Уроків української мови у 4 класі за підручником М. С. Вашуленко. Українська мова: підруч для 4 клСкачати 342.03 Kb.
Дата конвертації05.05.2016
Розмір342.03 Kb.
ТипУрок
КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ

УРОКІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ у 4 класі

(за підручником М.С.Вашуленко. Українська мова: підруч. для 4 кл.

загальноосвіт. навч. закл. з навчанням українською мовою/ М.С.Вашуленко,

С.Г.Дубовик, О.І.Мельничайко / за ред. М.С.Вашуленка. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2015. – 192 с. : іл.)


(І семестр – 4 години на тиждень)

(ІІ семестр – 3 години на тиждень)

ур.

Дата

Вправи

підруч.

Вправи

робочого

зошита

Тема уроку

І семестр


Мова і мовлення (3 години)

1
1 – 7

1, 2

Мова – безсмертний скарб народу.

Неперервне поповнення словникового складу

мови. Старі й нові слова в мові.


2
8 – 11

3, 4

Усне і писемне мовлення. Культура мовлення.

3
12 – 17

5, 6

Культура спілкування.
Текст (9 годин)

4
18 – 20

7, 8

Закріплення поняття про будову тексту. Тема і

мета висловлювання. Заголовок.5
21 – 24

9, 10

Слова, найважливіші для висловлювання думки в р реченні, тексті.

6
25 – 28

11, 12

Засоби зв’язку речень у тексті.

7
29 – 32

13, 14

Поділ тексту на частини. Складання плану.

Спостереження за роллю абзаців у тексті.8
33 – 36

15, 16

Особливості змісту та побудови тексту-міркування.

9
37 – 41

17, 18

Особливості текстів-описів. Мета цих текстів.

10
42 – 45

19, 20

Порівняння художнього і науково-популярного

описів.


11
46 – 49

21, 22

Замітка до газети.

12


Урок розвитку мовлення. Складання ділових

текстів (записка).Речення (8 годин)


13
50 – 53

23, 24

Узагальнення вивченого про види речень за метою

висловлювання та інтонацією.14
54 – 57

25, 26

Основа речення. Зв’язок слів у реченні.

15
58 – 62

27, 28

Установлення зв’язків між словами в реченні. Скла-

дання речень за схемами.16
63 – 65

29, 30

Поняття про однорідні члени речення. Головні і

другорядні члени речення. Кома при однорідних

членах речення.


17
66 – 69

31, 32

Поєднання однорідних членів речення за допомо-

гою інтонації, сполучників. Інтонація перелічуван-

ня і протиставлення.


18


Урок розвитку мовлення. Докладний переказ тексту

«Як краса врятувала берізки» (2).19
70 – 73
Складання речень з однорідними членами. Поши-

рення їх залежними словами. Граматичні питання

до однорідних членів речення.


20


Контрольна робота.


Слово. Значення слова. Частини мови (3 години)21
74 –78

33, 34

Аналіз контрольної роботи. Повторення й й узагальнення знань учнів про лексичні значення

слова.


22
79 – 83
Узагальнення знань учнів про морфемну будову

слова.


23
84 – 86

35, 36

Спостереження за словами, що належать до різних

частин мови, та службовими словами.24


Урок розвитку мовлення. Текст-розповідь на осно-

ві спостережень за природою «Золота осінь» (3).
Іменник (18 годин)


25
87 – 91

37, 38

Повторення вивченого про іменник як частину мо-

ви. Розширення уявлень про лексичне значення

іменника (слова з абстрактним значенням).


26
92 – 96

39, 40

Іменники-синоніми, іменники-антоніми. Однозна-

чні і багатозначні іменники. Пряме і переносне

значення іменників.


27
97 – 99

41, 42

Рід і число іменників.

28
100 – 106

43, 44

Відмінювання іменників. Формування вмінь стави-

ти іменники в початкову форму.29


Урок розвитку мовлення. Складання і записування

зв’язаних між собою речень, які описують зміст

малюнка (4).


30
107 – 110

45, 46

Розрізнення відмінків іменників з однаковими за-

кінченнями.31
111 – 115

47, 48

Чергування кінцевих приголосних основи в імен-

никах різного роду в давальному і місцевому від-

мінках.


32
116 – 120
Чергування голосних у коренях іменників жіночо-

го та чоловічого роду в однині.33
121 – 124

49, 50

Правопис закінчень іменників жіночого роду на

а (– я) в родовому відмінку однини.34


Урок розвитку мовлення. Текст-розповідь

«Калина – символ України» (5).35
125 – 128

51, 52

Правопис закінчень іменників чоловічого роду в

родовому відмінку однини (листка, лісу).36
129 – 133

53, 54

Правопис закінчень іменників жіночого і чоловічо-–

го роду в орудному відмінку однини.37
134 – 136

55, 56

Правопис закінчень іменників чоловічого роду на

р в орудному відмінку однини.38
137 – 140

57, 58

Правопис закінчень іменників чоловічого роду в

давальному і місцевому відмінках однини.39


Урок розвитку мовлення. Текст-опис за ілюстраці-

єю. Науковий опис голуба (6).40
141 – 146

59, 60

Правопис закінчень іменників у множині.

41
147 – 150

61, 62

Уживання іменників з прийменниками в різних

відмінках.42


Повторення вивченого про іменник. Виконання

завдань у зошитах для оцінювання навчальних

досягнень (ч.ІІ) та з підготовки до ДПА.


43


Узагальнювальний урок із теми «Іменник».

44


Контрольна робота із теми «Іменник».


Прикметник (20 годин)


45
151 – 154

63, 64

Аналіз контрольної роботи. Роль прикметників у мові і мовленні.


46
155 – 159

65, 66

Прикметники-синоніми та прикметники-антоніми.

Пряме і переносне значення прикметників.47
160 – 162

67, 68

Спостереження за вживанням прикметників у тек-

стах різних типів – художньому і науковому (без

уживання термінів).


48


Урок розвитку мовлення. Складання текстів пись-

мових привітань (7).49
163 – 167

69, 70

Спостереження за формами прикметників найви-

щого ступеня порівняння (без уживання терміна).50
168 – 170

71 – 72

Спільні і відмінні ознаки прикметників та іменни-

ків. Повторення вивченого про прикметник як

частину мови.


51
171 – 173

73, 74

Рід і число прикметників.

52
174 – 178

75, 76

Відмінювання прикметників в однині і множині.

53
179 – 181

77, 78

Визначення відмінка прикметника в реченні за

відмінком іменника.54


Урок розвитку мовлення. Текст-міркування «Чому

важливо бути доброю людиною» (8).55
182 – 186

79, 80

Зіставлення закінчень прикметників з основою на твердий і м’який приголосні в однині і множині.

56
187 – 191

81, 82

Вимова і правопис прикметників із суфіксами -ськ-,

-зьк-

57
192 – 195

83, 84

Уживання знака м’якшення перед закінченням

прикметників.58
196 – 201

85, 86

Використання прикметників для всебічної характеристики предметів і явищ. Усний опис

картини зимової природи.59
202 – 205

87, 88

Форми давального і місцевого відмінків однини

прикметників жіночого роду.60
61-

62Урок розвитку мовлення. Складання текстів пись-

мових запрошень (9).

Виконання завдань у зошитах з оцінювання навча-

льних досягнень та з підготовки до ДПА.

Підготовка до контрольної роботи за семестр.


63


Контрольна робота за семестр.

64


Аналіз контрольної роботи. Підсумковий урок за

семестр.II семестр

Прикметник (продовження)


65
206 – 209

89, 90

Відмінювання прикметників у множині.

66
210 – 212

91, 92

Уживання різних відмінкових форм множини

прикметників.67
213 – 215

93, 94


Спостереження за функцією прикметників у худож-

ніх текстах, народних прислів’ях, прикметах,

загадках.


Числівник (4 години)


68
216 – 219

95, 96

Поняття про числівник як частину мови. Роль

числівників у мовленні. Формули на означення

часу протягом доби.


69


Урок розвитку мовлення. Робота з деформованим

текстом (10).70
220 – 223

97, 98

Вимова і правопис найуживаніших числівників

(11, 14, 16, 600). Створення тексту-оголошення.71
224 – 226

99,100

Форми родового відмінка числівників 50 –80.

72
227 – 230

101,102

Уживання числівників у мовленні Узагальнення

знань і вмінь учнів, пов’язаних із числівником
Займенник (7 годин)


73
231 – 234

103,104

Поняття про займенник як частину мови.

74
235 – 239

105,106

Особові займенники.

75
240 – 243

107,108

Займенники 1–3-ої особи однини і множини. Їхні

значення, синтаксична роль.76


Урок розвитку мовлення (11). Докладний переказ

тексту «Якого кольору слова» (За ЄвгеномГуцалом)

77
244 – 250

109,110

Відмінювання особових займенників.

78
251 – 255

111,112

Правопис займенників із прийменниками. Уживан-

ня приставного н у займенниках 3-ої особи після

прийменників.


79
256 – 260
Використання займенників для зв’язку речень у

тексті. Узагальнення знань про займенник.80


Урок розвитку мовлення. Науковий опис річки

Дніпро (12).
Дієслово (18 годин)


81
261 – 264

113,114

Повторення вивченого про дієслово як частину мо-

ви. Розширення уявлень про лексичні значення ді-

єслів. Спостереження за дієсловами різних семан-

тичних груп.82
265 – 269

115,116

Дієслова-синоніми, дієслова-антоніми. Багатознач-

ні дієслова. Уживання дієслів у прямому і перенос-

ному значеннях.


83


Урок розвитку мовлення. Вибірковий переказ

тексту (13).84
270 – 274
Особливості речень з однорідними присудками.

85
275 – 278

117,118

Спостереження за роллю дієслів у текстах розпо-

відного та описового характеру.86
279 – 281

119,120

Неозначена форма дієслова (початкова форма).

Спостереження за вживанням дієслів неозначеної

форми у приказках і прислів’ях.


87


Урок розвитку мовлення. Текст-розповідь за фото-

сайдами.


88
282 – 285

121,122

Час дієслова. Змінювання дієслів за часами.

89
286 – 289

123,124

Число дієслова. Змінювання дієслів за числами.

90
290 – 294

125,126

Дієслова теперішнього часу. Змінювання дієслів

теперішнього часу за особами і числами.91
295 – 298

127,128

Дієслова майбутнього часу. Змінювання дієслів

майбутнього часу за особами і числами.92
299 – 301

129,130

Правопис дієслів 1-ої особи теперішнього і майбут-

нього часу.93


Урок розвитку мовлення. Розповідь з обґрунтуванням власної думки «Мій улюблений телевізійний

проект» (16).94
302 – 305

131,132

Правопис закінчень дієслів 2-ої особи теперішньо-

го і майбутнього часу.95
306 – 309

133,134

Правопис закінчень дієслів 3-ої особи теперішньо-

го і майбутнього часу.96
310 – 314

135,136

Дієслова минулого часу. Змінювання дієслів мину-

лого часу за родами (в однині) і числами.97
315 – 318

137,138

Дієслова на –ся (-сь) – вимова і правопис.

98
319 – 322
Узагальнення знань і вмінь із теми «Дієслово». Ви-

кнання завдань із зошитів для оцінювання нав-

чальних досягнень та з підготовки до ДПА.


99


Контрольна робота з теми «Дієслово».

100


Аналіз результатів контрольної роботи.


Прислівник (8 годин)


101
323 – 325

139,140

Поняття про прислівник як частину мови.

Незмінюваність – основна ознака прислівників.102
326 – 328

141,142

Спостереження за вживанням прислівників-сино-

німів у мовленні.103
329 – 331

143,144

Спостереження за роллю прислівників-антонімів

у мовленні.104


Урок розвитку мовлення. Текст-міркування «Чому

мені подобається моє ім.’я» (17).105
332 – 335

145,146

Однорідні другорядні члени речення, виражені

прислівниками.106
336 – 338

147,148

Спостереження за вживанням у текстах однорідних

Членів речення, виражених прислівниками.107
339 – 341

149,150

Спостереження за роллю прислівників у художніх

і науково-популярних текстах.108
342 – 345
Практичне ознайомлення з правописом найужива-

ніших прислівників. Виконання завдань у зошитах

для оцінювання навчальних досягнень за з підго-

товки до ДПА.109
346 – 350
Узагальнювальний урок із теми «Прислівник».


Повторення вивченого в 1 – 4 класах (4 години)


110---119
351 – 381
Повторення вивченого за рік. Виконання вправ із

підручника та із зошитів для оцінювання навчаль-

них досягнень й з підготовки до ДПА (за планом

учителя з орієнтацією на потреби класу та окремих

учнів).

Робота з державної підсумкової атестації.Підсумкова контрольна робота за навчальний рік.

Аналіз виконання підсумкової контрольноїроботи.

Каталог: free
free -> Календарно-тематичне планування українська мова для знз із навчанням російською мовою 5 клас Календарний план складено відповідно до навчальної програми «Українська мова для знз із навчанням російською мовою»
free -> Календарно-тематичне планування Музичне мистецтво 4 клас Календарний план складено відповідно до навчальної програми з музичного мистецтва 2011 р. За підручником «Музичне мистецтво, 4 клас»
free -> Календарно-тематичне планування математика 4 клас Календарний план складено відповідно до навчальної програми з математики 2011 р. За підручником «Математика. 4 клас»
free -> Погоджено: затверджено
free -> Договір № на послуги по постачанню програмного забезпечення, ліцензії та надання консультацій в процесі супроводу в експлуатації програмного забезпечення "Агент передачі файлів tcpfoss"
free -> Уроків до підручника Л. М. Масол


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка