В. Д. Одрина Свідоцтво про державну реєстрацію кв 3730 від 17. 03. 99Сторінка13/21
Дата конвертації05.05.2016
Розмір2.98 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   21

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

На ступінь доктора наук

3490. Карпенчук С.Г. Педагогічна технологія А.С.Макаренка в контексті сучасної педагогіки: (13.00.01) / Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2003. — 40 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—37 (52 назви). — [2003-10688]

УДК 371.4Макаренко.013

3491. Касперський А.В. Радіоелектроніка в системі формування фізичних і технічних знань у середніх загальноосвітніх та вищих педагогічних навчаль­них закладах: (13.00.02) / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2003. — 39 с. — Бібліогр.: с. 30—37 (72 назви). — [2003-14113]

УДК 373.5+378.637].016:621.396.6

3492. Кузнецова О.Ю. Розвиток мовної освіти у середніх і вищих нав­чальних закладах Великої Британії другої половини ХХ ст.: (13.00.01) / Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2003. — 43 с. — Бібліогр.: с. 35—39 (38 назв). — [2003-12217] УДК 37.013.43(410)"19"

3493. Кузьмінський А.І. Теоретико-методологічні засади післядипломної педагогічної освіти в Україні: (13.00.04) / Ін-т педагогіки і психології проф. освіти Акад. пед. наук України. — К., 2003. — 44 с. — Бібліогр.: с. 37—42 (46 назв). — [2003-08645] УДК 378.046.4

3494. Морзе Н.В. Система методичної підготовки майбутніх вчителів ін­форматики в педагогічних університетах: (13.00.02) / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Дра­­гоманова. — К., 2003. — 39 с. — Бібліогр.: с. 28—36 (117 назв). — [2003-08702] УДК 378.147:004

3495. Носко М.О. Теоретичні та методичні основи формування рухової функції у молоді під час занять фізичною культурою та спортом: (13.00.09) / Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2003. — 53 с.: іл. — Бібліогр.: с. 34—49 (141 назва). — [2003-08781] УДК 37.02:796.012

3496. Пальчевський С.С. Теорія і практика сугестопедичного навчання школярів середніх загальноосвітніх навчальних закладів: (13.00.09) / Ін-т педа­гогіки АПН України. — К., 2003. — 44 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—39 (27 назв). — [2003-08928] УДК 37.015.3:159.964.225

3497. Тверезовська Н.Т. Теоретичні та методичні основи створення і використання навчальних експертних систем у підготовці фахівців вищих нав­чаль­них закладів: (13.00.04) / Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2003. — 43 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—39 (62 назви). — [2003-09312]

УДК 378.147

3498. Хайруддінов М.А. Становлення і тенденції розвитку етнопедагогіки кримськотатарського народу: (13.00.01) / Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2003. — 36, [1] с., включ. обкл. с. — Бібліогр.: с. 29—33 (50 назв) та в підрядк. прим. — [2003-13349] УДК 37.01:39](=512.19)

На ступінь кандидата наук

3499. Аблятипов А.С. Становлення й розвиток інтернатних закладів осві­ти в Криму (1920—2000 рр.):(13.00.01) / Луган. держ. пед. ун-т ім. Тараса Шев­ченка. — Луганськ, 2003 . — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — [2003-09594]

УДК 37.018(477.75)"1920/2000"

3500. Авраменко В.І. Розвиток навчальної термінологічної лексики у процесі розбудови української системи освіти (кінець ХІХ — початок 1930-х рр. ХХ століття):(13.00.01) / Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — [2003-13750] УДК 37:001.4](477)"18/19"

3501. Автушенко О.С. Система підготовки організаторів виховної роботи з військовослужбовцями в умовах університетської освіти:(13.00.04) / Ін-т вищ. освіти Акад. пед. наук України. — К., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2003-08293] УДК 371.134:378

3502. Агаркова Н.І. Педагогічні умови забезпечення соціально-правового захисту старшокласників:(13.00.05) / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2003. — 20, [1] с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — [2003-09595] УДК 37.013.42-057.874

3503. Алексєєва Т.В. Теоретико-методичні умови формування професій­ного усного мовлення іноземною мовою студентів вищих педагогічних навчальних закладів:(13.00.04) / Ін-т вищ. освіти Акад. пед. наук України. — К., 2003. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — [2003-08300]

УДК 81.243’233:378

3504. Андрійчук О.Я. Виховання гуманності у студентів медичного ко­лед­жу в процесі фахової підготовки:(13.00.07) / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Дра­гоманова. — К., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — [2003-13758] УДК 377.36.034:61

3505. Андрющенко О.А. Система бібліотечно-інформаційного забезпе­чення галузі фізичної культури і спорту в Україні:(07.00.08) / Харк. держ. акад. культури. — Х., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — [2003-13760]

УДК 02:796](477)

3506. Артемчук Л.М. Комп’ютерні оцінювання професійних знань в структурі підготовки медичних сестер:(13.00.04) / Київ. нац. ун-т ім. Тара- са Шев­ченка. — К., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — [2003-13762] УДК 371.261+371.277]:004

3507. Артюшенко А.О. Виховання вольових якостей в учнів середнього шкільного віку в процесі занять фізичною культурою:(13.00.07) / Ін-т пробл. виховання Акад. пед. наук України. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — [2003-13763] УДК 373.5.032:796

3508. Барковський В.П. Формування комунікативної культури у май­бутніх працівників кримінальної міліції: (13.00.04) / Нац. акад. прикордон. військ України ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 2003. — 18 с., включ. обкл. с.—Бібліогр.: 15—16 (10 назв).—[2003-09610] УДК 316.77:351.74

3509. Бартків О.С. Дидактичні засади відбору змісту курсу "педагогіка" у педагогічних училищах: (13.00.09) / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — [2003-11848]

УДК 377.8.013.3.02

3510. Безуглий В.В. Методика навчання фізичної географії України засо­бами комп’ютерних технологій:(13.00.02) / Укр. інж.-пед. акад. — Х., 2003. — 19 с.: іл., табл.—Бібліогр.: с. 16 (12 назв).—[2003-12149] УДК 378.016:911.2]:004

3511. Бєлофастова Т.Ю. Педагогічні засади діяльності музею як со­ціаль­но-культурного центру:(13.00.06) / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — [2003-13780]

УДК 39.013.42/.43:069.1+061.1

3512. Білан О.І. Навчання дітей старшого дошкільного віку розповіді за ілюстраціями: (13.00.02) / Південноукр. держ. пед. ун-т (м. Одеса) ім. К.Д.Ушин­ського. — О., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: 16—17 (19 назв). — [2003-09619] УДК 373.2.016:811.161.2-028.31

3513. Благодаренко Л.Ю. Особистісно-орієнтоване навчання фізики в педагогічних класах:(13.00.02) / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — [2003-10057] УДК 373.54.016:53

3514. Богданов І.Т. Методика навчання загальної фізики на факульте- тах нефізичних спеціальностей у вищих навчальних педагогічних закла­дах:(13.00.02) / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — [2003-10058] УДК 378.637.016:53

3515. Бондаренко М.І. Розвиток самоосвітньої діяльності майбут- ніх вчителів трудового навчання засобами навчально-технічної літера­ту­ри: (13.00.02) / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2003. — 21 с.: табл. — Бібліогр.: с. 18 (5 назв). — [2003-13796] УДК 371.13.041+378.637.041

3516. Будак С.В. Дидактичні умови підготовки майбутніх педагогів до навчання англійської мови дітей дошкільного віку: (13.00.04) / Південноукр. держ. пед. ун-т (м. Одеса) ім. К.Д.Ушинського. — О., 2003. — 20, [1] с., включ. обкл. с.: табл., схема. — Бібліогр.: 17—18 (13 назв). — [2003-09637]

УДК 378.6.016:811.111

3517. Ваколюк Т.В. Педагогічні умови інтенсивного навчання іноземної мови курсантів-прикордонників (на матеріалі англійської мови): (13.00.04) / Нац. акад. прикордон. військ України ім. Богдана Хмельницького. — Хмель­ницький, 2003. — 18 с., включ. обкл. с.: табл. — Бібліогр.: 15—16 (7 назв). — [2003-09642] УДК 37.016:811.111]:355.23

3518. Ванжа Н.В. Самостійна робота студентів економічних спеціаль­ностей у процесі вивчення математичних дисциплін у вищих навчальних закла­дах:(13.00.02) / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2003-08344] УДК 378.147:51

3519. Васютіна Т.М. Пропедевтика природничих знань учнів 5-го класу загальноосвітньої школи:(13.00.02) / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — [2003-13825]

УДК 373.5.016.026:57

3520. Вдовіна Т.О. Методика навчання майбутніх учителів іноземної мови читання англійських художниіх текстів:(13.00.02) / Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2003. — 20, [1] с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв) та в підрядк. прим. — [2003-10064] УДК 371.134+378.016]:811.111

3521. Віннікова Л.В. Система підготовки соціальних працівників у вищих навчальних закладах США:(13.00.05) / Луган. нац. пед. ун-т ім.Тараса Шев­ченка. — Луганськ, 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — [2003-11884]

УДК 378.147:364-43-021.321

3522. Влодарска-Зола Л. Професійна підготовка майбутніх менеджерів у вищих технічних навчальних закладах:(13.00.04) / Ін-т педагогіки і психології проф. освіти Акад. пед. наук України. — К., 2003. — 24 с. — Бібліогр.: с. 19—21 (18 назв). — [2003-10077] УДК 378.662:65.012.32

3523. Волчаста М.М. Наступність у вивченні геометричного матеріалу в початковій та основній школі:(13.00.02) / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — [2003-11891]

УДК 373.3.016:514

3524. Гевко О.І. Національно-патріотичне виховання студентів вищих педагогічних закладів засобами декоративно-ужиткового мистецтва:(13.00.07) / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — [2003-13818] УДК 378.637.035.6:745/749

3525. Генералова Н.М. Педагогічні умови керівництва самостійною під­готовкою курсантів військових вищих навчальних закладів:(13.00.04) / Нац. акад. держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. — Хмель­ницький, 2003. — 18 с., включ. обкл. с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — [2003-13822] УДК 378.635.5.5.026

3526. Геник Л.Я. Релігійно-моральне виховання в українських навчальних закладах Східної Галичини кінця ХІХ — початку ХХ століття:(13.00.07) / Ін-т пробл. виховання АПН України. — К., 2003. — 22 с. — Бібліогр.: с. 17—19 (21 назва) та в підрядк. прим. — [2003-08360] УДК 27-47(477.83/.86)"18/19"

3527. Глузман Н.А. Формування узагальнених прийомів розумової діяль­ності в майбутніх вчителів початкових класів у процесі вивчення дисциплін математичного циклу:(13.00.02) / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2003. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — [2003-10133]

УДК 371.13.026+378.637.026]:51

3528. Голованчук Л.П. Навчання учнів основної загальноосвітньої школи культурно-країнознавчої компетенції на уроках англійської мови:(13.00.02) / Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2003-10140] УДК 373.5.016:[811.111+908(=111)

3529. Голубець В.В. Використання тестових завдань для навчання сту­ден­тів мовних спеціальностей граматично правильного японського мовлен­ня: ­(13.00.02) / Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2003. — 20, [1] с., включ. обкл. с.: табл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — [2003-11957] УДК 811.521:371.32

3530. Гончар Т.І. Формування комунікативної культури молодших школя­рів в умовах дозвілля:(13.00.06) / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 2003.—21 с.: іл. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв). — [2003-13832] УДК 373.3.03:379.8

3531. Давидович В.О. Професійна адаптація випускників профтехучилищ на виробництві: (13.00.04) / Терноп. держ. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Т., 2003.—20 с.: табл.—Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — [2003-05402] УДК 377.5

3532. Дем’яненко В.М. Методика навчання майбутніх вчителів інформа­тики апаратних і системних програмних засобів:(13.00.02) / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2003-11976] УДК 378.147.016:004

3533. Денисенко С.О. Інтеграція краєзнавчих фондів бібліотек рігіону в умо­вах інформатизації:(07.00.08) / Харк. держ. акад. культури. — Х., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — [2003-10247] УДК 025.7.9:908

3534. Деркач О.О. Активізація пізнавальної діяльності школярів на почат­ковому етапі навчання гри на струнно-смичкових інструментах:(13.00.02) / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 2003. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — [2003-13889] УДК 373.3.025:787.071.2

3535. Джуринський П.Б. Фізична реабілітація дітей зі сколіотичними ва­дами хребта в системі навчально-оздоровчої роботи школи-інтернату:(13.00.03) / Південноукр. держ. пед. ун-т (м. Одеса) ім. К.Д.Ушинського. — О., 2003. — 22 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — [2003-10253]

УДК 616.711-007.5-053.2:615.825

3536. Діденко О.В. Педагогічні умови професійного самовдосконалення майбутніх офіцерів:(13.00.04) / Нац. акад. держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 2003. — 18 с., включ. обкл. с.: табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — [2003-13894] УДК 378.6.037:355.237

3537. Добровська Л.М. Комп’ютерні експертні системи в професійному навчанні майбутніх лікарів (на пропедевтичному етапі):(13.00.04) / Ін-т педа­гогіки і психології проф. освіти АПН України. — К., 2003. — 16, [1] с., включ. обкл. с.—Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв).—[2003-13895] УДК 378.661.026:004.891

3538. Дорошенко К.Г. Виховання гуманістичного ідеалу старших підліт­ків у позакласній діяльності:(13.00.07) / Ін-т пробл. виховання Акад. пед. наук України. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — [2003-08433] УДК 374.1.017.92-053.67

3539. Ерніязова В.В. Виховання молодших школярів з нейротичними ус­кладненнями:(13.00.03) / Ін-т спец. педагогіки АПН України. — К., 2003. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — [2003-10277] УДК 376.3-053.5

3540. Ємельянова Н.Л. Підготовка майбутніх вихователів до роботи над засвоєнням старшими дошкільниками народознавчої лексики:(13.00.04) / Пів­ден­ноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д.Ушинського. — О., 2003. — 20 с.: схема. — Бібліогр.: с. 16 (10 назв). — [2003-05775] УДК 373.13+373.2]:811.161.2’373:39

3541. Єрмакова С.С. Формування професійно-педагогічних цінностей у майбутніх учителів початкових класів:(13.00.04) / Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д.Ушинського. — О., 2003. — 20, [1] с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — [2003-05778] УДК 373.13+373.3

3542. Желіба О.В. Методичні засади використання умовно-графічної на­оч­ності у процесі навчання всесвітньої історії в 10—11 класах:(13.00.02) / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2003-10279] УДК 37.016:94(100)

3543. Завалевський Ю.І. Формування громадянської спрямованості старшо­клас­ників у виховному процесі загальноосвітніх навчальних закла­дів: (13.00.07) / Ін-т пробл. виховання Акад. пед. наук України. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — [2003-12172]

УДК 330.45:519.87:658.012.32

3544. Зданевич Л.В. Адаптація студентів педагогічних училищ до нових умов життєдіяльності:(13.00.04) / Ін-т педагогіки і психології проф. освіти Акад. пед. наук України. — К., 2003. — 22 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — [2003-12180] УДК 678.74-19

3545. Зелений В.І. Розвиток педагогічної культури молодих офіцерів внут­рішніх військ МВС України:(13.00.04) / Нац. акад. Прикордон. військ України ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 2003. — 18 с., включ. обкл. с.: табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (5 назв). — [2003-05863] УДК 37.03:355.233

3546. Іванова В.Л. Педагогічні умови організації діяльності дитячих цент­рів естетичного виховання:(13.06.06) / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 2003.—20 с.: табл.—Бібліогр: с. 17 (6 назв).—[2003-10303] УДК 371.083.036

3547. Іваха Т.С. Підготовка студентів до організації позакласної роботи з хімії:(13.04.04) / Ін-т вищ. освіти АПН України. — К., 2003. — 21 с.: іл. — Бібліогр: с. 16—18 (14 назв). — [2003-10304] УДК 378.147.221:54

3548. Кайдалова Л.Г. Педагогічні технології формування професійних умінь і навичок студентів вищого фармацевтичного закладу:(13.00.04) / Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — [2003-06001] УДК 378.147.1:615.15

3549. Коваленко Л.М. Просвітницько-педагогічна діяльність вчених педа­гогічного відділу Харківського університету кінця ХІХ — початку ХХ століття ім. Г.С.Сковороди:(13.00.01) / Харк. держ. пед. ун-т. — Х., 2003. — 18 с. — Біб­ліогр.: с. 15—16 (6 назв). — [2003-14132] УДК 378.6.01(477.54)(091)

3550. Ковальська Н.М. Формування готовності старшокласників до вибо­ру професії у сфері менеджменту:(13.00.01) / Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2003-10692]

УДК 373.5.048.4:658.012.32

3551. Кожевникова І.І. Формування культури навчальної діяльності мо­лод­ших школярів:(13.00.09) / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2003. —19 с.: табл.—Бібліогр.: с. 15—17 (10 назв). — [2003-14138] УДК 373.3.013.43

3552. Колонькова О.О. Виховання у старшокласників ціннісного ставлен­ня до природи :(13.00.07) / Ін-т пробл. виховання АПН України. — К., 2003. — 21 с., включ. обкл. с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — [2003-10352]

УДК 373.5.033

3553. Кондратюк С.М. Інтегративний підхід до виховання у молодших школярів здорового способу життя:(13.00.07) / Ін-т пробл. виховання АПН Ук­раїни. — К., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — [2003-06064]

УДК 373.3.037:613

3554. Коренева І.М. Розвиток спостережливості молодших школярів у про­цесі вивчення природничого матеріалу:(13.00.09) / Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2003-08564]

УДК 373.3.016:57.081.1

3555. Косаревська О.В. Формування професійної правової свідомості кур­сантів на початковому етапі навчання у вищих навчальних закладах МВС України:(13.00.04) / Південноукр. держ. пед. ун-т (м.Одеса) ім. К.Д.Ушинського. — О., 2003. — 21 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2003-06074]

УДК 378.14.03:34

3556. Кравченко А.І. Корекція заїкання у дітей молодшого та середнього шкільного віку засобами комплексної фізичної реабілітації:(13.00.03) / Ін-т спец. педагогіки АПН України. — К., 2003. — 16, [1] с., включ. обкл. с.: іл. — Біб­ліогр.: с. 14—15 (12 назв). — [2003-10449] УДК 376.36:615.825

3557. Кравченко І.В. Педагогічні основи формування навчально-вихов­них груп у вищих військових закладах освіти:(13.00.04) / Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — [2003-08573] УДК 355.232

3558. Кривоніс С.В. Моральне виховання старшокласників у сільських школах України (80—90-ті роки ХХ століття):(13.00.01) / Прикарпат. ун-т ім. Ва­силя Стефаника. — Івано-Франківськ, 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (5 назв). — [2003-06091] УДК 37.034(477)"19"

3559. Кривошея Т.М. Взаємозв’язок розумової і естетичної діяльності в навчально-виховному процесі школи 1 ступеня:(13.00.01) / Прикарпат. ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 2003. — 22 с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — [2003-10456] УДК 37.036

3560. Кузьменко В.Ю. Виховання в учнів 8—9 класів здорового способу життя:(13.00.07) / Ін-т пробл. виховання Акад. пед. наук України. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — [2003-12218] УДК 37.042.1

3561. Кульчицький В.Й. Система виховної роботи з молоддю в діяльності організацій національного спрямування (перша половинна ХХ століт­тя): ­(13.00.01) / Прикарпат. ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 2003. — 16 с.: табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (6 назв) та в підрядк. прим. — [2003-10469]

УДК 37.035.6(477)

3562. Кучерявий А.О. Формування готовності страшокласників до фер­мер­ської праці у навчально-виховному процесі сільської школи:(13.00.07) / Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — [2003-08653] УДК 373.68

3563. Ладогубець Н.В. Фундаментальна підготовка бакалавра в технічно­му вузі: експертно-часова оцінка якості:(13.00.04) / Акад. пед. наук, Ін-т вищ. освіти. — К., 2003. — 21 с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — [2003-10556] УДК 378.662

3564. Лазарєва О.М. Організація творчих самостійних робіт старшоклас­ників у модульному навчанні:(13.00.09) / Харк. держ. мед. ун-т ім. Г.С.Сково­роди. — Х., 2003. — 21 с., включ. обкл. с.: табл. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — [2003-12225] УДК 373.1.036

3565. Литвиновський Є.Ю. Формування в офіцерів структури виховної роботи Збройних Сил України вмінь проектування виховного процесу: (13.00.04) / Ін-т педагогіки і психології проф. освіти Акад. пед. наук України. — К., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — [2003-12257]

УДК 371.2.01:355.23](477)

3566. Лісовий В.А. Формування у майбутніх учителів музики дослідниць­кої позиції у здійсненні професійної діяльності:(13.00.04) / Південноукр. держ. пед. ун-т (м.Одеса) ім. К.Д.Ушинського. — О., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — [2003-06294] УДК 371.13+38.637.036]:78

3567. Лукаш І.М. Формування інтелектуальних умінь старшокласників у процесі навчання інформатики:(13.00.02) / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — [2003-06300]

УДК 373.5.03:004

3568. Лутченко Л.І. Організація самостійної навчально-пізнавальної діяльності учнів 7—9 класів при вивченні математики:(13.00.02) / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2003. — 20 с.: іл., схема. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2003-10582] УДК 37.041:51

3569. Мамчич О.Б. Формування лінгвістичної компетентності майбутніх учителів початкової школи у вищих педагогічних навчальних закладах: (13.00.04) / Ін-т вищ. освіти Акад. пед. наук України. — К., 2003. — 22 с.: табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (12 назв). — [2003-10652] УДК 378.63.016:81

3570. Мацкевіч Ю.Р. Підготовка соціальних педагогів до роботи з людь­ми похилого віку:(13.00.05) / Луган. держ. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Луганськ, 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — [2003-06361]

УДК 371.132.013.42:314.186-053.9

3571. Межирицький О.Я. Підготовка студентів до соціально-педагогічної діяльності в умовах сільської місцевості:(13.00.05) / Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Луганськ, 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — [2003-12287] УДК 37.013.42.018.51

3572. Мелько Л.Ф. Культурологічні засади географічної освіти старшо­класників: (13.00.02) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — [2003-12423] УДК 37.5.016:911

3573. Мисан В.О. Розвиток історичної пропедевтики в українській шко­лі: (13.00.02) / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (24 назви). — [2003-08696] УДК 373.016:94(477)

3574. Молчан О.І. Соціально-культурна реабілітація інвалідів юнацького віку в умовах дозвілля:(13.00.06) / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2003-07061]

УДК 379.82:364-786-056.26

3575. Мут’єв А.В. Розвиток рухової сфери глухих школярів засобами спор­тивних єдиноборств: (13.00.03) / Південноукр. держ. пед. ун-т (м.Одеса) ім. К.Д.Ушинського.—О., 2003.—20 с.—Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — [2003-10683]

УДК 376.33:796.856

3576. Нагрибельна І.А. Функціонально-стилістичний підхід до вивчення сполучників і часток у загальноосвітній середній школі: (13.00.02) / Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 2003. — 23 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — [2003-12440] УДК 37.016:811.161.2’367.634/.635

3577. Негруца Н.А. Формування екологічного світогляду студентів вищих навчальних закладів І—ІІ рівнів акредитації аграрного профілю у процесі вив­чення економічних дисциплін:(13.00.04) / Ін-т педагогіки і психології проф. освіти Акад. пед. наук України. — К., 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — [2003-07077] УДК 377.5.033:631

3578. Неліна О.Є. Систематизація та узагальнення знань і вмінь учнів з ал­гебри як засіб активізації їх пізнавальної діяльності:(13.00.02) / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2003-07079] УДК 373.5.016:512

3579. Нестеренко В.В. Підготовка майбутніх педагогів до виховання у дошкільників навичок здорового способу життя:(13.00.04) / Південноукр. держ. пед. ун-т (м.Одеса) ім. К.Д.Ушинського. — О., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2003-07084] УДК 373.2+378.637]:613

3580. Нєдялкова К.В. Педагогічні умови інтелектуального розвитку майбутніх учителів математики у процесі фахової підготовки:(13.00.04) / Південноукр. держ. пед. ун-т (м. Одеса) ім. К.Д.Ушинського. — О., 2003. — 20, [1] с., включ. обкл. с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв) та в підрядк. прим. — [2003-07088] УДК 371.134.03+378.637.03]:51

3581. Овчинникова М.В. Підготовка майбутніх учителів початкових кла­сів до варіативної організації навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроках математики:(13.00.04) / Луган. держ. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Лу­ганськ, 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — [2003-11377]

УДК 371.13+373.31:510.2

3582. Окуневич Т.Г. Культура мовлення майбутнього вчителя-словесника в умовах українсько-російської двомовності: (13.00.02) / Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — [2003-12447]

УДК 378.147:811.161.2’376.11

3583. Омельчук С.А. Формування мовленнєво-комунікативних умінь учнів основної школи на завершальному етапі вивчення синтаксису: (13.00.02) / Ін-т педагогіки Акад. пед. наук України. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — [2003-12449] УДК 37.5.06:811.161.2’367

3584. Онищенко Н.П. Корекція девіантної поведінки молодших школярів у процесі діяльності дитячих громадських організацій:(13.00.07) / Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2003-08797] УДК 373.3.034

3585. Павлик О.А. Розвиток писемного мовлення учнів 4(3) класів на уроках української мови у школах з російською мовою навчання:(13.00.02) / Хер­сон. держ. ун-т. — Херсон, 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв) та в підрядк. прим. — [2003-12777] УДК 373.3.016:811.161.2-028.21

3586. Парубок О.М. Дидактичні умови застосування ділових ігор у про­фесійній підготовці фахівців пожежної безпеки:(13.00.04) / Нац. акад. прикор­дон. військ України ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 2003. — 18 с., включ. обкл. с.: . — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — [2003-10824]

УДК 371.382:614.84

3587. Пасмор Н.П. Бібліотечно-інформаційне забезпечення самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів юридичного профілю:(07.00.08) / Харк. держ. акад. культури. — Х., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2003-08929] УДК 027.7.08:378.026

3588. Петриченко Н.Г. Методика використання епістолярних матеріалів у процесі вивчення української літератури:(13.00.02) / Ін-т педагогіки АПН Украї­ни. — К., 2003. — 21 с.: табл., схем. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв) та в підрядк. прим. — [2003-08931] УДК 373.5.016:821.161.2-6

3589. Подрєзов В.А. Формування духовної культури майбутнього вчителя засобами музичного мистецтва:(13.00.04) / Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шев­ченка. — Луганськ, 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — [2003-12794] УДК 37.037+371.13]:78

3590. Полозенко О.В. Організаційно-методичні умови удосконалення пе­да­го­гічної діяльності викладача вищого аграрного навчального закла­ду: ­(13.00.04) / Терноп. держ. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Т., 2003. — 19 с.: табл.—Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв).—[2003-11406] УДК 378.126:378.663

3591. Попик О.І. Розвиток художньої освіти на Поділлі в кінці ХІХ — на початку ХХ століття:(13.00.04) / Ін-т педагогіки і психології проф. освіти Акад. пед. наук України. — К., 2003. — 22 с. — Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). — [2003-10847] УДК 37:7.071.5(477)"18/19"

3592. Постернак Н.О. Стимулювання пізнавального інтересу учнів 6—8 класів до біології: (13.00.02) / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2003-07614] УДК 373.5.016:57

3593. Прошкін В.В. Формування творчої уяви майбутніх учителів у про­цесі розв’язання нестандартних математичних задач:(13.00.04) / Луган. держ. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Луганськ, 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — [2003-09244] УДК 371.13.026

3594. Ревуцька О.В. Словотворча робота як засіб збагачення лексичного за­пасу молодших школярів із тяжкими вадами мовлення (ТВМ):(13.00.03) / Ін-т спец. педагогіки АПН України. — К., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — [2003-07635] УДК 376.36

3595. Рейда К.В. Виховання готовності учнів допоміжної школи до праці в системі професійно-трудового навчання:(13.00.03) / Ін-т спец. педагогіки АПН України. — К., 2003. — 21 с.: табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (6 назв). — [2003-11420] УДК 376.4.035.3

3596. Романова Г.М. Індивідуально-типологічні та дидактичні чинники результативності самостійної роботи студентів економічних університе­тів: (13.00.04) / Ін-т педагогіки і психології проф. освіти Акад. пед. наук України. — К., 2003. — 21 с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — [2003-11424] УДК 378.6.026:33

3597. Руденко М.В. Педагогічна оцінка ефективності управлінської діяль­ності офіцерів органів виховної роботи:(13.00.04) / Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти Акад. пед. наук України. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (14 назв). — [2003-11427] УДК 355.237+355.55

3598. Середюк О.С. Соціальне виховання учнів засобами музики в школах нового типу (на прикладі школи мистецтв):(13.00.05) / Луган. держ. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Луганськ, 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2003-11524] УДК 373.5.035:078

3599. Слижук О.А. Методика організації читацької діяльності старшо­клас­ників у процесі вивчення епічних творів:(13.00.02) / Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — [2003-09266] УДК 373.5.016:821.161.2-31

3600. Стасів Л.В. Лінгводидактична підготовка майбутнього учителя-словесника до роботи над формуванням ділового мовлення учнів основної школи:(13.00.02) / Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — [2003-13240] УДК 371.13+373.5]:811.161.2’276.6

3601. Стасюк В.Д. Педагогічні умови професійної підготовки майбутніх економістів у комплексі "школа — вищий заклад освіти":(13.00.04) / Пів­денноукр. держ. пед. ун-т (м. Одеса) ім. К.Д.Ушинського. — О., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — [2003-09272] УДК 373.6+378.6]:33

3602. Стечкевич О.О. Методичні засади інтегрованого уроку вироб­ничого навчання у підготовці операторів комп’ютерного набору:(13.00.04) / Ін-т педагогіки і психології проф. освіти Акад. пед. наук України. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл.—Бібліогр.: с. 16—17 (21 назва).—[2003-07872] УДК 377.35:004

3603. Сущева І.В. Формування здорового способу життя гімназистів 1—3 класів у навчально-виховному процесі:(13.00.07) / Ін-т пробл. виховання Акад. пед. наук України. — К., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — [2003-11560] УДК 371.72/.78:373.3

3604. Таньшина А.В. Використання спадщини харківських наукових фізичних шкіл у професійній підготовці майбутніх фізиків:(13.00.04) / Ін-т вищ. освіти Акад. пед. наук України. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (11 назв). — [2003-09309] УДК 37.048.4:53

3605. Таран О.М. Проблеми дидактики в педагогічній спадщині С.Русо­вої:(13.00.01) / Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2003-09311] УДК 37.026(477)

3606. Таушан Д.В. Інформаційно-телекомунікаційні технології як засіб індивідуалізації навчання курсантів вищих військових навчальних закладів: (13.00.04) / Нац. акад. держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельни­цького. — Хмельницький, 2003. — 18 с., включ. обл. с.: іл. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв) . — [2003-13250] УДК 371.678:004]:355.231

3607. Терес В.І. Наступність в економічній освіті учнів загальноосвітньої школи і студентів вищого педагогічного навчального закладу:(13.00.09) / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — [2003-09313] УДК 378.147:33

3608. Терехова О.В. Реалізація виховного потенціалу громадської думки в діяльності установ культури клубного типу:(13.00.06) / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 2003. — 19 с., включ. обкл. с. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — [2003-11569] УДК 37.01:061.237

3609. Терещук С.І. Методична система вивчення будови і властивос- тей речовини в курсі фізики основної школи: (13.00.02) / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Дра­гоманова. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — [2003-13323] УДК 373.5.016:53

3610. Тимченко Н.С. Формування професійно-етичних якостей майбутніх службовців-митників: (13.00.04) / Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти АПН Ук­раї­ни. — К., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — [2003-09317]

УДК 378.147:351.713

3611. Ткачук О.В. Формування професійної здатності майбутніх учителів образотворчого мистецтва до художнього навчання школярів:(13.00.04) / Пів­ден­ноукр. держ. пед. ун-т (м. Одеса) ім. К.Д.Ушинського. — О., 2003. — 20 с.: табл., схема. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2003-09321] УДК 378.147:74

3612. Турчин А.І. Підготовка вчителів для закладів професійної освіти у Німеччині:(13.00.04) / Терноп. держ. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Т., 2003.—20 с.—Бібліогр.: с. 17 (7 назв).—[2003-07970] УДК 371.13/.14:377.3](430)

3613. Фролова Н.О. Особистісно зорієнтований підхід у фізичному вихо­ванні молодших школярів:(13.00.07) / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — [2003-09338] УДК 373.042.1

3614. Фруктова Я.С. Диференціація навчання в профільних класах біо­логічного спрямування на матеріалах курсу "Загальна біологія":(13.00.02) / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2003. — 21 с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (11 назв). — [2003-09340] УДК 37.016:57

3615. Цуруль О.А. Формування в учнів 6—7 класів біологічних понять про надорганізмові рівні організації:(13.00.02) / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драго­манова. — К., 2003. — 20, [1] с., включ. обкл. с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — [2003-13359] УДК 373.5.016:57

3616. Чен Щзещзінь. Бібліотечно-інформаційні мережі Китаю: сучасний стан та перспективи розвитку:(07.00.08) / Харк. держ. акад. культури. — Х., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2003-09450] УДК 02(510)

3617. Шайдур І.А. Організація самостійної роботи студентів педагогічних університетів на основі індивідуально орієнтованого підходу:(13.00.04) / Ін-т педагогіки і психології проф. освіти Акад. пед. наук України.—К., 2003.— 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — [2003-13706]

УДК 378.637.026:371.311+371.13.026

3618. Шарапова О.В. Педагогічні умови комплексної корекції девіантної поведінки молодших школярів:(13.00.07) / Ін-т пробл. виховання АПН України. — К., 2003. — 21 с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). — [2003-13710] УДК 373.315.034

3619. Шиліна Н.Є. Формування мовленнєвої готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі:(13.00.02) / Південноукр. держ. пед. ун-т (м. Одеса) ім. К.Д.Ушинського. — О., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2003-09467] УДК 811.161.2’233-053.4

3620. Штефанич Г.Г. Формування професійно-моральної стійкості у май­бутніх офіцерів МВС України:(13.00.04) / Нац. акад. держ. прикордон. служ­би України ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 2003. — 18 с., включ. обкл. с.: табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (6 назв). — [2003-11641]

УДК 37.01:355.23(477)

3621. Яценко Т.О. Родинне виховання учнів 5—8 класів у процесі вив­чення української літератури:(13.00.02) / Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — [2003-11830]

УДК 373.5.018.1.016:821.161.2.09

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   21


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка