В. Д. Одрина Свідоцтво про державну реєстрацію кв 3730 від 17. 03. 99Сторінка16/21
Дата конвертації05.05.2016
Розмір2.98 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21
Ільницька Л.А. Систолічна та діастолічна дисфункція лівого шлу­ночка у хворих на ІХС у поєднанні з аортальним стенозом: (14.01.11) / Акад. мед. наук України, Ін-т кардіології ім. акад. М.Д.Стражеска. — К., 2003. — 21 с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — [2003-05876]

УДК 616.124-008.6+616.127-005.8]:616.132-007.271

3768. Ільющенко С.В. Дозована екстравазальна корекція клапанів глибо­ких вен при варикозній хворобі: (14.01.03) / Ін-т невідклад. і віднов. хірургії АМН України. — Донецьк, 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2003-05878] УДК 616.14-007.64-089.8

3769. Іманова Н.І. Порівняльна ефективність тривалого лікування хворих на гіпертонічну хворобу фіксованими комбінаціями антигіпертензивних засобів: (14.01.11) / Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — [2003-12184] УДК 636.087.7/.8:[636.085+633.1

3770. Йосипенко М.О. Діагностика та хірургічне лікування клініко-мор­фо­логічних форм генералізованої міастенії: (14.01.03) / М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2003. — 24 с. — Бібліогр.: с. 20 (7 назв). — [2003-08528] УДК 616.74+616.8]-009.17-071-089.8:616.438

3771. Калініченко Ю.А. Цефалометрична характеристика особливостей бу­дови зубощелепної системи: (14.03.01) / М-во охорони здоров’я України, Луган. держ. мед. ун-т. — Х., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр: с. 18 (10 назв). — [2003-10317] УДК 611.314

3772. Каліновський Д.К. Лікування та реабілітація постраждалих з пере­ломами нижньої щелепи, що зловживають алкоголем: (14.01.22) / М-во охорони здоров’я України, Укр. мед. стоматол. акад. — Полтава, 2003. — 22 с.: іл. — Біб­ліогр.: с. 14—19 (35 назв). — [2003-08531] УДК 616.716.4-001.5-056.83-08

3773. Карета С.О. Інсультоподібний перебіг запальних процесів голов­ного мозку та його оболонок (клініка, діагностика, лікування): (14.01.15) / М-во охорони здоров’я України, Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2003-06013]

УДК 616.831-002-071-08

3774. Карнабеда О.А. Клініко-гематологічні та імунофенотипові особли­вос­ті у хворих на В-клітинний хронічний лімфолейкоз у післячорнобильський пе­ріод: (14.01.31) / Акад. мед. наук України, Ін-т гематології та трансфузіології. — К., 2003. — 24 с.: табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — [2003-10321]

УДК 616.155.392-036.1-07-08

3775. Карпенко В.Г. Хірургічна корекція коарктації аорти у дітей першого року життя: (14.01.04) / Акад. мед. наук України, Ін-т серц.-судин. хірургії ім. М.М.Амосова. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — [2003-14110] УДК 616.132-007.1-053.31-07-089.84

3776. Катаржнова І.В. Застосування озокериту в комплексному лікуванні порушень периферичного кровообігу у осіб, які брали участь у ліквідації нас­лідків аварії на Чорнобильській АЕС: (14.01.33) / М-во охорони здоров’я Ук­раїни, Укр. НДІ мед. реабілітації та курортології. — О., 2003. — 21 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — [2003-06019]

УДК 615.838:[616.1-008-031.62:614.876

3777. Катеринюк В.Ю. Стан мікроелементного і металоферментного об­мі­ну та корекція виявлених порушень у комплексному лікуванні генералізо­ваного пародонтиту: (14.01.22) / М-во охорони здоров’я України, Івано-Франків. держ. мед. акад. — Івано-Франківськ, 2003. — 23 с. — [2003-14114]

УДК 616.314.17-008.1-085

3778. Кендзерська Т.Б. Шляхи корекції метаболічних змін та порушень системи гемостазу у хворих похилого віку на хронічний панкреатит із су­путньою ішемічною хворобою серця: (14.01.02) / М-во охорони здоров’я Ук­раїни, Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назв). — [2003-06023]

УДК 616.37-002.2:616-005.4]-053.9-085:577.1

3779. Кизима Н.В. Клініко-лабораторне обґрунтування використання біо­маркерів запалення для діагностики й оцінки ефективності протизапальної терапії тяжкої бронхіальної астми у дітей: (14.01.10) / М-во охорони здоров’я, Крим. держ. мед. ун-т ім. С.І.Сергієнко. — Сімф., 2003. — 20, [1] с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — [2003-10328]

УДК 616.248-053.2-085.276-07

3780. Кисельов Б.Ю. Стан, профілактика та лікування порушень пери­феричного кровообігу у хворих на ішемічну хворобу серця з стенокардією на­пруги ІІ—ІІІ функціональних класів амлодіпіна бесілатом: (14.01.11) / М-во охо­рони здоров’я України, Запоріз. держ. мед. ун-т.—Запоріжжя, 2003. — 20 с. — Біб­лі­огр.: с. 14—15 (9 назв). — [2003-14121]

УДК 616.13-004.6-005:616.12-009.72]-084-085.22

3781. Кіселик І.О. L-аргінін та сполуки оксиду азоту у хворих на вірусні гепатити. Теоретичні та практичні аспекти їх дослідження: (14.01.13) / М-во охорони здоров’я України, Львів. держ. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Л., 2003. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — [2003-06033]

УДК 616.36-002-022.6-036-085.281

3782. Климов В.А. Діагностика та лікування передчасної скоротливої діяльності міометрія під час вагітності: (14.01.01) / М-во охорони здоров’я України, Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — [2003-06039] УДК 618.141-007.271-06:618.39]-07-08

3783. Клопоцька Н.Г. Ефективність лікування різних видів амбліопії у від­повідності з добовими біологічними ритмами зорового аналізатора: (14.01.18) / Ін-т очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова АМН Ук­раїни. — О., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — [2003-10337] УДК 617.751.6-053.2-07-085:577.31

3784. Кобрин Т.І. Хронічна НС-вірусна інфекція: особливості діагностики та диспансерного спостереження в амбулаторно-поліклінічних умовах: (14.01.13) / Акад. мед. наук України, Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л.В.Громашевського. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — [2003-08544] УДК 616.36-002.2:616.98

3785. Коваль В.Ю. Нуклеїнові кислоти крові та жовчі в діагностиці захворювань гепатобіліарної системи: (14.01.02) / М-во охорони здоров’я Ук­раїни, Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — [2003-14134]

УДК 616.36-002+616.366-002]-07-08:577.1

3786. Коваль Г.Д. Комплексне обстеження і лікуванни хворих на хро­нічний обструктивний бронхіт з урахуванням показників імунного статусу та мікробіоценозу порожнини товстої кишки: (14.03.08) / М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — [2003-12196]

УДК 616.233-002-097+616.354-008.87]-07-08

3787. Ковальчук М.Т. Клініко-патогенетичні особливості перебігу атопіч­ного дерматиту на тлі вірусно-бактерійних асоціацій: (14.01.20) / Акад. мед. наук України, Ін-т дерматології та венерології. — Х., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — [2003-10345] УДК 616.516-031.81-022.7-092

3788. Колесник В.П. Морфологічні особливості субпопуляцій лімфоцитів периферичної крові при хірургічних захворюваннях щитовидної залози: (Кліні­ко-лабораторне дослідження): (14.01.03) / Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2003. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15 (9 назв). — [2003-08555]

УДК 616.441-089-06:616.155-091.8

3789. Колесник К.Е. Патогенетичне обґрунтування застосування вакуум­ного гідролазерного масажу та мінеральної води "Українська йодована" в комп­лексному лікуванні дітей з інсулінзалежною формою цукрового діабету на сана­торно-курортному етапі: (14.01.33) / М-во охорони здоров’я України, Укр. НДІ мед. реабілітації та курортології. — О., 2003. — 17 с., включ. обкл. с.: іл. — Бібліогр.: с. 12—13 (13 назв). — [2003-06058]

УДК 616.379-008.64-053.2-085+615.327-085.82+615.82

3790. Кольба О.О. Клініко-патогенетичне обґрунтування використання пре­парату контрикал при комплексному лікуванні хворих на хронічний артрит скронево-нижньощелепного суглобу: (14.01.22) / М-во охорони здоров’я України, Івано-Франків. держ. мед. акад. — Івано-Франківськ, 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — [2003-08560] УДК 615.742:615.273

3791. Комар А.В. Оментогастропластика як патогенетична корекція експе­римен­тальної виразки шлунка (функціонально-морфологічне дослідження): (14.03.04) / М-во охорони здоров’я України, Терноп. держ. мед. акад. ім. І.Я.Гор­бачевського. — Т., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2003-12202] УДК 616.33-002.44-089.844-092.9

3792. Комаревська О.В. Застосування сорбентів і лікарських композицій на основі фітосировини в комплексному лікуванні захворювань тканин паро­донта: (14.01.22) / М-во охорони здоров’я України, Укр. мед. стоматол. акад. — Полтава, 2003. — 21 с., включ. обкл. с. — Бібліогр.: с. 15—18 (25 назв). — [2003-06061] УДК 616.314.18-022.4-085.322

3793. Кондратюк В.Є. Особливості біоелектричної активності серця, сис­темної та інтракардіальної гемодинаміки у хворих на гіпертонічну хворобу стар­шого віку: Вплив тривалої антигіпертензивної терапії: (14.01.11) / Акад. мед. наук України, Ін-т кардіології ім. акад. М.Д.Стражеска. — К., 2003. — 20, [1] с., Включ. обкл. с. — Бібліогр.: с. 16—18 (10 назв). — [2003-10355]

УДК 616.12-008.331.1-053.9-085:612.172

3794. Корнієнко О.М. Експериментально-морфологічне обґрунтування клиноподібно-трубчастої резекції шлунка: (14.03.01) / М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2003. — 19, [1] с. с.: табл. — Бібліогр.: с. 15—16. — [2003-10433] УДК 616.13-002.44-089.87

3795. Корнієнко С.М. Оптимізація ендохірургічного лікування безплід­ності при синдромі Штейна-Левенталя: (14.01.01). — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — [2003-10434]

УДК 618.177-006.2-089.819-036.87

3796. Корогод С.М. Статускорекція важких форм дифтерії: (14.01.30) / М-во охорони здоров’я України, Дніпропетр. держ. мед. акад. — Д., 2003. — 20 с.: іл.—Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв).—[2003-12205] УДК 616.931-089.5-085

3797. Король Д.М. Удосконалення протезування кінцевих і включених дефектів зубного ряду протезами з використанням імплантатів: (14.01.22) / М-во охорони здоров’я України, Укр. мед. стоматол. акад. — Полтава, 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — [2003-10436] УДК 616.314-089.843

3798. Король П.О. Вплив радіойодотерапії на функцію слинних залоз хво­рих на диференційований рак щитовидної залози за даними сіалосцинтиграфії: (14.01.23) / Акад. мед. наук України, Ін-т онкології. — К., 2003. — 16 с.: табл. — Бібліогр.: с. 12—13 (7 назв). — [2003-10437]

УДК 616.316:616.441-006.6]-085.849.1

3799. Корсунов В.А. Оптимізація тактики стартової інфузійної терапії у дітей в критичних станах, зумовлених інфекційною агресією: (14.01.30) / М-во охорони здоров’я України, Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2003-06073]

УДК 616.94+036.81-053.2-085.384

3800. Костилєв Д.В. Судово-медичне значення імуноглобулінів у сиро­ватці трупної крові при диференційній діагностиці причин смерті: (14.01.25) / М-во охорони здоров’я України, Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шу­пика. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — [2003-06078] УДК 616.15-091.8:340.6

3801. Кравець М.С. Особливості клінічного перебігу і лікування травма­тичних заочеревинних крововиливів у потерпілих з закритою поєднаною абдо­мінальною травмою: (14.01.03) / М-во охорони здоров’я України, Дніпропетр. держ. мед. акад. — Д., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—16. — [2003-08572]

УДК 617.55-001-036-07-08

3802. Кравець Т.В. Порівняльна оцінка методів превентивної терапії гній­но-запальних ускладнень у породіль після операції кесаревого розтину: (14.01.01) / М-во охорони здоров’я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Га­лицького. — Л., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — [2003-10447] УДК 618.5-089.888.61-002.3-085

3803. Кравченко О.О. Комплексна диференційна реабілітація хворих з ок­лю­зійно-стенозуючими ураженнями брахіоцефальних артерій після реконструк­тивних операцій на них: (14.01.15) / М-во охорони здоров’я України, Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — [2003-08574] УДК 616.13:616.8-089-085

3804. Кремень Л.М. Клініко-гемодинамічні, гуморальні особливості та лі­кування хворих на серцеву недостатність із порушенням діастолічної функції: (14.01.11) / Акад. мед. наук України, Ін-т кардіології ім. М.Д.Стражеска. — К., 2003. — 24 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (9 назв). — [2003-06087]

УДК 616.12-008.3

3805. Крестецька С.Л. Протимікробна активність і фармакологічні ефек­ти четвертинних солей акридину та фенантридину: (03.00.07) / Акад. мед. наук України, Ін-т мікробіології і імунології ім. І.І.Мечникова АМН України. — Х., 2003. — 18 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — [2003-06088]

УДК 579.61+547.835

3806. Кривоніс Т.Г. Оптимізація комплексного лікування хворих на деп­ре­сивні розлади: (14.01.16) / М-во охорони здоров’я України, Укр. НДІ соц. і суд. психіатрії та наркоманії. — К., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — [2003-08580] УДК 616.89-008.454-085.85

3807. Кривша В.В. Особливості діагностики та лікування різних форм тимпаногенних лабіринтитів: (14.01.19) / Акад. мед. наук України, Ін-т отола­рин­гології ім. О.С.Коломійченка. — К., 2003. — 21 с., включ. обкл. с. : табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (14 назв). — [2003-06093] УДК 616.281-07-08

3808. Крокос А.А. Використання інтерференц-струмів як стрес-протекто­ра у комплексному лікуванні хворих на стабільну стенокардію: (14.01.33) / М-во охорони здоров’я України, Укр. НДІ мед. реабілітації та курортології. — О., 2003. — 26 с. — Бібліогр.: с. 21—22 (12 назв). — [2003-06097]

УДК 616.12-009.72-085

3809. Кругова І.М. Післяопераційна променева терапія раку яєчників з несприятливими факторами прогнозу: (14.01.23) / Акад. мед. наук України, Ін-т онкології. — К., 2003. — 24 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — [2003-06099] УДК 615.849:618.11

3810. Кудик В.Г. Питне використання мінеральної води Поляна Квасова у хворих з обмінними та інфекційно-запальними захворюваннями нирок при гастродуоденальній патології: (14.01.33) / М-во охорони здоров’я України, Укр. НДІ мед. реабілітації та курортології. — О., 2003. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 13—16 (17 назв). — [2003-06102] УДК 616.33+616.61]:615.327

3811. Кулинич О.В. Функціональний стан судинного ендотелію, нейтро­філь­них гранулоцитів, моноцитів у хворих на хронічний обструктивний бронхіт: (14.01.02) / М-во охорони здоров’я України, Запоріз. держ. мед. ун-т. — Запоріжжя, 2003. — 20, [1] с., включ. обкл. с.: табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — [2003-10467] УДК 616.233-002.2:616.13/.14-018.74]-08

3812. Курбацька О.В. Клініко-патогенетична характеристика неплідності, обумовленої імунологічними факторами, й ефективність корекції порушень з використанням імуноактивних препаратів: (14.01.01) / Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — [2003-08647]

УДК 618.177

3813. Курмишов О.В. Роль тромбоцитарно-лейкоцитарних факторів в па­то­генезі судинних ускладнень при справжній поліцитемії: (14.01.31) / Акад. мед. наук України, Ін-т гематології та трансфузіології. — К., 2003. — 24 с.: іл. — Бібліогр.: с. 20—21 (11 назв). — [2003-08648] УДК 616.155.191

3814. Курніна Ю.В. Зміни рівнів тиреоїдних і адреналових гормонів та показників калікреїн - кінін - протеазної системи при геморагічному васкуліті у дітей: (14.01.10) / М-во охорони здоров’я України, Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — [2003-12221]

УДК 616.5-002.1+612.453+616.153]-053.2

3815. Ладонько Ю.Л. Комплексне лікування переломів виростків велико­гомілкової кістки (клініко-експериментальне дослідження): (14.01.21) / М-во охорони здоров’я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М.І.Пирогова. — Вінниця, 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв). — [2003-06274]

УДК 616.718.5-001.5-089.22/.23-092.9

3816. Лазук-Бендас Т.І. Непсихотичні психічні розлади у хворих, що перенесли мозковий інсульт на фоні гіпертонічної хвороби: (14.01.16) / М-во охорони здоров’я України, Укр. НДІ соц. і суд. психіатрії та наркології. — К., 2003. — 22 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — [2003-10557]

УДК 616.89-02:616.831-005.1:616.12-008.331.1

3817. Ламіна А.Й.Б. Результати хірургічного лікування хронічної атонії шлунка: (14.01.03) / Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2003. — 16 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 13 (8 назв). — [2003-06278] УДК 616.33-009.1-021.3-089.8

3818. Латишев Є.Є. Гігієнічна характеристика умов праці та ризиків роз­витку професійних захворювань гірників вугільних шахт в сучасних умовах: (14.02.01) / Донец. держ. мед. ун-т ім. М.Горького. — Донецьк, 2003. — 16, [1] с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14 (6 назв). — [2003-10558]

УДК 613.62:62.272.1/.3

3819. Латчман Н. Депресія у терапевтичних хворих в первинній ланці загальномедичної допомоги (діагностика, лікування, профілактика): (14.01.16) / М-во охорони здоров’я України, Укр. НДІ соц. і суд. психіатрії та наркології. — К., 2003. — 16 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 13 (5 назв). — [2003-06281]

УДК 616.89-008.454-07-08:616.1/.4-05

3820. Левицький А.В. Вибір об’єму реконструкції атеросклеротичної ок­люзії артерій стегно-підколінно-гомілкового сегмента при критичній ішемії ниж­ніх кінцівок: (14.01.03) / М-во охорони здоров’я України, Терноп. держ. мед. акад. ім. І.Я.Горбачевського. — Т., 2003. — 21 с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (24 назви). — [2003-10560]

УДК 616.137-004.6-089.27-6:617.58-005.4

3821. Левітська Л.М. Ультразвукове дослідження і рентгенівська комп’ю­терна томографія в діагностиці, стадіюванні і оцінці ефективності лікування раку яєчників: (14.01.23) / Акад. мед. наук України, Ін-т онкології. — К., 2003. — 21, [1] с. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — [2003-10561]

УДК 616-073.7:618.11-006.6

3822. Леонов С.Ф. Клініко-психопатологічні та патопсихологічні предик­тори гетеро- та аутоагресивної поведінки у жінок, хворих на параноїдну шизо­френію з безперервним перебігом: (14.01.16) / М-во охорони здоров’я України, Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — Екз. деф.: текст на с. 7, 14 не надрукований. — [2003-10564] УДК 616.895.8-008.444.9-055.2-071

3823. Леськів Б.Б. Хірургічні методи лікування ускладнених гастродуоде­нальних виразок та шляхи покращання медичної, професійної та соціальної реа­білітації хворих: (14.01.03) / М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2003. — 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (24 назви). — [2003-10565] УДК 616.33+616.342]-002.44-06-089

3824. Личковський О.Е. Клініко-економічна ефективність оперативних та консервативних методів лікування хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози: (14.01.06) / Ін-т урології АМН України. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—16 (28 назв). — [2003-08662]

УДК 616.65-007.61-089-039.73

3825. Лісовська Н.Ю. Неоад’ювантна поліхіміотерапія в комбінованому лікуванні розповсюдженого раку яєчників: (14.01.07) / М-во охорони здоров’я України, Донец. держ. мед. ун-т ім. М.Горького. — Донецьк, 2003. — 18 с.: табл.—Бібліогр.: с. 13—14 (14 назв).—[2003-08664] УДК 618.11-006-08+615.28

3826. Лобанов Г.Ф. Діагностика, лікування та реабілітація хворих на си­філіс серед населення, що мешкає на територіях, забруднених радіонуклідами: (14.01.20) / М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — [2003-10574]

УДК 616.972-022.1-084:612.014.48

3827. Лоік О.В. Адаптація дітей з перинатальною гіпоксичною поразкою мозку (показники вегетативного гомеостазу, цитоархітектоніки еритроцитів і обміну електролітів крові) і її динаміка після лікування: (14.01.15) / М-во охо­рони здоров’я України, Харк. мед. акад. післядиплом. освіти.—Х., 2003. — 20 с. —Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв).—[2003-06297] УДК 616.831:612.1/2]-053.3-085

3828. Лутай Я.М. Діагностичне і прогностичне значення маркерів сис­темного запалення у хворих на гострий коронарний синдром без стійкої елевації сегмента ST на електрокардіограмі: (14.01.11) / Нац. мед. ун-т ім. О.О.Бого­мольця. — К., 2003. — 24 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (14 назв). — [2003-10581] УДК 616.127-005.8+616.12-009.72]-037-073.7

3829. Луценко Р.В. Попередження ушкоджень печінки при гострому стресі за допомогою нейротропних засобів (експериментальне дослідження): (14.03.05) / Акад. мед. наук України, Ін-т фармакології та токсикології. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — [2003-10583]

УДК 615.217.3:616.36-084

3830. Лях О.О. Оптимізація лікування хворих на хронічний червоний вовчак з урахуванням клініко-морфологічних змін та оцінки вегетативного ста­ну: (14.01.20) / Акад. мед. наук України, Ін-т дерматології та венерології. — Х., 2003. — 24 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — [2003-12271]

УДК 616.5-002.52+616.5-003.2]-08

3831. Ляшенко А.В. Поліморфізм гена ангіотензинперетворюючого фер­менту, добовий профіль артеріального тиску та ефективність бета-блокаторів у хворих з метаболічним синдромом Х: (14.01.11) / М-во охорони здоров’я Украї­ни, Запоріз. держ. мед. ун-т. — Запоріжжя, 2003. — 24 с.: табл. — Біб- ліогр.: с. 18—19 (9 назв). — [2003-12418]

УДК 616.12-008.33:616.127-005.8]-085.22.273.53

3832. Маврова Д.І. Розповсюдженість, спектр патології, оптимізація діаг­ностики, лікування та профілактики хламідійної інфекції у дітей та підлітків: (14.01.20) / М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — [2003-08674]

УДК 616.98:579.882]-053.2

3833. Мазур О.Є. Особливості енергетичного та пластичного обміну емб­ріо­нальних тканин та клітин у фізіологічних умовах та умовах метаболічного се­редовища зрілого організму: (14.03.03) / М-во охорони здоров’я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Л., 2003. — 19 с.: іл. — Біб­ліогр.: с. 15—17 (18 назв). — [2003-10588] УДК 616-001.4-089.843:611.013.395

3834. Максим’юк В.В. Санація очеревинної порожнини в комплексному лікуванні різних форм перитоніту (експериментально-клінічне дослідження): (14.01.03) / М-во охорони здоров’я України, Терноп. держ. мед. акад. ім. І.Я.Гор­­ба­чевського. — Т., 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр: с. 14—17 (26 назв). — [2003-10648] УДК 616.381-002-072.2-089

3835. Мамедов Д.Д.о. Прогнозування наслідків вогнепальних поранень че­репа і головного мозку: (14.01.05) / Акад. мед. наук України, Ін-т нейрохі­рургії ім. акад. А.П.Ромоданова. — К., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — [2003-08679] УДК 616.714+616.831]-001.45-037-036.8

3836. Маметова А.Н. Експериментальна оцінка протекторної дії мілдро­нату та рибоксину при моделюванні цереброваскулярних порушень (експери­мен­тальне дослідження): (14.03.05) / М-во охорони здоров’я України, Одес. держ. мед. ун-т. — О., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — [2003-06349] УДК 616.831+615.225

3837. Мартинюк В.Б. Оптимізація лікування первинного гнійного осе­редку та корекція синдрому ендогенної інтоксикації у хворих сепсисом: (14.01.03) / Запоріз. держ. ін-т удоскон. лікарів. — Запоріжжя, 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — [2003-12421] УДК 616.94-022-07-08

3838. Марченко А.М. Профілактика патології молочних залоз при порушеннях менструального циклу в пубертатному періоді: (14.01.01) / М-во охорони здоров’я України, Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (4 назви). — [2003-10657]

УДК 618.19:618.17-008.8]-053.6-084

3839. Матова О.О. Діастолічна функція лівого шлуночка у хворих на гіпертонічну хворобу ІІ стадії: взаємозв’язок з добовим профілем артеріального тиску та нейрогуморальними факторами його регуляції: (14.01.11) / Акад. мед. наук України, Ін-т кардіології ім. акад. М.Д.Стражеска. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 13—17 (23 назви). — [2003-12283]

УДК 616.12-008.331.1:616.124-008.6]-085

3840. Матьокін О.В. Лікування переломів дистального відділу кісток го­міл­ки методом зовнішнього черезкісткового остеосинтезу: (14.01.21) / Ін-т пато­логії хребта та суглобів ім. М.І.Ситенка АМН України. — Х., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — [2003-12284] УДК 616.718.5/.6-001.5-089.2

3841. Махер А.А.Ю. Застосування внутрішньотканинного діадинамо­форезу антибіотиків та озонованого фізіологічного розчину в комплексному лі­куванні вродженого гідронефрозу у дітей (клініко-експериментальне дослід­ження): (14.01.09) / Ін-т невідклад. і віднов. хірургії ім. В.К.Гусака АМН Украї­ни. — Донецьк, 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — [2003-10661] УДК 616.613-007.63-053.2-085.33-089.87

3842. Мельниченко П.В. Тяжка черепно-мозкова травма з вторинними легеневими ушкодженнями та шляхи їх корекції: (14.01.05) / Акад. мед. наук Ук­раї­ни, Ін-т нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова. — К., 2003. — 19 с.: іл., табл.—Бібліогр.: с. 14—16.—[2003-10669] УДК 616.714+616.831]-001-08:616.24

3843. Михайлова О.О. Шизофренія з епілептичною схильністю (клінічні, соціальні та генетичні аспекти): (14.01.16) / М-во охорони здоров’я України, Укр. НДІ соц. і суд. психіатрії та наркології. — К., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — [2003-06373] УДК 616.895.8-008.441:612.6.05

3844. Михайловський О.В. Розвиток і становлення топографії структур яремних венозних кутів у ранньому періоді онтогенезу людини: (14.03.01) / М-во охорони здоров’я України, Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — [2003-06375] УДК 611.14.013

3845. Міхньова Є.М. Обґрунтування включення гормонозамісної терапії в комплексне лікування андрогенетичної алопеції у жінок менопаузального періо­ду: (14.01.20) / Акад. мед. наук України, Ін-т дерматології та венерології. — Х., 2003. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (15 назв). — [2003-12294]

УДК 616.594.1:618.173]-085.357

3846. Міцкевич О.О. Діагностика та профілактика гнійних ускладнень піс­ля металоостеосинтезу переломів довгих кісток у віддаленому післяопера­ційному періоді: (Експерим.-клініч. дослідження): (14.01.21) / М-во охорони здоров’я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М.І.Пирогова. — Вінниця, 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — [2003-07055]

УДК 616.71-001.5-002.3-07-084-089.2-092.9:577.1

3847. Могильницька Л.А. Показники функціонального стану ендотелію при цукровому діабеті 2-го типу: (14.03.04) / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О.Богомольця. — К., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — [2003-12425] УДК 616.379-008.64-008.9-08

3848. Мойсеєва Т.Д. Нові підходи до діагностики, прогнозування та ко­рекції клімактеричного синдрому: (14.01.01) / М-во охорони здоров’я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М.І.Пирогова. — Вінниця, 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — [2003-12428] УДК 618.173-071-085

3849. Мороз Г.О. Морфофункціональна оцінка тонкокишкових трансплан­татів для пластики стравоходу (експериментально-морфологічне дослідження): (14.03.01) / М-во охорони здоров’я України, Крим. держ. мед. ун-т ім. С.І.Геор­гієвського. — Сімф., 2003. — 22, [1] с. с.: іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — [2003-08703] УДК 611:616.329-089.843

3850. Мотилевська Т.В. Фактори, що впливають на перебіг та прогноз нестабільної стенокардії та їх медикаментозна корекція: (14.01.11) / Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2003. — 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — [2003-07066] УДК 616.12-009.72+616.127-005.8]-085.22:577.12

3851. Мотюк Г.А. Особливості імунного статусу у хворих на запальні захворювання міокарда: (14.01.11) / Акад. мед. наук України, Ін-т кардіології ім. акад. М.Д.Стражеска. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — [2003-07067] УДК 616.127-002.77-036.1:612.017

3852. Мохорт Г.А. Прояви епідемічного процесу дифтерії в сучасних умовах і шляхи удосконалення епідеміологічного нагляду: (14.02.02) / Акад. мед. наук України, Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л.В.Громашевського. — К., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — [2003-07068]

УДК 616.931-036.22-084(477-25)"1987/2001"

3853. Мошко Ю.О. Кріоконсервування сироватки кордової крові, визна­чення її біологічної активності та клінічної ефективності в терапії хронічних сальпінгоофоритів: (14.01.35) / НАН України, Ін-т пробл. кріобіології і кріоме­дицини. — Х., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2003-10680]

УДК 612.014.462:618.12-002-085

3854. Мужичук О.В. Зміни прооксидантно-антиоксидантної, імунної сис­тем та їх корекція у хворих на рак грудної залози під час комбінованого ліку­вання: (14.01.07) / М-во охорони здоров’я України, Ін-т онкології Акад. мед. наук України. — К., 2003. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — [2003-10682] УДК 618.19-006.6-08:612.017

3855. Нагорний О.Є. Комплексне лікування хворих на генітальний хламі­діоз з урахуванням стану неспецифічних факторів захисту організму: (14.01.20) / Акад. мед. наук України, Ін-т дерматології та венерології. — Х., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15 (10 назв). — [2003-10712] УДК 616.98:579.84:615.28

3856. Надьон О.Л. Ефективність програмних санацій черевної порожнини у хворих на гострий розлитий перитоніт: (14.01.03) / Ін-т невідклад. і віднов. хі­рур­гії ім. В.К.Гусака АМН України. — Донецьк, 2003.—21 с., включ. обкл. с.— Біб­­ліогр.: с. 17—18 (14 назв).—[2003-08709] УДК 616.381-002-089

3857. Назар Ф.А. Обґрунтування та реалізація методів автоматизованого діагностування бензинових двигунів на основі аналізу параметрів в їх системах: (05.05.03) / Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв). — [2003-09437] УДК 621.434

3858. Нгуен Ван Хань. Диференційна діагностика ексудативного плев­риту туберкульозної та ракової етіології за допомогою лазерної кореляційної спектроскопії плазми крові та плеврального ексудату: (14.01.26) / Ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського Акад. мед. наук України. — К., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — [2003-08714]

УДК 616.25-006.6-073:615.849.19

3859. Непорада С.М. Диференційоване застосування лапароскопічної та "відкритої" хірургії в лікуванні ендометріозу: (14.01.01) / М-во охорони здоров’я України, Одес. держ. мед. ун-т. — О., 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — [2003-07083] УДК 618.11/.12-007.41-089.85

3860. Никоненко П.І. Особливості лікування системного остеопорозу у людей старших вікових груп: (14.01.21) / Акад. мед. наук України, Ін-т травма­тології та ортопедії. — К., 2003. — 16 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 12—14 (15 назв). — [2003-07090] УДК 616.71-007.23-053.9-085

3861. Нікіфоров О.А. Оптимізація діагностики та лікування інвагінації кишок у дітей: (14.01.09) / Ін-т невідклад. і віднов. хірургії ім. В.К.Гусака АМН України. — Донецьк, 2003. — 17 с.: табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (5 назв). — [2003-10721] УДК 616.34-007.44-053.2-07-08

3862. Ніщета І.В. Корекція адаптаційних реакцій організму учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, хворих на сечокам’яну хворобу, під впливом лікуван­ня на курорті Трускавець: (14.01.33) / М-во охорони здоров’я України, Укр. НДІ

мед. реабілітації та курортології. — О., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — [2003-10723] УДК 615.838+616.62-003.7-085.838

3863. Огнєва А.Г. Клінічна ефективність фотохромної антисептики і про­біо­тиків у комплексі лікування хворих на хронічний гнійний верхньощелепний синуїт: (14.01.19) / Акад. мед. наук України, Ін-т отоларингології ім. проф. О.С.Ко­­ломийченка АМН України. — К., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (8 назв). — [2003-08787] УДК 616.216.1-002-08

3864. Окіпняк І.В. Клініко-патогенетичне обґрунтування застосування екстракту родіоли рідкого та синглетно-кисневої терапії в лікуванні хворих із хронічною серцевою недостатністю: (14.01.02) / М-во охорони здоров’я Украї­ни, Івано-Франків. держ. мед. акад. — Івано-Франківськ, 2003. — 20 с.: іл. — Біб­ліогр.: с. 16—18 (13 назв). — [2003-12446] УДК 616.12-008.64-092-085.322

3865. Олексюк А.Г. Клініко-параклінічна характеристика та лікування по­чаткових проявів цереброваскулярної хвороби: (14.01.15) / М-во охорони здо­ров’я України, Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 2003. — 23 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (14 назв). — [2003-08794]

УДК 616.831-005-036.4-07-085:616.13-004.6

3866. Омельченко О.Д. Мигдалеподібний комплекс лімбічної системи в організації моторного компонента рухової поведінкової реакції: (14.03.03) / М-во охорони здоров’я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М.І.Пирогова. — Вінниця, 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (23 назви). — [2003-08924]

УДК 612.82:612.76

3867. Осетрова М.С. Особливості перебігу та лікування артеріальної гі­пер­тензії у осіб з підвищеною масою тіла: (14.01.11) / Запоріз. держ. мед. ун-т. — Запоріжжя, 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — [2003-12453]

УДК 616.12-008.331.1-02-056.257-07-085

3868. Остап’юк В.С. Профілактика гнійно-запальних ускладнень після ке­саревого розтину у жінок з герпетичною інфекцією: (14.01.01) / М-во охорони здоров’я України, Львів. держ. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Л., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (5 назв). — [2003-08805]

УДК 618.5-089.888.61-002.3:616.523]-084-085.281

3869. Павлюченко М.І. Роль переривистої нормобаричної гіпоксії в про­філактиці пізнього гестозу у вагітних з хронічним пієлонефритом: (14.01.01) / М-во охорони здоров’я, Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2003. — 16 с.: іл. — Біб­ліогр.: с. 12—13 (10 назв). — [2003-10820] УДК 618.3-008.6:616.61-002.3]-84

3870. Падалиця М.А. Морфометрія ниркових чашечок у дитячому, під­літковому та юнацькому віці: (14.03.01) / М-во охорони здоров’я України, Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — [2003-07206] УДК 611.61-053.3/.6

3871. Пайкуш В.А. Місце ентеросорбції в інтенсивній терапії ендоток­сикозу у дітей з онкологічними захворюваннями: (14.01.30) / М-во охорони здо­ров’я України, Дніпропетр. держ. мед. акад. — Д., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв).—[2003-08926] УДК 616-053.4/.6-006-099-085.246

3872. Паньків І.Б. Ефективність комплексної терапії виразкової хвороби з використанням електролітного розчину срібла і даларгіну: (14.01.02) / М-во охорони здоров’я України, Івано-Франків. держ. мед. акад. — Івано-Франківськ, 2003. — 21 с., включ. обкл. с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — [2003-10823] УДК 616.33+616.342]-002.44-022.7-085.281

3873. Пасько О.О. Застосування композиції дексаметазону та антиокси­дан­тів в комплексному лікуванні запальних хвороб пародонта: (14.01.22) / Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Л., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (19 назв). — [2003-12783]

УДК 616.311.2-002+616.314.17-008.1]-085

3874. Пачкорія А.В. Діагностика та хірургічне лікування постраждалих із закритими ушкодженнями порожнистих органів черевної порожнини в поєд­нанні з черепно-мозковою травмою: (14.01.03) / М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2003. — 18 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15 (4 назви). — [2003-07218] УДК 616.381+616.831]-001-07-089.85

3875. Пелех Н.В. Особливості перебігу есенціальної гіпертензії та підходи до лікування у хворих з метаболічними розладами: (14.01.11) / Акад. мед. наук України, Ін-т кардіології ім. акад. М.Д.Стражеска. — К., 2003. — 20, [1] с. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (7 назв). — [2003-12785]

УДК 616.12-008.331.1:616-098-008]-08

3876. Пелехан Л.І. Підвищення ефективності лікування хворих з повною втратою зубів: (14.01.22) / М-во охорони здоров’я України, Івано-Франків. держ.

мед. акад. — Івано-Франківськ, 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (9 назв). — [2003-07223] УДК 616.314-007.23-089.23-77

3877. Пеньков Д.Б. Вплив циклоферонотерапії на перебіг і наслідки гост­рого та хронічного вірусного гепатиту С: (14.01.13) / Акад. мед. наук України, Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л.В.Громашевського. — К., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — [2003-10828]

УДК 616.36-002.1/.2-085.37

3878. Пепенін С.В. Клініко-морфологічні особливості хронічного пієло­неф­риту єдиної нирки (клініко-експериментальне дослідження): (14.01.06) / Ін-т урології АМН України. — К., 2003. — 39 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—36 (13 назв). — [2003-12787] УДК 616.61-002.3-089.87-092-08

3879. Писанко О.В. Роль ендотеліальної дисфункції в розвитку симптома­тичної ренопаренхіматозної артеріальної гіпертензії: (14.01.11) / М-во охорони здоров’я України, Запоріз. держ. мед. ун-т. — Запоріжжя, 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — [2003-12793]

УДК 616.12-008.331.1:616.61-008:611.1.018.74]-085.225

3880. Писаренко Г.Ф. Особливості порушень мікробіоценозу піхви та гормонального гомеостазу і методи їх корекції у жінок з хронічною нирковою недостатністю: (14.01.01) / М-во охорони здоров’я України, Київ. мед. акад. піс­ля­диплом. освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 2003. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — [2003-10837] УДК 618.1:616.61-008.64-089.843]-085

3881. Підкова В.Я. Стан вітамінної забезпеченості школярів та шляхи її оп­тимізації: (14.01.10) / Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — [2003-08935] УДК 616.39-053.5-084:615.356

3882. Пінчук В.А. Клініко-діагностичні критерії, патогенетичні особ­ливості та корекція лікворно-дистензійного синдрому при судинних і запальних захворюваннях головного мозку (клініко-морфологічне дослідження): (14.01.15) / М-во охорони здоров’я України, Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х., 2003. — 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — [2003-08936]

УДК 616.831-002-005-085

3883. Пітик О.М. Клініко-психопатологічні особливості непсихотичних пси­хічних розладів в учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та їх корекція (системний аналіз проблеми): (14.01.16) / М-во охорони здоров’я України, Укр. НДІ соц. і суд. психіатрії та наркології. — К., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — [2003-08937]

УДК 616.89-008-085:621.039.586(477.41-21)

3884. Плахотна Д.В. Роль цитокінів, що продукуються Т-хелперами І та ІІ типу, в патогенезі та діагностиці атопічного дерматиту у дітей: (14.03.08) / М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — [2003-11395]

УДК 612.017:616.516-031.84-053.2-07

3885. Поканєвич Т.М. Чинники ризику формування вроджених вад розвитку серед новонароджених (за даними генетичного моніторингу населення Київської області): (03.00.15) / Акад. мед. наук України, Ін-т гігієни та мед. екології ім. О.М.Марзеєва. — К., 2003. — 23 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (16 назв). — [2003-12797] УДК 618.33-007-056.7-084(477.41)

3886. Полунін Г.Є. Шляхи підвищення ефективності комбінованого лікування раку ободової кишки (експериментально-клінічне дослідження): (14.01.07) / М-во охорони здоров’я України, Донец. держ. мед. ун-т ім. М.Горь­кого. — Донецьк, 2003. — 17 с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (17 назв). — [2003-12800] УДК 616.348-006-089-092.9

3887. Полуян Л.В. Металоліпосомальна корекція клініко-біохімічних та імунологічних показників у комплексному лікуванні хворих з гострим саль­пінго­офоритом: (14.01.01) / Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16 (4 назви). — [2003-12801] УДК 618.12-002.1-085

3888. Потій В.В. Ефективність місцевого фотохімічного впливу у хірур­гічному лікуванні гнійних ран: (14.01.03) / Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2003-11403]

УДК 616-002.3-089-085.28

3889. Потапов Е.В. Клініко-експериментальне обґрунтування локального застосування тіотриазоліну у лікуванні дітей, хворих на хронічний аденоїдит: (14.01.19) / Акад. мед. наук України, Ін-т отоларингології ім. проф. О.С.Коло­мійченка. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — [2003-10851] УДК 616.323-002-053.2-085.37

3890. Приймак С.Г. Відновне лікування жінок після лапароскопічних опе­рацій при безплідності трубного походження: (14.01.01) / М-во охорони здо­ров’я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М.І.Пирогова. — Вінниця, 2003. — 22 с.: табл.—Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв).—[2003-12803] УДК 618.177-072.1-085

3891. Прилуцька А.Б. Порівняльна оцінка методів лікування гнійних ран в акушерській практиці: (14.01.01) / М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2003. — 24 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (8 назв). — [2003-10853] УДК 618.18+618.5-089.888.61]-002.3-085

3892. Пронін В.О. Оптимізація хірургічної тактики при ушкодженнях ор­га­нів заочеревинного простору, ускладнених заочеревинною гематомою: (14.01.03) / Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — [2003-08947] УДК 617.553-001.003.2-073-089

3893. Прохна Л.С. Підвищення ефективносі лікування хворих в постін­фарктному періоді шляхом застосування ліпідкоригуючої терапії протягом шес­ти місяців: (14.01.11) / Акад. мед. наук України, Ін-т кардіології ім. акад. М.Д.Стражеска. — К., 2003. — 20 , [1] с., включ. обкл. с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (21 назва). — [2003-12810] УДК 616.127-005.8-085.22

3894. Прохоровський Ю.С. Вплив еналаприлу, триметазидину та лазеро­терапії на гемодинаміку і мікроциркуляцію у хворих на стабільну стенокардію: (14.01.02) / М-во охорони здоров’я України, Івано-Франків. держ. мед. акад. — Івано-Франківськ, 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — [2003-07623] УДК 616.12-009.72:612.13-085.22

3895. Радченко М.Р. Вплив алогенної трансплантації ембріональної нер­во­вої тканини на морфо-функціональний стан зорового аналізатора при от­руєнні метиловим спиртом: (14.01.18) / М-во охорони здоров’я України, Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2003-07629]

УДК 617.731-007.23-089.843-099-092.9:547.261

3896. Разумний Р.В. Клініко-патогенетичні особливості і лікування хро­нічного обструктивного бронхіту, сполученого з артеріальною гіпертензією: (14.01.02) / Луган. держ. мед. ун-т МОЗ України. — Луганськ, 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — [2003-07632]

УДК 616.233-002.2+616.12+008.331.1]-07-085

3897. Раїф А.Х. Салех. Підвищення ефективності різних видів органо­збері­гаючого лікування хворих на увеальну меланому на основі врахування про­гностичного значення клініко-морфологічних ознак і показників виживання: (14.01.18) / Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В.П.Філатова АМН України. — О., 2003. — 17 с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14 (9 назв). — [2003-11412] УДК 617.721.6-006.81-08

3898. Раковська Л.О. Ендотелійзалежні фактори патогенезу гломеру­лонеф­риту у дітей: (14.01.10) / Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — [2003-11411]

УДК 616.611-002-053.2-092-08

3899. Резніченко А.М. Оптимізація хірургічного лікування гіперплас­тичних захворювань щитоподібної залози шляхом корекції тиреоїдопосеред­кованого імунного дисбалансу: (14.01.03) / Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв). — [2003-11419]

УДК 616.441-006.5-089.8-085:612.017

3900. Росада М.О. Удосконалення епідеміологічного нагляду з лептоспі­ро­зами шляхом застосування серологічних методів діагностики: (14.02.02) / Акад. мед. наук України, Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л.В.Грома­шевського. — К., 2003. — 17 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (13 назв). — [2003-11425] УДК 616.98:579.834.1

3901. Рощин О.А. Невербальна діагностика шизотипових розладів: (14.01.16) / М-во охорони здоров’я України, Укр. НДІ соц. і суд. психіатрії та наркології. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — [2003-13087]

УДК 616.895-071:616.89-008.437]-08

3902. Рудий Ю.Й. Морфологічні зміни в легенях щурів після локальної гіпертермії шкіри: (14.03.01) / М-во охорони здоров’я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М.І.Пирогова. — Вінниця, 2003. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — [2003-13088] УДК 611.77:612.591]:591.424

3903. Руснак Я.О. Моніторинг центральної гемодинаміки та нервово-м’язової провідності під час анестезіологічного забезпечення лапароскопічних оперативних втручань у хворих на жовчнокам’яну хворобу: (14.01.30) / М-во охорони здоров’я України, Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 2003. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — [2003-13093]

УДК 616.366-003.7-089.87-089.5:[616.12-008+616.8-009

3904. Савицька А.В. Комплексне лікування хворих на вперше виявлений туберкульоз легень із застосуванням лазеропунктури: (14.01.26) / Ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського Акад. мед. наук України. — К., 2003. — 20 с.—Бібліогр.: с. 16 (6 назв).—[2003-07820] УДК 616.24-002.5:615.849.19

3905. Самойлова О.В. Клініко-ехокардіографічні та клініко-електрокар­діографічні зіставлення у прогнозуванні перебігу аортального стенозу: (14.01.12) / Акад. мед. наук України, Ін-т кардіології ім. акад. М.Д.Стражеска. — К., 2003. — 21 с., включ. обкл. с.: табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — [2003-07828] УДК 616.132-007.271-036-073.7

3906. Селезньов О.О. Морфологія і морфогенез латентного псоріатичного артриту: (14.03.02) / Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16 (10 назв). — [2003-07834] УДК 616.72-002-036.1-091:616.517

3907. Сем’янів М.В. Профілактика непланованої вагітності в жінок із вірусним гепатитом в анамнезі: (14.01.01) / М-во охорони здоров’я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Л., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (4 назви). — [2003-11444] УДК 618.17:615.477.87]:616.36-002

3908. Сидорова Н.М. Функціональний стан шлуночків серця та мік­роциркуляції у хворих на нестабільну стенокардію та його зміни в умовах те­рапії трансдермальними нітратами: (14.01.11) / М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2003. — 20, [1] с. с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — [2003-09258] УДК 616.12-009.72-085

3909. Сіволап М.Ю. Фармакогенетичні аспекти інтенсивної терапії при гнійно-септичних захворюваннях: (14.03.05) / М-во охорони здоров’я України, Одес. держ. мед. ун-т. — О., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (6 назв). — [2003-07853] УДК 616-002.3-022-053.2-085.28

3910. Смачило Р.М. Обґрунтування ендоскопічних втручань при гост­рому панкреатиті у комплексі лікувальних заходів з урахуванням кишкової транс­локації бактерій: (14.01.03) / М-во охорони здоров’я України, Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — [2003-07858] УДК 616.37-002-022-072.1-089.819

3911. Снегір М.О. ЕЕГ-кореляти зорового сприйняття у нормі та в умовах порушень на різних рівнях зорової сенсорної системи: (14.03.03) / М-во охорони здоров’я України, Донец. держ. мед. ун-т ім. М.Горького. — Донецьк, 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — [2003-11543]

УДК 612.843.7+617.731

3912. Сойнікова В.Г. Клінічна типологія і прогностичні критерії перебігу ремісій тютюнової залежності: (14.01.17) / М-во охорони здоров’я України, Укр. НДІ соц. і суд. психіатрії та наркології. — К., 2003. — 18 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15 (5 назв). — [2003-07861] УДК 616.89-008.441.3

3913. Соколовський С.І. Застосування низькоінтенсивного електро­магніт­ного випромінювання міліметрового діапазону в комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту: (14.01.22) / Ін-т стоматології Акад. мед. наук Ук­раїни. — О., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (19 назв). — [2003-07862]

УДК 616.314.17-008.1-085.849.1

3914. Сокуренко Л.М. Регенерація периферійного нерва в умовах нейро­пластики, проведеної в різні терміни після пошкодження, та стимуляції мієліно­генезу: (14.03.09) / М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О.Бо­гомольця. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — [2003-09268] УДК 616.833-001-089.844-092.9

3915. Сорокіна І.О. Особливості застосування антагоністів кальцію форидону та фенігідину в залежності від перебігу ішемічної хвороби серця (клініко-експериментальне дослідження): (14.01.28) / Акад. мед. наук України,

Ін-т фармакології та токсикології. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — [2003-09271] УДК 615.015:616.12-009.72-085

3916. Старікова С.Л. Використання танталу і ніобію з модифікованою поверхнею для дентальної імплантації (експериментально-клінічне дослід­жен­ня): (14.01.22) / Ін-т стоматології Акад. мед. наук України. — О., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — [2003-13238] УДК 616.314-089.843

3917. Стасюк Л.А. Гігієнічне обґрунтування режиму навчання в початкових класах ліцею: (14.02.01) / М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — [2003-09273] УДК 613.955:373.3

3918. Стець Р.В. Ефективність інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту в комбінованій терапії стенокардії напруження у осіб похилого та ста­речого віку: (14.01.28) / Акад. мед. наук України, Ін-т фармакології та токсико­логії. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2003-13246] УДК 615.355.015:616.12-009.72-053.9-085

3919. Струк В.Ф. Вплив бактеріального вагінозу на невиношуванння ва­гіт­ності та інфікування плода і новонародженого: (14.01.01) / М-во охорони здоров’я України, Львів. держ. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Л., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — [2003-07877]

УДК 618.15-022-06-085:[618.33+618.39

3920. Сухан В.С. Використання високодисперсної аерозольтерапії в поєд­нанні з мінеральною водою "Поляна Квасова" для лікування хворих на брон­хіальну астму з супутнім гастродуоденітом: (14.01.33) / М-во охорони здоров’я України, Укр. НДІ мед. реабілітації та курортології. — О., 2003. — 21 с., включ. обкл. с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — [2003-11556]

УДК 616.248-06:616.3]-085.83

3921. Сушко В.В. Клініко-терапевтичні особливості зловживання алкого­лем з синдромом залежності, обтяженого проявами судинної недостатності: (14.01.17) / М-во охорони здоров’я України, Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х., 2003. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (20 назв). — [2003-11559]

УДК 616.89-008.44:616.12-008.331.4]-085

3922. Табірі Стефен. Особливості хірургічного лікування виразкової хво­роби дванадцятипалої кишки, ускладненої кровотечею, у хворих з надмірною ва­гою тіла: (14.01.03) / Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2003. — 23 с.: іл., табл. — Біб­ліогр.: с. 17—18 (14 назв). — [2003-11561]

УДК 616.342-002.44-005.1-056.257-089

3923. Тарануха О.О. Профілактика ексудативної реакції після екстра­капсу­ляр­ної екстракції вікової катаракти з імплантацією інтраокулярної лінзи шляхом медикаментозної корекції вегетативних порушень: (14.01.18) / Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В.П.Філатова АМН України. — О., 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — [2003-07883]

УДК 617.741-004.1-053.9-089.8-06:616.839-008.6

3924. Терещенко Л.А. Наукове обґрунтування систем медико-соціальної та трудової реабілітації контингентів дорослого населення, постраждалого внас­лідок аварії на Чорнобильській АЕС: (14.02.03) / М-во охорони здоров’я Ук­-раїни, Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2003. — 24 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — [2003-09314] УДК 614.876.067.3:616-058

3925. Тесленко С.М. Оцінка важкості та прогнозування перебігу при ви­бо­рі лікувальної тактики у хворих на гострий панкреатит: (14.01.03) / Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2003. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (25 назв). — [2003-11570] УДК 616.37-002-037-089.9

3926. Тимків І.В. Роль генетичних маркерів та імунологічних показників у прогнозуванні розвитку та перебігу ревматизму: (14.01.02) / М-во охорони здо­ров’я України, Івано-Франків. держ. мед. акад. — Івано-Франківськ, 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — [2003-07890]

УДК 616-002.77-036-085-092:575.1

3927. Тимошенко С.Г. Патологоанатомічні зміни церебральних мікросу­дин в динаміці постреанімаційних енцефалопатій: (14.03.02) / М-во охорони здоров’я України, Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — [2003-13324] УДК 616.831-002-005-091

3928. Тімошина Д.П. Вдосконалення гігієнічної оцінки промислової хі­мічної продукції, зварювальних матеріалів і умов праці при їх використанні: (14.02.01) / Ін-т медицини праці АМН України. — К., 2003. — 21 с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (20 назв). — [2003-13256]

УДК 613.6:621.791

3929. Тірон О.І. Стан реакцій посттрансляційної модифікації білків хро­матину печінки і їх корекція у виводку опромінених щурів: (14.03.04) / М-во охорони здоров’я України, Одес. держ. мед. ун-т. — О., 2003. — 19 с.: іл. — Біб­ліогр.: с. 15—16 (11 назв). — [2003-13257] УДК 612.357.6.014.48:576.315

3930. Тітяніченко І.В. Ефективність флебодекомпресії в комплексному лікуванні хворих на тромбоз ретинальних вен та ексудативну форму інво­люційної центральної хоріоретинальної дистрофії: (14.01.18) / Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В.П.Філатова АМН України. — О., 2003. — 15 с.: іл. — Бібліогр.: с. 11—13 (17 назв). — [2003-11575] УДК 617.723+617.735-005.6]-089

3931. Ткач А.В. Аналіз помилок та ускладнень при подовженні стегна апаратами Блискунова: (14.01.21) / Акад. мед. наук України, Ін-т травматології та ортопедії. — К., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — [2003-11576] УДК 617.582-089.23:615.477.2

3932. Ткач Г.Ф. Морфофункціональна характеристика кісткового реге­нерату в умовах комбінованого впливу іонізуючого опромінення та солей важ­ких металів (анатомо-експериментальне дослідження): (14.03.01) / М-во охоро­ни здоров’я України, Крим. держ. мед. ун-т ім. С.І.Георгієвського. — Сімф., 2003. — 16 с.: іл. — Бібліогр.: с. 13—15 (15 назв). — [2003-07898]

УДК 616.718.5-001.5-003.93-092.9:614.876

3933. Ткаченко В.Г. Ефективність поєднаного застосування циклоферону та магнітолазерної терапії при хронічному гепатиті С: (14.01.13) / Акад. мед. наук України, Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л.В.Громашевського. — К., 2003. — 24 с.: іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (21 назва). — [2003-11578]

УДК 616.36-002.2-085.849.1

3934. Ткаченко І.М. Порівняльна оцінка різних методів ортопедичного лікування хворих на хронічний генералізований пародонтит ІІ та ІІІ ступеня тяжкості: (14.01.22) / М-во охорони здоров’я України, Укр. мед. стоматол. акад. — Полтава, 2003. — 16 с.: табл. — Бібліогр.: с. 13 (7 назв). — [2003-13258]

УДК 616.314.17-008.1-089.23

3935. Ткачик С.Я. Корекція клімактеричних порушень в жінок із гіпо­функ­цією щитовидної залози: (14.01.01) / М-во охорони здоров’я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Л., 2003. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (4 назви). — [2003-11581] УДК 618.173-008.8-06:616.441]-085

3936. Трипілка С.А. Особливості патогенезу та перебігу ішемічної хворо­би серця у хворих на ревматизм: (14.01.11) / Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — [2003-11587]

УДК 616.12-005.4-036-092-085:616-002.77

3937. Трофимов В.Є. Застосування 0,8% електрохімічно активованого розчину хлориду калію при лікуванні хворих з гнійно-запальними процесами м’яких тканин: (14.01.03) / Ін-т невідклад. і віднов. хірургії ім. В.К.Гусака АМН України. — Донецьк, 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2003-13331] УДК 616-018.6-002.3-089.8:615.28

3938. Турчин М.В. Термометричний метод оцінки стану окорухових пря­мих м’язів та його значення для планування хірургічного виправлення косо­окості: (14.01.18) / М-во охорони здоров’я України, Київ. мед. акад. після­диплом. освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — [2003-13333] УДК 617.761-009.11-073.65-089

3939. Тюріна С.М. Клініко-патогенетичне обґрунтування корекції пору­шень синтезу оксиду азоту при лікуванні хворих на стенокардію напруги на тлі хронічного обструктивного бронхіту: (14.01.02) / Луган. держ. мед. ун-т. — Луганськ, 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — [2003-07972]

УДК 616.12-009.72:616.233-022]-085.217.2

3940. Тягла В.М. Клініко-імунологічні аспекти перебігу хронічного пило­вого бронхіту: (14.01.02) / М-во охорони здоров’я України, Запоріз. держ. мед. ун-т. — Запоріжжя, 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (4 назви). — [2003-13335] УДК 616.233-002.2-003.6-085:612.017

3941. Улещенко Д.В. Структурно-функціональний стан кісткової тканини у хворих на прогресуючі форми сколіозу ІІІ та ІV ступеня: (14.01.21) / Акад. мед. наук України, Ін-т травматології та ортопедії. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — [2003-09436] УДК 616.711-007.5

3942. Усаченко І.Є. Фактори ризику захворюваності дітей з урахуванням маси тіла при народженні: (14.01.10) / М-во охорони здоров’я України, Крим. держ. мед. ун-т ім. С.І.Георгієвського. — Сімф., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — [2003-11594] УДК 616.5-005.1-053.31-056.25-084:612.017

3943. Фалінська І.В. Ефективність бінокулярної фотостимуляції струк­туро­ваними паттернами в лікуванні співдружньої косоокості і амбліопії з цент­ральною фіксацією: (14.01.18) / Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В.П.Фі­ла­това АМН України. — О., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — [2003-11596] УДК 617.751.6+617.758.1]-089.22

3944. Фатула Ю.М. Комплексне лікування перфоративних пілородуо­де­нальних виразок з урахуванням гелікобактеріозу та стану кислотності шлун­ка: (14.01.03) / Львів. держ. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Л., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — [2003-09331]

УДК 616.342-002.44-089

3945. Федусенко О.А. Трансторакальна пункційна біопсія під контролем рентгенівської комп’ютерної томографії в діагностиці вогнищевої патології ле­ге­нів: (14.01.23) / Акад. мед. наук України, Ін-т онкології. — К., 2003. — 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (17 назв). — [2003-07979]

УДК 616.24-006-073.7-076

3946. Ференсович Н.Я. Характеристика порушень вуглеводного обміну у гематологічних хворих під впливом глюкокортикоїдів та цитостатичної терапії: (14.01.31) / Акад. мед. наук України, Ін-т гематології та трансфузіології. — К., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — [2003-09335]

УДК 612.015.3:616.15-085.357.277

3947. Фурманов О.Ю. Первинний шов сухожиль згиначів пальців кисті в "критичній" зоні у дітей (клініко-експериментальне дослідження): (14.01.21) / Акад. мед. наук України, Ін-т травматології та ортопедії АМН України. — К., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2003-09438]

УДК 617.577-089.84-053.2

3948. Хазієв В.В. Локальний дозований кріовплив в лікуванні дифузного токсичного зобу: (14.01.14) / Акад. мед. наук України, Ін-т пробл. ендокрин. па­то­логії ім. В.Я.Данилевського. — Х., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2003-13346] УДК 616.441-006.5-089.8:612.014

3949. Халед Хасан Хамзе. Клініко-патогенетичне обґрунтування засто­сування спеціальної молочної суміші "Alprem" у комплексному виходжуванні недоношених дітей: (14.01.10) / М-во охорони здоров’я України, Львів. держ. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Л., 2003. — 24 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (9 назв). — [2003-09442] УДК 616-053.32-085:613.221

3950. Хамдан Халід Фарід Хамдан. Особливості перебігу гломеруло- і тубулоінтерстиціального нефритів, асоційованих з вірусами простого герпесу і цитомегалії, та стану антиоксидантної системи у дітей: (14.01.10) / Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2003. — 16 с.: табл. — Бібліогр.: с. 13 (6 назв). — [2003-07989]

УДК 616.61-002+616.98:578.825]-053.4/.6-036-085

3951. Хоменко Ж.А. Порушення гемодинаміки, обміну ліпідів, оксиду азо­ту у хворих на гіпертонічну хворобу із супутнім ожирінням та їх фарма­кологічна і дієтична корекція: (14.01.11) / М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—17 (16 назв). — [2003-13354] УДК 616.12-008.331.1-056.257-085.874.2:577.125

3952. Центіло С.В. Клініко-імунологічні особливості урогенітального хла­мі­діозу і його лікування в екологічно несприятливому примисловому регіоні: (14.01.20) / М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (14 назв). — [2003-08139]

УДК 616.98-078

3953. Чемирисов В.В. Критерії тимчасової та стійкої непрацездатності при неускладненій травмі нижньогрудного і поперекового відділів хребта: (14.01.21) / Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М.І.Ситенка АМН Украї­ни. — Х., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (21 назва). — [2003-11614]

УДК 614.8.067.3:616.711-001

3954. Ченська А.В. Профілактика та психотерапевтична корекція тютю­нопаління і тютюнової залежності в учнів старших класів середніх шкіл: (14.01.17) / М-во охорони здоров’я України, Укр. НДІ соц. і суд. психіатрії та наркології. — К., 2003. — 21 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (4 назви). — [2003-11615] УДК 616-084:613.84-053.6

3955. Чепурняк О.М. Порівняльна оцінка пломбування бокових зубів ком­­по­зиційними матеріалами в осіб різного віку: (14.01.22) / М-во охорони здо­ров’я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2003. — 18 с. — Біб­ліогр.: с. 13—14 (10 назв). — [2003-13361] УДК 316.314-74

3956. Чернишов П.В. Клініко-імунологічна оцінка ефективності лікуван­ня псоріазу комплексом n-3 поліненасичених жирних кислот, вітамінами D, А та ультрафіолетовим опроміненням: (14.01.20) / М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — [2003-13694] УДК 616.517-085.356:612.017

3957. Черняєва Ю.В. Три рівні профілактики вродженої та спадкової па­то­логії плода в акушерській практиці: (14.01.01) / Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — [2003-09451] УДК 618.33-084

3958. Чичирко О.М. Хронічний остеомієліт довгих кісток у дітей та під­літків: (14.01.21) / Акад. мед. наук України, Ін-т травматології та ортопедії. — К., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (12 назв). — [2003-09454]

УДК 616.71-002-053.2

3959. Шамугія Б.К. Вплив комбінованої антигомотоксичної терапії на функціональний стан серцево-судинної системи у хворих на гіпертонічну хворо­бу: (14.01.11) / М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О.Бого­мольця. — К., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — [2003-11626]

УДК 615.246.9:616.12-008.331

3960. Шахман Н.В. Реабілітація репродуктивного здоров’я у дівчаток-підлітків з пієлонефритом як підготовка до материнства: (14.01.01) / М-во охо­ро­ни здоров’я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М.І.Пирогова. — Вінниця, 2003. — 16 с.: табл. — Бібліогр.: с. 12—14 (18 назв). — [2003-09460]

УДК 616.61-002.3-055.25

3961. Швидкий О.В. Гігієнічна оптимізація навчання і заходи щодо охо­рони здоров’я студентів медичних училищ в умовах реформованої освіти: (14.02.01) / М-во охорони здоров’я України, Донец. держ. мед. ун-т ім. М.Горь­кого. — Донецьк, 2003. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (15 назв). — [2003-13713] УДК 613.97:371.7-057.87

3962. Шевченко О.А. Диференційована інтенсивна терапія прееклампсії з урахуванням змін вегетативного тонусу вагітних: (14.01.30) / М-во охорони здоров’я України, Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 2003. — 20, [1] с., включ. обкл. с.: табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — [2003-13714] УДК 618.3-008.6-036:616.839]-085.21

3963. Шевчук О.В. Оптимізація лікування хворих з папіломавірусною ін­фекцією жіночих статевих органів: (14.01.01) / М-во охорони здоров’я України, Одес. держ. мед. ун-т. — О., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—16 (21 назва). — [2003-08153] УДК 618.1-022-082.832.9

3964. Шевчук С.В. Обґрунтування та вибір базисної терапії ревматоїдного артриту на основі лефлуноміду та метотрексату: (14.01.12) / Акад. мед. наук України, Ін-т кардіології ім. акад. М.Д.Стражеска. — К., 2003. — 24 с.: табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (14 назв). — [2003-09465] УДК 616.72-002.77-08

3965. Шеремет А.І. Використання низьких температур при лапароско­пічній холецистектомії у хворих із гострим холециститом (експериментально-клінічне дослідження): (14.01.03) / Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2003. — 22 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (19 назв). — [2003-11631]

УДК 616.366-002-089.87-072.1:615.832.9

3966. Шеремета В.В. Особливості діагностики, терапії і контролю еради­кації урогенітального хламідіозу з урахуванням персистенції збудників та ла­тент­ного клінічного перебігу інфекції: (14.01.20) / М-во охорони здоров’я Украї­ни, Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2003. — 23 с.: табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (9 назв). — [2003-11632] УДК 616.89:[616.643+618.164]-07-08

3967. Шимон В.М. Особливості стану здоров’я та удосконалення організа­ції надання медичної допомоги сільському населенню Закарпаття: (14.02.03) / М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2003. — 21 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — [2003-13721]

УДК 614.2:616-082:314.3/.4](477.87)

3968. Ширяєва М.І. Характеристика порушень окислювально-антиокси­дант­ного гомеостазу і вмісту ліпідів в крові у хворих на гіпертонічну хворобу в похилому і старечому віці й методи корекції: (14.01.11) / Акад. мед. наук Ук- раї­ни, Ін-т кардіології ім. акад. М.Д.Стражеска. — К., 2003. — 21 с., включ. обкл. с. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — [2003-08160]

УДК 616.12-02-009.1-008.33-053.9

3969. Шишкіна Н.В. Санаторно-курортне лікування дітей, хворих на хро­нічний гастродуоденіт, з урахуванням вегетативних дисфункцій: (14.01.33) / М-во охорони здоров’я України, Укр. НДІ мед. реабілітації та курортології. — О., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — [2003-11635]

УДК 616.33/.342-002.085.838-053.4/.5

3970. Школьніков В.С. Макроскопічна будова і спіралеподібна орієнтація м’язів верхньої кінцівки людини: (14.03.01) / М-во охорони здоров’я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М.І.Пирогова. — Вінниця, 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2003-09470] УДК 611.73:611.97

3971. Шляхова Н.В. Особливості імунореактивності дітей, народжених від батьків-ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС: (14.03.08) / Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — [2003-09471] УДК 612.017-053.2

3972. Шмигло М.М. Особливості клінічного перебігу та раціональна те­рапія атопічного дерматиту з урахуванням сенсибілізації організму до кліщів домашнього пилу: (14.01.20) / М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2003. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15 (9 назв). — [2003-08162] УДК 616.516-085

3973. Шупер В.О. Клініко-патогенетичні особливості та ефективність комп­лексного лікування хворих на тиреотоксичне серце: (14.01.11) / М-во охо­рони здоров’я України, Крим. держ. мед. ун-т ім. С.І.Георгієвського. — Сімф., 2003. — 20 с.: табл., схема. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — [2003-11823]

УДК 616.12:616.441-008.61]-08

3974. Юревич В.Р. Ефективність флуренізидової мазі у лікуванні опіків очей та бактерійних кератитів (експериментально-клінічне дослідження): (14.01.18) / Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В.П.Філатова АМН України. — О., 2003. — 18 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (19 назв). — [2003-13735]

УДК 617.7-001.17+616.713-002-022.7]-085.28-092.9

3975. Якименко О.Г. Гострий гематогенний остеомієліт кісток кульшово­го суглобу у новонароджених: (14.01.09) / М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2003. — 24, [1] с., включ. обкл. с.: іл., табл. —Бібліогр.: с. 19—20 (11 назв).—[2003-09585] УДК 616.71-018.46-002:613.952

3976. Яремчук О.Б. Ефективність інформаційно-хвильової терапії в ліку­ва­нні хворих на дисциркуляторну енцефалопатію: (14.01.15) / М-во охорони здо­ров’я України, Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — [2003-09588]

УДК 616.831-005.1-085.849.1
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка