — на початку ХХ столітття: історія та культура: (07.00.01) / Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2003. — 17 с., включ. обкл. с. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв) та в підрядк. прим. — [2003-11374] УДК 94(477.75)(=163.2)"1803/1920"

2681. Однороженко О.А. Державна і земельна геральдика і сфрагістика Війська Запорізького: (07.00.06) / НАН України, Ін-т укр. археографії та дже­релознавства ім. М.С.Грушевського. — К., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — [2003-08789] УДК 929.6(477.64)"15/17"

2682. Опанасенко В.В. Роль чернігівського дворянства в суспільно-полі­тичному та культурно-освітньому житті України 1785—1860 рр.: (07.00.01) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (10 назв) та в підрядк. прим. — [2003-08799] УДК 94(477)"1785/1860":323.31

2683. Очеретянко С.І. Німецька національна освіта в Україні (20— 30-ті ро­ки ХХ ст.): (07.00.01) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (4 назви) та в підрядк. прим. — [2003-08809]

УДК 94(477)"192/193":37(=112.2)

2684. Парахіна М.Б. Діяльність етнологічних центрів Всеукраїнської Ака­демії наук у 1920-х — на початку 1930-х років: (07.00.05) / Київ. нац. ун-т ім. Та­раса Шевченка. — К., 2003. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (4 назви) та в під­рядк. прим. — [2003-07213] УДК 39:061.6](477)"192/193"

2685. Пахоменко С.П. Культурний розвиток грецької спільноти України у другій половині ХХ століття: (07.00.01) / НАН України, Ін-т історіі України. — К., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв) та в підрядк. прим. — [2003-11391] УДК 930(477)(=14):008]"1950/2000"

2686. Петрович В.В. Історична топографія міста Володимира Х— ХVIII ст.: (07.00.06) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15 (5 назв). — [2003-11393] УДК 94(477.82):528.931]"09/17"

2687. Пилипів В.І. Джерела з історії взаємовідносин Української Народ­ної Республіки та Західно-Української Народної Республіки: (07.00.06) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12 (5 назв) та в підрядк. прим. — [2003-07231] УДК 930:94(477)"1917/1920"

2688. Платонова Н.В. Архівна служба МВС України: історія, інфор­маційні ресурси, сучасні методи їх репрезентації: (07.00.06) / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського. — К., 2003. — 23 с. — Бібліогр.: с. 20—21 (16 назв). — [2003-10840] УДК 930.25:351.74(477)(091)

2689. Попп Р.П. Інтелігенція Львова в 1944—1953 роках (історико-соціо­логічний аспект): (07.00.01) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2003. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — [2003-11408]

УДК 94(477.83-25):316.343]"1944/1953"

2690. Рахно О.Я. Олександр Русов у науковому і громадсько-політичному житті України (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.): (07.00.01) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв) та в підрядк. прим. — [2003-11414] УДК 930(477)(092)"18/19"

2691. Рудик С.Я. Переселення українських біженців і переміщених осіб до США та Канади після Другої світової війни: причини, особливості, наслідки (1945—1953 рр.): (07.00.02) / НАН України, Ін-т історії України. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв) та в підрядк. прим. — [2003-11429]

УДК 94(100):314.745.3-054.73(=161.2)"1945/1953"

2692. Світлична В.В. О.П. Оглоблин як історик народного господарства України: (07.00.06) / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (4 назви) та в підрядк. прим. — [2003-13100] УДК 930(477)(092):338"19"

2693. Сєкунова Ю.В. Історико-культурологічна спадщина Лева Биков­ського: (17.00.01) / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 2003. — 20 с. — Біб­­лі­огр.: с. 17 (11 назв). — [2003-07845]

УДК 008(477)(091)(092)+929Биковський

2694. Ситніков О.П. Освіта в Українській СРР (1920-і роки): історіо­графія: (07.00.06) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (6 назв) та в підрядк. прим. — [2003-09260]

УДК 930(477)"192":37

2695. Сохань С.В. Бібліотечно-археографічна діяльність М.І. Петрова (1840—1921): (07.00.08) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. — К., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — [2003-13236]

УДК 02(477)(092)"18/19"

2696. Старовойт С.В. Видавнича діяльність Національної академії наук України у 1918—1933 рр.: (07.00.08) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І.Вер­надського. — К., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв) та в підрядк. прим. — [2003-13239] УДК 655.4/.5:061.12(477)(091)"1918/1933"

2697. Таран О.Г. Наукова спадщина Федора Вовка в галузі антропології: спадкоємність традицій та сучасне бачення: (07.00.07) / Київ. нац. ун-т ім. Тара­са Шевченка. — К., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв) та в підрядк. прим. — [2003-09310] УДК 572(092)

2698. Темченко А.І. Українські лікувальні замовляння: вербально-акціо­нальні універсалії, символіка та семантика: (07.00.05) / НАН України, Ін-т мис­тецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. — К., 2003. — 17 с., включ. обкл. с. — Бібліогр.: с. 15 (9 назв) та в підрядк. прим. — [2003-07888] УДК 398.3:615.89](477)

2699. Тиміш Л.І. Українська греко-католицька історіографія міжвоєнного Львова: організація, інституційний розвиток, напрямки досліджень: (07.00.06) / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського. — К., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв) та в підрядк. прим. — [2003-13254] УДК 930(477.83/.86):271.4

2700. Ткач М.М. Генезис основних персонажів української міфології: (На матеріалах язичниц. культу князя Володимира): (17.00.01) / Київ. нац. ун-т куль­тури і мистецтв. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв) та в підрядк. прим. — [2003-07899] УДК 398.22+930.85](477)

2701. Травкіна О.І. Чернігівський колегіум (XVIII ст.): (07.00.01) / НАН України, Ін-т українознавства ім. І.Крип’якевича, Ін-т народознавства. — Л., 2003. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14. — [2003-13328] УДК 94(477.51):37"17"

2702. Філоретова Л.М. Опозиційний рух учителів і учнівської молоді Ук­раїни в другій половині 1907 — на початку 1917 рр.: (07.00.01) / Київ. нац. ун-т

ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (5 назв) та в підрядк. прим. — [2003-09336] УДК 94(477)"1907/1917"

2703. Хайредінова З.З. Виникнення і розвиток Таврійського магометан­ського духовного правління (кінець ХVІІІ — початок ХХ ст.): (07.00.02) / Ін-т сходознавства ім. А.Кримського НАН України. — К., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — [2003-07988] УДК 94(475.75):28]"17/19"

2704. Хвіст В.О. Демографічні зміни у складі населення незалежної Украї­ни: українознавчий аспект: (09.00.12) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003.—20 с.—Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — [2003-07994] УДК 94(477):314"199"

2705. Храмова-Баранова О.Л. Розвиток метрологічної вимірювальної техніки в Україні в останній чверті ХХ ст.: (07.00.07) / НАН України, Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв) та в підрядк. прим. — [2003-09565]

УДК 681.2(477)"19"

2706. Черкас Б.В. Україна в політичних відносинах Великого князівства Литовського з Кримським ханством (1502—1540): (07.00.01) / НАН України, Ін-т історії України. — К. 2003. — 22 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (5 назв) та в підрядк. прим. — [2003-08145] УДК 94(477)"1502/1540"

2707. Чернявська С.М. Впровадження української мови в систему освіти 1923—1932 рр.: (07.00.01) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2003-11620]

УДК 37.014:811.161.2]"1923/1932"

2708. Чигур Р.Ю. Соціально-екоголічні процеси в Західному регіоні Ук­раїни 70—80-х рр. ХХ ст.: (07.00.01) / НАН України, Ін-т українознав. ім. І.Крип’­я­кевича, Ін-т народознав. — Л., 2003. — 22 с. — Бібліогр.: с. 19—20 (6 назв) та в підрядк. прим. — [2003-11624] УДК 502(477.8)"19"

2709. Шамраєва В.М. Міжнародні відносини УНР доби Директорії: (07.00.02) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 20 с. — Біб­ліогр.: с. 17—18 (5 назв) та в підрядк. прим. — [2003-09458] УДК 94(477)

2710. Шановська О.А. Діяльність Народного Руху України з розробки на­ціональної програми та практичного втілення її в процесі державотворення (1989—1996 рр.): (07.00.01) / Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв) та в підрядк. прим. — [2003-13707]

УДК 94(477):329.7"1989/1996"

2711. Шевченко Н.І. Владні структури Англії доби ранніх Стюартів в бри­танській історіографії другої половини ХХ ст.: (07.00.06) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (7 назв) та в підрядк. прим. — [2003-09462] УДК 930(410)"19"

2712. Шихов К.Л. Земська добродійність на Катеринославщині 1866—1913 рр. (комп’ютерні технології обробки та аналізу джерел): (07.00.06) / Дніп­ропетр. нац. ун-т. — Д., 2003. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (6 назв) та в підрядк. прим. — [2003-13724] УДК 930(477.63):352]:004"1866/1913"

2713. Шквира З.А. Історія плуга в Україні в ХІХ — на початку ХХ сто­ліття: (07.00.07) / НАН України, Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва. — К., 2003. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (15 назв). — [2003-13725] УДК 94(477):631.312+631.312(091)

2714. Шпиталенко Г.А. Соціально-економічне і духовне життя чехів Во­лині (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.): (07.00.01) / Прикарпат. ун-т ім. Ва­силя Стефаника. — Івано-Франківськ, 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв) та в підрядк. прим. — [2003-13731]

УДК 94(477.82):314.743(=162.3)"1861/1914"

2715. Шуманський В.П. Діяльність І.А. Фещенка-Чопівського в контексті розвитку науки і техніки (перша половина ХХ ст.): (07.00.07) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв) та в підрядк. прим. — [2003-09572] УДК 001.89(477)(092)

2716. Ясіновський А.Ю. "Синтагматіон про сім святих тайн" Гавриїла Се­вера в контексті грецько-українських культурних та релігійно-політичних зв’яз­ків кінця 16 — початку 17 століть: (07.00.01) / НАН України, Ін-т українознав. ім. І.Крип’якевича, Ін-т народознав. — Л., 2003. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (14 назв). — [2003-13745] УДК 94(477):008(477:495)"156/164"
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   21


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка