В. Д. Одрина Свідоцтво про державну реєстрацію кв 3730 від 17. 03. 99Сторінка15/21
Дата конвертації05.05.2016
Розмір2.98 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   21
Бешляга В.М. Дискретний субаортальний стеноз: Діагностика, покази до хірургічного лікування та оцінка його результатів на підставі комп­лекної ехокардіографії: (14.01.04) / Ін-т серц.-судин. хірургії ім. М.М.Амосова АМН України. — К., 2003. — 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (24 назви). — [2003-08324] УДК 616.126.32-07-089

3696. Білонько О.Ф. Вплив прогресуючої та ранньої постінфарктної сте­нокардії на перебіг постінфарктного кардіосклерозу у хворих на гіпертонічну хворобу (клініко-інструментальні особливості, предиктори прогнозування не­ста­більного перебігу): (14.01.02) / М-во охорони здоров’я України, Івано-Фран­ків. держ. мед. акад. — Івано-Франківськ, 2003. — 23 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (8 назв). — [2003-08331]

УДК 616.12-008.331.1:[616.127-004:616.12-009.72

3697. Бобокал А.М. Клініко-експериментальне обґрунтування застосуван­ня керамічної маси "Ультропалін" при незнімному протезуванні: (14.01.22) / М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — [2003-08332]

УДК 616.314-089.843

3698. Богуславець О.Т. Клініко-імунологічна характеристика дітей з алер­гічним діатезом та оптимізація комплексу патогенетичного лікування: (14.01.10) / М-во охорони здоров’я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Л., 2003. — 22 с. — Бібліогр.: с. 18—20 (17 назв). — [2003-13791] УДК 616-053.2-021-056.43-085.37

3699. Боймиструк Т.П. Рання діагностика порушень мінеральної щіль­ності кісткової тканини у дітей з хронічним пієлонефритом: (14.01.10) / М-во охорони здоров’я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Л., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 13—16 (23 назви). — [2003-11865]

УДК 616.61-002.3:616.71-007.24-074]-053.2

3700. Бойчак О.В. Мікробіоценоз шкіри стопи у хворих на цукровий діа­бет та його корекція А-бактерином: (03.00.07) / Акад. мед. наук. України, Ін-т мікробіології та імунології ім. І.І.Мечникова. — Х., 2003. — 24 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (12 назв). — [2003-05844]

УДК 579.61:[616.5-002.3/.4-02:616.379-008.64

3701. Борисюк М.В. Вивчення активності протеолітичних ферментів панкреатичного та позапанкреатичного походження в динаміці експерименталь­ного цукрового діабету: (14.03.04) / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О.Бого­мольця. — К., 2003. — 20, [1] с., включ. обкл. с.: табл. — Бібліогр.: 18. — [2003-09631] УДК 612.015.1:616.379-008.64-092.9

3702. Братусь-Сухорукова О.Ю. Особливості клінічних проявів, перебігу та лікування псоріазу у осіб похилого віку: (14.01.20) / М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2003. — 19, [1] с. с.: іл., табл. — Біб­лі­огр.: 15—16 (13 назв). — [2003-09634]

УДК 616.517-053.9-036.1-085:612.017

3703. Бунь Ю.М. Оптимізація природних захисних механізмів очищення тканин порожнини рота на етапах лікування та реабілітації запальних хвороб пародонта: (14.01.22) / М-во охорони здоров’я України, Укр. мед. стоматол.акад. — Полтава, 2003. — 18 с.: табл. — Бібліогр.: 14—15 (12 назв). — [2003-09640]

УДК 616.314.17-008.1-085

3704. Бухтіярова Н.В. Пошук речовин з антирадикальною і антиперекис­ною активністю серед похідних хіназолону -4 та 4-амінохіназоліну: (14.03.05) / Акад. мед. наук України, Ін-т фармакології та токсикології. — К., 2003. — 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — [2003-11874]

УДК 615.272.014.4:547.856

3705. Вербовська О.С. Механізми розвитку серцевої недостатності у хво­рих на хронічний ексудативно-адгезивний перикардит та їх медикаментозна ко­рекція: (14.01.02) / М-во охорони здоров’я України, Івано-Франків. держ. мед. акад. — Івано-Франківськ, 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2003-14052] УДК 616.11-002-06:616.12-008.46]-085

3706. Верес В.М. Обґрунтування та апробація імунореабілітації при хірургічному лікуванні хворих на хронічний тонзиліт: (14.01.19) / Акад. мед. наук України, Ін-т отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — [2003-11882]

УДК 616.322-002.2-089

3707. Виговська О.В. Клініко-патогенетична роль порушень показників клітинної ланки гемостазу при дифтерії у дітей: (14.01.10) / М-во охорони здо­ров’я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2003. — 23 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (10 назв). — [2003-10070]

УДК 616.931-053.2-085:616.155.1/.2

3708. Владзимирський А.В. Лікування потерпілих із множинними і спо­луч­ними ушкодженнями на догоспітальному і госпітальному етапах з викорис­танням телемедичних систем: (14.01.21) / М-во охорони здоров’я України, Він­ниц. нац. мед. ун-т ім. М.І.Пирогова. — Вінниця, 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 13—17 (36 назв). — [2003-08348] УДК 616-001-085.849

3709. Вовк К.В. Клініко-гормональні аспекти діагностики хронічного безкам’яного холециститу та обґрунтування його лікування: (14.01.02) / Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (6 назв). — [2003-10078] УДК 616.366-002-036.1-07-08:612.018

3710. Вовченко Л.О. Клінічна характеристика карієсу зубів у дітей з хронічними тонзилітами після тонзилектомії та його профілактика: (14.01.22) / М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2003. — 16, [1] с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (6 назв). — [2003-08349] УДК 616.314-002-053.2:616.322-002-089.87

3711. Воротинцев С.І. Ентеральна оксигенація в інтенсивній терапії кри­тичних станів: (14.01.30) / М-во охорони здоров’я України, Дніпропетр. держ. мед. акад. — Д., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2003-08353] УДК 616.381-002:612.014.46

3712. В’ялих Ж.Е. Бактеріостатична активність крові вперше виявлених хворих на деструктивний туберкульоз легень при різних режимах поліхі­міотерапії: (14.01.26) / Ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського Акад. мед. наук України. — К., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2003-10082] УДК 616.24-002.5-085.28-093/-098

3713. Гавенко Н.В. Діагностика, первинна профілактика та корекція деза­даптивних психічних реакцій та станів у студентів-медиків, які навчаються на молодших курсах ВУЗу (1—3 курс): (14.01.16) / М-во охорони здоров’я України, Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х., 2003. — 18 с.: табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (6 назв). — [2003-08354] УДК 616.89-008-057.875-07-084

3714. Гаврилів Г.М. Антенатальна та постнатальна профілактика карієсу зубів з застосуванням пектинвмісних речовин: (14.01.22) / М-во охорони здо­ров’я України, Івано-Франків. держ. мед. акад. — Івано-Франківськ, 2003. — 22 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — [2003-08355] УДК 616.314-002-84

3715. Гайко О.Г. Стан кісткової тканини у дітей та підлітків з вродженими захворюваннями опорно-рухового апарата: (14.01.21) / М-во охорони здоров’я, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М.І.Пирогова. — Вінниця, 2003. — 20 с.: іл. — Біблі­огр.: с. 16—17 (8 назв). — [2003-10085] УДК 616.71-007.23-053.5/.6-08:577.1

3716. Галушко Н.В. Підвищення ефективності фармакотерапії неуск­лад­неної виразкової хвороби дванадцятипалої кишки гомеопатичними засобами: (14.01.28) / Акад. мед. наук України, Ін-т фармакології та токсикології. — К., 2003. — 16 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — [2003-11894]

УДК 615.015.32:616.342-002.2

3717. Гапонюк А.В. Клініко-патофізіологічні особливості перебігу вазо­мо­торного риніту при тривалому застосуванні назальних деконгестантів: (14.01.19) / Акад. мед. наук. України, Ін-т отоларингології ім. проф. О.С.Коло­мійченка. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — [2003-10125]

УДК 616.211-002-085.225-092:616.839

3718. Гевко О.В. Клініко-патогенетичне обґрунтування застосування флу­ренізиду як імуномодулювального та антихламідійного засобу у хворих на хро­нічний пієлонефрит: (14.01.02) / М-во охорони здоров’я України, Івано-Франків. держ. мед. акад. — Івано-Франківськ, 2003. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — [2003-05849] УДК 616.61-002.3-036.1:616.98:579.882]-085

3719. Гетьман Т.В. Оцінка ризику несприятливого перебігу ІХС у хворих в перші 6 місяців після дестабілізації стану: (14.01.11) / Акад. мед. наук України, Ін-т кардіології ім. акад. М.Д.Стражеска. — К., 2003. — 23 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (12 назв). — [2003-11897] УДК 616.127-005.4-036

3720. Гладка Г.М. Особливості патогенезу та клінічного перебігу хроніч­них гастродуоденальних захворювань і розробка реабілітаційно-профілактичних заходів для дітей, які проживають в регіонах з підвищеним вмістом фтору: (14.01.10) / Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології Акад. мед. наук України. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — [2003-10132]

УДК 616.33+616.342]-002-036.1-053.5-084

3721. Головатюк-Юзефпольська І.Л. Особливості менструальної функції у жінок репродуктивного віку з різним індивідуально-психологічним профілем: (14.01.01) / М-во охорони здоров’я України, Одес. держ. мед. ун-т. — О., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — [2003-11952]

УДК 618.17-008.8

3722. Головацький Т.А. Зміни морфологічних параметрів судин гемо­мікроциркуляторного русла в лімфатичних вузлах у нормі і при антигенній сти­муляції (експериментальне дослідження): (14.03.01) / М-во охорони здоров’я України, Терноп. держ. мед. акад. ім. І.Я.Горбачевського. — Т., 2003. — 20 с. — Біб­ліогр.: с. 15—16 (11 назв).—[2003-10141] УДК 611.1+611.428]:616-097-092.9

3723. Головін С.Г. Порівняльна оцінка склерозуючих методів лікування кровотечі з варикозно розширених вен стравоходу: (14.01.03) / М-во охорони здоров’я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М.І.Пирогова. — Вінниця, 2003. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (18 назв). — [2003-08364]

УДК 616.329-005.1-089

3724. Гончар О.Г. Консервативна терапія раку легенів: (14.01.07) / М-во охорони здоров’я України, Донец. держ. мед. ун-т ім. М.Горького. — Донецьк, 2003. — 17 с., включ. обкл. с.: табл. — Бібліогр.: с. 12—13 (8 назв). — [2003-11960] УДК 616.24.006-08

3725. Гончаров О.І. Ендоваскулярні втручання в хірургічному лікуванні великих та гігантських церебральних супратенторіальних артеріовенозних маль­формацій: (14.01.05) / Акад. мед. наук України, Ін-т нейрохірургії акад. А.П.Ро­мо­данова. — К., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (25 назв). — [2003-08367] УДК 616.13-007.64-089.12

3726. Гребенченко О.І. Ефективність функціональнощадячого втручання у комплексному лікуванні хворих хронічним одонтогенним перфоративним гайморитом: (14.01.22) / Ін-т стоматології Акад. мед. наук України. — О., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — [2003-13838]

УДК 616.216.1-002.2-089.84:616.314

3727. Гулевич О.П. Порушення мікроциркуляції та способи її корекції у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень: (14.01.26) / Ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського Акад. мед. наук України. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — [2003-11972] УДК 616.24-002.5

3728. Гунькін А.Ю. Оцінка ефективності оперативного лікування урод­жених та набутих захворювань репродуктивної системи у хлопчиків за даними віддалених результатів: (14.01.09) / Ін-т невідклад. і віднов. хірургії ім. В.К.Гу­сака, Акад. мед. наук України. — Донецьк, 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — [2003-13844] УДК 616.64/.68-053.6-089

3729. Гунько І.П. Анемія у хворих на ревматоїдний артрит: зв’язок з мік­ро­нутрієнтною недостатністю, важкістю захворювання та ефективністю фарма­котерапії (клініко-експериментальне дослідження): (14.01.12) / М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2003. — 20, [1] с., включ. обл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — [2003-10156]

УДК 616.72-002.77:616.155.194]-092.9-085

3730. Гуріна О.О. Судово-медична оцінка ступеня тяжкості нелетальних травм обличчя і головного мозку у дітей та підлітків: (14.01.25) / М-во охорони здоров’я України, Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — [2003-13845]

УДК 616.742+616.831]-001-053.6:340.6

3731. Гусейнов І.П.о. Ультразвукова та клінічна семіотика захворювань гепатобіліарної зони: гепатити, цирози та абсцеси печінки: (14.01.02) / Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2003. — 23 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—18. — [2003-13847]

УДК 616.36-002+616.36-004]-07

3732. Дац Ю.В. Вплив форми і вираженості гідроцефалії на клініку, діаг­ностику, перебіг і прогнозування дисциркуляторної енцефалопатії: (14.01.15) / М-во охорони здоров’я України, Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — [2003-10160]

УДК 616.831-002-005.98-073.7

3733. Даценко Г.В. Морфологічні зміни в легенях щурів після кріодест­рукції шкіри: (14.03.01) / М-во охорони здоров’я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М.І.Пирогова. — Вінниця, 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — [2003-10161] УДК 611.24.018:57.086.13

3734. Демченко А.В. Особливості церебральної гемодинаміки, структур­но-функціональних змін головного мозку та когнітивних розладів у хворих ін­фарк­том мозку в відновному періоді: (14.01.15) / М-во охорони здоров’я Украї­ни, Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — [2003-13886] УДК 616.831-005-085

3735. Демчук Г.В. Особливості клінічного перебігу негоспітальної пнев­мо­нії в осіб молодого віку різних соціальних груп: (14.01.27) / Акад. мед. наук України, Ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського. — К., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — [2003-13887]

УДК 616.24-002-053.81-057.36-085.281.9

3736. Демяник Д.С. Клініка та лікування хворих із травматичними пере­ломами нижньої щелепи та значними дефектами зубних рядів (клініко-біомеха­нічне дослідження): (14.01.22) / М-во охорони здоров’я України, Укр. мед. сто­матол. акад. — Полтава, 2003. — 16 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 11—12 (12 назв). — [2003-08425] УДК 616.716.4-001.5+616.314]-089.23

3737. Демянчук В.Б. Радикальна корекція тетради Фалло у дітей раннього віку: (14.01.04) / Акад. мед. наук України, Ін-т серцево-судинної хірургії ім. М.М.Амосова. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — [2003-13888] УДК 616.12-007.2+616.131+616.132]-053.4-089.8

3738. Діденко Т.В. Особливості перебігу та лікування виразкової хвороби дванадцятипалої кишки у хворих з токсикогенними та банальними штамами Helicobacter рilori: (14.01.02) / М-во охорони здоров’я України, Луган. держ. мед. ун-т. — Луганськ, 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — [2003-05419] УДК 616.342-002.44:576.8]-091.8-07-085

3739. Дідик В.С. Мікробіологічне обґрунтування сумісного використання антибіотиків з антисептиками групи четвертинного амонію: (03.00.07) / Акад. мед. наук України, Ін-т мікробіології та імунології ім. І.І.Мечникова. — Х., 2003. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — [2003-05420]

УДК 615.28.015.2:57.083.1

3740. Дмитерко І.П. Повторні нейрохірургічні операції при рецидивах тяжких форм невралгій трійчастого нерва: (14.01.05) / Акад. мед. наук України, Ін-т нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова АМН України. — К., 2003. — 16, [1] с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 13 (9 назв). — [2003-05423]

УДК 616.833.15-009.7-036.6-089

3741. Добра Л.П. Ефективність використання залізистих мінеральних вод курорту Сойми при залізодефіцитних анеміях різного походження: (14.01.33) / М-во охорони здоров’я України, Укр. НДІ мед. реабілітації та курортології. — О., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (12 назв). — [2003-05425]

УДК 616.155.194-085.327:553.73

3742. Добровольська І.М. Фармакотерапевтична корекція ендотеліальної дисфункції при гострому коронарному синдромі: (14.01.11) / Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2003. — 17 с.: табл. — Бібліогр.: с. 12 (8 назв). — [2003-08430]

УДК 616.12-008.65-085.225:611-018.74

3743. Довбонос Т.А. Геморагічна транформація інфаркту мозку: клінічні прояви, діагностика та лікування: (14.01.15) / М-во охорони здоров’я України, Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 2003. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — [2003-05428] УДК 616.831-005.8-005.1-06-07-08

3744. Довгий І.Л. Консервативне лікування неврологічних проявів дегене­ра­тивно-дистрофічних захворювань попереково-крижового відділу хребта, ус­клад­нених грижами міжхребцевих дисків: (14.01.15) / М-во охорони здоров’я України, Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 2003. — 21 с., включ. обкл. с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — [2003-05429]

УДК 616.833.2-002:616.711-018.3-007.43-085.814.1

3745. Долгополов О.В. Хірургічне лікування ушкоджень ротаторної ман­жети плеча: (14.01.21) / Акад. мед. наук України, Ін-т травматології та ортопедії. — К., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — [2003-05430]

УДК 616.747-001-089

3746. Доленко О.Б. Застосування поліпептидного препарату даларгіну в дітей з незрощенням піднебіння на догоспітальному етапі і в ранньому післяопе­раційному періоді: (14.01.22) / М-во охорони здоров’я України, Укр. мед. стоматол. акад. — Полтава, 2003. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15. — [2003-13898] УДК 616.315-007.524-053.4-085

3747. Дубковський Г.В. Динаміка імунної реактивності при післяполо­говому ендометриті в процесі лімфотропної терапії: (14.01.01) / М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — [2003-14075]

УДК 618.7:618.14-002]-085:612.017

3748. Дубовик В.М. Післяопераційна реабілітація хворих на аутоімунний тиреоїдит з використанням низькоінтенсивного лазерного випромінювання: (14.01.14) / Акад. мед. наук України, Ін-т пробл. ендокрин. патології ім.В.Я.Да­нилевського. — Х., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (17 назв). — [2003-12164] УДК 616.441-002-089.87-085.849.19

3749. Дядечко А.О. Диференційоване хірургічне лікування назальної лік­во­реї: (14.01.05) / Акад. мед. наук України, Ін-т нейрохірургії ім. акад. А.П.Ро­моданова. — К., 2003. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — [2003-10276]

УДК 616.211-003.2-089

3750. Ельяшевська І.І. Біофізичний моніторинг при дискоординованій пологовій діяльності: (14.01.01) / М-во охорони здоров’я України, Львів. держ. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Л., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (5 назв). — [2003-08439] УДК 618.51-07

3751. Естрін С.І. Постійна електростимуляція сердця при брадиаритміях у хворих на ішемічну хворобу серця: (14.01.04) / Акад. мед. наук України, Ін-т серцево-судинної хірургії. — К., 2003. — 21 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — [2003-10278] УДК 616.12-008.314-005.4-085.84

3752. Єфімова С.В. Особливості перебігу і лікування бронхіальної астми у дітей раннього віку: (14.01.10) / Львів. нац. мед. ун-т ім.Данила Галицького. — Л., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — [2003-12170]

УДК 617.741-001.6-089

3753. Єфимочкин О.Є. Відновлення товстої кишки у колостомованих хво­рих при злоякісних пухлинах: (14.01.07) / М-во охорони здоров’я України, До­нец. держ. мед. ун-т ім. М.Горького. — Донецьк, 2003. — 18 с.: табл. — Біблі­огр.: с. 12—14 (21 назва). — [2003-05779] УДК 616.34+616.351]-006.6-089.843

3754. Железняков О.Ю. Сучасні методи медичної візуалізації добро­якіс­них пухлин, пухлиноподібних утворень яєчника та захворювань, які їх імітують: (14.01.01) / Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — [2003-05785] УДК 618.11-006.03-073.7-085

3755. Жиленко І.О. Особливості епідеміології, клініко-лабораторной діаг­нос­тики і лікування алергічного риніту у дітей: (14.01.10) / М-во охорони здо­ро­в’я України, Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр: с. 15—16 (9 назв). — [2003-10281] УДК 616.211-002-053.2-07-08

3756. Жмур А.А. Застосування мініінвазивного методу в післяопера­ційному періоді при комплексному лікуванні хворих на гострий некротичний панкреатит: (14.01.03) / М-во охорони здоров’я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М.І.Пирогова. — Вінниця, 2003. — 21 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — [2003-08509] УДК 616.37-002-072.1-089.168

3757. Жмурик Д.В. Оптимізація хірургічного лікування дислокацій криш­талика: (14.01.18) / М-во охорони здоров’я України, Київ. мед. акад. післядип­лом. освіти ім.П.Л.Шупика. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (12 назв). — [2003-12171] УДК 373.5.035

3758. Жолоб О.А. Клініко-експериментальне обґрунтування порушень периферичного кровообігу нижніх кінцівок та критерії обмеження життєдіяль­ності у хворих та інвалідів (клініко-експериментальне дослідження): (14.01.03) / М-во охорони здоров’я України, Дніпропетр. держ. мед. акад. — Д., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр: с. 16—17 (11 назв). — [2003-10282]

УДК 617.58.005-056.24-092.4

3759. Заічко Н.В. Лікувальна ефективність амізону у хворих на ревма­тоїд­ний артрит та остеоартроз (клініко-експериментальне дослідження): (14.01.28) / Акад. мед. наук України, Ін-т фармакології та токсикології. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — [2003-13988]

УДК 615.212.3:[616.72-002+616.72-002.77

3760. Замостьян П.В. Гігієнічне обґрунтування основних напрямків удос­коналення системи протирадіаційного захисту населення України на пізній фазі аварії на ЧАЕС: (14.02.01) / Ін-т гігієни та мед. екології ім. О.М.Марзеєва АМН України. — К., 2003. — 21 с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — [2003-05800] УДК 614.7+614.876](477.42)

3761. Зейдан І.З. Клініко-патогенетичне обґрунтування корекції порушень натрійуретичної функції нирок в терапії артеріальної гіпертензії у хворих на остеоартроз: (14.01.02) / Луган. держ. мед. ун-т. — Луганськ, 2003. — 20, [1] с., включ. обкл. с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — [2003-10294]

УДК 616.12-008.331.1+616.72-002.77-085:616.61-005]-092

3762. Ібрагім Юсеф Тауфік Ахмад. Атопічний дерматит в поєднанні з грибковою інфекцією (розповсюдженість, особливості клініки та патогенезу, комплексне лікування): (14.01.20) / Акад. мед. наук України, Ін-т дерматології та венерології. — Х., 2003. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — [2003-13997] УДК 616.516:616.992.28]-036-085

3763. Іванов В.С. Поетапна профілактика карієсу зубів у дітей: (14.01.22) / Ін-т стоматології Акад. мед. наук України. — О., 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — [2003-08522] УДК 616.314-002-053.5-084-092.9

3764. Іванов Д.А. Клініко-психопатологічні особливості психічного ін­фан­ти­лізму у військовослужбовців строкової служби: (14.01.16) / М-во охорони здоров’я України, Укр. НДІ соц. і суд. психіатрії та наркології. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (11 назв). — [2003-08523]

УДК 616.89-007.1-071:355

3765. Іванова М.Ф. Роль антифосфоліпідних антитіл у розвитку церебро­васкулярної патології у осіб молодого віку: (14.01.15) / М-во охорони здоров’я України, Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х., 2003. — 20 с.: табл. — Біб­лі­огр.: с. 14—15 (8 назв). — [2003-14001] УДК 616.831-005-053.8-085:577.12

3766. Іваночко В.М. Морфологічний стан структурних компонентів фільт­раційно-реабсорбційного бар’єру нирок у нормі і при хронічній алкого­лізації напоями різної якості та міцності: (14.03.01) / М-во охорони здоров’я України, Терноп. держ. мед. акад. ім. І.Я.Горбачевського. — Т., 2003. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — [2003-05869]

УДК 611.61+612.46:616.89-008.441.1-092.9

3767.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   21


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка