В. Д. Одрина Свідоцтво про державну реєстрацію кв 3730 від 17. 03. 99Сторінка10/21
Дата конвертації05.05.2016
Розмір2.98 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   21
Гнедов К.М. Формування системи інвестування підприємств в умо­вах ринкових відносин: (08.06.01) / Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. — Донецьк, 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — [2003-10136] УДК 658.0152.012.32:336.71

2810. Гноєвий В.Г. Механізм регулювання ринку строкових контрактів на зерно в Україні: (08.04.01) / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т аграр. економіки. — К., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — [2003-10137]

УДК 338.43:339.164.4(477)

2811. Гоголь Т.В. Економічні аспекти розвитку соціальної інфраструктури села: (08.07.02) / Луган. нац. аграр. ун-т. — Луганськ, 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — [2003-08363] УДК 338.43

2812. Голєв М.К. Організаційно-економічний механізм забезпечення ефек­­тив­ного функціонування підприємств на фондовому ринку: (08.06.01) / Тер­ноп. акад. нар. госп-ва. — Т., 2003. — 21 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — [2003-10139] УДК 658.1:336.76

2813. Головінов О.М. Людський капітал в умовах трансформації еконо­міки України: інвестиційні проблеми: (08.01.01) / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2003. — 17 с.: іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — [2003-11954]

УДК 331.101(477)

2814. Головко О.С. Розробка та обґрунтування стратегії розвитку до­рож­ньо-будівельного підприємства: (08.07.03) / Харк. держ. акад. міськ. госп-ва. — Х., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — [2003-11956]

УДК 625.7/.8:65.011.12

2815. Голубьонкова О.О. Структурування задач формування стратегії роз­витку підприємства (на прикладі підприємств хлібопродуктів): (08.06.01) / Одес. нац. акад. зв’язку ім. О.С.Попова. — О., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (14 назв). — [2003-11959] УДК 65.016.1

2816. Гордей О.Д. Фінансове забезпечення суспільного добробуту: (08.04.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — [2003-10142] УДК 336.14:364

2817. Горлач Н.Ю. Корпоративне управління акціонерними товариствами у післяприватизаційний період: (08.06.01) / НАН України, Ін-т регіон. дослід­жень. — Л., 2003. — 21 с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — [2003-14069] УДК 658.114.3.012.23

2818. Грабовський І.С. Механізм управління ризиками інвестиційних проектів на підприємствах: (08.06.01) / Дніпропетр. ун-т економіки та права. — Д., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — [2003-12160]

УДК 658.152.011.3

2819. Греченко В.В. Становлення системи місцевих податків в Україні в умовах ринкових відносин: (08.04.01) / Харк. нац. ун-т ім.В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 18 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — [2003-12161] УДК 336.22:352

2820. Грущинська Н.М. Геоекономічні трансформації в Центрально-Схід­ному регіоні Європи в контексті національних пріоритетів України: (08.05.01) / НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 2003. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — [2003-14070] УДК 339.9.012.23(477:4-11)

2821. Гуторова Е.А. Удосконалення обліку і контролю цінних паперів на підприємствах: (08.06.04) / Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Лу­ганськ, 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — [2003-08411] УДК 657.411.3

2822. Гушко С.В. Облік і аудит виробничих витрат в умовах функціо­нування інформаційних систем підприємства: (08.06.04) / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 13—14. — [2003-05853] УДК 657

2823. Данілочкіна О.В. Формування та функціонування ринку засобів за­хис­ту рослин: (08.07.02) / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т аграр. економіки. — К., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — [2003-05406]

УДК 338.242:632.95

2824. Данилюк О.В. Науково-методичні основи регулювання ринку бан­ків­ських послуг та їх якості: (08.02.03) / Н.-д. екон. ін-т М-ва економіки та з пи­тань європ. інтеграції України. — К., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — [2003-05404] УДК 336.71.012.23

2825. Дацишин М.Б. Тенденції розвитку інвестиційної політики в Україні та її оцінка на регіональному рівні: (08.10.01) / НАН України, Ін-т регіон. до­слід­жень. — Л., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — [2003-13882] УДК 330.322+332.1](477)

2826. Дацій Н.В. Формування і ефективне використання ресурсного по­тен­ціалу в сільському господарстві: (08.07.02) / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В.До­кучаєва. — Х., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — [2003-08419] УДК 330.341.1:338.436

2827. Дем’яненко Г.Є. Економічна безпека торговельного підприємства: (08.07.05) / Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Бараноського. — Донецьк, 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — [2003-14072]

УДК 338.246:339.17

2828. Дерев’янченко Т.Є. Маркетинговий аудит підприємства (на базі вер­ста­тобудівних підприємств України): (08.06.01) / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — [2003-11977]

УДК 339.138:657.6

2829. Джус Ю.М. Ефективність державного регулювання грошової пропо­зиції в перехідній економіці: (08.02.03) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2003-10254]

УДК 336.76:338.246.025.2

2830. Дзюбенко О.Г. Планування діяльності підприємства в ринкових умо­вах: (08.06.01) / Технол. ун-т Поділля (м. Хмельницький). — Хмельницький, 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — [2003-10255] УДК 658.012.2

2831. Дзюбинський А.В. Механізм оцінки конкурентоспроможності пос­луг електрозв’язку: (08.07.04) / Одес. нац. акад. зв’язку ім. О.С.Попова. — О., 2003.—20 с.: іл.—Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв).—[2003-13893] УДК 338.47:621.39

2832. Димарчук С.М. Організація управління розвитком транспортно-логістичних систем в контексті європейської інтеграції: (08.02.03) / Укр. держ. ун-т вод. госп-ва та природокористування. — Рівне, 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2003-11980] УДК 658.286

2833. Димченко В.В. Соціально орієнтоване управління організаційно-еко­номічною стійкостю підприємств міського електричного транспорту в умо­вах формування ринкових відносин: (08.10.01) / Харк. держ. акад. міс. госп-ва. — Х., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — [2003-10257]

УДК 330.111.4:621.33

2834. Діденко Ю.Ю. Соціально-економічні особливості системи пенсій­ного забезпечення в умовах перехідної економіки: (08.01.01) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — [2003-08428] УДК 338.24.021.8:364.35-64

2835. Дідківська Л.О. Економіко-математичне моделювання діяльності флоту судноплавної компанії (на прикладі АСК "Укррічфлот"): (08.03.02) / НАН України, М-во освіти і науки України, Міжнар. наук.-навч. центр інформ. технологій та систем. — К., 2003. — 17 с., включ. обкл. с. — Бібліогр.: с. 15 (5 назв). — [2003-05421] УДК 519.868:656.6

2836. Доба Н.М. Ринкові інструменти підвищення ефективності промисло­вого виробництва: (08.07.01) / НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. досліджень. — О., 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (14 назв). — [2003-11981] УДК 338.242

2837. Доберчак Н.І. Організація внутрішньофірмових господарських від­но­син промислових підприємств (на прикладі машинобудування): (08.06.01) / Технол. ун-т Поділля. — Хмельницький, 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (8 назв). — [2003-14074] УДК 658.07.01:621

2838. Долматов О.І. Формування маркетингової стратегії підприємства: (08.06.01) / Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. — Донецьк, 2003. — 17 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — [2003-11983] УДК 339.138:656.13

2839. Дорохова Л.В. Формування стратегії розвитку міні-заводів в ринко­вих умовах (на прикладі чорної металургії): (08.07.01) / Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — [2003-10264] УДК 338.45:669.013

2840. Дорош О.Л. Небанківські фінансові інститути в економічній системі України: (08.01.01) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — [2003-10265] УДК 336.1(477)

2841. Дорошенко Т.В. Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності підприємств: (08.04.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — [2003-05441] УДК 658.152

2842. Драч В.І. Управління грошовими потоками в сільськогосподарських підприємствах: (08.04.01) / Ін-т аграр. економіки Укр. акад. аграр. наук. — К., 2003. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15—16. — [2003-11986] УДК 338.43

2843. Дуброва Н.П. Макроекономічне державне регулювання аграрної сфери економіки: (08.01.01) / Дніпропетр. держ. аграр. ун-т. — Д., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — [2003-13906]

УДК 30.101.541:338.43+338.43

2844. Дудін В.І. Основи формування організованого сільськогосподар­сько­го ринку регіону: (08.07.02) / НАН України, Ін-т економіки. — К., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — [2003-08435] УДК 338.439.5(477-32)

2845. Дудкіна К.А. Кластери як форма ринкової централізації: (08.05.01) / НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 2003. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (6 назв). — [2003-11988] УДК 334.012.72

2846. Дука А.П. Механізм управління створенням наукоємної продукції в організаціях науково-технологічної сфери: (08.02.02) / Київ. нац. ун-т ім. Тара-са Шевченка. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — [2003-08436] УДК 330.341.1:338.242

2847. Етокова О.В. Транскордонне злиття і поглинання як сучасна риса транснаціоналізації світової економіки: (08.05.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тара- са Шев­ченка. — К., 2003. — 21 с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (15 назв). — [2003-13974] УДК 334.758:339.9+339.9

2848. Євтушенко В.А. Еколого-економічні відносини в системі суспіль­ного вибору: (08.01.01) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (10 назв). — [2003-05771] УДК 330.101.541:332.142.6

2849. Єгоренко Д.В. Методичні основи формування господарських рі­шень: (08.06.01) / НАН України, Ін-т економіки пром-сті. — Донецьк, 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — [2003-12168]

УДК 633.15:631.5:631.67](477.72)

2850. Єгорова Л.І. Стратегія антикризового проактивного управління під­приємством: (08.06.01) / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2003. — 16 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — [2003-13976] УДК 658.012.32:330.33.01]:519.86

2851. Єгорова О.В. Ефективність виробництва продукції скотарства у при­­міській зоні Полтави в умовах ринкової трансформації: (08.07.02) / Дніпропетр. держ. аграр. ун-т. — Д., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — [2003-05772] УДК 338.439.4:[637.1+637.5](477.53)

2852. Жаболенко М.В. Маркетингова стратегія формування споживчого попиту на легкові автомобілі: (08.06.01) / Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. — Донецьк, 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — [2003-05781] УДК 339.13:629.331

2853. Жарлінська Р.Г. Маркетингова інформаційна система комерційного банку: (08.06.01) / Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2003. — 24 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (22 назви). — [2003-08504] УДК 339.138:336.71

2854. Жиглей І.В. Бухгалтерський облік валютних операцій: порядок ви­знання та методи оцінки: (08.06.04) / Терноп. акад. нар. госп-ва. — Т., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16. — [2003-08507] УДК 657:339.5

2855. Жиглей І.В. Валютні операції в системі бухгалтерського обліку: по­рядок визнання та методи оцінки: (08.06.04) / Терноп. акад. нар. госп-ва. — Т., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16. — [2003-05788] УДК 657:339.7

2856. Жуков В.А. Оцінка взаємовпливу науково-технічних та економічних факторів розвитку країни: (08.02.02) / НАН України, Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва. — К., 2003. — 17 с., включ. обкл. с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (4 назви) та в підрядк. прим. — [2003-08510] УДК 330.341.1

2857. Жуков В.Р. Управління інноваційно-інвестиційною діяльністю під­приємства: (08.06.01) / Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. — Донецьк, 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр: с. 16—17 (9 назв). — [2003-10283] УДК 658.152+658.589].012.32

2858. Загвойська Л.Д. Економіко-математичні моделі у виробничому менеджменті деревообробних підприємств: (08.03.02) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (21 назва). — [2003-12173] УДК 577.35:576.382

2859. Загірняк Д.М. Організаційне забезпечення стратегічного вибору під­приємства: (08.06.01) / Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 13—15 (14 назв). — [2003-13984]

УДК 658.01

2860. Загорняк Н.Б. Стратегія інвестування виробництва (на прикладі харчової промисловості): (08.07.01) / НАН України, Ін-т економіки. — К., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — [2003-08512] УДК 330.322.2:664](477)

2861. Заїкін Ю.В. Страхування відповідальності в Україні: (08.04.01) / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16. — [2003-12175] УДК 661.183.6:[615.246.2+615.279

2862. Зайчикова В.В. Системи фінансового забезпечення місцевого само­врядування в європейських країнах: (08.04.01) / Нац. акад. держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2003. — 16 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (14 назв). — [2003-13989] УДК 336.1:352

2863. Замета О.Г. Облік і аналіз витрат виробництва: управлінський ас­пект (на матеріалах виноградарських господарств Автономної Республіки Крим): (08.06.04) / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16. — [2003-12177] УДК 336.012.23

2864. Заруба Ю.О. Фінансовий механізм підвищення конкуренто­спро­мож­ності банку: (08.04.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 16 с.: іл. — Бібліогр.: с. 13 (9 назв). — [2003-05803] УДК 336.71:339.137.2

2865. Заруцька О.П. Управління ціновою рівновагою банківського про­центного продукту: (08.04.01) / Укр. акад. банків. справи. — Суми, 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — [2003-08516]

УДК 336.78:336.764.061

2866. Заславська К.А. Управління інвестиційними ресурсами в умо- вах трансформації економіки: (08.06.01) / Харк. держ. екон. ун-т. — Х., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (11 назв). — [2003-10292]

УДК 658.152.012.32

2867. Захарченко Ю.М. Функціонування ринку молока в сучасних умовах господарювання: (08.07.02) / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В.Докучаєва. — Х., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — [2003-13991]

УДК 338.439.5:339.1:637.1

2868. Заюкова М.С. Фінансова стійкість та її забезпечення на підпри­ємствах м’ясної промисловості АПК: (08.04.01) / Ін-т аграр. економіки, Укр. акад. аграр. наук. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — [2003-12178] УДК 330.15:502.171

2869. Збагерська Н.В. Удосконалення методологічних та методичних ос­нов економічної оцінки природних ресурсів: (08.08.01) / Укр. держ. ун-т вод. госп-ва та природокористування. — Рівне, 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — [2003-12179] УДК 377.8.013.42

2870. Іваніненко-Свинцицька І.Є. Організаційно-економічний механізм ак­тивізації іноземного інвестування в економіку України: (08.02.03) / Н.-д. екон. ін-т М-ва економіки та з питань європ. інтеграції України. — К., 2003. — 16 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (6 назв). — [2003-14000] УДК 339.727.22

2871. Івануса А.В. Оптимізація виробничих зв’язків підприємств терито­рі­ального лісопромислового комплексу за критеріями еколого-економічної ефек­тив­ності (на прикладі Львівської області): (08.08.01) / Укр. держ. лісотехн. ун-т. — Л., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв) та в підрядк. прим. — [2003-05870] УДК 332.142.6:630*83]:519.863(477.83)

2872. Ізотов С.О. Організаційно-економічні інструменти ризик-менед­жмен­ту екологічних небезпек: (08.08.01) / НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. досліджень. — О., 2003. — 21 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — [2003-05875] УДК 330.131.7:502.171

2873. Іртищева І.О. Подальша перебудова новостворених агроформувань та їх ефективний розвиток: (08.07.02) / Миколаїв. держ. аграр. ун-т. — Мико­лаїв, 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр: с. 17 (10 назв). — [2003-10307]

УДК 338.43.02(477)

2874. Ішков В.М. Управління пенсійними сестемами в Україні: (08.02.03) / НАН України, Ін-т економіки пром-сті. — Донецьк, 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — [2003-08527] УДК 338.24:364.35](477)

2875. Казачковська Г.В. Підвищення ефективності функціонування місь­кого рекреаційно-курортного та туристичного господарства: (08.10.01) / НАН України, Ін-т економіко-правових досліджень. — Донецьк, 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — [2003-10320]

УДК 332.122:[338.48+615.8](477-21)

2876. Калініченко Г.В. Механізм управління господарсько-економічною діяльністю підприємств фармацевтичної галузі: (08.06.01) / Дніпропетр. ун-т економіки та права. — Д., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — [2003-10686] УДК 658.012.32:615

2877. Калініченко І.Л. Мотиви і стимули у труді керівника сільськогос­подарського формування: (08.07.02) / Крим. держ. агротехнол. ун-т. — Сімф., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр: с. 17—18 (9 назв). — [2003-10316]

УДК 631.158:658.3.012.4

2878. Калюжна О.В. Підвищення ефективності функціонування зернопро­дуктового підкомплексу АПК на регіональному рівні: (08.07.02) / Миколаїв. держ. аграр. ун-т. — Миколаїв, 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр: с. 16 (6 назв). — [2003-10318] УДК 338.439:664.7

2879. Канак Й.В. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік витрат і доходів на підприємствах із виробництва стінових матеріалів: (08.06.04) / Уко­оп­спілка, Львів. комерц. акад. — Л., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). — [2003-12188] УДК 657.4:691

2880. Каплун О.А. Облік і контроль виробничих витрат пивоварної про­мисловості: (08.06.04) / Терноп. акад. нар. госп-ва. — Т., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — [2003-14108] УДК 657.471:663.4

2881. Карабєдянц Л.В. Управління ціноутворенням на машинобудівному підприємстві: (08.06.01) / НАН України, Ін-т економіки пром-сті. — Донецьк, 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2003-06009]

УДК 338.5:621

2882. Карбовник С.М. Мале й середнє зовнішньоторговельне підприєм­ництво в економіці України: (08.01.01) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — [2003-06012]

УДК 334.012.63/.64:339.5](477)

2883. Каричковський В.Д. Внутрішньогосподарські економічні відноси­ни в сільськогосподарських підприємствах у пореформений період: (08.06.01) /

Ін-т аграр. економіки Укр. акад. аграр. наук. — К., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — [2003-12189] УДК 338.436

2884. Карман С.В. Оцінка та прогнозування економічного ризику у сфері переробки соняшнику: (08.07.02) / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В.Докучаєва. — Х., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — [2003-06014]

УДК 330.131.7:633.854.87:631.56+33.432


2885. Карпова О.І. Управління розвитком підприємств малого бізнесу: (08.06.01) / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16. — [2003-06017] УДК 334.012.64

2886. Квасовський О.Р. Оподаткування малого бізнесу в Україні: фіс­каль­ний і стимулюючий потенціал: (08.04.01) / Терноп. акад. нар. госп-ва. — Т., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — [2003-08536]

УДК 336.221:334.012.64](477)

2887. Кизилов Г.І. Діагностика підприємницького ризику та прогно­зування тенденцій його чинників у будівництві (на прикладі спеціалізованих бу­дівельних підприємств): (08.07.03) / Харк. держ. акад. міськ. госп-ва. — Х., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — [2003-08537]

УДК 338.45:69:330.131.7

2888. Кириченко О.О. Шляхи зниження збитковості відтворення земель­них ресурсів, використаних марганцевими кар’єрами: (08.08.01) / Нац. гірн. ун-т. — Д., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — [2003-06025] УДК 332.334.4:622.2

2889. Китаєв О.В. Розробка інтегральної оцінки еколого-економічного рів­ня підприємства (на прикладі конверсії підприємств Шоcткинського про­мислового вузла): (08.08.01) / Сум. держ. ун-т. — Суми, 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — [2003-08540] УДК 502.15:658.5.016.7:66](477.52)

2890. Кишко Н.М. Соціально-економічні основи мотивації праці в сіль­ськогосподарському виробництві: (08.07.02) / М-во аграр. політики України, Сум. нац. аграр. ун-т. — Суми, 2003. — 16 с.: іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — [2003-06028] УДК 338.432:331.101.3

2891. Клименко Т.В. Підвищення ефективності формування фінансового потенціалу регіону: (08.10.01) / НАН України, Ін-т екон.-прав. досліджень. — Донецьк, 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (13 назв). — [2003-14129]

УДК 336.7:332.12

2892. Климова Н.І. Управління корпоративними фінансами: (08.06.01) / Харк. держ. екон. ун-т. — Х., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — [2003-08542] УДК 658.15

2893. Климюк Л.М. Формування та функціонування інфраструктури аг­рар­ного ринку: Регіональний аспект: (08.07.02) / М-во аграр. політики України, Держ. агроеколог. ун-т. — Житомир, 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — [2003-10336] УДК 338.439.5:338.49+338.49(477-16)

2894. Коба О.В. Формування та напрями реалізації стратегії оновлення пар­ку повітряних суден: (08.07.04) / Нац. авіац. ун-т. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — [2003-14131] УДК 338.47:629.7

2895. Коваленко А.О. Інноваційний фактор розвитку продуктивних сил України: (08.10.01) / НАН України, Рада по вивч. продуктив. сил України. — К., 2003. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв). — [2003-08545]

УДК 330.111.4:330.341.1

2896. Коваленко О.М. Стратегічне управління підприємницькою діяль­ніс­тю в промисловому виробництві: (08.07.01) / НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. досліджень. — О., 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — [2003-08546] УДК 334.012.32:338.45

2897. Коваленко Ю.О. Механізм адаптації підприємств до ризику: (08.06.01) / Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (14 назв). — [2003-06048] УДК 658.011.3

2898. Коваль П.Ф. Облік і контроль діяльності підсобних сільських госпо­дарств бюджетних установ: (08.06.04) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — [2003-06049] УДК 657:631.162:336.148

2899. Ковальчук Т.Г. Особливості реалізації інтелектуальної власності в економіці України: (08.01.01) / НАН України, Ін-т економіки. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2003-06050]

УДК 330.111.62:339.166.5(477)

2900. Козак Л.В. Формування ринку конкурентоспроможної сільсько­госпо­дарської продукції: (08.07.02) / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (4 назви). — [2003-06051] УДК 338.436.021.8

2901. Колодій С.Ю. Удосконалення міжбюджетних відносин в умовах рин­кової трансформації економіки: (08.04.01) / Укр. акад. банків. справи. — Суми, 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — [2003-12201]

УДК 336.14

2902. Комарніцька О.П. Формування і функціонування ринку великої рогатої худоби: (08.07.02) / Ін-т аграр. економіки Укр. акад. аграр. наук. — К., 2003. — 18 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — [2003-12204]

УДК 658.84:636.033

2903. Конопліна Ю.С. Управління еколого-економічними трансформа­ціями суспільного виробництва: (08.08.01) / Сум. держ. ун-т. — Суми, 2003. — 17 с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (18 назв). — [2003-08562]

УДК 502.1

2904. Копистира А.М. Тіньові економічні процеси в країнах Європей­ського Союзу: (08.05.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — [2003-08563]

УДК 339.923:061.1:343.37

2905. Корецький Ю.М. Формування та реалізація інноваційної політики в регіоні (на прикладі Волинської області): (08.10.01) / НАН України, Ін-т регіон. досліджень. — Л., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — [2003-06069] УДК 332.14:330.341.1(477.82)

2906. Корнієнко Є.С. Економетричні моделі зовнішньоекономічної діяль­ності економіки України: (08.03.02) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 20, [1] с., включ. обкл. с.: табл., схем. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — [2003-08565] УДК 339.9.012.23(477)

2907. Коробко О.М. Бухгалтерська фінансова звітність: методологія скла­дання і практика використання: (08.06.04) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — [2003-10435] УДК 657.6

2908. Костюкевич Р.М. Ринкові механізми управління водогосподар­ськи­ми проектами: (08.02.03) / Укр. держ. ун-т вод. госп-ва та природокористування. — Рівне, 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — [2003-10442]

УДК 338.242:626.81

2909. Кот Л.Л. Кредит в умовах ринкової трансформації економіки: (08.01.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 20 с.: схема. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — [2003-06080] УДК 336.77

2910. Кравчук Н.В. Організаційно-економічний механізм управління про­дуктивністю праці на вугільних підприємствах: (08.06.01) / НАН України, Ін-т економіки пром-сті. — Донецьк, 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — [2003-12211] УДК 331.101.6:622.33

2911. Красюк І.І. Міжнародна діяльність банківських інститутів в транс­формаційній економіці: (08.05.01) / Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — [2003-08577] УДК 339.92

2912. Кривещенко В.В. Управління комерційною діяльністю підприємств по збуту продукції: (08.06.01) / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 17 с., включ. обкл. с.: іл. — Бібліогр.: с. 13—14. — [2003-10455] УДК 658.8.012.32

2913. Кримковський Р.Б. Сприяння залученню іноземних інвестицій у переробну сферу АПК України: (08.07.02) / НАН України, Ін-т економіки. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — [2003-08581]

УДК 339.727.22:663/665(477)

2914. Крішталь Т.Е. Методика аналізу ліквідності комерційного банку: (08.06.04) / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 17 с., включ. обкл. с.: табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (6 назв). — [2003-06096] УДК 336.71:657.422

2915. Кропивко М.М. Інвестиційне забезпечення селянських (фермер­ських) господарств: (08.02.02) / Ін-т аграр. економіки Укр. акад. аграр. наук. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв). — [2003-06098]

УДК 330.322:631.115.1

2916. Крутоус О.І. Формування мотивації і підвищення ефективності праці в молочному скотарстві: (08.07.02) / Дніпропетр. держ. аграр. ун-т. — Д., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — [2003-06100]

УДК 331.101.3:636.034

2917. Кудінов Д.Г. Моделювання механізмів управління державними фінансовими коштами у регіоні: (08.03.02) / Донец. нац. ун-т . — Донецьк, 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16. — [2003-08641] УДК 336.14:353.1

2918. Кутовенко А.М. Розвиток фінансових стратегій транснаціональних корпорацій в умовах глобалізації: (08.05.01) / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — [2003-10703] УДК 339.92

2919. Кущ О.Є. Інноваційний менеджмент трансформації промислових підприємств до ринкової економіки: (08.06.01) / Дніпропетр. ун-т економіки та права. — Д., 2003. — 23 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (5 назв). — [2003-10708] УДК 658.589.012.32

2920. Лаврук О.С. Соціально-економічні проблеми використання праці сільської молоді в аграрному секторі економіки: (08.07.02) / Дніпропетр. держ. аграр. ун-т. — Д., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — [2003-12223] УДК 331-058.244-053.81

2921. Ладюк О.Д. Українсько-російські торговельні відносини як чинник економічної безпеки України: (21.04.01) / Нац. ін-т стратег. досліджень, Нац. ін-т пробл. міжнар. безпеки. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — [2003-06275] УДК 339.56(477:470)

2922. Левкіна Р.В. Підвищення ефективності енерговикористання в овочівництві: (08.07.02) / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В.Докучаєва. — Х., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2003-06285]

УДК 635.1/.8:631.1](477.54)

2923. Лесько О.Й. Зайнятість та професійна реабілітація осіб з обмежени­ми фізичними можливостями (методологія, проблеми, шляхи вирішення): (08.09.01) / НАН України, Рада по вивч. продуктив. сил України. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — [2003-10566]

УДК 364.4:616-036.86

2924. Лєонов С.В. Управління науково-технічним прогресом на основі створення системи показників термінів служби техніки: (08.02.02) / НАН Ук­раїни, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. досліджень. — О., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — [2003-06288] УДК 330.32/.38.035:577.1

2925. Лисенко М.Д. Комплексна оцінка інвестиційної привабливості під­приємств як суб’єктів регіональних і галузевих економічних відносин: (08.06.01) / Харк. держ. екон. ун-т. — Х., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2003-12256] УДК 658.152:332.122

2926. Лифар В.В. Розробка логістичної системи управління закупками і розподілом на великому промисловому підприємстві: (08.06.01) / Нац. металург. акад. України. — Д., 2003. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — [2003-06292] УДК 658.7/.8.012.34

2927. Лихацька К.В. Організація і методи управлінського обліку вироб­ництва продукції овочівництва захищеного ґрунту: (08.06.04) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — [2003-12258]

УДК 657+658.513]:631.1

2928. Лицур І.М. Лісові ресурси Карпат у системі еколого-економічної безпеки: (08.08.01) / НАН України, Рада по вивч. продуктив. сил України. — К., 2003. — 21 с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв) та в тексті. — [2003-12259] УДК 502.11:630*6(292.452)

2929. Любкіна О.В. Фондовий ринок України: особливості формування та перспективи розвитку: (08.01.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2003-08671]

УДК 336.761(477)

2930. Мазуренко О.В. Розвиток м’ясопродуктового підкомплексу Украї­ни: (08.07.02) / Ін-т аграр. економіки Укр. акад. аграр. наук. — К., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — [2003-10589] УДК 338.43:637.5](477)

2931. Макаринська О.В. Формування та розвиток ринку молока і молоко­продукції на регіональному рівні: (08.07.02) / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В.До­кучаєва. — Х., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2003-06340] УДК 338.433:637.1/.3

2932. Макаров К.Г. Моделювання процесів фінансового менеджменту у ви­робничо-економічних системах: (08.03.02) / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2003. — 16 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 13 (10 назв). — [2003-06341]

УДК 519.876.2:658.14.012.32

2933. Малашенко Г.Ф. Державне регулювання та управління банківською діяльністю в Україні: (08.02.03) / Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2003. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — [2003-12275] УДК 338.242.4:336.71](477)

2934. Мальчик М.В. Субсидування та кредитування соціальних транс­фертів (за статусом малозабезпеченості та суспільних заслуг): (08.04.01) / Терноп. акад. нар. госп-ва. — Т., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — [2003-08677] УДК 336.27

2935. Мамонов К.А. Організаційно-економічний механізм управління ка­пі­талом будівельних підприємств: (08.07.03) / Харк. держ. акад. міськ. госп-ва. — Х., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (12 назв). — [2003-08680]

УДК 338.45:69:330.32

2936. Мартинюк О.П. Управління трудовими ресурсами в сільському господарстві регіону: (08.02.03) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — [2003-10656] УДК 331.101.26:631.1

2937. Марченко А.А. Формування та використання фінансових ресурсів суб’єктів господарювання в умовах трансформації економіки України: (08.04.01) / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 16 с.: табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (7 назв). — [2003-08685] УДК 336.7(477)

2938. Матросова В.О. Резерви підвищення ефективності інноваційної діяльності промислових підприємств: (08.02.02) / Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — [2003-08687] УДК 334.716:658.589

2939. Мацелюх Н.П. Вплив податків на процеси ціноутворення в Україні: (08.04.01) / Акад. держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2003. — 17 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). — [2003-08688]

УДК 336.221.22(477)

2940. Медведєв Ю.Б. Фінансове стимулювання економічного розвитку в трансформаційній економіці: (08.01.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — [2003-12285]

УДК 336.2:338.24.021.8

2941. Мельник Д.С. Стратегічні засади розвитку телекомунікаційних по­слуг (на прикладі Львівської області): (08.07.04) / НАН України, Ін-т пробл. ринку і екон.-екол. досліджень. — О., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв). — [2003-06363] УДК 621.39:338.46](477.83)

2942. Мельник С.О. Еколого-економічні аспекти реформування лісового господарства України: (08.08.01) / Укр. держ. лісотехн. ун-т. — Л., 2003. — 20 с.: іл., табл.—Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв).—[2003-12424] УДК 630*1+630*6

2943. Мельничук В.В. Облік і аудит власного капіталу аграрних підпри­ємств: теорія і практика: (08.06.04) / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16. — [2003-12288] УДК 657.411:631.115

2944. Меркушева М.В. Шляхи підвищення ефективності підприємницької діяльності (на прикладі рибодобувних і рибопереробних підприємств Криму): (08.06.01) / Таврійс. нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. — Сімф., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2003-06367]

УДК 334.012.32:639.2](477.75)

2945. Михальчук І.Р. Стратегія товарної інновації у забезпеченні конкурентоспроможності промислового підприємства: (08.06.01) / Терноп. акад. нар. госп-ва. — Т., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — [2003-08699] УДК 658.589

2946. Мірошниченко О.В. Регіональні аспекти інвестування об’єктів ринку нерухомості в умовах трансформації економіки: (08.10.01) / Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю.Кондратюка. — Полтава, 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — [2003-07054] УДК 330.322:332.1:332.72+332.1

2947. Мограб О.С. Удосконалення регіональної регуляторної системи розвитку біржового ринку в Україні: (08.10.01) / НАН України, Рада по вивч. продуктив. сил України. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — [2003-12427] УДК 339.172:336.764

2948. Монастирський Г.Л. Організація управління та регулювання еко­номічним і соціальним розвитком сільських поселень: (08.02.03) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2003. — 20, [1] с., включ. обкл. с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (21 назва). — [2003-10677] УДК 352(1-22)

2949. Монтицька А.М. Оптимізація функціонування енергогенеруючих під­приємств в умовах ринку: (08.03.02) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — [2003-12429]

УДК 621.311:332.012.23

2950. Мороз О.В. Планування автомобільних перевезень вантажів малими партіями: (08.06.01) / Нац. трансп. ун-т. — К., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (4 назви). — [2003-07062] УДК 658.512:656.135

2951. Мороз Ю.Ю. Методологічні засади побудови податкової статис­тики: (08.03.01) / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2003-07063] УДК 311:336.22

2952. Морозова-Герасимович Н.А. Управлінський облік і аналіз затрат на забезпечення якості продукції (на прикладі плодоовочеконсервних підприємств України): (08.06.04) / Ін-т аграр. економіки Укр. акад. аграр. наук. — К., 2003. — 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19. — [2003-07065]

УДК 657.471.018:664.8](477)

2953. Москаленко Н.О. Організаційно-економічний механізм реструк­тури­зації підприємства: (08.06.01) / Харк. держ. екон. ун-т. — Х., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — [2003-12433] УДК 658.15

2954. Мох’д І.М.А.Н. Облік і контроль дивідендів (на прикладі підпри­ємств Житомирської області): (08.06.04) / Ін-т аграр. економіки Укр. акад. аграр. наук. — К., 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16. — [2003-12437] УДК 657.4

2955. Назарчук М.І. Стратегія розвитку фондових бірж у системі рефор­мування економіки України: (08.02.03) / НАН України, Ін-т економіки пром-сті. — Донецьк, 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2003-07074] УДК 336.761(477)

2956. Науменко Н.С. Зовнішньоторговельний режим України та перспек­тиви його вдосконалення: (08.05.01) / М-во економіки та з питань європ. інте­грації України, Укр. акад. зовніш. торгівлі. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Біб­ліогр.: с. 17—18 (13 назв). — [2003-10716] УДК 339.54(477)

2957. Нгуєн К.Т. Розробка стратегії регулювання зайнятості трудових ресурсів (на прикладі матеріалів В’єтнаму): (08.09.01) / НАН України, Рада по вивч. продуктив. сил. України. — К., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — [2003-07075] УДК 331.5(597)

2958. Негрич І.М. Організаційно-методологічні аспекти обліку подат­кових платежів підприємства для цілей прийняття управлінських рішень (на при­кладі підприємств харчової промисловості): (08.06.04) / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. — Л., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — [2003-07076] УДК 657.446:664

2959. Немирович С.М. Обґрунтування критеріїв оцінки та удосконалення економічної роботи на підприємстві (на матеріалах виноградарсько-винороб­ного підкомплексу АПК Криму): (08.06.01) / Миколаїв. держ. аграр. ун-т. — Миколаїв, 2003. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (7 назв). — [2003-07080]

УДК 658.011.12:663.2/.3](477.75)

2960. Непомнящий О.М. Формування системи соціального захисту насе­лення в умовах ринкової трансформації економіки: (08.01.01) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв) та в підрядк. прим. — [2003-07081] УДК 330.1+364:338.24.021.8

2961. Нестеренко І.В. Організація обліку та аналізу виробничих витрат в підприємствах рекламної діяльності: (08.06.04) / Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Х., 2003. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—15. — [2003-12441]

УДК 657.471:659.1

2962. Нетудихата С.Л. Антидемпінгове регулювання в системі зовнішньо­економічних зв’язків України: (08.05.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — [2003-08770]

УДК 339.543.32:339.9

2963. Нечаєв В.О. Оцінка формування і механізм забезпечення ефектив­ного функціонування та розвитку корпоративного сектора промисловості: (08.02.03) / Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2003. — 17 с., включ. обкл. с. — Бібліогр.: с. 13—15 (14 назв). — [2003-07086] УДК 334.758:332.012.34

2964. Нечай Н.М. Облік та контроль невиробничих витрат (на прикладі ма­шинобудівних підприємств): (08.06.04) / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15. — [2003-07087] УДК 657.471.1:658.17

2965. Нікітін А.В. Інвестиційні вкладення банків та підвищення їх ефек­тивності: (08.04.01) / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2003-08771] УДК 336.71

2966. Новіков Д.Г. Моделювання системи бюджетування підприємства в умовах трансформаційної економіки: (08.03.02) / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2003.—19 с.: іл.—Бібліогр.: с. 15—17.—[2003-08778] УДК 330.46:519.86:336.14

2967. Ноджак Л.С. Демографічні та соціально-економічні чинники форму­вання і використання інтелектуального потенціалу за ринкових перетворень: (08.09.01) / НАН України, Ін-т регіон. досліджень. — Л., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв). — [2003-08780] УДК 314.15:331.102.344](477)

2968. Овчиннікова О.Р. Моделі і методи для організації досліджень по­тен­ційної міграції населення: (08.03.02) / Технол. ун-т Поділля (м. Хмель­ницький). — Хмельницький, 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — [2003-08786] УДК 519.8:314.7

2969. Огородник І.Л. Формування ефективної організації управління в регіональних підрозділах комерційних банків: (08.06.01) / Нац. авіац. ун-т. — К., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — [2003-12444]

УДК 338.242:336.712

2970. Олексів І.Б. Методи оцінювання і планування економічних показ­ників діяльності підприємства: (08.06.01) / Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — [2003-11380]

УДК 658.15.011

2971. Омельяненко С.Л. Оцінка ефективності функціонування та опти­мізація структури аеропортів України: (08.07.04) / Нац. авіац. ун-т. — К., 2003. — 16, [1] с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14 (7 назв). — [2003-12450]

УДК 338.45:656.7

2972. Онищенко А.М. Економіко-математичне моделювання екологічно збалансованого розвитку економіки: (08.03.02) / НАН України, М-во освіти і науки України, Міжнар. наук.-навч. центр інформ. технологій та систем. — К., 2003. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (9 назв). — [2003-11384]

УДК 330.45:519.86:502.15

2973. Онищенко С.В. Бюджетування в системі фінансового управління підприємством: (08.04.01) / Київ. нац. екон. ун-т. — К, 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16. — [2003-11385] УДК 658.15:336.14

2974. Опьонова І.В. Організаційно-економічний механізм системи іден­тифі­кації та маркування товарів (EAN•UCC) на підприємствах: (08.06.01) / М-во економіки та з питань європ. інтеграції України, Укр. акад. зовніш. торгівлі. — К., 2003.—20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв).—[2003-08800] УДК 658.626

2975. Осадча Ю.М. Облік нерухомості в АПК: (08.06.04) / Ін-т аграр. економіки Укр. акад. аграр. наук. — К., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16. — [2003-11388] УДК 657.42:631.145

2976. Павленчик Н.Ф. Кооперація в агробізнесі Львівської області: (08.07.02) / М-во аграр. політики України, Держ. агроекол. ун-т. — Житомир, 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — [2003-12776]

УДК 334.732:631.115.8](477.83)

2977. Панасенко Г.В. Економічна оцінка інноваційної діяльності в садів­ництві : (08.07.02) / Сум. нац. аграр. ун-т. — Суми, 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — [2003-12779] УДК 330.341.1:634

2978. Педченко Г.П. Адаптація аграрних ВНЗ до підготовки спеціалістів сільського господарства у ринкових умовах: (08.06.01) / Ін-т аграр. економіки Укр. акад. аграр. наук. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — [2003-07221] УДК 338.43.02:378.663

2979. Педь І.В. Удосконалення міжнародних розрахунків підприємств у зовнішній торгівлі: (08.06.01) / М-во економіки та з питань європ. інтеграції України, Укр. акад. зовніш. торгівлі. — К., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2003-07222] УДК 339.5:339.72

2980. Пельтек Л.В. Удосконалення управління фінансово-економічним станом підприємств харчової промисловості: (08.06.01) / Нац. ун-т харч. тех­нологій. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — [2003-10827] УДК 658.152:664

2981. Перепечай Н.М. Маркетинг банківських послуг: (08.06.01) / Харк. держ. екон. ун-т. — Х., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — [2003-12788] УДК 339.138:336.71

2982. Пересада О.А. Кредитування міжнародними фінансово-кредитними організаціями українських підприємств: (08.04.01) / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — [2003-07225]

УДК 336.71(100)+336.77:336.71

2983. Петрова І.В. Оцінка ефективності управлінської діяльності на під­приємствах вугільної промисловості: (08.06.01) / Східноукр. нац. ун-т ім. Воло­димира Даля. — Луганськ, 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (15 назв). — [2003-07230] УДК 658.5.011.4:622.33

2984. Пікалова Г.А. Управління системою соціального захисту населення в умовах трансформаційної економіки: (08.09.01) / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2003. — 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (7 назв). — [2003-07235]

УДК 364:338.24.021.8

2985. Пічик К.В. Науково-методичні основи прогнозування ринку устат­кування (на прикладі верстатобудування України): (08.07.01) / Н.-д. екон. ін-т М-ва економіки та з питань європ. інтеграції України. — К., 2003. — 17 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — [2003-07238] УДК 338.45.01:621](477)

2986. Плакіда В.Т. Економічний механізм підвищення ефективності діяль­ності енергопостачальних підприємств: (08.07.01) / Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (8 назв). — [2003-09239] УДК 338.45:62.311

2987. Плоха О.Б. Формування системи планування на промислових під­приємствах: (08.06.01) / Харк. держ. екон. ун-т. — Х., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — [2003-07239] УДК 658.5.012.2

2988. Плужников І.О. Механізм формування державної бюджетної полі­ти­ки в Україні: (08.04.01) / Укр. акад. банків. справи. — Суми, 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — [2003-11396] УДК 336.143(477)

2989. Подмаркова І.П. Формування ринку чорних металів в Україні: (08.07.01) / НАН України, Ін-т економіки пром-сті. — Донецьк, 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — [2003-07606] УДК 339.13:669.1](477)

2990. Подольчак Н.Ю. Формування систем управління підприємством на засадах ризик-менеджменту: (08.06.01) / Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв) та в підрядк. прим. — [2003-08938] УДК 658.011.3

2991. Покотиленко Р.В. Механізм формування та забезпечення еконо­мічної безпеки: (08.02.03) / НАН України, Ін-т економіки пром-сті. — Донецьк, 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — [2003-07607]

УДК 338.2:316.613

2992. Полонін О.В. Оптимізація витрат на утримання житлового фонду в регіональному аспекті: (08.10.01) / Харк. держ. акад. міськ. госп-ва. — Х., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — [2003-11398]

УДК 332.87:332.14

2993. Поплюйко А.М. Облік і аналіз використання виробничих запасів (на прикладі підприємств машинобудування Полтавської області): (08.06.04) / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 17 с., включ. обкл. с.: іл. — Бібліогр.: с. 14. — [2003-11400] УДК 658.78:621(477.53)

2994. Попова О.Ю. Управління ефективністю інвестиційної діяльності про­мислових підриємств: (08.06.01) / Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — [2003-10848] УДК 658.152

2995. Поспєлова Т.В. Організація управління кар’єрою на підприємстві: (08.06.01) / Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — [2003-11402]

УДК 331.108.4:658.012.32

2996. Потьомкіна Н.О. Синтез системи управління партнерськими вза­ємо­відносинами на підприємствах ПЕК: (08.06.01) / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2003. — 16 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (14 назв). — [2003-10852] УДК 658.012.65:662.642/.667

2997. Приймак В.М. Управління торговельним підприємством на засадах системного підходу: (08.06.01) / Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2003. —

21 с., включ. обкл. с.: іл.—Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв).—[2003-08945]

УДК 658.8.012.32

2998. Приходько В.В. Розвиток міжнародної регіональної торговельно-економічної інтеграції: (08.05.01) / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — [2003-12808] УДК 339.92:339.5

2999. Проволоцька О.М. Управління збутом промислової продукції в комплексі маркетингу: (08.06.01) / М-во економіки та з питань європ. інтеграції України, Укр. акад. зовніш. торгівлі. — К., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17. — [2003-12809] УДК 658.8:622.7

3000. Проданчук М.А. Облік і контроль результатів операційної діяль­ності сільськогосподарських формувань: (08.06.04) / Ін-т аграр. економіки Укр. акад. аграр. наук. — К., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15. — [2003-09243] УДК 657:631.115

3001. Прокопенко М.М. Планування розвитку та ефективна реструк­тури­зація аграрних підприємств: (08.06.01) / Миколаїв. держ. аграр. ун-т. — Миколаїв, 2003. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — [2003-07619]

УДК 631.15:65.016.7

3002. Прокопенко Р.В. Моделювання слабоструктурованих задач в сис­темах підтримки прийняття рішень: (08.03.02) / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2003. — 16 с.: іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — [2003-07620]

УДК 519.86:65.012.123

3003. Прудка Н.В. Портфельний аналіз у корпоративному управлінні в сфері телекомунікацій (на прикладі ВАТ "Укртелеком"): (08.07.04) / Одес. нац. акад. зв’язку ім. О.С.Попова. — О., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — [2003-07624] УДК 338.47:654.15:65.012.23

3004. Пукіш Н.Б. Моделі оцінки і аналізу у логістичних системах підприємства: (08.03.02) / Технол. ун-т Поділля. — Хмельницький, 2003. — 16 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (7 назв). — [2003-12811]

УДК 330.4:658.012.34:615.1

3005. Пустовар Я.П. Мотиваційний механізм найманої трудової діяль­ності в трансформаційній економіці: (08.01.01) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Кара­зіна. — Х., 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — [2003-07625]

УДК 331.101.3:330.101.54

3006. Радіоненко О.М. Лізинг в аграрному секторі та пріоритетні напрям­ки його розвитку: (08.07.02) / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 17 с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14. — [2003-09245] УДК 631.1:35.073.513

3007. Радченко Ю.М. Управління конкурентоспроможністю вітчизняних товаровиробників на макро- та мікрорівнях в перехідній економіці: (08.02.03) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — [2003-07630] УДК 658.5.011.4:330.101.54

3008. Разумний А.Г. Формування комплексу просування лікарських засобів на фармацевтичному ринку України: (08.06.01) / Київ. нац. ун-т ім. Та­раса Шевченка. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — [2003-09246] УДК 339.138:615.1](477)

3009. Ращупкіна В.М. Організаційно-економічний механізм реструкту­ризації підприємств металургійної промисловості: (08.06.01) / НАН України, Ін-т економіки промисловості. — Донецьк, 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — [2003-07633] УДК 658.1.016.7:669

3010. Рубай О.В. Економічна оцінка використання ресурсного потенціалу сільськогосподарськими підприємствами: (08.07.02) / Сум. нац. аграр. ун-т. — Суми, 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — [2003-11426]

УДК 631.1:[331.522.4+332.3

3011. Рубель О.Є. Підвищення економіко-екологічної ефективності вико­рис­тання природно-ресурсного потенціалу водно-болотних угідь приморських регіонів: (08.08.01) / НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. досліджень. — О., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — [2003-08959]

УДК 502.131:502.51(285.3)

3012. Рябикіна Н.І. Теоретико-методологічні засади оцінки та оптимізації використання потенціалу промислового підприємства (на прикладі гірничо-збагачувальних підприємств): (08.06.01) / Одес. держ. екон. ун-т. — О., 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — [2003-11433] УДК 658.011:622.7

3013. Рябих О.В. Організаційно-економічний механізм активізації іннова­ційної діяльності в промисловому виробництві: (08.07.01) / НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. досліджень. — О., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — [2003-07646] УДК 658.152+658.589:658.152

3014. Рябцев А.В. Моделювання оптимальної податкової стратегії під­приємства: (08.03.02) / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2003. — 16 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 12—13 (5 назв). — [2003-07647] УДК 336.22:519.86

3015. Саліхова О.Б. Удосконалення методології статистичного аналізу міжнародного трансферу технологій в Україні: (08.02.02) / НАН України, Центр досліджеь наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва. — К., 2003. — 21 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв). — [2003-13096]

УДК 330.341:339.9]:311

3016. Саловська Л.В. Регулювання рівня доходів сільського населення: (08.04.01) / Ін-т аграр. економіки Укр. акад. аграр. наук. — К., 2003. — 21 с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — [2003-11437]

УДК 330.564.2(1-22)

3017. Сафронська І.М. Економічні засади використання різних за якістю земель в сільськогосподарських підприємствах: (08.07.02) / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В.Докучаєва. — Х., 2003. — 21 с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — [2003-07832] УДК 631.111.3(477.54)

3018. Сегеда С.А. Формування і функціонування ринку продукції насін­ництва соняшнику: (08.07.02) / Ін-т аграр. економіки Укр. акад. аграр. наук. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — [2003-07833]

УДК 338.43+339.13:[631.53.01:633.854.78

3019. Семенов А.Г. Методи організації управління господарською діяль­ністю автомобільного підприємства (на прикладі СП "АвтоЗАЗ-ДЕУ"): (08.06.01) / НАН України, Ін-т економіки пром-сті. — Донецьк, 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — [2003-07836] УДК 658.114:629.331

3020. Сенішина Л.О. Маркетинг хлібобулочних виробів: (08.06.01) / Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. — Донецьк, 2003. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (18 назв). — [2003-13106]

УДК 658.8:664.66(477.61)

3021. Сєкіріна Н.В. Удосконалення обліку операцій з реалізації товарів на умовах договору комісії: (08.06.04) / Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2003. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — [2003-07844] УДК 657:339.37

3022. Симоненко Ю.Г. Удосконалення організаційно-економічного меха­ніз­му створення технопарків: (08.06.01) / Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2003. —19 с.: іл., табл.—Бібліогр.: с. 17 (8 назв).—[2003-07850] УДК 658.589:[001+62

3023. Синюченко М.І. Грошовий обіг та інфляція в умовах ринкової трансформації економіки України: (08.01.01) / НАН України, Ін-т економіки. — К., 2003. — 20 с.: іл.. табл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — [2003-07851]

УДК 330.101.541:336.74(477)

3024. Сисак Л.І. Моделювання рівня життя населення в умовах трансфор­маційної економіки: (08.03.02) / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2003-09259] УДК 330.59:519.86

3025. Сич О.А. Податкове стимулювання розвитку підприємництва: (08.02.03) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Біб­ліогр.: с. 17—18 (8 назв). — [2003-09261] УДК 336.225:338.22](477)

3026. Сілкін В.М. Формування ринку матеріально-технічних ресурсів агропромислового комплексу Крима: (08.07.02) / Крим. держ. агротехнол. ун-т. — Сімф., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — [2003-11532]

УДК 338.436:631.17](477.75)

3027. Склепова А.В. Іноземний капітал у приватизації стратегічних під­приємств України: (08.05.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — [2003-07855]

УДК 339.727.22:339.13.025.88(477)

3028. Склярук Н.І. Формування стратегії розвитку економіки малих міст в контексті ринкових реформ: (08.10.01) / Харк. держ. акад. міськ. госп-ва. — Х., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2003-11536]

УДК 332.12(477-21)

3029. Скорик М.Л. Напрямки підвищення фінансової стійкості та при­бутковості комерційних банків: (08.04.01) / Укр. акад. банків. справи. — Суми, 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — [2003-13227] УДК 336.71

3030. Слівінська Н.М. Соціально-економічні та демографічні чинники реалізації трудового потенціалу регіону: (08.09.01) / Донец. нац. ун-т. — До­нецьк, 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — [2003-11537]

УДК 331.5:314.18](477.43./44+477.84)

3031. Солодухін С.В. Моделювання макроекономічних процесів вибору державної регіональної економічної політики: (08.03.02) / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2003. — 16 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). — [2003-11548] УДК 519.862:332.14

3032. Суворов В.Б. Розробка механізму економічної сталості енергетичної промисловості: (08.07.01) / НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дос­ліджень. — О., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — [2003-07878] УДК 330.34:620.9](477)

3033. Сунцова О.О. Доходи місцевих бюджетів в сучасних умовах: (08.04.01) / Ін-т аграр. економіки Укр. акад. аграр. наук. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — [2003-09303] УДК 336.143

3034. Супрун Н.А. Генеза акціонерного підприємництва в роботах україн­ських економістів другої половини ХІХ — початку ХХ століття: (08.01.04) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — [2003-11554] УДК 334.722.8:330.1(477)"1851/1913"

3035. Сухоребра О.П. Облік і контроль витрат виробництва (на прикладі зернопереробних підприємств Кіровоградської області): (08.06.04) / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — [2003-09306] УДК 657.47:664.78](477.65)

3036. Таратута Л.В. Удосконалення методів економічної роботи на підприємствах з метою підвищення ефективності їх діяльності: (08.06.01) / Нац. металург. акад. України. — Д., 2003. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — [2003-11565] УДК 658.011.46

3037. Татаріна Т.В. Перестрахування: становлення та шляхи розвитку в Україні: (08.04.01) / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — [2003-07885] УДК 368.029(477)

3038. Теліщук М.М. Податкова діяльність держави в перехідній економіці України: (08.01.01) / НАН України, Ін-т економіки. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — [2003-07887] УДК 336.22.012.23(477)

3039. Темчишина Ю.Л. Напрями підвищення ефективності управління результатами діяльності підприємств хлібопекарської промисловості Київського регіону: (08.06.01) / Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2003. — 23 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (11 назв). — [2003-11568] УДК 338.439.01:664.6(477.41)

3040. Терещенко Ю.Ф. Міжнародний маркетинг високотехнологічної продукції: (08.06.01) / М-во економіки та з питань європ. інтеграції України, Укр. акад. зовніш. торгівлі. — К., 2003. — 17 с.: табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв) . — [2003-13252] УДК 339.13(100):658.589

3041. Тимохова Г.Б. Вплив держави на розвиток інвестиційних процесів в трансформаційній економіці інверсійного типу: (08.01.01) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (11 назв). — [2003-11571] УДК 330.322:338.242.4(477)

3042. Тимченко Б.П. Вплив тіньової економіки на формування доходів населення в умовах ринкової трансформації: (08.01.01) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Ка­разіна. — Х., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — [2003-11572] УДК 330.564.2:343.37

3043. Ткаченко С.Є. Використання лізингових технологій для оновлення основного капіталу підприємств (на прикладі залізничного транспорту): (08.06.01) / Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2003. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (14 назв). — [2003-11579] УДК 658.152:339.187.6]:656.2(477)

3044. Томчук О.В. Розвиток економічних взаємовідносин в енергоза­безпеченні сільського господарства: (08.07.02) / Дніпропетр. держ. аграр. ун-т. — Д., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — [2003-13260]

УДК 338.43:620.9

3045. Тьорло В.В. Еколого-економічні проблеми землекористування гірсь­кого регіону (на прикладі Закарпатської області): (08.08.01) / НАН України, Рада по вивч. продуктив. сил України. — К., 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (19 назв). — [2003-07971] УДК 332.3:502.1](477.87)

3046. Усачова В.В. Організаційна культура в транзитивній економіці: по­літ­економічний аспект: (08.01.01) / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2003. — 18 с.: іл.—Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв).—[2003-13336] УДК 330.341.2:330.101.54](477)

3047. Фадєєва Г.М. Облік і аналіз затрат в хлібопекарських підпри­ємст­вах: (08.06.04) / Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Х., 2003. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (4 назви). — [2003-07974] УДК 657.471:664.6

3048. Федірко М.М. Фінансова стійкість лізингових компаній: (08.04.01) / Терноп. акад. нар. госп-ва. — Т., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — [2003-11599] УДК 336.77:339.187.6

3049. Філіна Г.І. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяль­ності: (08.02.03) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — [2003-07983] УДК 339.9.012

3050. Філеп Д. Еколого-економічні засади розвитку прикордонних регіо­нів України та Угорщини: (08.10.01) / НАН України, Ін-т регіон. досліджень. — Л., 2003. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — [2003-07981]

УДК 332.142.6(439-04+477-04)

3051. Фількін М.П. Стратегічна модель розвитку систем управління ви­робництвом: (08.02.03) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 21 с., включ. обкл. с.: іл.—Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв).—[2003-07985] УДК 658.5.012

3052. Фіщенко О.М. Планування інвестиційної діяльності промислових підприємств: (08.06.01) / Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. — Донецьк, 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — [2003-07986] УДК 658.152.012.2

3053. Фіщук О.Л. Формування малого підприємництва в умовах регіо­налізації економіки: (08.06.01) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2003. — 21 с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (11 назв). — [2003-13344]

УДК 334.012.64:332.1+332.1(477.42)

3054. Фіщук О.М. Організаційно-економічні фактори ефективного сіль­сько­господарського виробництва: (08.07.02) / Ін-т аграр. економіки Укр. акад. аграр. наук. — К., 2003. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — [2003-07987] УДК 338.43:631.11](477)

3055. Фролов В.І. Формування системи управління оборотними коштами аграрних підприємств як капіталом: (08.06.01) / Таврійс. нац. ун-т ім. В.І.Вер­надського. — Сімф., 2003. — 20, [1] с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — [2003-11607] УДК 338.436

3056. Хмеленко О.В. Організація управління формуванням портфеля цін­них паперів: (08.06.01) / Харк. держ. екон. ун-т. — Х., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — [2003-07996] УДК 336.76(477)

3057. Холявка В.З. Еколого-економічні засади формування кореневих цін на деревину: (08.08.01) / Укр. держ. лісотехн. ун-т. — Л., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — [2003-13352] УДК 630*65+630*9]:502.15(477)

3058. Хромяк Т.В. Удосконалення методики ринкової оцінки земель сіль­ськогосподарського призначення в Україні: (08.07.02) / Луган. нац. аграр. ун-т. — Луганськ, 2003. — 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (8 назв). — [2003-08135] УДК 332.64(477)

3059. Цебренко М.В. Підвищення конкурентоспроможності економіки Ук­раїни в контексті пріоритетів національного розвитку: (08.05.01) / НАН Ук­раїни, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 2003. — 17 с. — Бібліогр.: с. 15 (4 назви). — [2003-13358] УДК 339.137:339.9

3060. Чайковський Я.І. Банківське кредитування підприємств в умовах ринкового реформування економіки: (08.04.01) / Терноп. акад. нар. госп-ва. — Т., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—18. — [2003-08141] УДК 336.77

3061. Чередніченко Т.В. Аналіз фінансово-господарської діяльності бюд­жетних установ (на прикладі державних медичних установ м. Києва): (08.06.04) / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — [2003-13691] УДК 657:614.258

3062. Чернякова Т.М. Удосконалення економіко-організаційного процесу оподаткування підприємств: (08.06.01) / Східноукр. нац. ун-т ім. Володими- ра Даля. — Луганськ, 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — [2003-11622] УДК 336.221.24

3063. Чеховська М.М. Організаційно-економічний механізм удоскона­лен­ня природоохоронної діяльності на залізничному транспорті України: (08.08.01) / НАН України, Рада по вивч. продуктив. сил України. — К., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — [2003-13697] УДК 338.47+502.13]:656.2(477)

3064. Швадченко В.О. Податкове стимулювання розвитку малих під­приємств: (08.06.01) / Харк. держ. екон. ун-т. — Х., 2003. — 21 с.: іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — [2003-09461] УДК 336.22:334.012.64

3065. Швайко М.Л. Соціальна спрямованість бюджетного процесу в пе­ріод трансформації економіки України до ринкових відносин: (08.04.01) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16. — [2003-13711] УДК 336.14:36](477)

3066. Шевченко І.Б. Регулювання регіонального ринку праці за умов струк­турної трансформації економіки (на прикладі Тернопільської області): (08.09.01) / НАН України, Ін-т регіон. досліджень. — Л., 2003. — 16 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (14 назв). — [2003-08150] УДК 331.5:332.146](477.84)

3067. Шевченко О.Л. Маркетингова товарна політика підприємства (на прикладі фармацевтичної галузі України): (08.06.01) / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 17 с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15. — [2003-13715]

УДК 658.8:615.1](477)

3068. Шевчук О.О. Економіко-математичне моделювання діяльності стра­хових компаній: (08.03.02) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2003-08154] УДК 368:519.86(477)

3069. Шерстюк О.Л. Контрольно-аналітичні аспекти оцінки інвестиційної привабливості торговельних підприємств: (08.06.04) / Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2003. — 25 с., включ. обкл. с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—22. — [2003-09466] УДК 330.31:339.17

3070. Шигун М.М. Розвиток адаптивної системи аудиту і ревізії в умовах ринку: (08.06.04) / Ін-т аграр. економіки Укр. акад. аграр. наук. — К., 2003. — 21 с.: іл. — Бібліогр.: с.17—18. — [2003-08157] УДК 657.6

3071. Шиманська О.П. Формування міжнародних економічних відносин управління процесом трудової еміграції в умовах України: (08.05.01) / Терноп. акад. нар. госп-ва. — Т., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — [2003-13720] УДК 331.556.46+339.9

3072. Шингур М.В. Організаційно-економічний механізм комерціалізації науково-технічних розробок: (08.02.02) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 21 с., включ. обкл. с.: іл. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — [2003-09468]

УДК 338.28:001.89

3073. Шкляр В.Б. Оновлення та розвиток технічних засобів у сільсько­господарському виробництві: (08.07.02) / Ін-т аграр. економіки Укр. акад. аграр. наук. — К., 2003. — 21 с.: табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (6 назв). — [2003-13726]

УДК 338.436.01:631.17

3074. Шматко О.Ю. Моделювання оптимальної стратегії страхової ком­панії при впровадженні нових видів страхування: (08.03.02) / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — [2003-13728] УДК 519.8:368.013

3075. Штефан Л.Б. Економіко-енергетичні засади ефективного викорис­тання ресурсів у сільському господарстві: (08.07.02) / НАН України, Ін-т еконо­міки. — К., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16 (10 назв). — [2003-11640]

УДК 338.43

3076. Шуляр Р.В. Економічна оцінка та управління процесами злиття підприємств: (08.06.01) / Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — [2003-09571] УДК 338.45:334.758

3077. Шурда Л.Д. Економіко-експертна оцінка основних засобів підпри­ємства в системі управління їх відтворенням: (08.06.01) / Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. — Донецьк, 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — [2003-11824] УДК 658.27.011.2:657

3078. Шуфрич Н.І. Розвиток і трансформація аграрного виробництва в Угорщині: (08.07.02) / НАН України, Ін-т економіки. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — [2003-09574] УДК 338.439(439)

3079. Щепанський Е.В. Науково-методичні засади стимулювання роз­витку туристично-рекреаційного комплексу регіону: (08.10.01) / Н.-д. екон. ін-т М-ва економіки та з питань європ. інтеграції України. — К., 2003. — 17 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14 (6 назв). — [2003-13733] УДК 332.122:[338.48+379.84

3080. Щукін О.І. Організаційно-економічний механізм управління підпри­ємствами малого і середнього бізнесу: (08.02.03) / Дніпропетр. ун-т економіки та права. — Д., 2003. — 23, [1] с. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (5 назв). — [2003-09575] УДК 338.24:334.012.63/.64

3081. Юрчук Г.В. Розвиток фінансових послуг на основі систем елект­ронного бізнесу: (08.04.01) / Укр. акад. банків. справи. — Суми, 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — Екз. деф.: текст на с. 10—11 не на­друкований. — [2003-09580] УДК 004.738.5:336.71

3082. Язвінюк Б.М. Особливості впливу комунальної власності на еко­номічний розвиток регіону: (08.10.01) / НАН України, Ін-т регіон. досліджень. — Л., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2003-08170]

УДК 338.24:332.1

3083. Яценко О.В. Обґрунтування методики економічного прогнозування споживання плоского прокату: (08.06.01) / Нац. металург. акад. України. — Д., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — [2003-11829] УДК 338.12.017

3084. Яцишин С.Р. Облік витрат та процес калькулювання собівартості продукції у швейному виробництві: (08.06.04) / Терноп. акад. нар. госп-ва. — Т., 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — [2003-13746]

УДК 657.47:687
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   21


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка