В. Д. Одрина Свідоцтво про державну реєстрацію кв 3730 від 17. 03. 99Сторінка7/21
Дата конвертації05.05.2016
Розмір2.98 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   21

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

На ступінь доктора наук

2501. Волинкін В.О. Удосконалення сортименту і виведення нових поко­лінь винограду на основі селекційних моделей: (06.01.08) / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т винограду і вина "Магарач". — Ялта, 2003. — 32 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—29 (67 назв). — [2003-08350] УДК 634.8:631.526/.527

2502. Гаврилюк М.М. Наукові й організаційні засади сучасного насін­ницт­ва в Україні: (06.01.14) / Селекц.-генет. ін-т — Нац. центр насіннєзнавства та сортовивчення Укр. акад. аграр. наук. — О., 2003. — 40 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (47 назв). — [2003-13812] УДК 631.1.02:633.1]:006.015.5

2503. Демидась Г.І. Агротехнічне обґрунтування та розробка заходів під­ви­щення кормової продуктивності основних і проміжних посівів кормових куль­тур в Лісостепу України: (06.01.12) / Вінниц. держ. аграр. ун-т. — Вінниця, 2003. — 40 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—38 (40 назв). — [2003-13884]

УДК 633.1/.3:631.5

2504. Доронін В.А. Біологічні основи формування гібридного насіння цук­рових буряків та способи підвищення його врожаю і якості: (06.01.14) / Ін-т цукр. буряків Укр. акад. аграр. наук. — К., 2003. — 41 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 37—39. — [2003-05436] УДК 633.63:631.531

2505. Ковалевський С.Б. Лісівничо-екологічна роль трав’яного покриву в культурах сосни звичайної Східного Полісся: (06.03.01) / Укр. держ. лісотехн. ун-т. — Л., 2003. — 33 с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—30 (25 назв). — [2003-06045] УДК 630*17/*18:582.475(477.41/.42)

2506. Копій Л.І. Оптимізація лісистості західного регіону України: (06.03.03) / Укр. держ. лісотехн. ун-т. — Л., 2003. — 32 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—29. — [2003-06068] УДК 630(477.8)

2507. Мар’юшкіна В.Я. Демекологія інвазійних рослин в агроекосистемах та шляхи оптимізації антропізованих екосистем: (03.00.16) / Ін-т агроекології та біотехнології Укр. акад. аграр. наук. — К., 2003. — 35 с.: іл., табл. — Бібліогр: с. 29—33 (63 назви). — [2003-10646] УДК 581.5+632.51:632.9

2508. Мєшкова В.Л. Екологічні основи прогнозування масових розм­но­жень основих видів комах-хвоєлистогризів лісових насаджень України: (16.00.10) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2003. — 43 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—40 (100 назв). — [2003-10671] УДК 630*4:595.7(477)

2509. Мотрук І.Н. Управління продукційним процесом вирощування на­сіння кормових буряків у західному Лісостепу України: (06.01.14) / Ін-т цукр. буряків Укр. акад. аграр. наук. — К., 2003. — 40 с.: табл. — Бібліогр.: с. 36—38 (26 назв). — [2003-08707] УДК 631.531:633.41](477)

2510. Мошинський В.С. Методи управління продуктивністю та еколо­гіч­ною стійкістю осушуваних земель за даними моніторингу: (06.01.02) / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т гідротехніки і меліорації. — К., 2003. — 36 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—34. — [2003-07069] УДК 631.62.02:502.175

2511. Параняк Р.П. Онтогенетичні особливості обміну ліпідів і ліпід- ного живлення у свиней: (03.00.13) / Львів. держ. акад. вет. медицини ім. С.З.Ґжиць­кого. — Л., 2003. — 35 с. — Бібліогр.: с. 26—31 (36 назв). — [2003-07212] УДК 619:612.015.3:363.47

2512. Писаренко П.В. Наукове обґрунтування використання природних розсолів і мінералів в агроекосистемах: (03.00.16) / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т агроекології та біотехнології. — К., 2003. — 30 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 24—27 (35 назв). — [2003-09238] УДК 631.95:631.8

2513. Півторак Я.І. Інтенсифікація виробництва яловичини в умовах за­хідного регіону України шляхом використання багатокомпонентних сумішок кормових культур при відгодівлі худоби: (06.02.02) / Львів. держ. акад. вет. медицини ім. С.З.Ґжицького. — Л., 2003. — 36 с.: табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (49 назв). — [2003-07233] УДК 636.2.053.084/.086

2514. Середа І.І. Агротехнологічні основи вирощування яблуні на ґрунтах легкого гранулометричного складу: (06.01.07) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2003. — 38 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—36 (42 назви). — [2003-07843]

УДК 631.5:631.442.1:634.11+634.11

2515. Юхновський В.Ю. Наукові основи оптимізації лісоаграрних ланд­шафтів рівнинної частини України: (06.03.01; 06.03.02) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2003. — 36 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—34 (37 назв). — [2003-09582]

УДК 630*53(477)

На ступінь кандидата наук

2516. Аніскіна-Левчук Р.В. Взаємозв’язок між стадіями відтворюваль­ного циклу та процесами перекисного окислення ліпідів і антиоксидантного захисту у свиноматок: (03.00.13) / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т свинарства ім. О.В.Квасницького УААН. — Полтава, 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (10 назв). — [2003-08308] УДК 612.014:636.4

2517. Барановський М.М. Трипси Лісостепу України: еколого-фауністич­на характеристика, шкідливість, векторні властивості та агроценотичний конт­роль: (03.00.16) / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т агроекології та біотехнології. — К., 2003. — 31 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—28 (36 назв). — [2003-08314]

УДК 595.731(292.485)(477)

2518. Бобось І.М. Підбір сортименту та агробіологічне обґрунтування еле­мен­тів технології вирощування кавуна і дині в плівкових теплицях: (06.01.06) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — [2003-13788] УДК 635.61:631.526.3:631.544.7+631.544.7

2519. Богданович Р.П. Зміни форм магнію дерново-підзолистого ґрунту Лівобережного Полісся залежно від систем удобрення ярої пшениці: (06.01.03) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — [2003-11861] УДК 631.445.2:631.824:633.11"321"

2520. Боденко Н.А. Добір та оцінка вихідного матеріалу на посухо- та жа­ростійкість для селекції середньостиглих гібридів кукурудзи: (06.01.05) / Ін-т зерн. госп-ва Укр. акад. аграр. наук. — Д., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — [2003-09625] УДК 633.15:631.527

2521. Бондаренко Г.П. Застосування імуногенетичного та генетико-ста­тис­­тичного методів при прогнозуванні молочної продуктивності корів: (06.02.01) / Нац. аграр. ун-т . — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — [2003-08340] УДК 636.2.082.1

2522. Буряк І.І. Удосконалення технології вирощування насінників цукро­вих буряків шляхом позакореневого використання добрив у зоні правобе­режного Лісостепу України: (06.01.09) / Ін-т цукр. буряків, Укр. акад. аграр. наук. — К., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — [2003-11872]

УДК 633.63:631.53.02:631.816.3

2523. Вантух А.Є. Молочна продуктивність і рівень окремих метаболітів у крові та рубцевій рідині корів при використанні у раціонах соєвого і ріпакового шротів: (06.02.02) / Львів. нац. акад. вет. медицини ім.С.З.Гжицького. — Л., 2003. — 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — [2003-11877]

УДК 636.2.034.084

2524. Васильєва Т.А. Генотипові та паратипові фактори формування від­творної здатності конематок чистокровної і української верхових порід: (06.02.01) / Херсон. держ. аграр. ун-т. — Херсон, 2003. — 17 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15 (8 назв). — [2003-10063] УДК 636.13.082

2525. Висланько О.О. Порівняльне вивчення репродуктивних, відгоді­вель­них та м’ясних якостей свиней різного напрямку продуктивності: (06.02.01) / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т свинарства ім. О.В.Квасницького УААН. — Полта­ва, 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (5 назв). — [2003-08346]

УДК 636.4.033.082

2526. Вишневська О.В. Генетичні джерела ознак високої продуктивності лядвенцю рогатого і їх використання в селекції сортів для помірно зволожених ґрунтів Полісся: (06.01.05) / Ін-т землеробства Укр. акад. аграр. наук. — К., 2003. — 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — [2003-08347]

УДК 631.52:633.31/.37(477.41/.42)

2527. Власов В.В. Агроекологічне обґрунтування розміщення виноград­них насаджень у Північному Причорномор’ї (на прикладі Овідіопольського ра­йо­ну Одеської області): (03.00.16) / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т агроекології та біотехнології. — К., 2003. — 16, [1] с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — [2003-10076] УДК 631.95:634.8](477.74)

2528. Волочнюк Є.Г. Управління якістю поливної води на Інгулецькому зрошуваному масиві: (06.01.02) / Херсон. держ. аграр. ун-т. — Херсон, 2003. — 16 с.: іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — [2003-11889]

УДК 626.80:631.67:631.95](477.7)

2529. Галиш Ф.С. Аґроекологічні засади основного обробітку ґрунту в короткоротаційній сівозміні на чорноземі опідзоленому західного Лісостепу: (03.00.16) / Ін-т агроекології та біотехнології Укр. акад. аграр. наук. — К., 2003. — 18 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15 (5 назв). — [2003-10087]

УДК 631.95:631.51](477.43)

2530. Глухова Н.А. Формоутворення в гібридних популяціях озимої м’я­кої пшениці в різних агроекологічних умовах Степу України: (06.01.05) / Ін-т рослинництва ім. В.Я.Юр’єва Укр. акад. аграр. наук. — Х., 2003. — 18 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — [2003-10134] УДК 633.11"324":631.52:631.95

2531. Головецький М.П. Формування високопродуктивних і біологічно стійких штучних насаджень сосни у свіжих борах Півночі Київського Полісся: (06.03.03) / Укр. НДІ ліс. госп-ва та агролісомеліорації ім. Г.М.Висоцького. — Х., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — [2003-08401]

УДК 630*228:630*23](477.41-17)

2532. Головко Н.С. Урожайність та якість зерна рису залежно від інгібіто­рів нітрифікації: (06.01.09) / Херсон. держ. аграр. ун-т. — Херсон, 2003. — 16 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (14 назв). — [2003-11955] УДК 631.461.3:633.18

2533. Грищенко О.М. Врожайність і якість цукрових буряків при сівбі ін­крустованим насінням: (06.01.09) / Ін-т цукр. буряків Укр. акад. аграр. наук. — К., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — [2003-11970]

УДК 633.63

2534. Гунтік Л.М. Удосконалення способів кріоконсервації сперми бугаїв шляхом визначення оптимального співвідношення компонентів розріджувачів: (06.02.01) / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин. — с. Чубинське (Київ. обл.), 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (4 назви). — [2003-13843] УДК 636.2.082.453:57.086.13

2535. Данкевич Є.М. Агроекологічне обґрунтування вирощування ріпака ярого в умовах Полісся України: (03.00.16) / Держ. агроекол. ун-т. — Житомир, 2003. — 18 с.: табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — [2003-05407]

УДК 633.85:631.5](477.41/.42)

2536. Деряга Є.В. Технологічні заходи оптимізації вирощування гібридів кукурудзи різних груп стиглості в східному Степу: (06.01.09) / Ін-т зерн. госп-ва Укр. акад. аграр. наук. — Д., 2003. — 16 с.: табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (7 назв). — [2003-10251] УДК 633.15:631.52

2537. Душейко А.П. Господарсько-біологічна оцінка нових і перспек­тив­них сортів малини в умовах Лісостепу України: (06.01.07) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2003. — 16 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — [2003-13911]

УДК 634.71(477.4)

2538. Єремко Л.С. Формування продуктивності кукурудзи залежно від скоростиглості гібридів і густоти посіву в умовах зрошення південного Степу: (06.01.09) / Ін-т зерн. госп-ва Укр. акад. аграр. наук. — Д., 2003. — 18 с.: табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — [2003-12169] УДК 616.248-053.2-036-085

2539. Жеребна Л.О. Вплив високих рівнів забруднення свинцем та кад­мієм чорноземів опідзолених і типових на надходження цих елементів у рос­ли­ни ячменю і кукурудзи, урожай та його якість в умовах Лівобережного Лісо­степу України: (06.01.04) / Нац. наук. центр "Ін-т ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н.Соковського". — Х., 2003. — 24 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 20 (10 назв). — [2003-13980] УДК 631.41:631.445.4]:631.55

2540. Журавель С.В. Агроекологічна оцінка дерново-підзолистого ґрунту за умов тривалого застосування ґрунтозахисних агротехнологій: (03.00.16) / Держ. агроекол. ун-т. — Житомир, 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр: с. 18 (5 назв). — [2003-10284] УДК 631.95:[631.445.2:631.5

2541. Заморська І.Л. Господарсько-біологічні особливості, формування вро­жаю і продуктивність суниці ананасної в умовах Правобережного Лісостепу України: (06.01.07) / Уман. держ. аграр. акад. — Умань (Черкас. обл.), 2003. — 20 с.: табл.—Бібліогр.: с. 18 (6 назв).—[2003-08514] УДК 634.75:631.5](477.46)

2542. Захарова М.А. Агрогеохімічні закономірності міграції та акумуляції важких металів у зрошуваних ґрунтах: (06.01.03) / Нац. наук. центр "Ін-т ґрунто­знавства та агрохімії ім. О.Н.Соколовського". — Х., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — [2003-05805] УДК 631.41:631.67

2543. Іванюк І.Д. Особливості використання недеревної продукції лісу в умовах радіоактивного забруднення Полісся України: (03.00.16) / М-во аграр. по­лі­тики України, Держ. агроекол. ун-т України. — Житомир, 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — [2003-05871] УДК 630*28:630*18

2544. Івченко Т.В. Біотехнологічні та фізіологічні методи в селекції ци­булі ріпчастої (Allium cepa L.): (06.01.05) / Ін-т рослинництва ім. В.Я.Юр’єва УААН. — Х., 2003. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — [2003-05874] УДК 631.527:635.25

2545. Ільїн О.В. Вплив поєднання систем обробітку ґрунту та удобрення на агрономічні показники чорнозему південного Криму і продуктивність культур в сівозмінній ланці "еспарцет-озима пшениця": (06.01.01) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — [2003-12183] УДК 616.12-008.331.1-085.22

2546. Іщенко Л.М. Лежкоздатні і споживні властивості сортів картоплі вітчизняної селекції: (05.18.03) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2003. — 21 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (7 назв). — [2003-14009] УДК 631.563.9:635.21+635.21

2547. Йовенко І.В. Результативність розведення української чорно-рябої молочної породи за лініями і родинами: (06.02.01) / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин. — с. Чубинське (Київ. обл.), 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2003-05881] УДК 636.2.082.034

2548. Кавун О.Ф. Експериментальне обґрунтування розробки нових кон­сер­вантів для заготівлі вологого зерна, силосу і сінажу: (06.02.02) / Львів. держ. акад. вет. медицини ім.С.З.Гжицького. — Л., 2003. — 24 с.: табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (11 назв). — [2003-12185] УДК 621.791.75

2549. Калиниченко О.О. Ефективність використання асканійських крос­бредних баранів на матках дніпропетровського типу асканійської м’ясо-вов­нової породи з кросбредною вовною: (06.02.01) / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т тваринництва. — Х., 2003. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17 (4 назви). — [2003-08530] УДК 636.32/.38.082.03

2550. Каражбей Г.М. Біологічні особливості основних шкідників цукро­вих буряків та захист сходів від них в умовах Північного Степу України:

(16.00.10) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2003. — 16 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (7 назв). — [2003-14109] УДК 632.76:633.63:632.951](477.65)

2551. Карпа І.В. Антиоксидантний статус у курей, ембріонів та одноден­них курчат за різного складу раціону: (03.00.04) / Ін-т біології тварин УААН. — Л., 2003. — 16 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14 (7 назв). — [2003-10687]

УДК 636.52/.58.084.4

2552. Кириленко В.М. Трансформація еколого-меліоративного стану чор­но­земів південних зрошуваних при використанні осадів стічних вод м. Одеси: (06.01.02) / Херсон. держ. аграр. ун-т. — Херсон, 2003. — 16 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (7 назв). — [2003-06024] УДК 631.879.2:631.445.4](477.74)

2553. Кирилюк В.П. Ефективність систем обробітку чорноземів опідзоле­них у ланці зерно-просапної сівозміни правобережного Лісостепу України: (06.01.01) / Ін-т землеробства, Укр. акад. аграр. наук. — К., 2003. — 21 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (15 назв). — [2003-10329]

УДК 631.51:631.582](292.485)

2554. Кікі М.С. Вплив способів створення та режимів вирощування куль­тур сосни на їх ріст і зміну едафічних умов в Ізюмському пристеповому бору: (06.03.03) / Укр. НДІ ліс. госп-ва та агролісомеліорації ім. Г.М.Висоцького. — Х., 2003. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (5 назв). — [2003-14125]

УДК 630*114+630*232]:582.475

2555. Кісліцина Н.В. Ефективність дії фунгіцидів та їх композицій проти ко­ренеїда сходів цукрових буряків у Центральному Лісостепу України: (06.01.11) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — [2003-14127] УДК 632.952:[632.4:633.63

2556. Козій М.С. Підвищення продуктивності бройлерів шляхом удоско­на­лення технології передінкубаційної обробки яєць: (06.02.04) / Херсон. держ. аграр. ун-т. — Херсон, 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — [2003-14140] УДК 636.52/.58.033.082.46/.47

2557. Козуб Л.М. Мінливість ознак і методи оцінки якості волокна інди­відуальних рослин льону-довгунця на перших етапах селекції: (06.01.05) / Ін-т рослинництва ім. В.Я.Юр’єва УААН. — Х., 2003. — 23 с.: табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (9 назв). — [2003-06057] УДК 631.524:633.521]:677.11

2558. Колесник І.І. Вихідний матеріал культурного генофонду роду Cu­curbita L. та використання його в селекції: (06.01.05) / Ін-т рослинництва ім. В.Я.Юр’­єва Укр. акад. аграр. наук. — Х., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Біб­ліогр.: с. 15—16 (8 назв). — [2003-10349] УДК 631.527:635.62

2559. Колосович М.П. Особливості біології цвітіння астрагалу шерсти­стоквіткового (Astragalus dasyanthus Pall.) та шоломниці байкальської (Scutel­laria baicalensis Georgi) і підвищення їх насіннєвої продуктивності в умовах Лісостепу України: (06.01.14) / Ін-т цукр. буряків Укр. акад. аграр. наук. — К., 2003. — 20, [1] с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — [2003-06060] УДК 633.88:631.53.02

2560. Краснощок В.Г. Удосконалення прийомів відбору гусей на під­ви­щення відтворних якостей та перо-пухової продуктивності: (06.02.01) / Херсон. держ. аграр. ун-т. — Херсон, 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв). — [2003-10453] УДК 636.598.082.4

2561. Кривинець О.М. Динаміка чисельності сисних шкідників озимої пше­ниці та ентомофагів у зоні впливу Кременчуцького водосховища у Ліво­бережному Лісостепу України: (16.00.10) / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В.До­кучаєва. — Х., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — [2003-06090] УДК 632.7:633.11](477.5)

2562. Криворучко Ю.І. Оцінка селекційно-господарських ознак телиць різних генотипів створюваної української симентальської м'ясної породи: (06.02.01) / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин. — с. Чу­­бинське (Київ. обл.), 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — [2003-06092] УДК 636.082.22

2563. Крись П.О. Продуктивність природних і сіяних лучних угідь гірсь­ко-лісового поясу Карпат залежно від внесення місцевих меліорантів та добрив: (06.01.12) / Ін-т землеробства Укр. акад. аграр. наук. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — [2003-08638] УДК 633.2.03:631.816.32

2564. Лико І.Я. Порівняльна характеристика структури, хімічного складу, фізичних показників нормальної і дефектної вовни: (03.00.04) / Ін-т біології тва­рин УААН. — Л., 2003. — 16 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 13 (6 назв). — [2003-06289] УДК 636.32/.38.035:577.1

2565. Лук'янець В.Л. Оптимізація структури сільськогосподарських угідь і попередників озимої пшениці для Черкаської області при переході села до рин­кових відносин: (06.01.01) / Ін-т землеробства Укр. акад. аграр. наук. — К., 2003. — 18 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — [2003-06302]

УДК 631.58:633.11"324"(477.46)

2566. Лук’янчук Н.Г. Піднаметове трав’яне вкриття культурфітоценозів Заходу України та підвищення його декоративності: (06.03.01) / Укр. держ. лісо­техн. ун-т. — Л., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — [2003-10579] УДК 630*17:582.542

2567. Мазур Б.М. Господарсько-біологічна характеристика нових та перс­пективних сортів смородини в умовах Лісостепу України: (06.01.07) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2003. — 17 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15 (5 назв). — [2003-06337] УДК 634.723:631.526.3](477)

2568. Майборода В.П. Підвищення продуктивності маточника вегата­тив­но розмножуваних підщеп яблуні в умовах південної частини Правобережного Лісостепу України: (06.01.07) / Уман. держ. аграр. акад. — Умань (Черкас. обл.), 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (5 назв). — [2003-06338]

УДК 634.11:631.532/.535](477.4)

2569. Манько О.А. Ризоманія цукрових буряків — селекція на стійкість: (06.01.05) / Ін-т цукр. буряків Укр. акад. аграр. наук. — Умань (Черкас. обл.), 2003. — 24 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 22 (9 назв). — [2003-08682]

УДК 633.63:631.52

2570. Мартиновський В.П. Перетравність корму, обмін речовин, продук­тивність та якість м’яса курчат-бройлерів при згодовуванні біомаси гриба Bla­keslea trispora: (06.02.02) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2003. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — [2003-10655] УДК 636.5.087.7:577.12

2571. Назаренко Н.М. Екологічні особливості бересто-пакленових дібров в підзоні чорнозему звичайного: (06.03.03) / Укр. НДІ лісового госп-ва та агро­лісомеліорації ім. Г.М.Висоцького. — Х., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — [2003-08710] УДК 630*113:630*18:631.96

2572. Наумовська О.І. Зміни показників фізико-хімічних та біологічних властивостей чорнозему типового Правобережного Лісостепу в умовах застосу­вання ґрунтозахисних технологій: (06.01.03) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв). — [2003-11368]

УДК 631.41:631.445.4:631.5(477.4)

2573. Обертюх Ю.В. Розробка способів знешкодження антипоживних ре­чо­вих зерна сої при використанні на кормові цілі: (06.02.02) / Львів. держ. акад. вет. медицини ім С.З.Гжицького. — Л., 2003. — 24 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (19 назв). — [2003-12443] УДК 633.34

2574. Овсяннікова Н.С. Селекційна і генетична цінність самозапилених ліній кукурудзи в залежності від родоводу: (06.01.05) / Ін-т рослинництва ім. В.Я.Юр’єва Укр. акад. аграр. наук. — Х., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — [2003-08784] УДК 633.15:631.527

2575. Олексик В.І. Рибницько-біологічна оцінка помісей малолускатого коропа в умовах Закарпатської області: (06.02.03) / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т риб. госп-ва. — К., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — [2003-08793] УДК 639.3.03(477.87)

2576. Онученко О.В. Рибницько-біологічні основи відтворення веслоноса в умовах повносистемних ставових господарств України (на прикладі відкри­того акціонерного товариства "Черкасирибгосп"): (06.02.03) / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т риб. госп-ва. — К., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — [2003-11386] УДК 639.311:639.371.2

2577. Опалко О.А. Регенераційна здатність сортів, гібридних сіянців, кло­нових підщеп та декоративних форм яблуні в зв’язку з їхніми господарськими властивостями: (06.01.07) / Уман. держ. аграр. акад. — Умань (Черкас. обл.), 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — [2003-08798]

УДК 634.11:581.143.5

2578. Пацура І.М. Малопоширені лісові природні комплекси карпатської частини басейну Дністра: (06.03.03) / Укр. держ. лісотехн. ун-т. — Л., 2003. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — [2003-07217]

УДК 630*18:581.55](282.247.314)(477-15)

2579. Пилипець А.З. Біохімічний склад, синтетичні й енергетичні процеси у скелетних м’язах коропа різного віку наприкінці літнього та зимового пе­ріодів: (03.00.04) / Ін-т біології тварин УААН. — Л., 2003. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (5 назв). — [2003-09237] УДК 577.1:597.551.2

2580. Полішвайко М.Ю. Біологічне обґрунтування заходів захисту цукро­вих буряків від блішок в умовах Центрального Лісостепу України: (16.00.10) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — [2003-11397] УДК 632.76:633.63+632.93](477.4)

2581. Поліщук О.Є. Міграція радіоцезію при водно-ерозійних процесах у лісоаграрних ландшафтах Правобережного Полісся України: (03.00.16) / М-во аграр. політики України, Держ. агроекол. ун-т. — Житомир, 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (13 назв). — [2003-08940]

УДК 502.175:631.459:539.16](477.41/.42)

2582. Попов В.М. Продуктивність свиней української степової білої по­роди при чистопородному розведенні та схрещуванні: (06.02.01) / Херсон. держ. аграр. ун-т. — Херсон, 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — [2003-11401] УДК 636.47.082

2583. Прокопчук І.В. Ефективність вапнування чорнозему опідзоленого Пра­вобережного Лісостепу України за тривалого застосування добрив у по­льо­вій сівозміні: (06.01.04) / Нац. наук. центр "Ін-т ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н.Соколовського". — Х., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — [2003-07621] УДК 631.4:631.8

2584. Распопіна С.П. Аеротехногенна трансформація соснових екосистем середньої течії басейну р.Сіверський Донець: (06.03.03) / Укр. НДІ ліс. госп-ва та агролісомеліорації ім. Г.М.Висоцького. — Х., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Біб­ліогр.: с. 15—16 (9 назв). — [2003-13080] УДК 630*111+630*18]:504.61(477.54)

2585. Розсоха Є.В. Агробіологічна оцінка клонових підщеп яблуні в умо­вах Донбасу: (06.01.07) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — [2003-07641] УДК 634.11:631.532/.535

2586. Самойленко В.А. Дослідження структурно-функціональної органі­зації плазміди рSM1 та створення вектора для ціанобактерії Plectonema bo­ryanum: (03.00.07) / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К.За­болотного. — К., 2003. — 21 с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — [2003-07826] УДК 579.252:582.232

2587. Сень О.В. Особливості прояву гетерозису у гібридів озимого жита з домінантною короткостеблістю та їх використання в селекції: (06.01.05) / Ін-т землеробства Укр. акад. аграр. наук. — К., 2003. — 16 с.: табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (7 назв). — [2003-07839] УДК 631.527.5:633.14+633.14"324"

2588. Сєндаула І.Є. Продуктивність і біологічні особливості помісей першо­го покоління від схрещування маток цигайської породи і баранів асканій­ської селекції: (06.02.01) / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т тваринництва. — Х., 2003. — 21 с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв). — [2003-07846]

УДК 636.37.082.26

2589. Сивик А.Є. Метаболічна і продуктивна дія протеїново-мінеральної добавки для овець: (03.00.04) / Ін-т біології тварин УААН. — Л., 2003. — 16 с.: табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (6 назв). — [2003-07847]

УДК 577.1:636.32/.38.085.8.087.7+636.32/.38.087.7

2590. Сиворакша О.А. Сортові особливості формування врожаю та якості насіння помідора: (06.01.06) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Біб­ліогр.: с. 17 (6 назв). — [2003-09257] УДК 635.64:631.527

2591. Слободян П.Я. Лісівничо-екологічні особливості формування осе­ред­ків всихання Picea Abies (L.) Karsten в Сколівських Бескидах: (06.03.03) / Укр. держ. лісотехн. ун-т. — Л., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (19 назв). — [2003-11538] УДК 630*111+630*18]:582.475(234.421.1)

2592. Солоненко В.М. Шкодочинність бур’янів та заходи захисту посівів ріпака ярого від них у правобереженому Лісостепу України: (06.01.13) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — [2003-13234] УДК 632.51:632.954]:633.853.49+633.853.49"321"

2593. Спрягайло О.А. Біологічні особливості та продуктивність груші за­леж­но від сорто-підщепних комбінувань в умовах Правобережного Лісостепу Ук­раїни: (06.01.07) / Уман. держ. аграр. акад. — Умань (Черкас. обл.), 2003. — 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — [2003-07866]

УДК 634.13:631.523

2594. Статник І.І. Оцінка екологічного стану та розробка природо­охо­ронних заходів для басейну річки Горинь: (03.00.16) / М-во аграр. політики Ук­раїни, Держ. агроекол. ун-т. — Житомир, 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — [2003-09274] УДК 502.17:504.61](282.247.322)

2595. Супрун І.О. Генотипові та паратипові фактори формування високо­продуктивного стада в процесі створення української червоно-рябої молочної породи: (06.02.01) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2003. — 17 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (5 назв). — [2003-09304] УДК 636.27.082.051

2596. Тичина Л.К. Екологічний моніторинг осушених гідроморфних ґрун­тів Правобережного Полісся: (03.00.16) / М-во аграр. політики України, Держ. агроекол. ун-т. — Житомир, 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16(5 назв). — [2003-11574] УДК 631.445.1/.2:631.62:502.175](477.42)

2597. Ткачик С.О. Особливості прояву ідентифікаційних ознак рослин сої (Glycine max (L.) Мerrill) та їх використання при експертизі сортів на охоро­ноздатність: (06.01.05) / Ін-т землеробства Укр. акад. аграр. наук. — К., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (5 назв). — [2003-11580] УДК 633.34:631.52

2598. Трофимчук А.М. Особливості функціонування клітинних факторів резистентності поросят за дії препарату тимуса: (03.00.13) / Львів. держ. акад. вет. медицини ім. С.З.Гжицького. — Л., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — [2003-07965] УДК 612.017+615.37]:636.47

2599. Трунов О.П. Агробіологічне обґрунтування вирощування високо­якісного насіння гороху при збиранні методом прямого комбайнування: (06.01.14) / Селекц.-генет. ін-т —Нац. центр насіннєзнавства та сортовивчення Укр. акад. аграр. наук. — О., 2003. — 17 с.: табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — [2003-07968] УДК 635.656:631.53.02:631.35

2600. Тучапський Я.В. Біолого-господарча оцінка коропа любінського ти­пу української рамчастої породи: (06.02.03) / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т риб. госп-ва. — К., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — [2003-11591] УДК 639.371.52.032

2601. Фізик І.В. Фітомеліоративні насадження в умовах північно-східної частини Волинської височини: (06.03.01) / Укр. держ. лісотехн. ун-т. — Л., 2003. —20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15 (9 назв).—[2003-11604] УДК 630*62+630*116

2602. Хом’як О.А. Залежність прояву господарсько корисних ознак ук­раїн­ської червоно-рябої молочної породи від генотипу та умов середовища: (06.02.01) / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин. — с. Чубинське (Київ. обл.), 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — [2003-13356] УДК 636.2.034.082

2603. Цап С.В. Використання побічних продуктів крохмале-патокового виробництва в годівлі курей-несучок: (06.02.02) / Львів. держ. акад. вет. меди­цини ім. С.З.Гжицького. — Л., 2003. — 18 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — [2003-08136] УДК 636.085.2:636.52/.58.034

2604. Юркевич О.О. Селекційні основи підвищення продуктивності сос­нових насаджень Рівненщини: (06.03.01) / Укр. НДІ ліс. госп-ва та агролісо­меліорації ім. Г.М.Висоцького. — Х., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (5 назв). — [2003-09579] УДК 630*56:633.877](77.81)
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   21


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка