В. Д. Одрина Свідоцтво про державну реєстрацію кв 3730 від 17. 03. 99Сторінка12/21
Дата конвертації05.05.2016
Розмір2.98 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   21

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ

На ступінь доктора наук

3301. Вишневський В.І. Антропогенний вплив на річки України: (11.00.11) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2003. — 35 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—32 (55 назв). — [2003-10075] УДК 556.53:504.61](477)

3302. Лобода Н.С. Річний стік річок України в умовах антропогенного впливу: (11.00.07) / Одес. держ. екол. ун-т. — О., 2003. — 35 с. — Бібліогр.: с. 27—32 (52 назви). — [2003-06295] УДК 556.16(282.2)(477)"45":504.61

3303. Любіцева О.О. Геопросторова організація туристичного процесу: (11.00.02) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 29 с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 24—26 (21 назва). — [2003-12269]

УДК 911.3:338.48](477+100)

На ступінь кандидата наук

3304. Афоніна О.О. Удосконалення територіальної організації розселення в Чернігівській області (суспільно-географічне дослідження): (11.00.02) / НАН України, Ін-т географії. — К., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — [2003-13765] УДК 911.373/.375(477.51)

3305. Байназаров А.М. Атласне еколого-природоохоронне картографу­вання адміністративних областей (на прикладі Харківської області): (11.00.12) / НАН України, Ін-т географії. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — [2003-10051] УДК 528.94:502.17](477.54)

3306. Білокриницький С.М. Картографо-геодезичне забезпечення зе­мель­но-кадастрових робіт в регіоні (проблеми, методика, застосування): (11.00.12) / НАН України, Ін-т географії. — К., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — [2003-13783] УДК 528.4(477.85)

3307. Ван Ціншен. Дослідження територіальної організації рекреаційного господарства (на прикладі туристичної зони міста Чженчжоу, КНР): (11.00.02) / Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2003. — 17 с., включ. обкл. с.: іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (16 назв). — [2003-09643] УДК 911.3:338.48](511.23)

3308. Волошина О.В. Відновлення та розширення інформації про висотні термобаричні поля для території України: (11.00.09) / Одес. держ. екол. ун-т. — О., 2003. — 16, [1] с., включ. обкл. с.: іл. — Бібліогр.: с. 14 (8 назв). — [2003-10080] УДК 551.509.3:551.51](477)

3309. Гамалій І.П. Раціональне природокористування на локальному рівні в агроландшафтах із радіоактивним забрудненням (на прикладі Білоцер­ківського району Київської області): (11.00.11) / Київ. нац. ун-т ім. Тара- са Шевченка.—К., 2003.—20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 19 (11 назв). — [2003-10123]

УДК 911.2:504.6:502.175](477.41)

3310. Довгаль Л.І. Геоекологічні основи зниження впливу зворотних вод шахт при їх скиданні в річкові басейни (на прикладі р. Самари): (11.00.11) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2003-10263] УДК 502.17:622.53

3311. Єргіна О.І. Географічний аналіз інтенсивності ґрунтоутворення в агроландшафтах Криму для потреб їх протиерозійного облаштування: (11.00.05) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — [2003-05776] УДК 911.2:[631.459+631.6.02

3312. Кирнасівська Н.В. Регіональна оцінка і районування агрокліматич­них ресурсів на території України з урахуванням продуктивності соняшнику: (11.00.09) / Одес. держ. екол. ун-т. — О., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — [2003-06027] УДК 551.58:633.854.78](477)

3313. Кір’янова К.В. Методика регіонального конструктивно-географіч­ного аналізу водогосподарського комплексу: (11.00.11) / Київ. нац. ун-т ім. Та­ра­са Шевченка. — К., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2003-08541] УДК 911.3:628.1](477.81/.82)

3314. Кузьміна О.М. Географічне дослідження впливу зовнішньоеконо­мічних зв'язків на трансформацію господарства Автономної Республіки Крим: (11.00.02) / Таврійс. нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. — Сімф., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2003-06107] УДК 911.3:339.9.012.24](477.75)

3315. Кульбіда М.І. Агрометеорологічні умови і продуктивність озимої пшениці при зміні клімату в Україні: (11.00.09) / Одес. держ. екол. ун-т. — О., 2003. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (5 назв). — [2003-10468]

УДК 633.11"324":551.582

3316. Лаврут Т.В. Наземне забезпечення радіогеографічного моніторингу земної поверхні: (11.00.11) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 20 с.: іл., табл.—Бібліогр.: с. 18 (7 назв) .— 2003-10553] УДК 911.9+550.837.7

3317. Лепкий М.І. Еколого-географічні проблеми середніх і великих урбосистем Волинської області: (11.00.11) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2003. — 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв). — [2003-06287]

УДК 911.375:504.61](477.82)

3318. Лужанська Т.Ю. Виробничо-територіальні типи сільськогосподар­ських підприємств Закарпатської області: суспільно-географічне дослідження: (11.00.02) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2003. — 16 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (18 назв). — [2003-06299] УДК 911.3:631.1](477.87)

3319. Матвієнко Н.М. Методологія індикативного планування регіо­нального розвитку сільського адміністративного району: (11.00.02) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 23 с.: іл. — Бібліогр.: с. 19—20 (10 назв). — [2003-10659] УДК 911.3:332.14(1-22)

3320. Мисковець І.Я. Антропогенні зміни в басейнах малих річок (на при­кладі Волинської області): (11.00.11) / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — [2003-08697]

УДК 911.2:551.4:502.17](477.82)

3321. Пасько В.Ф. Територіальна організація земельно-ресурсного потен­ціалу Чернігівської області: (11.00.02) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 23 с.: іл. — Бібліогр.: с. 19—20 (10 назв). — [2003-10826]

УДК 911.3:332.3(477.51)

3322. Питуляк М.В. Природний агроресурсний потенціал Тернопільської області: структура і особливості використання: (11.00.11) / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (17 назв). — [2003-08933] УДК 911.3:332.3:63](477.84)

3323. Підвальна Г.С. Географо-генетичні особливості гумусового стану опідзолених ґрунтів Пасмового Побужжя: (11.00.05) / Львів. нац. ун-т ім. Іва- на Франка. — Л., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — [2003-07234]

УДК 911.2:631.4](477.8)

3324. Романчук М.Є. Обґрунтування науково-методичної бази для норму­вання характеристик максимального стоку весняного водопілля та її реалізація для річок Причорноморської низовини: (11.00.07) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — [2003-08957]

УДК 556.166(282.243.7)"321"

3325. Садикова Г.Е. Екологічна оцінка території мікрорайонів розселення депортованих народів (на прикладі Криму): (11.00.11) / Таврійс. нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. — Сімф., 2003. — 24 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (17 назв). — [2003-07823] УДК 911.375.64:728.37:502

3326. Спиця Р.О. Морфоструктура, новітня і сучасна геодинаміка зони взаємодії Українських Карпат і платформних рівнин: (11.00.04) / НАН України, Ін-т географії. — К., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — [2003-07865] УДК 551.242+551.4](477)

3327. Ханова О.В. Регіональні особливості інноваційної діяльності в Ук­раїні: (11.00.02) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (10 назв). — [2003-07993]

УДК 911.3:332.1:330.341.1](477)

3328. Чехній В.М. Порівняльний аналіз сезонних станів ландшафтів Київ­ського Полісся та Середнього Побужжя: (11.00.01) / НАН України, Ін-т гео­графії. — К., 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — [2003-13696]

УДК 911.2:911.52](477.4)"321/324"

3329. Яворська В.В. Геодемографічні процеси і геодемографічна ситуація в регіоні Українського Причорномор’я: (11.00.02) / Одес. нац. ун-т ім. І.І.Меч­никова. — О., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — [2003-09583] УДК 911.3:314.18](477.7)ЮРИДИЧНІ НАУКИ

На ступінь доктора наук

3330. Басай В.Д. Основи криміналістичної одорології: (12.00.09) / Нац. акад. внутр. справ України. — К., 2003. — 31 с. — Бібліогр.: с. 25—29 (60 назв). — [2003-10053] УДК 343.982.6+343.982.9

3331. Дмитрієв А.І. Вестфальський мир 1648 року і сучасне міжнородне право: (12.00.01) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2003.—36 с.—Бібліогр.: с. 30—33 (32 назви).—[2003-10260] УДК 341.24"1648"

3332. Колісник В.П. Конституційно-правові проблеми регулювання між­на­ціональних відносин в Україні в умовах становлення правової держави: (12.00.02) / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2003. — 36 с. — Бібліогр.: с. 28—32. — [2003-10351] УДК 342.724+342.725](477)

3333. Корж В.П. Теоретичні основи методики розслідування злочинів, ско­юваних організованими злочинними утвореннями у сфері економічної діяльності: (12.00.09) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 48 с. — Бібліогр.: с. 40—45. — [2003-06070] УДК 343.985:[343.9.02:343.37

3334. Кравченко Ю.Ф. Свобода як принцип демократичної правової дер­жави: (12.00.01) / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2003. — 35 с. — Бібліогр.: с. 30—32. — [2003-12210] УДК 340.1

3335. Лемак В.В. Правова реформа в Чехії і Словаччині в умовах пост­соціалістичної модернізації: теоретичні і практичні проблеми: (12.00.01) / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2003. — 39, [1] с. с. — Бібліогр.: с. 34—38. — [2003-10563] УДК 340:[437.1/.2+437.6]

3336. Меркулова В.О. Жінка як суб’єкт кримінальної відповідальності: (12.00.08) / Нац. акад. внутр. справ України. — К., 2003. — 33 с. — Бібліогр.: с. 27—30. — [2003-08694] УДК 343.914

3337. Муравйов В.І. Правові засади регулювання економічних відносин Європейського Союзу з третіми країнами: (12.00.11) / Київ. нац. ун-т ім. Тара- са Шевченка. — К., 2003. — 38 с. — Бібліогр.: с. 30—33 (32 назви). — [2003-08708] УДК 341.171

3338. Оборотов Ю.М. Традиції та новації в правовому розвитку: загально­теоретичні аспекти: (12.00.01) / Одес. нац. юрид. акад. — О., 2003. — 38 с. — Бібліогр.: с. 33—35 (34 назви). — [2003-08782] УДК 340.12

3339. Притика Д.М. Організаційно-правові засади становлення і діяль­ності господарських судів України: (12.00.10) / Нац. юрид. акад. України ім. Яро­слава Мудрого. — Х., 2003. — 36 с. — Бібліогр.: с. 32—35 (41 назва). — [2003-09242] УДК 347.9:346.91](477)

3340. Тіщенко В.В. Концептуальні основи розслідування корисливо-на­силь­ницьких злочинів: (12.00.09) / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Муд­рого.—Х., 2003.—34 с. — Бібліогр.: с. 27—31.—[2003-09320] УДК 343.98

3341. Фурса С.Я. Теоретичні основи нотаріального процесу в Україні: (12.00.03) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2003. — 40 с. — Бібліогр.: с. 34—37 (39 назв). — [2003-09439] УДК 347.961(477)

3342. Ярмиш Н.М. Теоретичні проблеми причинно-наслідкового зв’язку в кримінальному праві (філософсько-правовий аналіз): (12.00.08) / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2003. — 40 с. — Бібліогр.: с. 33—36. — [2003-13742] УДК 343.2.01На ступінь кандидата наук

3343. Агафонов С.А. Інститут Президента в системі державної влади України: (12.00.02) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (6 назв). — [2003-09596] УДК 342.511(477)

3344. Алаіс С.І. Проблема праворозуміння в основних школах права: (12.00.01) / Нац. акад. внутр. справ України. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — [2003-08299] УДК 340.1

3345. Алфьоров С.М. Діяльність органів внутрішніх справ по протидії злочинності у курортних регіонах (кримінологічне дослідження на матеріалах Запорізької області): (12.00.08) / Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — [2003-11832] УДК 343.851:351.74(477.64)

3346. Амджад Санад Тумалла Сауд. Договір купівлі-продажу у міжна­родному приватному праві: (12.00.03) / Одес. нац. юрид. акад. — О., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (3 назви). — [2003-09604] УДК 341.9

3347. Амєтка Ф.А. Кримське ханство: становлення і розвиток державності та права (перша половина ХV — друга половина ХVIIІ ст.): (12.00.01) / Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (4 назви). — [2003-09605] УДК 340.12(477.75)(091)

3348. Андреєв Д.В. Етносоціокультурні чинники формування національ­ної правосвідомості (на прикладі судової системи Запорізької Січі XVII— XVIII століть): (12.00.12) / Нац. акад. внутр. справ України МВС України. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (4 назви). — [2003-10049]

УДК 340.12(477.64)"16/17"

3349. Анісімов Г.М. Зловживання довірою як спосіб вчинення злочину: поняття і кримінально-правове значення: (12.00.08) / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — [2003-08307] УДК 343.2

3350. Анцупова Т.О. Міжнародно-правове співробітництво Причорномор­ських держав: (12.00.11) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. — К., 2003. — 24 с. — Бібліогр.: с. 19—20 (7 назв). — [2003-11838]

УДК 341.23(477.7)

3351. Атаманова Ю.Є. Права промислової власності як форма участі в господарських товариствах: (12.00.03) / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — [2003-11839]

УДК 347.77.043:334.7

3352. Бичкова С.С. Експертиза в цивільному процесі України: (12.00.03) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2003-11855] УДК 347.948(477)

3353. Білик П.П. Організаційно-правове забезпечення управління соціаль­но-економічним розвитком регіону: (12.00.07) / Одес. нац. юрид. акад. — О., 2003. — 21 с., включ. обкл. с. — Бібліогр.: с. 17 (4 назви). — [2003-08330]

УДК 353.1:65.012.32

3354. Болдирєв С.В. Організаційно-правові питання місцевого самовряду­вання в Україні: (12.00.02) / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудро- го. — Х., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2003-08338]

УДК 342.25(477)

3355. Братель О.Г. Цивільно-правові наслідки надзвичайних ситуацій: (12.00.03) / Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: 17 (8 назв). — [2003-09633] УДК 347.424:341.231.14

3356. Булгакова І.В. Правове регулювання перевезення вантажів заліз­ничним транспортом в Україні: (12.00.04) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: 17 (3 назви). — [2003-09638]

УДК 346.3:656.2.025.4](477)

3357. Варцаба В.М. Розслідування злочинів організованих злочинних груп (тактико-психологічні основи): (12.00.09) / Нац. юрид. акад. України ім. Яро­слава Мудрого. — Х., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — [2003-13873] УДК 343.98:343.974

3358. Венедіктова І.В. Договір довірчого управління майном як форма реалізації правового інституту довірчого управління майном в Україні: (12.00.03) / Нац. юрид. акад. України ім.Ярослава Мудрого. — Х., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — [2003-12154] УДК 347.133.8(477)

3359. Ворушило В.П. Управлінські рішення щодо зміцнення законності в діяльності органів внутрішніх справ (організаційно-правові питання): (12.00.07) / Нац. акад. держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2003. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—17 (10 назв). — [2003-14062] УДК 342.9:351.74

3360. Гелевей О.І. Неустойка як вид забезпечення виконання зобов’я­зання: (12.00.03) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2003-13819] УДК 347.426

3361. Гетманцев Д.О. Банківська таємниця: особливості її нормативно-пра­вового регулювання в Україні та в законодавстві зарубіжних країн: (12.00.07) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (3 назви). — [2003-13824] УДК 342.951+347.73]:336.719.2

3362. Глинська Н.В. Обґрунтування рішень у кримінальному процесі: (12.00.09) / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — [2003-13827] УДК 343.1

3363. Головко О.І. Функції та компетенція органів Європейського Союзу у сфері соціальної політики: (12.00.11) / НАН України, Ін-т держави і права ім.В.М.Ко­рецького. — К., 2003. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (9 назв). — [2003-12157] УДК 341.17(4):316.334.3

3364. Гориславський К.О. Право людини та громадянина на самозахист життя і здоров’я від протиправних посягань: (12.00.02) / Київ. нац. ун-т ім. Та­раса Шевченка. — К., 2003. — 16, [1] с. с. — Бібліогр.: с. 14—15 (6 назв). — [2003-08369] УДК 342.72/.73

3365. Готін О.М. Кримінальна відповідальність за випуск або реалізацію недоброякісної продукції в умовах ринкової економіки (проблеми теорії та практики): (12.00.08) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 21 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — [2003-11964] УДК 343.53

3366. Губар С.В. Становлення і розвиток органів дізнання і досудового слідства в Україні (1917—60-ті роки ХХ століття): (12.00.01) / Нац. акад. внутр. справ України. — К., 2003. — 17 с., включ. обкл. с. — Бібліогр.: с. 15 (3 назви). — [2003-08409] УДК 343.1+351.74](477)(091)

3367. Гура Р.М. Виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю: (12.00.08) / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2003-10157] УДК 343.847

3368. Гутьєва В.В. Емфітевзис у римському праві та його рецепція у праві України: (12.00.01) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15 (5 назв). — [2003-11975] УДК 347.255(37+447)

3369. Демидова Л.М. Кримінальна відповідальність за створення злочин­ної організації: (12.00.08) / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — [2003-05410] УДК 343.341

3370. Джафарова О.В. Правові основи партнерства міліції і населення: (12.00.07) / Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — [2003-10252] УДК 351.75/.76

3371. Дмитрик О.О. Зміст та класифікація фінансових правовідносин: (12.00.07) / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2003-05424] УДК 347.73(477)

3372. Долгополова М.М. Управління загальнодержавною системою забез­печення безпеки дорожнього руху: (12.00.07) / Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв) та в підрядк. прим. — [2003-13897]

УДК 342.951:351.811.12

3373. Донченко Ю.В. Застава як запобіжний захід в кримінальному про­це­сі України: (12.00.09) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — [2003-05435] УДК 343.285(477)

3374. Доценко О.С. Організація управління міліцією громадської безпеки в сучасних умовах: (12.00.07) / Нац. акад. держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17 (4 назви). — [2003-13901]

УДК 342.951:351.75

3375. Дрішлюк А.І. Агентський договір: цивільно-правовий аспект: (12.00.03) / Одес. нац. юрид. акад. — О., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (3 назви) та в підрядк. прим. — [2003-08434] УДК 347.44

3376. Дутка Г.І. Закон у системі нормативно-правових актів України: (12.00.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 18 с. — Бібліогр.: с. 16 (4 назви). — [2003-08437] УДК 340.13(477)

3377. Дутов М.М. Правове забезпечення розвитку електронної комерції: (12.00.04) / НАН України, Ін-т екон.-прав. досліджень. — Донецьк, 2003. — 17 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14 (8 назв). — [2003-05859] УДК 346.3:[004.738.5:339

3378. Дякович М.М. Цивільно-правові аспекти забезпечення майнових інтересів заставодержателя: (12.00.03) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15 (10 назв). — [2003-10275] УДК 347.276

3379. Житний О.О. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’я­з­ку з дійовим каяттям: (12.00.08) / Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — [2003-05789] УДК 343.234

3380. Загурський О.Б. Судові дебати в кримінальному процесі: правові та психологічні проблеми: (12.00.09) / Нац. акад. внутр. справ України. — К., 2003. — 16, [1] с., включ. обкл. с. — Бібліогр.: с. 14 (7 назв). — [2003-10288]

УДК 343.139

3381. Заставська Л.П. Право власності на землю в Україні (розвиток та основні риси): (12.00.06) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М.Ко­рецького. — К., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2003-05804]

УДК 349.412(477)

3382. Івакін Е.О. Теоретичні та методичні питання неідентифікаційних досліджень в судовому почеркознавстві: (12.00.09) / М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ України. — К., 2003. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (6 назв). — [2003-08519] УДК 343.982.4

3383. Іваненко І.В. Бандитизм: кримінологічне та кримінально-правове дослідження: (12.00.08) / Одес. нац. юрид. акад. — О., 2003. — 19 с. — Біб­ліогр.: с. 16 (6 назв). — [2003-05867] УДК 343.341+343.9.01:343.341

3384. Каткова А.Г. Правові та організаційні аспекти управління слідчими підрозділами органів внутрішніх справ України: (12.00.07) / Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — [2003-10324]

УДК 351.746.2(477)

3385. Київець О.В. Міжнародно-правове регулювання боротьби з відми­ванням "брудних" грошей: (12.00.11) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2003. — 17 с., включ. обкл. с. — Бібліогр.: с. 15 (4 назви). — [2003-08538] УДК 341.4:[343.9.024:336.7

3386. Килимник І.І. Особливості правового регулювання договору комер­ційної концесії (франчайзингу): (12.00.03) / Нац. юрид. акад. України ім. Ярос­лава Мудрого. — Х., 2003. — 22 с. — Бібліогр.: с. 19—20 (6 назв). — [2003-14116] УДК 347.44:339.187.44

3387. Киценко Д.М. Міжнародно-правовий статус корінних народів: (12.00.11) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 18 с. — Біб­ліогр.: с. 16 (5 назв). — [2003-14124] УДК 341.231.14(=1-81)

3388. Кінаш Ю.Я. Засоби адмініcтративного примусу у сфері забезпе­чення безпеки у вугільних шахтах: (12.00.07) / Нац. акад. держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2003. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14 (5 назв). — [2003-12192] УДК 342.951:351.823.3](477)

3389. Кірмач Л.А. Доказування як метод пізнання в процесі розслідування злочинів: (12.00.09) / Нац. юрид. акад. України. — Х., 2003. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — [2003-10333] УДК 343.14:343.98

3390. Кісілюк Е.М. Кримінальне законодавство в період українського державотворення (1917—1921 рр.): (12.00.08) / Нац. акад. внутр. справ України. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2003-06034]

УДК 343.2/.7(477)"1917/1921"

3391. Клименко Я.О. Цивільний позов як одна із форм забезпечення слід­чим відшкодування шкоди, завданої злочином: (12.00.09) / Нац. акад. внутр. справ України. — К., 2003. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14 (5 назв). — [2003-10335]

УДК 343.296:343.13

3392. Книженко О.О. Звільнення від відбування покарання з випробу­ванням за кримінальним правом України: (12.00.08) / Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — [2003-06043] УДК 343.265(477)

3393. Коваль В.С. Становлення та розвиток Євпропейського Союзу: істо­рико-правовий аспект: (12.00.01) / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — [2003-08547]

УДК 340.15:061.1ЄС

3394. Ковальська В. Організаційно-правові засади застосування кількіс­них методів в управлінні органів внутрішніх справ : (12.00.07) / Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — Екз. деф.: текст на с. 5, 16 не недрукований. — [2003-10343] УДК 351.741.073(477)

3395. Колесник К.О. Парламентська процедура в зарубіжних країнах: порівняльно-правовий аналіз: (12.00.02) / Нац. юрид. акад. України ім. Яросла- ва Мудрого. — Х., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — [2003-08556]

УДК 342.37(1-87)

3396. Колісник Т.В. Внутрішнє законодавство України як джерело міжна­родного приватного права: (12.00.03) / Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — [2003-12200] УДК 341.9+340.130(477)

3397. Комзюк В.Т. Адміністративно-правові засоби здійснення митної спра­ви: (12.00.07) / Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2003. — 21 с., включ. обкл. с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — [2003-06063] УДК 351.713(477)

3398. Костроміна О.Г. Наукові засади розслідування економічних злочинів, вчинених організованими групами: (12.00.09) / Київ. нац. ун-т ім. Та­ра­са Шевченка. — К., 2003. — 17 с., включ. обкл. с. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — [2003-10441] УДК 343.982.9.018:343.46

3399. Коцан І.Д. Міліція Харківщини у 1917—1930 рр.: (12.00.01) / Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — [2003-10444] УДК 351.74(477.54)"1917/1930"

3400. Кощинець В.В. Використання спеціальних психологічних знань су­дом при розгляді кримінальних справ про злочини проти життя, здоров’я та гід­ності особи: (19.00.06) / Нац. акад. внутр. справ України. — К., 2003. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (11 назв). — [2003-10446] УДК 343.95:343.6

3401. Кравченко О.А. Застосування спеціальних знань у доказуванні на досудовому слідстві: (12.00.09) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — [2003-10450] УДК 343.14

3402. Кузенко Л.В. Правове регулювання права громадян на інформацію в сфері державного управління: (12.00.07) / Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — [2003-08642] УДК 342.951:351.751

3403. Кулачок Л.В. Державна допомога сім’ям з дітьми як форма со­ціально-правового захисту: (12.00.05) / Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — [2003-10465] УДК 349.3:364.4-055.5/.7

3404. Кулішенко В.С. Захист від неправомірного використання ділової репутації суб'єктів господарювання у конкуренції: (12.00.04) / НАН України, Ін-т екон.-прав. досліджень. — Донецьк, 2003. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14 (11 назв). — [2003-06110] УДК 343.63:346.545

3405. Курило Т.В. Становлення і розвиток законодавства про охорону куль­турної спадщини в Україні: історико-правове дослідження: (12.00.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 18 с., включ. обкл. с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — [2003-06113] УДК 341.241.7

3406. Лапка О.Я. Соціально-правовий захист працівників міліції України (адміністративно-правовий аспект): (12.00.07) / Держ. податк. адмін. України, Нац. акад. держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — [2003-08658] УДК 351.745

3407. Левендаренко О.О. Особливості процесу доказування у справах про злочини неповнолітніх: (12.00.09) / Нац. акад. внутр. справ України. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — [2003-06283] УДК 343.14:343.137.5

3408. Левицька Л.В. Запобігання насильницьким злочинам щодо непов­нолітніх в Україні: (12.00.08) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 24 с. — Бібліогр.: с. 19—20 (7 назв). — [2003-10559] УДК 343.85-053.6

3409. Лень В.В. Кримінально-правові проблеми визначення осудності зло­чинця: (12.00.08) / Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — [2003-10709] УДК 343.22

3410. Лісогор В.Г. Криміналістичне забезпечення збереження таємниці досудового слідства: (12.00.09) / Нац. акад. внутр. справ України. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2003-12261] УДК 343.98:343.131/.132

3411. Літвіна О.Ю. Правове положення благодійних організацій в Ук­раїні: (12.00.03) / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2003. — 21 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (5 назв). — [2003-10571]

УДК 347.191.2/.5:330.526.39](477)

3412. Лунь З.І. Правова охорона Конституції України: (12.00.02) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2003. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (8 назв). — [2003-06304] УДК 342.4.02(477)

3413. Луспеник Д.Д. Судочинство у справах про захист честі, гідності та ділової репутації: (12.00.03) / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв) та в підрядк. прим. — [2003-06305] УДК 347.92

3414. Лученко Д.В. Контрольне провадження: (12.00.07) / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2003-06307] УДК 342.9:35.078.3

3415. Магновський І.Й. Гарантії прав і свобод людини та громадянина в праві України (теоретико-правовий аспект): (12.00.01) / Нац. акад. внутр. справ України. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — [2003-10587]

УДК 342.72/.73(477)

3416. Манжула А.А. Державне управління на місцевому рівні: адміністра­тивно-правовий аспект: (12.00.07) / Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — [2003-08681] УДК 342.922+352.075

3417. Марітчак Т.М. Помилки у кваліфікації злочинів: (12.00.08) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2003. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (8 назв). — [2003-06352] УДК 343.214(477)

3418. Марчак В.Я. Використання спеціальних психологічних знань у до­су­довому слідстві: (12.00.09) / Нац. акад. внутр. справ України. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (4 назви). — [2003-08684] УДК 343.14

3419. Марчинський В.Г. Правовий статус довірчого товариства як суб'єк­та цивільно-правових відносин: (12.00.03) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 23 с. — Бібліогр.: с. 21 (3 назви) . — [2003-06356]

УДК 347.133.8(477)

3420. Михайленко О.О. Речово-правові обмеження права приватної влас­ності за стародавнім римським та сучасним цивільним правом України: (12.00.03) / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — [2003-12291] УДК 347.2(37+477)

3421. Михайлович Д.М. Офіційне тлумачення закону: (12.00.01) / Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (4 назви). — [2003-06374] УДК 340.132.6

3422. Молдован А.В. Забезпечення обвинуваченому права на захист у кримінальному процесі Федеративної Республіки Німеччини та України (порівняльно-правове дослідження): (12.00.09) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев­ченка. — К., 2003. — 21 с.: табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв). — [2003-10676]

УДК 343.13(430+477)

3423. Мосьондз С.О. Державна міграційна політика в сучасній Україні (адміністративно-правовий аспект): (12.00.07) / Нац. акад. внутр. справ України. — К., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (4 назви). — [2003-12436]

УДК 325.54:351.756](477)

3424. Мурза В.В. Прокуратура в державному механізмі УСРР (1922— 1933 рр.): (12.00.01) / Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (3 назви). — [2003-07071] УДК 343.163(477)"1922/1933"

3425. Мусієнко В.В. Цивільно-правові аспекти договору оренди держав­ного та комунального майна: (12.00.03) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького.—К., 2003.— 0 с.—Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — [2003-12438]

УДК 347.453

3426. Нагорний О.П. Законність в адміністративній діяльності органів внут­рішніх справ та шляхи її удосконалення: (12.00.07) / Нац. акад. внутр. справ України. — К., 2003. — 20, [1] с., включ. обкл. с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв) та в підрядк. прим. — [2003-11407] УДК 342.9:351.74

3427. Неалов О.П. Організаційно-правове забезпечення реалізації тюрем­ної реформи в Російської імперії в другій половині ХІХ — на початку ХХ ст. (на матеріалах української губернії): (12.00.01) / Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (4 назви). — [2003-08715] УДК 343.82(477)(091)

3428. Негодченко В.О. Діяльність органів внутрішніх справ щодо попе­ред­ження злочинів у сучасних умовах: (12.00.08) / Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — [2003-11369] УДК 343.85:351.74

3429. Ніжинська І.С. Відшкодування шкоди, завданої незаконними діями службових осіб дізнання і досудового слідства в системі органів внутрішніх справ України: (12.00.03) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М.Корець­кого. — К., 2003. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (6 назв). — [2003-10720]

УДК 347.53

3430. Олійник О.М. Розвиток трудових відносин і законодавства про пра­цю в Україні (1917—1929 рр.): (12.00.01) / Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2003. —20 с.—Бібліогр.: с. 15—17.—[2003-08795] УДК 340.12+349.2](477)"1917/1929"

3431. Олюха В.Г. Цивільно-правовий договір: поняття, функції та сис­тема: (12.00.03) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (3 назви). — [2003-08923] УДК 347.441

3432. Омар Мухаммед Мусса Ісмаіл. Обставини, що виключають злочин­ність діяння, у кримінальному праві України та Йорданії: (12.00.08) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (4 назви). — [2003-11382] УДК 343.225/.228(477+569.5)

3433. Павленко Ж.О. Логіко-методологічні аспекти інженерії знань у правознавстві: (12.00.12) / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — [2003-07202] УДК 340.12

3434. Панкевич О.З. Соціальна держава: поняття та загальнотеоретична характеристика: (12.00.01) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — [2003-07210] УДК 340.12

3435. Пашковський М.І. Особливості доказування у кримінальних спра­вах, пов’язаних з наданням міжнародної правової допомоги: (12.00.09) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 20, [1] с., включ. обкл. с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — [2003-07219] УДК 343.14:341.4

3436. Первомайський О.О. Участь територіальної громади у цивільних правовідносинах: (12.00.03) / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудро- го. — Х., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — [2003-10829]

УДК 347.1/.5

3437. Петров Є.В. Інформація як об’єкт цивільно-правових відносин: (12.00.03) / Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — [2003-13070] УДК 347.122:007

3438. Плужнік О.І. Кримінальна відповідальність за порушення режиму відбування покарання у виправних установах та тримання під вартою: (12.00.08) / Нац. акад. внутр. справ України. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — [2003-07240] УДК 343.36

3439. Подкопаєв С.В. Дисциплінарна відповідальність суддів: (12.00.10) / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2003. — 20 с. — Біб­ліогр.: с. 17—18 (9 назв). — [2003-07605] УДК 347.962

3440. Прилуцький С.В. Формування корпусу професійних суддів Украї­ни: (12.00.10) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — [2003-12805] УДК 347.962(477)

3441. Прудивус О.В. Розірвання трудового договору з ініціативи робото­давця за підставами організаційно-правового характеру: (12.00.05) / Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (4 назви). — [2003-08948]

УДК 349.22:331.106.4

3442. Рабінович С.П. Права людини у природно-правовій думці неото­мізму: (12.00.01) / Одес. нац. юрид. акад. — О., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — [2003-07627] УДК 340.12+342.7:141.30

3443. Редькіна О.М. Кримський крайовий уряд генерал-лейтенанта С.Суль­кевича (червень—листопад 1918 р.): історико-правове дослідження: (12.00.01) / Нац. акад. внутр. справ України. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв) та в підрядк. прим. — [2003-11417] УДК 34(477.75)(091)

3444. Рожнова В.В. Застосування заходів процесуального примусу, пов’я­заних з ізоляцією особи: (12.00.09) / Нац. акад. внутр. справ України. — К., 2003. — 17 с., включ. обкл. с. — Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). — [2003-07640]

УДК 343.125

3445. Розенфельд Н.А. Кримінально-правова характеристика незаконного втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж: (12.00.08) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2003. — 17 с., включ. обкл. с. — Бібліогр.: с. 13—14 (7 назв). — [2003-08954] УДК 343.346.8:004

3446. Русанова І.О. Проблеми організації суду присяжних в Україні: (12.00.10) / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв). — [2003-11432] УДК 343.195

3447. Сальнікова Г.І. Правове регулювання посередництва у підприєм­ницькій діяльності: (12.00.03) / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. —Х., 2003.—16 с. —Бібліогр.: с. 13—14 (5 назв). — [2003-13097] УДК 347.413

3448. Свічкарьова Я.В. Особливості правового регулювання праці в акціонерних товариствах: (12.00.05) / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — [2003-13101]

УДК 349.2:334.722.8

3449. Северин О.Є. Правове регулювання валютних операцій суб’єктів господарської діяльності: (12.00.04) / НАН України, Ін-т екон.-прав. досліджень. — Донецьк, 2003. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (16 назв). — [2003-13102]

УДК 346.58

3450. Сердюк В.В. Юрисдикція судів України за спеціалізацією: (12.00.10) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — [2003-11446] УДК 347.998(477)

3451. Сидоренко Н.С. Європейська соціальна хартія: регіональний міжна­родно-правовий механізм захисту соціальних та економічних прав людини (позиція України): (12.00.11) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 17 с., включ. обкл. с. — Бібліогр.: с. 14—15 (5 назв). — [2003-07848]

УДК 341.231.14

3452. Сидоров І.Ф. Виконання вексельних зобов’язань: (12.00.03) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2003. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (5 назв). — [2003-07849] УДК 347.74

3453. Сівочек С.М. Оцінка джерел доказів у кримінальному процесі: (12.00.09) / Нац. акад. внутр. справ України МВС України. — К., 2003. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14 (8 назв). — [2003-11530] УДК 343.14

3454. Скакун Ю.В. Правові основи фінансування видатків рекреаційних підприємств, які мають власну базу розміщення (на прикладі Автономної Республіки Крим): (12.00.07) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (4 назви) та в підрядк. прим. — [2003-09263]

УДК 347.73+349.6]:336(477.75)

3455. Сонін О.Є. Компенсації за трудовим правом України: (12.00.05) / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — [2003-13235] УДК 349.2

3456. Таварткіладзе Н.М. Етичні основи діяльності адвоката-захисника: (12.00.10) / Одес. нац. юрид. акад. — О., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — [2003-09307] УДК 347.965.3

3457. Тарануха В.П. Звернення громадян як засіб забезпечення законності в діяльності місцевих органів виконавчої влади: (12.00.07) / Держ. податк. адмін. України, Нац. акад. держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2003. — 21 с., включ. обкл. с. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв). — [2003-11563]

УДК 342.951:352.07

3458. Тарусова Л.І. Правові основи управління післядипломною освітою в Україні: (12.00.07) / Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — [2003-11566] УДК 342.951:351.851

3459. Татьков В.І. Правова природа, склад і зміст установчих документів акціонерного товариства: (12.00.04) / НАН України, Ін-т екон.-прав. досліджень. — Донецьк, 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — [2003-07886]

УДК 346.12+347.725.02/.03

3460. Терещенко Н.В. Особливості відповідальності за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки: (12.00.03) / Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2003. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (6 назв). — [2003-09316] УДК 347.51

3461. Теуш С.К. Приватноправові конвенції Ради Європи: (12.00.03) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 22 с. — Бібліогр.: с. 20 (6 назв). — [2003-07889] УДК 341.24+341.9

3462. Тихонов В.М. Проблеми права і держави у творчій спадщині П.Д. Юркевича та сучасність: (12.00.01) / Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (14 назв) та в підрядк. прим. — [2003-07895] УДК 340.12

3463. Трагнюк О.Я. Тлумачення міжнародних договорів: теорія і досвід єв­ропейських міжнародних судових органів: (12.00.11) / Нац. юрид. акад. Ук­раїни ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (4 назви) та в підрядк. прим. — [2003-07962] УДК 341.244:341.645

3464. Трагнюк Р.Р. Прокурорський нагляд за додержанням законів, що забезпечують права обвинуваченого: (12.00.10) / Нац. юрид. акад. України ім. Яро­слава Мудрого. — Х., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (4 назви). — [2003-13329] УДК 347.963:343.121

3465. Трачук П.А. Участь громадян України у місцевому самоврядуванні: (12.00.02) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2003. — 16, [1] с., включ. обкл. с. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — [2003-07963]

УДК 342.25(477)

3466. Тропіна О.М. Організаційно-правові засади здійснення митного кон­т­ролю за дотриманням прав інтелектуальної власності при переміщенні то­варів через митний кордон України: (12.00.07) / Нац. акад. держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — [2003-13330] УДК 342.951:339.543]:347.77/.78(477)

3467. Трофімова Л.В. Організаційно-правове забезпечення діяльності юри­дичних підрозділів органів державної податкової служби України: (12.00.07) / Держ. податк. адмін. України, Акад. держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — [2003-07966] УДК 342.9:336.225

3468. Туйськ І.І. Антимонопольні правоохоронні засоби: (12.00.04) / НАН України, Ін-т екон.-прав. досліджень. — Донецьк, 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — [2003-11589] УДК 346.546

3469. Ульяненко О.О. Шлюбний договір у сімейному праві України: (12.00.03) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 22 с. — Бібліогр.: с. 20 (4 назви). — [2003-09327] УДК 347.626.2(477)

3470. Федорова А.Л. Міжнародно-правові зобов’язання України з Єв­ропейської конвенції про захист прав людини та основних свобод: (12.00.11) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — [2003-07978] УДК 341.231.14+341.645

3471. Федорчук Д.Е. Режим прямого іноземного інвестування (порів­няльно-правове дослідження): (12.00.04) / НАН України, Ін-т екон.-прав. дослід­жень. — Донецьк, 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — [2003-13688] УДК 346.543:339.727.22

3472. Федосєєва Т.Р. Право громадян на житло у фонді соціального при­значення: (12.00.03) / М-во внутр. справ України, Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (5 назв). — [2003-11602] УДК 347.254:365.2

3473. Фулей Т.І. Сучасні загальнолюдські принципи права та проблеми їх впровадження в Україні: (12.00.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — [2003-09341] УДК 340.1(477)

3474. Харитонова Т.Є. Систематизація права у Візантійській імперії у першій половині VI ст. н.е. (систематизація Юстиніана): (12.00.01) / Одес. нац. юрид. акад. — О., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — [2003-11609]

УДК 340.15(37)"05"

3475. Хохуляк В.В. Правове регулювання земельного податку в Україні: (12.00.07) / Держ. податк. адмін. України, Акад. держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2003-08133] УДК 347.73:336.226.212.2](477)

3476. Царенко В.І. Формування правосвідомості особистості військово­служ­бов­ців-прикордонників України: (12.00.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тара- са Шев­ченка. — К, 2003. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — [2003-08137]

УДК 340.12:356.13(477)

3477. Цвєткова Ю.В. Єфремівська Корчма — джерело права Київської Русі (кінець ХІ — початок ХІІ ст.): (12.00.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев­ченка. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (4 назви). — [2003-09445]

УДК 348.01(477)"10/11"

3478. Чеботарьова Г.В. Кримінально-правові проблеми трансплантації ор­ганів або тканин людини та донорства крові: (12.00.08) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2003. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (5 назв). — [2003-08144] УДК 343.18:616-089.843

3479. Черниш В.М. Цивільно-правові засади розвитку нотаріату в Україні: (12.00.03) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2003. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (13 назв). — [2003-11618] УДК 347.961

3480. Чулінда Л.І. Юридико-лінгвістичне тлумачення текстів нормативно-правових актів: (12.00.01) / Нац. акад. внутр. справ України. — К., 2003. — 16, [1] с., включ. обкл. с. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — [2003-13702] УДК 340.12

3481. Чутчева О.Г. Правове регулювання соціального захисту громадян України: (12.00.05) / Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — [2003-11625] УДК 349.3(477)

3482. Шеваріхін А.О. Адміністративно-правові проблеми ліцензування господарської діяльності органами внутрішніх справ: (12.00.07) / Нац. акад. внутр. справ України. — К., 2003. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (4 назви). — [2003-11627] УДК 343.77.043

3483. Шехавцов Р.М. Форми та способи протидії розслідуванню злочинів і засоби їх подолання (за матеріалами кримінальних справ про вимагання, вчинені організованими групами, злочинними організаціями): (12.00.09) / Нац. акад. внутр. справ України. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (11 назв). — [2003-13719] УДК 343.98:343.341:343.1

3484. Шинальський О.І. Покарання в системі засобів протидії злочин­ності: (12.00.08) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — [2003-13722]

УДК 343.24.01+343.9.01

3485. Штанько Д.О. Організаційно-правові засади протидії незаконному обігу наркотичних засобів та психотропних речовин серед молоді: (12.00.07) / Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — [2003-09474] УДК 351.761.3

3486. Шумілов А.С. Міжнародно-правове співробітництво пострадян­ських держав (на прикладі країн СНД): (12.00.11) / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — [2003-08165] УДК 341.23

3487. Шутенко О.В. Проблеми диспозитивності в цивільному судочин­стві: (12.00.03) / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — [2003-09573] УДК 347.9

3488. Яковлєв О.А. Розірвання трудового договору з ініціативи третіх осіб, які не є стороною трудового договору: (12.00.05) / Нац. юрид. акад. Ук­раїни ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — [2003-13738] УДК 349.22

3489. Якубівський І.Є. Договір фінансового лізингу: (12.00.03) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2003. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — [2003-13739] УДК 347.453

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   21


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка