В. Д. Одрина Свідоцтво про державну реєстрацію кв 3730 від 17. 03. 99Сторінка1/21
Дата конвертації05.05.2016
Розмір2.98 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ

імені ІВАНА ФЕДОРОВА

Національна

бібліографія України

ЛІТОПИС

АВТОРЕФЕРАТІВДИСЕРТАЦІЙ

Державний бібліографічний покажчик України


№ 2
(1686-4209)

Виходить щоквартально

Видається з 1999 року

Київ • 2004

BOOK CHAMBER OF UKRAINE

name by IVAN FEDOROV

National

Bibliography of Ukraine

ABSTRACT OF

DISSERTATIONS

CHRONICLE

State BibliographicIndex

of Ukraine
№ 2
(1686-4209)

Appears once a quartet

Published from 1999


Kyiv • 2004

Національна бібліографія України

Серія заснована в 1999 р.

Виходить щ о к в а р т а л ь н о

Видається з 1999 року

Відповідальний редактор О.О.Сербін

Бібліограф-укладач А.П.Чухрай

Редактор М.І. Давиденко

Коректор В.Д.Одрина

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ 3730 від 17.03.99


Підп. до друку 08.07.2004. Формат 60х84/16. Папір газ.

Ум. друк. арк. 15,35. Обл.-вид. арк. 18,61.

Тираж 240 пр. Зам. № 74.

Видавець і виготовлювач

Книжкова палата України імені Івана Федорова

02660 Київ-94, просп. Ю.Гагаріна, 27.


Відділ книгознавства, тел. 552-02-94.

© Книжкова палата Україниімені Івана Федорова, 2004

ЗМІСТ

Фізико-математичні науки 5

Хімічні науки 18

Біологічні науки 24

Геологічні науки 34

Технічні науки 35

Сільськогосподарські науки 78Історичні науки 87

Економічні науки 98

Філософські науки 128

Філологічні науки 133

Географічні науки. 146

Юридичні науки 149

Педагогічні науки 162

Медичні науки 173

Фармацевтичні науки 210

Ветеринарні науки 211

Мистецтвознавство 214

Архітектура 217

Психологічні науки 217

Соціологічні науки 223Політичні науки 224

Фізичне виховання та спорт 226

Державне управління 229

Іменний покажчик 231

Географічний покажчик 258

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

На ступінь доктора наук

1686. Бартіш М.Я. Методи типу Ньютона для розв’язування нелінійних операторних рівнянь і задач на екстремум: (01.05.02) / Київ. нац. ун-т ім. Тара- са Шевченка. — К., 2003. — 34 с.: іл. — Бібліогр.: с. 28—31 (43 назви). — [2003-11847] УДК 519.6:517.538

1687. Ващенко В.М. Активні і пасивні методи і прилади для моніто­рингу аеро-, біо- і літосфери Землі: (01.04.01) / Одес. нац. політехн. ун-т. — О., 2003. — 38 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—36 (27 назв). — [2003-13874]

УДК 520.6.07:[551.14+551.534

1688. Голінський Л.Б. Ортогональні поліноми на одиничному колі, різ­ницеві рівняння Сегьо та унітарні оператори Хессенберга: (01.01.01) / НАН Ук­раїни, Фіз.-техн. ін-т низ. температур ім. Б.І.Вєркіна. — Х., 2003. — 32 с. — Бібліогр.: с. 27—29 (33 назви). — [2003-13829] УДК 517.587:517.984

1689. Голуб А.П. Узагальнені моментні зображення та апроксимації Па­де: (01.01.01) / НАН України, Ін-т математики. — К., 2003. — 34 с. — Бібліогр.: с. 27—30 (36 назв). — [2003-12158] УДК 517.5

1690. Греков Д.Л. Особливості розподілу електромагнітних полів в не­однорідній плазмі та їх використання для нагрівання і діагностики плазми та ви­лучення домішок: (01.04.08) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 32 с.: іл. — Бібліогр.: с. 26—29 (33 назви). — [2003-08404] УДК 533.951

1691. Деркач В.О. Метод граничних значень в теорії розширень симе­трич­них операторів в просторах з індефінітною метрикою: (01.01.01) / НАН Ук­раїни, Ін-т математики. — К., 2003. — 33 с. — Бібліогр.: с. 29—31 (33 назви). — [2003-05416] УДК 517.984

1692. Дехтяр О.І. Структурний аспект висотемпературної повзучості ту­гоплавких металів і сплавів: (01.04.13) / НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В.Кур­дюмова. — К., 2003. — 44 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 38—40 (21 назва). — [2003-05417] УДК 539.376:669.018:620.18

1693. Кагадій Т.С. Метод збурення в механіці пружних (в’язкопружних) анізотропних і композиційних матеріалів: (01.02.04) / Дніпропетр. держ. ун-т. — Д., 2003. — 32 с.: іл. — Бібліогр.: с. 26—30 (54 назви). — [2003-10431]

УДК 539.3

1694. Качурик І.І. Квантові та ортогональні симетрії в квантовій теорії: (01.04.02) / НАН України. — К., 2003. — 32 с. — Бібліогр.: с. 27—29 (36 назв). — [2003-10326] УДК 530.145

1695. Кисельов М.М. Розсіяння світла на пилових частинках комет, ас­тероїдів і навколозоряних оболонок: спостереження та інтерпретація: (01.03.02) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 33 с., включ. обкл. с.: іл. — Бібліогр.: с. 25—30 (68 назв). — [2003-12190] УДК 523.44+523.64+524.31

1696. Коваль В.О. Граничні теореми для операторно-нормованих мар­тин­галів та розв’язків стохастичних рівнянь: (01.01.05) / НАН України, Ін-т мате­матики. — К., 2003. — 32 с. — Бібліогр.: с. 28—30. — [2003-12195] УДК 519.21


1697. Красовицький В.Б. Квантовий "високотемпературний" осциляцій­ний кінетичний ефект і гальванотермомагнітні явища в режимі нелінійної про­від­ності у вісмуті: (01.04.07) / Фіз.-техн. ін-т низ. температур ім. Б.І.Вєркіна НАН України. — Х., 2003. — 34 с.: іл. — Бібліогр.: с. 28—31. — [2003-10452]

УДК 537.312:538.93

1698. Кузнецов Г.В. Надпровідні та ненадпровідні купратні оксиди в на­півпровідникових гетероструктурах: (01.04.10) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев­ченка. — К., 2003. — 36 с.: іл. — Бібліогр.: с. 29—33 (44 назви). — [2003-10460]

УДК 539.379

1699. Лагно В.І. Реалізації алгебр Лі груп локальних перетворень та гру­по­вий аналіз нелінійних диференціальних рівнянь: (01.01.02) / НАН України, Ін-т математики. — К., 2003. — 36 с.: табл. — Бібліогр.: с. 30—32 (31 назва). — [2003-10554] УДК 517.9

1700. Лебєдєв Є.О. Асимптотичний аналіз багатоканальних стохастич­них мереж: (01.05.04) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 34 с. — Бібліогр.: с. 29—31 (28 назв). — [2003-08660] УДК 519.8

1701. Лусте О.Я. Фізика вихрових термоелементів і вимірювальних при­ладів на їх основі: (01.04.01) / НАН України та М-во освіти і науки України, Ін-т термоелектрики. — Чернівці, 2003. — 40 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—38 (108 назв). — [2003-12268] УДК 537.32:621.362+621.362

1702. Ляшенко Б.М. Моделі і чисельні методи дослідження багатопара­метричних сингулярних спектральних задач: (01.05.02) / Київ. нац. ун-т ім. Та­ра­са Шевченка. — К., 2003. — 32 с.: табл. — Бібліогр.: с. 26—29 (39 назв). — [2003-10586] УДК 517.958:519.6

1703. Мамуня Є.П. Структура і властивості полімерних композицій з елек­тропровідними наповнювачами: (01.04.19) / НАН України, Ін-т хімії високо­молекуляр. сполук. — К., 2003. — 35 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—31 (60 назв). — [2003-06350] УДК 537.311:678.01.46

1704. Пляцко Р.М. Теорія гравітаційної ультрарелятивістської спінор­бітальної взаємодії: (01.04.02) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2003. — 35 с. — Бібліогр.: с. 30—32 (23 назви). — [2003-07241] УДК 530.12:531.5

1705. Рукасов В.І. Дослідження екстремальних задач теорії наближення функцій: (01.01.01) / НАН України, Ін-т математики. — К., 2003. — 34 с. — Бібліогр.: с. 27—30 (31 назва). — [2003-08961] УДК 517.518.8

1706. Савчин В.П. Електронні властивості селенідів індію й галію та ге­тероструктур на їх основі: (01.04.10) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2003. — 36 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—32 (57 назв). — [2003-07822]

УДК 539.21+621.315.592

1707. Солодкий С.Г. Оптимальні схеми дискретизації операторних рів­нянь: (01.01.07) / НАН України, Ін-т математики. — К., 2003. — 32 с. — Біб­ліогр.: с. 26—28 (26 назв). — [2003-11547] УДК 519.642

1708. Стрельницький В.Є. Процеси синтезу і фізичні властивості над­твердих вуглецевих покриттів: (01.04.07) / НАН України, Наук.-техн. центр електрофіз. обробки. — Х., 2003. — 36 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—33 (55 назв). — [2003-07873] УДК 539.21:621.921.34

1709. Сухорольський М.А. Математичні моделі та методи механіки тонкостінних пружних тіл при локальних навантаженнях: (01.02.04) / НАН Ук­раїни, Ін-т приклад. пробл. механіки і математики ім. Я.С.Підстригача. — Л., 2003. — 33 с., включ. обкл. с.: іл. — Бібліогр.: с. 29—31 (29 назв). — [2003-07881] УДК 539.3

1710. Ткач В.І. Аморфізація розплавів метал-металоїд при швидкому охолодженні і еволюція аморфних фаз при нагріві: (01.04.07) / Донец. фіз.-техн. ін-т ім. О.О.Галкіна НАН України. — Донецьк, 2003. — 40 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—35. — [2003-11577] УДК 539.213:548.5:669.018

1711. Тушев А.В. Зображення груп з умовами скінченності та пов’язані з ними модулі над груповими кільцями: (01.01.06) / НАН України, Ін-т матема­тики. — К., 2003. — 35 с. — Бібліогр.: с. 30—32 (25 назв). — [2003-11592]

УДК 512.544+512.552

1712. Хіміч О.М. Методи комп’ютерного дослідження математичних мо­де­лей з наближено заданими вихідними даними: (01.05.02) / НАН України, Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. — К., 2003. — 30 с.: іл. — Бібліогр.: с. 24—27 (33 назви). — [2003-13350] УДК 519.87:517.9:004.94

1713. Христофоров Л.М. Ефекти структурно-функціональної організації у нерівноважних макромолекулярних системах: (01.04.02) / НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М.М.Боголюбова. — К., 2003. — 32 с.: іл. — Бібліогр.: с. 26—29 (57 назв). — [2003-08134] УДК 539.199

1714. Червінка К.А. Математичне моделювання та дослідження термо­пружних процесів у локально неоднорідних тілах із врахуванням тензорного ха­рактеру хімічного потенціалу: (01.02.04) / НАН України, Ін-т приклад. пробл. механіки і математики ім. Я.С.Підстригача. — Л., 2003. — 16 с.: іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — [2003-11616] УДК 539.3

1715. Черніга Р.М. Нелінійні еволюційні рівняння: ґалілеївська інва­ріантність, точні розв’язки та їхнє застосування: (01.01.03) / НАН України, Ін-т математики. — К., 2003. — 37, [1] с., включ. обкл. с.: табл. — Бібліогр.: с. 32—35 (33 назви). — [2003-08146] УДК 517.957

1716. Юрачківський А.П. Дослідження мірозначних і пов’язаних з ними числових випадкових процесів методами стохастичного аналізу: (01.01.05) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 32 с. — Бібліогр.: с. 25—29. — [2003-09578] УДК 519.21

1717. Юрачківський А.П. Дослідження мірозначних і пов’язаних з ними числових випадкових процесів методами стохастичного аналізу: (01.01.05) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 28 с. — Бібліогр.: с. 22—25. — [2003-11825] УДК 519.21

На ступінь кандидата наук

1718. Баб’як-Білецька Л.С. Асимптотика розв’язків еволюційних рів­нянь у банаховому просторі: (01.01.01) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2003. — 18 с. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — [2003-11844] УДК 517.982.2:517.956

1719. Баловсяк С.В. Діагностика поверхні твердого тіла при умові пов­ного зовнішнього відбивання Х-променів: (01.04.07) / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (17 назв). — [2003-08312] УДК 539.26

1720. Бенгус С.В. Нестаціонарні процеси в вісмуті в режимі генерації фо­нонів: (01.04.07) / НАН України, Фіз.-техн. ін-т низ. температур ім. Б.І.Вєр­кіна. — Х., 2003. — 16 с.: іл., табл. — Бібліогр.: 12—13. — [2003-09616]

УДК 539.21:536.48

1721. Березовський Я.М. Спектри та взаємодія квазічастинок у низько­розмірних наногетеросистемах: (01.04.02) / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федько­вича. — Чернівці, 2003.—20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — [2003-10054] УДК 530.14:539.1

1722. Бєгун С.В. Дослідження перерізів ядерних реакцій (n, x) на ядрах Y, La, Ta, Pb, Bi при енергії нейтронів 14 МеВ: (01.04.16) / НАН України, Ін-т ядер. досліджень. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — [2003-13779] УДК 539.17

1723. Білоус О.І. Акустичні та реологічні властивості ряду рідинних сис­тем поблизу критичної температури: (01.04.14) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев­ченка. — К., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — [2003-13784] УДК 532.5:536.4

1724. Білусяк Н.І. Крайові задачі для лінійних і слабконелінійних гіпер­бо­лічних та безтипних рівнянь у циліндричних областях: (01.01.02) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2003. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (13 назв). — [2003-13786] УДК 517.95

1725. Болілий В.О. Сингулярно збурені диференціальні рівняння з псев­додиференціальною точкою звороту: (01.01.02) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев­ченка. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (11 назв). — [2003-08339]

УДК 517.925

1726. Великодний О.М. Проявлення електронних топологічних перехо­дів в нормальних і надпровідних властивостях сплавів Мо-Re, Mo-Re-Nb: (01.04.13) / Нац. наук. центр "Харк. фіз.-техн. ін-т". — Х., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (12 назв). — [2003-11880] УДК 669.28:538.945:537.322

1727. Вельгош С.Р. Енергетична структура і оптичні спектри кристалів групи А2 ВХ4: А2 CdI4 (A=Cs, Ag) та (CnH2n+1 NH3)2 MnCl4 (n=2,3): (01.04.10) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (22 назви). — [2003-10066] УДК 535.37:537.226

1728. Вінник В.Ю. Еталонні моделі символьної обробки: (01.05.03) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 22 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (6 назв). — [2003-14054] УДК 004.4:004.932.75

1729. Водін О.М. Гамма-розпад ізобар-аналогових резонансів у ядрах 23Na, 27Al, 31P та 35,37СІ: (01.04.16) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003.—18 с.: л., табл.—Бібліогр.: с.15—16 (14 назв).—[2003-13971] УДК 539.16

1730. Волкова М.Г. Спектральний аналіз безумовних розкладань за зна­ченнями цілих вектор-функцій половинного порядку зростання: (01.01.01) / НАН України, Ін-т математики. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — [2003-05847] УДК 517.983.6

1731. Гаркуша О.М. Властивості матричної дисперсної системи полі­хлортрифторетилен-йодид срібла: (01.04.18) / НАН України, Ін-т хімії поверх­ні. — К., 2003. — 16, [1] с., включ. обкл. с.: іл. — Бібліогр.: с. 13—15 (12 назв). — [2003-10126] УДК 536.2+537.31]:544.77

1732. Гембарська С.Б. Дослідження властивостей граничних значень ана­літичних і бігармонійних функцій в одиничному крузі: (01.01.01) / НАН Ук­раїни, Ін-т математики. — К., 2003. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (6 назв). — [2003-08359] УДК 517.5

1733. Гладун О.Ю. Плоска задача тривимірної стійкості шарнірно за­кріпленої пластини з центральною тріщиною: (01.02.04) / НАН України, Ін-т ме­ханіки ім. С.П.Тимошенка. — К., 2003. — 16 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (5 назв). — [2003-08362] УДК 539.3

1734. Гоженко В.В. Взаємодія електромагінтного випромінювання з ре­гулярними та нерегулярними структурами на поверхні твердих тіл: (01.04.18) / НАН України, Ін-т хімії поверхні. — К., 2003. — 20, [1] с., включ. обкл. с.: іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — [2003-14068] УДК 537.53:544.72

1735. Григор’єв А.М. Вплив тиску і температури на механізми погли­нання ультразвуку в рідких вуглеводнях: (01.04.14) / Київ. нац. ун-т ім. Тара- са Шевченка. — К., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — [2003-10147] УДК 534.286-8

1736. Григоришин О.М. Повздовжні флуктуації струму в анізотропних напівровідниках з непружним розсіюванням носіїв: (01.04.10) / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17. — [2003-11967] УДК 537.31

1737. Гринь Л.О. Радіаційно-індуковані дефекти монокристалів Li2B4O7: Ln(Ln=Tm, Eu, Ce): (01.04.07) / НАН України, Ін-т монокристалів. — Х., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — [2003-13842]

УДК 548.5:535.34

1738. Грушка О.Г. Вплив домішок на електричні та оптичні властивості кристалів Hg3In2Te6 : (01.04.10) / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (18 назв). — [2003-10152]

УДК 621.315.592:539.216

1739. Грязнова В.О. Особливості реологічної поведінки розведених сус­пензій у рідинах з внутрішнім параметром: (01.02.05) / Київ. нац. ун-т ім. Тара-са Шевченка. — К., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2003-10153] УДК 532.135:532.584

1740. Гуцуляк Т.Г. Еволюція дефектної структури кремнію, опроміне­ного високоенергетичними частками, в процесі природного старіння: (01.04.07) / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — [2003-08412] УДК 538.9:548.734

1741. Данилюк С.В. Особливості переносу заряду в низьковимірних ге­тероструктурах на основі сполук А3В5: (01.04.07) / НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова. — К., 2003. — 16, [1] с., включ. обкл. с.: іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (14 назв). — [2003-10159] УДК 621.315.592

1742. Дорохова Т.М. Астросейсмологія зірок нижньої частини смуги­ не­ста­більності: спостережувальний аспект: (01.03.02) / Одес. нац. ун-т ім. І.І.Меч- никова. — О., 2003. — 15 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 11—12 (16 назв). — [2003-05439] УДК 524.33

1743. Дудка М.Л. Критична поведінка магнетиків з випадковою анізо­тропією: (01.04.02) / НАН України, Ін-т фізики конденсов. систем. — Л., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (11 назв). — [2003-05857] УДК 530.145

1744. Думіна О.О. Методи теорії потенціалів у задачах динаміки термо­пружних середовищ: (01.01.03) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — [2003-05858] УДК 517.956+517.958

1745. Дяконюк Л.М. Математичне моделювання дифузійного перене­сення тепла і маси у середовищах з тонкими покриттями та включеннями: (01.05.02) / НАН України, Ін-т приклад. пробл. механіки і математики ім. Я.С.Підстригача. — Л., 2003. — 16 с.: іл. — Бібліогр.: с. 13 (11 назв). — [2003-11989] УДК 519.876.5

1746. Єлішевич М.А. Асимптотичне інтегрування лінійних диферен­ціальних рівнянь першого порядку з виродженням та особливою точкою в ком­плексному банаховому просторі: (01.01.02) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчен­ка. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — [2003-05773] УДК 517.928

1747. Жигалло К.М. Наближення гармонійними та бігармонійними ін­тегралами Пуассона на класах (ш, в)- диференційованих функцій: (01.01.01) / НАН України, Ін-т математики. — К., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2003-05786] УДК 517.518

1748. Жигір О.М. Структура та властивості йон-провідних полімерів на основі поліетиленгліколів: (01.04.19) / НАН України, Ін-т хімії висомолекуляр. сполук. — К., 2003. — 20, [1] с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — [2003-05787] УДК 536.7:678

1749. Задорожна А.В. Пружнооптичні та пружні властивості кристалів Сs2XY4 (X=Hg, Cd; Y=Cl, Br) та NH4HSeO4: (01.04.05) / Ін-т фіз. оптики. — Л., 2003.—16 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 11—13.—[2003-05798] УДК 535.55:539.3

1750. Звьоздочкіна О.А. Використання інтегральних представлень в теорії пружності та термопружності для складних областей: (01.02.04) / Запоріз. держ. ун-т. — Запоріжжя, 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2003-05862] УДК 539.3

1751. Золота А.В. Властивості випадкових процесів, породжених зву­женнями двопараметричних полів на криві в площині: (01.01.05) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (16 назв) та в підрядк. прим. — [2003-05864] УДК 519.21

1752. Зубко Є.С. Чисельне моделювання зворотного розсіювання світла частками і середовищами з випадковою дискретною структурою: (01.04.05) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (14 назв). — [2003-05866] УДК 535.36:535.5

1753. Іванін Д.О. Методи та алгоритми відновлення функцій, що засно­вані на бінарному поповненні данних: (01.05.01) / Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2003. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — [2003-13999] УДК 519.7

1754. Іванюта О.М. Лінійний ланцюжок джозефсонівських контактів у резонаторі поверхневої хвилі: (01.04.03) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка.

—К., 2003. — 19 с.: іл. —Б ібліогр.: с. 13—16 (33 назви). — [2003-08525]

УДК 621.372.8:537.86

1755. Ілляшенко М.В. Структура та властивості керамічних покриттів, нанесених високошвидкісним імпульсним струменем плазми на металеві підк­лад­ки: (01.04.07) / Сум. держ. ун-т. — Суми, 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — [2003-14007] УДК 539.231

1756. Ільєнко А.Б. Асимптотичний аналіз дробових процесів: (01.01.05) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — [2003-14005] УДК 519.21

1757. Калинюк Н.А. Моделі, обчислювальні алгоритми та автоматизація роз­рахунку неусталених процесів в багатокомпонентних середовищах:(01.05.02) / НАН України, Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. — К., 2003. — 20 с. —Біблі­огр: с. 18—19 (11 назв). — [2003-10313] УДК 519.876.5

1758. Караман В.М. Термо- і в’язкопружність термопластичних нано­ком­­по­зитів на основі поліпропілену та поліаміду 6: (01.04.19) / НАН України, Ін-т хі­мії високомолекуляр. сполук. — К., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр: с. 15—16 (12 назв). — [2003-10319] УДК 539.3+539.551]:536

1759. Киращук Д.Д. Структурування та дослідження стійкості динаміч­них систем дискретного аргументу: (01.05.04) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев­чен­­ка. — К., 2003. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14 (7 назв). — [2003-14117] УДК 517.929

1760. Кирилаха Н.Г. Математичне моделювання квазістаціонарних та нестаціонарних температурних полів: (01.05.02) / Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2003. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — [2003-14118] УДК 517.95

1761. Кириченко А.А. *-Алгебри, породжені лінійно пов’язаними про­ек­то­ра­ми, їх зображення та застосування: (01.01.06) / Київ. нац. ун-т ім. Тара- са Шев­ченка. — К., 2003. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14 (5 назв). — [2003-14119] УДК 512.5

1762. Кіяєв О.Е. Електропровідність і емісійні властивості структур "на­но­острівці золота — органічні молекули": (01.04.04) / НАН України, Ін-т фізики. — К., 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—16. — [2003-06035]

УДК 537.53+539.216

1763. Клюс І.С. Багатоточкові задачі для гіперболічних рівнянь та рів­нянь, не розв’язаних відносно старшої похідної: (01.01.02) / Львів. нац. ун-т ім. Іва­- на Франка. — Л., 2003. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (12 назв) та в підрядк. прим. — [2003-12193] УДК 517.956

1764. Ковальова Г.В. Теорія розв’язаності і наближене розв’язання син­гулярних інтегральних рівнянь та їх систем у винятковому випадку: (01.01.02) / Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2003. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — [2003-10342] УДК 517.986

1765. Козак Л.В. Збурення навколоземного космічного простору, викли­кані наземними джерелами енергії: (04.00.22) / НАН України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О.Я.Усикова. — Х., 2003. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 13—15 (31 назв) та в підрядк. прим. — [2003-10347] УДК 550.338.2:550.348.436

1766. Колєнов С.О. Аналіз викривлень хвильового фронту лазерним ди­фе­ренційно-фазовим методом: (01.04.05) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка.

— К., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — [2003-12199]

УДК 535.241.1+535.37

1767. Костюк О.М. Динамічна теорія дифракції рентгенівських проме­нів в пружно вигнутих монокристалах з мікродефектами : (01.04.07) / НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В.Курдюмова. — К., 2003. — 18 с.: іл. — Біб­ліогр.: с. 15 (7 назв). — [2003-12209] УДК 539.26/.27:548.734

1768. Краковська С.В. Чисельне моделювання мезо і мікроструктури фронтальних смуг хмар та опадів над заданою територією: (04.00.22) / НАН Ук­раї­ни, Ін-т геофізики ім. С.І.Субботіна. — К., 2003. — 21 с., включ. обкл. с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — [2003-10451]

УДК 551.515.8+551.577]:551.509.6

1769. Красовський І.В. Шари складних сполук на поверхні Cu, GaAs та ZnSe, утворення яких індуковано жорстким ультрафіолетовим випроміню­ванням (100—300 нм) в атмосфері хлору: (01.04.07) / НАН України, Ін-т монокристалів. — Х., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — [2003-08576] УДК 539.219.3:535.217

1770. Кривулькін І.М. Концентраційні аномалії властивостей в напів­провідникових твердих розчинах на основі телуриду свинцю: (01.04.10) / НАН України, Ін-т монокристалів. — Х., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (22 назви). — [2003-12214] УДК 537.311.322

1771. Кройтор О.П. Структурні характеристики багатошарової системи Inx Ga1-xAs1-yNy / GaAs за даними двокристальної Х-променевої дифрактометрії : (01.04.07) / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17. — [2003-10458] УДК 539.5

1772. Кубічка А.А. Дослідження вироджених випадків у теорії збурень коізотропних інваріантних торів гамільтонових систем: (01.01.02) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — [2003-08640] УДК 517.9

1773. Кулик Д.Ю. Аналіз та синтез хвилеводних структур з складними ко­ординатними межами: (01.04.03) / НАН України, Ін-т радіофізики та елект­рон. ім. О.Я.Усикова. — Х., 2003. — 16 с.: іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (15 назв). — [2003-10466] УДК 537.86+621.372.8

1774. Куцева Н.О. Формування аморфних та аморфо-кристалічних струк­тур у сплавах ПМ-(В, Si, Nd) з оптимальними магнітними властивостями: (01.04.07) / Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15. — [2003-10705] УДК 539.213+537.622

1775. Лантушенко А.О. Вплив бокових ланцюгів ароматичних лігандів на процеси асоціації і конкурентного зв'язування з ДНК: (03.00.02) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (17 назв). — [2003-06279] УДК 577.32

1776. Літовко І.В. Нелінійні процеси в плазмовій лінзі, що керує пуч­ками іонів: (01.04.20) / Нац. наук. центр "Харк. фіз.-техн. ін-т". — Х., 2003. — 23 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (22 назви). — [2003-08665] УДК 533.9

1777. Логінов О.О. Аналіз резонансних та нелінійних динамічних про­цесів стосовно проблем управління плазмою та теорії гідромагнітного динамо: (01.05.04) / НАН України, Нац. косм. агентство України, Ін-т косм. досліджень. — К., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — [2003-06296]

УДК 533.9+550.3]:519.8

1778. Лозинська В.Я. Функціональне числення в спряжених просторах функціоналів над класами цілих функціій експоненціального типу: (01.01.01) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2003. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (15 назв). — [2003-12262] УДК 517.98

1779. Лопушанський А.О. Інтерполяційні властивості розв’язків збуре­них лінійних параболічних рівнянь: (01.01.02) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Фран­ка. — Л., 2003. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (13 назв). — [2003-12264] УДК 517.95

1780. Лук’янчук О.Р. Одержання кристалів сапфіру та їх оптичні і лю­мі­не­с­центні властивості: (01.04.10) / Ужгород. нац. ун-т. — Ужгород, 2003. — 17 с., включ. обкл. с.: іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — [2003-10580]

УДК 549.517.1:535.37

1781. Малаксіано М.О. Екстремальні властивості класів функцій Герин­га і Макенхаупта: (01.01.01) / Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2003. — 17 с., включ. обкл. с.—Бібліогр.: с. 13—15 (13 назв).—[2003-06344] УДК 517.5

1782. Масол В.В. Асимптотика розподілів деяких характеристик випад­ко­вих матриць над скінченним полем: (01.01.05) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев­­ченка. — К., 2003. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — [2003-12282]

УДК 519.21

1783. Матус В.В. Поширення пружних хвиль в тілах з порожнинами не­ка­нонічної форми: (01.02.04) / НАН України, Ін-т приклад. пробл. механіки і мате­матики ім. Я.С.Підстригача. — Л., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв) та в підрядк. прим. — [2003-10660] УДК 539.3

1784. Меньшикова М.В. Несиметрична динамічна задача для площини з тріщиною при врахуванні контактної взаємодії берегів: (01.02.04) / НАН Украї­ни, Ін-т механіки ім. С.П.Тимошенка. — К., 2003. — 19 с.: іл. — Бібілогр.: с. 16—17 (5 назв) . — [2003-08693] УДК 539.3

1785. Мозгова О.О. Чотиривимірні граф-многовиди: (01.01.04) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 17 с., включ. обкл. с. — Бібліогр.: с. 13 (5 назв). — [2003-07058] УДК 515.16

1786. Молдавська Е.М. Методи ідентифікації параметрів стохастичних систем із слабкою та сильною залежністю: (01.05.01) / НАН України, Ін-т кібер­нетики ім. В.М.Глушкова. — К., 2003. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — [2003-07060] УДК 519.21

1787. Мороз Г.І. Варіаційне формулювання і умови існування та єди­нос­ті розв’язків нелінійних задач механіки пружних пластин: (01.02.04) / НАН Ук­раї­ни, Ін-т приклад. пробл. і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України. — Л., 2003. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (13 назв). — [2003-10678] УДК 539.3

1788. Морозов О.М. Монте-карлівське моделювання орієнтаційних фа­зо­вих переходів у граткових системах адсорбованих молекул: (01.04.18) / НАН України, Ін-т хімії поверхні. — К., 2003. — 20, [1] с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — [2003-07064] УДК 544.723:536.42

1789. Нагорний В.А. Побудова агентних моделей на основі керуючого простору: (01.05.03) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — [2003-07073] УДК 519.711

1790. Немет А.М. Збудження та діелектронна рекомбінація іонів цинку і кадмію при електрон-іонних зіткненнях: (01.04.04) / Ужгород. нац. ун-т. — Ужгород, 2003. — 23 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — [2003-08717]

УДК 539.186/.188

1791. Ніколенко І.Г. Зростання мероморфних у крузі функцій та меро­-мор­ф­них мінімальних поверхонь: (01.01.01) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — [2003-08775]

УДК 517.54/.57

1792. Ніцук Ю.А. Вплив власних і домішкових дефектів на електрофі­зичні та оптичні властивості монокристалів ZnSe:In, отриманих методом віль­ного росту: (01.04.10) / Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2003. — 16 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (6 назв). — [2003-08777] УДК 535.37+537.31

1793. Оглобля О.В. Механічні, оптичні та електронні властивості одноша­ро­вих вуглецевих нанотрубок: (01.04.02) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. —К.,2003.—19 с.:іл.,табл.—Бібліогр.:с. 14—16.—[2003-08922] УДК 539.21:535.3

1794. Онищенко В.В. Лінійні дискретні ігрові задачі з розмитими множи­нами: (01.05.01) / НАН України, Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — [2003-08796] УДК 519.8

1795. Павлов А.В. Структура, фазовий склад та механічні властивості по­криттів на основі системи титан-вуглець: (01.04.07) / Сум. держ. ун-т. — Суми, 2003. — 16 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — [2003-13068]

УДК 539.231:621.793.72

1796. Панін С.Б. Дифракція електромагнітних хвиль на стрічкових грат­ках із кіральним середовищем: (01.04.03) / НАН України, Ін-т радіофізики та елек­трон. ім. О.Я.Усикова. — Х., 2003. — 16 с.: іл. — Бібліогр.: с. 13—14. — [2003-07209] УДК 535.421:537.36

1797. Патріюк В.М. Дослідження впливу ефектів перенесення на влас­тивості електричної дуги: (01.04.08) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 17 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—15 та в підрядк. прим. — [2003-07216]

УДК 533.9+537.52

1798. Пилипенко В.В. Мас-спектрометричні дослідження стероїдних глі­козидів та їх комплексоутворення з компонентами біополімерів: (03.00.02) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — [2003-10836] УДК 577.32

1799. Плющай О.І. Особливості взаємодії магнітного поля з масивними плавлено-текстурованими YBa2Cu3O6+д матеріалами: (01.04.07) / НАН України, Ін-т металофізики ім. В.Г.Курдюмова. — К., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — [2003-10843] УДК 539.21:537.6

1800. Поліщук В.М. Розрахунок спектроскопічних характеристик дво- а­том­­них молекул та квазімолекул на підставі модельної теорії збурень: (01.04.05) / Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2003. — 16, [1] с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (16 назв). — [2003-13075]

УДК 539.186:530.145

1801. Поляк І.Й. Точність наближення розподілів сум незалежних випад­кових величин: (01.01.05) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — [2003-10845] УДК 519.21

1802. Понежа О.О. Нелінійний тунельний транспорт електронів у двобар’­єрних системах: (01.04.02) / НАН України, Ін-т теорет фізики ім. М.М.Бо­голюбова. — К., 2003. — 17 с., включ. обкл. с.: іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — [2003-07611] УДК 530.145+538.935

1803. Прилепський Я.Є. Властивості вихорів у двовимірних легкопло­щин­них феромагнетиках: (01.04.02) / НАН України, Фіз.-техн. ін-т низ. темпе­ратур ім. Б.І.Вєркіна. — Х., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—15. — [2003-07617] УДК 530.182:537.61/.63+637.61/.63

1804. Прокоф’єв Т.А. Механізми збудження фотолюмінесценції іонів Mn2+ в реальних кристалах ZnS: (01.04.07) / Дніпропетр. нац. ун-т.—Д., 2003. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — [2003-07622] УДК 535.37:539.374

1805. Прощенко Т.М. Концентрація напружень в п’єзокерамічних тілах в околі еліптичного включення і гіперболоїдальної виточки: (01.02.04) / НАН Ук­раїни, Ін-т механіки ім. С.П.Тимошенка. — К., 2003. — 16 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14 (5 назв). — [2003-10855] УДК 539.3

1806. Равський О.В. Тополого-алгебраїчні властивості паратопологічних груп: (01.01.06) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (7 назв). — [2003-12814] УДК 512.546:515.1

1807. Рассолов С.Г. Вплив термічної передісторії на процеси релаксації і кристалізації рідких та аморфних сплавів на основі заліза в неізотермічних умо­вах: (01.04.07) / НАН України, Донец. фіз.-техн. ін-т ім. О.О.Галкіна. — До­нецьк, 2003.—24 с.: іл.—Бібліогр.: с. 18—20. — [2003-09247] УДК 539.21:548.5

1808. Ревка В.М. Оцінка в’язкості руйнування корпусних сталей реактора ВВЕР-1000: досвід дослідження зразків-свідків: (01.04.21) / Нац. наук. центр "Харк. фіз.-техн. ін-т". — Х., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — [2003-08950] УДК 621.039.53:[669.14.018.29:359.55/.56

1809. Рибалко В.О. Усереднені моделі з пам’яттю: (01.01.03) / НАН Украї­ни, Фіз.-техн. ін-т низ. температур ім. Б.І.Вєркіна. — Х., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — [2003-13081] УДК 517.95

1810. Ровенчак А.А. Самоузгоджений розрахунок міжатомних потен­ціа­лів та термодинамічних функцій гелію-4 в надплинній і нормальній фазах: (01.04.02) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Біб­лі­огр.: с. 15—16 (9 назв). — [2003-07637] УДК 538.941:539.186

1811. Розумнюк Н.В. В’язка взаємодія вихорових структур зі зсувною те­чією: (01.02.05) / НАН України, Ін-т гідромеханіки. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — [2003-13084] УДК 532.51/.52

1812. Рябенко А.Є. Математичні моделі та методи для векторних задач оптимізації організаційних структур та землекористування: (01.05.02) / Дніпро­петр. нац. ун-т. — Д., 2003. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — Екз. деф.: текст на с. 7, 14 не надрукований. — [2003-13094] УДК 519.8

1813. Рябченко Ю.С. Вплив метастабільних та резонансних домішко- вих станів на явища переносу в твердих розчинах А3В5 та А2В6: (01.04.07) / НАН України, Ін-т фізики напівровідників ім. В.Є.Лашкарьова. — К., 2003. — 16 , [1] с., включ. обкл. с.: іл. — Бібліогр.: с. 13 (7 назв). — [2003-07648]

УДК 621.315.592

1814. Савчук М.В. Наближення голоморфних функцій багатьох змінних в полікрузі та в одиничній кулі в Сm : (01.01.01) / НАН України, Ін-т математики. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — [2003-11435] УДК 517.55

1815. Сапіга О.В. Дослідження структури і молекулярної рухливості в нат­роліті за формою спектру ЯМР: (01.04.07) / Таврійс. нац. ун-т ім. В.І.Вер­надського. — Сімф., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16. — [2003-09253]

УДК 539.21+549.67]:543.429.2

1816. Свистунов Є.О. Вплив вуглецю на міжатомну взаємодію і термічне розширення ГЦК сплавів на основі Fe-Ni: (01.04.13) / НАН України, Ін-т мета­ло­фізики ім. Г.В.Курдюмова. — К., 2003. — 24 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (10 назв). — [2003-13099] УДК 536.4:669.018.47:543.575

1817. Селіверстов Р.Г. Задачі згину пластин з тріщинами на основі уточ­нених теорій: (01.02.04) / НАН України, Ін-т приклад. пробл. механіки і ма­те­ма­тики ім. Я.С.Підстригача. — Л., 2003. — 16 с.: іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (14 назв). — [2003-07835] УДК 539.3/.4

1818. Сідлецький О.Ц. Ефекти ближнього впорядкування в бінарних рідкокристалічних системах та розплавах органічних молекулярних кристалів: (01.04.15) / НАН України, НТК "Ін-т монокристалів", Ін-т монокристалів. — Х., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — [2003-13224]

УДК 537.226.1/.2+537.31]:548.1.022/.027

1819. Сімогін А.А. Неасимптотичні методи оцінювання параметрів у ди­фе­­ренціальних системах, що перебувають під випадковим впливом: (01.01.05) / НАН України, Ін-т математики. — К., 2003. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (7 назв) та в підрядк. прим. — [2003-13225] УДК 519.21

1820. Солдатов М.О. Математичні аспекти теорії коливань рідини в ба­сей­ні, частково вкритому кригою: (01.01.03) / НАН України, Фіз.-техн. ін-т низ. температур ім. Б.І.Вєркіна. — Х., 2003. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — [2003-07863] УДК 517.95:532

1821. Степаненко А.В. Особливості структурного стану та фізико-меха­нічних властивостей композита алмаз-карбід кремнію: (01.04.07) / НАН Украї­ни, Ін-т пробл. матеріалознавства ім. І.М.Францевича. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — [2003-07871] УДК 539.21:539.25

1822. Струк О.О. Дослідження систем Лотки-Вольтерри з імпульсною дією: (01.01.02) / НАН України, Ін-т математики. — К., 2003. — 21 с., включ. обкл. с. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — [2003-09302] УДК 517.9

1823. Суворова О.О. Електромагнітні поля та структура факельного НВЧ розряду: (01.04.04) / НАН України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О.Я.Уси­кова. — Х., 2003. — 16 с.: іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (13 назв) та в підрядк. прим. — [2003-13248] УДК 537.52.01:621.387.14

1824. Танасюк Ю.В. Процеси переносу заряду в легованих кристалах CdTe, Cd0,95 Hg0,05 Te та структурах на їх основі: (01.04.10) / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2003. — 17 с.: іл. — Бібліогр.: с. 12—14 (16 назв). — [2003-11562] УДК 621.315.592

1825. Таранова І.А. Спектри раманівського розсіювання та фазові пе­­­ре­ходи в змішаних кристалах сімейства КDР: (01.04.07) / Харк. нац. ун-т

ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (17 назв). — [2003-07882] УДК 535.375:539.2

1826. Тегза А.М. Обґрунтування оцінок точності і надійності моделю­вання гауссових стаціонарних випадкових процесів: (01.01.05) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — [2003-13251] УДК 519.21

1827. Ткаченко М.Є. Питання єдиності елементів найкращого набли­ження в інтегральній метриці: (01.01.01) / Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2003. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (8 назв). — [2003-13326] УДК 517.5

1828. Ткаченко Я.В. Оптимальні рухи матеріальної точки змінної маси з обмеженою витратою потужності і акумулюванням енергії: (01.02.01) / НАН Ук­раїни, Ін-т механіки ім. С.П.Тимошенка. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — [2003-07959] УДК 531.3:629.78

1829. Токовий Ю.В. Розв’язування в напруженнях плоских задач теорії пружності для прямокутних областей: (01.02.04) / НАН України, Ін-т приклад. пробл. механіки і математики ім. Я.С.Підстригача. — Л., 2003. — 17 с., включ. обкл. с.: іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (15 назв). — [2003-11584] УДК 539.3

1830. Тракало О.М. Асимтотичні властивості інтегралів типу Лапласа і ря­дів Діріхле: (01.01.01) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2003. — 17 с. — Бібліогр.: с. 15 (11 назв). — [2003-11586] УДК 517.5

1831. Тульчинський П.Г. Розробка механізму розширеного запиту за зраз­ком у застосуваннях баз даних: (01.05.03) / НАН України, Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. — К., 2003. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (5 назв). — [2003-09324] УДК 004.65

1832. Турчин О.Ю. Квазістатичні задачі термопружності плоско-шарува­тих тіл при локальному нагріві: (01.02.04) / НАН України, Ін-т приклад. пробл. ме­ханіки і математики ім. Я.С.Підстригача. — Л., 2003. — 16 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — [2003-13334] УДК 539.3

1833. Фененко Л.І. Структурні та фізичні властивості полімерних плівок, допованих барвниками, та композитів на їх основі: (01.04.10) / Ін-т фізики напів­провідників ім. В.Є.Лашкарьова НАН України. — К., 2003. — 19 с.: іл. — Біб­ліогр.: с. 15—17 (19 назв). — [2003-13341] УДК 539.23:678

1834. Хай О.М. Усталені коливання у тривимірних тілах з плоскими кон­центраторами напружень: (01.02.04) / НАН України, Ін-т приклад. пробл. меха­ніки і математики ім. Я.С.Підстригача. — Л., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — [2003-13347] УДК 539.3

1835. Хоменко О.В. П’ятихвилинні коливання в локальних сонячних утво­реннях: гранулах, порулах, плямах: (01.03.03) / НАН України, Голов. астрон. об­сер­ваторія. — К., 2003. — 24 с. — Бібліогр.: с. 18—21 (50 назв). — [2003-07997]

УДК 523.942+523.982-337

1836. Черкас О.А. Динамічне деформування елементів конструкцій з ком­позитних матеріалів при наявності міжфазних шарів: (01.02.04) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — [2003-11617] УДК 539.3

1837. Черпак В.В. Багатофункціональні рідкокристалічні сенсори фізич­них величин: (01.04.01) / Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2003. — 16 с.: іл., табл.—Бібліогр.: с. 13—14 (18 назв).—[2003-13695] УДК 53.084.2:548.1.022/.024


1838. Чорноіван Ю.О. Плоскі змішані задачі лінійної теорії в’язкопруж­ності та механіки руйнування ортотропних тіл: (01.02.04) / НАН України, Ін-т механіки ім. С.П.Тимошенка. — К., 2003. — 16 с.: іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — [2003-09456] УДК 539.3

1839. Шевченко С.М. Струмові стани в мезоскопічних нормальних та над­провідних системах: (01.04.02) / НАН України, Фіз.-техн. ін-т низ. темпе­ратур ім. Б.І.Вєркіна. — Х., 2003. — 16 с.: іл. — Бібліогр.: с. 12. — [2003-08152]

УДК 538.915:538.945

1840. Шитов А.А. Вплив акустичних полів на динаміку магнітних неодно­рідностей двопідграткових магнітовпорядкованих кристалів: (01.04.11) / НАН України, Донец. фіз.-техн. ін-т ім.О.О.Галкіна. — Донецьк, 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—16. — [2003-11634] УДК 537.611.3

1841. Шовкопляс Т.В. Нетерові крайові задачі для імпульсних систем ди­фе­ренціальних рівнянь: (01.01.02) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 21 с. — Бібліогр.: с. 15—16. — [2003-13729] УДК 517.9

1842. Шувар О.Б. Диференціально-граничні оператори в просторах век­тор-функцій: (01.01.01) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2003. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (12 назв). — [2003-11822] УДК 517.973

1843. Ямпольська Г.І. Основний стан і феромагнітний резонанс у дво­шарових обмінно-пов’язаних магнітних плівках: (01.04.11) / НАН України, Донец. фіз.-техн. ін-т ім. О.О.Галкіна. — Донецьк, 2003. — 25 с., включ. обкл. с.: іл. — Бібліогр.: с. 19—21. — [2003-09587] УДК 537.635:537.611.4

1844. Ярема С.В. Дозрівання за Оствальдом в металевих сплавах та гете­ро­структурах з квантовими точками: (01.04.07)/ Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федь­ковича. — Чернівці, 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — [2003-11826] УДК 538.9

1845. Яремій І.П. Модифікація приповерхневих шарів гранатових струк­тур шляхом одно- та двократної імплантації іонами бору: (01.04.18) / Прикарпат. ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — [2003-11827] УДК 538.975

1846. Ярошко С.М. Розвиток модифікованого методу послідовних набли­жень знаходження характеристичних чисел цілком неперервних операторів та операторних пучків: (01.01.07) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2003. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (11 назв) та в підрядк. прим. — [2003-09590]

УДК 519.6
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка