Творча робота з теми: «Технологія організації самостійної роботи учнів на уроках географії»Дата конвертації05.05.2016
Розмір0.53 Mb.


Творча робота з теми:

«Технологія організації самостійної роботи учнів на уроках географії»

Зміст


стор.

І. Вступ

1.1. Актуальність проблеми………………………………… 3

1.2. Нормативні документи…………………………………. 3-4

ІІ. Основна частина

2.1. Науково-теоретичне обґрунтування проблеми………... 5-7

2.2. Методика впровадження…………………………………8-11

2.3. Із досвіду роботи…………………………………………12-34

ІІІ. Виводи……………………………………………………….. 35

ІV. Література…………………………………………………… 36І. Вступ

  1. Актуальність проблеми.

Методична тема індивідуального творчого пошуку: «Технологія організації самостійної роботи учнів на уроках географії».

Дана проблема має важливе значення в педагогічній діяльності тому, що вона націлює вчителів географії на створення сприятливих умов для врахування індивідуальних особливостей, інтересів і потреб учнів.

Навряд чи існує більш коштовна якість особистості, а ніж самостійність. Самостійність, як властивість особистості припускає, по-перше, незалежність, здатність самому, без підказки ззовні приймати і проводити в життя важливі рішення, по-друге, готовність відповідати за наслідки своїх вчителів і, по-третє переконання в тім, що така поведінка реальна, соціально можлива і морально правильна. Виховуючи дітей на уроках, формуючи їхні особистісні якості, необхідно враховувати всі ці моменти тому, що відсутність хоча б одного з них могли привести до найжалюгідніших наслідків.

Але ж суспільство ставить перед школою задачу виховати людину творчу, мислячу, що вміє приймати самостійні рішення, саме головне, ми повинні враховувати, що самостійна людина буде виявляти ініціативу і творчість не тільки у своїй трудовій діяльності, відношення до суспільства, але й у майбутньому до своєї родини, до своїх дітей. У свою чергу, несамостійність постійний рутинний контроль формує репродуктивний нетворчий стиль життя.

З огляду на усе вищезазначене вже з перших класів навчання в школі діти повинні засвоювати загально навчальні вміння і навички самостійного добування знань. Тому на уроках географії вчителю дуже важливо не тільки навчити дітей оснувати науки, але й самостійно добувати знання.


  1. Нормативні документи.

При вирішенні цієї проблеми вчитель керується положеннями Національної доктрини розвитку освіти та концепцією загальної середньої освіти. В Національній доктрині розвитку освіти зазначено: «Мета державної політики щодо розвитку освіти полягає в створенні умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина України, вихованні покоління людей,здатних ефективно працювати і навчатися протягом життя, оберігати й примножувати цінності національної культури та суверенну, незалежну, демократичну, соціальну та правову державу, як невід'ємну складову європейської та світової спільноти».

В концепції загальної середньої освіти зазначено: «Загальна середня освіта має забезпечити умови для морального, інтелектуального, фізичного, художньо-естетичного розвитку учнів, виховання громадянина демократичного суспільства».

Основними завданнями загальноосвітньої школи є:


 • різнобічний розвиток індивідуальності дитини на основі виявлення її задатків і здібностей, формування ціннісних орієнтацій, задоволення інтересів і потреб;

 • виховання школяра, як людини самостійної, моральної, відповідальної, людини культури з розвиненим естетичним і етичним ставленням до навколишнього світу і самої себе.1

Метою загальної географічної освіти є формування у школярів географічної картини світу. Мета реалізується через розв'язання наступних головних задач:

 • формування в учнів цілісного географічного образу землі;

 • розкриття ролі географії у вирішенні економічних соціальних та екологічних проблем;

 • формування пізнавальних інтересів;

 • формування картографічної грамотності й культури;

 • заохочення до самореалізації своїх здібностей, інтересів та життєвих планів засобами географії.

_________________________________________________________________

1концепція загальної середньої освіти

ІІ. Основна частина

2.1. Науково-теоретичне обґрунтування проблеми.

Організація самостійної роботи учнів на уроках географії – проблема, над якою працює дуже багато вчителів. Ще Ушинський говорив, що школярі володіють знаннями тільки дякуючи прояву самостійності.

Цією темою займалися такі відомі педагоги, як В.А.Коринська, І.С.Асонова, Н.М.Бороздінов. Самостійна робота у вивченні географії має величезне значення, оскільки сприяє вихованню працьовитості, самостійності, створює атмосферу зацікавленості кожного учня в роботі класу, створює педагогічні ситуації спілкування на уроках, що дозволяють кожному учню виявляти ініціативу, творчість. Самостійна робота дозволяє об'єднати в одному процесі пояснення нового матеріалу, його закріплення, облік і перевірку знань, умінь і навичок учнів. При цьому досягається залучення всіх учнів класу в активну діяльність по засвоєнню знань відповідно до індивідуальних особливостей. Позитивно зважується проблема систематичного, точного обліку й перевірки знань, але й умінь і навичок учнів.

Ступінь самостійності учнів у процесі навчання може бути різна. Так, наприклад, при проведенні бесіди на уроці учні самостійно знаходять і формують відповіді на задані питання. Інакше протікає діяльність учнів при виконанні будь-якого сформульованого цілеспрямованого завдання. У цьому випадку учні, хоча і під загальним керівництвом, але без допомоги вчителя й колективу класу, цілком самостійно вивчають зміст завдання виконують зазначені в ньому завдання, без сторонньої допомоги знаходять відповіді на поставлені питання, самостійно фіксують і оформлюють результати своєї діяльності. Отже, виконання різних цілеспрямованих завдань і є та форма навчальної роботи, при якій діяльності школярів може бути доведена до рівня цілком самостійної.

Активізація діяльності учнів шляхом організації самостійних робіт можлива при поясненні нового матеріалу, при закріпленні пройденого, при виконанні домашнього завдання, при проведенні екскурсій і спостереження у природі, різних робіт на місцевості, при повторенні пройденого і контролі знань, умінь і навичок учнів.

У більшості випадків самостійні роботи учнів дозволяють об'єднати в одному процесі формування нових знань і умінь з удосконаленням і перевіркою раніше засвоєних при значній економії навчального часу. Разом з тим будь-яке завдання для самостійної роботи може бути використано вчителем для досягнення однієї з вищезазначених цілей. Але незважаючи на велике значення самостійних робіт учнів для розвитку їхнього мислення, географічних знань, умінь і навичок, для виховання в учнях позитивних якостей і звичок, роль цих робіт не можна і переоцінювати.

Перевантаження учнів самостійними роботами на уроці можуть привести до скорочення й зниження ролі інших методів і прийомів навчання.

Застосування самостійних робіт повинне правильно сполучатися з іншими методами й прийомами навчання. При цьому необхідно враховувати насамперед особливості змісту кожного уроку географії.

У багатьох випадках замість індивідуальної усної бесіди з окремими учнями з викликом їх до карти доцільніше застосовувати відповідні цим цілям і задачам самостійні роботи з захопленням всіх учнів класу. Такі роботи спонукають всіх учнів до систематичного і більш активного навчання.

При поясненні нового матеріалу не завжди доцільно самому вчителю цілком розкривати відповідь на поставлене питання. В ряді випадків ефект буде вище, якщо відповідь на це питання учні знайдуть самі. Але для цього необхідна попередня підготовка учнів, що забезпечує можливість самостійного рішення поставленої перед ними задачі. Така підготовка включає: • повідомлення учням фактів, що їм ще не відомі, але які необхідно знати для самостійних умовиводів з розглянутого питання;

 • попереднє формування представлень і понять, на які повинні спиратися учні, для того, щоб виконати завдання;

 • попередній показ прийомів тієї чи іншої роботи.

Змушуючи переборювати труднощі, учитель повинен стежити за тим, щоб зусилля учнів не перевищували їхніх сил і можливостей. Однак, не повинно бути і недооцінки здібностей учнів до самостійного рішення поставлених перед ними задач, знання ними фактів з навколишньої природи і життя людей.

Якщо в учнів даного класу навички самостійної роботи ще недостатньо розвиті, то на першому етапі привчати їх до такої роботи зручно шляхом рішення задач на застосування отриманих знань на уроці, а так попередження перевтоми учнів, словесне пояснення вчителя доцільно сполучати з активною самостійною діяльністю учнів. Так, наприклад, після пояснення явищ знищення тиску й температури з висотою корисно вирішити кілька задач, що ілюструють використання цих закономірностей у практичній діяльності людей.

Самостійні роботи повинні застосовуватися з поступовим ускладненням матеріалу й наростанням труднощів.

У переважній більшості випадків самостійні роботи учнів повинні носити навчальний характер. Тому при їхньому виконанні доцільно дозволяти учням користатися підручником і атласами. Виключенням з цього правила можуть бути лише ті самостійні роботи метою яких є перевірка знань і умінь учнів по якому-небудь важливому питанню програми. Як правило, самостійні роботи учнів, за винятком деяких перевірочних робіт рекомендуються проводити в процесі засвоєння й закріплення матеріалу на тих уроках, до змісту яких вони відносяться, а не після проходження теми.2.2. Методика впровадження.

Самостійна робота, як будь-яка діяльність, складається з окремих елементів, представлених у схемі:

Самостійна робота

зовнішні елементи внутрішні елементи • завдання • минулі знання, досвід

 • джерело знань • мотиви діяльності

 • прийоми навчальної • розумова діяльність

роботи

Самостійна робота учнів ефективна, якщо проводиться постійно і на основі продуманої системи завдань. Побудова системи завдань може враховувати ступінь самостійності учнів у їхньому виконанні, розумові операції (завдання на порівняння, аналіз, установлення зв’язків), етапи уроку.

Система завдань повинна будуватися, насамперед, на основі змісту курсу й джерел географічних знань. Ще одна умова для систематичного проведення самостійної роботи учнів – ускладнення завдань і умов виконання роботи.

У силу особливостей шкільних географічних джерел і знань до відносно легких завдань відноситься пошук нових фактів, явищ. Це завдання, що вимагають відповіді на питання: де?, скільки?, коли?. Наприклад: де в Україні вирощують льон? Скільки адміністративних центрів у Донецькій області.

У більш складних завданнях треба визначити й пояснити зв’язок фізико-географічних, економіко-географічних і інших явищ. У їхніх формулюваннях містяться вимоги пояснити, довести і питання: навіщо?, як?. Наприклад: пояснити, чому в українських Карпатах випадає найбільша кількість опадів? Довести, що на півдні України доцільно будувати вітрові і сонячні електростанції?

Ще складніше завдання теоретичного напрямку, у яких потрібно узагальнити факти, явища. Ці завдання припускають визначення загальних понять, чи закономірностей прийомів робіт. Наприклад: у чому складається прийом визначення економіко-географічного об’єкта?

Найбільш складне завдання – чисте логічного характеру – на усвідомлення наукових категорій і самих прийомів розумової діяльності.

Приклади завдань різного пізнавального типу, що можуть бути дані для самостійного виконання чи учням служити засобом контролю, дані в таблиці:Теми завдань для самостійних робіт

Завдання для засвоєння нових:

Знань

Умінь

Загальних ідей

(науково-географічних, філософських, моральних, соціально-політичних)Форм і правил

Фактів номенкла-тури

Визначень, понять, законів

Виявлення структури прийомів

Застосування прийомів

Назвати економічні райони України? Якими мінеральними ресурсами багата Індія?

Що називають кліматом? рельєфом? Які принципи розміщення вугільної промисловості?

Як виміряти роботу транспорту? По яким критеріям оцінюються природні ресурси?

Визначити вантажообіг і пасажирообіг автомобільного транспорту. Дати оцінку Донецькому вугільному басейну.

Яку роль грають природні умови і ресурси для розвитку господарства країни? Привести приклади, що доводять цілісність, ритмічність географічної оболонки

Чим відрізняються поняття «природні ресурси» від природних умов? Скласти план рецензування однокласників.

При розробці системи самостійних робіт важливо знати не тільки мети, з якими вони пропонуються дітям, але й існуючи види цих робіт.

Також необхідно враховувати класифікацію самостійних робіт зі ступеня самостійності учнів при виконанні різних по складності завдань.

З погляду розвитку логічного мислення, пізнавальних інтересів учнів логічно розрізняти самостійні роботи з переваги того чи іншого прийому розумової діяльності. Наприклад:


 • на проведення порівнянь;

 • на проведення аналізу з наступним висновком;

 • на розкриття причинно-наслідкових зв’язків;

 • на виявлення закономірностей розміщення географічних об’єктів і явищ.

Будь-яка самостійна робота проводиться на основі якого-небудь посібника, тому необхідно мати на увазі класифікацію самостійних робіт із джерел знань. У даному випадку можна виділити наступні види самостійних робіт:

 • самостійна робота з географічною картою;

 • самостійна робота з підручником та іншою літературою.

Самостійна робота з географічною картою (виділити). Характерною рисою уроку географії є організація предметно-практичної діяльності, у процесі якої формуються обов’язкові навички й уміння, у тому ж числі й уміння працювати з картою.

Географічна карта – це альфа й омега географії. Уміння самостійно читати карту дозволяє успішно вивчати програму курсу, підвищує зацікавленість учнів.

У використанні географічних карт виділяють наступні головні напрямки:


 • вивчення структурних явищ, одержання нових характеристик і показників;

 • вивчення взаємозв’язку між різними явищами;

 • дослідженнями природних ресурсів і виробничих сил;

 • вивчення території з метою її освоєння для промислового, енергетичного, цивільного будівництва, сільськогосподарського освоєння земель, розвиток туризму;

 • дослідження з охорони природи і навколишнього середовища.

Для кожного з цих напрямків характерні ті чи інші способи вивчення карт. Наприклад, візуальний і описовий – найвідоміші і доступні засоби роботи з картою. За допомогою способів роботи можна виявляти ті чи інші явища на карті, встановлювати особливості їхнього розміщення й взаємозв’язку.

Від класу до класу треба підвищувати рівень складності в роботі з картою.

У 6-ому класі учні повинні вміти по фізичних картах визначати координати крапки, напрямку, відстані, правильно показувати фізико-географічні об’єкти, відзначати їх на контурній карті, складати опису.

У 7-ому класі пізнавальна діяльність учнів ускладнюється. Вони повинні вміти читати, аналізувати і зіставляти загально географічні і тематичні карти, установлювати зв’язку й закономірності, пояснювати особливості природних умов окремих територій, складати характеристики компонентів природи

У 8-10 класах учням пропонується самостійно працювати з картами різного змісту й масштабу: вибирати потрібну карту для відповіді, вільно на рівні навичок користатися легендою карти, складати карти, пояснювати географічні зв’язки між компонентами природи, оцінювати природні умови і природні ресурси територій.

Самостійні роботи з підручником і додатковою літературою.

Одне з головних задач учителя географії – навчити школярів самостійно користатися різною літературою. Якщо школярам дати гарну книгу з географії, навчити вдумливо читати цю книгу ( а читати її обов’язково з картою), то вивчення географії буде успішним. Тому на уроках підручник використовується для самостійного одержання знань. Але тому, що матеріалу багато, учні працюють по групах, обговорюючи матеріал і, заощаджуючи час.

Ось деякі завдання для роботи з підручником, що можливо використовувати:


 • переказ тексту підручника з питань;

 • складання плану тексту параграфа, спочатку простого, а потім складного;

 • заповнення таблиць на основі питання тексту;

 • пошуки відповідей-пояснень на поставлені питання;

 • порівняння різних географічних об’єктів на основі тексту параграфу;

 • виписування з тексту підручника різних фактів.

2.3. Із досвіду роботи. Цикл уроків.

Передмова

Шановні колеги! До вашої уваги пропонується цикл уроків із теми «Південна Америка», можливо з найцікавішого для дітей курсу – «Географія материків і океанів». Цикл уроків підготовлений відповідно до нової програми Міністерства освіти і науки України для 12-річної школи. Він представляє собою детальні розробки уроків відповідно до календарного планування. Для початкового уроку зазначено: мету, як навчальну з предмета, так і виховну, розвивальну; тип; різне обладнання, поняття; об’єкти географічної номенклатури.

Змістовна частина уроку розписана за етапами відповідно до типу уроку. Велику увагу приділено мотивації навчальної діяльності учнів та актуалізації опорних знань, що дасть змогу кожному вчителю перейти від організаційних питань уроку і перевірки попереднього матеріалу до вивчення нового, а найголовніше – створити відповідний настрій зацікавленості на уроці, розвиваючи при цьому творчі здібності учнів. Головними елементами цього циклу є визначення форм і методів роботи вчителя з учнями, їх групами або цілим класом, а також самостійні, творчі роботи учнів.

Запропоновано багато нестандартних прийомів роботи. Розроблені різнорівневі питання й завдання, відповідаючи на які учні повторюють основні положення нового матеріалу.

7 клас.

Урок № 33
Тема. Своєрідність органічного світу материка. Природні зони. Висотна поясність в Андах. Зміна природних комплексів людиною. Сучасні екологічні проблеми.

Мета: ознайомити із своєрідністю органічного світу Південної Америки, з характеристикою природних зон на материку та висотною поясністю в Андах, а також із зміною природних комплексів людиною; продовжити формувати в учнів уміння користуватися раніше набутими знаннями, самостійно добувати знання з різних джерел.

Тип уроку: формування нових знань, умінь і навичок.

Обладнання: карта природних зон материка, таблиці, атласи.

Поняття: природні зони, природні комплекти, сельва, кампос, льянос, кампа.
Зміст уроку

І. Організаційний момент.

1. Учитель вітається, створює позитивний емоційний настрій аудиторії.

2. Визначення мети, завдань уроку.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

Фронтальне опитування.

1. Назвіть основні риси клімату Південної Америки.

2. Назвіть найбільші річки і озера материка.

3. Що таке природна зона?

4. Що таке природний комплекс?

5. Чим обумовлена повноводність річок Південної Америки.ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Проблемне питання.

Поширення природних зон у рівнинній частині материка відбувається за законом широтної зональності. Але надмірна вологість клімату зумовлена наявність у них своїх особливих рис. Які це риси? З’ясуємо відповідь на це запитання протягом уроку.ІV. Вивчення нового матеріалу.

1. Учитель. Перш ніж почнемо вивчати цю тему, давайте пригадаємо план характеристики природної зони.

План характеристики природної зони.


 • Географічне положення

 • Рельєф

 • Клімат

 • Внутрішні води

 • Грунти

 • Рослинність і тваринний світ

 • Зміна природних комплексів людиною.

2. Учитель. За допомогою карт атласу визначте назви та кількість природних зон Південної Америки.

3. Завдання (виконується в групах). Виявити за картами атласу взаємозв’язки між компонентами в одному з природних комплексів Південної Америки.

Заповнити таблицю.

План характеристики природної зони

Природна зона Південної Америки

Природна зона Африки

Порівняння; +; -

1. Географічне положення


2. Рельєф


3. Клімат


4. Внутрішні води


5. Грунти


6. Рослинність та тваринний світ


1 група – савани і рідколісся;

2 група – вологі екваторіальні ліса;

3 група – степ (пампа);

4 група – пустелі (Атакама).

4. Учитель. Розглянув природні зони, звернемось к висотній поясності в Андах (§ 34, стор. 142, малюнок № 123). На їх східному схилі визначають такі пояса: до 1500 м – вологі екваторіальні леса; до 2500 м – горні леса; до 3800 м – високогірні леса та чагарники; до 4500 м – високогірні луга (парамос); понад 4500 м – вічні сніги, льодовики.

5. Повідомлення учнів.

Учні виступають із повідомленнями з теми «Зміна природних комплексів Південної Америки людиною. Екологічні проблеми.»

Закріплення нового матеріалу.


 • Нанести на контурну карту природні зони Південної Америки.

 • Відгадати кросворд.

1. Пустелі помірного поясу (Потагонія)

2. Вітер, який дме з пампи (Памперо)

3. Гризун з цінним хутром, який живе в Андах (Шиншила)

4. Тварина-санітар у саванах (Броненосець)

5. Гірські луки в Андах (Парамос)

6. Найдовша у світі змія (Анаконда)

7. Екзотичний фрукт з Південної Америці (Ананас)

8. Зона вологих екваторіальних лісів материка (Сельва)

9. Найповноводніша річка світу (Амазонка)

10. Найбільший хижий птах в Андах (Кондор)

11. Савани на Гвіанському плоскогір’ї (Льянос)

12. Зона степів в Південній Америці (Помпа)


1

П2
Р3
И4
Р5
О
6Д7
Н8
А
9


З10
О

11


Н12
А

VI. Підсумок уроку.

Заключне слово учнів.

Поширення природних зон у рівнинній частині материка відбувається так само, як і на інших материках,за законом широтної зональності. В Андах спостерігається велика кількість висотних поясів. Основні екологічні проблеми Південної Америки – це скорочення площ лісів Амазонії, скорочення чисельності лам, зникнення шин шил,забруднення навколишнього середовища та інші.VII. Домашнє завдання.

 • Опрацювати відповідний текст § 33,34.

 • Підготувати матеріал про країни Південної Америки.


7 клас.

Урок № 34
Тема. Населення, його расовий склад та розміщення. Походження та формування сучасного населення Південної Америки. Політична карта. Основні держави. Україна і країни Південної Америки.

Мета: сформувати в учнів уявлення про особливості населення Південної Америки, його расовий, етнічний склад та розміщення, познайомити з особливостями політичної карти та історією її формування; поглибити практичні навички учнів працювати з джерелами географічних знань, формувати уміння роботи в парі, відстоювати власну думку, робити висновки.

Тип уроку: розширення й поглиблення знань.

Обладнання: політична карта Південної Америки, атласи, контурні карти, ілюстрації.

Поняття: расовий склад, етнічний склад, нація, аборигени, метиси, самбо, мулати, діаспора.
Зміст уроку.

І. Організаційний момент.

 • Привітання.

 • Перевірка готовності до уроку.

 • Визначення теми і завдань уроку.

ІІ. Перевірка домашнього завдання.

1. Опитування.

 • Від чого залежить зміна природних зон на материку?

 • Проаналізуйте закономірності розташування природних зон в Південній Америці та порівняйте їх з розташуванням природних зон в Африці.

 • Чому в Андах спостерігається велика кількість висотних поясів?

 • Визначте екологічні проблеми Південної Америки.


2. Географічний практикум (індивідуальні завдання).

Нанести на контурну карту географічні об’єкти материка.

Завдання:

1 учень – р. Оріноко; оз. Поопо; вдсп. Анхель; сельва; пустеля Атакама, затока Ла-Плата; протока Дрейка; мис Кабу-Бранку; гори Анди; Орінокська низовина; Карібське море; Перуанська течія.

2 учень – р. Парана; оз. Тітікака; вдсп. Ігуасу; кампос; о. Вогняна Земля; Магелланова протока; мис Кабу-Бранку; Бразильське плоскогір’я; влк. Сан-Педро; Бразільська течія; Амазонська низовина; г.Аконкагуа.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Учитель. Уявимо собі: прокинулися вранці, виглянули у вікно, а за вікном місцевість незнайома і годинник, ніби зламався, показує час не вірно. Вийшли на вулицю – мова не російська чи українська, а все здебільшого португальська. Корінних жителів не часто зустрінеш, і вони – індіанці. Як ви думаєте, діти, в яку країну Південної Америки ми потрапили. (Бразилія)IV. Вивчення нового матеріалу.

1. Розповідь учителя про особливості формування населення материка та його расовий склад.

Населення Південної Америки сформувалося внаслідок змішення корінного населення з переселенцями, які прибули на материк із Європи. Корінні жителі – індіанці – це представники монголоїдної раси. Іспанці та португальці, завоювавши індіанські народи Південної Америки, завезли сюди в XVI-XIX ст. для робіт на плантаціях мільйони негрів-рабів із Африки. Нащадків спільних браків негрів і європейців називають мулатами, індіанців та негрів – самбо, європейців та індіанців – метисами. Зараз на материку мешкає понад 313 млн осіб.2. Самостійна робота з атласом. Розміщення населення.

Завдання. За картами атласу визначте територію з максимальною та мінімальною густотою населення. Користуючись надбаними знаннями про природу Південної Америки, поясніть взаємозв’язок густоти населення з природними умовами. Наведіть конкретні приклади.3. Самостійна робота з підручником та атласом. Політична карта материка.

Завдання. За допомогою підручника та атласа складіть характеристику:

І варіант – Бразилія; ІІ варіант – Аргентина.

План характеристики країни

1. На якому материку та в якій його частині розташована держава.

2. Географічне положення в межах материка, прикордонні держави, столиця.

3. Особливості рельєфу.

4. Кліматичні умови.

5. Внутрішні води.

6. Природні зони та їх особливості.

7. Населення та його господарська діяльність.

4. Географічний практикум.

Нанесення на контурну карту країн Південної Америки. Підписування назв країн та їх столиць.5. Індивідуальне випереджальне завдання.

Зв’язки України з країнами Південної Америки (доповідь учня).V. Закріплення нового матеріалу.

1. Тестові завдання.

 • Більшу частину материка населяють в основному нащадки вихідців з:

а) Англії; б) Іспанії; в) Франції; г) Португалії.

 • Найбільша за площею держава Південної Америки:

а) Аргентина; б) Бразилія; в) Перу; г) Чилі.

 • Аргентина має сухопутні кордони з:

а) однією країною; б) двома країнами; в) трьома країнами; г) чотирма країнами.

 • У Бразилії державна мова:

а) іспанська; б) португальська; в) англійська.


 • Країна на території якої розташована гора Аконкагуа:

а) Бразилія; б) Перу; в) Чилі.
2. Опитування.

 • Яку роль у формуванні населення Південної Америки відіграла колонізація Африки?

 • У чому причини нерівномірного розселення населення на материку?

 • Порівняйте географічне положення Перу і Бразилії.

 • Як впливає природа материка на господарську діяльність населення?

VI. Підсумок уроку.

1. Висновки учнів та вчителя.

 • Населення Південної Америки сформувалось внаслідок змішення корінного населення з переселенцями європейських країн.

 • Корінні мешканці – індіанці, представники монголоїдної раси.

 • Кількість населення Південної Америки становить понад 313 млн осіб.

 • Найбільш розвинутими державами Південної Америки є Бразилія, Аргентина, Чилі.

2. Оцінювання учнів.

VII. Домашнє завдання.

 • Опрацювати відповідний текст § 35.

 • Підготуватися до уроку узагальнення, повторити § 29-35.

7 клас.

Урок № 35
Тема. Узагальнення та корекція теоретичних знань та практичних вмінь учнів з тем «Австралія», «Південна Америка».

Мета: повторити й закріпити знання з тем «Австралія», «Південна Америка»; перевірити рівень сформованості основних навчальних умінь; розвивати уявну пам’ять і логічне мислення; виховувати інтерес до предмета.

Тип уроку: узагальнююче повторення та контроль знань.

Форма проведення: урок-вікторина

Обладнання: фізична карта Південної Америки, конверти із заготовленими завданнями для команд, таблиці, атласи, контурні карти.
Умови проведення уроку-вікторини:

Ведучим уроку-вікторини є вчитель. Змагання проходить між двома командами. Капітан команди представляє «візитку» команди (назву, девіз). На кожен тур конкурсу відводиться певний час. За кожний конкурс виставляється певна кількість балів, а в кінці проводиться загальний підрахунок балів. За фіксуванням часу, який відводиться на підготовку певного конкурсу, за порушення правил слідкують члени журі.

Конкурс. Хто такий? Що таке?

Вікторина розпочинається з конкурсу в якому відбувається бліц-опитування капітанів команд. За 1 хвилину вони повинні назвати об’єкти, яким відповідають 10 запропонованих слів.Завдання команди № 1

Завдання команди № 2

1. Парана (ріка Південної Америки)

2. Кабу-Бранку (східний мис Південної Америки)

3. Поопо (озеро Південної Америки)
4. Вогняна Земля (острів Південної Америки)

5. Байрон (східний мис Австралії)

Завдання команди № 1


1. Гальінас (північний мис Південної Америки)

2. Амазонка (ріка Південної Америки)

3. Тітікака (озеро Південної Америки)
4. Ла-Плата (затока Південної Америки)

5. Сідней (місто Австралії)

Завдання команди № 2


6. Атакама (пустеля Південної Америки)

7. Дінго (дика собака Австралії)

8. Ейр (озеро Австралії)

9. Пампа (степ Південної Америки)

10. Канберра (столиця Австралійського Союзу)


6. Косцюшко (гора Австралії)

7. Вікторія (пустеля Австралії)

8. Колібрі (птах Південної Америки)

9. Йорк (північний мис Австралії)

10. Лама (тварина Південної Америки)


Конкурс ІІ. Чи знаєте ви карту?

На столі лежать листи паперу, перевернуті зображенням донизу. Учасники даного конкурсу підходять до столу і беруть по черзі листки, на яких зображено контури островів, півостровів тощо. Учні повинні через 2 хвилини відповісти, які географічні об’єкти зображено.Конкурс ІІІ. Походження назв географічних об’єктів.

Команди отримають листки з переліком географічних назв Південної Америки та Австралії, походження яких треба пояснити. На підготовку командам відводиться 5 хвилин.

Завдання команди № 1.

1. Анди (з мови інков – «мідні гори»)

2. Австралія (з латинської мови – «южный»)

3. Пампа (з мови індіанців – «равнина»)

4. Тасманія (носить ім’я дослідника А.Тасмана)

5. Сельва (з латинської мови – «ліс»)

Завдання команди № 2.

1. Игуасу (з мови місцевих індіанців «велика вода»)

2. Вікторія (носить ім’я королеви Великої Брітанії Вікторії)

3. Кампос (з мови індіанців «поле»)

4. Косцюшко (носить ім’я польського національного героя)

5. Анхель (носить ім’я свого першовідкривача іспанця Анхеля)Конкурс ІV. Ти – мені, я – тобі.

У цьому конкурсі учасники команд задають питання суперникам і через 2 хвилини після його оголошення чекають відповідають на нього. Запитання задають по черзі.

Запитання команди № 1.

1. Які причини Європейської колонізації Австралії?

2. Як пояснити таку неузгодженість: біля узбережжя Тихого океану сформувалась пустеля Атакама?

3. Поясніть, чому Австралія з найбільш сухим материком?

4. Поясніть, чому на заході Південної Америки сформувались гори Анди?

Запитання команди № 2.

1. Які причини європейської колонізації Південної Америки?

2. Поясніть, чому озеро Ейр на карті позначається пунктиром?

3. Чому на півдні Південної Америки холодний клімат, а на півночі теплий клімат?

4. Назвіть причини своєрідності та унікальності органічного світу Австралії?


Конкурс V. Географічна анаграма.

У цьому конкурсі капітанам команд пропонується вибрати конверт, у якому є набір букв, з яких за 3 хвилини потрібно скласти слово – географічну назву якогось географічного об’єкта Південної Америки.

Завдання виконується всією командою.

Завдання команди № 1. Завдання команди № 2.

1. Маракайбо. 1. Евкаліпт.

2. Дарлинг. 2. Памперо.


Конкурс VI. Упізнай мене.

Кожна з команд отримує по кілька кольорових листівок із зображеннями тварин Південної Америки та Австралії. Через 3 хвилини учасники команд повинні назвати цих тварин, а також природну зону (чи зони), в яких вони водяться.Конкурс VII. Найди мене.

На столі два атласи, аркуші із записаними географічними координатами географічних об’єктів Піденної Америки та Австралії. Хто найшвидше їх визначить.Завдання:

Австралія

1. 28 півд.ш. 153 сх.д. – мис Байрон.

2. 37 півд.ш. 149 сх.д. – г. Косцюшко.

3. 28 півд.ш. 137 сх.д. – оз. Ейр.
Південна Америка

1. 12 півн.ш. 72 з.д. – мис Гальінас.

2. 22 півд.ш. 68 з.д. – влк. Сан-Педро.

3. 6 півн.ш. 62 з.д. – вдсп. Анхель.


Підсумок гри.

1. Після завершення останнього конкурсу проводиться загальний підрахунок балів, одержаних командами за всі конкурси вікторини. Сумарна кількість балів кожної команди оголошується одним із членів журі.

2. Бесіда.


 • Що сподобалося на уроці?

 • Який конкурс сподобався найбільше?

 • Які питання викликали труднощі?

3. Оцінювання роботи учнів.

4. Визначення найкращих учнів на уроці.


Домашнє завдання.

 • Повторити географічну номенклатуру Південної Америки та Австралії.

 • Підготувати тестові завдання, кросворди, ребуси з даної теми.

Тестові завдання. 10 клас
Варіант 1
І рівень
1. Столицею Польщі є місто:

а) Прага; б)Варшава; в) Софія.


2. Ватикан це:

а) конституційна монархія;

б) абсолютна монархія;

в) теократична монархія.


3. За державним ладом у Європі переважають:

а) республіки; б) монархії; в) федерації.


4. У більшості країн Центральної Азії переважає населення:

а) сільське; б) міське; в) їх кількості однакові.


5. Найбільш багатонаціональною країною у світі є:

а) Китай; б) Індія; в) Росія.


6. Серед держав Східної Азії найбільш розвинутою країною є:

а) Японія; б) Китай; в) Південна Корея.


П рівень
1.Серед країн Європи виходу до Атлантичного океану не має:

а)У країна; б) Чехія; в) Франція.

2. Більша частина населення ФРН зайнята у:

а) промисловості;

б) сільському господарстві;

в) невиробничій сфері.


3. У Росії більшість електроенергії виробляється на:

а) АЄС; б) ТЄС; в) ГЄС.


4. У сільському господарстві Китаю переважає:

а) тваринництво;

б) рослинництво;

в) обидві галузі відіграють однакову роль.

5. Країни Південної Азії належать до країн:

а) високорозвинутих;

б) що розвиваються;

в) централізованокерованою економікою.


6. Основним багатством країн узбережжя Перської затоки є:

а) залізні руди; б) нафта; в) газ.


III рівень

1. Які спільні риси господарства Росії та Білорусі?

а)______; б)______; в)______.
2. Запишіть назви міст-мільйонерів у Німеччині?

а)______; б)______; в)______.


3. Які з названих країн Східної Європи займають провідні позиції за запасами і видобутком?

(вкажіть цифри, якими позначена правильна відповідь)

а) вугілля?______; 1. Білорусь;

б) солі? ______; 2. Росія;

в) нафти та газу?______; 3. Україна.
4. Назвіть основні риси господарства Індії?

а)______; б)______; в)______.


5. Які галузі промисловості набули найбільшого розвитку у Китаї?

а)______; б)______; в)______.


6. Перерахуйте регіони Південно-Західної Азії, нестабільні у політичному відношенні.

а)______; б)______; в)______.


IV рівень
1. Яким чином природно-ресурсний потенціал Росії впливає на рівень її економічного розвитку?

2. У чому, на вашу думку, причина „ Економічного дива" в Японії?


Країни Європи. Країни Азії.

Варіант 2
I рівень
1. За чисельністю населення Росія займає у світі:

а) 7 місце; б) 17 місце; в) 27 місце.


2. Для країн Західної Європи характерний:

а) перший тип відтворення населення;

б) другий тип відтворення населення;

в) високий показник народжуваності.


3. Найпоширенішою зерновою культурою в країнах Європи є:

а)жито; б) кукурудза; в) пшениця.


4. Китай належить до:

а) однонаціональних держав; б) багатонаціональних держав; в) федерацій.


5. Основним багатством Уралу є:

а) газ; б) нафта; в) залізні руди.


6. У зовнішніх перевезеннях країн Південно-Східної Азії значну роль відіграє від транспорту:

а) автомобільний; б) морський; в) залізничний.


II рівень
1.Найбільш урбанізованою країною Центральної Європи є:

а) Чехія; б) Польща; в) Словаччина.


2. Перше місце в світі за виробництвом вин посідає:

а) Франція; б)Італія; в) Іспанія.


3. У структурі паливно-енергетичного балансу в більшості країн Східної Європи переважає:

а) нафта; б) вугілля в) газ.


4. Швидке зростання кількості населення в країнах Південно-Східної Азії сприяє:

а) зростанню безробіття;

б) інтенсивному розвитку промисловості;

в) розвитку сільського господарства.

5. У транспортних перевезеннях у країнах південної Азії найбільшу роль відіграє:

а)залізничний транспорт; б) автомобільний транспорт; в)морський транспорт.


6. До районів захоронения радіоактивних відходів належать:

а) Тихоокеанське узбережжя Японії;

б) Північноамериканське узбережжя Тихого океану;

в) Рейнсько - Вестфальский район.


Ш рівень
1. Назвіть характерні риси географічного положення західноєвропейських країн:

а)______; б)______; в)______.


2. Перерахуйте відмінні риси господарства Франції та Італії:

а)______; б)______; в)______.


3. Визначте частку електроенергії, яку в країнах Східної Європи, Північної і Центральної Азії виробляють:

а)ТЄС_____; 1. 10%;

б)ГЄС_____; 2. 15%;

в)АЄС_____; 3. 70%.


4. Назвіть особливості економічного розвитку Ізраїлю:

а)______; б)______; в)______.


5. Які наслідки багаторічної війни в Афганістані?

а)______; б)______; в)______.


6. Які світові релігії зародилися в Азії?

а)______; б)______; в)______.


IV рівень
1. Охарактеризуйте особливості географічного положення Германії та Італії. Виділіть спільні та відмінні риси ЕГП цих країн.

2. Яким чином демографічна ситуація країн Південної та Східної Азії впливає на їх господарський розвиток?

Країни Європи. Країни Азії.
Варіант З
І рівень
1. Італія є державою:

а) однонаціональною; б) багатонаціональною; в) теократичною.


2. Усі країни Центральної Європи належать до держав:

а) із середнім рівнем розвитку економіки;

б) високорозвинутих;

в) тих, що розвиваються.


3. Основою економіки країн Східної Європи виступає:

а) ПЄК; б) металургія; в) хімічна промисловість.


4. Південно-Східна Азія займає півострів:

а) Індостан; б) Мала Азія; в) Індокитай.


5. Серед держав Південно-Західної Азії найменш розвинутою країною світу є:

а) Ірак; б) Туреччина; в) Саудівська Аравія.


6. У Китаї переважає:

а) міське населення;

б) сільське населення;

в) їх співвідношення однакове.


П рівень
1.У Франції 75% електроенергії виробляється на:

а)ТЄС; б)ГЄС; в)АЄС. ,


2. Законодавчі функції в Росії виконує:

а) Верховна Рада;

б) Державна Дума;

в) Сейм.
3. Провідною галуззю промисловості в Германії є:

а) машинобудування; б) металургія; в) хімічна.
4. Рівень урбанізації в Японії:

а) високий; б) дуже високий; в) низький.

До країн із централізованокерованою економікою належить:

а) Республіка Корея;

б) Індія;

в) Китай.


6. За рахунок емігрантів формується населення:

а) Ізраїлю; б) Сирії; в) Лівану.


ІII рівень
1. Які відмінні риси господарства Польщі та Росії?

а)______; б)______; в)______.


2. На основі місцевої сировини створено великі металургійні бази серед країн Східної та Центральної Європи.

а)______; б)______; в)______.


3. Назвіть спільні риси господарства Франції та Германії?

а)______; б)______; в)______.

4. Розташуйте країни Азії відповідно до їх рівня подушевого прибутку, (вкажіть цифри, якими позначена правильна відповідь)

а) низький______; 1. Сінгапур;

б) середній______; 2. Афганістан;

в) високий______; 3. Індія.


5. Найбільшими у світі виробниками чаю і спецій є країни Азії:

а)______; б)______; в)______.


6. Назвіть особливості етнічного складу країн Південно-Західної Азії:

а)______; б)______; в)______.


IV рівень
1. Чому, на вашу думку, серед галузей промисловості в найбільших країнах Західної Європи провідна роль належить машинобудуванню?

2. За картами визначте спільні і відмінні риси географічного положення Японії та Китаю.ІІІ. Виводи
Таким чином, сучасна програма не дає нам готових рецептів виховання самостійності тверда дисципліна, так і само як і вседозволеність, не допоможуть її сформувати. Вже з перших класів навчання в школі діти повинні засвоювати загальнонавчальні вміння і навики самостійного добування знань. Тому на уроках географії вчителю дуже важливо не тільки навчити дітей основам науки, але і навчити самостійно добувати знання.

Самостійна робота у вивченні географії має величезне значення, оскільки вона сприяє вихованню працьовитості, самостійності, створює атмосферу зацікавленості кожного дня в роботі класу, створює педагогічні ситуації спілкування на уроках, що дозволяють кожному учню виявляти ініціативу, творчість. Самостійна робота дозволяє об’єднати в одному процесі пояснення нового матеріалу, його закріплення, облік і перевірку знань, умінь і навиків учнів. При цьому досягається залучення всіх учнів класу в активну діяльність по засвоєнню знань відповідно до індивідуальних особливостей. Суспільство ставить перед освітою задачу виховати людину творчу, мислячу, що вміє приймати самостійні рішення. Саме головне, ми повинні враховувати, що самостійна людина буде виявляти ініціативу і творчість не тільки у своїй трудовій діяльності, відношенні до суспільства, але й у майбутньому до своєї родини, до своїх дітей.


IV. Література


 1. Амонашвили Ш.А. Личностно-гуманная основа педагогического процесса. – Минск, 1990.

 2. Атутов П.Р. Технология и современное образование// Педагогика – 1996 - № 2.

 3. Беспалько В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения. – М, 1995.

 4. Довгань Г.Д. Інтерактивні технології на уроках географії. – Х.; Вид.група «Основа», 2005.

 5. Есипов Е.П. Самостоятельная работа учащихся на уроках. – М, 1961.

 6. Ковалевская М.К. Самостоятельная работа учащихся по экономической географии СССР. – М, 1977.

 7. Коринская В.А. Самостоятельные работы учащихся по географии материков – М, 1983.

 8. Корнєєв В.П. Технології навчання географії. – Х.: Вид.група «Основа», 2005.

 9. Онищук В.А. Урок в современной школе. – М, 1988.

 10. Свиридова О.І. Сучасні методи і прийоми підвищення ефективності уроку географії// Географія та основи економіки в школі. – 2002. - № 4.

 11. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. – М, 1998.

 12. Урок географії. Від класики до сучасних технологій/За ред. Корнєєва В.П. – Х.; Основа, 2006.

 13. Чернякова С.М. Формування творчої особистості на уроках географії// Географія та основи економіки в школі – 2003 - № 1.

 14. Щенёв В.А. Приемы учебной работы учащихся в курсах физической географии. – М.: Просвещение, 1979.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка