В. Д. Одрина Свідоцтво про державну реєстрацію кв 3730 від 17. 03. 99Сторінка18/21
Дата конвертації05.05.2016
Розмір2.98 Mb.
#171
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ

На ступінь кандидата наук

4114. Бойко О.В. Насильство в сім’ї: соціологічний аналіз явища: (22.00.03) / Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв) та в підрядк. прим. — [2003-13793] УДК 316.356.2:364.63

4115. Бродецька Ю.Ю. Феномен маргінальності в сучасному україн­ському суспільстві: теоретико-методологічний аналіз: (22.00.01) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 19 с.: схеми. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — [2003-11870] УДК 316.344.7(477)

4116. Жулькевська О.В. Специфіка застосування мережевого аналізу в со­ціології: (22.00.02) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 18 с. — Біб­ліогр.: с. 15—16 (10 назв) та в підрядк. прим. — [2003-05792]

УДК 316:303.7

4117. Куделя П.О. Вища школа регіону як об’єкт соціального управління: (22.00.04) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 21 с. — Бібліогр.: с. 19 (5 назв). — [2003-10698] УДК 316:378.1

4118. Кучеренко В.Ю. Вплив функціоналістської парадигми Р. Мертона на сучасну соціологічну теорію: (22.00.01) / НАН України, Ін-т соціології. — К., 2003. — 16, [1] с., включ. обкл. с. — Бібліогр.: с. 13—14 (7 назв). — [2003-06117] УДК 316.258

4119. Набока В.М. Торгівля жінками в Україні як вид латентних соціаль­них відносин: (22.00.03) / Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — [2003-10711] УДК 316.47:343.43]-055.2(477)

4120. Піронкова О.Ф. Соціокультурна гетерогенність новин в національ­ному медіа просторі: (22.00.04) / НАН України, Ін-т соціології. — К., 2003. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12 (7 назв). — [2003-10839] УДК 316.776.22

4121. Соболевська М.О. Концепція постструктуралістського синтезу в со­ціології П.Бурдьє: (22.00.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 18 с. — Бібліогр.: с. 16 (4 назви). — [2003-09267] УДК 316.286

4122. Терещенко Н.В. Особливості формування мотивації трудової діяль­ності робітників підприємств в умовах трансформації економічних відносин в Україні: (22.00.04) / НАН України, Ін-т соціології. — К., 2003. — 14 с. — Бібліогр.: с. 11—12 (10 назв). — [2003-09315] УДК 316.334.22

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

На ступінь доктора наук

4123. Воронов І.О. Правова держава як предмет політології: Історія, тео­рія, методологія дослідження: (23.00.02) / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень. — К., 2003. — 30 с. — Бібліогр.: с. 27—28 (23 назви). — [2003-08352] УДК 321.01+342](477)

4124. Гриценко О.М. Мас-медіа в процесах демократичних трансфор­мацій українського суспільства (політико-культурологічний аспект): (23.00.03) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. — К., 2003. — 28 с. — Біб­ліогр.: с. 22—25 (30 назв). — [2003-11969] УДК 316.774

4125. Коваленко А.А. Становлення і розвиток виконавчої влади в Україні: (23.00.02) / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — К., 2003. — 36 с. — Бібліогр.: с. 30—33 (30 назв). — [2003-06046] УДК 321.7:352/354].075.2(477)

4126. Некряч А.І. Місцеве самоврядування сучасної України як предмет політологічного аналізу: (23.00.02) / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослід­жень. — К., 2003. — 32 с. — Бібліогр.: с. 26—29. — [2003-10718]

УДК 321.02+352](477)

4127. Примуш М.В. Політичні партії: механізми інституціалізації і струк­рурної трансформації: (23.00.02) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2003. — 35 с. — Бібліогр.: с. 31—33 (30 назв). — [2003-07618] УДК 329

4128. Салтовський О.І. Ідея української державності в історії вітчизняної політичної думки (від витоків до початку ХХ сторіччя): (23.00.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 36 с. — Бібліогр.: с. 32—34 (27 назв). — [2003-11438] УДК 321.01(477)"10/19"

4129. Скороход Ю.С. Міжнародно-політичний та регіональний виміри врегулювання ліванського конфлікту: (23.00.04) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 39 с. — Бібліогр.: с. 33—37 (39 назв). — [2003-13228]

УДК 327.56(569.3)На ступінь кандидата наук

4130. Андрущенко Т.В. Європейська політика України: проблеми форму­вання та реалізації (політологічний аналіз): (23.00.02) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Ка­разіна. — Х., 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2003-11837] УДК 327(477:4)

4131. Батракова І.В. Інститут президентства як суб’єкт концептуальної вла­ди в демократичних політичних системах: (23.00.02) / Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2003.—16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (6 назв). — [2003-14041] УДК 321.01

4132. Беззуб’як М.Й. Дослідження політичних відносин методом контент-аналізу: (23.00.01) / Ін-т політ. та етнонац. досліджень НАН України. — К., 2003. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (9 назв). — [2003-13776] УДК 327:001.8

4133. Безродна В.І. Особливості формування громадянського суспільства в процесі політичної модернізації України: (23.00.02) / Одес. нац. юрид. акад. — О., 2003.—16 с. — Бібліогр.: с. 14 (10 назв).— 2003-08319] УДК 347:316.32](477)

4134. Веденєєв В.О. Політичні традиції як чинник сталості й наступності у функціонуванні та розвитку політичної системи: (23.00.02) / Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2003. — 16, [1] с., включ. обкл. с. — Бібліогр.: с. 14 (7 назв). — [2003-14051] УДК 32:001.891.3

4135. Грєбцов В.В. Концептуальне забезпечення політики США щодо арабських країн Перської затоки (1980—2001 рр.): (23.00.04) / Одес. нац. юрид. акад. — О., 2003. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — [2003-08406]

УДК 327[(73):(5-15)]"1980/2001"

4136. Дем’яненко В.М. Політична свідомість українського суспільства в умовах демократичної трансформації: (23.00.02) / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень. — К., 2003. — 17 с. — Бібліогр.: с. 15 (9 назв). — [2003-08424] УДК 321.011.5:316.64]:316.422

4137. Джига Т.В. Методи та технології впливу політичної реклами (на прикладі передвиборчої кампанії): (23.00.03) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев­ченка. — К., 2003. — 21 с., включ. обкл. с. — Бібліогр.: с. 17 (4 назви). — [2003-05418] УДК 32.019.51:324](477)

4138. Дорошенко А.Д. Фактор транснаціональної злочинності в сучасних міжнародних відносинах: (23.00.04) / НАН України, Ін-т світ. економіки і між­нар. відносин. — К., 2003. — 26 с. — Бібліогр.: с. 22 (9 назв). — [2003-05440]

УДК 327.8

4139. Дубовик Н.А. Ідеї консенсусу в концепціях політичних еліт: (23.00.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 15 с. — Біб­ліогр.: с. 13 (3 назви). — [2003-13905] УДК 323.39:316.652.2

4140. Дударьов В.В. Зовнішня політика європейської середньої держави за умов глобалізації (на прикладі Великої Британії, Польщі і України): (23.00.04) / Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин НАН України. — К., 2003. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (5 назв). — [2003-13908] УДК 327(4):316.32

4141. Зуєва В.О. Інститути і механізми регіонального розвитку в умовах політичної трансформації українського суспільства: (23.00.02) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — [2003-08518] УДК 321.01+323.174](477)

4142. Катеринчук П.М. Еволюція канадського федералізму та проблема Квебека (80- 90-ті рр. ХХ ст.): (23.00.02) / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федь­ковича. — Чернівці, 2003. — 22 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв). — [2003-10323] УДК 323.17(71)"198/199"

4143. Козак Т.М. Регіоналізм та внутрішньодержавна регіоналізація у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії: (23.00.02) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2003. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (4 назви) та в підрядк. прим. — [2003-06052] УДК 323.174(410)

4144. Костирєв А.Г. Роль засобів масової інформації в процесі демокра­тичного розвитку суспільства: (23.00.02) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. —К., 2003.—17 с.—Бібліогр.: с. 13—14 (5 назв). — [2003-10438] УДК 321.7:070

4145. Лікарчук Н.В. Формування іміджу політичного лідера в процесі виборчої кампанії: (23.00.02) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 21 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (4 назви). — [2003-12260] УДК 324:659.4

4146. Ляпіна Л.А. Роль політичних і громадських інститутів у формуванні культури міжетнічного спілкування в Україні на сучасному етапі: (23.00.05) / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень. — К., 2003. — 20 с. — Біб­ліогр.: с. 16—18 (23 назви). — [2003-12270] УДК 323.1:316.6

4147. Музика Г.О. Становлення та розвиток співробітництва України та Південно-Африканської Республіки: (23.00.04) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев­ченка. — К., 2003. — 22 с. — Бібліогр.: с. 19 (5 назв). — [2003-07070]

УДК 327(477+680)

4148. Остюченко С.М. Модернізація соціал-демократичної парадигми в контексті конвергенції ідеологій: (23.00.02) / Одес. нац. юрид. акад. — О., 2003. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (5 назв). — [2003-08808] УДК 329.14

4149. Петренко В.В. Політична мова як засіб маніпулятивного впливу: (23.00.02) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 16, [1] с., включ. обкл. с. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — [2003-07229] УДК 32.019.65

4150. Полторацький О.С. Роль НАТО у формуванні сучасної системи міжнародної безпеки: (23.00.04) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — [2003-07610] УДК 327.5

4151. Поршакова Н.А. ОБСЄ у зміцненні миру і стабільності на Євра­зійському просторі: (23.00.04) / Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин НАН України. — К., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв). — [2003-10849]

УДК 327.7(100)

4152. Руденко Ю.Ю. Політична свідомість українського суспільства в трансформаційний період: чинники формування (політологічний аналіз): (23.00.02) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 21 с. — Бібліогр.: с. 19 (7 назв). — [2003-11428] УДК 32:319.3(477)

4153. Старовойтенко Р.В. Імідж політичної партії як чинник електо­раль­ного вибору: (23.00.02) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17 (3 назви). — [2003-07868] УДК 329.8:324

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ

На ступінь доктора наук

4154. Кашуба В.О. Біодинаміка постави школярів у процесі фізичного ви­ховання: (24.00.02) / Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 2003. — 35 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—31 (48 назв). — [2003-06021]

УДК 796.012-053.2:612.76

4155. Мєдвєдєва І.М. Система підготовки спортсменів у видах спорту зі складнокоординаційною структурою рухів (на матеріалі фігурного катання на ковзанах): (24.00.01) / Харк. держ. акад. фіз. культури. — Х., 2003. — 43 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—39 (38 назв). — [2003-08695] УДК 796.912.015

4156. Ягелло В. Теоретико-методичні основи системи багаторічної фізич­ної підготовки юних дзюдоїстів: (24.00.01) / Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 2003. — 32, [1] с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 23—29 (70 назв). — [2003-09584] УДК 796.853.23.015.6-053.67

На ступінь кандидата наук

4157. Абдельрахман М.А. Найрат. Формування державної політики у сфе­рі фізичної культури і спорту у Палестині: (24.00.02) / Нац. ун-т фіз. вихо­вання і спорту України. — К., 2003. — 16, [1] с., включ. обкл. с.: іл. — Бібліогр.: с. 14 (4 назви). — [2003-09593] УДК 796.078

4158. Боровська О.В. Співвідношення національних та інтернаціональних термінів в українській термінології галузі фізичної культури та спорту: (24.00.02) / Львів. держ. ін-т фіз. культури. — Л., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Біб­ліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2003-13801] УДК 796:001.4

4159. Віндюк О.В. Організаційно-методичні основи фізичного виховання дітей 5—7 років у спортивно-оздоровчих установах США: (24.00.02) / Львів.

держ. ін-т фіз. культури. — Л., 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (17 назв). — [2003-14053] УДК 796.011.3.035

4160. Вовченко І.І. Програмування занять з оздоровчої ходьби для дітей молодшого шкільного віку з різним рівнем фізичного стану: (24.00.02) / Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 2003. — 17 с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — [2003-11887] УДК 796.421.015.2-053.5

4161. Гасюк І.Л. Програмування оздоровчої спрямованості уроків фізич­ної культури для дівчат 11—14 років різних соматотипів: (24.00.02) / Львів. держ. ін-т фіз. культури. — Л., 2003. — 23 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — [2003-10127] УДК 796.011.3-055.25

4162. Глазунов С.І. Експрес-контроль спеціальної фізичної підготов­ле­ності військовослужбовців механізованих підрозділів Сухопутних військ: (24.00.02) / Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — [2003-14066] УДК 796.011.3:355.351

4163. Демчук С.П. Зміст фізичного виховання в соціальній інтеграції та реабілітації школярів 15—16 років із церебральним паралічем: (24.00.02) / Львів. держ. ін-т фіз. культури. — Л., 2003. — 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (8 назв). — [2003-08423] УДК 796.011.3:616.831-009.11-057.874

4164. Дерепа М.С. Висвітлення спорту в періодичній пресі України (2000—2002 рр.): (24.00.01) / Держ. НДІ фіз. культури і спорту. — К., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (5 назв). — [2003-10249]

УДК 070:796.07](477)"2000/2002"

4165. Домашенко А.В. Організаційно-педагогічні засади системи фізично­го виховання студентської молоді України: (24.00.02) / Львів. держ. ін-т фіз. культури. — Л., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2003-08432] УДК 796.011.1/.3-057.875(477)

4166. Каратаєва Д.О. Удосконалення технічної майстерності бігунів на 400 метрів з використанням засобів термінової інформації: (24.00.01) / Львів. держ. ін-т фіз. культури. — Л., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — [2003-08535] УДК 796.442.12

4167. Коваль І.В. Підвищення ефективності тренувальної і змагальної ді­яльності спортсменів за допомогою корекції супероксиддисмутазної ланки ан­ти­оксидантної системи: (24.00.01) / Держ. НДІ фіз. культури і спорту. — К., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2003-08548] УДК 796.072

4168. Макарова Е.В. Фізична реабілітація дітей зі сколіозом І ступеня у спеціалізованих дошкільних закладах: (24.00.02) / Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — [2003-08676] УДК 616.711-007.5-053.2

4169. Ніколу Панагіотіс Іоанніс. Система оцінки успішності з фізичного виховання у початковій школі Греції: (24.00.02) / Нац. ун-т фіз. виховання і спор­ту України. — К., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14 (6 назв). — [2003-11372] УДК 796.011.3:373.312.6(495)

4170. Огниста К.М. Педагогічні умови формування фізичної культури пер­шо­класників:(24.00.02) / Львів. держ. ін-т фіз. культури.—Л.,2003.—24 с.: іл., табл.—Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв).—[2003-08788] УДК 373.3.037+796:373.3

4171. Омел’янчик О.О. Побудова довільних композиційних програм гім­настичних вправ на колоді: (24.00.01) / Держ. НДІ фіз. культури і спорту. — К., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — [2003-12451]

УДК 796.412.03

4172. Палатний І.А. Порівняльна ефективність тренування бігунів на довгі та середні дистанції в умовах низькогір’я (1000—1300 м над рівнем моря) і рівнинної підготовки: (24.00.01) / Держ. НДІ фіз. культури і спорту. — К., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — [2003-08927]

УДК 796.422.14/.16.015

4173. Пилипко В.Ф. Обґрунтування ефективності застосування трену­валь­них завдань для удосконалення процесу підготовки спортсменів-гирьовиків високої кваліфікації: (24.00.01) / Харк. держ. акад. фіз. культури. — Х., 2003. — 21 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — [2003-12792] УДК 796.894.015.52

4174. Піддубний О.Г. Оптимізація фізичної підготовки курсантів вищих військових навчальних закладів у період первинного професійного навчання: (24.00.02) / Львів. держ. ін-т фіз. культури. — Л., 2003. — 20 с.: іл.,табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — [2003-08934] УДК 796.011.3:355.233.22

4175. Приймак С.Г. Моделювання параметрів фізичної підготовки підліт­ків у процесі фізичного виховання: (24.00.02) / Львів. держ. ін-т фіз. культури. — Л., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2003-12804]

УДК 796.011.3-053.6

4176. Романенко В.В. Вплив різних режимів рухової активності на фізич­ний стан студенток вищих навчальних закладів гуманітарного профілю: (24.00.02) / Львів. держ. ін-т фіз. культури. — Л., 2003. — 26 с.: табл. — Біб­ліогр.: с. 20—21 (8 назв). — [2003-11423] УДК 796.012-055.2

4177. Сембрат С.В. Ігрове спрямування фізичної підготовки дітей молод­шого шкільного віку: (24.00.02) / Львів. держ. ін-т фіз. культури. — Л., 2003. — 21 с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв). — [2003-11442]

УДК 796.011.3-053.5

4178. Солтик О.О. Формування концептуальної моделі професійної діяль­ності викладача фізичного виховання вищого навчального закладу: (24.00.02) / Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — [2003-11549] УДК 796.071.4

4179. Степанюк С.І. Історико-соціальні аспекти розвитку студентського спортивного руху в Україні: (24.00.02) / Львів. держ. ін-т фіз. культури. — Л., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — [2003-13242]

УДК 796.034-057.87(477)(091)

4180. Суворова Т.І. Система контролю фізичного стану дівчат 11—17 ро­ків у процесі фізичного виховання: (24.00.02) / Львів. держ. ін-т фіз. культури. — Л., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — [2003-07879]

УДК 796-055.25

4181. Сухорада Г.І. Спортивно-масова робота у вищих військових нав­чальних закладах (на прикладі курсантів-зв’язківців): (24.00.02) / Львів. держ. ін-т фіз. культури. — Л., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — [2003-11558] УДК 796:355.233.22

4182. Філінков В.І. Система професійно-прикладної фізичної підготовки фахівців машинобудівної промисловості: (24.00.02) / Львів. держ. ін-т фіз. куль­тури. — Л., 2003. — 24 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (31 назва). — [2003-07984] УДК 796.01:621

4183. Хохлов Г.Г. Швидкісно-силова підготовка кваліфікованих лижни­ків-гонщиків у підготовчому періодц з урахуванням їх участі в змаганнях зі сприн­­ту: (24.00.01) / Харк. держ. акад. фіз. культури. — Х., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — [2003-08132] УДК 796.922.092

4184. Чертілін І.А. Формування динамічних з’єднань вправ спортивної акробатики: (24.00.01) / Держ. НДІ фіз. культури і спорту України. — К., 2003. —19 с.: іл., табл.—Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв).—[2003-11623] УДК 796.417.08

4185. Ясько Л.В. Побудова тренувальних занять змагальної спрямованості кваліфікованих спортсменок у фехтуванні на шпагах: (24.00.01) / Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 2003. — 21 с., включ. обкл. с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (5 назв). — [2003-09591] УДК 796.864.015.4ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

На ступінь доктора наук

4186. Воротін В.Є. Формування системи державного регулювання націо­нальної економіки в умовах глобальних ринкових трансформацій: (25.00.02) / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2003. — 36 с. — Біб­ліогр.: с. 26—33 (90 назв). — [2003-10083] УДК 351.82:334.012.64](477)

4187. Радиш Я.Ф. Державне управління охороною здоров’я в Україні: ге­не­зис та тенденції розвитку: (25.00.01) / Укр. акад. держ. упр. при Прези­дентові України. — К., 2003. — 35 с.: іл. — Бібліогр.: с. 28—32 (43 назви). — [2003-07628] УДК 351.77(477)

На ступінь кандидата наук

4188. Белінська О.Г. Державне управління видатками пенсійного фонду України: (25.00.02) / Укр. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — [2003-08322] УДК 336.5.02(477)

4189. Галанець В.В. Стратегічне планування сільськогосподарського виробництва у системі державного управління: (25.00.02) / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Львів. регіон. ін-т держ. упр. — Л., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (21 назва). — [2003-10086]

УДК 351.823.1:631.153](477.83)

4190. Григор О.О. Формування інформаційного суспільства в Україні в контексті інтеграції в Європейський Союз (державно-управлінський аспект): (25.00.01) / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Л., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв) та в підрядк. прим. — [2003-13840] УДК 35:[004+007

4191. Жабенко О.В. Особливості й тенденції розвитку державного управ­ління освітою в Україні (1946—2001 рр.): (25.00.01) / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — [2003-13979] УДК 351.851(477)"1946/2001"

4192. Загороднюк С.В. Розвиток управлінського спілкування в системі підготовки державних службовців: (25.00.03) / Нац. акад. держ. упр. при Пре­зидентові України. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — [2003-10286] УДК 35.088.6:316.454.52

4193. Кіданова Н.Б. Державна політика правового забезпечення держав­ного управління аграрним сектором економіки: (25.00.01) / Укр. акад. держ. упр. при Президентові України, Харк. регіон. ін-т держ. упр. — Х., 2003. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — [2003-06029] УДК 351.823.1:34

4194. Козієвська О.І. Особливості формування культури мовлення у про­фесійній діяльності державних службовців: (25.00.03) / Нац. акад. держ. упр. при Призидентові України. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — [2003-10348] УДК 35.088.6:81’271+811.161.2’271

4195. Кулачек О.І. Гендерна паритетність у державному управлінні: ста­нов­лення та тенденції розвитку в Україні: (25.00.01) / Укр. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — [2003-10464] УДК 351+316.346.2-055.2

4196. Лук'янченко В.О. Формування регіонального фінансово-кредитного механізму управління розвитком малого підприємництва: (25.00.04) / Донец. держ. акад. упр. — Донецьк, 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — [2003-06303] УДК 351.82:334.012.64:332.1

4197. Мірошниченко В.А. Коригування бюджетно-податкової політики України в перехідний період: (25.00.02) / Укр. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17 (4 назви). — [2003-07053]

УДК 351.82:336.143.02](477)

4198. Олійник Н.І. Управління житлово-комунальним господарством у про­цесі ринкової трансформації економіки України: (25.00.02) / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — [2003-11381] УДК 351.778.5:332.87

4199. Панжар Л.В. Державний механізм управління екологічними ризика­ми в регіоні: / Донец. держ. акад. упр. — Донецьк, 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — [2003-07208] УДК 353:[330.131.7:504.61

4200. Пендель А.Й. Управління загальноосвітніми навчальними заклада­ми в Польщі: стан та перспективи розвитку: (25.00.02) / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Л., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — [2003-09236] УДК 351.851:373](438)

4201. Полінець О.П. Контроль в державному управлінні України: теоре­тико-організаційні питання: (25.00.01) / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — [2003-12798]

УДК 351.072.6(477)

4202. Ровний В.Г. Формування стратегії управління розвитком терито­ріальної одиниці (на прикладі районної державної адміністрації): (25.00.04) / Донец. держ. акад. упр. — Донецьк, 2003. — 17 с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Біб­ліогр.: с. 14 (8 назв). — [2003-07638] УДК 353.5:164.08](477.62-37)

4203. Розпутенко І.І. Розвиток позик органів місцевого самоврядування в перехідний період: (25.00.04) / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. —К.,2003.—20 с.—Бібліогр.:с. 17 (6 назв).—[2003-11422] УДК 336.27:352+352

4204. Савков А.П. Механізми реформування районного агропромис­лового комплексу в умовах перехідної економіки: (25.00.02) / Укр. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — [2003-07821] УДК 351.823:338.436.02

4205. Сердечна Л.В. Удосконалення державного регулювання ринку пош­тових послуг: (25.00.05) / Донец. держ. акад. упр. — Донецьк, 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — [2003-07842] УДК 351.816

4206. Титаренко О.М. Формування системи моніторингу малого під­приємництва органами місцевого самоврядування: (25.00.04) / Укр. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — [2003-07893] УДК 352.078.3:334.012.64

4207. Труш О.О. Структурно-функціональне забезпечення територіаль­ного управління запобіганням та ліквідацією надзвичайних ситуацій (на прик­ладі Управління пожежної безпеки в Харківській області): (25.00.02) / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харк. регіон. ін-т. — Х., 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — [2003-13332] УДК 351.78:614.84](477.54)

4208. Чернишенко Т.І. Державне управління освітою фахівців охорони здоров’я в умовах перебудови галузі в Україні: (25.00.02) / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — [2003-13693] УДК 351.851:614.253.5/.6

4209. Шевчук І.Л. Регіональне управління підприємствами роздрібної торгівлі: (25.00.02) / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харк. регіон. ін-т держ. упр. — Х., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — [2003-13716] УДК 351.824.5:339.37

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21
База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка