В. Д. Одрина Свідоцтво про державну реєстрацію кв 3730 від 17. 03. 99Сторінка3/21
Дата конвертації05.05.2016
Розмір2.98 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ

На ступінь доктора наук

2013. Ковальчук М.С. Золото в осадових комплексах України: (04.00.21) / НАН України, Ін-т геол. наук. — К., 2003. — 43 с., [5] арк. іл. с. — Бібліогр.: с. 38—41. — [2003-08550] УДК 549.283:553.068.2](477)

2014. Павлунь М.М. Фізико-хімічні умови і зональність розвитку моліб­ден-вольфрамових та золоторудних формацій (за результатами термобарогео­хімічних досліджень): (04.00.11) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2003. — 53 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 44—51 (71 назва). — [2003-07204]

УДК 553.21/.24:[553.41+553.46

2015. Федишин В.О. Наукові засади оцінювання низькопористих колекто­рів вуглеводневого газу: (04.00.17) / НАН України, Нац. акціонер. компанія "Нафтогаз України", Ін-т геології і геохімії горючих копалин. — Л., 2003. — 41 с., включ. обкл. с.: іл. — Бібліогр.: с. 34—38 (27 назв). — [2003-07976]

УДК 552.57:553.981

2016. Шепель С.І. Електричні властивості порід в термобаричних умовах літосфери і геоелектричні моделі: (04.00.22) / НАН України, Ін-т геофізики ім. С.І.Субботіна. — К., 2003. — 35 с. — Бібліогр.: с. 28—32 (53 назви). — [2003-11630] УДК 552.1:551.14

2017. Шнюков С.Є. Геохімія елементів-домішок в найбільш розпов­сюд­же­них акцесорних мінералах: (04.00.02) / НАН України, Ін-т геохімії, мінера­логії та рудоутворення. — К., 2003. — 35 с.: іл. — Бібліогр.: с. 29—32 (41 назва). — [2003-11636] УДК 550.4На ступінь кандидата наук

2018. Гоптарьова Н.В. Геолого-фізичні чинники деформаційних процесів породних масивів і експлуатаційних колон свердловин нафтогазових родовищ внутрішньої зони Передкарпатського прогину: (04.00.17) / Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2003. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв). — [2003-08402] УДК 553.981/.982(477.8)

2019. Данишурка Н.А. Соленосні формації Дніпровсько-Донецької запа­дини і перспективи їх використання для створення підземних сховищ: (04.00.21) / Ін-т геол. наук НАН України. — К., 2003. — 23 с, [2] арк. іл. с. — Бібліогр.: с. 19—20 (10 назв). — [2003-08417] УДК 553.63.08:621.642.37](477.52/.6)

2020. Зінчук І.М. Геохімія мінералоутворюючих розчинів золото-поліме­талевих рудопроявів Центрального Донбасу (за включеннями у мінералах): (04.00.02) / НАН України, Нац. акціонер. компанія "Нафтогаз України", Ін-т геології і геохімії горючих копалин. — Л., 2003. — 21 с., включ. обкл. с.: табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — [2003-13993] УДК 550.4:553.2+553.2(477.6)

2021. Зюзькевич М.П. Зонально-концентраційне розташування вуглевод­невих пасток та нафтогазовий потенціал південного сходу ДДЗ: (04.00.17) / НАН України, Нац. акціонер. компанія "Нафтогаз України", Ін-т геології і геохімії горючих копалин. — Л., 2003. — 21 с. — Бібліогр.: с. 14—18 (40 назв). — [2003-13996] УДК 553.982.23(477.6)

2022. Кабишев Ю.Б. Закономірності генерації і прогноз скупчень газу цент­ральнобасейнового типу в Дніпровсько-Донецькій западині: (04.00.17) / НАН України, Ін-т геол. наук. — К., 2003. — 21 с., включ. обкл. с. — Бібліогр.: с. 17—19 (20 назв). — [2003-06000] УДК 553.981/.982

2023. Клевцов О.О. Грубоуламковий матеріал з вугільних шарів Донбасу і значення його вивчення для вирішення питань вугільної геології та палеографії: (04.00.21) / НАН України, Ін-т геол. наук. — К., 2003. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12 (6 назв). — [2003-10432] УДК 552.57:551.735

2024. Колос В.Я. Особливості геологічної будови і перспективи нафтога­зоносності Охтирського нафтогазопромислового району: (04.00.17) / Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2003. — 23 с. — Біб­ліогр.: с. 17—20 (31 назва). — [2003-08558] УДК 551.24+553.98](477.86)

2025. Лобасов О.П. Моделі формування порових систем теригенних порід в нижньокам’яновугільних відкладах Дніпровсько-Донецької западини: (04.00.21) / НАН України, Ін-т геол. наук. — К., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — [2003-10573] УДК 004:551.248.2(477.6)

2026. Мокрицька Т.П. Закономірності зміни станів геологічного середо­вища Криворізької промислово-міської агломерації (локальний рівень): (04.00.07) / НАН України, Ін-т геол. наук. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — [2003-07059] УДК 624.131(477.63)

2027. Окрепкий Р.М. Геологічні умови формування важких високо­в’язких нафт і перспективи пошуків їх покладів у нафтогазоносних регіонах України: (04.00.17) / Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Фран­ківськ, 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2003-08791]

УДК 553.98(477)

2028. Педан Г.С. Закономірності розвитку берегів абразійного та абра­зійно-зсувного типів північно-західної частини Чорного моря: (04.00.07) / НАН України, Ін-т геол. наук. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — [2003-07220] УДК 551.435.3:624.131+624.131

2029. Татарінова О.О. Уран-свинцевий вік гранітоїдів в обрамленні зеле­нокам’яних поясів Приазовського мегаблоку: (04.00.02) / НАН України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення. — К., 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—17. — [2003-11567] УДК 550.93(477)ТЕХНІЧНІ НАУКИ

На ступінь доктора наук

2030. Абаржі І.І. Особливості процесів тепломасопереносу в полідис­пер­сних пористих середовищах: (05.14.06) / НАН України, Ін-т техн. теплофізики. — К., 2003. — 44 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 38—41 (12 назв). — [2003-13747]

УДК 621.1.01:544.431.11

2031. Анциферов А.В. Теорія і практика шахтної сейсморозвідки: (05.15.11) / НАН України, Ін-т фізики і гірн. процесів. — Донецьк, 2003. — 30 с.: іл., табл.—Бібліогр.: с. 24—28 (47 назв).—[2003-08309] УДК 550.34:622.1

2032. Бабушкін Г.Ф. Підвищення ефективності систем управління проце­сами заводських перевезень безрейковим колісним транспортом: (05.22.12) / Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2003. — 37 с., включ. обкл. с.: табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (36 назв). — [2003-13766]

УДК 656.135.073+519.8:656.135.012.34

2033. Бойко М.І. Наукові основи створення електротехнологічних устано­вок для високовольтних імпульсних дій: (05.09.13) / Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2003. — 36, [1] с. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—33 (45 назв). — [2003-08336] УДК 621.35.035

2034. Бойнік А.Б. Теоретичні основи ефективної експлуатації систем ке­ру­вання загороджувальними пристроями: (05.22.20) / Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2003. — 35 с., включ. обкл. с. : іл., табл. — Бібліогр.: 31—33 (40 назв). — [2003-09626] УДК 656.216.2:681.51.01

2035. Болюх В.Ф. Науково-технічні основи створення електромеханічних імпульсних перетворювачів індукційного типу з кріорезистивними обмотками: (05.09.01) / Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2003. — 37 с.: іл., табл. — Бібліогр.: 28—34 (60 назв). — [2003-09628] УДК 621.314.26.045:536.48

2036. Булавацький В.М. Математичне моделювання релаксаційних про­це­сів тепломасопереносу: (01.05.02) / НАН України, Ін-т кібернетики ім. В.М.Глуш­кова. — К., 2003. — 30 с.: іл. — Бібліогр.: с. 24—26 (40 назв). — [2003-11871] УДК 517.95:536.21:532.546

2037. Бурштинська Х.В. Теоретичні та методологічні основи цифрового моделювання рельєфу за фотограмметричними та картометричними даними: (05.24.02) / Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2003. — 36 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—33 (40 назв). — [2003-10059] УДК 528.7+528.92

2038. Ванюкова Н.Д. Поліпшення металургійних властивостей залізоруд­них окускованих матеріалів для підвищення ефективності виплавки металу: (05.16.02) / Нац. металург. акад. України. — Д., 2003. — 33 с.: іл., табл. — Біб­ліогр.: с. 28—30 (30 назв). — [2003-12153] УДК 622.788:669.1

2039. Василенко С.М. Теплообмін в парорідинних течіях теплообмінних апаратів харчових виробництв: (05.18.12) / Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2003. — 36, [2] с., включ. обкл. с.: іл. — Бібліогр.: с. 29—34 (38 назв). — [2003-13810] УДК 536.24:532.529]:664.045.1

2040. Вербицький В.Г. Фізико-технологічні основи електронно-йонних методів створення наноструктур функціональних елементів для НВІС: (05.27.01) / Нац. техн. ун-т України "КПІ". — К., 2003. — 36 с.: іл. — Бібліогр.: с. 31—34 (29 назв). — [2003-10067] УДК 621.382.049.77

2041. Вергун О.С. Розвиток теорії та розробка ресурсо- і енергозао­щад­жуючих технологій ковшового рафінування чавуну перед киснево-конвер­терною плавкою: (05.16.02) / Нац. металург. акад. України. — Д., 2003. — 35 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—32 (46 назв). — [2003-10068] УДК 669.162.26

2042. Вишинський В.А. Електронні обчислювальні машини на основі алгебр з регулярним матричним представленням: (05.13.13) / НАН України, Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. — К., 2003. — 31 с.: іл. — Бібліогр.: с. 27—29 (36 назв). — [2003-13877] УДК 004.032.8

2043. Воронцов О.Г. Інформаційно-вимірювальні системи високочастот­ної вібродіагностики роторних машин: (05.11.16) / Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця , 2003. — 34 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—31 (26 назв). — [2003-10081] УДК 681.518.54:534.232]:62-13

2044. Гомеля М.Д. Створення нових ресурсозберігаючих технологій кон­диціювання та очищення води для промислових систем водокористування: (21.06.01) / НАН України, Ін-т колоїд. хімії та хімії води ім. А.В.Думанського. — К., 2003. — 40 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—37 (52 назв). — [2003-13831]

УДК 628.16+628.3]:502.174

2045. Данилов В.В. Основи створення пристороїв вводу, розущільнення й адресації потоків інформції для оптичних обчислювальних засобів: (05.13.05) / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2003. — 34 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—31 (37 назв). — [2003-08415] УДК 004.3.085:681.586.54

2046. Данильченко Ю.М. Наукові основи створення швидкохідних пре­ци­зійних шпиндельних вузлів металорізальних верстатів: (05.03.01) / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2003. — 36 с.: іл. — Бібліогр.: с. 30—33 (33 назви). — [2003-13881] УДК 621.822.6:621.9.025

2047. Данилюк О.В. Теоретичні засади та методи моделювання електро­енер­гетичних систем на основі технологій штучних нейронних мереж: (05.14.02) / НАН України, Ін-т електродинаміки. — К., 2003. — 36 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—33 (34 назви). — [2003-05405] УДК 621.311.1

2048. Дідух В.Ф. Науково-технологічні основи механізованого сушіння неоднорідних рослинних матеріалів: (05.05.11) / Терноп. держ. техн. ун-т ім. Іва­на Пулюя. — Т., 2003. — 39 с.: іл. — Бібліогр.: с. 33—37 (45 назв). — [2003-05422] УДК 631.365

2049. Добрушін Л.Д. Створення технологічних процесів прецизійного зва­рю­вання вибухом елементів металоконструкцій: (05.03.06) / НАН України, Ін-т електрозварювання ім. Є.О.Патона. — К., 2003. — 36, [1] с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—34 (45 назв). — [2003-13896] УДК 621.791.76.05

2050. Драгобецький В.В. Розвиток наукових основ технології виготов­лення методами обробки вибухом виробів з шаруватих композицій: (05.03.05) / Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2003. — 41 с., включ. обкл. с.: іл. — Бібліогр.: с. 34—37 (39 назв). — [2003-10267] УДК 621.7.044.2

2051. Дрозд О.В. Теоретичні основи, методи та засоби функціонального діагностування вузлів обчислювальних пристроїв з використанням природної надмірності при виконанні приблизних обчислень: (05.13.05) / Одес. нац. політехн. ун-т. — О., 2003. — 36 с.: іл. — Бібліогр.: с. 28—33 (66 назв). — [2003-10270] УДК 681.5.01

2052. Дядичев В.В. Соекструзійна обробка вторинних полімерних матеріалів (теорія, технологія, обладнання): (05.03.05). — Луганськ, 2003. — 36 с.: іл. — Бібліогр.: с. 29—33 (45 назв). — [2003-10274] УДК 678.029:628.4.04

2053. Єгер Д.О. Підвищення вуглеводневилучення із покладів упоряд­кованою дією на привибійну зону пласта: (05.15.06) / Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2003. — 33 с., включ. обкл. с.: іл. — Бібліогр.: с. 27—30 (48 назв). — [2003-13975] УДК 622.276.43

2054. Єрмак Є.М. Вдосконалення розрахункових моделей та конструкцій для подовження строків експлуатації промислових будівель: (05.23.01) / Донбас. держ. акад. буд-ва та архіт. — Макіївка (Донец. обл.), 2003. — 34 с.: і., табл. — Бібліогр.: с. 27—31 (36 назв). — [2003-05777] УДК 624.014.042

2055. Загоруйко Ю.А. Модифікація фізичних властивостей широкозонних напівпровідників АІІ ВVI для отримання термостабільних елементів та гетеро­структур для оптоелектроніки: (05.02.01) / НАН України, Ін-т монокрис­талів. — Х., 2003. — 40 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—36 (50 назв). — [2003-13985]

УДК 548.5:621.382

2056. Іванов П.І. Методи літних випробувань та досліджень парашутних систем і парапланерних літальних апаратів: (05.07.07) / Нац. авіац. ун-т. — К., 2003. — 36 с.: іл. — Бібліогр: с. 29—30 (21 назва). — [2003-10302]

УДК 629.734.018.7

2057. Карпінський Ю.О. Скінченноелементні моделі геодезичних вимі­рів: (05.24.01) / Київ. нац. ун-т буд-ва та архіт. — К., 2003. — 35 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—32 (40 назв). — [2003-06015] УДК 528.1

2058. Карпов О.М. Методи аналізу і розпізнавання складних сигналів в автоматизованих системах мовного діалогу: (05.13.06) / Нац. авіац. ун-т. — К., 2003. — 36 с.: іл. — Бібліогр.: с. 31—33 (31 назва). — [2003-06016]

УДК 004.934:534.4

2059. Карташов В.М. Розвиток теорії та удосконалення систем радіоакус­тичного і акустичного зондування атмосфери: (05.12.17) / Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2003. — 35 с.: іл. — Бібліогр.: с. 30—33 (41 назва). — [2003-14112] УДК 621.396.96:534.88

2060. Кігель Н.Ф. Технології бактеріальних препаратів для функціо­наль­них продуктів і білогічно активних добавок: (03.00.20) / Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2003. — 41 с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—38 (52 назви). — [2003-12191] УДК 637.136.3/.5+636.087.3

2061. Кім Єн Дар. Методологічні основи досконалення високовольтних лінійних ізоляторів та методів їх випробувань: (05.09.13) / Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2003. — 32 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—29 (33 назви). — [2003-06030] УДК 621.315.6.01

2062. Копитчук М.Б. Теоретичні основи побудови і засоби практичної реалізації інтегрованих інформаційних систем обліку вантажопотоків: (05.13.06) / Одес. нац. політехн. ун-т. — О., 2003. — 35 с.: іл. — Бібліогр.: с. 29—33 (41 назва). — [2003-06067] УДК 681.518:656.073.2

2063. Корольов А.В. Теоретичні основи компактного представлення зображень на основі усунення версифікаційної надмірності: (05.12.02) / М-во трансп. України, Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2003. — 32 с. — Бібліогр.: с. 25—30 (59 назв). — [2003-12206] УДК 621.327:681.5

2064. Костишин В.С. Моделювання режимів роботи відцентрових насосів на основі електрогідравлічної аналогії: (05.15.13) / Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2003. — 31 с.: іл. — Бібліогр.: с. 25—28 (34 назви). — [2003-10439] УДК 621.67+621.22.018

2065. Кущевська Н.Ф. Фізико-хімічні умови синтезу нанокомпозиційних феромагнітних порошків для біомедичного використання: (05.16.06) / НАН Ук­раї­ни, Ін-т пробл. матеріалознавства ім. І.М.Францевича. — К., 2003. — 39 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—36 (37 назв). — [2003-12222] УДК 621.762

2066. Лужецький В.А. Теорії "фібоначчієвих" моделей даних, методів об­числень і операційних пристроїв високої продуктивності та надійності: (01.05.02; 05.13.05) / Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2003. — 35 с.: іл. — Бібліогр.: с. 29—30 (27 назв). — [2003-10577] УДК 004.4

2067. Лукасік К. Науково-технічні основи підвищення ефективності роботи та довговічності клапанних гомогенізаторів: (05.18.12) / Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2003. — 31 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—28 (32 назви). — [2003-06118] УДК 664.3.032

2068. Льовкін М.Б. Розробка науково-організаційних методів запобігання аваріям та травматизму на основі встановлення закономірностей їх проявлення у вугільних шахтах України: (05.26.01) / Держ. Макіїв. НДІ з безпеки робіт у гірн. пром-сті (МакНДІ). — Макіївка (Донец. обл.), 2003. — 33 с., включ. обкл. с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—30 (32 назви). — [2003-10584]

УДК 001.891.54:622.8(477)

2069. Макаренко М.П. Напівпровідникові перетворювачі модуляційного типу (системне моделювання, аналіз електромагнітних процесів): (05.09.12) / НАН України, Ін-т електродинаміки. — К., 2003. — 37 с., включ. обкл. с.: іл. — Бібліогр.: с. 32—34 (34 назви). — [2003-10591] УДК 621.314

2070. Маланчук З.Р. Фізико-технічні основи свердловинної гідротехно­логії видобутку важких металів розсипних родовищ і техногенних розсипів: (05.15.11) / НАН України, Ін-т геотехн. механіки ім. М.С.Полякова. — Д., 2003. — 32 с.: іл., табл. — Бібліогр: с. 26—29 (35 назв). — [2003-10650]

УДК 622.232.5.016.2

2071. Малєєв В.Б. Розвиток наукових основ системи шахтного водовід­ливу: (05.05.06) / Донец. нац. техн. ун-т. — Донецьк, 2003. — 35 с. — Бібліогр.: с. 30—32 (29 назв). — [2003-10651] УДК 622.53.01

2072. Малєєва О.В. Методологічні основи системного аналізу якості про­ек­тів та програм розвитку виробництва: (05.13.22) / Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є.Жу­ковського "Харк. авіац. ін-т". — Х., 2003. — 34, [2] с., включ. обкл. с.: іл. — Бібліогр.: с. 30—32 (34 назви). — [2003-08678] УДК 658.52.011.012.7

2073. Марченко В.Л. Наукові основи технології пластичного деформуван­ня осесиметричних деталей з обертанням інструмента: (05.03.05) / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2003. — 36 с.: іл. — Бібліогр.: с. 29—32 (35 назв). — [2003-10658] УДК 621.73.043

2074. Михайлов В.М. Наукове обґрунтування і розробка прогресивних процесів та обладнання для виробництва жарених кулінарних виробів: (05.18.12) / Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Х., 2003. — 34 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—31 (52 назви). — [2003-06371]

УДК 001.8:[641.53.09+641.526

2075. Морозов І.В. Технологічні і технічні основи удосконалення конструкцій сошників зернових сівалок: (05.05.11) / Терноп. держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — Т., 2003. — 40 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—35 (64 назви). — [2003-12432] УДК 631.331.5

2076. Нестеренко М.П. Моделювання термомеханічних процесів та роз­роб­ка високоефективних технологій ультразвукового зварювання полімерних і композиційних матеріалів: (05.03.06) / НАН України, Ін-т електрозварювання ім. Є.О.Патона. — К., 2003. — 32 с.: іл. — Бібліогр.: с. 27—29 (32 назви). — [2003-07085] УДК 621.791.1:678.073

2077. Нестеренко С.А. Інформаційна технологія та інструментальні засо­би побудови корпоративних комп’ютерних мереж АСУ в динаміці життєвого циклу: (05.13.06) / Одес. нац. політехн. ун-т. — О., 2003. — 36 с.: іл. — Бібліогр.: с. 30—34 (54 назви). — [2003-11371] УДК 004.732:681.5

2078. Омаров М.А.о. Розвиток теорії і практики проектування електроди­намічних пристроїв з розподіленими та квазірозподіленими нелінійними властивостями: (05.12.13) / Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2003. — 33 с., включ. обкл. с.: іл. — Бібліогр.: с. 26—30 (37 назв). — [2003-11383]

УДК 621.396.67:621.372

2079. Парсаданов І.В. Наукові основи комплексного поліпшення показ­ників паливної економічності та токсичності відпрацьованих газів дизелів ван­тажних автомобілів і сільськогосподарських машин: (05.05.03) / Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2003. — 36 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—33 (21 назва). — [2003-13069] УДК 621.436.068.03:629.35+631.3

2080. Первухіна О.Л. Автоматизовані стендові випробування машинобу­дівних виробів: (05.13.07) / Севастоп. нац. техн. ун-т. — Севастополь, 2003. — 35 с.: іл. — Бібліогр.: с. 28—32 (37 назв). — [2003-07224] УДК 621:620.1.05

2081. Піотровскі Є.З. Процеси природного повітрообміну в приміщеннях будівель: (05.23.03) / Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2003. — 33 с., включ. обкл. с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—30 (52 назви). — [2003-07237]

УДК 697.921.2

2082. Піталенко Є.І. Управління геомеханічними процесами при від­працю­ванні крутих вугільних пластів: (05.15.11) / НАН України, Ін-т фізики гірн. процесів. — Донецьк, 2003. — 36 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—32 (53 назви). — [2003-13074] УДК 622.83’118

2083. Пойда В.П. Вплив структурного стану і дії зовнішніх факторів на струк­турну надпластичність і руйнування алюмінієвих сплавів, що дефор- ­му­ються: (01.04.07) / НАН України, Наук.-техн. центр електрофіз. обробки. — Х., 2003. — 32, [1] с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—30 (40 назв). — [2003-12796] УДК 539.214:669.715.01

2084. Прохорова І.А. Розвиток наукових основ та інженерних методів високошвидкісного намотування нитки на пакування: (05.19.03) / Херсон. держ. техн. ун-т. — Херсон, 2003. — 44 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—39 (44 назви). — [2003-10854] УДК 677.053.2

2085. Романова Т.Є. Засоби побудови математичних моделей оптиміза­ційних задач розміщення геометричних об’єктів та їх застосування: (01.05.02) / НАН України, Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. — К., 2003. — 32 с.: іл. — Бібліогр.: с. 26—29 (43 назви). — [2003-09249] УДК 519.8:004.94

2086. Скалозуб В.В. Ресурсозберігаючі методи управління тягою поїздів і удосконалення конструкцій рухомого складу: (05.22.07) / Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. В.Лазаряна. — Д., 2003. — 34 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—31 (35 назв). — [2003-11534] УДК 629.4.016.12

2087. Стрельнікова О.О. Дослідження міцності та коливань елементів тур­бомашин з використанням методу граничних інтегральних рівнянь: (01.02.04) / НАН України, Ін-т пробл. машинобуд. ім. А.М.Підгорного. — Х., 2003. — 35 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—32 (32 назви) та в підрядк. прим. — [2003-11553] УДК 359.3/.4:62-135/-136

2088. Сухова О.В. Закономірності структуроутворення та властивості ком­позиційних матеріалів з метастабільними складовими: (05.16.01) / Нац. мета­лург. акад. України. — Д., 2003. — 32 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—30 (45 назв). — [2003-09305] УДК 621.791.92:532.696

2089. Топольницький П.В. Наукові основи безвистійного обрізування книж­ково-журнальних блоків: технологія і устаткування: (05.05.01) / Укр. акад. друкарства. — Л., 2003. — 36 с.: іл. — Бібліогр.: с. 28—33 (52 назви). — [2003-09322] УДК 686.12.056

2090. Улітін Г.М. Динаміка та стійкість бурильних колон бурових уста­новок роторного типу: (05.02.09) / Нац. гірн. ун-т. — Д., 2003. — 32 с.: іл. — Бібліогр.: с. 26—29 (36 назв). — [2003-11593] УДК 624.042:622.24.053

2091. Федоров М.М. Удосконалення методів прогнозування теплового ста­ну електродвигунів змінного струму в нестаціонарних режимах їх роботи: (05.09.01) / Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2003. — 36 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 24—33 (68 назв). — [2003-11601] УДК 621.313.017.7

2092. Хабутдіонов Р.А. Системне формування технологій автомобільних перевезень за критеріями енерго-і ресурсовіддачі: (05.22.01) / Нац. трансп. ун-т. — К., 2003. — 42 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—38 (35 назв). — [2003-09440]

УДК 656.13.072.073

2093. Хмельнюк М.Г. Науково-технічні основи вдосконалення малих хо­лодильних машин (альтернативні холодоагенти, схемні рішення): (05.05.14) / Одес. держ. акад. холоду. — О., 2003. — 34 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—32 (70 назв). — [2003-11610] УДК 621.564:641.546.44

2094. Хома М.С. Теоретичні основи початкової стадії корозійно-втомного руйнування корозійнотривких сталей і сплавів та розробка методів прог­но­зування їх границі витривалості: (05.17.14) / НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В.Карпенка. — Л., 2003. — 36 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (50 назв). — [2003-13353] УДК 620.194.23:669.1

2095. Цейтлін М.А. Системне дослідження явищ масопередачі в процесах очищення й охолодження газів та рідин содового виробництва: (05.17.08) / Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2003. — 31 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 23—27 (30 назв). — [2003-09446] УДК 661.33

2096. Шаповалов В.О. Наукові та технологічні основи плазмово-індук­ційного вирощування крупних монокристалів тугоплавких металів: (05.16.07) / НАН України, Ін-т електрозварювання ім. Є.О.Патона. — К., 2003. — 36 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—32 (42 назви). — [2003-09567] УДК 669.24/.29+548.55

2097. Шейко І.В. Нові технології та обладнання для індукційної плавки металів і сплавів: (05.16.07) / НАН України, Ін-т електрозварювання ім. Є.О.Па­то­на. — К., 2003. — 32 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 24—29 (53 назви). — [2003-08155] УДК 621.745.55

2098. Шишкін О.О. Спеціальні бетони для підсилення будівельних конст­рукцій, які експлуатуються в умовах дії агресивних середовищ: (05.23.05) / Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт. — Д., 2003. — 36 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—33 (35 назв). — [2003-09469] УДК 691.32

2099. Якимчук В.Г. Методологія системного аналізу дистанційного зон­ду­вання Землі для вирішення задач екології та господарської діяльності: (05.07.12) / Центр аерокосм. досліджень Землі Ін-ту геол. наук НАН України. — К., 2003. — 36 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—33 (48 назв). — [2003-13737]

УДК 528.8.04:502/504]:519.876

2100. Ясев О.Г. Підвищення надійності металургійного обладнання техно­ло­гічними методами: (05.05.08)/ Нац. металург. акад. України.—Д., 2003.—36 с.: іл., табл.—Бібліогр.: с. 30—34 (45 назв).—[2003-08169] УДК 669.02/.09:519.22
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка