В. Д. Одрина Свідоцтво про державну реєстрацію кв 3730 від 17. 03. 99Сторінка2/21
Дата конвертації05.05.2016
Розмір2.98 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

ХІМІЧНІ НАУКИ

На ступінь доктора наук

1847. Андрієвська О.Р. Фазові рівноваги в потрійних системах оксидів цирконію, гафнію і ітрію з оксидами лантаноїдів: (02.00.04) / НАН України, Ін-т пробл. матеріалознавства ім. І.М.Францевича. — К., 2003. — 40 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—38 (34 назви). — [2003-08305]

УДК 547-311:[546.831+546.832+546.64

1848. Близнюк В.М. Надмолекулярне конструювання полімерних нано­с­труктур: (02.00.06) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 34 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—31 (33 назви). — [2003-13787] УДК 678:544.25

1849. Запорожець О.А. Адсорбовані на кремнеземах органічні реагенти у комбінованих спектроскопічних і тест-методах аналізу: (02.00.02) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 34 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—32 (80 назв). — [2003-05801] УДК 543.068.52+544.723

1850. Каличак Я.М. Металохімія сполук індію з рідкісноземельними та пе­рехідними металами: (02.00.01) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2003.—36 с.: іл.—Бібліогр: с. 28—32 (91 назва).—[2003-10314] УДК 546.682-3

1851. Колос Н.М. Гетероциклізації за участю єнонових систем та азото­вмісних бінуклеофілів: (02.00.03) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 35 с.: іл. — Бібліогр.: с. 29—32 (41 назва). — [2003-08559] УДК 547.8

1852. Комаров І.В. Дизайн та синтез модельних сполук: вивчення стерич­них, стереоелектронних ефектів, реакційноздатних інтермедіатів, процесів ката­лі­тичного енантіоселективного гідрування та динамічного захисту функціо­нальних груп: (02.00.03) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 35 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—32 (28 назв). — [2003-06062]

УДК 547.1.057:[544.12+544.42/.43

1853. Штомпель В.І. Мікрофазова структура та властивості модифіко­ваних уретановмісних полімерів: (02.00.06) / НАН України, Ін-т хімії високо­молекуляр. сполук. — К., 2003. — 36 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—33 (54 назви). — [2003-11642] УДК 539.2

1854. Щербак Л.П. Фізико-хімічні закономірності структурних переходів в конденсованих фазах на основі кадмій телуриду: (02.00.21) / НАН України, Ін-т пробл. матеріалознавства ім. І.М.Францевича. — К., 2003. — 36 с.: іл. — Бібліогр.: с. 30—32 (34 назви). — [2003-08166] УДК 546.48:66.046.51

На ступінь кандидата наук

1855. Амаду Разак Яя. Синтез і стереохімія частково гідрованих похідних 2Н-індазолу: (02.00.03) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — [2003-08304] УДК 544.12

1856. Берьозкіна Т.В. Формування шестичленних азагетероциклів в реак­ціях в-ароїлакрилових кислот з бінуклеофілами: (02.00.03) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — [2003-13778] УДК 547.8:539.26

1857. Бричка А.В. Піролітичний синстез та властивості поверхні вуглецевих нанорозмірних трубок: (01.04.18) / НАН України, Ін-т хімії поверхні. — К., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: 16—17 (8 назв). — [2003-09635]

УДК 544.7

1858. Бутиліна Н.О. Кінетика термолізу та термодинамічні властивості силіцій- та нітрогенвмісних органічних пероксидів: (02.00.04) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2003-13808] УДК 544.3:547-39

1859. Виноградова О.А. Прямий синтез та кристалічна будова гетеро­металічних комплексів міді та цинку, кадмію з аміноспиртами: (02.00.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека. — К., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — [2003-08345] УДК 546.562’47’48+547.435

1860. Вітовецька Т.В. Полімераналогічні перетворення в прищеплених кополімерах для створення функціональних матеріалів природоохоронного при­значення: (02.00.06) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — [2003-11885] УДК 66.095.26

1861. Власенко Н.Є. Процеси електровідновлення міді, цинку, нікелю та хрому на біполярному електроді: (02.00.05) / НАН України, Ін-т заг. та неорган. хімії ім. В.І.Вернадського. — К., 2003. — 16, [1] с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (15 назв). — [2003-13970] УДК 544.653.3.076.328.2

1862. Ганнова Ю.М. Комплексоутворення та оксигенація у змішано­лі­ганд­них системах кобальт (ІІ)- фенантролін-дипептид: (02.00.01) / Донец. нац. техн. ун-т. — Донецьк, 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — [2003-13814] УДК 546.732-386

1863. Глухий В.В. Взаємодія компонентів у системах U-{Co, Ni, Cu}-In та споріднених до них: (02.00.01) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (11 назв). — [2003-13828]

УДК 548.736:546.682-19

1864. Горлова А.О. Фізико-хімічні та адсорбційно-каталітичні властивості активованого вугілля, модифікованого органічними гідрофобними групами: (02.00.04) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — [2003-11961] УДК 661.183.2

1865. Гречишкіна Г.Ю. Фізико-хімічні властивості та структура водних розчинів хлоридів, нітратів та сульфатів 3d- перехідних металів: (02.00.04). — К., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (11 назв). — [2003-08405]

УДК 544.6.018.42-145.2:546.302

1866. Грищук Л.Ю. Метакрилові мономери з різноактивними подвійними зв’язками для фоторезистних технологій: (02.00.06) / Київ. нац. ун-т ім. Тара- са Шев­ченка. — К., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — [2003-11971] УДК 66.095.26

1867. Гузенко Н.В. Вплив модифікування полівінілпіролідоном на властивості високодисперсного кремнезему: (01.04.18) / НАН України, Ін-т хімії поверхні. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (18 назв). — [2003-05852] УДК 544.72

1868. Гуменюк О.Р. Хіміко-динамічне полірування поверхні CdTe, CdxHg1-xTe i ZnxCd1-xTe в іодвмісних та іодвиділяючих травильних композиціях: (01.04.18) / Прикарпат. ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — [2003-10155]

УДК 544.7:621.794.4

1869. Гуменюк Р.В. Фазові рівноваги та кристалічна структура сполук в системах Ce-Ag-Ga, Tb-Ag-{Al, Ga} та в деяких споріднених: (02.00.01) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (11 назв). — [2003-08410] УДК 546.6-3:[544.344+544.022.4

1870. Дорощук В.О. Особливості міцелярно-екстракційного концен­тру­вання мікрокомпонентів фазами неіонних пар при температурі помутніння: (02.00.02) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — [2003-10266] УДК 543.2

1871. Дяченко О.Д. Синтез та властивості функціонально заміщених 4-циклогексанспіропіридин-2-тіонів: (02.00.03) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Кара­зіна. — Х., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2003-08438]

УДК 547.82:057

1872. Жибак І.М. Фізико-хімічна взаємодія оксидів карбону та вугле­воднів із катіонами Ag+ i Cu2+ у цеолітах М, Х та Y: (02.00.04) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — [2003-08506] УДК 543.544:549.67

1873. Зайцева І.С. Термодинаміка комплексоутворення катіона амонію з краун-ефірами у водно-органічних розчинниках: (02.00.04) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (22 назви). — [2003-05799] УДК 544.35

1874. Заторська Г.М. Особливості взаємодії літію та цирконію з р-еле­ментами ІІІ і ІV груп: (02.00.01) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — [2003-13990]

УДК 546-19+669.018

1875. Каменська Т.А. Термодинаміка процесів іонної асоціації та акти­вації рухливості іонів в індивідуальних розчинниках: (02.00.04) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — [2003-06008] УДК 544.35:536.7

1876. Керносенко Л.О. Колоїдно-хімічні процеси біотрансформації важ­ких металів у ґрунті: (02.00.11) / НАН України, Ін-т біоколоїд. хімії ім. Ф.Д.Ов­чаренка. — К., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — [2003-14115] УДК 544.77:579.266

1877. Клоц Є.О. Синтез та властивості N-ацилокси-N-алкоксигемінальних систем: (02.00.03) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (14 назв). — [2003-06042] УДК 547.495

1878. Кобріна Л.В. Хімічне формування та властивості композитів на ос­но­ві уретановмісних полімерів та похідних целюлози: (02.00.06) / НАН України, Ін-т хімії високомолекулярних сполук. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2003-10338] УДК 678.66:661.728

1879. Кущ О.В. Індукований амінами розпад ацилоксидіалкільних та діа­цильних пероксидів: (01.00.04) / НАН України, Ін-т фіз.-орган. хімії і вуглехімії ім. Л.М.Литвиненка. — Донецьк, 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (18 назв). — [2003-10707] УДК 544.421-39

1880. Лось О.Б. Кінетика розчинення монокристалів іодиду цезію у воді та н-аліфатичних спиртах в умовах природної конвекції: (02.00.04) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — [2003-12265] УДК 544.355-16

1881. Максимюк М.Р. Інтегральні характеристики процесу адсорбції ПАР для прогнозування властивостей їх сумішей на границі поділу фаз рідина — газ: (02.00.11) / НАН України, Ін-т колоїд. хімії та хімії води ім. А.В.Думанського. — К., 2003. — 20, [1] с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр: с. 18—19 (8 назв). — [2003-10649] УДК 544.72+544.77:532.6

1882. Мацнєв А.В. Органілсульфоксидифторооцтові кислоти, їх похідні та оптична активність: (02.00.03) / НАН України, Ін-т орган. хімії. — К., 2003. — 17 с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (4 назви). — [2003-10663]

УДК 547.52/.59+547.7/.8

1883. Михайлова Л.І. Застосування каталітичних індикаторних реакцій комплексоутворення для визначення деяких оксигенвмісних аніонів у функціо­нальних матеріалах: (02.00.02) / НАН України, Фіз.-хім. ін-т ім. О.В.Богат­ського. — О., 2003. — 16 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — [2003-06372] УДК 543.063:542.22

1884. Орисик В.В. Синтез і хімічні перетворення конденсованих систем на основі похідних 2-тіохіназолін-4-ону: (02.00.03) / НАН України, Ін-т орган. хімії. — К., 2003. — 16, [1] с., включ. обкл. с.: схеми. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — [2003-11387] УДК 547.856

1885. Пацай І.О. Хемілюмінесцентні реакції нітрату 9-ціано-10-метила­кридинію з нуклеофільними реагентами та застосування їх в аналізі: (02.00.02) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (18 назв). — [2003-12784] УДК 543.5

1886. Пермякова Н.М. Інтермолекулярні полікомплекси, утворені водне­вими зв’язками, як нові функціональні матеріали: (02.00.06) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (24 назви). — [2003-10830] УДК 544.77

1887. Петрик В.М. Синтез та властивості N-трифторо­метил­сульфо­нілімі­нопохідних карбонільних сполук: (02.00.03) / НАН України, Ін-т орган. хімії. — К., 2003. — 17 с., включ. обкл. с.: схеми. — Бібліогр.: с. 14—15 (5 назв). — [2003-10831] УДК 547-327

1888. Пономаренко М.В. Трансанулярна фтороциклізація дієнів біцикло [3.3.] нонанового ряду: (02.00.03) / НАН України, Ін-т орган. хімії. — К., 2003. — 17 с., включ. обкл. с.: іл. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — [2003-07613]

УДК 547.221

1889. Похоленко О.А. Взаємодія піридо[2,1-а]ізоіндолу і 2,4-диметил­піри­мідо[2,1-а]ізоіндолу з малеїнімідами та синтез нових похідних конденсованих ізоіндолів: (02.00.03) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 20 с.: іл., схем. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — [2003-13076] УДК 547.759

1890. Ракович І.І. Щеплені кополімери поліакриламіду до полівінілового спирту з різною довжиною прищеплених ланцюгів: (02.00.06) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2003-13079] УДК 544.77:678-13

1891. Распертова І.В. Синтез та дослідження координаційних сполук ме­та­лів з аліфатичними та ароматичними нітронами: (02.00.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — [2003-08949] УДК 54-386:539.26

1892. Реброва Т.П. Кислотні властивості високотемпературних іон- них роз­чинників на основі галогенідів лужних та лужноземельних металів: (02.00.04) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (20 назв). — [2003-11415] УДК 544.3

1893. Роїк О.С. Експериментальне дослідження та аналіз структури металічних розплавів методами оберненого Монте Карло та Вороного-Делоне: (02.00.04) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — [2003-13085] УДК 544.27:548.73

1894. Самойлов Є.О. Фізико-хімічні умови фазоутворення в системі Cu2+ - NH4+ - CI- - H2O і шляхи його регулювання: (02.00.04) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Ка­разіна. — Х., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — [2003-09252] УДК 544.42:544.34

1895. Свіщова Я.О. Різнорідна асоціація іонів ціанінових барвників у водних розчинах: (02.00.04) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — [2003-09255]

УДК 544.353.3:544.174

1896. Солодовнік Т.В. Екологічно безпечне одержання хітинвмісних сполук із міцеліальних відходів біотехнологічного виробництва лимонної кис­лоти: (21.06.01) / НАН України, Ін-т колоїд. хімії та хімії води ім. А.В.Ду­манського. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — [2003-09270] УДК 502.174:661.746.5

1897. Тарасова Я.Б. Плазмохімічна деструкція поверхнево-активних речо­вин та їх адсорбційне визначення у водних розчинах: (02.00.11) / НАН України, Ін-т біоколоїд. хімії ім. Ф.Д.Овчаренка. — К., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — [2003-11564] УДК 544.72:544.55

1898. Ткаченко Б.О. Каркасні вуглеводні в реакціях з окисниками на основі перехідних металів: (02.00.03) / НАН України, Ін-т орган. хімії. — К., 2003. — 17 с., включ. обкл. с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — [2003-07958] УДК 547.21

1899. Ущапівська Т.І. Синтез, структура, властивості фосфатів одно- та полівалентних металів: (02.00.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — [2003-09329]

УДК 546.18

1900. Фокіна І.І. Аналітичне концентрування домішок з води і слабко­мі­не­ралізованих водних розчинів за допомогою низькотемпературної спрямованої кристалізації: (02.00.02) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — [2003-11605] УДК 543.3.054

1901. Хиля О.В. 3,4-Дигідро-4-оксо-2-хіназолілацетонітрили в реакціях гетероциклізації: (02.00.03) / НАН України, Ін-т орган. хімії. — К., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — [2003-07995] УДК 547.785+547.856

1902. Шевченко Г.М. Пар-стабілізовані емульсії типу "масло/вода" у тит­риметричному, спектрофотометричному та атомно-абсорбційному аналізі: (02.00.02) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — [2003-11628] УДК 543.4

1903. Шелякін В.В. Реакції циклізації функціонально заміщених 1,3-дикарбонільних сполук гетероциклічного ряду з похідними ціанооцтової кисло­ти: (02.00.03) / НАН України, Ін-т орган. хімії. — К., 2003. — 16, [1] с., включ. обкл. с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — [2003-13717] УДК 547.44+547.8

1904. Школьнікова Н.І. Закономірності температурної зміни кроку спіра­лі, індукованої в нематичних рідких кристалах хіральними ариліденпохідними де­яких амінів та (+)-ізоментону: (02.00.04) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. —

Х., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — [2003-13727]

УДК 544.25

1905. Шубіна Т.Є. Квантово-хімічне дослідження механізмів реакцій алка­нів з електрофілами: (02.00.03) / НАН України, Ін-т орган. хімії. — К., 2003. — 16 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — [2003-08164] УДК 547.51БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

На ступінь доктора наук

1906. Давидовська Т.Л. Мембранні та клітинні механізми дії імуноак­тив­них речовин на електрогенез та скорочення гладеньких м’язів: (03.00.02) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 38 с.: іл. — Бібліогр.: с. 30—34 (45 назв). — [2003-13879] УДК 577.35

1907. Клименко О.М. Розвиток і будова тимуса в представників різних так­сономічних груп хребетних тварин: (03.00.11) / Київ. нац. ун-т ім. Тара- са Шев­ченка. — К., 2003. — 28 с. — Бібліогр.: с. 23—26 (40 назв). — [2003-06037] УДК 616.438-018:597/599

1908. Клімова О.М. Формування імунологічних варіантів при пригніченні нейротрансмітерних реакцій: (03.00.13) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 37 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—32 (54 назви). — [2003-14130]

УДК 612.017:[616.74+616.8]-009.17

1909. Кліщ І.М. Вікові особливості перебігу окиснювальних процесів за умов токсичного ураження печінки та способи їх корекції: (03.00.04) / Ін-т біології тварин УААН. — Л., 2003. — 32 с.: іл. — Бібліогр.: с. 25—29 (42 назви). — [2003-06041] УДК 577.1:616.36-002-099-092.9-053

1910. Курант В.З. Роль білкового обміну в адаптації риб до дії іонів важ­ких металів: (03.00.10) / НАН України, Ін-т гідробіології. — К., 2003. — 38 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—36 (45 назв). — [2003-10700]

УДК 597.55:591.524]:577.122

1911. Кургалюк Н.М. Роль інтермедіатів циклу трикарбонових кислот у процесах енергозабезпечення та антиоксидантного захисту клітин при дії на організм екстремальних факторів: (03.00.04) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев­ченка. — К., 2003. — 32 с.: іл. — Бібліогр.: с. 26—29 (48 назв). — [2003-10701]

УДК 577.12:612.014

1912. Мосякін С.Л. Систематика, фітогеографія та генезис родини Cheno­po­diaceae Vent.: (03.00.05) / Ін-т ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України. — К., 2003. — 32 с.: іл. — Бібліогр.: с. 25—28 (46 назв). — [2003-08706]

УДК 582.4+582.662]:581.9

1913. Попов Ю.В. Гідромеханічне та електричне моделювання процесів передачі та перетворення акустичних сигналів у завитці органу слуху: (03.00.02) / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.Богомольця. — К., 2003. — 44 с.: іл. — Біб­ліогр.: с. 39—40 (26 назв). — [2003-08943] УДК 612.858.4:577.35

1914. Санагурський Д.І. Трансмембранний біоелектрогенез: модифікуючі впливи на нього, структурно-функціональний аналіз і моделі: (03.00.02) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 40 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—35 (40 назв). — [2003-11439] УДК 577.352

1915. Федорович Д.В. Взаємозв’язки у регуляції біосинтезу рибофлавіну та асиміляції заліза у флавіногенних дріжджів: (03.00.07) / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного. — К., 2003. — 44 с.: іл., табл.— Біб­­ліогр.: с. 37—41 (41 назва).—[2003-09334] УДК 582.282.23:546.72:577.164.12

1916. Фіра Л.С. Метаболічні порушення в організмі щурів, уражених ніт­ритом натрію, тетрахлорметаном і низькими дозами радіації, та шляхи їх корек­ції: (03.00.04) / Ін-т біології тварин УААН. — Л., 2003. — 28 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—25 (30 назв). — [2003-13343]

УДК 577.12:[616.15+616.36]-099-092.9-085

1917. Чеченєва Т.М. Спонтанна та індукована мінливість кукурудзи in vitro: (03.00.15) / НАН України, Ін-т фізіології рослин і генетики. — К., 2003. — 43 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 37—40 (44 назви). — [2003-13698]

УДК 581.15.085:575.22

На ступінь кандидата наук

1918. Абу Аль-Асаль Ф. Температурна та хімічна модифікація чутливості еритроцитів до гіпертонічного шоку і гіпертонічного кріогемолізу: (03.00.19) / НАН України, Ін-т пробл. кріобіології і кріомедицини. — Х., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв). — [2003-11831] УДК 577.352.4.04:612.111

1919. Андрик Є.Й. Біолого-екологічна характеристика та питання охорони Fritillaria Meleagris L. (Liliаceae Juss.) на Притисянській низовині: (03.00.05) / НАН України, Нац. ботан. сад ім. М.М.Гришка. — К., 2003. — 24 с.: іл., табл. — Бібліогр.: 19—20 (18 назв). — [2003-09606] УДК 582.572.8:502.172](477.87)

1920. Бабенко Н.М. Вплив різних режимів кріоконсервування на струк­турно-функціональні властивості ембріональних нервових клітин in vivo та in vitro: (03.00.19) / НАН України, Ін-т пробл. кріобіології та кріомедицини. — Х., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — [2003-11843]

УДК 57.086.13:615.361.014.4

1921. Барчук Р.О. Участь епіфіза та моноамінів у регуляції функції гіпо­таламо-гіпофізарно-гонадної системи птахів (гістофізіологічний аналіз): (03.00.11) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — [2003-08316] УДК 591.8

1922. Бєльська Л.М. Вивчення активності фагоцитуючих клітин мозку при експериментальному алергічному енцефаломієліті та його корекції: (03.00.09) / М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — [2003-13781]

УДК 616.831/.832-002-056.43-092 .9-085.37:612.017

1923. Богуцька К.І. Вплив полярності середовища та іонів металів на ка­та­літичну активність транспортної і міозинової АТФаз м’язів: (03.00.02) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с.17—18 (13 назв). — [2003-09624] УДК 577.32/.35

1924. Бондар Л.П. Генетичний аналіз господарських ознак сортів озимої м’якої пшениці різних років селекції: (03.00.15) / Селекц.-генет. ін-т — Нац. центр насіннєзнавства та сортовивчення УААН. — О., 2003. — 18 с.: іл., табл. —Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв).—[2003-13795] УДК 631.52:633.11+633.11"324"

1925. Борисова М.В. Викликані ЕЕГ-потенціали у дітей і підлітків: зв’я­зок з індивідуальними особливостями уваги: (03.00.13) / Таврійс. нац. ун-т ім. В.І.Вер­надського. — Сімф., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — [2003-13800] УДК 612.821.2-053.2

1926. Верко Н.П. Функціональна активність нейтрофілів крові щурів при розвитку адаптаційних реакцій різного типу: (03.00.13) / Таврійс. нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. — Сімф., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (9 назв). — [2003-13875] УДК 612.112:[612.014.48+612.766.2

1927. Вискушенко Д.А. Морфофункціональні характеристики ставковика озерного Lymnaea Stagnalis (Linn й, 1758) за дії важких металів водного середо­вища: (03.00.17) / НАН України, Ін-т гідробіології. — К., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (22 назви). — [2003-10073] УДК 574.5+594.38:591.5

1928. Ганчо О.В. Вплив комплексів пептидів тваринного походження на імунітет за умов норми та різних функціональних станів організму: (03.00.13) / Таврійс. нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. — Сімф., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — [2003-10124] УДК 612.017:615.37

1929. Гельмбольдт М.В. Морські кліщі (HALACARIDAE: ACARI) пів­ніч­но-західної частини Чорного моря: видова різноманітність та екологія: (03.00.17) / НАН України, Ін-т біології півден. морів ім. О.О.Ковалевського. — Севастополь, 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2003-10129] УДК 595.42:574.5](262.5)

1930. Герасименко О.І. Гігієнічна діагностика психофізіологічної адапта­ції підлітків, що навчаються операторським спеціальностям: (14.02.01 / Акад. мед. наук України, Ін-т гігієни та мед. екології ім. О.М.Марзеєва. — К., 2003. — 24 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (15 назв). — [2003-14065]

УДК 613.65:616.8-008.6

1931. Головко А.Е. Цукровий буряк (Beta vulgaris l.) в культурі in vitro: регенерація, морфогенез і генетична трансформація: (03.00.20) / НАН України, Ін-т клітин. біології та генет. інженерії. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (8 назв). — [2003-08365] УДК 633.41:581.143.5:577.21

1932. Гончаренко В.І. Рід Rubus L. (Rosaceae Juss.) у флорі заходу Украї­ни: (03.00.05) / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. — К., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (23 назви). — [2003-12159] УДК 582.711.712:581.9(477.8)

1933. Горобчишин В.А. Риючі оси (Hymenoptera, Sphecidae) Лісостепу Ук­раїни: (Екол.-фауністич. аналіз): (03.00.16) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев­ченка. — К., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — [2003-08370] УДК 591.5:595.797(292.485)(477)

1934. Городна О.В. Молекулярні маркери в еколого-генетичному моніто­рингу сільськогосподарських тварин: (03.00.16) / Ін-т агроекології і біотехно­логії Укр. акад. аграр. наук. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — [2003-08371] УДК 574.9:636.2/.3

1935. Грабовий В.М. Біологічні основи інтродукції видів роду Platanus L. в Правобережному Лісостепу України та перспективи використання в культурі: (03.00.05) / НАН України, Нац. ботан. сад ім. М.М.Гришка. — К., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2003-11966] УДК 538.638.26(477)

1936. Грекова С.П. Вплив прогестерону та 17в-естрадіолу на функціо­нальну активність фактора некрозу пухлин: (03.00.09) / М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — [2003-13839] УДК 57.083.3:[616-002.4-006:612.63.03

1937. Гуменюк Г.Б. Розподіл важких металів у гідроекосистемі прісної водойми (на прикладі Тернопільської області): (03.00.16) / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2003. — 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 19 (6 назв). — [2003-11973] УДК 574.57

1938. Дзюбенко Н.В. Просторово-функціональна структура поселень кряч­ків в екосистемах басейну верхньої течії р. Дністер: (03.00.16) / Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — [2003-13892] УДК 598.243.8:591.52:504.61](282.247.314)

1939. Дідик Л.О. Стан уваги та вегетативні показники людини за умов мік­роколивань атмосферного тиску: (03.00.13) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев­ченка. — К., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — [2003-08429]

УДК 612.014.41

1940. Дмухальська Є.Б. Детоксикаційна функція печінки у щурів різного віку за ураження кадмію хлоридом і солянокислим гідразином та способи її ко­рекції: (03.00.04) / Ін-т біології тварин УААН. — Л., 2003. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — [2003-10262]

УДК 616.36:615.9.036:[546.48+547.234]-092.9

1941. Доменюк В.П. ДНК-маркери локусів кількісних ознак кукурудзи: (03.00.22) / НАН України, Ін-т молекуляр. біології і генетики. — К., 2003. — 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (13 назв). — [2003-11985]

УДК 335.15:631.527

1942. Драган Н.В. Біоекологічні особливості видів роду сосна (Pinus L.) в урбанізованому середовищі Правобережного Лісостепу України: (03.00.05) / НАН України, Нац. ботан. сад ім. М.М.Гришка. — К., 2003. — 24 с. — Бібліогр.: с. 19—20 (16 назв). — [2003-13902] УДК 582.475:581.5.5:504.61](477.41)

1943. Дрегваль І.В. Взаємодія впливів вестибулярної, зорової та слухової сенсорних систем на активність мотонейронів екстензорних м’язів нижніх кін­цівок людини: (03.00.13) / Таврійс. нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. — Сімф., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — [2003-13903] УДК 612.8

1944. Дьячкова О.О. Фізіологічні реакції перцю (Capsicum annuum L.) на вірусну інфекцію: (03.00.12) / НАН України, Ін-т фізіології рослин і генетики. — К., 2003. — 17 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 13 (7 назв). — [2003-05860]

УДК 581.1:582.776.2:632.38+632.38

1945. Євстафьєва І.А. Особливості функціонального стану центральної нервової та серцево-судинної систем у зв’язку зі вмістом важких металів в організмі підлітків: (03.00.13) / Таврійс. нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. — Сімф., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — [2003-05770]

УДК 612.1+612.8]-053.6:546.46/.48

1946. Єсіпова Н.Б. Структурно-функціональний стан печінки у коропа в умовах тепловодного вирощування: (03.00.10) / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т риб. госп-ва. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — [2003-08503] УДК 597.551.2:591.436+639.311.043

1947. Заїка О.Л. Кальцієва сигналізація в хромафінних клітинах щура при дії факторів, що стимулюють секрецію: (03.00.02) / НАН України, Ін-т фізіології ім.О.О.Богомольця. — К., 2003. — 24 с.: іл. — Бібліогр.: с. 21 (6 назв). — [2003-12174] УДК 368.86(477)

1948. Забитівський Ю.М. Мінливість морфологічних ознак і активності травлення у коропа залежно від умов існування: (03.00.10) / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т риб. госп-ва. — К., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — [2003-08511] УДК 597.551.2:591.132

1949. Зарубін О.Л. Динаміка вмісту 137Сs у рибах (на прикладі водойми-охолоджувача Чорнобильської АЕС): (03.00.10) / НАН України, Ін-т гідробіології. — К., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — [2003-10290] УДК 597.2/.5:573.34:546.36

1950. Захарчук Н.А. Фітотоксичні метаболіти Phytophthora infestans і їх використання при створенні стійких форм картоплі: (06.01.11) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — [2003-05806]

УДК 635.21:631.527]:632.4

1951. Зіньковська Н.Г. Функціонування антиоксидантних систем у крові риб при інтоксикації йонами міді, цинку, марганцю і свинцю: (03.00.04) / Чер­нів. нац. ун-т ім.Юрія Федьковича. — Чернівці, 2003. — 21 с.: іл., табл. — Біб­ліогр.: с. 17—19 (11 назв). — [2003-12182] УДК 631.51+631.8]:631.445.4(477.75)

1952. Іванко О.В. Колагеназа і кератиназа стрептоміцетів: (03.00.07) / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр: с. 17 (6 назв). — [2003-10300]

УДК 579.873.7:57.152.34

1953. Іванова В.Д. Використання пластівцевоутворюючого фактора для діагностики інфекцій стафілококової етіології: (03.00.09) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2003-08524] УДК 616.98:579.861+579.861

1954. Івашків Л.Я. Часова організація біоелектричних і метаболічних процесів у ранньому ембріогенезі в’юна та шпорцевої жаби: (03.00.02) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — [2003-05873] УДК 577.352.5

1955. Іншина Н.М. 5-амінолевулінатсинтазна активність і вміст деяких гемопротеїнів в печінці щурів при дії гемолітичних агентів: (03.00.04) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — [2003-14008] УДК 577.151:612.118

1956. Кабар А.М. Еколого-біологічні властивості ґрунтового покриву бо­танічного саду Дніпропетровського національного університету (становлення, охорона, раціональне використання): (03.00.16) / Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — [2003-05999]

УДК 502.521:504.61](477.63-25)

1957. Каглян О.Є. Особливості накопичення стронцію-90 і цезію-137 в гідробіонтах і абіотичних компонентах водойм зони відчуження ЧАЕС: (3.00.17) / НАН України, Ін-т гідробіології. — К., 2003. — 23 с.: іл. — Бібліогр: с. 16—19 (30 назв). — [2003-10311] УДК 574.5:577.34](282.247.32)

1958. Карпенко Ю.В. Екологічна характеристика мікроміцетів, що вия­вили ознаку позитивного радіотропізму: (03.00.07) / Ін-т мікробіології і вірусо­логії ім. Д.К.Заболотного, НАН України. — К., 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — [2003-14111] УДК 582.588:[504.5:621.039.586](477.41)

1959. Кобилецька М.С. Адаптація рослин кукурудзи та сої до токсичної дії іонів кадмію: (03.00.12) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — [2003-06044]

УДК 581.1.043:546.48-71

1960. Коваленко І.М. Структура популяцій основних домінантів тряв’яно-чагарничкового ярусу в лісових масивах Деснянсько-Старогутського націо­наль­ного природного парку: (03.00.05) / НАН України, Ін-т ботаніки ім., М.Хо­лодного. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліорг.: с. 16—17 (14 назв). — [2003-10339] УДК 581.526.427(477-751.2)

1961. Коваленко М.О. Синтез мікробного екозополісахариду етаполану на суміші ростових субстратів: (03.00.07) / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного. — К., 2003. — 23 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (9 назв). — [2003-10689] УДК 579.841:577.114

1962. Коваленко О.П. Порівняльне вивчення просторової структури тРНК SER і тРНК LEU із THERMUS THERMOPHILUS і ділянок їхнього контакту з гомологічними аміноацил - тРНК синтетазами: (03.00.03) / НАН України, Ін-т молекулярної біології і генетики. — К., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (9 назв). — [2003-10341] УДК 577.217

1963. Коваль О.М. Субодиничний склад нікотинових холінорецепторів нейронів нижнього брижового ганглія морської свинки: (03.00.13) / НАН Украї­ни, Ін-т фізіології ім. О.О.Богомольця. — К., 2003. — 21 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18. — [2003-14135] УДК 612.8

1964. Козак Л.П. Вплив інтервального гіпоксичного тренування на етано­ліндуковані порушення пероксидних та антиоксидантних процесів: (03.00.13) / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О.Богомольця. — К., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — [2003-08553] УДК 612.22-06

1965. Комаренко В.І. Роль ендотелійзалежних факторів у регуляції воріт­ного кровообігу: (03.00.13) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — [2003-10354] УДК 612.351:615.225

1966. Коник У.В. Вплив інтервального гіпоксичного тренування і олії амаранту на окисний метаболізм при хронічній фтористій інтоксикації та дії іонізуючого випромінювання: (03.00.13) / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О.Богомольця. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (19 назв). — [2003-08561] УДК 612.014.46.014.481

1967. Коротєєва Г.В. Віруси та вірусні хвороби представників родини Or­chi­daceae Juss. — біологічні характеристики та розповсюдження на території України: (03.00.06) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — [2003-08568] УДК 578.85/.86

1968. Короткова Т.П. Фізіологічний калоригенез у білих щурів при бага­то­разовій адренергічній стимуляції: (03.00.13) / Таврійс. нац. ун-т ім. В.І.Вер­надського. — Сімф., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — [2003-12207] УДК 612.452+612.55

1969. Кузьміс А.Е. Вікові особливості відповіді сполучної тканини щурів на дію екзо- та ендогенних чинників: (03.00.13) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Кара­зіна. — Х., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — [2003-06108] УДК 611.018.2:577.122

1970. Лаптенко О.А. Бактеріальні транскриптрозщеплюючі фактори GreА-1 i GreА-2 T. thermophilus. Організація бінарного комплексу Gre-PHKП: (03.00.04) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2003-06280] УДК 577.214:579:579.84

1971. Лашкова О.І. Лісові миші Sylvaemus (Muridae) фауни України: поширення, морфо-метрична мінливість та ідентифікація: (03.00.08) / НАН Ук­раї­ни, Ін-т зоології ім. І.І.Шмальгаузена. — К., 2003. — 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (5 назв). — [2003-08659] УДК 59.323.4(477)

1972. Лозовська Ю.В. Морфологічні особливості інтерфазних ядер бу­каль­ного епітелію у людини з дисгормональними порушеннями і загально­соматичною патологією, пов’язаною з інтоксикацією: (03.00.11) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (7 назв). — [2003-08668] УДК 615.099

1973. Лужецький А.М. Система клонування генів у штамах актиноміцетів — продуцентах канаміцину Streptomyces kanamyceticus та ландоміцину Е Streptomyces globisporus 1912: (03.00.15) / НАН України, Ін-т фізіології рос­лин і генетики. — К., 2003. — 24 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22 (25 назв). — [2003-10576] УДК 575.224+577.21

1974. Маслак Г.С. Глікозильованість імуноглобулінів G та їх взаємодія з фібронектином в нормі і при патології: (03.00.04) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Кара­зіна. — Х., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (12 назв). — [2003-06359]

УДК 577.112.85:612.112:616.15]-092.6

1975. Мацелюх А.Б. Трансформація протопластів Streptomyces globisporus 1912 за допомогою векторів, сконструйованих на основі ендогенної плазміди: (03.00.07) / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (5 назв). — [2003-12422] УДК 579.2

1976. Мельник М.К. Вплив іонізуючої радіації та свинцю на показники ней­роендокринної системи у щурів та їх корекція: (03.00.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 15 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 12—13 (10 назв). — [2003-08691] УДК 616-001.28

1977. Микієвич І.М. Роль аскорбінової кислоти та ферментів її метабо­лізму в адаптації рослин до токсичної дії іонів свинцю: (03.00.12) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2003-06369] УДК 581.1.02:546.81:577.164.2

1978. Мирза-Сіденко В.М. Флора і рослинність Добровеличківсько-Олек­сандрівського геоботанічного округу та їх созологічне значення: (03.00.05) / Ін-т ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України. — К., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — [2003-10672] УДК 581.9:502.172(477.6)

1979. Мірось С.Л. Генетична детермінація ознаки стійкості озимих м’яких пшениць півдня України до збудника фузаріозу колоса (Fusarium graminearum Schwabe): (03.00.15) / Селекц.-генет. ін-т — Нац. центр насіннєзнавства та сортовивчення УААН. — О., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (18 назв). — [2003-08700] УДК 575.8:33.11"324"

1980. Мякушко С.А. Лісові гризуни в антропогенно змінному середовищі (на прикладі трьох фонових видів грабової діброви): (03.00.08) / НАН України, Ін-т зоології ім. І.І.Шмальгаузена. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — [2003-10710] УДК 599.32

1981. Нємкова С.М. Вплив паразитичного кліща Вароа на медоносну бджолу Apis mellifera L., 1758 та шляхи його мінімізації в умовах України: (03.00.08) / НАН України, Ін-т зоології ім. І.І.Шмальгаузена. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — [2003-07089]

УДК 595.42:638.12

1982. Ноздренко Д.М. Динаміка формування моторних команд у сенсо­моторній корі котів при виконанні цілеспрямованих рухів: (03.00.02) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — [2003-11373] УДК 577.35:612.82

1983. Осташ Б.О. Генетичний контроль окремих етапів біосинтезу ландо­міцину Е в Streptomyces globisporus 1912: (03.00.15) / НАН України, Ін-т клітин. біології та генет. інженерії. — К., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (23 назви). — [2003-08806] УДК 575.224:577.21

1984. Островська О.І. Механізми взаємодії FMRFa -подібних пептидів з протон-активованими каналами в сенсорних нейронах щурів: (03.00.02) / НАН Ук­раїни, Ін-т фізіології ім. О.О.Богомольця. — К., 2003. — 24 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (9 назв). — [2003-12456] УДК 577.354:615.322:612.822

1985. Павлюченко Н.А. Алелопатичні особливості Syringa vulgaris L.: (03.00.12) / НАН України, Ін-т фізіології рослин і генетики. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). — [2003-07205]

УДК 581.524.13:582.916.16

1986. Полякова І.О. Спадкова мінливість у льону олійного, індукована гамма-променями: (03.00.15) / НАН України, Ін-т фізіології рослин і генетики. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — [2003-09240]

УДК 575.224:633.854.54

1987. Постоєнко О.М. Екологічні характеристики культурних і дикорос­лих каротиноносних рослин-накопичувачів вірусів та ксенобіотиків і метод отримання з них каротину: (03.00.16) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — іл., табл. с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — [2003-07615]

УДК 502.211:[582.929.4+633.43

1988. Починюк О.М. Зміна кінетики процесу квантового вивільнення ме­діа­торів в хромафінних клітинах щура при різних типах стимуляції: (03.00.02) / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О.Богомольця. — К., 2003. — 24, [1] с., включ. обкл. с.: іл. — Бібліогр.: с. 22 (3 назви). — [2003-08944]

УДК 577.352:576.382

1989. Пузняк О.М. Відновлення родючості дерново-підзолистих супіща­них ґрунтів із токсичними ознаками: (03.00.18) / Нац. наук. центр "Ін-т ґрун­тознавства та агрохімії ім. О.Н.Соколовського". — Х., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — [2003-10857] УДК 631.8:631.45

1990. Пюрко О.Є. Структурно-функціональні особливості галофітів в умовах Приазов’я України: (03.00.12) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (27 назв). — [2003-07626]

УДК 581.1:581.526.52+581.526.52](477.7)

1991. Рибалко С.Ю. Фізіологічні реакції еритроцитів людини на дію низь­ко­інтенсивного електромагнітного випромінювання надзвичайно високої часто­ти: (03.00.13) / Таврійс. нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. — Сімф., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — [2003-11421]

УДК 612.111:577.352]:615.849.11

1992. Рокитко П.В. Склад бактерій в 10-км зоні ЧАЕС і їх стійкість до г-випромінювання та інших стресових факторів: (03.00.07) / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — [2003-07642] УДК 579.2:614.876

1993. Рубцова С.І. Самоочищення морського середовища від вуглеводнів нафти у прибійній зоні Севастополя: (03.00.17) / НАН України, Ін-т біології півд. морів ім. О.О.Ковалевського. — Севастополь, 2003.—20 с.: іл., табл.— Біб­ліогр.: с. 16—17 (12 назв). — [2003-08960] УДК 579.8.017.8:547.912](262.5.04)

1994. Самченко І.І. Вплив кріоконсервування і умов обробки на функ­ціональний стан ксенографтів і органних культур надниркових залоз in vitro: (03.00.19) / НАН України, Ін-т пробл. кріобіології і кріомедицини. — Х., 2003. —18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв).—[2003-07829] УДК 57.086.13

1995. Сенчугова Н.А. Вірусні хвороби основних ефіроолійних культур Кримського регіону: (03.00.06) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 21 с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (23 назви). — [2003-07838] УДК 578.85/.86:633.8](477.75)

1996. Сибірний А.В. Частота виділення і чутливість збудників мікобак­теріозів та опортуністичних інфекцій органів дихання до відомих і новосин­тезованих препаратів: (03.00.07) / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного. — К., 2003. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (20 назв). — [2003-11525] УДК 579.873.2:615.281.9

1997. Синюк Ю.В. Обмін амінокислот і фракційний склад білків у організмі коропа за дії іонів марганцю, цинку, міді та свинцю: (03.00.04) / Ін-т біології тварин УААН. — Л., 2003. — 16 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — [2003-13222] УДК 57.122

1998. Слинявчук Г.Д. Кінетика ритмічних явищ у рослин при дії іоні­зуючого випромінювання на прикладі колеоптилів вівса (Avena sativa L.): (03.00.01) / Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — [2003-07857] УДК 57.034:581.142:539.166

1999. Сломінський О.Ю. Індукція каталітичної активності плазміногену моноклональним антитілом IV-1C: (03.00.04) / НАН України, Ін-т біохімії ім. О.В.Палладіна. — К., 2003. — 22 с.: іл. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв). — [2003-13229] УДК 577.15

2000. Степук О.В. Функціональні особливості гемодинамічних параметрів серцево-судинної системи під впливом факторів різної природи: (03.00.13) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2003. — 23 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (15 назв). — [2003-13243] УДК 612.1.014.4

2001. Страшнюк Д.В. Екологічні особливості орнітофауни штучних гідро­екосистем природних районів Західного Поділля і Малого Полісся Тер­нопільщини: (03.00.16) / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2003. — 21 с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — [2003-13247] УДК 502.211(204-021.58):598.2](477.84)

2002. Тимчишин Г.В. Біологія та особливості культури рододендронів (Rhododendron L.) на Західному Поділлі: (03.00.05) / Київ. нац. ун-т ім. Тара- са Шев­ченка. — К., 2003. — 25 с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—23 (21 назва). — [2003-07892] УДК 582.688.3:581.5](477.8)

2003. Усач О.М. Особливості впливу вакцин, виготовлених на основі пухлинних клітин за різними технологіями, на специфічні і неспецифічні реакції протипухлинного імунітету (експериментальні дослідження): (14.01.07) / НАН України, Ін-т експерим. патології, онкології і радіології ім. Р.Є.Кавецького. — К., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — [2003-07973]

УДК 616-006.6-092.9-085.371:612.017

2004. Федоркова О.М. Функціональна активність та імуногенність тропо­міозин-тропонінового комплексу кардіоміоцитів при дилатаційній кардіо­міо­патії: (03.00.03) / НАН України, Ін-т молекуляр. біології і генетики. — К., 2003. — 20, [1] с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — [2003-11600] УДК 577.27:616.127-007.63

2005. Фесенкова В.Й. Вплив препарату Ербісол на функціональну актив­ність імунокомпетентних клітин: (03.00.09) / Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2003. — 22 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — [2003-11603]

УДК 615.36:612.017

2006. Халіль Аль-Абдула. Деякі гострофазні білки і ліпіди крові у дина­міці дії синтетичних уреїдооксамидів: (03.00.04) / Таврійс. нац. ун-т ім. В.І.Вер­надського. — Сімф., 2003. — 16 с.: табл. — Бібліогр.: с. 13 (5 назв). — [2003-09443] УДК 577.122

2007. Ходінов В.М. Особливості адаптаційних впливів при взаємодії сєче­новського ефекту активного відпочинку з фізичним тренуванням: (03.00.13) / Ін-т геронтології Акад. мед. наук України. — К., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — [2003-11611] УДК 612.766+613.71

2008. Хоменчук В.О. Біохімічні особливості проникнення і розподілу дея­ких важких металів в організмі коропа лускатого: (03.00.04) / Ін-т біології тварин УААН. — Л., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — [2003-13355] УДК 577.1:546.3]:597.551.2

2009. Цедик В.В. Стан популяцій ляща і плітки в трансформації водної екосистеми Канівського водосховища: (03.00.10) / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т риб. госп-ва. — К., 2003. — 21 с.: табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (10 назв). — [2003-08138] УДК 574.3:597.556.331.1

2010. Чинкіна Т.Б. Синтаксономія і антропогенна динаміка рослинності гир­лової області Дніпра: (03.00.05) / НАН України, Нац. ботан. сад ім. М.М.Гриш­ка. — К., 2003. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (21 назва). — [2003-09452] УДК 502.211:582](282.05)(282.247.32)

2011. Шаповалов С.О. Особливості становлення антиоксидантного захис­ту та вплив мікотоксинів на організм птиці в онтогенезі: (03.00.13) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (19 назв). — [2003-13708] УДК 591.3:577.121.05:636.5.087.7

2012. Юглічек Л.С. Рослинність східної частини Малого Полісся: (03.00.05) / Ін-т ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України. — К., 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — [2003-09576] УДК 581.527(477.43)

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка