В. Д. Одрина Свідоцтво про державну реєстрацію кв 3730 від 17. 03. 99Сторінка4/21
Дата конвертації05.05.2016
Розмір2.98 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

На ступінь кандидата наук

2101. Абазов Х.В. Дорожні бетони на піщано-гравійних заповнювачах з повторно перемішаних сумішей: (05.23.05) / Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2003. — 17 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (7 назв). — [2003-11875]

УДК 666.972:693.542.5

2102. Абрамов С.К. Методи вторинної обробки сигналів та зображень у системах дистанційного зондування на основі використання міріадного оціню­вання: (05.07.12) / Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харк. авіац. ін-т". — Х., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — [2003-13748]

УДК 621.396.96:004]:528.8

2103. Аванесьянц Г.А. Силовий розрахунок та швидкодія автоматичних клинопасових варіаторів: (05.02.02) / Одес. нац. політехн. ун-т. — О., 2003. — 22 с.: іл. — Бібліогр.: с. 18 (5 назв). — [2003-13749] УДК 621.852.01

2104. Агапова І.С. Моделювання та чисельний аналіз систем масового обслуговування зі швидкозмінними в часі характеристиками: (01.05.02) / Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — [2003-10048] УДК 519.872:519.21

2105. Азаров О.В. Розробка технологій одержання і холодильного збері­гання інулінвмісного концентрату і його використання в харчовій промис­ловості : (05.18.14) / Одес. держ. акад. холоду. — О., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — [2003-09597] УДК 547.455.65:635.24

2106. Азарян В.А. Технологія попереднього збагачення марганцевих руд: (05.15.08) / Криворіз. техн. ун-т. — Кривий Ріг, 2003. — 16 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (16 назв). — [2003-09598] УДК 622.7:622.341

2107. Аззам Хасан Діаб Аль Сатрі. Обґрунтування параметрів режиму індукційних установок з несинусоїдальною вихідною напругою: (05.09.03) / Нац. гірн. ун-т. — Д., 2003. — 15 с.: іл. — Бібліогр.: с. 13 (7 назв). — [2003-08295] УДК 621.365.5

2108. Азюковський О.О. Слідкуюча електромеханічна система з покра­щеними динамічними характеристиками у складі прокатного стана малолис­тових ресор: (05.09.03) / Нац. гірн. ун-т. — Д., 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — [2003-09599] УДК 621.3-52

2109. Алаєв В.В. Розподіл реактивної потужності в судновій електроенер­гетичній системі при імпульсному регулюванні збудження синхронних генера­торів: (05.09.03) / Севастоп. нац. техн. ун-т. — Севастополь, 2003. — 17 с., включ. обкл. с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — [2003-13754]

УДК 621.313.322:629.5.064

2110. Алексієвський Д.Г. Електромеханічна система вітроенергетичної установки на базі надсинхронного вентильного каскаду: (05.09.03) / Нац. гірн. ун-т. — Д., 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — [2003-08301]

УДК 621.311.245

2111. Алєксєєва Л.М. Розробка методики контролю процесу стабілізації міцних виноматеріалів проти оборотних колоїдних помутнінь: (05.18.07) / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т винограду і вина "Магарач". — Ялта, 2003. — 18, [1] с. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2003-08302] УДК 663.252

2112. Алфімов С.А. Розробка гнучких систем транспортного обслугову­вання для підвищення ефективності залізничних вантажних перевезень: (05.22.01) / Харк. нац. автомоб.-дор. ун-т. — Х., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2003-13756] УДК 656.23.033

2113. Аль-Зурейкат Ф.М.М. Підвищення ефективності застосування шків­них електромагнітних сепараторів: (05.09.01) / Донец. нац. техн. ун-т. — Донецьк, 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — [2003-09332]

УДК 621.313:621.628.8

2114. Аль-Шукрі Фатхі Мохамед Ахмед. Моделі і структури процесів управління змінами у вітчизняних енергетичних проектах: (05.13.22) / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2003. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — [2003-14037] УДК 658.011:[624.05:620.9

2115. Аметов Ю.Г. Вплив режиму навантаження і тривалого витриму­вання під навантаженням на несучу здатність сталебетонних балок: (05.23.01) / Держ. НДІ буд. конструкцій. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — [2003-13757] УДК 624.012.3+624.014.2].072:539.4

2116. Асад Махмуд Асад Аль Насер. Організація процесів передачі інформації в мобільних комп’ютерних мережах з реконфігурацією топології: (05.13.13) / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2003. — 16 с.: іл. — Бібліогр.: с. 12—13 (9 назв). — [2003-13764] УДК 004.7

2117. Бабічев С.А. Автоматизована система технічної діагностики міц­носних характеристик металів на основі гібридних нейронних мереж: (05.13.06) / Херсон. держ. техн. ун-т. — Херсон, 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв). — [2003-08311] УДК 620.175:004.032.26

2118. Балковська Ю.Ю. Методи лінеаризації амплітудно-частотних ха­рак­теристик п’єзоелектричних перетворювачів механічних величин: (05.13.05) / Одес. нац. політехн. ун-т. — О., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (22 назви). — [2003-13769] УДК 621.314.082.73

2119. Банахевич Ю.В. Діагностування напруженого стану магістральних нафтогазопроводів в околі стикових зварних з’єднань та корозійних пошкод­жень розрахунково-експериментальним методом: (05.15.13) / Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — [2003-14038]

УДК 621.643.053:[620.193./196+621.791.053

2120. Банова С.І. Удосконалення технології збивних кондитерських виро­бів: (05.18.01) / Одес. нац. акад. харч. технологій. — О., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: 14—16 (18 назв). — [2003-09609] УДК 664.14

2121. Барабаш М.С. Методи та засоби експертної системи вибору раціо­нальних проектних рішень просторових конструкцій: (05.13.12) / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2003. — 16, [1] с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — [2003-10052] УДК 004.89:624.04.074

2122. Баран І.О. Високоточні обчислювальні алгоритми та система авто­матизованого розрахунку дифузійних процесів в багатокомпонентних середови­щах: (01.05.02) / Терноп. держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — Т., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — [2003-13772] УДК 519.6

2123. Барвінко А.Ю. Відновлення працездатності вертикальних монтаж­них з’єднань стінки рулонованих резервуарів: (05.03.06) / НАН України, Ін-т електрозварювання ім. Є.О.Патона. — К., 2003. — 21 с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — [2003-13773] УДК 621.791.05:621.642

2124. Барташевський С.Є. Вдосконалення технології проведення підго­тов­чих виробок буропідривним способом на базі оптимізації параметрів взаємодії вантажно-транспортного обладнання: (05.15.02) / Нац. гірн. ун-т. — Д., 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — [2003-08315]

УДК 622.233+622.272

2125. Баштовий А.І. Процеси переносу при взаємодії крапель у турбу­лентних полідисперсних потоках: (01.02.05) / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — [2003-13775] УДК 532.529

2126. Бек В.О. Аналіз і моделювання організаційних структур управління проектами: (05.13.22) / Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харк. авіац. ін-т". — Х., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — [2003-08320]

УДК 06.051:658

2127. Бенч А.Я. Методи та засоби оцінки показників надійності цифрових пристроїв із вбудованими схемами контролю: (05.12.13) / Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (30 назв). — [2003-11853] УДК 621.396.6.019.3

2128. Бєліченко О.В. Обґрунтування параметрів процесу зрушення пород­ного масиву в умовах пологих вугільних пластів: (05.15.01) / Нац. гірн. ун-т. — Д., 2003.—16 с.: іл.—Бібліогр.: с. 12—13 (5 назв). — [2003-11854] УДК 622.834

2129. Білецький В.О. Вдосконалення методики і технічних засобів діаг­ностування гальмівних систем автомобілів: (05.22.20) / Нац. транспорт. ун-т. — К., 2003.—19 с.: іл.—Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв).—[2003-08329] УДК 629.33-59

2130. Білінський Б.О. Підвищення ефективності заходів попередження виробничого травматизму у пожежних підрозділах МНС України: (05.26.01) / М-во праці та соц. політики України, Нац. НДІ охорони праці. — К., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: 16—17 (8 назв). — [2003-09620] УДК 614.842:004.896

2131. Бліщ Р.О. Інтенсифікація технологічних процесів виробництва спир­ту активацією гідролітичних ферментів: (05.18.07) / Нац. ун-т харч. техно­логій. — К., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16. — [2003-11859]

УДК 663.5.031.1

2132. Бобров В.О. Розробка способів раціонального відбору та вико­рис­тання фракцій дистиляту при виробництві коньячного спирту: (05.18.07) / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т винограду і вина "Магарач". — Ялта, 2003. — 17, [1] с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — [2003-08334]

УДК 663.241.048

2133. Борисенко А.Ю. Особливості формування структури та властивос­тей вуглецевих сталей при газоповітряному охолодженні та розробка екологічно чистої технології термічної обробки дроту для виготовлення поршневих кілець: (05.16.01) / Ін-т чор. металургії ім.З.І.Некрасова НАН України. — Д., 2003. — 19 с.: іл.—Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв).—[2003-12151] УДК 621.771.25+621.785.4

2134. Борисенко О.Л. Розробка технології знесірчення нафталінової фрак­ції коксохімічного виробництва: (05.17.07) / М-во пром. політики України, Укр. держ. н.-д. вуглехім. ін-т (УХІН). — Х., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (8 назв). — [2003-08341] УДК 66.074.38:62-503.56

2135. Ботвіновська С.І. Дискретне моделювання обрисів магістральних перехрещень за керуючими чинниками параметрів натуральних рівнянь: (05.01.01) / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2003. — 21, [1] с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — [2003-13802] УДК 514.18

2136. Бохан К.О. Способи та засоби двовимірного перетворення зобра­жень в базисі Хаара: (05.12.02) / М-во трансп. України, Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2003. — 16 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (13 назв). — [2003-05845] УДК 621.39:004.93

2137. Боярчук Б.А. Міцність, тріщиностійкість та деформації залізобетон­них конструкцій при різних способах підсилення розтягнутої зони: (05.23.01) / Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: c.17 (7 назв). — [2003-09632] УДК 624.012.04

2138. Бредихін В.В. Обґрунтування параметрів процесу вібропневмовід­центрового розділення насіннєвих сумішей за густиною насіння: (05.05.11) / Харк. держ. техн. ун-т сіл. госп-ва. — Х., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17 (3 назви). — [2003-11869] УДК 631.362.3

2139. Ваджих Х. Піщані ґрунти, витрамбувані з крупноуламковими до­міш­ками, як основа фундаментів неглибокого закладання в Сірії: (05.23.02) / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2003. — 21 с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (5 назв). — [2003-11876] УДК 624.131.3:624.156](596.1)

2140. Ванюшкін О.С. Оптимізація співвідношення "ризик — витрати — прибуток" інвестиційних проектів: (05.13.22) / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2003. — 15 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 13 (5 назв). — [2003-10060]

УДК 658.012.32:330.322.2

2141. Васильєв М.В. Методи та апаратно-орієнтовані алгоритми синтезу процесорів швидких перспективних перетворень у системах візуалізації: (05.13.13) / Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — [2003-10061] УДК 004.373.5

2142. Васильєв О.Б. Геометричне моделювання взаємоспряжених профі­лів роторів і корпусів як обвідних сім’ї трохоїд: (05.01.01) / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2003. — 20, [1] с., включ. обкл. с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — [2003-13811] УДК 514.181.2:621.437

2143. Васько В.П. Керування нестаціонарними режимами роботи вітроус­тановок промислових вітроелектричних станцій: (05.14.08) / НАН України, Ін-т електродинаміки. — К., 2003. — 17 с., включ. обкл. с.: іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (20 назв). — [2003-05846] УДК 621.548:621.311.24

2144. Візняк Р.І. Визначення характеристик міцності кузова піввагона при вивантаженні сипучих вантажів: (05.22.07) / Укр. акад. залізн. трансп. — Х., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18. — [2003-11883]

УДК 629.463.65:629.466.37

2145. Волошин В.Н. Синтез затискних патронів з позиційними багато­профільними затискними елементами для токарних верстатів: (05.03.01) / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — [2003-14057] УДК 621.941.21/.28-229.323

2146. Волошин П.В. Технологія комплексної харчової добавки на основі боєнської крові: (05.18.16) / Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Х., 2003. — 17 с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — [2003-11890] УДК 664:637.661

2147. Волчек Н.Л. Розробка та наукове обґрунтування ефективного мето­ду контролю стану металу за параметрами розсіяння характеристик твердості: (01.02.04) / Ін-т пробл. міцності ім. Г.С.Писаренка НАН України. — К., 2003. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — [2003-14059] УДК 620.17:539.3/.4

2148. Вяль О.Ю. Розробка технології пресування порошкових матеріалів, яка забезпечує можливість їхньої обробки у неспеченому стані: (05.03.05) / Донбас. держ. машинобуд. акад. — Краматорськ (Донец. обл.), 2003.—18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — [2003-14063] УДК 621.762.4+621.777

2149. Гайдідей О.В. Комплексна переробка екологічно небезпечних хлор­вмісних пестицидних препаратів: (21.06.01) / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2003. — 21 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—20 (24 назви). — [2003-11892] УДК 658.567.5

2150. Гальцов І.О. Підвищення якості металоконструкцій з аустенітної, метастабільної сталі 10Х13Г18ДУ шляхом зварювання з примусовим охолод­женням: (05.03.06) / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (18 назв). — [2003-11895]

УДК 621.791.052:669.15-094:539.4.014

2151. Гарасимчук І.Ф. Розробка оперативного методу визначення об’ємів ґрунту: (05.24.01) / Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв) та в підрядк. прим. — [2003-10240] УДК 528.42

2152. Гащин Н.Б. Оптимізація режимів нагріву кільцевих дисків з метою створення поля переміщень для забезпечення з’єднань з натягом: (01.02.04) / Терноп. держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — Т., 2003. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — [2003-13817] УДК 539.3

2153. Геммерлінг О.А. Обґрунтування раціональних параметрів імпульс­ного струменя машини для проведення свердловин на крутих і крутопохилих пластах: (05.05.06) / Донец. нац. техн. ун-т. — Донецьк, 2003. — 21 с., включ. обкл. с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — [2003-13820] УДК 622.232.5’118

2154. Генега Б.Я. Оцінка ефективності протекторного захисту від корозії механічно навантажених низьколегованих сталей: (05.17.14) / НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В.Карпенка. — Л., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — [2003-13821] УДК 620.193/.194+620.197

2155. Гетьман В.Б. Моделювання та регуляризація задачі визначення розподілу частинок за розмірами в дисперсних середовищах оптичним методом: (01.05.02) / Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2003. — 16 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 12—13 (10 назв). — [2003-10131] УДК 681.2.08:543.4

2156. Гірняк Л.І. Товарознавча оцінка нових сухарних виробів поліп­шених споживних властивостей: (05.18.15) / Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — [2003-11898]

УДК 658.562.3:664.664.33

2157. Глеч С.Г. Оптимізація періодичності профілактики одно- і двоком­по­нентних автоматизованих виробничих систем: (05.13.07) / Севастоп. нац. техн. ун-т. — Севастополь, 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — [2003-13826] УДК 658.52.011.56:658.588.1

2158. Гольцова М.В. Кінетичні та морфологічні особливості зворотних гідридних перетворень в термодинамічно відкритій системі паладій-водень: (05.16.01) / Донец. нац. техн. ун-т. — Донецьк, 2003. — 21 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — [2003-10143] УДК 669.017.3.018

2159. Гончарук М.І. Зменшення втрат природного газу в трубопроводах низького та середнього тиску: (05.15.13) / Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — [2003-13833] УДК 621.643.8.02

2160. Горбатюк Л.О. Розроблення технології високовуглеводного порош­ку біологічно активної дії із стружки топінамбура: (05.18.05) / Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — [2003-13834] УДК 664.1.04:635.24

2161. Горошко А.В. Комп’ютерна акустико-емісійна діагностика техніч­ного стану деталей і конструкцій: (05.11.13) / Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — [2003-08372] УДК 620.179.1

2162. Горошко Г.О. Динаміка пульсуючих центрифуг і обґрунтування шляхів підвищення їх надійності та продуктивності: (05.18.12) / Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2003-11963] УДК 621.928.3

2163. Горошко Є.А. Імітаційні моделі зворотного розсіяння радіоло­ка­ційних сигналів для дистанційного визначення характеристик поверхні Землі: (05.07.12) / Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харк. авіац. ін-т". — Х., 2003.—20 с.: іл.—Бібліогр.:с. 16 (7 назв).—[2003-10144] УДК 621.396.96:519.222

2164. Горяйнова Ю.А. Розробка технології виробів з пісочного тіста з використанням чорноплідної горобини: (05.18.16) / Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Х., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — [2003-10145] УДК 664.68

2165. Гоц Н.Є. Підвищення точності вимірювання температури за випро­мі­ненням поверхні обертових об’єктів: (05.11.04) / Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2003-11965] УДК 536.521.2

2166. Гребельник О.П. Розробка технології сухих десертних сумішей: (05.18.04) / Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2003. — 18 с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — [2003-08403] УДК 637.141.8

2167. Гречка В.В. Удосконалення підготовки цукрових розчинів до проце­су кристалізації із застосуванням магнітно-імпульсного оброблення: (05.18.05) / Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2003-10146] УДК 664.126.039

2168. Грибініченко М.В. Удосконалення системи опалювання і вентиляції салону автомобілів ЗАЗ: (05.22.02) / Харк. нац. автомоб.-дор. ун-т. — Х., 2003. — 24 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (7 назв). — [2003-10241]

УДК 629.33.048.4/.7

2169. Григор’єва Н.С. Підвищення якості автоматичного складання паке­тів магнітопроводів при обмеженні різноманітності: (05.01.02) / Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — [2003-12162] УДК 006.015.5:621.717-52

2170. Григор’єва Т.І. Математичне моделювання каналів, сигналів і сис­тем зв’язку з використанням тензорних методів: (05.12.02) / М-во трансп. України, Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (16 назв). — [2003-10149] УДК 514.743:621.391

2171. Гримуд Г.І. Реконструкція ліній електропередачі на основі нових підходів до їх моніторингу та оптимального проектування: (05.23.01) / Донбас. держ. акад. буд-ва і архіт. — Макіївка (Донец. обл.), 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — [2003-13841] УДК 621.315.1.056

2172. Гришин М.М. Прогнозування і методи підвищення міцності турбін для безпеки АЕС: (05.02.09) / Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (13 назв). — [2003-10150]

УДК 621.165:539.4

2173. Гудим В.В. Використання вейвлет-перетворень та нейронних мереж для обробки та покращання розпізнавання мовних сигналів: (05.12.13) / Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — [2003-10242] УДК 621.391.1+681.135

2174. Гуренко І.В. Спеціальні цементи на основі сполук системи BaO - Fe2O3 - SiO2: (05.17.11) / Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (18 назв). — [2003-11974] УДК 666.946

2175. Дадашев І.Ф. Протипожежний захист промислових підприємств від небезпечного впливу каскадних пожеж: (21.06.02) / М-во України з питань надзвичайн. ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобил. катастрофи, Акад. пожеж. безпеки України. — Х., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — [2003-13880] УДК 614.841:51-7

2176. Дам Суан Туан. Вибір основних проектних характеристик кораблів берегової охорони: (05.08.03) / Укр. держ. мор. техн. ун-т ім. адмірала Макарова. — Миколаїв, 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (4 назви). — [2003-10158] УДК 629.56.02:004.896

2177. Данілов В.О. Розроблення процесу оптимальної модернізації теле­фонного електрозв’язку: (05.13.06) / М-во пром. політики України, Наук.-вироб. корпорація "Київ. ін-т автоматики". — К., 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17 (11 назв). — [2003-08418] УДК 004.73.032.26:621.395+621.395

2178. Данилець Є.В. Позиційно-чутливі фотоприймачі на основі Si і епі­так­сійних структур GaAs (отримання, властивості, застосування): (05.27.06) / Херсон. держ. техн. ун-т. — Херсон, 2003. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (11 назв). — [2003-05403] УДК 621.383.5

2179. Данилюк О.А. Безконтактні захоплюючі пристрої для автоматизації завантаження технологічного обладнання: / Севастоп. нац. техн. ун-т. — Севас­то­поль, 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2003-08416]

УДК 621.865.8:658.011.56

2180. Дворжак А.І. Удосконалення технології та обладнання для реалі­зації процесу плющення заготовок зі складним профілем поперечного перерізу: (05.03.05) / Донбас. держ. машинобуд. акад. — Краматорськ (Донец. обл.), 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16. — [2003-13883] УДК 621.77.01

2181. Дворянин І.В. Динамічні процеси в пожежних установках на основі помп з криволінійно-профільованими роторами: (05.02.09) / Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — [2003-08420]

УДК 614.843:621.15-253-42

2182. Дейнека Р.М. Стабілізація швидкості гнучкого носія інформації в апаратурі магнітного запису: (05.02.09) / Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — [2003-08422]

УДК 681.846.7:004.89

2183. Демківський О.Б. Система підтримки прийняття рішень при моде­люванні та прогнозуванні фінансово-економічних показників: (05.13.06) / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2003. — 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 19 (9 назв). — [2003-13885] УДК 519.8:681.51

2184. Демчук Г.В. Підвищення достовірності оцінки захисних властивос­тей протиаерозольних засобів індивідуального захисту органів дихання: (05.26.01) / Держ. ком. України з нагляду за охороною праці, Нац. НДІ охорони праці (ННДІОП). — К., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — [2003-10245] УДК 614.8-084

2185. Демьохін В.Л. Визначення радіаційного навантаження корпусу ядер­ного реактора на основі байєсівського підходу: (01.04.16) / НАН України, Ін-т ядер. досліджень. — К., 2003. — 18 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — [2003-11978] УДК 621.039.5

2186. Дем’янчук Я.М. Удосконалення технології абсорбційного осушення природного газу: (05.15.13) / Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — [2003-05412] УДК 622.691.052:66.074

2187.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка