Українське товариство фізічної та реабілітаційної медициниДата конвертації11.05.2016
Розмір316 Kb.
#3700
ТипПротокол
  Навігація по даній сторінці:
 • Статут
«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Установчими зборами засновників

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО ФІЗІЧНОЇ ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ"Протокол № 1

від 14.06.2014 року
СтатутГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

"УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО ФІЗІЧНОЇ ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ"

Київ-2014

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО ФІЗІЧНОЇ ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ" (в подальшому – Організація) створена рішенням Установчих зборів засновників ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО ФІЗІЧНОЇ ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ" (Протокол № 1 від 14 червня 2014 року).
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Цей статут визначає порядок створення, діяльності та припинення Організації. Організація створена та діє на підставі Конституції України, Закону України «Про громадські об’єднання» та інших нормативно-правових актів.

1.2. Організація є добровільним громадським об’єднанням, заснованим на індивідуальному членстві, створеним на основі єдності інтересів для спільної реалізації мети діяльності Організації, визначеної цим Статутом.

1.3. Найменування Організації:

Повне найменування Організації:

- українською мовою:

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО ФІЗІЧНОЇ ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ";

- російською мовою:

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УКРАИНСКОЕ ОБЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ И РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ";

Скорочене найменування Організації:

- українською мовою:

ГО "УТФРМ";

- російською мовою:

ОО "УОФРМ";

1.4. Організація набуває статусу юридичної особи з моменту державної реєстрації у встановленому законодавством порядку. Організація може мати самостійний баланс, рахунки в установах банків, в тому числі і іноземній валюті.

1.5. Організація може мати власну символіку (емблему, інший розпізнавальний знак, прапор), яка затверджується відповідно до цього Статуту та підлягає реєстрації у порядку, встановленому законодавством.

1.6. Організація користується рівними правами і несе обов'язки, пов'язані з її діяльністю, має печатку з власним найменуванням, бланки, штампи та інші реквізити.

1.7. Організація має право набувати майнові та особисті немайнові права, а також є стороною в судах загальної юрисдикції та юрисдикційних органах інших держав.

1.8. Організація здійснює свою діяльність на принципах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу членів (учасників), прозорості, відкритості та публічності.

1.9. Організація може набувати всеукраїнського статусу у порядку, визначеному законодавством.
2. МЕТА (ЦІЛІ) ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
2.1. Основною метою Організації є здійснення та захист прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів громадян України.

2.2. Основними напрямами діяльності Організації є:

- здійснення на основі єдиної системи корпоративного управління медичною діяльністю, регулювання професійної діяльності лікарів у сфері відновлювальної медицини, медичної реабілітації, курортології і фізіотерапії для забезпечення реалізації прав людини на охорону здоров'я;

- представництво професійних інтересів лікарів – членів Організації, що здійснюють медичну діяльність в сфері відновлювальної медицини, медичної реабілітації, курортології та фізіотерапії, а також організацій, що взаємодіють з Організацією, в Україні та за кордоном;

- захист прав та інтересів лікарів – членів Організації, що здійснюють професійну діяльність в сфері відновлювальної медицини, медичної реабілітації, курортології та фізіотерапії, а також організацій, що взаємодіють з Організацією, в Україні та за кордоном;

- захист прав та інтересів пацієнтів, що отримують відновлювальне лікування та медичну реабілітацію в Україні та за кордоном;

- створення умов для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування у сфері медичної та фізичної реабілітації;

- розвиток системи охорони здоров'я в галузі медичної та фізичної реабілітації;

- створення та розвиток наукової бази медичної та фізичної реабілітації;

- попередження розвитку хвороб та інвалідності серед населення;

- створення та функціонування повноцінної системи підготовки кадрів для медичної та фізичної реабілітації населення;

- створення спеціалізованої Вченої Ради з дисципліни "Медична реабілітація";

- сприяння діяльності установ охорони здоров'я, санаторно-курортних закладів, НДІ, розробників і виробників медичної техніки;

- сприяння визначенню основних напрямків і розробок прогнозних оцінок розвитку фізіотерапії, курортології та реабілітації в Україні, сприяння розвитку наукових досліджень, їх виконанню та обміну досвідом;

- сприяння розробкам та експертизам нових медичних технологій і приладів, розробка медико-соціальних програм Організації;

- здійснення пропаганди медичних і гігієнічних знань, організація виставок, публічних лекцій, доповідей та наукових диспутів з питань фізіотерапії, курортології та медичної реабілітації;

- сприяння становленню і розвитку міжнародних, наукових і гуманітарних зв’язків, а також налагодженню зв’язків з іншими суміжними організаціями як в Україні, так і за її межами;

- здійснення пропаганди новітніх досягнень в галузі фізіотерапії, курортології і медичної реабілітації;

- розроблення комплексу заходів, що сприяють вирішенню завдань оздоровлення населення України, покращення здоров'я здорових, підтримка високого рівня професійного здоров'я трудящих різних професій, обґрунтування основних напрямів профілактичних заходів;

- створення єдиної системи обліку здоров'я населення;

2.3. Для досягнення статутної мети та виконання основних напрямів діяльності
Організація в установленому законодавством порядку має право:

 • вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі);

 • звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;

 • одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;

 • брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності громадського об'єднання та важливих питань державного і суспільного життя;

 • розробляти і затверджувати стандарти професійної діяльності членів Організації в сфері відновлювальної медицини, медичної реабілітації, курортології та фізіотерапії;

 • розробляти системи добровільної сертифікації відповідності медичних робіт і послуг в сфері відновлювальної медицини, медичної реабілітації, курортології і фізіотерапії у відповідності з діючим законодавством України;

 • розробляти навчальні програми сертифікаційних циклів по відновлювальній медицині та медичній реабілітації;

 • розробляти програми безперервної післядипломної освіти членів Організації по відновлювальній медицині, медичній реабілітації, курортології та фізіотерапії;

 • створювати систему управління медичними кадрами в області відновлювальної медицини, медичної реабілітації, курортології і фізіотерапії;

 • розробляти етичні норми лікарської діяльності по відновлювальній медицині, медичній реабілітації, курортології і фізіотерапії;

 • брати участь у формуванні тарифів по оплаті медичної допомоги;

 • брати участь в формуванні тарифів по страхуванню професійної відповідальності і професійних ризиків лікарів;

 • розробляти програми і регламент проведення ліцензійних іспитів для лікарів по медичним спеціальностям у сфері відновлювальної медицини, медичної реабілітації, курортології та фізіотерапії;

 • готувати рекомендації по ліцензуванню медичної діяльності лікарів відновлювальної медицини, медичної реабілітації, курортології і фізіотерапії;

 • обирати головних спеціалістів по відновлювальній медицині, медичній реабілітації, курортології та фізіотерапії;

 • створювати систему професійної недержавної експертизи в сфері відновлювальної медицини і медичної реабілітації, формувати персональний склад експертів Організації;

 • формувати і змінювати перелік медичних спеціалізацій по відновлювальній медицині, медичній реабілітації, курортології та фізіотерапії;

 • створювати систему акредитації санаторно-курортних закладів і закладів медичної реабілітації і відновлювального лікування;

 • готувати рекомендації по акредитації фармацевтичних компаній і компаній-виробників медичного обладнання і дезінфекційних засобів;

 • проводити просвітницьку роботу серед лікарів про важливість створення системи корпоративного управління медичною діяльністю для забезпечення реалізації прав людини на охорону здоров'я;

 • проводити мирні зібрання;

 • бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до законодавства;

 • здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність безпосередньо або через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) Організації та сприяє її досягненню;

 • проводити дослідження по вивченню факторів, що впливають на зниження здоров'я населення, підготовка національних програм по розвитку відновлювального лікування і вдосконалення санаторно-курортного забезпечення громадян України;

 • розробляти пропозиції по створенню національної медичної та фармацевтичної промисловості для вирішення завдань в сфері відновлювальної медицини, медичної реабілітації, курортології та фізіотерапії;

 • засновувати з метою досягнення своєї статутної мети (цілей) засоби масової інформації;

 • брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності";

 • брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об'єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності.

 • здійснювати інші права, не заборонені законом;

 • вносити пропозиції органам державної влади і управління щодо вдосконалення організації управління службою фізіотерапії, курортології і медичної реабілітації та основних форм і методів надання відповідної медичної допомоги;

 • сприяти підвищенню кваліфікації членів Організації в галузі фізіотерапії, курортології і медичної реабілітації;

 • вносити пропозиції щодо номенклатури, обсягу і системи підготовки фахівців фізіотерапевтичного профілю та споріднених спеціальностей;

 • вносити пропозиції органам державної влади щодо номенклатури фізіотерапевтичної апаратури і раціонального використання природних лікувальних ресурсів;

 • сприяти аналізу і експертизі діючих методів профілактики, лікування та реабілітації різних захворювань із застосуванням різних чинників: опрацювання рекомендацій щодо їхнього практичного використання;

 • приймати участь у розробці рекомендацій щодо оцінки якості та стандартизації, зберігання і раціонального використання природних лікувальних ресурсів, форм та препаратів, створених на їх основі, а також апробації фізіотерапевтичного обладнання;

 • проводити наради, семінари, наукові конференції;

 • видавати в установленому порядку журнали, праці своїх членів, бюлетені, пов’язані з діяльністю Організації виключно для виконання статутних цілей, без отримання прибутку;

 • висувати кандидатів до Академій на звання Заслуженого діяча науки і техніки та Заслуженого лікаря, на здобуття державних премій;

 • при формуванні офіційних делегації України подавати рекомендації щодо участі членів Організації в фахових міжнародних конгресах, конференціях, симпозіумах;

 • безпосередньо приймати участь та формувати делегації з членів Організації для участі в фахових міжнародних конгресах, конференціях, симпозіумах.

3. ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ. НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА

3.1. Членами Організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, досягли 18-річного віку та активно сприяють виконанню статутних завдань Організації. Членство в Організації є фіксованим і підтверджується записом у реєстрі членів Організації.

3.2. Правління Організації приймає рішення про прийняття особи в члени Організації та вносить відповідний запис у Реєстр членів Організації не пізніше ніж через два місяці після одержання письмової заяви, в якій особа підтверджує зобов'язання виконувати Статут, а також згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до статутних завдань і чинного законодавства. Правління Організації має право відмовити у прийнятті особи в члени Організації.

3.3. Члени Організації мають право:

1) брати участь у статутній діяльності та заходах Організації;

2) брати участь в Загальних зборах, обирати і бути обраними до керівних органів Організації;

3) вносити пропозиції, заяви та скарги на розгляд керівних органів;

4) отримувати інформацію та пояснення стосовно діяльності Організації, за умови захисту конфіденційної інформації та персональних даних;

5) мати доступ до фінансових та інших звітів Організації;

6) добровільно припиняти членство в Організації.

3.4. Члени Організації зобов'язані:

1) виконувати вимоги Статуту і рішення керівних органів, пов’язані з виконанням статутних завдань Організації;

2) сприяти виконанню статутних завдань Організації;

3) пропагувати ідеї, мету, статутні завдання і діяльність Організації;

4) виконувати вимоги керівних органів Організації, відокремленого підрозділу, у якому член Організації перебуває на обліку, щодо порядку та умов використання персональних даних та іншої інформації, яка є конфіденційною;

5) сплачувати членські внески.3.5. Правління має право приймати рішення про прийняття інших осіб, які сприяли виконанню статутних завдань Організації протягом не менш ніж 12 місяців, в почесні члени Організації на підставі рекомендації принаймні двох членів Організації. Почесні члени мають право брати участь в Загальних зборах Організації з правом дорадчого голосу.

3.6. Правління має право встановлювати відзнаки, інші засоби громадського заохочення для членів Організації та інших осіб, які сприяли виконанню статутних завдань Організації.

3.7. Припинення членства в Організації відбувається у разі смерті особи, а також на підставі:

1) письмової заяви члена, поданої до Правління Організації або іншого статутного органу Організації, яким було прийнято рішення про прийом особи у члени Організації;

2) рішення Правління або уповноваженого ним органу.

3.8. Припинення членства не є підставою для припинення або невиконання будь-яких зобов’язань відповідно до цивільно-правових чи трудових договорів. Припинення членства має наслідком припинення перебування особи на посаді.

3.9. Правління приймає рішення про виключення члена Організації у випадку:

1) неодноразового порушення вимог Статуту;

2) вчинення дій або бездіяльності, несумісних із метою Організації;

3) вчинення дій або бездіяльності, що завдають значну майнову або немайнову шкоду Організації;4) неучасті в діяльності Організації протягом 12 попередніх місяців.

3.10. Скарги на рішення, дії або бездіяльність керівних органів, пов’язаних із набуттям та припиненням членства, правами та обов’язками членів, розглядаються черговими Загальними зборами. Якщо чергові Загальні збори уповноважать інший постійний або тимчасовий орган, скарги розглядаються протягом двох місяців після того, як особа дізналася або мала дізнатися про вказані рішення, дії або бездіяльність.
4. КЕРІВНІ ОРГАНИ ОРГАНІЗАЦІЇ
4.1. Вищим органом управління Організації є Загальні збори Організації.

4.2. Загальні збори Організації скликаються Правлінням Організації один раз протягом календарного року. Правління повідомляє членів Організації про час і місце Загальних зборів не пізніше ніж за 10 робочих днів до їх проведення в порядку, визначеним Правлінням. Квота делегатів для участі у Загальних зборах Організації встановлюється Правлінням

4.3. Загальні збори Організації є повноважними за умови присутності 2/3 від загальної кількості делегатів від квоти, встановленої Правлінням для даних зборів.

4.4. Правління скликає позачергові Загальні збори на підставі власного рішення, а також у разі отримання письмової вимоги не менше ніж 2/3 членів Організації.

4.5. Загальні збори приймають рішення простою більшістю голосів членів, які беруть участь у голосуванні. Рішення про внесення змін до статуту, саморозпуск чи реорганізацію приймається 3/4 голосів членів, які беруть участь у голосуванні.

4.6. До виключної компетенції Загальних зборів належить прийняття рішень про:

 • затвердження змін і доповнень до Статуту; затвердження регламенту проведення Загальних зборів;

 • затвердження основних напрямків, планів і програм діяльності Організації;

 • затвердження річних бюджетів, балансів, фінансових та інших звітів керівних органів;

 • обрання Голови Правління;

 • обрання членів Правління;

 • визначення чисельного складу та обрання Ревізійної комісії (Ревізора) Організації;

 • участь Організації в інших юридичних особах, а також в об'єднаннях юридичних осіб;

 • створення і припинення відокремлених підрозділів Організації;

 • проведення незалежного фінансового або іншого аудиту Організації;

 • прийняття рішення про саморозпуск/реорганізацію.

4.7. Загальні збори мають право приймати рішення з інших питань, які не належать до компетенції інших керівних органів Організації.

4.8. Рішення Загальних зборів оформлюються протоколом, який підписується Головою зборів та секретарем.

4.9. Правління Організації є постійно діючим органом управління Організації в період між Загальними зборами Організації.

4.10. Правління Організації обирається на п'ять років. Кількісний та персональний склад Правління визначається Загальними зборами Організації. Члени Правління можуть бути переобрані на наступний термін.

4.11. Якщо член Правління подає письмову заяву про припинення повноважень або втрачає здатність виконувати обов'язки з інших причин - у зв'язку з чим кількість членів Правління стає меншою, ніж визначено статутом, Правління більшістю голосів призначає (кооптує) нового члена на строк до чергових Загальних зборів Організації. Рішення Правління, прийняті у кооптованому складі, мають ту ж юридичну силу, що й рішення Правління, обраного Загальними зборами.

4.12. Правління Організації має повноваження:

 • визначати конкретні завдання і форми діяльності громадського об'єднання згідно зі статутом та рішеннями Загальних зборів;

 • затверджувати і змінювати оперативні і фінансові плани, складати річні бюджети, баланси і звіти Організації;

 • встановлювати порядок фінансування та інших форм реалізації статутних завдань, в тому числі встановлювати розмір та порядок внесення членських внесків та встановлювати порядок їх використання;

 • приймати рішення про заснування і припинення підприємств, установ, організацій, а також про придбання і розпорядження нерухомим майном Організації;

 • робити подання Загальним зборам Організації щодо кандидатури на посаду Голови Правління Організації;

 • затверджувати символіку, визначати порядок її використання і зберігання;

 • затверджувати зразки та описи бланків, штампів, печаток.

4.13. Засідання Правління скликаються Головою Правління не рідше одного разу на три місяці, або протягом п'ятьох робочих днів після одержання письмової заяви члена Правління про необхідність скликання засідання Правління.

4.14. Засідання Правління правомочне, коли в ньому беруть участь більшість членів.

4.15. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів осіб, які беруть участь у голосуванні, якщо Правління не визначить кваліфіковану більшість. Рішення Правління оформлюються протоколом та зберігаються Секретарем.

4.16. Голова Правління  здійснює керівництво поточною діяльністю Організації відповідно до законодавства, Статуту, рішень керівних органів управління.

4.17. Голова Правління обирається Загальними зборами Організації строком на п’ять років, відкритим голосуванням із числа осіб, визначених рішенням Правління. Загальні збори Організації мають право достроково припинити повноваження Голови Правління на підставі:

 • письмової заяви Голови Правління;

 • вступу Голови Правління на державну або іншу публічну службу;

 • завдання рішеннями, діями або бездіяльністю Голови Правління значної майнової або немайнової шкоди громадського об'єднання.

4.18. До призначення або заміщення Голови Правління його повноваження здійснює його заступник.

4.19. Голова Правління має повноваження:

 • офіційно представляти Організацію без довіреності в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, а також у відносинах з іншими особами в Україні та в інших державах;

 • укладати від імені Організації договори та інші правочини;

 • забезпечувати виконання рішень і доручень керівних органів управління Організації;

 • відкривати і закривати рахунки Організації в банках та інших фінансових установах, підписувати банківські та інші фінансові документи;

 • затверджувати штатний розклад, укладати трудові та цивільно-правові договори, звільняти працівників згідно з законодавством, видавати накази та інші обов'язкові для працівників Організації акти і керувати їхньою діяльністю;

 • звітувати керівним органам управління про поточну діяльність Організації;

 • приймати рішення щодо інших поточних питань діяльності Організації та здійснювати інші адміністративні функції, спрямовані на реалізацію статутних завдань Організації.

4.20. Голова Правління має право призначати тимчасового заступника і видавати іншим особам довіреності на вчинення юридичних дій від імені Організації.

4.21. Ревізійна комісія є контрольним органом Організації, що має консультативні і контрольні повноваження з питань фінансової діяльності і цільового використання активів Організації.

4.22. Кількісний та персональний склад Ревізійної комісії затверджується Загальними зборами на п’ять років. Якщо кількісний склад Ревізійної комісії – одна особа, то повноваження Ревізійної комісії виконує Ревізор Організації. Члени інших керівних органів і працівники Організації не можуть бути членами Ревізійної комісії.

4.23. Ревізійна комісія скликається її головою принаймні два рази на рік, а також протягом 10 діб на письмовий запит Правління або 5% членів громадського об'єднання.

4.24. Рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів членів Ревізійної комісії.

4.25. Ревізійна комісія має повноваження:

 • вносити пропозицій щодо фінансової діяльності та використання активів Організації;

 • складати висновки про фінансову діяльність та використання активів Організації до затвердження Загальними зборами річних бюджетів, балансів, фінансових та інших звітів керівних органів;

 • складати висновки з інших питань за поданням керівних органів Організації;

 • проводити періодичні та спеціальні перевірки фінансової діяльності та використання активів Організації, залучати незалежних експертів до вказаних перевірок.


5. ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

ПЕРЕД ЙОГО ЧЛЕНАМИ (УЧАСНИКАМИ)
5.1. Керівні органи Організації зобов'язанні періодично звітувати перед членами Організації на Загальних зборах з питань, пов'язаних з реалізацією покладених на них повноважень та здійснення статутних завдань Організації.

5.2. Щорічний звіт по виконанню статутних завдань підлягає оприлюдненню протягом 30 днів з дня озвучування.

5.3. Усі керівні органи Організації мають у 30-денний термін надавати відповіді письмово або електронною поштою на запити членів Організації щодо діяльності керівних органів та реалізації статутних завдань.

5.4. Керівні органи Організації мають забезпечити для членів Організації вільний доступ до інформації про їх діяльність, у тому числі про прийняті рішення та про здійсненні статутні завдання.
6. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ.
6.1. Члени Організації мають право оскаржити рішення, дію або бездіяльність іншого члена Організації, Голови Правління, Правління або Загальних зборів Організації шляхом подання письмової скарги, а саме:

 • на дії, бездіяльність або рішення члена Організації - первинна скарга подається до Голови Правління, який зобов'язаний отримати письмові пояснення від особи, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується, та протягом 20 (двадцяти) робочих днів розглянути скаргу із письмовими поясненнями та повідомити про результати її розгляду скаржника. В разі відхилення скарги - повторна скарга подається до Правління, яке зобов'язане розглянути скаргу на найближчому засіданні, із обов'язковим викликом члена Організації, який скаржиться, а також члена Організації, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Правлінням - повторна скарга подається до Загальних зборів Організації, які зобов'язані розглянути скаргу на черговому/ позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом члена Організації, який скаржиться, а також члена Організації, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується;

 • на дії, бездіяльність або рішення Голови Правління - первинна скарга подається до Правління, яке зобов'язане розглянути скаргу на найближчому засіданні, із обов'язковим викликом члена Організації, який скаржиться, а також Голови Правління, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Правлінням - повторна скарга подається до Загальних зборів, які зобов'язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом члена, який скаржиться, а також Голови Правління, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується;

 • на дії, бездіяльність або рішення члена Правління - первинна скарга подається до Голови Правління, який зобов'язаний розглянути скаргу протягом 20 робочих днів, із обов'язковим викликом члена Організації, який скаржиться, а також члена Правління, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Головою Правління – повторна скарга подається до Загальних зборів, які зобов'язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом члена, який скаржиться, а також члена Правління, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується.

 • на дії, бездіяльність або рішення Загальних зборів організації - до суду, відповідно до чинного законодавства на момент оскарження таких дій, бездіяльності або рішень.

6.2. Скарга, яка потребує розгляду на позачергових Загальних зборах, є підставою для скликання таких Загальних зборів протягом тридцяти днів з дня надходження такої скарги.
7. Джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна Організації
7.1. Організація може мати право власності, інші речові права на рухоме і нерухоме майно, кошти в національній та іноземних валютах, цінні папери, нематеріальні активи та інше майно, що не заборонено законом та сприяє статутній діяльності Організації.

7.2. Організація має право здійснювати щодо майна і майнових прав, які перебувають у її власності або на інших речових правах, правочини, що не суперечать законодавству та Статуту. Кошти і майно Організації використовуються для реалізації статутних завдань, оплати праці та соціальних заходів для працівників Організації.

7.3. Організація не несе відповідальності за зобов'язаннями членів Організації. Члени не несуть відповідальності за зобов'язаннями Організації, якщо інше не передбачено законодавством.

7.4. Організація не має права забезпечувати позики або кредити членам керівних органів Організації. Загальні збори Організації мають право визначити інші випадки конфлікту інтересів щодо використання активів Організації.

7.5. Джерелами формування коштів і майна Організації можуть бути:

1) кошти і майно, що надходять безоплатно, безповоротна фінансова допомога, добровільні пожертви членів Організації, інших осіб;

2) пасивні доходи;

3) дотації або субсидії з державного чи місцевих бюджетів, а також з державних цільових фондів;

4) благодійна допомога, гуманітарна та технічна допомога;

5) доходи від основної діяльності Організації відповідно до Статуту та законодавства.7.6. Організація, створені нею підприємства, організації та установи ведуть оперативний і бухгалтерський облік, а також подають статистичну, фінансову та іншу звітність в порядку та обсягах, встановлених законодавством.

7.7. Організація не рідше одного разу на рік оприлюднює звіти та іншу інформацію про джерела залучення коштів і майна для здійснення статутної діяльності та про напрямки їх використання відповідно до законодавства України.
8. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОРГАНІЗАЦІЇ
8.1. Члени Організації можуть вести спільну діяльність шляхом об'єднання у відокремлені підрозділи, які створюються членами Організації за територіальним принципом за місцем проживання не менш, ніж двома членами Організації.

8.2. Відокремлені підрозділи керуються у своїй діяльності Статутом Організації.

8.3. Відокремлені підрозділи Організації не мають статусу юридичної особи.

8.4. Відокремлені підрозділи Організації можуть діяти на підставі положення, яке затверджується рішенням Організації.

8.5. Відокремлені підрозділи за рішенням відповідного керівного органу Організації згідно із статутом наділяються функціями щодо управління майном Організації.

8.6. Керівництво відокремленим підрозділом здійснює керівник, який призначається рішенням Організації і діє на підставі положення про відокремлений структурний підрозділ, або на підставі довіреності.

8.7. Рішення про припинення діяльності відокремленого структурного підрозділу приймається за рішенням відповідного керівного органу громадського об'єднання згідно із статутом.

8.8. У разі припинення діяльності відокремленого підрозділу його майно переходить до громадського об'єднання.
9. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

9.1. Внесення змін до статуту та затвердження нової редакції статуту затверджується рішенням Загальних зборів Організації.

9.2. Рішення про внесення змін до статуту або затвердження нової редакції статуту можуть прийматися 3/4 членів присутніх на засіданні Загальних зборів.

9.3. Рішення про внесення змін оформлюється протоколом у порядку, визначеному законодавством.

9.4. Про внесені зміни Організація повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації за місцезнаходженням громадського об'єднання протягом 60 днів з дня прийняття такого рішення Загальними зборами Організації.
10. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

10.1. Припинення діяльності Організації здійснюється:

1) за рішенням Організації, прийнятим Загальними зборами Організації (3/4 голосів), шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до іншого громадського об'єднання такого самого статусу;

2) за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) Організації.

10.2. Організація має право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї діяльності (саморозпуск).

10.3. Загальні збори Організації створюють ліквідаційну комісію або доручають керівному органу здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення Організації як юридичної особи, а також приймають рішення щодо використання коштів та майна Організації після його ліквідації відповідно до Статуту.

10.4. У разі саморозпуску Організації її майно та кошти після задоволення вимог кредиторів передаються за рішенням Організації на статутні або благодійні цілі іншому (кільком іншим) громадському об'єднанню такого самого статусу, а в разі неприйняття такого рішення - зараховуються відповідно до закону до державного або місцевого бюджету.

10.5. З дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про рішення Організації про саморозпуск розпочинається припинення Організації як юридичної особи та набуває повноважень ліквідаційна комісія. З дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про рішення Організації про саморозпуск таке рішення не може бути скасоване Організацією.

10.6. Реорганізація Організації здійснюється шляхом її приєднання до іншого громадського об'єднання такого самого статусу. Реорганізація здійснюється на підставі рішення Організації, яка приєднується, про припинення діяльності з приєднанням до іншого об'єднання та рішення громадського об'єднання, до якого приєднуються, про згоду на таке приєднання. У разі реорганізації Організації його майно, активи та пасиви передаються правонаступнику.10.7. Вступ громадської організації або громадської спілки до складу громадської спілки не є реорганізацією громадського об'єднання і не має наслідком припинення його діяльності.

10.8. Організація може бути заборонена судом. Заборона Організації має наслідком припинення її діяльності. У разі прийняття рішення про заборону Організації майно, кошти та інші активи за рішенням суду спрямовуються до державного бюджету.

10.9. Організація є такою, що припинила свою діяльність, з дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Інтегрований підхід на уроках української мови і літератури
2014 -> Методика превентивного
2014 -> Комунальний заклад «рівненська обласна наукова медична бібліотека» рівненської обласної ради
2014 -> Екологічна культура невід’ємна якість свідомого, високо вихованого громадянина
2014 -> Урок №1 Образотворче мистецтво
2014 -> Інноваційні технології як чинник оптимізації педагогічної теорії І практики
2014 -> Соціалізація дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому просторі
2014 -> Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи слухачів курсів підвищення кваліфікації
2014 -> Проблема наступності в роботі початкової школи І дошкільного навчального закладу в умовах освітнього округу тетяна Башинська


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка