В. Д. Одрина Свідоцтво про державну реєстрацію кв 3730 від 17. 03. 99Сторінка11/21
Дата конвертації05.05.2016
Розмір2.98 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   21

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

На ступінь доктора наук

3085. Аляєв Г.Є. Онтологія і феноменологія незбагненного: С.Л. Франк у філософському дискурсі ХХ сторіччя: (09.00.05) / Київ. нац. ун-т ім. Тара- са Шев­ченка. — К., 2003. — 36 с. — Бібліогр.: с. 30—33 (35 назв). — [2003-08303] УДК 929Франк+[111+130.121]"19"

3086. Бандура О.О. Єдність цінностей та істини у праві (філософський аналіз): (12.00.12) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 33 с. — Бібліогр.: 33—35 (24 назви). — [2003-09608] УДК 124.5+165.023.1]:340

3087. Гусаченко В.В. Феномен трансгресій модерну: соціально-філософ­ський аналіз: (09.00.03) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 28 с. — Бібліогр.: с. 23—25. — [2003-13846] УДК 1:316.324

3088. Конох М.С. Проблеми освіти в контексті соціально-філософського аналізу: (09.00.03) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 40 с. — Бібліогр.: с. 34—37. — [2003-06066] УДК 130.2:37

3089. Литвинов В.Д. Ренесансний гуманізм в Україні: (Ідеї гуманізму епохи Відродження в укр. філософії ХV — початку ХVІІ ст.): (09.00.11) / Ін-т філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України. — К., 2003. — 29 с., включ. обкл. с. — Бібліогр.: с. 22—26 (40 назв). — [2003-06291] УДК 141.5:299.4](477)"14/16"

3090. Петрушенко В.Л. Знання як форма зв’язку свідомості і буття: (09.00.02) / Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2003. — 36 с. — Бібліогр.: с. 31—33. — [2003-08932] УДК 165

3091. Скотний В.Г. Раціональне та ірраціональне в науці й освіті: (09.00.03) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2003. — 42 с. — Бібліогр.: с. 33—38 (53 назви). — [2003-09264] УДК 165.6+1:316.61

3092. Фаренік С.А. Управління як форма зв’язку теоретичних моделей і практичних рішень: (09.00.03) / Ін-т філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України. — К., 2003. — 36 с. — Бібліогр.: с. 30—33 (23 назви). — [2003-11597]

УДК 1:316.3На ступінь кандидата наук

3093. Александрова М.В. Культура та цивілізація: становлення пробле­матики в українській філософській думці (кінець ХІХ — початок ХХ століть): (17.00.01) / Харк. держ. акад. культури. — Х., 2003. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — [2003-13755] УДК 130.2(477):008"18/19"

3094. Атаманюк З.М. Соціально-філософські концепції української націо­нальної еліти: (09.00.03) / Південноукр. держ. пед. ун-т (м.Одеса) ім. К.Д.Ушин­ського. — О., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — [2003-11840]

УДК 316.344.42(=161.2)

3095. Бабушка Л.Д. Краса як абсолютна цінність: історико-естетичний аналіз: (09.00.08) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 15 с. — Бібліогр.: с. 13 (8 назв). — [2003-10050] УДК 111.85

3096. Бокал Г.В. Проблема онтологічного статусу універсалій у філософії Середньовіччя: (09.00.05) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (9 назв). — [2003-13794] УДК 1(091)+161.114.2"10/11"

3097. Волох О.Ю. Традиціоналізм як резистентна рефлексія в самосві­домості сучасної французької культури (на матеріалі праць Жана Дютура): (09.00.04) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — [2003-10079] УДК 130.2+1:572](44)"19"

3098. Гальпєріна В.О. Освітня політика в трансформаційному суспільсті: соціально-філософський аналіз: (09.00.03) / Акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. — К., 2003. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13 (8 назв). — [2003-11894]

УДК 37.014.5

3099. Григор’єв М.К. Взаємозв’язок соціальної екології, економіки і пра­ва: соціально-філософський аналіз: (09.00.03) / Південноукр. держ. пед. ун-т (м. Одеса) ім. К.Д.Ушинського. — О., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (4 назви). — [2003-10148] УДК 1:316.334.5

3100. Громико О.В. Соціальні протиріччя у Збройних силах та механізм їх розв’язання в умовах трансформації українського суспільства (соціально-філо­соф­ський аналіз): (09.00.03) / Харк. військ. ун-т. — Х., 2003. — 16 с. — Біблі­огр.: с. 14 (8 назв) та в підрядк. прим.—[2003-10151] УДК 1:316.48]:355.1(477)

3101. Дарморіз О.В. Естетичні особливості національного світогляду у фі­лософській думці України першої половини ХХ століття: (09.00.05) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (3 назви). — [2003-05409] УДК 141.7(091)"19"

3102. Джулай Г.А. Музична ментальність: соціально-філософський аналіз: (09.00.03) / Південноукр. держ. пед. ун-т (м. Одеса) ім. К.Д.Ушинського. — О., 2003.—24 с.—Бібліогр.: с. 19—20 (5 назв).—[2003-14073] УДК 165.24:78]:316.6

3103. Довбня В.М. Проблема людини у філософській антропології Кос­тянтина Ушинського: (09.00.05) / Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2003. — 18 с. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — [2003-05426] УДК 133.2(477)+1(091)

3104. Дольська О.О. Метафора "дому" в семіотичній моделі європейської культури: (09.00.04) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — [2003-05433] УДК 130.2:572.08

3105. Жданенко С.Б. Партнерська взаємодія у процесі становлення громадянського суспільства (соціально-філософський аналіз): (09.00.03) / Харк. віськ. ун-т. — Х., 2003. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). — [2003-05783]

УДК 1:316.3

3106. Журавльова Т.В. Час як феномен людської життєдіяльності: (09.00.04) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (3 назви). — [2003-13982] УДК 115:572

3107. Заінчковський М.Л. Права людини як новоєвропейський філософ­ський та політико-правовий феномен: (12.00.12) / Нац. акад. внутр. справ Ук­раїни, МВС України. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — [2003-13987] УДК 340.12:342.7

3108. Зарапін О.В. Герменевтична феноменологія вчинку як апріорі мо­раль­ного пізнання: (09.00.01) / Таврійс. нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. — Сімф., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — [2003-05802] УДК 165

3109. Іордакі Н.А. Методологічні засади виховання духовності: (09.00.03) / Харк. військ. ін-т. — Х., 2003. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (10 назв). — [2003-05879] УДК 130.3:37.037

3110. Ірдинєнко К.О. Концепція "нової естетики" в теоретичній спадщині Етьєна Суріо: (09.00.08) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 15 с. — Бібліогр: с. 12—13 (9 назв). — [2003-10306] УДК 111.852(477)(092)

3111. Капічіна О.О. Музичний естезис в контексті концепції діалогу культур: (09.00.08) / Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2003. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (7 назв). — [2003-14107] УДК 111.852:78.01

3112. Кириченко М.С. Гуманістичні засади розуміння людської природи у філософії Д.Юма та їх сучасні інтерпретації: (09.00.05) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (7 назв). — [2003-14120] УДК 165.73(091)

3113. Киричок О.Б. Засади дружинної етики в культурі Київської Русі: (09.00.05) / Ін-т філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України. — К., 2003. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (4 назви). — [2003-06026] УДК 130.2(477)(091)

3114. Кожем’якіна О.М. Суспільний досвід: структура, проблеми сприй­няття та соціальні наслідки: (09.00.03) / Ін-т філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України. — К., 2003. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — [2003-14139]

УДК 172.1:316.42

3115. Колесникова Л.В. Художній час як проблема онтології мистецтва: (09.00.08) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (8 назв). — [2003-12198] УДК 7.03

3116. Корецька А.І. Соціально-освітні чинники формування духовності особистості в сучасному українському суспільстві: (09.00.03) / Акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. — К., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15. — [2003-10696] УДК 130.122:316.32(477)

3117. Котляров Л.П. Девіантність як предмет соціально-філософського аналізу: (09.00.03) / Південноукр. держ. пед. ун-т (м. Одеса) ім. К.Д.Ушин­ського. — О., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (3 назви). — [2003-08569]

УДК 930.1+316.6

3118. Кротов К.В. Концепції смислу історії в сучасній християнській фі­лософії (порівняльний аналіз): (09.00.03) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003.—21 с.—Бібліогр.: с. 19 (3 назви).—[2003-12215] УДК 1+930.1

3119. Кудояр О.М. Релігія та її місце в політичній системі незалежності України: (09.00.03) / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2003-06104] УДК 2:32](477)

3120. Куліш І.В. Ісламський фундаменталізм: релігійно-політична сут­ність і форми прояву (на матеріалах Арабської Республіки Єгипет): (09.00.11) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (10 назв). — [2003-12219] УДК 28:323.2(620)

3121. Липка О.Р. Християнство як чинник гуманізації особи в сучасному українському суспільстві: (09.00.11) / Ін-т філософії ім. Г.С.Скороводи НАН України. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — [2003-10569]

УДК 27:16.37(477)

3122. Лозниця С.А. Ідея вдосконалення людини в євпропейській куль­турно-історичній традиції: парадигми розвитку: (09.00.04) / Ін-т філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — [2003-08667] УДК 130.2

3123. Михайленко Р.В. Феномен власності як об’єкт філософського до­слід­ження за ранніми творами К.Маркса: (09.00.03) / Київ. нац. ун-т ім. Тара- са Шевченка. — К., 2003. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (9 назв). — [2003-12292]

УДК 141.82:316.3

3124. Назаренко О.А. Етичні аспекти діалогічних концепцій культури: (09.00.04) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (6 назв). — [2003-08711] УДК 130.2+177

3125. Недзельський К.К. Історіософія релігії Івана Огієнка (митрополита Іларіона): (09.00.11) / Ін-т філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — [2003-11370]

УДК 2-1+271.22(477)(091)(092)

3126. Овсянкіна Л.А. Мораль в системі економічної життєдіяльності лю­ди­ни та суспільства (соціально-філософський аспект): (09.00.03) / Акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. — К., 2003. — 21 с., включ. обкл. с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2003-11375] УДК 17:330.162

3127. Павлов Ю.В. Критика принципу історизму в контексті філософії постмодернізму: (09.00.93) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — [2003-11390] УДК 165.6/.8+930.1

3128. Павлова О.Ю. Уява як філософсько-антропологічна категорія: (09.00.04) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (4 назви). — [2003-10819] УДК 1:572

3129. Пантелєєва І.А. Соціальність філософії мови Мартіна Гайдеґґера: (09.00.03) / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2003. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (8 назв). — [2003-12781] УДК 1:316.3]:81(430)(092)

3130. Панченко Л.М. Формування ціннісних орієнтацій молоді в період системної трансформації українського суспільства: (09.00.03) / Акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. — К., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (3 назви). — [2003-11404] УДК 17.022.1:316.3](477)

3131. Перепелиця О.М. Переоцінка цінності історії: історизм та істо­рицизм: (09.00.03) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 20 с. — Біб­ліогр.: с. 16—17 (6 назв) та в підрядк. прим. — [2003-11392] УДК 930.1

3132. Перова О.Є. Ціннісні орієнтації сучасного біологічного дослідження (постнекласичний етап): (09.00.09) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — [2003-12789]

УДК 124.5+17.022.1]:57"312"

3133. Піддубна С.М. Розвиток християнської писемної культури в Украї­ні: етно-конфесійна специфіка: (09.00.11) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. —К., 2003.—18 с.—Бібліогр.: с. 15 (9 назв).—[2003-13073] УДК 27-23(477)(091)

3134. Підлісний М.М. Становлення філософської теорії цінностей (істо­рико-філософський аналіз): (09.00.05) / Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2003. — 17 с., включ. обкл. с. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — [2003-13071]

УДК 124.5(091)

3135. Покровський А.М. Відтворення людини-маси в умовах техногенної цивілізації: (09.00.04) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (6 назв). — [2003-07608] УДК 130.2:316.613

3136. Сідак Л.М. Аскетизм як принцип саморозвитку та самореалізації особистості: (09.00.03) / Харк. військ. ун-т. — Х., 2003. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (6 назв). — [2003-13223] УДК 159.923.2:17.031.1

3137. Смирнова Г.Ю. Філософсько-релігієзнавчий аналіз драматургічної та епістолярної спадщини Лесі Українки: (09.00.11) / Київ. нац. ун-т ім. Тара- са Шевченка. — К., 2003. — 18 с. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — [2003-11540]

УДК 2-1:821.161.2-2

3138. Соловйов В.С. Творчість як філософсько-антропологічна проблема: (09.00.04) / Ін-т філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України. — К., 2003. — 24 с. — Бібліогр.: с. 21 (5 назв). — [2003-09269] УДК 130.2:572

3139. Ставицький А.В. Універсальні функції соціально-політичного міфу: (09.00.03) / Таврійс. нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. — Сімф., 2003. — 20 с. — Біб­ліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2003-13237] УДК 130.2:316.3

3140. Ставченко С.В. Філософське осмислення трансформації держави (історико-філософський аналіз): (09.00.05) / Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2003. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — [2003-07867] УДК 1(091):321.013

3141. Суховій О.М. Антропологія Керкегора: рух філософії до літера­турності: (09.00.04) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 16 с. — Біб­ліогр.: с. 13—14 (8 назв). — [2003-07880] УДК 1:572.026+130.2

3142. Ханжи В.Б. Свобода художньої творчості: можливість і дійсність: (09.00.02) / Південноукр. держ. пед. ун-т (м.Одеса) ім. К.Д.Ушинського. — О., 2003.—20 с.—Бібліогр.: с. 16—17 (4 назви).—[2003-11608] УДК 123.1:111.852

3143. Чудомєх В.М. Цілісність живого в контексті сучасного природо­знавства (онтологічні основи): (09.00.01) / Таврійс. нац. ун-т ім. В.І.Вер­надського. — Сімф., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — [2003-13700]

УДК 111:57.081.1ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

На ступінь доктора наук

3144. Бєссонова О.Л. Оцінний тезаурус англійської мови: когнітивний і гендерний аспекти: (10.02.04) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. —39 с.: іл.—Бібліогр.: с. 32—35 (37 назв).—[2003-10055] УДК 811.111’276.3’37

3145. Безхутрий Ю.М. Художній світ Миколи Хвильового: (10.01.01) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2003. — 35 с. — Бібліогр.: 29—31 (28 назв). — [2003-09615] УДК 821.161.2.09

3146. Васильєва Л.П. Становлення і розвиток літературних мов што­кавської діасистеми: (10.02.03) / НАН України, Ін-т укр. мови. — К., 2003. — 35 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—31 (30 назв) та в підрядк. прим. — [2003-10062] УДК 811.163-26’26/’28

3147. Гнатюк М.І. Літературознавчі концепції Івана Франка у контексті методологічних пошуків українського літературознавства другої половини ХІХ — початку ХХ століття: (10.01.06) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 34 с. — Бібліогр.: с. 29—31 (33 назви) та в підрядк. прим. — [2003-10135] УДК 821.161.2.09"18/19"

3148. Кагановська О.М. Текстові концепти художньої прози: когнітивна та комунікативна динаміка (на матеріалі французької романістики середини ХХ сторіччя): (10.02.05) / Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2003. — 32 с.: іл., табл. — Біб­ліогр.: с. 26—29 (38 назв). — [2003-14102] УДК 821.133.1-31:811.133.1’42"19"

3149. Калита А.А. Система фонетичних засобів актуалізації смислу вис­лов­лювання (експериментально-фонетичне дослідження англійського емоційно­го мовлення): (10.02.04) / Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2003. — 32 с.: табл. — Бібліогр.: с. 26—29 (35 назв). — [2003-06004] УДК 811.111’342

3150. Корольова А.В. Лінгвопоетичний і наративний коди інтимізації в художньому тексті (на матеріалі української та російської прози другої поло­вини ХІХ — першої половини ХХ століть): (10.02.01; 10.02.02) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. — К., 2003. — 35 с.: схема. — Бібліогр.: с. 29—31 (30 назв) та в підрядк. прим. — [2003-08566]

УДК 821.161.2’42+811.161.1’42

3151. Кушерець В.І. Аналіз знання як стратегічного ресурсу транс­фор­мації суспільства (світоглядно-методологічний аспект): (09.00.03) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 41 с., включ. обкл. с. — Бібліогр.: с. 34—38 та в підрядк. прим. — [2003-08654] УДК 316.3

3152. Михед П.В. Творчість Миколи Гоголя в контексті літературної куль­тури бароко: (10.01.02) / Таврійс. нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. — Сімф., 2003. — 48 с. — Бібліогр.: с. 42—46 (47 назв) та в підрядк. прим. — [2003-06376]

УДК 821.161.1.09

3153. Поліщук В.Т. Проблематика й особливості поетики романів і повіс­тей Михайла Старицького: (10.01.01) / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г.Шев­ченка. — К., 2003. — 40 с. — Бібліогр.: с. 34—37 та в підрядк. прим. — [2003-12799] УДК 821.161.2-3.09"18"

3154. Серажим К.С. Дискурс як соціолінгвальний феномен сучасного кому­нікативного простору (методологічний, прагматико-семантичний і жанро­во-лінгвістичний аспекти: на матеріалі політичного різновиду українського масовоінформаційного дискурсу): (10.01.08) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев­ченка, Ін-т журналістики. — К., 2003. — 32 с. — Бібліогр.: с. 27—30 (40 назв) та в підрядк. прим. — [2003-13107] УДК 070.1:81’42

3155. Смущинська І.В. Модальність французького художнього тексту: типи та засоби вираження: (10.02.05) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 39 с. — Бібліогр.: с. 34—36 (32 назви) та в підрядк. прим. — [2003-07860] УДК 811.133.1’42

3156. Черниш Т.О. Компаративно-типологічне дослідження слов’янської лексики в контексті етимологічних гнізд із близькозначними коренями (псл. *pek-, псл. *vir-/*vуr-, псл. *kyp-/*kvap-/*kop): (10.02.03) / НАН України, Ін-т укр. мови. — К., 2003. — 36 с. — Бібліогр.: с. 29—32 (44 назви). — [2003-13692]

УДК 811.16-115’44

3157. Шинкарук В.Д. Модус і диктум у структурі речення: (10.02.01) / НАН України, Ін-т укр. мови. — К., 2003. — 36 с. — Бібліогр.: с. 29—33 (46 назв). — [2003-13723] УДК 811.161.2’367На ступінь кандидата наук

3158. Алтицева Л.Ю. Функціонально-семантичні параметри іменників з неповною числовою парадигмою: (10.02.01) / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драго­манова. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — [2003-09603]

УДК 811.161.2’366.53

3159. Балаклицький М.А. Іван Багряний: "Нова релігійність" як конст­руент художньої творчості: (10.01.01) / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г.Шев­ченка. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 та в підрядк. прим. — [2003-13768] УДК 821.161.2.09

3160. Баранівська О.С. Складнопідрядні речення з підрядними означаль­ними в сучасній польській мові: (10.02.03) / НАН України, Ін-т укр. мови. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2003-12148]

УДК 811.162.1’367.335.2

3161. Батрин Н.В. Інваріантні значення і типові смисли англійських прик­метників семантичного поля температурної ознаки: (10.02.04) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — [2003-11849]

УДК 811.111’367.623’37

3162. Березенко В.М. Вірогідність як параметр констативного висловлю­вання та засоби її вираження в сучасній англійській мові: (10.02.04) / Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2003. — 19 с.: іл. — Рез.: англ. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — [2003-09617] УДК 811.111’367.321

3163. Бєлозьоров М.В. Англійські лексичні та фразеологічні новотвори у сфері економіки: структурний, семантичний і соціофункціональний аспекти: (10.02.04) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — [2003-08325] УДК 811.111’276.6’373.43

3164. Бєсєдіна Ю.А. Художня реалізація універсальної картини світу в "Повісті врем’яних літ": (10.01.01) / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2003. — 21 с., включ. обкл. с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв) та в підрядк. прим. — [2003-14045] УДК 821.161.09’04

3165. Білан Н.І. Структурно-стильові та лексико-семантичні особливості заповітної документації (на матеріалі духівниць кінця XVII—XVIII ст.): (10.02.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — [2003-13782] УДК 811.161.2’37’38"16/17"

3166. Біловус Л.І. Інтертекстуальність як модус новаторства (на матеріалі творчості В.Стуса та І.Світличного): (10.01.06) / Терноп. держ. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Т., 2003. — 18 с. — Бібліогр.: 16 (5 назв) та в підрядк. прим. — [2003-09621] УДК 821.161.2-1.09

3167. Божко Г.П. Мовленнєві тактики в репертуарі російської мовної особистості (на матеріалі комунікативної ситуації "примирення"): (10.02.02) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. — К., 2003. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (4 назви). — [2003-11863] УДК 811.161.1"271

3168. Борисенко К.Г. Явище синкретизму поезії та прози в українській літературі барокової доби: (10.01.01) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв) та в підрядк. прим. — [2003-13797]

УДК 821.161.2.09"16/17"

3169. Борисенко Н.Д. Гендерний аспект репрезентації персонажного мов­лення в англійських драматичних творах кінця ХХ століття: (10.02.04) / Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2003. — 20 с. — Рез.: англ. — Бібліогр.: 16—17 (14 назв). — [2003-09630] УДК 811.111’276.3:821.111-2"197/199"

3170. Борисенко П.А. Структура, семантика та прагматика франкомовних текстів-поправок (на матеріалі робочих документів Парламентської Асамблеї Ради Європи): (10.02.05) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 21 с., включ. обкл. с. — Рез.: англ. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв) та в підрядк. прим. — [2003-13798] УДК 811.133.1’42

3171. Бросаліна О.Г. Художньо-естетичні засади неокласицизму і твор­чість Михайла Ореста та Ігоря Качуровського: (10.01.06) / Київ. нац. ун-т ім. Та­раса Шевченка. — К., 2003. — 17 с. — Бібліогр.: 14 (6 назв). — [2003-09636]

УДК 82.0:7.036

3172. Ванівська О.С. Префіксальні дієслова та засоби вираження ними типових смислів в різноструктурних мовах (на матеріалі англійської та україн­ської мов): (10.02.17) / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2003. — 20 с. — Бібліогр.: 17 (5 назв). — [2003-09644] УДК 81’367.625-115

3173. Вернюк Я.С. Формування та становлення фольклористики Волині у ХІХ — поч. ХХ ст.: (10.01.07) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (4 назви). — [2003-10069] УДК 398(477.82)(091)

3174. Виродова Т.П. Науково-фантастичний дискурс А.Азімова: структур­на організація та ідейно-смисловий зміст: (10.01.04). — Д., 2003. — 19 с. — Біб­ліогр.: с. 16 (9 назв) та в підрядк. прим.—[2003-10072] УДК 821.111-311.9.09(73)

3175. Воїнов С.С. "Слово о полку Ігоревім" і Новгород-Сіверщина: (10.01.01) / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка. — К., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (11 назв). — [2003-13972] УДК 821.161’04.09

3176. Гавриленко Ю.Ю. Лексема предел та її деривати в сучасній росій­ській мові: структурно-семантичний та функціонально-комунікативний аспекти: (10.02.02) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — [2003-10084] УДК 811.161.1’37

3177. Ганюкова К.О. Еволюція історичної повісті в українській літературі ХІХ — початку ХХ ст.: (10.01.01) / Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2003-12155] УДК 821.161.2-311.6.09"18/19"

3178. Гаценко І.О. Типологічні особливості звуконаcлідувальних слів (на матеріалі української, російської та англійської мов): (10.02.15) / НАН України, Ін-т мовознав. ім. О.О.Потебні. — К., 2003. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — [2003-10128] УДК 81’367’37

3179. Герман І.С. Запорізька преса 20—40-х рр. ХХ ст.: жанрово-стильові особливості: (10.01.08) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв). — [2003-13823]

УДК 070(477.64):811.161.2’42"192/194"

3180. Гетьман С.В. Просвітницький ідеал людини та його образна інтерпретація у повістях Т.Шевченка: (10.01.01) / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка. — К., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв) та в під­рядк. прим. — [2003-11951] УДК 821.161.2.09

3181. Гіков Л.В. Особливості вживання лексико-граматичних і лексичних одиниць в авторському стилі (на матеріалі німецької художньої прози): (10.02.04) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2003. — 20 с.: іл. — Біб­ліогр.: с. 17 (5 назв). — [2003-08361] УДК 811.112.2’38’36

3182. Глущик С.В. Українська антропонімія у Генеральному описі Ліво­бережної України 1765—1769 рр.: словотвірна і морфологічна структура (на матеріалі Київської сотні Київського полку): (10.02.01) / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Дра­гоманова. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — [2003-11899] УДК 811.161.2’373.23

3183. Головчак Н.І. Німецькі прізвища Закарпаття: (10.02.04). — О., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2003-08366]

УДК 811.112.2’373.232.1(477)

3184. Горішна Л.В. Російська рецепція Томаса Мура в ХІХ столітті: (10.01.05) / Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — [2003-13836] УДК 82-1.091

3185. Городенко Л.М. Засоби масової інформації у контексті громадської думки: формування, функціонування, жанрові прийоми: (10.01.08) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. — К., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв) та в підрядк. прим. — [2003-11962] УДК 070.1

3186. Горяча Н.М. "У пошуках утраченого часу" Марселя Пруста як роман про мистецтво та митця: епістемологія та поетика: (10.01.04) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв) та в підрядк. прим. — [2003-13837] УДК 821.133.1-312.1.09

3187. Деменчук О.В. Колоративна композита в англійській мові: когнітив­но-ономасіологічний аспект: (10.02.04) / Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2003. — 19 с.—Рез.: англ.—Бібліогр.: с. 16 (8 назв).—[2003-10244] УДК 811.111’373.611

3188. Дем’яненко Н.Б. Польські фразеологічні одиниці на позначення ментальних властивостей людини: структурно-семантична та формально-грама­тична характеристики: (10.02.03) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. — К., 2003. — 23 с. — Бібліогр.: с. 19—20 (12 назв). — [2003-05411]

УДК 811.162.1’373.7

3189. Денисенко В.І. Творчість М.Йогансена в контексті української смі­хо­вої модерністської прози: (10.01.01) / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г.Шев­ченка. — К., 2003. — 18 с. — Бібліогр.: с. 16 (4 назви) та в підрядк. прим. — [2003-05413] УДК 821.161.2-32.09

3190. Денисюк В.В. Антропонімія українських історіографічних пам’яток другої половини ХVІІ—ХVІІІ ст.: (10.02.01) / НАН України, Ін-т мовознав. ім. О.О.Потебні. — К., 2003. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв) та в підрядк. прим. — [2003-05414] УДК 81.161.2’373.23"16/17 "

3191. Дерді Е.Т. Словотвірні та структурно-семантичні характеристики англійських юридичних термінів: (10.02.04) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев­ченка. — К., 2003. — 21 с., включ. обкл. с. — Бібліогр.: с. 18 (11 назв). — [2003-10248] УДК 811.111’37:34

3192. Деркачова О.С. Поезія Аркадія Казки та її місце в літературному процесі перших десятиліть ХХ ст.: (10.01.01) / Прикарпат. ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 2003. — 22 с. — Бібліогр.: с. 19 (4 назви) та в підрядк. прим. — [2003-13890] УДК 821.161.2-1.0.9"192"

3193. Дика Л.В. Суфіксальний словотвір іменника в говірках полісько-середньонаддніпрянського порубіжжя: (10.02.01) / НАН України, Ін-т укр. мови. — К., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — [2003-12163]

УДК 811.161.2’282(477.41)

3194. Дорофєєва О.М. Оказіональне слово в сучасній російськомовній га­зетно-журнальній комунікації (комунікативно-прагматичний та соціокогнітив­ний аспекти): (10.02.02) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2003-05438]

УДК 811.161.1’06’2/44:070.41

3195. Дробаха Л.В. Національно-культурна специфіка назв птахів в ук­раїн­ській та німецькій мовах: (10.02.17) / Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв). — [2003-05854] УДК 81’373.22:598.2

3196. Дубровська О.Т. Еволюція жанру оди на зламі століть (кінець ХVІІІ — початок ХІХ): (10.01.06) / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв) та в підрядк. прим. — [2003-05856] УДК 82-14.0

3197. Дудоладова О.В. Динаміка мовної репрезентації гендера в анг­лій­ському публіцистичному дискурсі (друга половина ХХ ст. — початок ХХІ ст.): (10.02.04) / Харк. нац. ун-т ім.В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — [2003-12165] УДК 811.111’37’42:070

3198. Жданова Н.О. Терміноутворювальні механізми у сфері біржової лек­сики: (10.02.15) / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — [2003-05784] УДК 81’276.6:336.7

3199. Жерновей Є.Г. Релігійна термінологія сучасної французької мови: генеза, семантика, функціонування: (10.02.05) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев­ченка. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2003-08505]

УДК 811.133.1’06:2

3200. Жижома О.О. Індивідуально-авторські новотвори в поетичному дискурсі 80—90-х років ХХ століття: (10.02.01) / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2003. — 18 с. — Бібліогр: с. 15 (5 назв). — [2003-10280]

УДК 811.161.2’373.43’42"198/199"

3201. Завгородня Л.В. Стереотипи породження та сприймання журналіст­ського твору (на матеріалі газетних текстів): (10.01.08) / Київ. нац. ун-т ім. Та­раса Шевченка, Ін-т журналістики. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр: с. 16—17 (6 назв). — [2003-10285] УДК 070.41

3202. Заскалета В.П. Історія формування складнопідрядних речень з підрядними означальними: (10.02.01) / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2003. — 22 с. — Бібліогр.: с. 17—19. — [2003-10291]

УДК 811.161.2’367.335(091)

3203. Зубань В.І. "Аліна й Костомаров" та "Романи Куліша" В.Петрова в контексті українського культурного життя 20-х років ХХ століття: (10.01.01) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — [2003-13995] УДК 821.161.2-3.09

3204. Іванова О.А. Рукописна книга XVI ст. в Україні. Основні засади ко­ди­кологічного опису: (07.00.08) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І.Вер­надського. — К., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2003-14002]

УДК 091(477):801.8"15"

3205. Ільченко І.І. Антропонімія Нижньої Наддніпрянщини в її істо­ричному розвиткові (надвеликолузький регіон): (10.02.01) / Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2003. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — [2003-05877]

УДК 811.161.2’373.232(477.64)

3206. Калько В.В. Когнітивно-ономасіологічний аналіз назв лікарських рослин в українській мові: (10.02.01) / Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — [2003-08532]

УДК 811.161.2’373.22:633.88

3207. Кантемір С.О. Синтагматичні та парадигматичні властивості прик­мет­ників кольору в німецькій мові: (10.02.04) / Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — [2003-08534]

УДК 811.112.2’367.623’37

3208. Кейван І.І. Архетипні структури та формули у творчості західно­українських письменниць кінця ХІХ — початку ХХ століття (на матеріалі ху­дожньої спадщини Н.Кобринської, Є.Ярошинської, О.Кобилянської): (10.01.01) / Прикарпат. ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв) та в підрядк. прим. — [2003-06022]

УДК 821.161.2.091"18/19"

3209. Кероп’ян А.Р. Лексико-семантична структура російських та англій­сь­ких дієслів мовлення: () / Дон. нац. ун-т. — Донецьк, 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — [2003-10327] УДК 811.161.1+811.111]’367.625’37

3210. Коваленко Б.О. Стилістично знижена лексика в мові сучасної ук­раїн­ської публіцистики: (10.02.01) / НАН України, Ін-т мовознав. ім. О.О.По­тебні. — К., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (5 назв) та в підрядк. прим. — [2003-06047] УДК 811.161.2’373:070

3211. Козіцька О.А. Контаміновані складнопідрядні бататокомпонентні речення в сучасній українській мові: (10.02.01) / НАН України, Ін-т мовознав. ім. О.О.Потебні НАН України. — К., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв) та в підрядк. прим. — [2003-06054] УДК 811.161.2’06’367.335

3212. Колесник О.С. Мовні засоби відображення міфологічної картини світу: лінгвокогнітивний аспект (на матеріалі давньоанглійського епосу та су­часних британських художніх творів жанру фентезі): (10.02.04) / Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — [2003-06059]

УДК 811.111’01+811.111’06]’373.612

3213. Корзачишина О.Л. Лінгвістичні прояви гендерних характеристик англомовних художніх текстів (на матеріалі американської прози ХХ сторіччя): (10.02.04) / Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — [2003-06053] УДК 811.111’42

3214. Кохан Ю.І. Фраземіка в системі ідіостилю письменника (на мате­ріалі художньої прози Олеся Гончара і Павла Загребельного): (10.02.01) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — [2003-08570] УДК 811.161.2’373.7’78

3215. Кришталь С.М. Структурно-семантичний аналіз метафоричних тер­мінів підмови фінансів в англійській і українській мовах: (10.02.17) / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв) та в під­рядк. прим. — [2003-06095] УДК 81’373.612.2

3216. Крючкова П.Г. Авторитарний дискурс (на матеріалі сучасної анг­лійської мови): (10.02.04) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 21 с.: схеми. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв). — [2003-08639] УДК 811.111’42

3217. Куделько З.Б. Англійська терміносистема ринкових взаємин: син­таг­матичні та парадигматичні особливості: (10.02.04) / Львів. нац. ун-т ім. Іва- на Франка. — Л., 2003. — 20 с.: схема. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв) та в підрядк. прим. — [2003-10459] УДК 811.111’373.46

3218. Кудлей О.П. Рецепція байронізму в художньому світі Тараса Шев­ченка: (10.01.05) / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17. — [2003-06103] УДК 821.161.2.091

3219. Кузнецова Н.В. Лексикографічна інтерпретація семантичної струк­тури багатозначних прикметників російської мови: (10.02.02) / Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — [2003-08643]

УДК 811.161.1’347

3220. Кулєшова Л.М. Функціонально-семантична категорія модальності істинності в російській мові (на матеріалі науково-гуманітарного дискурсу): (10.02.02) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 20 с. — Біб­ліогр.: с. 17 (12 назв). — [2003-08646] УДК 811.161.1’42

3221. Кутуза Н.В. Структурно-семантичні моделі ергонімів (на матеріалі ергонімікону м. Одеси): (10.02.01) / Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2003. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — [2003-10704]

УДК 811.161.2’373.2

3222. Куц О.В. Семантико-синтаксична структура речень з чотиривален­т­ними предикатами: (10.02.01) / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — [2003-08650] УДК 811.161.2’367

3223. Кучер З.І. Особливості поетики та проблематика прози Ф. Дюррен­матта: (10.01.04) / Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2003. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв) та в підрядк. прим. — [2003-06115] УДК 821.112.2(494).09

3224. Кучеренко О.Ф. Проблеми формування, функціонування та розвит­ку української пожежно-технічної терміносистеми: (10.02.01) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — [2003-08651]

УДК 811.161.2’373:614.84

3225. Лабенко О.А. Орфографічні особливості омонімів сучасної фран­цузької мови: (10.02.05) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 21 с., включ. обкл. с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв) . — [2003-10552]

УДК 811.133.1’35’373.423’06

3226. Лагута Т.М. Семантико-типологічна характеристика відсубстантив­них дієслів сучасної української мови: (10.02.01) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Кара­зіна. — Х., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв) . — [2003-10555]

УДК 811.161.2’367.625’37’06

3227. Лебединцева Н.М. Українська поетична свідомість кінця ХХ ст.: трансформація архетипу Великої Матері: (10.01.01) / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка. — К., 2003. — 24 с. — Бібліогр.: с. 19 (4 назви) та в підрядк. прим. — [2003-06282] УДК 821.161.2-1.091:7.046"198/199"

3228. Левченко Т.Л. "Ключ розуміння" Іоаникія Ґалятовського як явище риторичної культури бароко: (10.01.01) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв) та в підрядк. прим. — [2003-10562]

УДК 821.161.2:27-475.2

3229. Левчук О.М. Розвиток кооперативного книговидання в Україні в кінці ХІХ — першій третині ХХ ст. (на прикладі Всеукраїнського кооператив­ного книговидавничого і книготорговельного товариства "Книгоспілка"): (10.01.08) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. — К., 2003. — 22 с. — Бібліогр.: с. 18 (4 назви). — [2003-08661] УДК 655.4(477)"18/19"

3230. Леонтьєва О.Ф. Смислові конотації дієслів мовлення у казковому дискурсі (на матеріалі українських народних казок про тварин): / Нац. пед. ун-т ім. М.Драгоманова. — К., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — [2003-06286] УДК 811.161.2’371

3231. Лещенко Г.В. Поетика детективної оповіді в творчості Дешіла Хеммета: (10.01.04) / Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2003. — 18 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв) та в підрядк. прим. — [2003-10567] УДК 821.111(73)-312.4.09

3232. Лещинський С.О. Значення та вживання дієслова to get у сучасній англійській мові: (10.02.04) / Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2003. — 16 с.: іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — [2003-10568] УДК 811.111’367.625

3233. Лисенко Н.О. Метафора і символ у поетичному ідіостилі Тодо- ся Осьмачки: (10.02.01) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14 (9 назв) та в підрядк. прим. — [2003-12417]

УДК 811.161.2’373.612

3234. Маланій О.О. Художній часо-простір поезій Василя Барки: (10.01.01) / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17. — [2003-12274] УДК 821.161.2-1.09:114/115

3235. Мартинова Л.Б. Словотворчий потенціал однинних іменників у сучасній українській мові: (10.02.01) / Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2003. — 18 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв) та в підрядк. прим. — [2003-12279] УДК 811.161.2’367.622

3236. Масалха Я.В. Опозиція "автор-герой" як жанротворчий чинник: (10.01.006) / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — [2003-06358] УДК 82.09

3237. Маслянчук Т.В. Проза В.Винниченка: проблеми текстології: (10.01.09) / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка. — К., 2003. — 20 с. — Біб­ліогр.: с. 17 та в підрядк. прим. — [2003-12281] УДК 821.161.2-3.09

3238. Мацієвська Н.Ю. Хореографічна лексика сучасної російської мови у системно-семасіологічному та лінгвокультурологічному аспектах: (10.02.02) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14 (8 назв) та в підрядк. прим. — [2003-08689] УДК 821.161.1’37

3239. Медведовська Н.В. Розвиток абстрактної лексики в ранньоново­верхньонімецькій мові (на матеріалі полемічних текстів ХVІ ст.): (10.02.04) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — [2003-08690] УДК 811.112.2’373’01

3240. Меметова Е.Ш. Стилістично забарвлена лексика кримськотатар­ської мови: (10.02.13) / Ін-т сходознавства ім. А.Кримського НАН України. — К., 2003. — 19 с. — Бібілогр.: с. 15. — [2003-08693] УДК 811.512.145(477.75)

3241. Меншій А.М. Романи Юрія Хорунжого і українська історико-біо­графічна проза 60—90-х років ХХ ст.: (10.01.01) / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Дра­гоманова. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2003-12289]

УДК 821.161.2-3.091"196/199"

3242. Мерінов В.В. Взаємодія граматичного значення й граматичної фор­ми у вираженні лексико-граматичної категорії роду іменника: (10.02.01) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 16 с. — Бібліогр.: с. 11 (5 назв). — [2003-10670] УДК 811.161.2’367.622

3243. Мінчак Г.Б. Конотативна семантика сучасних ідеологічно забарв­лених номінативних одиниць (на матеріалі української преси 90-х років ХХ сто­ліття): (10.02.01) / НАН України, Ін-т укр. мови. — К., 2003. — 20, [1] с., включ. обкл. с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — [2003-10673] УДК 811.161.2’373.612

3244. Мовчанюк Г.П. Україніка Йозефа Вацлава Фріча: аспекти і провідні тенденції: (10.01.03) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — [2003-12295] УДК 821.162.3.09:398(=161.2)"18"

3245. Могілей І.І. Проза Джона Чівера в контексті філософсько-есте­тичної проблематики сучасної американської літератури: (10.01.04) / Дніпро­-

петр. нац. ун-т. — Д., 2003. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 та в підрядк. прим. — [2003-12426] УДК 82.09(73)

3246. М’ястківська В.В. Міфологічний дискурс у романах Ж.-М. Г. Ле Кле­зіо та Тагара Бен Джелуна: (10.01.04) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. — К., 2003. — 18 с. — Бібліогр.: с. 16 та в підрядк. прим. — [2003-12439] УДК 821.133-343.09

3247. Насалевич Т.В. Портретний опис у різних типах тексту : (10.02.04) / Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2003. — 16 с.: табл. — Бібліогр.: с. 12—13 (11 назв). — [2003-10715] УДК 811.111’42

3248. Неженець Е.В. Варіантність російських термінів юриспруденції в системному та комунікативно-прагматичному аспектах: (10.02.02) / Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2003. — 23 с. — Бібліогр.: с. 19 (8 назв). — [2003-08716]

УДК 811.161.1’276.6:34

3249. Непоп Л.В. Лексичні особливості польських говірок на території Хмельницької та Житомирської області: (10.02.03) / НАН України, Ін-т укр. мови. — К., 2003. — 23 с. — Бібліогр.: с. 19—20 (12 назв). — [2003-07082]

УДК 811.162.1’282.4’373(477.42/.43)

3250. Ніколаєва Н.Г. Семантико-синтаксична організація речень з дієслів­ними предикатами мовлення: (10.02.01) / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2003. — 27 с.: іл. — Бібліогр.: с. 23—24 (3 назви) та в підрядк. прим. — [2003-07091] УДК 811.161.2’367.332’37

3251. Нітенко О.В. Складні номінативні одиниці в структурі займенни­ко­во-співвідносних ототожнювальних речень: (10.02.01) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Ка­­разіна. — Х., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (3 назви). — [2003-12442] УДК 811.161.2’367.626

3252. Овчаренко В.М. Теорія "родовідного дерева" та "хвильова" теорія в українському мовознавстві (ХІХ ст. — 20—30-х рр. ХХ ст.): (10.02.15) / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — [2003-08785] УДК 811.161.2-13"187/193"

3253. Ожигова О.В. Стилізація усно-розмовної мови в текстах сучасної української драматургії: (10.02.01) / НАН України, Ін-т укр. мови. — К., 2003. — 23 с. — Бібліогр.: с. 20 (5 назв). — [2003-08790] УДК 811.161.2’373:821.161.2-2

3254. Оніщенко Н.А. Стилістичні та семантичні характеристики коно­тативної системи сучасної німецької фразеології: (10.02.04) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — [2003-12452] УДК 811.112.2’37

3255. Павлюк О.О. Категоризація негативних моральних якостей людини у французькій мовній картині світу: (10.02.05) / Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2003.—20 с.—Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв).—[2003-12778] УДК 811.133.1’27’37

3256. Палиця Г.С. Лексичні та лексико-граматичні засоби вираження зна­чення множинності в сучасній німецькій мові: (10.02.04) / Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (4 назви). — [2003-07207]

УДК 811.112.2’06’37

3257. Пенчук І.Л. Регіональне телебачення і радіомовлення у контексті формування національної свідомості молоді: (10.01.08) / Київ. нац. ун-т ім. Та­раса Шевченка, Ін-т журналістики. — К., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв) та в підрядк. прим. — [2003-12786]

УДК 070:654.17/.19]:316.6-053.81(477.64)

3258. Пересада І.В. Фонетична структура слова і особливості її розвитку в німецькій мові (діахронічне дослідження): (10.02.04) / Одес. нац. ун-т ім. І.І.Меч­никова. — О., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (4 назви). — [2003-08930] УДК 811.112.2’34

3259. Пєшкова Т.В. Прагмалінгвістичні аспекти літературно-критичної статті сучасної німецької публіцистики: (10.02.04) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15 (8 назв). — [2003-10834]

УДК 811.112.2’42:82-9

3260. Пирогов В.Л. Структура і семантика паремійних одиниць японської, англійської, української та російської мов: типологічний та лінгвокультуроло­гіч­ний аспекти: (10.02.17) / Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — [2003-07232] УДК 81-115’37’44:398.91

3261. Пожоджук Д.О. Специфіка фольклору гуцульського етноетикету: (10.01.07) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв) та в підрядк. прим. — [2003-12795] УДК 398(477.85/.87):177

3262. Полікарпова Ю.О. Семіотичний метод у літературознавстві США: (10.01.06) / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16. — [2003-07609] УДК 821.111.09(73):81’22

3263. Пономаренко А.Ю. Фразеологічні одиниці з демінутивним та ауг­мен­тативним компонентом у сучасній українській мові: (10.02.01) / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — [2003-07612] УДК 811.161.2’373.7

3264. Попадинець Г.О. Автологічне слово у ліриці Івана Франка: (10.01.01) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв) та в підрядк. прим. — [2003-08941] УДК 821.161.2-14.09

3265. Потятиник У.О. Соціолінгвістичні та прагмастилістичні аспекти функціонування сленгової лексики (на матеріалі періодики США): (10.02.04) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 21 с., включ. обкл. с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв) та в підрядк. прим. — [2003-07616]

УДК 811.111’276.2’373:659

3266. П’ятаченко С.В. Фольклористична діяльність П.О.Гнідича: (10.01.07) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — [2003-12813] УДК 801.81:[398.2+398.8](092)"19"

3267. Равлюк С.І. Аксіологічна лексика і фразеологія художньо-публі­цистичних виступів 90-х років ХХ століття: (10.02.01) / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Дра­гоманова. — К., 2003. — 23 с. — Бібліогр.: с. 19—20 (7 назв). — [2003-07631] УДК 811.161.2’37:821.161.2-92"199"

3268. Радван Д.В. Загальнолінгвістична теорія фонеми та її розвиток в Україні: (10.02.15) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — [2003-13077] УДК 81’344’23(477)

3269. Рисіч Ю.Й. Становлення й розвиток терміносистеми художнього розпису в українській мові: (10.02.01) / Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (4 назви). — [2003-08952] УДК 811.161.2’373.46

3270. Романишин Н.І. Структурні, семантичні та комунікативно-прагма­тичні особливості інтрасуб’єктних мовленнєвих актів (на матеріалі англійської мови): (10.02.04) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2003. — 22 с. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв). — [2003-08956] УДК 811.111’37

3271. Романов Ю.О. Феномен "Підпілля" в поетиці Ф.М. Достоєвського: архетипічне та типологічне: (10.01.02) / Таврійс. нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. — Сімф., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2003-07643]

УДК 821.161.1-3.09

3272. Сакура С.С. Жуковський і англійські романтики: (10.01.05) / Тер­ноп. держ. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Т., 2003. — 19, [1] с. с. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — [2003-13095] УДК 82-1.091

3273. Сапрун І.Р. Стилістика роману І.С. Тургенєва "Дворянське гніздо": (10.02.02) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — [2003-07830] УДК 811.161.1’38:821.161.1-31

3274. Саттарова З.М. Омоніми в сучасній кримськотатарській мові (на рів­ні лексем і словоформ): (10.02.13) / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Кримського. — К., 2003. — 20 с.: табл., схема. — Бібліогр.: с. 18 (3 назви). — [2003-11441] УДК 811.512.19’373.423

3275. Сіденко Н.П. Географічна апелятивна лексика східностепових говірок Центральної Донеччини: (10.02.01) / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2003. — 22 с.: табл., карти. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2003-11531]

УДК 811.161.2’282.2(477.62)

3276. Сірук В.Г. Наративні структури в українській новелістиці 80— 90-х років ХХ ст. (типологія та внутрішньотекстові моделі): (10.01.06) / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв) та в підрядк. прим. — [2003-13226] УДК 821.161.2-32.0"198/199"

3277. Січкар С.А. Ідіолект Тараса Шевченка і сучасні мовні норми: (10.02.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — [2003-11533] УДК 811.161.2’37

3278. Смирнова Т.В. Когнітивні механізми формування рекламного імід­жу: (10.01.08) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. — К., 2003. — 24 с.: іл. — Бібліогр.: с. 21 (8 назв). — [2003-13230]

УДК 81’37’38:659.123.01

3279. Сокіл Г.В. Обхідні календарно-обрядові пісні українців: структурно-семантичний та естетичний аспекти: (10.01.07) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Фран­ка. — Л., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв) та в підрядк. прим. — [2003-13232] УДК 801.81:398.8(477)

3280. Соколова А.В. Онімічний аспект проблеми ідіостилю письменника (на матеріалі зіставлення антропонімії у романах Григорія Тютюнника "Вир" і Василя Земляка "Лебедина зграя"): (10.02.01) / Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — [2003-11546]

УДК 811.161.2’373.23:821.161.2-31

3281. Соловій Г.Р. Читач в українському літератуно-критичному дискурсі першої половини ХХ століття: (10.01.06) / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка. — К., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 та в підрядк. прим. — [2003-13233] УДК 821.161.2.0"19"

3282. Стефурак Р.І. Асоціативно-образний потенціал внутрішньої форми слова у поетичному тексті (на матеріалі української поезії 60—90 років ХХ століття): (10.02.01) / Прикарпат. ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 2003. — 24 с.: іл. — Бібліогр.: с. 21—22 (7 назв) та в підрядк. прим. — [2003-13245] УДК 811.161.2’37

3283. Стецій В.Ф. Мовна особистість Уласа Самчука (світоглядна орієнта­ція і мовотворчість): (10.02.01) / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2003. — 18 с. — Бібліогр.: с. 16 (3 назви). — [2003-11552] УДК 811.161.2’37:821.161.2

3284. Сухарина Н.М. Граматична та лексична семантика українського діє­с­лова в лексикографічній системі: (10.02.01) / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О.Потебні. — К., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв) та в підрядк. прим. — [2003-11557] УДК 811.161.2’37

3285. Тараненко Л.І. Просодичні засоби реалізації зв’язності тексту англійської прозової байки (експериментально-фонетичне дослідження): (10.02.04) / Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2003. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — [2003-13249] УДК 811.111’342.9

3286. Тихолоз Б.С. Філософська лірика Івана Франка: діалектика пое­тичної рефлексії: (10.01.01) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — [2003-09318] УДК 821.161.2.09

3287. Тихомирова О.В. Міфічний квест у літературній спадщині Дж. Р.Р. Толкіна: (10.01.04) / Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17. — [2003-13255] УДК 821.111-3.0

3288. Толчеєва Т.С. Функціонально-семантичні особливості складних ут­ворень з елементами -looking, -like (на матеріалі сучасної англійської й амери­канської художньої прози): (10.02.04) / Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2003. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — [2003-07961]

УДК 811.111’367.623’373.611

3289. Трофименко Т.М. Збірка "Перло многоцънноє" Кирила Транкві­ліона Ставровецького в контексті барокової культури: (10.01.01) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 та в підрядк. прим. — [2003-09323] УДК 821.161.2.09

3290. Фільчук Т.Ф. Мовна атракція в різних дискурсивних виявах: (10.02.02) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (4 назви). — [2003-13689] УДК 811.161.1’42

3291. Хавкіна Л.М. Українська романтична поезія кінця 20-х — початку 40-х рр. ХІХ ст.: міфопоетичний аспект: (10.01.01) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Ка­разіна. — Х., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — [2003-09441]

УДК 821.161.2-1.09"18"

3292. Шаповал О.В. Комунікативно-стильові параметри вторинної номі­нації в газетно-журнальній публіцистиці 80—90-х років ХХ столітття: (10.02.01) / Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (3 назви) та в підрядк. прим. — [2003-08149] УДК 811.161.2’38:070"19"

3293. Шаповалова Г.В. Інноваційні процеси в сучасному медіатексті (функціонально-лінгвістичні аспекти): (10.01.08) / Київ. нац. ун-т ім. Тара- са Шев­ченка. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — [2003-13709]

УДК 070.41:811.161.2’373.43

3294. Шиліна А.Г. Лінгвоґендерна інтерпретація лексичного та граматич­ного потенціалу наукового стилю сучасної російської мови: (10.02.02) / Таврійс. нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. — Сімф., 2002. — 19, [1] с. с. — Бібліогр.: с.15—16 (11 назв) та в підрядк. прим. — [2003-08158] УДК 811.161.1’373.46

3295. Шонь О.Б. Мовностилістичні засоби реалізації гумору, іронії і сати­ри в американських коротких оповіданнях: (10.02.04) / Львів. нац. ун-т ім. Іва- на Франка. — Л., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — [2003-11638] УДК 811.11’42

3296. Штанденко У.М. Відіменний суфіксальний словотвір дієслів у ста­роукраїнській мові ХІV—ХVІІІ ст.: (10.02.01) / НАН України, Ін-т укр. мови. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — [2003-09473]

УДК 811.161.2’637.625"13/17"

3297. Щербина Т.В. Середньонаддніпрянсько-степове діалектне порубіж­жя у світлі ізоглос: (10.02.01) / НАН України, Ін-т укр. мови. — К., 2003. — 23 с.: карти.—Бібліогр.: с. 20 (5 назв).—[2003-13734] УДК 811.161.2’282.2(477)

3298. Юхименко Н.Ф. Гуманістичні параметри самореалізації особис­тості: потреби, інтереси, цінності: (09.00.03) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев­ченка. — К., 2003. — 18 с. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — [2003-13736]

УДК 165.742:316.6

3299. Яковенко І.В. Творчість Фленнері О’Коннор: Архетип та "літ. тео­логія": (10.01.04) / Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17 (4 назви). — [2003-08168] УДК 821.111(73).09

3300. Ярова Н.В. Компаративні блоки у сучасній американській поезії: лінг­вокогнітивний аспект: (10.02.04) / Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16 (4 назви). — [2003-13743] УДК 811.111’42:821.111-1(73)
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   21


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка