«український пенсійний фонд» пенсійна схема №02 «вкладник фізична особа на свою користь»Скачати 104.63 Kb.
Дата конвертації14.12.2016
Розмір104.63 Kb.

Додаток № 2

до Статуту

ВІДКРИТОГО НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

«УКРАЇНСЬКИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД»


ПЕНСІЙНА СХЕМА № 02

«ВКЛАДНИК - ФІЗИЧНА ОСОБА НА СВОЮ КОРИСТЬ»
(нова редакція)

Ця Пенсійна схема є невід’ємним додатком до статуту

ВНПФ «Український пенсійний фонд»

м. Київ, 2009 рік

Пенсійна схема № 02 «Вкладник – фізична особа, на свою користь» (далі – Пенсійна схема) Відкритого недержавного пенсійного фонду «Український пенсійний фонд» (далі – Фонд) - це документ, який визначає умови та порядок недержавного пенсійного забезпечення учасників Фонду. Пенсійна схема розроблена згідно з чинним законодавством України, відповідно до Статуту Фонду і описує умови та порядок недержавного пенсійного забезпечення, що здійснюється Фондом.
1. УМОВИ ТА ПОРЯДОК УЧАСТІ У ПЕНСІЙНІЙ СХЕМІ
1.1. Ця Пенсійна схема призначена для використання Вкладниками Фонду – фізичними особами, які сплачують пенсійні внески на свою користь.

1.2. У цій Пенсійній схемі визначені Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення» поняття Вкладника Фонду та Учасника Фонду застосовуються до однієї і тієї ж фізичної особи.

За цією Пенсійною схемою Вкладник Фонду одночасно є і Учасником Фонду.

1.3. Підставою для участі Вкладника Фонду у даній Пенсійній схемі є пенсійний контракт, укладений на користь Учасника між:

- Адміністратором від імені Фонду та Вкладником Фонду.

1.4. Вкладник – юридична особа та (чи) вкладник-фізична особа, яка сплачує внески на користь інших фізичних осіб, укладає(ють) пенсійний контракт за іншою, ніж ця, пенсійною схемою Фонду.

1.5. Вкладниками за цією Пенсійною схемою можуть бути фізичні особи, які мають достатній обсяг цивільної дієздатності, визначений чинним законодавством для укладення пенсійного контракту на свою користь.

1.6. Учасником за цією Пенсійною схемою можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства.

1.7. Номер та назва цієї Пенсійної схеми обов’язково зазначається у пенсійному контракті.

1.8. Пенсійна схема є невід’ємною частиною Статуту Фонду, пенсійного контракту, а умови та порядок пенсійного забезпечення, викладені в ній, є обов’язковими для виконання Вкладником, Учасником та Адміністратором Фонду.


2. ПОРЯДОК ТА СТРОКИ СПЛАТИ ПЕНСІЙНИХ ВНЕСКІВ, МОЖЛИВІСТЬ ЇХ ЗМІНИ ЗА УМОВАМИ ПЕНСІЙНОГО КОНТРАКТУ
2.1. Порядок сплати пенсійних внесків

2.1.1. Пенсійні внески за цією Пенсійною схемою сплачуються Вкладником Фонду у готівковій чи безготівковій формі на вибір Вкладника, шляхом перерахування суми пенсійних внесків на рахунок Фонду у зберігача.

2.1.2. Пенсійні внески сплачуються лише у національній валюті України, а у випадках, передбачених законодавством України, в іноземній валюті за офіційним обмінним курсом Національного банку України, що діяв на момент сплати пенсійного внеску.

2.1.3. Сплачені пенсійні внески Вкладника обліковуються на індивідуальному пенсійному рахунку Учасника, на користь якого робилися ці внески.2.2. Розмір пенсійних внесків

2.2.1. Згідно з умовами цієї Пенсійної схеми розмір пенсійних внесків визначається Вкладником при укладанні пенсійного контракту.

2.2.2. У разі, коли Радою Фонду встановлений мінімальний розмір пенсійних внесків до Фонду, Вкладник сплачує пенсійні внески до Фонду у розмірі не нижчому за мінімальний розмір пенсійних внесків, встановлений Радою Фонду відповідно до чинного законодавства з недержавного пенсійного забезпечення.

2.2.3. Максимальний розмір пенсійних внесків не обмежується.

2.2.4. Вкладник самостійно визначає розмір пенсійних внесків, які відраховує на свою користь як Учасника Фонду, з урахуванням вимог пункту 2.2.2. цієї Пенсійної схеми.

2.2.6. Обрані Вкладником порядок та умови сплати пенсійних внесків відображаються у пенсійному контракті.


2.3. Строки сплати пенсійних внесків

2.3.1. Тривалість строку сплати пенсійних внесків за цією Пенсійною схемою визначається строком, починаючи з дня внесення першого пенсійного внеску до закінчення дії укладеного пенсійного контракту, за яким сплачуються такі пенсійні внески. Вкладник може сплачувати пенсійні внески на свою користь після призначення йому як Учаснику Фонду недержавної пенсії.

2.3.2. За цією Пенсійною схемою у пенсійному контракті може бути встановлений один із наступних строків сплати Вкладником пенсійних внесків:

- щомісячно;

- щоквартально;

- інший строк, визначений у пенсійному контракті.


2.4. Можливість зміни порядку та строків сплати пенсійних внесків за умовами пенсійного контракту

2.4.1. У кожному пенсійному контракті, що укладається відповідно до цієї Пенсійної схеми, зазначаються умови зміни розміру, порядку та строків сплати пенсійних внесків.

2.4.2. Вкладник має право змінити пенсійну схему, у випадку запровадження Фондом нових пенсійних схем для вкладників - фізичних осіб, які сплачують пенсійні внески на свою користь не раніше, ніж через 6 місяців після обрання цієї Пенсійної схеми.
3. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРИБУТОК (ЗБИТОК)
3.1. Отримання інвестиційного прибутку (збитку)

3.1.1. Фонд отримує інвестиційний прибуток (збиток) від розміщення та інвестування пенсійних активів за результатами діяльності особи, яка здійснює управління пенсійними активами, з якою Фондом укладено відповідний договір. Прибуток (збиток) відображається на рахунку Фонду у зберігача та підлягає подальшому розподілу між всіма Учасниками Фонду пропорційно сумам пенсійних коштів, які обліковуються на їх індивідуальних пенсійних рахунках.

3.1.2. Встановлення мінімально гарантованої норми прибутку за цією Пенсійною схемою забороняється.
3.2. Визначення інвестиційного прибутку (збитку), який підлягає розподілу між Учасниками Фонду

3.2.1. Інвестиційний прибуток (збиток), який підлягає розподілу між Учасниками Фонду, визначається як різниця між сукупним інвестиційним прибутком (збитком), отриманим на всі пенсійні активи Фонду у звітному періоді, та сумою визначених законодавством адміністративних видатків Фонду за цей період, пов’язаних із здійсненням недержавного пенсійного забезпечення.

3.2.2. Особливості порядку обчислення та обліку прибутку (збитку) пенсійного фонду встановлюються Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України разом з Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
3.3. Розподіл інвестиційного прибутку (збитку)

3.3.1. Інвестиційний прибуток (збиток) між Учасниками Фонду розподіляється та зараховується Адміністратором Фонду на їх індивідуальні пенсійні рахунки не рідше ніж один раз на місяць пропорційно сумам, що обліковуються на цих рахунках.


4. ОПИС ВСІХ ВИДІВ ТА УМОВ ЗДІЙСНЕННЯ ПЕНСІЙНИХ ВИПЛАТ
Пенсійні виплати здійснюються Учаснику чи його спадкоємцям у грошовій формі за рахунок грошових коштів, які накопичені у Фонді та обліковуються на індивідуальному пенсійному рахунку Учасника, за умови набуття права на недержавну (додаткову) пенсію відповідно до діючого законодавства України.
4.1.Види пенсійних виплат.

4.1.1. Відповідно до законодавства Учасники можуть отримувати за цією Пенсійною схемою такі види пенсійних виплат:

- пенсійна виплата на визначений строк;

- одноразова пенсійна виплата.

4.1.2. Учасник також має право на довічну пенсію (довічний ануїтет), яка виплачується страховою організацією в порядку, передбаченому чинним законодавством.

4.1.3. Пенсія на визначений строк та одноразова пенсійна виплата виплачуються Учаснику Фонду Адміністратором Фонду за рахунок коштів Учасника, накопичених у Фонді.

4.1.4. Пенсійні виплати з пенсійного фонду здійснюються Учаснику незалежно від отримання ним виплат за загальнообов’язковим державним пенсійним страхуванням або з інших джерел.

4.2. Умови здійснення пенсійних виплат

4.2.1. Умови здійснення пенсійних виплат на визначений строк.

4.2.1.1. Обов’язковими умовами, за яких в Учасника Фонду виникає право на отримання пенсійних виплат на визначений строк, є:

- досягнення таким Учасником пенсійного віку та

- подання таким Учасником до Адміністратора Фонду заяви про пенсійні виплати, зазначеної в пункті 4.2.1.2. цієї Пенсійної схеми (далі - Заява) та

- наявність на дату настання пенсійного віку Учасника на його індивідуальному пенсійному рахунку пенсійних коштів у розмірі, не меншому ніж мінімальний розмір суми пенсійних накопичень, встановлений Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, нижче якого такий Учасник має право лише на одноразову пенсійну виплату.

4.2.1.2. Пенсійний вік, після досягнення якого Учасник Фонду має право на отримання пенсійної виплати, визначається за Заявою Учасника Фонду, форма якої встановлюється Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, крім випадків, коли пенсійний вік визначається пенсійним контрактом відповідно до закону, що встановлює обов’язковість відрахувань на недержавне пенсійне забезпечення для окремих категорій громадян.

Пенсійний вік, що визначається Учасником Фонду у його Заяві, може бути меншим або більшим від пенсійного віку, який дає право на пенсію за загальнообов’язковим державним пенсійним страхуванням, але не більше ніж на 10 років, якщо інше не визначено законами.

4.2.1.3. Учасник Фонду у своїй Заяві повинен визначити конкретну дату настання його пенсійного віку за недержавним пенсійним забезпеченням з обов’язковим посиланням на обрання ним вид пенсійної виплати. Заява подається Адміністратору Фонду не пізніше ніж за два місяці до настання пенсійного віку, визначеного Учасником Фонду. Форма заяви встановлюється Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України. Для здійснення виплати на визначений строк Учасник повинен обрати та зазначити у заяві періодичність пенсійної виплати.

4.2.1.4. Учасник Фонду має право змінити визначений ним у Заяві пенсійний вік шляхом подання про це заяви Адміністратору Фонду не пізніше ніж за 15 робочих днів до настання визначеного ним пенсійного віку.

4.2.1.5. У разі набуття Учасником Фонду права на отримання пенсії по інвалідності за загальнообов’язковим державним пенсійним страхуванням виплата пенсії за рахунок коштів Фонду допускається раніше настання пенсійного віку, визначеного пунктом 4.2.1.2. цієї Пенсійної схеми. У цьому випадку Учасник Фонду має право визначити свій пенсійний вік після настання інвалідності без урахування обмежень, встановлених пунктом 4.2.1.2. цієї Пенсійної схеми, та подати відповідну заяву Адміністратору Фонду.


4.2.2. Умови здійснення одноразової пенсійної виплати

4.2.2.1. Пенсійна виплата може здійснюватися Адміністратором Фонду одноразово на вимогу Учасника Фонду в разі:

- медично підтвердженого критичного стану здоров’я (онкозахворювання, інсульт тощо) або настання інвалідності Учасника Фонду;

- коли сума належних Учаснику Фонду пенсійних коштів на дату настання пенсійного віку Учасника Фонду не досягає мінімального розміру суми пенсійних накопичень, встановленого Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України;

- виїзду Учасника Фонду на постійне проживання за межі України.

4.2.2.2. Пенсійна виплата здійснюється одноразово спадкоємцям Учасника Фонду у випадках смерті Учасника чи визнання його у встановленому законом порядку померлим.


5. СТРОК, ПРОТЯГОМ ЯКОГО ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ ПЕНСІЙНІ ВИПЛАТИ, ТА ПОРЯДОК ЇХ ЗДІЙСНЕННЯ

5.1. Строк і порядок здійснення виплат за пенсією на визначений строк

5.1.1. Строк, протягом якого здійснюються пенсійні виплати на визначений строк, зазначається Учасником Фонду у Договорі про виплату пенсії на визначений строк, і не може бути менший ніж 10 років від початку здійснення першої виплати.

5.1.2. Для укладення Договору про виплату пенсії на визначений строк та отримання пенсійних виплат на визначений строк Учасник Фонду подає Адміністратору Фонду Заяву, де вказує:

- строк пенсійних виплат, протягом якого Фонд виплачує Учаснику пенсію на визначений строк (з урахуванням вимог пункту 5.1.1. цієї Пенсійної схеми);

- періодичність пенсійних виплат;

- форму отримання пенсійних виплат.

5.1.3. При оформленні Договору про виплату пенсії на визначений строк Учасник Фонду зобов’язаний надати Адміністратору Фонду:

- паспорт чи інший документ, який посвідчує особу Учасника відповідно до законодавства України.

5.1.4. Перша пенсійна виплата за договором про виплату пенсії на визначений строк здійснюється протягом 45 робочих днів з дня досягнення Учасником Фонду пенсійного віку, визначеного в його Заяві.

5.1.5. Пенсійні виплати на визначений строк за вибором Учасника Фонду може здійснюватися з такою періодичністю:

- щомісячно;

- щоквартально;

- один раз на шість місяців;

- один раз на рік.

5.1.6. Пенсійні виплати на визначений строк здійснюються Адміністратором Фонду від імені Фонду в грошовій формі шляхом перерахування коштів на власний рахунок Учасника у банку або поштовим переказом за бажанням Учасника.

5.1.7. На обрану Учасником Фонду періодичність пенсійних виплат та можливість і порядок її зміни обов’язково робиться посилання у договорі про виплату пенсії на визначений строк.

Учасник може змінити періодичність здійснення пенсійних виплат, але не частіше, ніж один раз на рік за умови обов’язкового внесення відповідних змін до договору про виплату пенсії на визначений строк.

5.1.8. Для виплати пенсії на визначений строк між Учасником та Адміністратором Фонду від імені Фонду укладається договір про виплату пенсії на визначений строк відповідно до вимог чинного законодавства.

Договір про виплату пенсії на визначений строк укладається у письмовій формі. Адміністратор Фонду в обов’язковому порядку ознайомлює особу, з якою укладається вказаний договір, з пам’яткою, що містить роз’яснення основних положень договору про виплату пенсії на визначений строк, складеною відповідно до вимог, встановлених Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.
5.2. Строк і порядок здійснення одноразової пенсійної виплати

5.2.1. Для отримання пенсійної виплати, що здійснюється одноразово, Учасник Фонду, а у разі смерті Учасника Фонду – його спадкоємці, повинні подати Адміністратору Фонду заяву та документи, які підтверджують їхнє право на отримання цієї виплати за підставами, зазначеними в пункті 4.2.2. цієї Пенсійної схеми.

5.2.2. Пенсійна виплата, що здійснюється одноразово, проводиться протягом п’яти робочих днів після отримання відповідної заяви та документів, що підтверджують право на отримання цієї виплати.

5.2.3. У разі порушення строку, визначеного пунктом 5.2.2. цієї Пенсійної схеми, Адміністратор Фонду за власний рахунок сплачує отримувачу пенсійної виплати, що здійснюється одноразово, пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України в розрахунку на 1 день від суми, що підлягала виплаті, за кожен день прострочення платежу, у порядку, визначеному Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.
6. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ПЕНСІЙНИХ ВИПЛАТ.
6.1. Порядок визначення розміру пенсійних виплат на визначений строк

6.1.1. Розмір пенсійних виплат на визначений строк, що здійснюються Фондом, визначається Адміністратором Фонду з урахуванням:

- пенсійних коштів, облікованих на індивідуальному пенсійному рахунку Учасника, на день призначення пенсії на визначений строк;

- величини інвестиційного прибутку (збитку), який отримується протягом строку виплати пенсії на визначений строк;

- тривалості та періодичності пенсійних виплат, визначених Учасником, та розраховується за формулою:

B = Sr / n ,

де


В – розмір чергової пенсійної виплати, що нарахована Учаснику Фонду;

Sr – вартість пенсійних коштів, які обліковуються на індивідуальному пенсійному рахунку Учасника на дату розрахунку пенсійної виплати;

n – кількість пенсійних виплат, які залишилися до закінчення загального строку виплати пенсії.
6.1.2. У випадку, коли нормативним актом Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України встановлена інші методика (формула) визначення розміру пенсійних виплат ніж та, що зазначена у пункті 6.1.1. цієї Пенсійної схеми, то для визначення розміру пенсійних виплат застосовується методика, затверджена Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.

6.2. Порядок визначення розміру одноразової пенсійної виплати

6.2.1. Пенсійна виплата, що здійснюється одноразово, визначається виходячи із суми пенсійних коштів, які обліковуються на індивідуальному пенсійному рахунку Учасника Фонду на день подання заяви на отримання такої виплати, поданої Учасником Фонду або його спадкоємцями Адміністратору Фонду відповідно до пункту 5.2.1. цієї Пенсійної схеми.


7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВКЛАДНИКА І УЧАСНИКА ФОНДУ ЗА ДАНОЮ ПЕНСІЙНОЮ СХЕМОЮ
7.1. Права Вкладника Фонду

7.1.1. Вкладник має право на свій вибір укласти один або декілька пенсійних контрактів за даною Пенсійною схемою.

За даною пенсійною схемою Вкладник має право:

- обрати періодичність сплати пенсійних внесків відповідно до видів такої періодичності, передбачених цією Пенсійною схемою;

- змінити дану Пенсійну схему на іншу пенсійну схему Фонду, але не раніше ніж через 6 місяців з дня обрання цієї Пенсійної схеми згідно з умовами пенсійного контракту;

- достроково розірвати пенсійний контракт, укладений за цією Пенсійною схемою, у випадках і порядку, передбачених чинним законодавством та пенсійним контрактом Вкладника;

7.1.2. Окрім прав, зазначених у пункті 7.1.1. даної Пенсійної схеми, Вкладник має інші права, що передбачені іншими положеннями цієї Пенсійної схеми, пенсійним контрактом, Статутом Фонду та чинним законодавством.
7.2. Обов’язки Вкладника Фонду

7.2.1. Вкладник зобов’язаний сплачувати пенсійні внески на свою користь до Фонду відповідно до умов укладеного пенсійного контракту.

7.2.2. Вкладник зобов’язаний відшкодовувати Фонду збитки, завдані внаслідок порушення Вкладником умов законодавства, цієї Пенсійної схеми та пенсійного контракту.

7.2.3. Вкладник зобов’язаний письмово інформувати Адміністратора про:

- зміни своїх особистих даних (зміну місця проживання, зміну прізвища, ім’я, по-батькові, сімейного стану, місця роботи тощо);

- наміри Вкладника розірвати пенсійний контракт.

7.2.4. Вкладник зобов’язаний виконувати всі умови пенсійного контракту, укладеного відповідно до цієї Пенсійної схеми, якщо такі умови не суперечать даній Пенсійній схемі, Статуту Фонду та чинному законодавству.
7.3. Права Учасника Фонду

7.3.1. За цієї Пенсійною схемою Вкладник, який перерахував на свою користь до Фонду хоча б перший пенсійний внесок, набуває статусу Учасника Фонду.

7.3.2. Учасник Фонду в порядку, визначеному законодавством, має право:

- перейти до іншого пенсійного фонду з метою подальшого отримання пенсії обраного виду;

- укласти із страховою організацією договір страхування довічної пенсії з оплатою такого договору за рахунок пенсійних коштів, які обліковуються на його індивідуальному пенсійному рахунку;

- укласти договір про відкриття пенсійного депозитного рахунку з банківською установою;

- вимагати від Адміністратора Фонду відкриття індивідуального пенсійного рахунку в термін, передбачений чинним законодавством;

- на отримання інформації про стан свого індивідуального пенсійного рахунку в порядку, визначеному Статутом Фонду та чинним законодавством;

- визначити свій пенсійний вік у порядку, передбаченому 4.2.1.2. цієї Пенсійної схеми та чинним законодавством;

- бути учасником та (чи) вкладником іншого пенсійного фонду(ів) за власним вибором;

7.3.3. Учасник Фонду має право оскаржити до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг або до суду дії наступних суб’єктів недержавного пенсійного забезпечення, що порушують норми законодавства України:

- Фонду, пов’язані з наданням недержавного пенсійного забезпечення;

- Адміністратора Фонду, пов’язані з наданням недержавного пенсійного забезпечення.

7.3.4. Окрім прав, зазначених у пунктах 7.3.2. та 7.3.3. даної Пенсійної схеми, Учасник має інші права, що передбачені іншими положеннями цієї Пенсійної схеми, Статутом Фонду, пенсійним контрактом, укладеним на його користь, договором про виплату пенсії на визначений строк та чинним законодавством.

7.3.5. Учасник має право власності на кошти, обліковані на його індивідуальному пенсійному рахунку та розпоряджається ними відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення».
7.4. Обов’язки Учасника Фонду

7.4.1. Учасник Фонду зобов’язаний:

- повідомляти Адміністратора Фонду про зміну особистих даних (наприклад про зміну: прізвища, ім’я, по-батькові, місця проживання, місця роботи, сімейного стану, про отриману інвалідність тощо);

- своєчасно визначитися зі власним пенсійним віком за недержавним пенсійним забезпеченням, подавши Адміністратору Фонду зазначену в даній Пенсійній схемі Заяву, а також надати Адміністратору всі передбачені цією Пенсійною схемою та чинним законодавством документи, що підтверджують право Учасника на отримання пенсії на визначений строк чи одноразової пенсійної виплати;

- у випадку переведення власних пенсійних коштів з Фонду до іншого пенсійного фонду, банку, страхової організації надати Адміністратору Фонду передбачені цією Пенсійною схемою та чинним законодавством відповідні документи;

- утримуватися від вчинення неправомірних дій, що можуть завдати майнової та (чи) моральної шкоди Фонду, Адміністратору Фонду, Компанії з управління активами та Зберігачу Фонду;- виконувати інші обов’язки Учасника Фонду, що передбачені цією Пенсійною схемою, Статутом Фонду та чинним законодавством.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка