В. Д. Одрина Свідоцтво про державну реєстрацію кв 3730 від 17. 03. 99Сторінка6/21
Дата конвертації05.05.2016
Розмір2.98 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
Кравченко Р.І. Удосконалення методів оцінки пожежної небезпеки обігрівальних електричних приладів: (21.06.02) / М-во України з питань над­звичайн. ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобил. катастрофи, Укр. НДІ пожеж. безпеки. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2003-08575] УДК 614.841.41

2275. Крамар В.Г. Вдосконалення пресово-дифузійної технології сокодо­бування в цукровому виробництві: (05.18.12) / Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — [2003-12212] УДК 664.1.034

2276. Красніков С.В. Коливання та надійність систем турбоагрегат-фун­да­мент-основа з урахуванням випадковості параметрів: (05.02.09) / Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — [2003-06085] УДК 62-192

2277. Краснопольський А.О. Аналіз та синтез систем автоматичного ке­ру­вання заходом на посадку літаків цивільної авіації на основі сучасної неста­ціонарної теорії керування: (05.07.09) / Нац. авіац. ун-т. — К., 2003. — 16 с.: іл. — Бібліогр.: с. 13 (5 назв). — [2003-12213] УДК 629.7.05

2278. Красовський Є.В. Товарознавча оцінка пористих стінових кера­міч­них виробів з використанням лушпиння соняшнику та відходів целюлозно-папе­рової промисловості: (05.19.08) / Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — [2003-06086] УДК 666.3-127

2279. Кривенко С.В. Кінетика процесу фільтрування при використанні твердої фази суспензії як допоміжного фільтрувального матеріалу: (05.17.08) / Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — [2003-06089] УДК 66.067.1

2280. Крилик Л.В. Мікроелектронні частотні перетворювачі вологості на основі напівпровідникових структур з від’ємним опором: (05.13.05) / Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15 (10 назв). — [2003-10457] УДК 621.382.2/.3

2281. Крилов Д.С. Напівпровідникові перетворювачі змінної напруги в постійну з близьким до одиниці коефіцієнтом потужності: (05.09.12) / Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (12 назв). — [2003-06094] УДК 621.314.26

2282. Кришень І.Г. Удосконалення промислової технології виробництва коксу із частково брикетованої вугільної шихти: (05.17.07) / М-во пром. політики України, Укр. держ. н.-д. вуглехім. ін-т (УХІН). — Х., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — [2003-10697] УДК 662.74

2283. Ксенофонтова В.А. Розробка методу визначення швидкості транс­портного засобу до зіткнення в результаті ДТП: (05.22.20) / Харк. нац. автомоб.-дор. ун-т. — Х., 2003. — 24 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — [2003-12216] УДК 629.3.072.17

2284. Кузькін О.Ф. Моделі і алгоритми планування і організаційного уп­равління у траспортно-складському комплексі металургійного підприємства: (05.13.22) / Нац. трансп. ун-т. — К., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — [2003-06106] УДК 338.26:[658.286:669.013

2285. Кузьменко І.М. Гідродинаміка та тепломасообмін в протитоковому контактному випаровувачі з сітчастою гофрованою насадкою: (05.14.06) / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2003. — 16, [1] с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). — [2003-08644] УДК 536.423.1

2286. Кузьмін С.П. Розробка способу пожежобезпечного відпрацьо­вуван­ня світи зближених крутих пластів: (21.06.02) / М-во палива та енергетики Ук­раї­ни, Держ. Макіїв. НДІ з безпеки робіт у гірн. пром-сті. — Макіївка (До- нец. обл.), 2003. — 21 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 19 (6 назв). — [2003-10461]

УДК 622.031.5:622.822:622.456

2287. Кукліна О.Ю. Геометричне моделювання елементів проточних час­тин діагональних турбомашин: (05.01.01) / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — [2003-10462]

УДК 514.18:62-135/-136

2288. Кукоба Л.І. Розробка способу скорочення надходження повітря в ізольовані пожежні ділянки при безціликовій виїмці вугілля і порушених бічних породах: (05.26.01) / Нац. гірн. ун-т. — Д., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — [2003-06109] УДК 622.864:622.456

2289. Кукура Ю.А. Вдосконалення технології виготовлення та експлуата­ції друкарських форм на основі модифікованого полівінілового спирту для тра­фаретного і офсетного друку: (05.05.01) / Укр. акад. друкарства. — Л., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — [2003-10463] УДК 655.3.022

2290. Кунделєв А.Ю. Гідропружне деформування фізично нелінійних ци­ліндричних оболонок: (01.02.04) / НАН України, Ін-т пробл. машинобуд. ім. А.М.Підгорного. — Х., 2003. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — [2003-06112 УДК 539.3

2291. Кусакін Ю.О. Забезпечення умов підтримання якості електричної енергії і стійкості при синхронізації і паралельній роботі суміщених електрич­них машин: (05.09.01) / Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — [2003-08649]

УДК 621.313+621.316.29

2292. Лаврентік О.О. Удосконалення технології та обладнання для елек-троконтактного наплавлення робочого шару з регламентованим розподілу влас­тивостей: (05.03.06) / Приазов. держ. техн. ун-т. — Маріуполь, 2003. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — [2003-06273] УДК 621.791.92:536

2293. Лазарєв О.О. Дослідження стійкості та чутливості елементів авто­матики на базі L-, C-негатронів: (05.13.05) / Вінниц. держ. техн. ун-т. — Вінниця, 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — [2003-06276] УДК 621.38

2294. Лазько О.В. Моделі і методи забезпечення безвідмовності радіо­електронних пристроїв шляхом підвищення ефективності параметричного синтезу компонентів: (01.05.02) / Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (26 назв). — [2003-08655] УДК 621.396.6

2295. Ламбін В.М. Обґрунтування і розробка методики визначення гео­метричних параметрів підйомно-транспортних засобів: (05.24.01) / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2003. — 16 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 12—13 (11 назв). — [2003-06277] УДК 528.482

2296. Ланських Є.В. Моделі та методи системного проектування інфор­маційних освітніх систем дистанційного навчання: (05.13.06) / Черкас. держ. техн. ун-т. — Черкаси, 2003. — 16 с.: іл. — Бібліогр.: с. 13 (11 назв). — [2003-08657] УДК 681.518:37.018.4

2297. Левенстам М.В. Взаємодія утримуючої споруди із зсувною ґрунто­вою масою: (05.23.02) / Держ. НДІ буд. конструкцій. — К., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (5 назв). — [2003-06284]

УДК 624.131.52/.53:624.154/.155

2298. Левченко К.А. Обґрунтування параметрів високоградієнтної магніт­ної сепарації окислених залізистих кварцитів: (05.15.08) / Нац. гірн. ун-т. — Д., 2003. — 17 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — [2003-12226]

УДК 622.778:622.341

2299. Липський В.Т. Методичні основи формування банку геопросто­ро­вих даних топографічних цифрових карт: (05.24.01) / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2003. — 27 с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 24—25 (11 назв). — [2003-06290] УДК 528.93

2300. Лісний О.Б. Комп’ютерне моделювання тепломасообміну та гідро­ди­на­міки при електронно-променевому переплаві сплавів на основі титану: (05.16.07) / НАН України, Ін-т електрозварювання ім. Є.О.Патона. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — [2003-10570]

УДК 004.94:669.187.52:669.295

2301. Ліщенко І.Г. Підвищення вихідних характеристик багатоциклового ра­діально-поршневого гідромотора шляхом оптимізації параметрів: (05.05.17) / Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (18 назв). — [2003-10572] УДК 621.225.5-1

2302. Ложечніков В.Ф. Багатовимірне цифрове управління барабанними парогенераторами: (05.13.07) / Одес. нац. політехн. ун-т. — О., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2003-08666] УДК 621.18

2303. Ломовцев П.Б. Діагностика енергетичної ефективності холодильних і теплонасосних систем: (05.05.14) / Одес. держ. акад. холоду. — О., 2003. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (6 назв). — [2003-06298] УДК 621.57.011

2304. Лопачак О.М. Засоби опрацювання сигналів дозиметричних детек­то­рів: (05.13.05) / Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2003. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — [2003-12263] УДК 621.3.084.89

2305. Лопухіна О.О. Удосконалення процесу сатурації у виробництві цук­ру: (05.18.12) / Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Х., 2003. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — [2003-10575] УДК 664.1.04

2306. Луговська О.І. Структура та високопольова модифікація поверхонь поділу в нанокристалічних тугоплавких металах: (01.04.07) / НАН України, Наук.-техн. центр електорофіз. обробки. — Х., 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (18 назв). — [2003-08669] УДК 669.018.45

2307. Лукашевич Є.А. Розробка біотехнології очистки стічних вод і ви­роб­ництва біогазу на відходах молочних заводів: (03.00.20) / Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — [2003-06301] УДК 628.35:637.1/.3

2308. Лукашенко С.В. Підвищення ефективності обробки жировміщую­чих стічних вод м’ясомолочної промисловості: (05.23.04) / Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — [2003-10578] УДК 628.34

2309. Луханін М.І. Моделювання залізничних транспортних коридорів на базі поширених мереж Петрі: (05.22.20) / Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — [2003-06306]

УДК 656.22.072/.073

2310. Люта Н.В. Методи технологічних розрахунків нафтопроводів при послідовному перекачуванні різносортних нафт: (05.15.13) / Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (10 назв). — [2003-08672] УДК 622.692.4.052

2311. Лютак І.З. Розробка методики та пристрою для контролю техніч­ного стану технологічного обладнання автомобільних газонаповнюючих ком­пре­сорних станцій: (05.11.13) / Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — [2003-06309] УДК 621.643:620.178.32+620.179.16

2312. Лютий О.П. Методи оцінювання параметрів несиметрії і несину­со­їдальності режимів у системах електропостачання з різкозмінним навантажен­ням: (05.04.02) / НАН України, Ін-т електродинаміки. — К., 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — [2003-10585] УДК 621.316.7

2313. Ляшок І.О. Механізм зміни ступеню полімеризації і молекулярно-масового розподілу при попередньому дозріванні лужної целюлози у віскозному виробництві: (05.17.15) / Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — [2003-06310] УДК 677.463.021.123.2

2314. Маглюй С.А. Синтез цифрових регуляторів локальних систем керу­вання основними параметрами газотурбінного двигуна: (05.13.07) / М-во пром. політики України, Наук.-вироб. корпорація "Київ. ін-т автоматики". — К., 2003. — 20, [1] с., включ. обкл. с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — [2003-08675]

УДК 62-135:681.515

2315. Магорівська Г.Я. Технологія одержання нафтополімерних смол з використанням кремнійорганічних пероксидів: (05.17.04) / Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — [2003-12272] УДК 678.7.044

2316. Мадай В.С. Електромагнітні процеси в намагнічувальних системах інформаційно-вимірювальних комплексів контролю параметрів магнітотвердих матеріалів: (05.09.05) / Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2003. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2003-06311] УДК 621.3.01

2317. Мазняк З.О. Дослідження процесу ультрафільтраційного концен­тру­вання сколотин та його апаратурне оформлення: (05.18.12) / Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Х., 2003. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 13—15 (15 назв). — [2003-12273] УДК 664.067.3:637.147

2318. Мазорчук М.С. Моделювання розвитку виробництва з урахуванням залучення додаткових інвестицій: (05.13.22) / Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є.Жу­ковського "Харк. авіац. ін-т". — Х., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (19 назв). — [2003-06312] УДК 658.152+658.589:658.152

2319. Мазур І.А. Удосконалення гідромеханічних систем спеціальних ма­шин колесопрокатного виробництва: (05.05.08) / Нац. металург. акад. наук. — Д., 2003. — 18 с.: іл. — Бібліогр: с. 15—16 (6 назв). — [2003-10647]

УДК 621.771.29:621.226

2320. Маїк Л.Я. Удосконалення процесів виготовлення полімерних форм лазерним гравіюванням для маркування продукції: (05.05.01) / Укр. акад. друкарства. — Л., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (10 назв). — [2003-10590] УДК 665.224.2/.3+655.3.022.1

2321. Майкова С.В. Основи технології сумісної окиснювальної переробки олефінів фракції С4: (05.17.04) / Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — [2003-06339] УДК 547.313

2322. Максюта І.М. Вплив пасивуючої плівки на електрохімічну пове­дін­ку літієвого електроду в джерелах струму з неводним електролітом: (05.17.03) / Укр. держ. хім.-технол. ун-т. — Д., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (17 назв). — [2003-06343] УДК 621.357.7:544.6.076.358.3

2323. Малінова Н.Я. Розробка технології комплексного ферментного пре­па­рату в-фруктофуранозидази з біомаси дріжджів роду Saccharomyces: (03.00.20) / Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (10 назв). — [2003-06348] УДК 663.15:577.152.3:664.165

2324. Мамедов А.М.о. Управління територіальним розвитком міста з ви­ко­ристанням методу оптимізації моделі витрати-випуск: (05.23.20) / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — [2003-12277] УДК 711.454

2325. Манакова Н.О. Методи та алгоритми корекції інформації при уп­равлінні регіональними інженерними мережами: (05.13.06) / Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — [2003-06351]

УДК 004.6

2326. Манзюк Е.А. Підвищення працездатності циліндричних кінема­тич­них пар з розривами поверхонь у ротаційних системах: (05.02.02) / Технол. ун-т Поділля. — Хмельницький, 2003. — 22 с.: іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (7 назв). — [2003-12278] УДК 621.01-231.2:687.053.1/.3

2327. Мансур М. Обґрунтування та реалізація методів і пристроїв електро­магнітної технології для пригнічення личинок комах у тваринництві: (05.09.16) / Харк. держ. техн. ун-т с.-г. госп-ва. — Х., 2003. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (5 назв). — [2003-10653] УДК 621.31:632.935.4

2328. Маншилин О.Г. Оптимізація технології вальцювання-розділення ар­ма­турних профілів методом контрольованого розривання: (05.03.05) / Донец. нац. техн. ун-т. — Донецьк, 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — [2003-10654] УДК 621.771.2

2329. Мартинюк С.Є. Широкосмугові двополяризаційні смужкові антенні решітки: (05.12.07) / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2003. — 17 с., включ. обкл. с.: іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (7 назв). — [2003-08683]

УДК 621.396.67

2330. Марущак У.Д. Пластифіковані портландцементи з високою міцніс­тю в ранньому віці: (05.17.11) / Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв) . — [2003-06355]

УДК 666.942.015

2331. Марченко Я.С. Розробка методів оцінки та оперативного контролю технологічних властивостей вугілля та їх сумішей для коксування: (05.17.07) / М-во пром. політики України, Укр. держ. н.-д. вуглехім. ін-т (УХІН). — Х., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — [2003-08686]

УДК 662.74

2332. Масляненко Є.В. Міцність та деформативність збірних металево­дерев’яних гіперболічних покриттів: (05.23.01) / Одес. держ. акад. буд-ва та архіт. — О., 2003. — 24 с.: іл. — Бібліогр.: с. 20—21 (7 назв). — [2003-12280]

УДК 624.01.044/.046

2333. Мацулевич О.Є. Апроксимація дискретно представлених кривих у полярній системі координат за критерієм найменших граничних відхилень: (05.01.01) / М-во аграр. політики України, Таврійс. держ. агротехн. акад. — Мелітополь, 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — [2003-06362]

УДК 514.8

2334. Мачулянський О.В. Оптичні властивості ультрадисперсних конден­сатів металів: (05.27.01) / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — [2003-10664]

УДК 535.3:621.315

2335. Медведовський Я.С. Технологія м’ясних фаршевих виробів з біоло­гічно активними речовинами: (05.18.16) / Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2003. — 17 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (14 назв). — [2003-10666]

УДК 637.52.03

2336. Мелещик В.А. Обґрунтування та розробка науково-технічних умов високопродуктивного процесу точіння зносостійких чавунів: (05.03.01) / Донец. нац. техн. ун-т. — Донецьк, 2003. — 26 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 22—23 (8 назв). — [2003-10667] УДК 621.91.025:669.13.018.256

2337. Мельник О.В. Підвищення несучої здатності гідродинамічного упор­ного підшипника з плаваючим диском суднових турбомашин: (05.08.05) / Укр. держ. мор. техн. ун-т ім. адмірала Макарова. — Миколаїв, 2003. — 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (7 назв). — [2003-06364] УДК 629..03:621.822.2

2338. Мельничук О.Ю. Врахування інженерно-геологічних умов при гро­шо­вій оцінці земель населених пунктів: (05.24.04) / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — [2003-06366] УДК 332.64

2339. Миндюк Я.Л. Нефелометричний аналізатор аерозолей: (05.11.13) / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — [2003-06370] УДК 543.43

2340. Мінєєва Ю.В. Підвищення тягових властивостей трамвайних ваго­нів: (05.22.09) / М-во трансп. України, Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В.Лазаряна. — Д., 2003. — 21 с., включ. обкл. с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — [2003-07052] УДК 629.43.03

2341. Мкртичьян Д.І. Удосконалення технічних умов навантаження та кріплення штабельних вантажів на відкритому рухомому складі: (05.22.20) / Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2003. — 21 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (9 назв). — [2003-07056] УДК 656.223.2.073

2342. Москалюк І.В. Комплексна переробка яблук в консервовані продук­ти: (05.18.13) / Одес. держ. акад. харч. технологій. — О., 2003. — 15 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 12—13 (8 назв). — [2003-10679] УДК 664.85.03:634.11

2343. Мостіпан О.М. Розробка параметрів пулерних механізмів швейних машин: (05.05.10) / Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — [2003-12434] УДК 687.053

2344. Мохаммад Махмуд Мохаммад Дарвіш. Багатопараметровий елек­тромагнітний метод та прилад, заснований на комп’ютерних універсальних функ­ціях перетворення: (05.11.13) / Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2003. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (6 назв). — [2003-10681]

УДК 620.179.14

2345. Мухін В.Г. Оптимізація мережі поштового зв’язку України: (05.12.02). / Одес. нац. акад. зв’язку ім. О.С.Попова. — О., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2003-07072] УДК 656.8:658.51

2346. Мухіна М.П. Розробка автоматизованої системи управління проце­сом блискавкозахисту бортового обладнання: (05.13.03) / Нац. авіац. ун-т. — К., 2003. — 21 с., включ. обкл. с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — [2003-10684] УДК 629.735.067-758.37

2347. Надригайло Т.Ж. Математичне моделювання багатофазних середо­вищ в зливку, що твердне: (05.14.06) / Ін-т техн. теплофізики НАН України. — К., 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — [2003-10713]

УДК 519.876.5:621.746

2348. Налівкін М.О. Одержання та дослідження умов вирощування гра­дієнт­них кристалів твердих розчинів вісмут-сурма: (05.02.01) / НАН України, Ін-т монокристалів. — Х., 2003. — 16 с.: іл. — Бібліогр.: с. 13 (7 назв). — [2003-08713] УДК 546.86/.87:548.55

2349. Недобійчук Т.В. Розробка технології сушіння кисломолочного сиру в завислому шарі: (05.18.04) / Одес. нац. акад. харч. технологій. — О., 2003. — 17 с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — [2003-10717]

УДК 637.33.026

2350. Ніжанковський С.В. Вирощування оптичних кристалів сапфіру методом горизонтальної спрямованої кристалізації з використанням відновних газових середовищ: (01.04.07) / НАН України, Наук.-технол. комплекс "Ін-т монокристалів", Н.-д. від-ня "Оптич. та конструкц. кристали". — Х., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — [2003-10719]

УДК 548.522:549.517.1

2351. Ніколаєв О.В. Розробка методики та пристрою контролю пара­мет­рів технічного стану технологічних об’єктів підземних сховищ газу в умовах До­нецького басейну: (05.11.13) / Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ , 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — [2003-08773] УДК 622.691.2:658.562](477.6)

2352. Ніколаєва О.К. Вплив індукційного прогріву на міцнісні характе­ристики залізобетонних виробів: (05.23.05) / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2003. — 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — [2003-08774]

УДК 621.365.5+666.97.035

2353. Овсяник А.В. Розробка комплексної ресурсозберігаючої технології ути­лізації волокномістких відходів в картонно-паперовій промисловості: (21.06.01) / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — [2003-08783] УДК 628.3:676.088

2354. Огієнко С.А. Підвищення тяги стаціонарного плазмового двигуна шля­­хом впливу на рух нейтральних часток робочого тіла у прискорювальному каналі: (05.07.05) / Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харк. авіац. ін-т". — Х., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (17 назв). — [2003-11378]

УДК 533.9.07:629.7.036

2355. Одарченко А.М. Вплив мікробного полісахариду "ксантан" на якість заморожених плодоовочевих паст в процесі їх зберігання у замороже-ному стані: (05.18.15) / Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Х., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (12 назв). — [2003-12445]

УДК 547.458.1:664.8.037.5

2356. Оксамитна Л.П. Методи та засоби самоорганізації моделі знань в автоматизованих системах контролю знань та навчання: (05.13.06) / Черкас. держ. технол. ун-т. — Черкаси, 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — [2003-08792] УДК 681.518:378.147

2357. Орел В.І. Вплив додатків поліакриламіду на втрати напору в рапто­вих звуженнях і розширеннях труб: (05.23.16) / Укр. держ. ун-т вод. госп-ва та природокористування. — Рівне, 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв) та в підрядк. прим. — [2003-08801] УДК 532.55.01:532.517.4

2358. Орлов Д.В. Розвинення теорії і розробка технології гвинтового пре­су­вання титана і міді: (05.03.05) / Донец. нац. техн. ун-т. — Донецьк, 2003. — 18 с., включ. обкл. с.: іл. — Бібліогр.: с. 14 (9 назв). — [2003-08802]

УДК 621.777.04

2359. Ортіс Родрігес С. Вплив вихідних параметрів на розрахункові мо­делі будівель в складних умовах будівництва: (05.23.01) / Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт. — Д., 2003. — 21 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — [2003-08803] УДК 624.04:69.03.059

2360. Осієвський С.В. Метод формування графіка реалізації запитів користувачів та транзакцій для підвищення оперативності управління мережною базою даних телекомунікаційної мережі: (05.12.02) / М-во трансп. України, Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — [2003-08804] УДК 004.7:621.39

2361. Осіпчук Н.В. Розробка технології безалкогольних напоїв профілак­тичного напряму з рослинної сировини: (05.18.07) / Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — [2003-11389]

УДК 663.813

2362. Остап В.П. Методи опису та розпізнавання дактилоскопічних зо­бражень для створення інформаційно-вимірювальних систем: (05.11.16) / НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В.Карпенка. — Л., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — [2003-12454] УДК 004.932.72’1

2363. Остап О.П. Корекція характеристик підсилювальних пристроїв для реалізації шумового узгодження з джерелом сигналу в інформаційно-вимірю­вальних системах: (05.11.16) / НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В.Карпенка. — Л., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — [2003-12455]

УДК 621.375.4:621.317.32

2364. Павленко Ю.О. Підвищення якості сталевих виробів мікролегуван­ням та вдосконаленням способу введення модифікаторів у ківш: (05.16.02) / Нац. металург. акад. України. — Д., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — [2003-12775] УДК 669.18.046.51

2365. Павлишко А.В. Комплексне геометричне моделювання спряжених нелінійчатих поверхонь без інтерференції на базі сучасної комп’ютерної тех­нології: (05.01.01) / М-во аграр. політики України, Таврійс. держ. агротехн. акад. — Мелітополь, 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — [2003-07203]

УДК 514.18:004

2366. Павлова Г.О. Розробка нормативного забезпечення технологій скла­дання з’єднань з натягом при індукційному нагріві: (05.01.02) / Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — [2003-10818] УДК 006.015.5:621.715:621.365.5

2367. Панасенко О.Т. Удосконалення індукторів-струмопроводів на осно­ві аналізу імпульсних електродинамічних зусиль: (05.09.13) / Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — [2003-12780] УДК 621.318.014.33:537.85

2368. Пантєлєєва Н.М. Метод синтезу цифрових пристроїв за умовами надійності на основі альтернативних форм представлення інформації: (05.13.05) / НАН України, Ін-т пробл. моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова. — К., 2003. — 21 с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — [2003-10821] УДК 004.3:519.713

2369. Паньків М.Р. Обґрунтування конструктивно-технологічних пара­мет­рів гвинтово-еліпсного очисника бурякозбиральних машин: (05.05.11) / Терноп. держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — Т., 2003. — 21 с., включ. обкл. с.: іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — [2003-07211] УДК 631.356.2.02

2370. Петращук С.А. Забезпечення міцності при термоударах електрон­них елементів, герметизованих компаундом: (05.27.06) / Херсон. держ. техн. ун-т. — Херсон, 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2003-07228] УДК 621.38+539.4.01:[621.315.316:621.38.032

2371. Петриченко О.В. Моделі та алгоритми розробки баз даних інфор­маційних систем з використанням цільового програмування: (05.13.06) / Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — [2003-12790] УДК 004.65

2372. Петросьянц А.П. Розробка біотехнології отримання гідролітичного ферментного препарату з б-галактозидазною активністю: (03.00.20) / Одес. нац. акад. харч. технологій. — О., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — [2003-12791] УДК 577.152.3

2373. Петрушак В.С. Розробка фазочастотного методу та засобу для під­ви­щення точності ротаційного віскозиметра: (05.11.13) / Київ. нац. ун-т технологій і дизайну. — К., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2003-10832] УДК 621.376.3:621.317.77

2374. Петрушин О.Г. Зрушення та деформації земної поверхні при під­роб­ці тектонічних порушень пологими вугільними пластами: (05.15.01) / Донец. нац. техн. ун-т. — Донецьк, 2003. — 21 с., включ. обкл. с. — Бібліогр.: с. 18 (5 назв). — [2003-10833] УДК 622.83

2375. Пивоваров Є.П. Технологія драглеподібної десертної продукції з ви­користанням систем крохмаль-функціональний полісахарид: (05.18.16) / Харк. держ. ун-т харчування і торгівлі. — Х., 2003. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — [2003-10835] УДК 641.85+664.144]:664.856:664.2

2376. Пискун Т.В. Діоксидцирконієві неформовані вогнетриви для футе­рівки індукційних печей виробництва прецизійних сплавів: (05.17.11) / Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 13—16 (18 назв). — [2003-11394] УДК 666.762.5:669.043.1

2377. Підопригора Д.М. Система підтримки прийняття рішень для управ­ління процесами передавання рідинних вантажів в умовах динамічних обме­жень: (05.13.07) / Одес. нац. політехн. ун-т. — О., 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (22 назви). — [2003-13072] УДК 681.5:65.012.123:629.543.07/.08

2378. Пінчук Н.Д. Процеси пресування і спікання порошкових сумішей на основі гідроксиапатиту і склоутворюючих компонентів і розробка нового композиційного біоматеріалу: (05.16.06) / НАН України, Ін-т пробл. матеріало­знав­ства ім. І.М.Францевича. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — [2003-07236] УДК 621.762/.763

2379. Плахотний О.П. Електроерозійне формування непрофільованим дро­тяним електродом фасонного ріжучого інструменту для високообертової обробки: (05.03.07) / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2003. —20 с.: іл., табл.—Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв).—[2003-10841] УДК 621.9.048

2380. Плєшков С.П. Автоматизація управління енергоспоживанням в сільсь­когосподарському виробництві в умовах невизначеності: (05.13.07) / Кіровогр. держ. техн. ун-т. — Кіровоград, 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — [2003-10842] УДК 658.26.011.56:63

2381. Поліщук В.А. Удосконалення систем змащування суднових ГТД шля­хом застосування функціональних термочутливих елементів: (05.08.05) / Укр. держ. мор. техн. ун-т ім. адмірала Макарова. — Миколаїв, 2003. — 22 с.: іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (15 назв). — [2003-11405] УДК 629.5.063.7:621.438

2382. Полковніченко Д.В. Вдосконалення діагностування обмоток ко­роткозамкнених асинхронних електродвигунів на основі контролю параметрів робочого режиму: (05.09.01) / Донец. нац. техн. ун-т. — Донецьк, 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — [2003-10844] УДК 621.313.33.045

2383. Поляков Г.О. Методи ущільнення даних без втрат інформації з ви­користанням конкуруючих моделей інформаційного джерела: (05.13.06) / Нац. авіац. ун-т. — К., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — [2003-10846] УДК 519.72:681.51

2384. Пономарчук О.В. Безлужні склокристалічні матеріали з реакційно зформованою структурою: (05.17.11) / Укр. держ. хім.-технол. ун-т. — Д., 2003. — 16 с.: іл.. табл. — Бібліогр.: с. 12—13 (10 назв). — [2003-12802] УДК 666.266

2385. Попов С.В. Дрібнозернисті щільні бетони зі спеціальними властивостями на заповнювачах із кам’яновугільних і антрацитових золошлакових матеріалів ТЕС Донбасу: (05.23.05) / Донбас. держ. акад. буд-ва і архіт. — Макіївка (Донец. обл.), 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — [2003-08942] УДК 666.973.2

2386. Прийомко О.О. Використання спекл-методу вимірювання просто­рової конфігурації для метрологічного забезпечення виробництва: (05.11.15) / Держ. ком. України з питань техн. регулювання та спожив. політики, Харк. держ. НДІ метрології. — Х., 2003. — 20 с.: іл. — Екз. деф. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — [2003-08946] УДК 006.91:681.7.069.24

2387. Притчин С.Е. Удосконалення технології вирощування зливків крем­нію з рівномірним розподілом кисню: (05.27.06) / Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — [2003-12807]

УДК 621.315.59:548.55

2388. Прус В.В. Діагностика електротехнічної сталі статорів та паспорти­зація асинхронних двигунів в процесі ремонту: (05.09.01) / НАН України, Ін-т електродинаміки. — К., 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — [2003-10856] УДК 621.313.333

2389. Пчелінцев Д.В. Підвищення ефективності очищення суднових наф­то­вмісних вод у коалесцувальній сепараційній установці: (05.08.05) / Севастоп. нац. техн. ун-т. — Севастополь, 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — [2003-12812] УДК 629.5.064-79

2390. Радченко С.А. Розробка методів розрахунку напружено-деформо­ваного стану згину труби як елемента трубопровідної системи: (01.02.04) / Ін-т пробл. міцності ім. Г.С.Писаренка НАН України. — К., 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — [2003-13078] УДК 539.4:621.643

2391. Рамірес М.Т. Аналіз, моделювання та управління потоковими про­це­сами автоматизованого комплексу транспортування нафти: (05.13.06) / Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харк. авіац. ін-т". — Х., 2003. — 20 с.: іл., табл.—Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв).—[2003-11410] УДК 519.876.2:658.012.374

2392. Рахмуни М. Алгоритмічні методи підвищення точності коректо­ва­ного гіроскопічного компаса: (05.11.03) / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — [2003-11413] УДК 531.383:629.5.05

2393. Ревякіна О.О. Удосконалювання циліндричних передач із арковими зубцями синтезом за критеріями їх працездатності: (05.02.02) / Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2003. — 24 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (12 назв). — [2003-11416] УДК 621.83

2394. Рибалов А.О. Конвективний теплообмін і енергозбереження при охолодженні арматурного прокату на дрібносортних станах: (05.14.06) / Нац. металург. акад. України . — Д., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — [2003-08951] УДК 621.771.25:621.1

2395. Рижий О.П. Обґрунтування параметрів багатоярусного агромеліора­тив­ного розпушувача: (05.05.11) / Львів. держ. аграр. ун-т. — Л., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — [2003-13082] УДК 631.31.02

2396. Риндюк В.О. Організація систем захисту інформації на основі мето­дів нечітких множин: (05.13.21) / НАН України, Ін-т пробл. моделювання в енер­­гетиці ім. Г.Є.Пухова. — К., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — [2003-09248] УДК 004.056:510.22

2397. Розгон В.А. Нормування водоподачі на зрошувальні системи: (06.01.02) / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т гідротехніки і меліорації. — К., 2003. — 16, [1] с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15. — [2003-13083]

УДК 631.672(477.7)

2398. Романенко А.В. Аналіз і синтез магнітних систем давачів лінійних переміщень: (05.09.01) / Донец. нац. техн. ун-т. — Донецьк, 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — [2003-13086] УДК 621.318.042.08

2399. Росоха С.В. Анімаційне комп’ютерне моделювання деяких процесів в задачах пожежної безпеки: (05.01.01) / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2003. — 21 с., включ. обкл. с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — [2003-07644] УДК 004.92+514.18]:614.84

2400. Рохман Б.Б. Моделювання процесів переносу в надшаровому прос­торі реактора з циркулюючим киплячим шаром: (05.14.06) / Нац. техн. ун-т Ук­раїни "Київ. політехн. ін-т". — К., 2003. — 16, [3] с. с.: іл. — Бібліогр.: с. 15 (13 назв). — [2003-08958] УДК 533.6:536.24:621.1

2401. Рудченко Ю.А. Вибір ефективних організаційно-технологічних рішень по улаштуванню та ремонту підлог цивільних будівель з використанням сучасних будівельних матеріалів: (05.23.08) / Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт. — Д., 2003. — 17 с.: іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). — [2003-11431]

УДК 692.53:657.47

2402. Русаловський В.Б. Дослідження багатофазних імпульсних перетво­рювачів з ШІМ-регулюванням та розробка методики їх проектування: (05.12.13) / Одес. нац. акад. зв’язку ім. О.С.Попова. — О., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — [2003-13091] УДК 621.314

2403. Русанов Р.І. Удосконалювання технології агломерації з метою пере­робки збагаченого мартенівського шлаку: (05.16.02) / Донец. нац. техн. ун-т. — Донецьк, 2003. — 14 с.: табл. — Бібліогр.: с. 11—12 (8 назв). — [2003-13092]

УДК 669.183:669.162

2404. Савіна М.Ю. Двовимірна модель та метод розрахунку переносу за­бруднюючих речовин у відкритих потоках: (01.02.05) / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — [2003-09250] УДК 532.5:627.13

2405. Сагайдачний Д.О. Моделі й інформаційні технології оптимального розподілу ресурсу для дворівневих економічних систем в умовах невизна­ченості: (05.13.06) / Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — [2003-09251] УДК 519.2

2406. Сакало В.М. Автоматизація контролю геометричних параметрів ряд­ка рослин у системі точного землеробства: (05.13.07) / Кіровогр. держ. техн. ун-т. — Кіровоград, 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — [2003-11436]

УДК 631.319.3

2407. Самарін О.Є. Удосконалення технологічних режимів та конструк­тивних параметрів робочих органів кукурудзозбиральних комбайнів: (05.05.11) / М-во аграр. політики України, Крим. держ. аграр. ун-т. — Сімф., 2003. — 25 с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 23—24 (7 назв). — [2003-07824]

УДК 631.355

2408. Сандул О.О. Дослідження та математичне моделювання процесу фор­мування екструзією вибродженого тіста: (05.18.12) / Нац. ун-т харч. техно­логій. — К., 2003. — 18 с., включ. обкл. с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — [2003-11440] УДК 664.654.083

2409. Саркісян М.В. Удосконалення методів психологічного і примусо­вого регулювання швидкостей руху на автомобільних дорогах: (05.01.04) / Харк. нац. автомоб.-дор. ун-т. — Х., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — [2003-07831] УДК 656.11.053

2410. Семенченко Д.А. Обґрунтування параметрів виконавчого органа про­хідницьких комбайнів з аксіальними коронками: (05.05.06) / Донец. нац. техн. ун-т. — Донецьк, 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — [2003-11443] УДК 622.232.83.051

2411. Семків О.М. Розробка епоксидних композиційних матеріалів з по­ни­женою горючістю та поліпшеними експлуатаційними властивостями: (21.06.02) / Акад. пожеж. безпеки України. — Х., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — [2003-13105] УДК 678.049.91.046

2412. Сергієнко М.Є. Закономірності формування навантажень на коліс­ний трактор при імпульсних збуреннях сейсмоджерела: (05.22.02) / Харк. нац. автомоб.-дор. ун-т. — Х., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — [2003-07840] УДК 629.3.014.2

2413. Сергієнко Р.П. Побудова та дослідження радіаційної температурної шкали: (05.11.15) / Держ. ком. України з питань техн. регулювання та спожив. по­лі­тики, Харк. держ. НДІ метрології. — Х., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (22 назви). — [2003-07841] УДК 006.91:536.521+536.521

2414. Сергєєв О.О. Підвищення вірогідності телевізійних засобів конт­ролю м’ясопродуктів на трихінельоз: (05.11.13) / Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — [2003-11523] УДК 57.086.2:621.397

2415. Сердюк В.І. Ефективні методи організації використання засобів ме­ха­нізації в будівництві: (05.23.08) / Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2003. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — [2003-13221] УДК 69-5

2416. Сичов А.І. Розв’язок задач повзучості тонких оболонок з ураху­ванням пошкоджуваності, геометричної нелінійності та зсуву: (01.02.04) / НАН України, Ін-т пробл. машинобудування ім. А.М.Підгорного. — Х., 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — [2003-07852] УДК 539.3

2417. Сілантьєва Ю.О. Підвищення ефективності контрейлерних пере­везень: (05.22.01) / Нац. транспорт. ун-т. — К., 2003. — 16 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14 (6 назв). — [2003-07854] УДК 656.073.235(100)

2418. Сілін Р.С. Технологічна система підвищення точності фрезерування деталей приладів: (05.11.14) / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2003. — 21 с., включ. обкл. с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (12 назв). — [2003-09262] УДК 621.914.3.01

2419. Скляров В.О. Міцність і розрахункові характеристики анкерних бол­тових з’єднань на модифікованих акрилових клеях: (05.23.01) / Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. — Полтава, 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — [2003-11535] УДК 621.882.64-112.83:691.58

2420. Смірнов А.В. Дослідження і чисельне моделювання робочого про­цесу безмастильних багатоелементних ущільнень поршневих компресорів: (05.05.15) / Сум. держ. ун-т. — Суми, 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв). — [2003-11541] УДК 621.512/.513-762

2421. Смірнова Л.М. Прогнозування ресурсу робочих коліс турбо­комп­ресорів з урахуванням випадковості розладу та навантаження: (05.02.09) / Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (7 назв). — [2003-07859] УДК 539.4:621.515-253

2422. Смоланов І.М. Газовиділення з відбитого вугілля в шахтних бунке­рах і розрахунок параметрів їх провітрювання: (05.15.11) / НАН України, Ін-т фізики гірн. процесів. — Донецьк, 2003. — 17 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — [2003-11542] УДК 622.411:622.45

2423. Смолянюк Н.В. Напружено-деформований і граничний стани стале­бетонних плит перекриттів: (05.23.01) / Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2003. — 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 19 (6 назв). — [2003-13231]

УДК 624.042.073

2424. Совач С.О. Технологія ремонту багатошарових рубероїдних покрі­вель з використанням інфрачервоного випромінювання: (05.23.08) / Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2003. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15. — [2003-11544]

УДК 692.432.059.25:691.16

2425. Соколов Д.Л. Геометричне моделювання та ідентифікація резуль­тату обкатки за схемою планетарного механізму: (05.01.01) / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2003. — 20, [1] с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — [2003-11545] УДК 514.18

2426. Солодка Н.О. Несуча здатність та оптимальне проектування балоч­них конструкцій з урахуванням впливу агресивних середовищ: (05.23.17) / Відкрите АТ "Укр. н.-д. та проект. ін-т сталевих конструкцій ім. В.М.Ши­мановського". — К., 2003. — 19 с.: іл.. табл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — [2003-07864] УДК 539.3:624.07+624.07

2427. Стасюк В.М. Пневматичний привод виконавчих органів ударних машин із механічним зв’язком поршня-ударника з впускними елементами: (05.02.03) / Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — [2003-11550] УДК 62-85

2428. Сташків М.Я. Оптимізація за тріщиностійкістю елементів замкну­того профілю рами самохідної коренезбиральної машини КС-6Б: (05.05.11) / Терноп. держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — Т., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — [2003-13241] УДК 631.356.2.02:621.01

2429. Сташук П.М. Удосконалення визначення тріщиностійкості залізобе­тонних конструкцій методом акустичної емісії: (05.23.01) / Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — [2003-11551] УДК 624.012.3:620.179.17

2430. Степура В.І. Технічне діагностування системи аеродромних світло­сиг­нальних вогнів у процесі експлуатації: (05.09.07) / Харк. держ. акад. міськ. госп-ва. — Х., 2003. — 21 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (16 назв). — [2003-13244] УДК 628.975:656.71.057

2431. Стрижак С.Г. Технологія млинцевого напівфабрикату з викорис­танням покращуючих добавок: (05.18.16) / Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Х., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — [2003-07874] УДК 664.683.7:664.64.016

2432. Суха І.В. Розробка полімерних композитів з наповнювачами, моди­фікованими полімерними четвертинними амонієвими солями: (05.17.06) / Укр. держ. хім.-технол. ун-т. — Д., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (11 назв). — [2003-11555] УДК 678.046

2433. Талал Аль-Ас. Поведінка асинхронного навантаження в вузлах енер­го­систем при відхиленнях напруги і частоти: (05.14.02) / Донец. нац. техн. ун-т. — Донецьк, 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — [2003-09308] УДК 621.313.072

2434. Тарасенко В.В. Методи структурно-версійного резервування та за­со­би реалізації відмовостійких бортових цифрових систем управління з програ­мованою логікою: (05.13.03) / Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харк. авіац. ін-т". — Х., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — [2003-07884] УДК 629.7.05.017.1:681.5.09

2435. Тимчик О.В. Поліпшення теплоекологічних показників гібридних камер згоряння газотурбінного типу на основі інтенсифікації їх робочих проце­сів: (05.14.06) / НАН України, Ін-т пробл. машинобудування ім. А.М.Підгор­ного. — Х., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — [2003-07891] УДК 621.438:662.767/.769

2436. Титко О.В. Основні фактори роботи фундаментів з групи взаємоза­лежних паль при дії вертикальних навантажень: (05.23.02) / Держ. НДІ буд. конст­рукцій. — К., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — [2003-07894] УДК 624.131+624.154.1:624.131

2437. Тихевич О.О. Удосконалення методики узгодження параметрів віт­ротурбіни та асинхронізованого синхронного генератора вітроенергетичної ус­та­нов­ки: (05.14.08) / НАН України, Ін-т електродинаміки. — К., 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв). — [2003-11573] УДК 621.311.245:621.313.322

2438. Тищик С.М. Підвищення ефективності розподілу природного газу в умовах обмежених постачань: (05.23.03) / Донбас. держ. акад. буд-ва і архіт. — Макіївка (Донец. обл.), 2003. — 17 с.: іл. — Бібліогр.: с. 13 (7 назв). — [2003-07896] УДК 696.2

2439. Тіхосова Г.А. Технологія одержання однотипної трести розстилан­ням лляної соломи: (05.18.03) / Херсон. держ. техн. ун-т. — Херсон, 2003. — 21 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — [2003-07897]

УДК 633.521:631.56

2440. Ткачова Т.М. Удосконалення технології одержання лляного волок­на цільового призначення: (05.18.03) / Херсон. держ. техн. ун-т. — Херсон, 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (4 назви). — [2003-07960]

УДК 677.11.02

2441. Токар Л.О. Вдосконалення гідравлічних розрахунків параметрів во­допровідної мережі осушувальних та осушувально-зволожувальних систем з ура­хуванням стохастичної природи факторів: (05.23.16) / Укр. держ. ун-т вод. госп-ва та природокористування. — Рівне, 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — [2003-11583] УДК 532:626/627

2442. Топчій О.А. Удосконалення технології виробництва варених тва­рин­них кормів: (05.18.04) / Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — [2003-13327] УДК 636.087.6

2443. Троханяк С.Р. Розробка математичних моделей багатополюсників, адаптованих до вхідної мови сучасних програм аналізу електронних схем: (01.05.02) / Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — [2003-07967] УДК 621.372.6:004.896

2444. Тулупов В.В. Автоматизована навчаюча система для підготовки оперативно-диспетчерського персоналу газотранспортних систем: (05.13.06) / Херсон. держ. техн. ун-т. — Херсон, 2003. — 21 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — [2003-07969] УДК 004.78:656.56

2445. Туровська Г.І. Інтенсифікація роботи споруд очищення малокала­мутних кольорових вод шляхом використання біопоглиначів: (05.23.04) / Укр. держ. ун-т вод. госп-ва та природокористування. — Рівне, 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — [2003-11590] УДК 628.16.067.1

2446. Тютюник В.В. Пристрій та поляризаційно-оптичний метод іденти­фі­кації горючих складових у багатокомпонентних газових середовищах: (05.11.13) / Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — [2003-09325] УДК 543.4

2447. Уланов М.М. Розробка технології денітрифікації підземної води у реакторі з фіксованою біоплівкою: (03.00.20) / Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2003. — 21 с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — [2003-09326] УДК 577.15:556.32

2448. Ус Г.О. Моделювання діалогового процесу для розробки комп’ютер­них систем підтримки прийняття рішень: (05.13.06) / НАН України, Ін-т пробл. моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова. — К., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — [2003-09328] УДК 004.42

2449. Устивицький О.О. Обґрунтування технологічних параметрів стру­мин­ного закріплення обводнених ґрунтів: (05.15.09) / Нац. гірн. ун-т. — Д., 2003. — 15, [1] с. с.: іл. — Бібліогр.: с. 13 (6 назв). — [2003-11595]

УДК 622.267:622.27

2450. Фан Ван Ван. Удосконалення системи керування рухом маломір­ного судна при стабілізації на траєкторії: (05.13.03) / Нац. ун-т "Львів. політех­ніка". — Л., 2003. — 24, [1] с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—22 (16 назв). — [2003-09330] УДК 681.52:629.5.072

2451. Фаран А.Ш. Шляхи покращення робочих характеристик вентильних двигунів середньої і великої потужності: (05.09.01) / Нац. техн. ун-т "Харк. полі­техн. ін-т". — Х., 2003. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — [2003-13337] УДК 621.313.32:621.314.572

2452. Федак С.І. Тріщиностійкість алюмінієвого сплаву АМг6 в умовах ди­намічної повзучості: (01.02.04) / Терноп. держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — Т., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — [2003-13338]

УДК 539.3/.4

2453. Федоренко М.М. Інформаційна технологія символьно-числового ана­лізу виробничо-економічних процесів для підтримки прийняття управлін­ських рішень: (05.13.06) / Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харк. авіац. ін-т". — Х., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (15 назв). — [2003-13340]

УДК 519.876:658.001.56.012.123

2454. Федоров Є.Є. Розроблення алгоритмів та програмно-апаратних за­собів систем розпізнавання мовних образів: (05.13.23) / НАН України, М-во освіти і науки України, Ін-т пробл. штуч. інтелекту. — Донецьк, 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (19 назв). — [2003-09333] УДК 004.896

2455. Феофанов А.М. Обґрунтування параметрів урахування старих гір­ничих виробок на малій глибині для охорони поверхневих об’єктів: (05.15.01) / Донец. нац. техн. ун-т. — Донецьк, 2003. — 17 с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — [2003-13342] УДК 622.83:622.1

2456. Фесенко Т.М. Розробка норм точності та допусків на виготовлення і монтаж циліндричних зубчастих передач з зачепленням Новікова: (05.02.02) / Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2003. — 24 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (9 назв). — [2003-07980] УДК 621.833

2457. Філімоненко Н.М. Оптимізація параметрів вторинних струмопід­во­дів феросплавних електропечей: (05.09.10) / Східноукр. нац. ун-т ім. Воло­ди­мира Даля. — Луганськ, 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — [2003-07982] УДК 621.365.036:669.15-198

2458. Фролова О.Г. Моделювання та оптимізація динамічних об’єктів і процесів на основі зміщених диференціальних перетворень: (01.05.02) / НАН України, Ін-т пробл. моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — [2003-09339]

УДК 621.3.01:517.97

2459. Хайрнасов С.М. Теплогідравлічні процеси в контурних теплових трубах з капілярним насосом на основі оксиду алюмінію: (05.14.06) / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — [2003-13348] УДК 536.24:621.1.016

2460. Хамід Аллах Мохаммед. Наближена нелінійна теорія релятивіст­ських та нерелятивістських автофазних приладів надвисоких частот: (05.27.02) / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2003. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — [2003-07990] УДК 621.385.01

2461. Хамуйєла Жоакім Аугушто Герра. Підвищення технічних характе­ристик безпроміжкових черв’ячних передач кінематичних ланцюгів верстатного обладнання: (05.03.01) / Кіровогр. держ. техн. ун-т. — Кіровоград, 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (9 назв). — [2003-07991] УДК 621.833.38

2462. Хані Аль-Зубі Г.Р. Оптико-електронні пристрої розпізнавання образ­­ної біомедичної інформації: (05.13.05) / Вінниц. держ. техн. ун-т. — Вінниця, 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (17 назв). — [2003-07992] УДК 681.7.069.3+621.383]:004.383.5

2463. Ховерко Ю.М. Мікроелектронні сенсори на основі КНІ-структур з рекристалізованим шаром полікремнію: (05.27.01) / Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — [2003-13351] УДК 621.315.592.084.2

2464. Хомічак Л.М. Наукове обґрунтування та розроблення способів очи­щення дифузійного соку: (05.18.05) / Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2003. — 40 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—36 (63 назви). — [2003-08131] УДК 664.1.037

2465. Хом’юк В.В. Методи та засоби паралельних перетворень векторних масивів даних: (05.13.13) / Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (23 назви). — [2003-11612] УДК 004.4

2466. Храпач Ю.О. Напружено-деформований стан і довговічність бага­то­елементних стержневих конструкцій з урахуванням дії агресивних середовищ: (05.23.17) / Відкрите АТ "Укр. н.-д. та проект. ін-т стал. конструкцій ім. В.М.Ши­мановського". — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — [2003-09444] УДК 539.3

2467. Циганок В.В. Методи отримання та обробки кардинальних експерт­них оцінок: (01.05.03) / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — [2003-09448]

УДК 681.518.2

2468. Цимбал О.В. Багатоетапна робасна адаптивна фільтрація багатока­нальних зображень дистаційного зондування: (05.07.12) / Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харк. авіац. ін-т". — Х., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — [2003-09449] УДК 621.396.96

2469. Чалєнко А.В. Дослідження стабілізованої електричної дуги і розроб­ка високоресурсного ефективного електродугового нагрівача газу: (05.09.10) / Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — [2003-08142] УДК 621.387.14:537.523.5

2470. Чаусов С.В. Обґрунтування енергозберігаючих режимів роботи си­лового електрообладнання малогабаритних комбікормових агрегатів: (05.09.16) / Таврійс. держ. агротехн. акад. — Мелітополь, 2003. — 24 с.: іл. — Бібліогр.: с. 19—20 (17 назв). — [2003-08143] УДК 631.17:631.363

2471. Чекавський Г.С. Удосконалення характеристик електротехнічного комп­лексу "протяжна лінія живлення — асинхронний електропривод": (05.09.03) / Донец. нац. техн. ун-т. — Донецьк, 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — [2003-09566] УДК 62-83:621.313.333

2472. Чекмасова І.А. Динаміка гідроагрегата та з дросельним керуванням на базі регулятора витрати: (05.05.17) / Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — [2003-11613]

УДК 621.22-543.2:621.646.3

2473. Черватюк В.Г. Геомеханічне обґрунтування параметрів і розробка комбінованого способу та засобів піддержання покрівлі на сполученнях штрек-лава в умовах нестійких порід: (05.15.11) / НАН України, Ін-т геотехн. механіки ім. М.С.Полякова. — Д., 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — [2003-11821] УДК 622.281+622.831.3

2474. Чередніченко О.Ю. Моделі, алгоритми та інформаційні технології управління розвитком соціально-економічних систем (на прикладі вищої освіти України): (05.13.06) / Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2003-13690] УДК 519.8:681.518]:378(477)

2475. Черняк Л.В. Товарознавча оцінка пентафталевих лакофарбових по­криттів: (05.19.08) / Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — [2003-11621] УДК 658.62.018:621.315.617

2476. Чуйко А.М. Використання кріас-порошків із виноградних вичавків у виробництві борошняних виробів: (05.18.16) / Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Х., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (20 назв). — [2003-13701] УДК 664.6:663.252.6.05

2477. Шаповал І.А. Система генерування електричної енергії на основі машини подвійного живлення з матричним перетворювачем: (05.09.03) / НАН України, Ін-т електродинаміки. — К., 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — [2003-09459] УДК 621.313

2478. Швехер М.Р. Вплив блокувань і гнучкості транспортної системи на надійність і продуктивність асинхронної автоматизованої лінії зборки: (05.13.07) / Севастоп. нац. техн. ун-т. — Севастополь, 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15 (5 назв). — [2003-09568] УДК 621.685.8

2479. Шевченко О.І. Обґрунтування параметрів процесу змиву продуктів збагачення з одночасним очищенням оборотної води: (05.15.11) / НАН України, Ін-т геотехн. механіки ім. М.С.Полякова. — Д., 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — [2003-09463] УДК 622.75

2480. Шевченко Р.І. Розробка технології хлібобулочних виробів з вико­ристанням рослинних білків: (05.18.01) / Одес. нац. акад. харч. технологій. — О., 2003. — 17 с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (12 назв). — [2003-09464] УДК 664.65

2481. Шендрик В.В. Робочий процес і методика розрахунку проточних частин динамічних насосів з напіввідкритими і відкритими робочими колесами: (05.05.17) / Сум. держ. ун-т. — Суми, 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — [2003-11629] УДК 621.65

2482. Шепеленко І.В. Удосконалення процесу обробки шатунних втулок поверхневим пластичним деформуванням при їх відновленні: (05.03.01) / Кіровогр. держ. техн. ун-т. — Кіровоград, 2003. — 17 с., включ. обкл. с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—15 (11 назв). — [2003-08156] УДК 621.787

2483. Шеремет В.О. Наукові основи технології термозміцнення поздовж­ньо розділеної арматури: (05.16.01) / Нац. металург. акад. України. — Д., 2003. — 18 с.: табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — [2003-13718]

УДК 669.14.018.291-015:621.785.5

2484. Шимко Р.Я. Методи розрахунку процесів формування і експуатації підземних сховищ газу України: (05.15.13) / Івано-Франків. нац. техн. ун-т наф­ти і газу. — Івано-Франківськ, 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2003-08159] УДК 622.691.2

2485. Шкварницька Т.Ю. Діагностика технічного стану авіаційних тру­бо­проводів на основі акустичних методів в процесі експлуатації: (05.22.20) / Нац. авіац. ун-т. — К., 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — [2003-11637] УДК 629.735.023.27.083

2486. Шкоруп О.І. Визначення раціональних параметрів комбінованої по­дачі вогнегасних речовин для підвищення ефективності пожежогасіння: (21.06.02) / М-во палива та енергетики України, Держ. Макіїв. НДІ з безпеки ро­біт у гірн. пром-сті. — Макіївка, 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — [2003-08161] УДК 614.842

2487. Шматко Т.В. Розробка чисельно-аналітичного методу дослідження форм коливань нелінійних пружних систем: (01.05.02) / НАН України, Ін-т пробл. машинобуд. ім. А.М.Підгорного. — Х., 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв) та в підрядк. прим. — [2003-09472] УДК 517.957:534

2488. Шостачук А.М. Напружений стан і руйнування деревини дуба при конвективно-надвисокочастотному сушінні: (01.02.04) / Терноп. держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — Т., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — [2003-13730] УДК 621.3.036.282:539.3/.4]:674.047

2489. Шпирко Т.В. Розробка біотехнології переробки зернової сировини в харчові добавки: (03.00.20) / Одес. нац. акад. харч. технологій. — О., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — [2003-11639]

УДК 664.2:664.78.01

2490. Шувякова І.В. Розвиток методів розрахунку параметрів процесу ба­га­торівчакової прокатки-розділяння на основі аналізу силової взаємодії розкату та інструменту: (05.03.05) / Ін-т чорної металургії ім. З.І.Некрасова, НАН України. — Д., 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — [2003-13732] УДК 621.771.2.06/.07

2491. Шульга К.Ю. Створення математичних моделей і алгоритмів біо­тех­нічної системи як засобу навчання штучного інтелекту: (05.13.23) / НАН України, М-во освіти і науки України, Ін-т пробл. штуч. інтелекту. — Донецьк, 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2003-09475]

УДК 004.8

2492. Юзвенко В.Ф. Методи та засоби модельної підтримки прийняття рі­шень в системах проектування та випробовування елементів механічних конст­рукцій: (05.13.06) / НАН України, Ін-т пробл. моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова. — К., 2003.—24 с.: іл. — Бібліогр.: с. 20 (8 назв).—[2003-09577]

УДК 004.925.8

2493. Юсеф Абу Айаш. Обґрунтування методики розрахунку деталей ма­шин коробчатої форми: (05.02.02) / Одес. нац. політехн. ун-т.—О., 2003.—20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — [2003-09581] УДК 620.172/178:669.017

2494. Яглицький Ю.К. Інформаційне моделювання та управління проек­тами плазово-технологічної підготовки виробництва у суднобудуванні: (05.13.22) / Укр. держ. мор. техн. ун-т ім. адмірала Макарова. — Миколаїв, 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — [2003-08167] УДК 681.518:629.5

2495. Яковенко В.Ю. Моделювання та оптимізація технологічних проце­сів очищення дифузійного соку: (05.18.05) / Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2003. — 21 с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2003-09586] УДК 664.1.054

2496. Яланецький А.Я. Удосконалення технології ігристих вин: (05.18.07) / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т винограду і вина "Магарач". — Ялта, 2003. — 18 с., включ. обкл. с.: іл., табл.—Бібліогр.: с. 14 (5 назв).— [2003-13740] УДК 663.223

2497. Ярова І.А. Метод розрахунку фланцевих з’єднань апаратів високого тиску: (05.02.02) / Одес. нац. політехн. ун-т. — О., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — [2003-09589] УДК 621.643.412:621.772.4

2498. Ярош Я.Д. Підвищення ефективності пиловловлювання батарейних циклонів за рахунок застосування елементів з жалюзійними решітками:

(05.17.08) / Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2003. — 21 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — [2003-13744] УДК 666.9.022.5:621.928.93

2499. Яхненко С.М. Гідродинамічні аспекти блочно-модульного конст­рую­вання динамічних насосів: (05.05.17) / Сум. держ. ун-т. — Суми, 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — [2003-11828] УДК 621.65

2500. Яцків Н.Г. Методи та засоби стиснення даних в розподілених комп’ютерних системах на основі кодів поля Галуа: (05.13.13) / Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — [2003-09592] УДК 004.627+004.415

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка