В. Д. Одрина Свідоцтво про державну реєстрацію кв 3730 від 17. 03. 99Сторінка5/21
Дата конвертації05.05.2016
Розмір2.98 Mb.
#171
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
Деркач І.В. Технологія в - каротинового концентрату та збагачених ним консервованих продуктів: (05.18.13) / Одес. нац. акад. харч. технологій. — О., 2003. — 18 с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (5 назв). — [2003-10250] УДК 664.863.063.94:631.13:547.979.8

2188. Дигало О.М. Ідентифікація моделей швидкості розповсюдження фронту лісової пожежі та їх практичні застосування : (21.06.02) / Акад. пожеж. безпеки України. — Х., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2003-10256] УДК 614.841.4:630

2189. Дівеєв Б.М. Обґрунтування динамічних характеристик конструкцій машин з урахуванням напружено-деформівного стану тонкостінних шаруватих елементів: (05.02.09) / Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (29 назв). — [2003-08427] УДК 62-419

2190. Дмитрієв Д.О. Забезпечення якості обробки довгомірних деталей поверхневим пластичним деформуванням з використанням полімервмісних МОТЗ: (05.02.08) / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2003. — 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — [2003-10261]

УДК 621.941:621.891

2191. Долгополова Н.В. Дослідження нестаціонарних коливань багато­шарових циліндричних оболонок: (05.02.09) / НАН України, Ін-т пробл. машинобудування ім. А.М.Підгорного. — Х., 2002. — 17 с., включ. обкл. с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — [2003-05431] УДК 539.3:534.1

2192. Долішній Б.В. Підвищення ефективності використання теплоти відпрацьованих газів газомотокомпресорів: (05.15.13) / Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16 (12 назв). — [2003-05432] УДК 621.43.068

2193. Долішній Б.С. Метод і пристрій контролю працездатності ливарних автоматичних ліній: (05.11.13) / Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2003-08431] УДК 621.74.08-52

2194. Долошицька Г.П. Окиснення та окиснювальне алкоксилювання ненасичених альдегідів: (05.17.04) / Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — [2003-11984] УДК 547.3

2195. Домбровський А.Г. Удосконалення технології високошвидкісного намотування нитки на пакування: (05.19.03) / Херсон. держ. техн. ун-т. — Херсон, 2003. — 21 с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — [2003-05434] УДК 677.054.023

2196. Дробот О.В. Розробка алгоритмів послідовного аналізу варіантів для задач експертного оцінювання та їх застосування: (01.05.04) / НАН України, Нац. косм. агентство України, Ін-т косм. досліджень. — К., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв) та в підрядк. прим. — [2003-10269] УДК 519.81

2197. Ду Хіан Янг. Багатопараметрові різницеві електромагнітні методи та пристрої для контролю матеріалів і виробів: (05.11.13) / Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2003. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — [2003-13904] УДК 620.179:621.314.26

2198. Дубинка О.М. Удосконалення методу скінченних елементів для за­дач холодного ущільнення порошкових матеріалів: (01.02.04) / Луц. держ. техн. ун-т. — Луцьк, 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — [2003-10271]

УДК 539.374:621.762.4

2199. Дубовкіна М.Ю. Удосконалення технології підготовки чавуну до конверторної плавки: (05.16.02) / Приазов. держ. техн. ун-т. — Маріуполь (До­нец. обл.), 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — [2003-11987] УДК 669.162.267.6

2200. Дударенко О.О. Моделювання і розрахунки зсувної небезпеки та інженерного захисту територій і об’єктів: (05.23.02) / Держ. НДІ буд. конст­рукцій. — К., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2003-13907]

УДК 624.131.543:624.15

2201. Дудніков О.М. Аналіз та підвищення безпеки дорожнього руху на основі енергетичних характеристик транспортного потоку: (05.22.01) / Нац. транспорт. ун-т. — К., 2003. — 21 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — [2003-13909] УДК 656.13.05

2202. Дуравкін Є.В. Методика моделювання протоколів інформаційного обміну за допомогою апаратів Е- мереж та ймовірнісно часових графів: (05.12.02) / Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15 (5 назв). — [2003-10272] УДК 004.7.057.4:621.39

2203. Ентеліс О.М. Обчислювальна система для обробки спектромет­ричної інформації полів гамма-випромінювання: (05.13.13) / Донец. нац. техн. ун-т. — Донецьк, 2003. — 21 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (14 назв). — [2003-05767] УДК 004.932:539.166

2204. Євдокімов Д.В. Підвищення надійності циліндро-поршневих пар тертя аксіально-поршневих гідромашин і експресне усунення відмов, викли­ка­них їхнім зносом: (05.02.04) / Технол. ун-т Поділля. — Хмельницький, 2003. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (14 назв). — [2003-12166]

УДК 639.3.091:616.995.1

2205. Ємець А.О. Аналіз і обґрунтування умов гасіння пожеж в закритих приміщеннях суден водними вогнегасними речовинами: (21.06.02) / М-во України з питань надзвичайн. ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобил. катастрофи, Укр. НДІ пожеж. безпеки. — К., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — [2003-08502] УДК 614.842.6:629.5.067.8

2206. Єрмак В.П. Обґрунтування способу сепарування насіння соняшника у повітряних потоках: (05.05.11) / Луган. нац. аграр. ун-т. — Луганськ, 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15 (5 назв). — [2003-13978] УДК 631.362.3:001.891.3

2207. Єфремов С.Г. Методи розщеплення в задачах ідентифікації лінеари­зованих моделей польоту: (05.07.07) / Нац. авіац. ун-т. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — [2003-05780] УДК 629.735.018

2208. Жван В.В. Удосконалення технології улаштування та ремонту плоских покрівель із рулонних бітумно-полімерних матеріалів: (05.23.08) / При­дніпров. держ. акад. буд-ва та архіт. — Д., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2003-05782] УДК 692.42.059.25+692.415:691.16

2209. Жолнер І.Д. Розробка та впровадження енерго- та ресурсо­зберігаючої технології спирту етилового технічного з вуглеводвмісної сиро­вини: (05.18.07) / Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — [2003-13981] УДК 663.55:661.722

2210. Жукова Н.В. Система автоматизації управління безперервним тех­но­логічним процесом виробництва порошкового дроту: (05.13.07) / Донец. нац. техн. ун-т. — Донецьк, 2003. — 21 с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — [2003-05790] УДК 621.771.2:681.5

2211. Журило А.Г. Технологія одержання якісних безперервнолитих заго­товок дрібного перерізу із вторинної міді з застосуванням розробленого процесу її виплавки: (05.16.04) / НАН України, Фіз.-технол. ін-т металів та сплавів. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — [2003-05794]

УДК 621.74.047

2212. Загорулько О.Є. Розробка процесу та удосконалення обладнання для виробництва фруктових паст з використанням дикоплодної сировини: (05.18.12) / Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Х., 2003. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 13—15 (15 назв). — [2003-10287] УДК 664.858

2213. Задорожний В.І. Структурно-параметричний синтез елементів та при­строїв систем керування оптичних електронних комплексів рухомих об’єк­тів: (05.13.05) / НАН України, Ін-т пробл. моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пу­хова. — К., 2003. — 24 с.: іл. — Бібліогр.: с. 20—21 (12 назв). — [2003-08513]

УДК 531.383:629.7.05

2214. Задра В.М. Комплексна оптимізація засобів для прорізування різно­профільних отворів у паперово-картонних виробах: (05.05.01) / Укр. акад. дру­карства. — Л., 2003. — 16 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — [2003-10289]

УДК 686.12.056

2215. Земке В.М. Розроблення технологічних композицій на основі надви­сокомолекулярного поліетилену: (05.17.06) / Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2003. — 21 с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). — [2003-12181] УДК 577.1:597.551.2.04

2216. Зиков О.В. Екологічно безпечні схеми і апарати з термосифонами для термообробки зерна: (05.08.12) / Одес. нац. акад. харч. технологій. — О., 2003. — 18 с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—16 (16 назв). — [2003-13992] УДК 664.72.04

2217. Зіненко Р.Г. Математичне моделювання та синтез розкочувальних фарбових систем: (01.05.02) / Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр: с. 17—18 (9 назв). — [2003-10295]

УДК 519.876.5:681.62.064.1

2218. Зоренко О.В. Закономірності перенесення поверхневим шаром гумовотканинного полотнища офсетного плоского друку фарби та зволожу­вального розчину: (05.05.01) / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 13—16 (21 назва). — [2003-13994]

УДК 655.344.022.3

2219. Зуєв С.І. Оптимізація процесів управління мережними елементами телекомунікаційних систем: (05.12.13) / Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр: с. 16—17 (12 назв). — [2003-10296]

УДК 621.39:004.7

2220. Іваненко О.І. Очищення стічних вод від іонів важких металів та радіоізотопів феритним методом: (21.06.01) / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2003. — 20, [1] с., включ. обкл. с.: іл. — Бібліогр: с. 16—18 (19 назв). — [2003-10298] УДК 628.3

2221. Іванін О.Л. Алгоритми оптимального використання електроенергії в системах з відновлюваними джерелами: (05.09.12) / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2003. — 16, [1] с., включ. обкл. с.: іл. — Бібліогр: с. 13—14 (6 назв). — [2003-10299] УДК 621.314

2222. Іванов А.І. Розробка та освоєння маловідходної технології виготов­лення сталевих балонів способом гарячої закатки: (05.03.05) / Нац. металург. акад. України. — Д., 2003. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (17 назв). — [2003-08521] УДК 621.774.35.016.2-465

2223. Іванов О.М. Поліпшення показників якості інтелектуальної мережі з урахуванням нових технологій: (05.12.02) / Держ. ком. зв’язку та інформатизації України, Держ. ун-т інформ.-комукац. технологій. — К., 2003. — 21 с. — Бібліогр: с. 15—16 (11 назв). — [2003-10301] УДК 621.39:004.7

2224. Іванов С.В. Особливості динаміки коректованих гірокомпасів на ба­зі ДНГ: (05.11.03) / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2003. — 17 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (12 назв). — [2003-05868] УДК 531.383

2225. Івкін П.В. Метод вимірювання прохідної потужності в багато­модових хвилеводах гальваномагнітними перетворювачами: (05.12.07) / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — [2003-14004] УДК 621.317.78:621.372.8

2226. Ільченко А.В. Підвищення ефективності експлуатації автомобілів використанням моторних палив з високооктановими кисневмісними добавками: (05.22.20) / Нац. трансп. ун-т. — К., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — [2003-08526] УДК 621.434.035/.037+656.13.011.4

2227. Ісам Абдель Халім Асад Юсеф. Дослідження зміцнення цемент­ного каменя для прогнозування властивостей в’яжучого: (05.17.11) / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2003. — 17 с.: іл., табл. — Бібліогр: с. 14—15 (6 назв). — [2003-10309] УДК 666.942.015.4

2228. Ісса А.С. Методи і засоби розробки спеціального програмного забезпечення для систем розподілу ресурсів: (01.05.03) / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр: с. 16—17 (8 назв). — [2003-10308] УДК 004.4

2229. Іщенко К.С. Розробка способу управління вибуховим руйнуванням гірських порід з використанням забійки, що розширюється: (05.15.11) / НАН України, Ін-т геотехн. механіки. — Д., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — [2003-05880] УДК 622.236.4.02:622.235.3

2230. Казміренко В.А. Діелектричні фазообертачі надвисоких частот: (05.27.01) / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2003. — 17 с., включ. обкл. с.: іл. — Бібліогр.: с. 12—14 (16 назв). — [2003-08529]

УДК 621.372.852.2:539.21

2231. Калашников О.М. Особливості газодинаміки та ефективність пря­мо­точних краплевловлювачів компресорних станцій: (05.05.15) / Сум. держ. ун-т. — Суми, 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр: с. 17 (8 назв). — [2003-10312]

УДК 621.643.02+621.928.3

2232. Калашнікова Т.Ю. Формування адаптивної технології поїздоутво­рення: (05.22.20) / Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв). — [2003-10685] УДК 656.212.5.073:656.222.3

2233. Калейніков Г.Є. Електроерозійне дротяне вирізання в середовищі водних розчинів поверхнево-активних речовин: (05.03.07) / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2003. — 17 с., включ. обкл. с.: іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — [2003-06002] УДК 621.9.048

2234. Калін М.А. Підвищення якості металу шва при зварюванні елек­тро­дами з кислим покриттям шляхом застосування чавунного порошку: (05.03.06) / Приазов. держ. техн. ун-т. — Маріуполь (Донец. обл.), 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — [2003-12186] УДК 621.891:621.22

2235. Калініченко В.В. Обґрунтування раціональних параметрів вібра­ційних грохотів для ефективного поділу вологої гірської маси: (05.05.06) / НАН України, Ін-т гідротехн. механіки ім. М.С.Полякова. — Д., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр: с. 13—15 (16 назв). — [2003-10315] УДК 622.767.55

2236. Калініченко В.В. Підвищення ефективності чистового точіння ста­лей різцями з різальними пластинами з безвольфрамових твердих сплавів за допомогою обробки імпульсним магнітним полем: (05.03.01) / Донец. нац. техн. ун-т. — Донецьк, 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — [2003-12187] УДК 621.91

2237. Калоша В.О. Методи синтезу робастних регуляторів для багато­зв’язних квазістаціонарних об’єктів: (05.13.03) / Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — [2003-06007]

УДК 681.513

2238. Калько А.Д. Обґрунтування технологічних принципів комплексного освоєння алмазоносних родовищ України: (05.15.11) / Нац. гірн. ун-т. — Д., 2003. — 17 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — [2003-14104]

УДК 622.232.5:622.37:621.039.5

2239. Каніфольський О.О. Визначення головних характеристик швид­кіс­них однокорпусних водомістких суден на початкових стадіях проектування: (05.08.03) / Укр. держ. мор. техн. ун-т ім. адмірала Макарова. — О., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17 (4 назви). — [2003-14105] УДК 629.5.022. 1-185.4

2240. Карагяур А.С. Прогнозування ефективності роботи глибоких мало­проточних стратифікованих водосховищ-охолоджувачів ТЕС та АЕС: (05.23.16) / Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2003. — 17 с., включ. обкл. с.: іл. — Бібліогр.: с. 15 (5 назв). — [2003-06011] УДК 532.5:[621.039.534+627.8

2241. Карпенко А.П. Оцінки розходження між зображеннями та методи їх застосування в задачах розпізнавання образів: (05.13.23) / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — [2003-10322] УДК 004.932.1’1:616.12-073.7

2242. Касьян О.В. Логіко-лінгвістичні ієрархічні моделі автоматизованих засобів керування і діагностування протиобліднювальної системи турбогвин­тових літаків: (05.13.06) / Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харк. авіац. ін-т". — Х., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — [2003-10331]

УДК 681.518.54:004.827]:629.735.33.067.5

2243. Кашуба В.І. Удосконалення технології та організації випробувань гальмівного обладнання вітчизняних дизель-поїздів: (05.22.07) / Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (9 назв). — [2003-06020] УДК 629.424.2.077

2244. Кириченко В.В. Обґрунтування режимів керування та енергетич-них параметрів комплексу низькочастотний млин-синхронний електропривід: (05.09.03) / Нац. гірн. ун-т. — Д., 2003. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — [2003-10332] УДК 621.926-83

2245. Кирницький С.Р. Розробка та дослідження енергозберігаючого процесу сушіння насіння кукурудзи в установці протитечієвого типу: (05.05.11) / Укр. акад. аграр. наук. — Глеваха, 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — [2003-10330] УДК 631.365

2246. Кирпатенко І.М. Методи і засоби раціонального перетворення та акумулювання енергії Сонця та вітру в автономних енергосистемах: (05.14.08) / НАН України, Ін-т електродинаміки. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — [2003-08539] УДК 621.311.24:620.9

2247. Кисельова К.О. Удосконалення процесу проектування форм верхніх трикотажних виробів з урахуванням характеристик полотен: (05.19.04) / Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2003. — 24 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 21 (11 назв). — [2003-14122] УДК 687.17.016:687.34

2248. Кінаш О.Б. Вплив внутрішнього тиску на пружнопластичний стан тонкостінної труби при згині з розтягом (стиском): (01.02.04) / Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (10 назв). — [2003-06031] УДК 539.384

2249. Кірюшин В.М. Розробка технології відновлення каналізаційних тру­бо­проводів з використанням керамічних виробів: (05.23.08) / Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (9 назв). — [2003-06032] УДК 628.2:69.059.25

2250. Кісіль Т.Ю. Ультразвуковий метод, п’єзоелектричні перетворювачі та пристрої контролю в’язкості рідини підвищеної точності для систем керу­вання: (05.13.05) / Одес. нац. політехн. ун-т. — О., 2003. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (19 назв). — [2003-14126] УДК 681.586.773:534.8-8

2251. Клименко І.С. Удосконалення методики проектування реконст­рукції горизонтальних кривих автомобільних доріг з урахуванням економії паль­ного: (05.22.11) / Нац. трансп. ун-т. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (4 назв). — [2003-06036] УДК 625.72.089.4:665.7

2252. Клименко Ю.В. Розробка технічних засобів індивідуального про­ти­теплового захисту і методу підготовки гірничорятувальників для роботи в екст­ремальних мікрокліматичних умовах: (05.26.01) / Нац. гірн. ун-т. — Д., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — [2003-06038]

УДК 614.895:622.867+622.867

2253. Климчук О.А. Підвищення ефективності випарного охолодження в системах промислової теплоенергетики: (05.14.06) / Одес. нац. політехн. ун-т. — О., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — [2003-06040]

УДК 621.565.93/.95.048:628.8

2254. Коваленко М.С. Розробка технології виробництва шкір, стійких до дії розчинів поверхнево-активних речовин: (05.19.05) / Київ. нац. ун-т техноло­гій та дизайну. — К., 2003. — 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 20 (7 назв). — [2003-10340] УДК 675.1.017.6

2255. Коваленко О.І. Обґрунтування методу та пристрою керування електрообладнанням потокової насіннєочисної лінії: (05.09.16) / Таврійс. держ. агротехн. акад. — Мелітополь, 2003. — 24 с.: іл. — Бібліогр.: с. 19—20 (10 назв). — [2003-14133] УДК 631.362

2256. Коваль К.В. Напружено-деформований стан багатошарових адгезій­них з’єднань композитних деталей при термомеханічному навантаженні: (01.02.04) / Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Е.Жуковського "Харк. авіац. ін-т". — Х., 2003. — 17 с., включ. обкл. с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (6 назв). — [2003-08549] УДК 629.735:539.3

2257. Ковальчук А.М. Методи моніторингу технічного стану та режимів роботи потужних конвеєрних установок: (05.09.03) / НАН України, Ін-т електро­динаміки. — К., 2003. — 16 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14 (5 назв). — [2003-10344] УДК 621.867.2-50

2258. Ковальчук Т.М. Визначення режиму гірничих робіт в кар’єрі при зміненні бортового вмісту заліза в руді: (05.15.03) / Криворіз. техн. ун-т. — Кривий Ріг, 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — [2003-14137]

УДК 622.271.3

2259. Коджа Т.І. Автоматизована система управління та контролю знань в процесі навчання: (05.13.06) / Одес. нац. політехн. ун-т. — О., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — [2003-08552] УДК 004.42:373.146

2260. Козарєзов Є.Б. Формалізація алгоритмів силових розрахунків прос­торових механізмів: (05.02.02) / Одес. нац. політехн. ун-т. — О., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — [2003-08554] УДК 621.01:62-231.3

2261. Козлов А.П. Геометричне моделювання та аналіз деяких фізичних полів стосовно процесів масопереносу: (05.01.01) / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2003 . — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — [2003-06055]

УДК 514.18:621.357.7

2262. Козоріз А.В. Розробка установки автоматизованого контролю якості обсадних труб: (05.11.13) / Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2003. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — [2003-06056]

УДК 620.179:622.245.1

2263. Колесник К.К. Зниження віброактивності привідних систем з пруж­ними муфтами: (05.02.09) / Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (11 назв). — [2003-08557] УДК 621.01+621.825

2264. Коліушко Д.Г. Удосконалення діагностики заземлювальних прист­роїв електороенергооб’єктів: (05.11.13) / Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (9 назв). — [2003-10693]

УДК 621.316.99

2265. Кондур С.М. Параметри і режими роботи електромагнітного ваку­ум­ного регулятора доїльного апарата: (05.05.11) / Львів. держ. аграр. ун-т. — Л., 2003. — 17, [1] с., включ. обкл. с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (21 назва). — [2003-10695] УДК 621.316.7:637.11

2266. Коновал В.М. Розробка методів підвищення ефективності вибухової підготовки гірської маси для її раціонального використання: (05.15.11) / Нац. гірн. ун-т. — Д., 2003. — 16 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 13 (10 назв). — [2003-06065] УДК 622.235:622.73

2267. Корінний А.О. Стійкість поля нейтронів при перехідних процесах в активній зоні реактора ВВЕР-1000: (05.14.14) / Одес. нац. політехн. ун-т. — О., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — [2003-10358] УДК 621.039.51

2268. Косенко В.В. Моделі та методи алгоритмізації функціональних задач управління і переробки інформації в бортових приладових комплексах: (05.13.06) / Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харк. авіац. ін-т". — Х., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (22 назви). — [2003-06075]

УДК 681.5:629.7.05]:519.71

2269. Костенко Д.В. Вплив конструктивних параметрів прив’язних під­вод­них систем на їхні експлуатаційні характеристики: (05.08.03) / Укр. держ. мор. техн. ун-т ім. адмірала Макарова. — Миколаїв, 2003. — 17 с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — [2003-06077] УДК 629.584.01

2270. Костів В.В. Методи параметричного діагностування поршневих га­зо­перекачувальних агрегатів компресорних станцій підземних сховищ газу: (05.15.13) / Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2003. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — [2003-12208] УДК 521.51

2271. Костіна О.В. Реалізація криволінійних скінченноелементних моде­лей на основі векторної апроксимації функції форми в задачах теорії оболонок: (05.23.17) / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — [2003-10440] УДК 539.3

2272. Кравцов В.М. Магнітне збагачення окислених залізних руд з на­правленим зміненням властивостей мінеральних зерен: (05.15.08) / Криворіз. техн. ун-т. — Кривий Ріг, 2003. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — [2003-10448] УДК 622.778

2273. Кравченко І.В. Спряжене окиснення циклогексанолу і циклогек­санону нітратною кислотою: (05.17.04) / Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — [2003-06082]

УДК 547.461.6+547.594.3

2274.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка