В. Д. Одрина Свідоцтво про державну реєстрацію кв 3730 від 17. 03. 99Сторінка17/21
Дата конвертації05.05.2016
Розмір2.98 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ

На ступінь доктора наук

3977. Зайцев О.І. Теоретичне і експериментальне обґрунтування вироб­ництва синтетичного цеоліту та розробка лікарських препаратів на його основі: (15.00.01) / Нац. фармац. ун-т. — Х., 2003. — 38 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—35 (40 назв). — [2003-12176] УДК 657.47:634.8(477.75)

3978. Посилкіна О.В. Інноваційно-інвестиційний розвиток фармацев­тичного виробництва і проблеми його фінансового забезпечення: (15.00.01) / Нац. фармац. ун-т. — Х., 2003. — 36 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—33. — [2003-10850] УДК 658.15:615.1

3979. Сахарова Т.С. Експериментальне вивчення фармакодинаміки та ме­ха­нізму дії нової групи природних антиоксидантів на основі елаготанінів: (14.03.05) / Нац. фармац. ун-т. — Х., 2003. — 36 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (40 назв). — [2003-09254] УДК 615.015:615.322На ступінь кандидата наук

3980. Андрєєва І.В. Створення аерозольного плівкоутворюючого лікар­ського препарату з фенольним гідрофобним препаратом прополісу для викорис­тання у медичній радіології: (15.00.01) / Нац. фармац. ун-т. — Х., 2003. — 17 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (12 назв). — [2003-11834]

УДК 615.451.3:638.135]:615.849

3981. Ахмедов Е.Ю.-О. Хіміко-токсикологічне дослідження трамалу: (15.00.02) / Нац. фармац. ун-т. — Х., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — [2003-11841] УДК 615.212.074:543.544

3982. Бур’ян Г.О. Хіміко-токсикологічне дослідження флуоксетину: (15.00.02) / Нац. фармац. ун-т. — Х., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: 15—16 (10 назв). — [2003-09641] УДК 615.011:615.9

3983. Дем’яненко Д.В. Розробка методів деконтамінації та технології препаратів із листя подорожника і коренів валеріани: (15.00.01) / Нац. фармац. ун-т. — Х., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (11 назв). — [2003-10246]

УДК 615.453.4:[582.933+582.971.3

3984. Кучеренко Л.І. Розробка складу, технології та методів аналізу таб­леток "Ноотрил", тіотриазоліну і пірацетаму: (15.00.01) / М-во охорони здоров’я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Л., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (17 назв). — [2003-10706] УДК 615.012.07

3985. Мартюшова В.М. Фізико-хімічні властивості полівінілпіролідону та наукове обґрунтування їх впливу на якість лікарських засобів: (15.00.02) / Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв) . — [2003-06354] УДК 615.2/.3.011.074

3986. Перехода Л.О. Синтез та дослідження амідів 1,1,3-пропантрикар­бонової та амідів 1,1,3,3-пропантетракарбонової кислот: (15.00.02) / Нац. фар­мац. ун-т. — Х., 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — [2003-07227] УДК 615.011:547.463’054.4

3987. Тернинко І.І. Хіміко-токсикологічне дослідження лепонексу: (15.00.02) / М-во охорони здоров’я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв) . — [2003-13253] УДК 615.214.2.07

3988. Ткачова О.В. Експериментальне вивчення протизапальних та репа­ративних властивостей мазей альтанової 2% та ліповіт, створених на основі субстанцій природного походження: (14.03.05) / Нац. фармац. ун-т, М-во охорони здоров’я України. — Х., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — [2003-11582] УДК 615.276+615.32]:616-003.9ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ

На ступінь доктора наук

3989. Волосянко О.В. Засоби діагностики та профілактики інфекційного ринотрахеїту великої рогатої худоби в Україні: (16.00.03) / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини. — Х., 2003. — 46 с.: табл. — Біб­ліогр.: с. 37—43 (48 назв). — [2003-11888] УДК 636.09:616.98-07-084

3990. Корнієнко Л.Є. Розробка технологічних процесів виготовлення гіпе­рімунних сироваток (на моделі вірусів хвороби Ауєскі, чуми великої рогатої худоби, чуми м’ясоїдних та геморагічної хвороби кролів): (16.00.03) / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини. — Х., 2003. — 40 с.: іл. — Бібліогр.: с. 30—36 (59 назв). — [2003-06071]

УДК 619:616.993-085.373+615.373.012

3991. Кочмарський В.А. Удосконалення діагностики туберкульозу вели­кої рогатої худоби та методичні підходи одержання вакцинних штамів міко­бактерій: (16.00.08) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2003. — 36 с. — Бібліогр.: с. 29—32 (49 назв). — [2003-10445] УДК 636.09:616.98:579.873.2:636.2

3992. Мороз В.Ф. Механізми функціонування м’язово-скелетної системи та закономірності її розвитку у хребетних: (16.00.02) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2003. — 41 с. — Бібліогр.: с. 34—37 (39 назв). — [2003-12430]

УДК 591.3:591.471:591.181

На ступінь кандидата наук

3993. Голубець Р.А. Зміни метаболічного профілю крові і окремих діля­нок ДНК лімфоцитів великої рогатої худоби при лейкозі: (03.00.04) / Ін-т біології тварин УААН. — Л., 2003. — 15 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 12—13 (6 назв). — [2003-11958] УДК 616.155.392:636.2

3994. Гуменний О.Г. Герпесвірусний пустульозний вульвовагініт корів і те­лиць на молочно-товарних фермах півдня України: (16.00.08) / Укр. акад. аг­рар. наук, Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини. — Х., 2003. — 16 с. — Біб­ліогр.: с. 13—14 (8 назв). — [2003-10154] УДК 636.2.09:618.15/.16-002.3-022-08

3995. Довгань В.І. Лептоспіроз тварин в Одеській області (етіологічна структура, особливості епізоотичного процесу та клінічного прояву): (16.00.08) / Одес. держ. аграр. ун-т. — О., 2003. — 16 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (6 назв). — [2003-11982] УДК 616.98:636](477.74)

3996. Дяченко Т.Ф. Особливості будови яєчників великої рогатої худоби чорно-рябої породи в екологічних умовах Житомирщини: (16.00.02) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2003. — 24 с.: табл. — Бібліогр.: с. 19 (6 назв). — [2003-13912] УДК 636.2.09:[612.621+618.11]:614.876

3997. Євстаф’єва В.О. Порівняльна ефективність акарицидів при сарко­птозі свиней: (16.00.11) / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини. — Х., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2003-05769]

УДК 619:616.995.42:636.47

3998. Євтушенко А.В. Лігулідози риб (епізоотологія, біологія збудників, патогенез, розробка заходів боротьби): (16.00.11) / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини. — Х., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — [2003-12167] УДК 658.012.123

3999. Зоценко Л.В. Розповсюдження серед великої рогатої худоби і сви­ней шиготоксинпродукуючих ешерихій та вивчення їх біологічних власти­востей: (16.00.03) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — [2003-05865] УДК 579.62+619:579.842.1/.2:636.09

4000. Кучерявенко Р.О. Інфекційний ринотрахеїт великої рогатої худоби (епізоотологія, діагностика та специфічна профілактика): (16.00.03) / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини. — Х., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — [2003-08652] УДК 599.735.51:616.211

4001. Лігоміна І.П. Стан мінерального обміну і природної резистентності корів та їх корекція у господарствах Житомирського Полісся: (16.00.01) / Біло­цер­ків. держ. аграр. ун-т. — Біла Церква (Київ. обл.), 2003. — 21 с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (5 назв). — [2003-08663]

УДК 619:616.391(477.42)

4002. Меліхов С.В. Мінливість, родова і видова антигенність Brucella ovis та серологічна діагностика бруцелаовісної і хламідійної інфекцій при зміша­ному перебігу: (16.00.03) / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини. — Х., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2003-10668] УДК 636.32/.38.09:[579.841+579.882

4003. Недвига О.М. Обґрунтування профілактики субінволюції і післяро­дового ендометриту у корів корекцією функції яєчників: (16.00.07) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2003-07078] УДК 619:[618.14-002+618.71]-084:636.2

4004. Новіцький К.М. Ефективність адсорбентів при Т-2 токсикозі сви­ней: (16.00.04) / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини. — Х., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — [2003-08779]

УДК 636.47.09:616.992-085.246.2

4005. Оліяр А.В. Особливості морфогенезу органів кровотворення у поро­сят: (16.00.02) / Білоцерків. держ. аграр. ун-т. — Біла Церква (Київ. обл.), 2003. — 21 с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв). — [2003-12448] УДК 591.35+612.419+591.443+591.441+591.446]:636.4

4006. Паращенко І.В. Відтворна функція телиць різних порід та методи її корекції: (16.00.07) / Львів. держ. акад. вет. медицини ім. С.З.Ґжицького. — Л., 2003. — 18 с.: табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — [2003-07214]

УДК 619:618.2/.3:636.2

4007. Пригодін А.В. Особливості поширення та заходи боротьби з основ­ними паразитарними захворюваннями м’ясоїдних на території м. Донецька: (16.00.11) / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини. — Х., 2003. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (4 назви). — [2003-11409]

УДК 636.7/.8.09:616.995.1

4008. Ревунець А.С. Вплив адсорбентів на перебіг тільності, отелення і післяотельного періоду у корів в зоні радіаційного забруднення: (16.00.07) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — [2003-07634] УДК 619:[618.2/.7-085:612.014.48]:636.2

4009. Рудь О.Г. Роль молодняку великої рогатої худоби в епізоотичному процесі лейкозу: (16.00.08) / Одес. держ. аграр. ун-т Мінагрополітики України. — О., 2003. — 24 с.: іл. — Бібліогр.: с. 19—20 (9 назв). — [2003-13089]

УДК 636.2.053.09:616.155.392

4010. Рула О.М. Гіподермоз великої рогатої худоби і розробка ефективних методів боротьби з ним в умовах лісостепової зони України: (16.00.11) / Укр.
акад. аграр. наук, Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини. — Х., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — [2003-13090] УДК 636.2.09:616.995.7

4011. Семьонов О.В. Етіологія і профілактична терапія сечокислого діате­зу курей з використанням ферментних та інших препаратів: (16.00.01) / Білоцер­ків. держ. аграр. ун-т. — Біла Церква (Київ. обл.), 2003. — 18 с.: іл., табл. — Біб­ліогр.: с. 15 (6 назв). — [2003-07837] УДК 636.52/.58:616-021-085.355:591.1

4012. Ситнік В.А. Епізоотологія та профілактика туберкульозу великої рогатої худоби в сучасних умовах ведення тваринництва: (16.00.08) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2003. — 21 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (7 назв). — [2003-11529] УДК 636.2.09:616-002.5

4013. Тресницький С.М. Комплексна терапія корів, хворих на хронічний гнійно-катаральний ендометрит: (16.00.07) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — [2003-07964]

УДК 636.2.09:618.14-002.2-085

4014. Ушаков В.М. Урогенітальний хламідіоз великої рогатої худоби в господарствах півдня України: (16.00.08) / Одес. держ. аграр. ун-т. — О., 2003. — 17 с.: табл. — Бібліогр.: с. 14 (7 назв). — [2003-11820]

УДК 636.2.09:[616.9:579.882](477.7)

4015. Цвігун О.А. Функціональний стан природної резистентності бугай­ців м’ясних порід залежно від генотипу, факторів навколишнього середовища та рівня живлення: (03.00.13) / Львів. нац. акад. вет. медицини ім. С.З.Гжицького. — Л., 2003. — 17 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (5 назв). — [2003-13357]

УДК 612.017:636.2.053.033

4016. Шпилева Л.О. Імунобіологічна реактивність корів, хворих на субклінічний мастит, і її зміни після лазеротерапії: (16.00.07) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — [2003-08163]

УДК 636.09:618.19-002-085.849.19:636.2

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

На ступінь доктора наук

4017. Голубець О.М. Мистецьке середовище Львова другої половини ХХ століття (соцреалізм і свобода творчості): (17.00.05) / Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України. — К., 2003. — 31 с.—Бібліогр.: с. 26—28 (32 назви).—[2003-05850] УДК 7.036.1(477.83-25)"19"

4018. Польська І.І. Камерний ансамбль: теоретико-культурологічні аспек­ти: (17.00.03) / Нац. муз. акад. України ім. П.І.Чайковського. — К., 2003. — 35 с. — Бібліогр.: с. 27—32 (43 назви). — [2003-11399] УДК 785.7.01

4019. Самойленко О.І. Діалог як музично-культурологічний феномен: методологічні аспекти сучасного музикознавства: (17.00.03) / Нац. муз. акад. Ук­раї­ни ім. П.І.Чайковського. — К., 2003. — 36 с. — Бібліогр.: с. 30—33. — [2003-07827] УДК 78.072.2На ступінь кандидата наук

4020. Баран Т.М. Концертні цимбали: історико-теоретичний та методоло­гічно-виконавський підходи: (17.00.03) / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. — К., 2003. — 20 с. — Біб­ліогр.: с. 13 (9 назв). — [2003-05842] УДК 789.2

4021. Герій О.О. Орнамент Софії Київської (генеза, типологія, художньо-функціональні особливості): (17.00.06) / Львів. акад. мистецтв. — Л., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (4 назви). — [2003-10130] УДК 726.6.04(477.41-25)

4022. Горак Я.Р. Анатоль Вахнянин і становлення музичного професіо­налізму в Галичині (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.): (17.00.03) / Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — [2003-05851]

УДК 78.07(477.83/.86)(092)"18/19"

4023. Жимолостнова В.В. Балада й специфіка її перетворення у західно­євпропейському музичному романтизмі: (17.00.03) / Нац. муз. акад. України ім. П.І.Чайковського. — К., 2003. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12 (4 назви). — [2003-08508] УДК 784.3.035:78.083.5](4-15)

4024. Ігнатченко І.Г. Автодескриптивний текст у музиці та метод його до­слідження у творчості І.С. Баха: / Нац. муз. акад. України ім. П.І.Чай­ковського. — К., 2003. — 17 с. — Бібліогр: с. 14 (11 назв). — [2003-10305]

УДК 781.6

4025. Калімуліна Т.А. Універсалії культури у творчості Кшиштофа Пендерецького: (17.00.03) / Одес. держ. муз. акад. ім. А.В.Нежданової. — О., 2003. — 16, [1] с., включ. обкл. с. — Бібліогр.: с. 13—14 (7 назв). — [2003-06005] УДК 78.071.1(438)"19"

4026. Ковальчук О.В. Історія живописного факультету НАОМА і його роль у вихованні мистецьких кадрів та формуванні національної живописної шко­ли України 1917—1941 років: (17.00.05) / М-во культури і мистецтв України, Нац. акад. образотворч. мистецтва і архіт. — К., 2003. — 21 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (4 назви). — [2003-10691] УДК 75.03(477-25)"1917/1941"

4027. Кондратюк А.Ю. Монументальний живопис Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської Лаври. Семантика. Стилістика: (17.00.05) / М-во куль­тури і мистецтв України, Нац. акад. образотворч. мистецтва і архіт. — К., 2003. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15. — [2003-10694] УДК 726.54:75.052](477-25)

4028. Косів В.М. Національні моделі і ґлобалізація графічного дизайну дру­гої половини ХХ ст.: (05.01.03) / Харк. держ. акад. дизайну і мистецтв. — Х., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — [2003-06076] УДК 766.05(100)"19"

4029. Кужелева О.О. Неактуальний стиль як феномен композиторської поетики ХХ століття: (17.00.03) / Одес. держ. муз. акад. ім. А.В.Нежданової. — О., 2003.—17 с., включ. обкл. с.—Бібліогр.: с. 15.—[2003-06105] УДК 781"19"

4030. Купчинська Л.О. Творчість Теофіла Копистинського у контексті роз­витку образотворчого мистецтва Галичини другої половини ХІХ — початку ХХ століть: (17.00.05) / Львів. акад. мистецтв. — Л., 2003. — 19 с. — Біблі- огр.: с. 16 (5 назв). — [2003-10699]

УДК 929Копистинський+75(477.83/.86)(092)"18/19"

4031. Макарчук Ф.-Д.Е.-А. Феномен вправ Ізидора Філіппа в світовій куль­турі фортепіанного виконавства: (17.00.01) / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — [2003-06342]

УДК 786.2.087.5

4032. Медведєва Л.В. Стильова еволюція творчості В.І.Зарецького в контексті мистецького нонконформізму 60—80-х років ХХ століття: (17.00.01) / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (9 назв). — [2003-10665] УДК 75.072.2(477)"196/198"

4033. Морозевич Н.В. Бандурне мистецтво як культурне надбання сучас­ності: (17.00.03) / Одес. держ. муз. акад. ім. А.В.Нежданової. — О., 2003. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (4 назви). — [2003-12431] УДК 787.7

4034. Мостова Ю.В. Театралізація хорових творів як метод художньої ін­терпретації: (17.00.01) / Харк. держ. акад. культури. — Х., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — [2003-12435] УДК 781.68.087.68:791.01

4035. Новицька О.Р. Українське народне мистецтво 1920—1980-х рр.: інтерпретація, оцінка, спростування: (17.00.06) / Львів. акад. мистецтв. — Л., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (5 назв). — [2003-10724]

УДК 745/749.011.26(477)"1920/1980"

4036. Партола Я.В. Г.М.Хоткевич і українська театральна культура кінця ХІХ — початку ХХ століття: (17.00.01) / Харк. держ. акад. культури. — Х., 2003. — 23 с. — Бібліогр.: с. 20 (6 назв). — [2003-12782]

УДК 792.071.072.3(477)

4037. Рікман К.Г. Ладоінтонаційна ситуаційність в музиці сучасних ук­раїн­ських композиторів: (17.00.03) / Нац. муз. акад. України ім. П.І.Чайков­ського. — К., 2003. — 17 с. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — [2003-07636]

УДК 781.62(477)

4038. Росул Т.І. Музичне життя Закарпаття 20—30-х років ХХ століття: (17.00.03) / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв). — [2003-07645] УДК 78(477.87)"192/193"

4039. Сидорова О.А. Музичні інтерпретації драми Г.Ібсена "Пер Гюнт": проблема втілення художньої концепції людини: (17.00.03) / Нац. муз. акад. України ім. П.І.Чайковського. — К., 2003. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (4 назви) та в підрядк. прим. — [2003-11527] УДК 782.072

4040. Стельмащук Р.С. Модерністичні тенденції у творчості українських композиторів Львова 20-х — 30-х рр. ХХ ст.: естетичні та стильові ознаки в контексті епохи: (17.00.03) / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фолькло­ристики та етнології ім. М.Т.Рильського. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — [2003-07870] УДК 78.036/.038(477.83-25)"192/193"

4041. Циганко О.П. Художньо-виставкова діяльність у Харкові (1917—1934 рр.): (17.00.01) / Харк. держ. акад. культури. — Х., 2003. — 20 с. — Біблі­огр.: с. 18 (6 назв). — [2003-09447] УДК 069.5(477.54)"1917/1934"

4042. Чумаченко О.А. Міф і мистецька гра в естетиці неороман- тизму: (17.00.01) / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 2003. — 17 с., включ. обкл. с. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — [2003-13703]

УДК 7.037/.038.01"18/19"АРХІТЕКТУРА

На ступінь доктора наук

4043. Білоконь Ю.М. Еволюційні тенденції в теорії та методології регіо­нального планування: (18.00.04) / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2003. — 36 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—32. — [2003-11857] УДК 711.2.01

4044. Фоменко О.О. Методологія аналізу та оцінка естетичної якості мор­фологічних властивостей архітектурних об’єктів: (18.00.01) / Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2003. — 36 с.: іл. — Бібліогр.: с. 29—31 (24 назви). — [2003-09337] УДК 72.01

На ступінь кандидата наук

4045. Данчак І.О. Принципи ергономічного формування архітектурного середовища помешкань для інвалідів: (18.00.01) / Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — [2003-05408]

УДК 711.161:728-056.24

4046. Калініна О.І. Ергономічні особливості удосконалення житлового середовища: (18.00.01) / Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2003. — 18 с.: схеми.—Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв).—[2003-06006] УДК 72.01

4047. Махмуд Алі Хассан Аль Субех. Урбоекологічний підхід в архі­тектурному формоутворенні середовища (на прикладі Йорданії): (18.00.01) / Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2003-10662] УДК 72.01:502/504(569.5-21)(091)

4048. Могитич Р.І. Розвиток урбаністичного середовища львівського Се­ред­містя у 2 половині ХІІІ — на початку ХХ століть: (18.00.01) / Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2003. — 16, [2] с., включ. обкл. с.: іл. — Бібліогр.: с. 14 (10 назв). — [2003-10675] УДК 711(477.85-25)"12/19"

4049. Поліщук Л.К. Сецесія в архітектурі Станіславова кінця ХІХ — початку ХХ століття: (18.00.01) / Нац. акад. образотвор. мистецтва і архіт. — К., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв) та в підрядк. прим. — [2003-08939]

УДК 72.036(477.86-25)"1895/1914"

4050. Топилко С.І. Архітектурно-планувальна структура містечок Гали­чини, закладених у другій половині ХVІ—ХVІІ столітттях: (18.00.01) / Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2003. — 18 с. — Бібліогр.: с. 16 (10 назв) та в підрядк. прим. — [2003-11585] УДК 711.435/.437(477.83/.86)(091)

4051. Шевченко Л.С. Палацо-паркові ансамблі Полтавщини XVIIІ—XIX століть: (18.00.01) / М-во культури і мистецтв України, Нац. акад. образотвор. мистецтва і архіт. — К., 2003. — 20, [1] с., включ. обкл. с.: іл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — [2003-08151] УДК 728.83+712.26](477.53)"17/18"ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

На ступінь доктора наук

4052. Коростеліна К.В. Структура і динаміка системи соціальної ідентич­ності: (19.00.05) / Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2003. — 28 с. — Бібліогр.: с. 23—25. — [2003-06072] УДК 159.923.2:316.61

4053. Лушин П.В. Психологія особистісного змінювання: (19.00.01) / Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2003. — 30 с.: табл. — Біблі­огр.: с. 24—27 (38 назв). — [2003-06308] УДК 159.923

На ступінь кандидата наук

4054. Акименко Ю.Ф. Психологічна корекція ставлення батьків до дітей молодшого шкільного віку: (19.00.07) / Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2003. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2003-08298] УДК 37.015.3

4055. Бондар Л.В. Спільна навчальна робота молодших школярів як чин­ник їх розумового та соціального розвитку: (19.00.07) / Ін-т психології ім. Г.С.Кос­тюка АПН України. — К., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — [2003-09629] УДК 159.922.7+373.3.015.3:371.311.3/.5

4056. Бурмака Н.П. Психологічні чинники формування алкогольної адик­тивної поведінки у підлітків та юнацтва: (19.00.04) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — [2003-13806]

УДК 159.92-053.6:616.89-008.44

4057. Видолоб Н.О. Психолого-педагогічні умови формування україн­ської ментальності учнів основної школи (на матеріалі уроків української літератури): (19.00.07) / Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — [2003-10071]

УДК 159.922.7+373.5.015.3

4058. Гасюк М.Б. Психологічні особливості самоактуалізації сучасної жінки: (19.00.07) / Прикарпат. ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — [2003-05848]

УДК 159.923.2-055.2

4059. Головіна Н.В. Часовий параметр інтелектуальних задатків індивіда: (19.00.01) / Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2003. — 16 с.: іл. — Біб­ліогр.: с. 14 (9 назв). — [2003-11953] УДК 159.937.53

4060. Горбунова В.В. Психологічні чинники формування етнічної сві­домості у юнацькому віці: (19.00.07) / Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — [2003-13835] УДК 159.922.8+37.015.3.035.6

4061. Гринчишин О.М. Розвиток мотивації оволодіння іноземною мовою в умовах вищого військового навчального закладу: (19.00.09) / Нац. акад. держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 2003. — 18 с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — [2003-11968] УДК 159.953:81’243

4062. Давидюк Н.М. Психологічні умови активізації творчої навчально-пізнавальної діяльності студентів у процесі вивчення психологічних дисциплін: (19.00.07) / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — [2003-08414] УДК 159.922.7:378.015.3

4063. Дзюба Л.А. Психологічні чинники впровадження сучасних освіт- ніх технологій у вищому навчальному закладі: (19.00.07) / Ін-т психології ім. Г.С.Кос­тюка АПН України. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — [2003-11979] УДК 378.013.77

4064. Дідковська Л.І. Особливості уявлень про своє майбутнє у старшо­класників із соматичними порушеннями: (19.00.07) / Ін-т психології ім. Г.С.Кос­тюка АПН України. — К., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2003-10259] УДК 159.922.75-053.67

4065. Дорошенко Н.М. Гендерна детермінація вибору студентами стра­тегії поведінки в конфлікті: (19.00.07) / Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — [2003-13900] УДК 159.922.1+159.922.8

4066. Дроздов О.Ю. Соціально-психологічні фактори динаміки агресивної поведінки молоді: (19.00.05) / Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — [2003-05855]

УДК 159.923:316.613.434

4067. Євдокімова О.О. Психологічні умови формування іншомовної тек­стової діяльності студентів (на матеріалі навчання іноземців): (19.00.07) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 18 с.: табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — [2003-05768] УДК 159.922.6:159.953+37.015.3

4068. Завіниченко Н.Б. Особливості розвитку комунікативної компетент­ності майбутнього практичного психолога системи освіти: (19.00.07) / Ін-т пси-хології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — [2003-05796] УДК 159.22+371.13

4069. Завязкіна Н.В. Вплив антиепілептичних препаратів на пізнавальні функції хворих на епілепсію: (19.00.04) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16 (11 назв). — [2003-05797]

УДК 616.853-085.213

4070. Зазимко О.В. Психологічні основи ідентифікації технічної обдаро­ва­ності в юнацькому віці: (19.00.07) / Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2003. — 23 с.: табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (11 назв). — [2003-13986] УДК 159.922.8

4071. Іванцев Л.І. Становлення особистості майбутнього вчителя як су­б’єкта життєтворчості: (19.00.07) / Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН Украї­ни. — К., 2003. — 18 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — [2003-14003]

УДК 159.922.7+371.13.015.3

4072. Іванюта О.В. Психологічні особливості розвитку візуального мис­лення в підлітковому віці: (19.00.07) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — [2003-05872]

УДК 159.955-053.6

4073. Калениченко Р.А. Психологічне забезпечення ефективності профе­сій­ної діяльності підрозділу охорони: (19.00.03) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев­ченка. — К., 2003. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2003-06003]

УДК 159.9:355.535

4074. Кислий В.Д. Особливості соціально-психологічної адаптації офіце­рів-випускників до діяльності в особливих умовах: (19.00.09) / Харк. військ. ун-т. — Х., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2003-14123]

УДК 159.944:355.23

4075. Ковальчук І.В. Психологічні механізми систематизації як засобу оволодіння французькою мовою: (19.00.07) / Прикарпат. ун-т ім. Василя Стефа­ника. — Івано-Франківськ, 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — [2003-10690] УДК 159.953

4076. Коврига Н.В. Стресозахисна та адаптивна функції емоційного інтелекту: (19.00.01) / Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — [2003-12197]

УДК 159.942+159.925]:612.176.017

4077. Колесніков Є.П. Психологія дії, що організує життя: (19.00.01) / Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечнікова. — О., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 18 (4 назви). — [2003-10350] УДК 159.943.8

4078. Комар Т.В. Особистісна рефлексія як чинник соціального станов­лення підлітків : (19.00.07) / Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2003. — 18 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — [2003-12203]

УДК 159.923-053.6

4079. Кондрюкова В.В. Психологічні особливості професійної діяльності та основи формування майстерності інспектора дорожньо-патрульної служби ДАІ України: (19.00.06) / Нац. акад. внутр. справ України МВС України. — К., 2003. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16 (15 назв). — [2003-10356]

УДК 159.9:351.81(477)

4080. Кохан В.Г. Діяльність військового керівника по збереженню психіч­ного здоров’я військовослужбовців: (19.00.09) / Нац. акад.Прикордон. військ України. — Хмельницький, 2003. — 18 с., включ. обкл. с.: табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — [2003-10443] УДК 159.98:355.11

4081. Кочубейник О.М. Трансформація уявлень про "Я"-концепцію у крос-культурних психологічних дослідженнях: (19.00.01) / Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2003. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — [2003-08571] УДК 159.923.2

4082. Кретчак О.М. Психологічний аналіз професійної діяльності міліціо­нерів ДСО при МВС України та визначальні умови її удосконалення: (19.00.06) / Нац. акад. внутр. справ України, М-во внутр. справ України. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — [2003-10454] УДК 159.9:351.74

4083. Кукуленко-Лук’янець І.В. Психологічні засади особистісно-креа­тив­ного підходу в навчанні студентів університету (на матеріалі іноземної мо­ви): (19.00.07) / Ін-т педагогіки і психології проф. освіти Акад. пед. наук Ук­раїни. — К., 2003. — 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — [2003-06111] УДК 37.015.3

4084. Купрєєва О.І. Особливості "Я-концепції" дорослих інвалідів з ампу­таційними дефектами кінцівок: (19.00.07) / Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2003. — 16, [1] с., включ. обкл. с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — [2003-10470] УДК 159.923.2-056.24

4085. Маєвська Н.А. Психологічні ознаки культури українців на сучас­ному етапі розвитку суспільства: (19.00.01) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003.—20 с.—Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв).—[2003-12419] УДК 159.9:316.32

4086. Малімон Л.Я. Специфіка емоційності осіб з різним рівнем креатив­ності: (19.00.01) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — [2003-06347] УДК 159.942

4087. Малічевський В.І. Психологічні методи вогневої підготовки в під­розділах органів внутрішніх справ МВС України: (19.00.06) / Нац. акад. внутр. справ України, М-во внутр. справ України. — К., 2003. — 16 с.: табл. — Бібліогр.: с. 14 (7 назв). — [2003-12276] УДК 159.9:34]:351.74(477)

4088. Малишева К.О. Синдром емоційного вигоряння психолога-консуль­танта: психологічні чинники, профілактика та корекція: (19.00.04) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 16 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (6 назв). — [2003-06346] УДК 159.942:615.851

4089. Мельничук І.В. Генеза емоційних особливостей у дітей різного віку та статі: (19.00.07) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — [2003-06365] УДК 159.942-053.2

4090. Микитюк Г.Ю. Взаємини викладачів і студентів як чинник станов­лення особистості майбутнього вчителя: (19.00.07) / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Дра­гоманова. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — [2003-06368] УДК 37.063-0057.875

4091. Міхіна І.М. Розвиток творчих здібностей дошкільників засобами те­ра­певтичної метафори: (19.00.07) / Прикарпат. ун-т ім. Василя Стефаника. — Іва­но-Франківськ, 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — [2003-10674] УДК 159.922.7:159.95+373.2.015.3

4092. Морозова-Ларіна О.І. Особливості статево-рольової ідентифікації у жінок з психогенною фригідністю: (19.00.04) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев­ченка. — К., 2003. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (4 назви). — [2003-08704]

УДК 159.922.1:618.17-008.14

4093. Найдовська І.В. Особливості життєвого стилю жінок у залежності від типу їх гендерної ідентичності: (19.00.01) / Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — [2003-08712] УДК 159.922.1-055.2

4094. Овчар О.М. Психологічні особливості військовослужбовців строко­вої служби з ознаками девіантної поведінки: (19.00.07) / Одес. нац. ун-т ім. І.І.Меч­никова. — О., 2003. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв). — [2003-11376] УДК 159.922.6:355.133

4095. Остополець І.Ю. Діагностика і психокорекція професійних фруст­рацій вчителя: (19.00.07) / Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2003-08807]

УДК 159.923:37.011.31

4096. Панченко С.М. Психологічна освіта старшокласників як чинник їх життєвого самовизначення: (19.00.07) / Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — [2003-10822]

УДК 159.922.7+373.5.015.3

4097. Пілецький В.С. Комунікативний потенціал студентської групи як чинник успішності професійної підготовки майбутніх менеджерів-економістів: (19.00.07) / Прикарпат. ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — [2003-10838]

УДК 159.922.7+378.015.3]:316.77

4098. Пономаренко І.Л. Розвиток рефлексивності у підлітків з відхи­леною поведінкою: (19.00.07) / Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2003. — 16 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 12—13 (10 назв). — [2003-09241]

УДК 159.922.7:159.955.4

4099. Редько В.В. Психологічні механізми прийнятя рішень у побутовій діяльності: (19.00.01) / Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2003-11418]

УДК 159.955:164.053

4100. Роговик Л.С. Психомоторна дія як фактор розумової активності в навчанні дітей п’яти-восьми років: (19.00.07) / Ін-т психології ім. Г.С.Костюка Акад. пед. наук України. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — [2003-08953] УДК 159.922.7:159.943

4101. Сапєльнікова Т.С. Фактори ефективності оперативної пам’яті у діяль­ності персоналу енергосистем: (19.00.03) / Укр. інж.-пед. акад. — Х., 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — [2003-13098] УДК 159.9:62

4102. Семенюк В.Л. Управління ціннісно-нормативними конфліктами у військових колективах (психологічний аспект): (19.00.09) / Нац. акад. держ. при­кордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 2003. — 18 с., включ. обкл. с.: табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — [2003-13103]

УДК 159.9:316.485.6:355

4103. Сергєєва І.В. Особливості емоційної регуляції професійної діяль­ності вчителя в напружених ситуаціях: (19.00.07) / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драго­манова. — К., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — [2003-11445]

УДК 159.942:37.011.31+37.015.3

4104. Сидоренко О.Ю. Психологічні проблеми сімейно-побутових відно­син працівників міліції та умови їх оптимізації: (19.00.06) / Нац. акад. внутр. справ України МВС України. — К., 2003. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (6 назв). — [2003-11526] УДК 159.922:392.3]-057.36

4105. Сметаняк В.І. Психологічні особливості ціннісного самовизначення старшокласників: (19.00.07) / Прикарпат. ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — [2003-11539]

УДК 159.923+373.5.015.3

4106. Строяновська О.В. Психолого-дидактичні засоби реабілітації онко­ло­гічних хворих різного віку: (19.00.07) / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2003-07876]

УДК 159.922.6:615.85:616-006.6

4107. Тимченко О.В. Аутоагресивна поведінка працівників органів внут­рішніх справ України (соціально-психологічні детермінанти виникнення, мето­ди превенції та профілактики): (19.00.06) / М-во внутр. справ України, Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — [2003-13325] УДК 159.944.4+159.947]:34

4108. Тіхонова М.І. Психологічні фактори емоційної дезадаптації молод­ших школярів: (19.00.07) / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — [2003-09319] УДК 37.015.3

4109. Федик О.В. Формування здібностей до тренерської діяльності у май­бутніх учителів фізичної культури: (19.00.07) / Прикарпат. ун-т ім. Василя Сте­фаника. — Івано-Франківськ, 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — [2003-11598] УДК 159.922.7+37.015.3:796.071.42

4110. Чирва А.В. Особливості толерантності до страху у військово­службовців у процесі початкової парашутної підготовки: (19.00.09) / Харк. військ. ун-т. — Х., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2003-09453] УДК 159.9:356.169

4111. Чорна І.М. Формування психологічної готовності майбутнього вчи­теля до профорієнтаційної роботи у школі: (19.00.07) / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Дра­гоманова. — К., 2003. — 20 с.: табл., схема. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — [2003-09455] УДК 378.048.4

4112. Шиловська О.М. Психологічні особливості породження наративу як засобу саморозвитку особистості: (19.00.01) / Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2003. — 22 с.: табл. — Бібліогр.: с. 19 (9 назв). — [2003-11633] УДК 159.923.2

4113. Ярмиш І.О. Психологічні механізми адаптації підлітків з кри­мінальною поведінкою в умовах примусової ізоляції: (19.00.06) / М-во внутр. справ України, Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — [2003-13741] УДК 159.9:343.915
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка