Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних КомісіїСторінка2/3
Дата конвертації05.05.2016
Розмір1.21 Mb.
1   2   3

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових

1 2012 1 0

2 2013 1 0

3 2014 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?

Так Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X

Акціонери X

Депозитарна установа X

Інше (запишіть) д/нЯкий орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх

загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків XУ який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні

Підняттям карток X

Бюлетенями (таємне голосування) X

Підняттям рук X

Інше (запишіть) д/нЯкі були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так Ні

Реорганізація X

Додатковий випуск акцій X

Унесення змін до статуту X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X

Інше (запишіть) д/нЧи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) ні

2014 р. © SMA 13674102

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)


Кількість членів наглядової ради 1

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0

Кількість представників держави 0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0

Кількість представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотків акцій 0

Кількість представників акціонерів – юридичних осіб 0Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох 4

років?

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні


Стратегічного планування X

Аудиторський X

З питань призначень і винагород X

Інвестиційний X

Інше (запишіть) д/н

Інше (запишіть) д/нЧи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні


Винагорода є фіксованою сумою X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X

Члени наглядової ради не отримують винагороди X

Інше (запишіть) д/н

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні


Галузеві знання і досвід роботи в галузі X

Знання у сфері фінансів і менеджменту X

Особисті якості (чесність, відповідальність) X

Відсутність конфлікту інтересів X

Граничний вік X

Відсутні будь-які вимоги X

Інше (запишіть) д/н

2014 р. © SMA 13674102Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами

та обов'язками?

Так Ні


Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів X

акціонерного товариства

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради X

ознайомили з його правами та обов'язками

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового X

члена


Інше (запишіть) д/н

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ні

ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії __________ осіб; 0

скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом

останніх трьох років? __________ 0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів

акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні Наглядова Виконавчий Не належить

збори рада орган до

акціонерів компетенції

жодного

органу


Визначення основних напрямків діяльності (стратегії) ні ні так ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) ні ні так ні

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або так ні ні ні

бюджету


Обрання та припинення повноважень голови та членів так так ні ні

виконавчого органу

Обрання та припинення повноважень голови та членів так ні ні ні

наглядової ради

Обрання та припинення повноважень голови та членів так ні ні ні

ревізійної комісії

Визначення розміру винагороди для голови та членів так ні ні ні

виконавчого органу

Визначення розміру винагороди для голови та членів так ні ні ні

наглядової ради

Прийняття рішення про притягнення до майнової так ні ні ні

відповідальності членів виконавчого органу

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій так ні ні ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення так ні ні ні

власних акцій

Затвердження зовнішнього аудитора ні так ні ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів ні ні так ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого ні

органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного

товариства? (так/ні)

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт ні

інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею

осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні)

2014 р. © SMA 13674102

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного X

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні

Положення про загальні збори акціонерів XПоложення про наглядову раду X

Положення про виконавчий орган X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X

Положення про акції акціонерного товариства X

Положення про порядок розподілу прибутку X

Інше (запишіть) д/н

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація Публікується у пресі, Документи Копії Інформація

розповсюджується оприлюднюється в надаються для документів розміщується

на загальних зборах загальнодоступній ознайомлення надаються на на власній

інформаційній базі безпосередньо запит інтернет-

даних НКЦПФР про в акціонерному акціонера сторінці

ринок цінних паперів

товаристві акціонерного

товариства

Фінансова звітність, результати так так ні так так

діяльності

Інформація про акціонерів, які так так ні так так

володіють 10 відсотками та

більше статутного капіталу

Інформація про склад органів так ні ні так ні

управління товариства

Статут та внутрішні документи так ні ні так ні

Протоколи загальних зборів ні ні ні так ні

акціонерів після їх проведення

Розмір винагороди посадових так ні ні ні ні

осіб акціонерного товариства

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів ні

фінансової звітності? (так/ні)

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім

аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні


Не проводились взагалі X

Менше ніж раз на рік X

Раз на рік X

Частіше ніж раз на рік XЯкий орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні


Загальні збори акціонерів X

Наглядова рада X

Виконавчий орган X

Інше (запишіть) д/нЧи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? так

(так/ні)

2014 р. © SMA 13674102З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні


Не задовольняв професійний рівень X

Не задовольняли умови договору з аудитором X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X

Інше (запишіть) д/нЯкий орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому

році?

Так Ні


Ревізійна комісія (ревізор) X

Наглядова рада X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X

Стороння компанія або сторонній консультант X

Перевірки не проводились X

Інше (запишіть) д/нЗ ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні


З власнї ініціативи X

За дорученням загальних зборів X

За дорученням наглядової ради X

За зверненням виконавчого органу X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X

Інше (запишіть) д/нЧи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги так

консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)

2014 р. © SMA 13674102

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ

ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯЧи планує ваше акціонерне товариство залучати інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох

років?

Так Ні

Випуск акцій X

Випуск депозитарних розписок X

Випуск облігацій X

Кредити банків X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів X

Інше (запишіть) д/нЧи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

Так, плануємо розпочати переговори

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж ні

протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у так

депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного ні

управління? (так/ні)

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) 01.01.1900 ;

корпоративного управління вкажіть дату його прийняття:

яким органом д/н

управління прийнятий:

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, ні ;

правил) корпоративного управління? (так/ні)

укажіть яким чином д/н

його оприлюднено:

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів,

правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини

такого відхилення протягом року.

д/н


2014 р. © SMA 13674102

КОДИ


Дата (рік, місяць, число) 2015.01.01

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРОНОС" за ЄДРПОУ 13674102

Територія ШЕВЧЕНКIВСЬКИЙ за КОАТУУ 8039100000

Організаційно- Приватне акціонерне товариство за КОПФГ 111

правова форма

господарювання

Вид економічної Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого за КВЕД 68.20

діяльності нерухомого майна

Середня кількість працівників 4

Адреса, вул.Сiм'ї Хохлових, 15, м.Київ, Шевченкiвський р-н, 04119, (044) 205-47-06

телефон

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупнийдохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2014 р. Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

Актив Код На початок На кінець

рядка звітного звітного

періоду періоду

1 2 3 4


I. Необоротні активи

Нематеріальні активи 1000 19 19

первісна вартість 1001 19 19

накопичена амортизація 1002 0 0

Незавершені капітальні інвестиції 1005 4036 0

Основні засоби 1010 57858 66899

первісна вартість 1011 88819 100987

знос 1012 30961 34088

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0

первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016 0 0

знос інвестиційної нерухомості 1017 0 0

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021 0 0

накопичена амортизація довгострокових біологічних активів 1022 0 0

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 0 0

інші фінансові інвестиції 1035 0 0

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0

Відстрочені податкові активи 1045 0 0Гудвіл 1050 0 0

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0

Інші необоротні активи 1090 0 0Усього за розділом I 1095 61913 66918

2014 © SMA 13674102

1 2 3 4

II. Оборотні активи

Запаси 1100 39 148Виробничі запаси 1101 39 148

Незавершене виробництво 1102 0 0

Готова продукція 1103 0 0

Товари 1104 0 0

Поточні біологічні активи 1110 0 0Депозити перестрахування 1115 0 0

Векселі одержані 1120 0 0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 688 963

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

за виданими авансами 1130 0 0

з бюджетом 1135 1586 2950

у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140 0 0

Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх 1145 0 0

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 548 2223

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0

Гроші та їх еквіваленти 1165 1483 2196Готівка 1166 0 0

Рахунки в банках 1167 1483 2196

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0

у тому числі в: 1181 0 0

резервах довгострокових зобов’язань

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0

резервах незароблених премій 1183 0 0

інших страхових резервах 1184 0 0

Інші оборотні активи 1190 28 249Усього за розділом II 1195 4372 8729

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 1200 0 0

вибуття

Баланс 1300 66285 75647

2014 © SMA 13674102

Пасив Код На початок На кінець

рядка звітного звітного

періоду періоду

1 2 3 4


I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 110 110

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0

Капітал у дооцінках 1405 919 919

Додатковий капітал 1410 1917 1917

Емісійний дохід 1411 0 0

Накопичені курсові різниці 1412 0 0

Резервний капітал 1415 2785 2785

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 48079 39131

Неоплачений капітал 1425 0 ( ) 0 ( )

Вилучений капітал 1430 0 ( ) 0 ( )

Інші резерви 1435 0 0

Усього за розділом I 1495 53810 44862

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0Пенсійні зобов’язання 1505 0 0

Довгострокові кредити банків 1510 0 0

Інші довгострокові зобов’язання 1515 11981 17403

Довгострокові забезпечення 1520 0 0Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0

Цільове фінансування 1525 0 0Благодійна допомога 1526 0 0

Страхові резерви 1530 0 0

у тому числі: 1531 0 0

резерв довгострокових зобов’язань

резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0

резерв незароблених премій 1533 0 0

інші страхові резерви 1534 0 0

Інвестиційні контракти 1535 0 0

Призовий фонд 1540 0 0

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0

Усього за розділом II 1595 11981 17403

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків 1600 0 0Векселі видані 1605 0 0

Поточна кредиторська заборгованість за: 1610 0 0

довгостроковими зобов’язаннями

товари, роботи, послуги 1615 0 168

розрахунками з бюджетом 1620 12 13

у тому числі з податку на прибуток 1621 11 12

розрахунками зі страхування 1625 2 2

розрахунками з оплати праці 1630 4 3Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635 168 1495

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 1640 0 0

Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 1645 0 0

Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю 1650 0 0

Поточні забезпечення 1660 0 0

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0

Інші поточні зобов’язання 1690 308 11701Усього за розділом III 1695 494 13382

2014 © SMA 13674102

1 2 3 4

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 1700 0 0

утримуваними для продажу, та групами вибуття

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0

Баланс 1900 66285 75647

Примітки: Ф. 1 .БАЛАНС


Приватне акціонерне товариство “КРОНОС”, яке в результаті зміни типу і найменування акціонерного товариства

згідно рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол № 22 від 09.04.2011 року) та з метою приведення своєї діяльності

у відповідність вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» продовжує діяльність та є правонаступником всіх

прав і обов’язків Відкритого акціонерного товариства «Кронос», яке було створене в результаті реорганізації

акціонерного товариства закритого типу Холдінгова компанія “Кронос” та приєднання до нього відкритого акціонерного

товариства “Крона” 04 серпня 1998 року.

Ідентифікаційний номер ПрАТ “Кронос” в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України –

13674102.

Товариство є власником знаку для товарів та послуг: Свідоцтво Держпатенту України про реєстрацію знаку для

товарів та послуг № 14096 від 29.12.1999р.

Юридична адреса Товариства : 04119, м. Київ, вул. Сім`ї Хохлових,15.

Основними видами діяльності Товариства у звітному періоді було :

- надання в оренду власного нерухомого майна – приміщень з метою їх використання під офіси та інші виробничі

потреби.


Середня чисельність штатних працюючих Товариства в 2014 році складає 2 чол., середня чисельність всіх працюючих

складає 4 чол.

Фінансова звітність охоплює період з 01.01.2014р. по 31.12.2014р.

Фінансова звітність Товариства включає:

- Баланс на 31.12.2014 року.

- Звіт про фінансові результати за 2014р.

- Звіт про рух грошових коштів за 2014р.

- Звіт про власний капітал за 2014р.

- Примітки до річної фінансової звітності.

Облікова політика у звітному періоді.

Товариство у звітному періоді здійснювало ведення бухгалтерського обліку згідно національних Положень

(Стандартів) бух. обліку на підставі Закону України від 16.07.1999р. № 996 “ Про бухгалтерський облік і фінансову

звітність в Україні” зі змінами та доповненнями, наказу ПрАТ «Кронос» №1/бух від 01.01.2014р. «Про організацію

бухгалтерського обліку та облікової політики підприємства».

Ведення бухгалтерського обліку в Товаристві механізовано за допомогою бухгалтерської програми 1С: Підприємство

та 1С: Зарплата та кадри.

Балансова вартість активів протягом звітного періоду є справедливою вартістю, що підтверджено рішенням

інвентаризаційної комісії при проведенні інвентаризації від 15.11.2014р.

На балансі Товариства станом на 31.12.2014р. враховуються наступні нематеріальні активи:

- товарний знак

Амортизація на товарний знак не нараховується.

Станом на 31.12.2013 року Товариство мало незавершені капітальні інвестиції у сумі 4036 тис. грн. Це витрати на

реставрацію з пристосуванням нежитлового будинку під адміністративний (офісний) комплекс на вул. Горького, 64/16

(літ. А) у Голосіївському районі м. Києва , що був придбаний у 2013 році. Дозвіл на виконання будівельних робіт

виданий Державною архітектурно-будівельною інспекцією України № ІУ 114133240694 від 19.11.2013 року. Станом на

31.12.2014 року вказані роботи вже завершені. Тобто незавершені капітальні інвестиції станом на 31.12.2014 року

відсутні.

Збільшення первісної вартості основних засобів Товариства протягом звітного періоду пояснюється придбанням нових

основних засобів на суму 3159 тис. грн. та віднесенням на балансову вартість основних фондів витрат по

модернізації та реконструкції уже існуючих на суму 9009 тис. грн. Загальна сума основних засобів, що надійшли

протягом звітного періоду складає 12168 тис.грн.,

Амортизація основних засобів здійснювалась за методом зменшення залишкової вартості, при цьому норми амортизації

застосовувались відповідно ставкам, передбаченим Статтею 8.6. Закону України “Про оподаткування прибутку

підприємств” від 22.05.1997р. № 283/97-ВР до 01.04.2011 року. З моменту введення Податкового кодексу нарахування

амортизації здійснювалося з урахуванням мінімально допустимих строків корисного використання основних засобів,

встановлених податковим законодавством. З 01.04.2011р. використовується прямолінійний метод нарахування

амортизації, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується на строк корисного

використання об’єкта основних засобів.

Ступінь зносу основних засобів Товариства станом на 31.12.2014 року становив 33,8 % від первісної вартості.
Запаси відображаються у Звіті про фінансовий стан за ціною придбання. Запаси Товариства складаються із матеріалів

виробничого призначення та паливно-мастильних матеріалів, які є динамічними, швидко обертаються, тобто їх вартість у

Звіті про фінансовий стан відповідає реальній ринковій вартості.

При видачі запасів у виробництво або їх продажу оцінка здійснюється за ідентифікованою собівартістю одиниці запасів.


Загальна сума дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги на кінець звітного періоду складає 963 тис. грн.

Ця заборгованість є поточною, терміном погашення до 12 місяців.

Станом на 31.12.2014 року Товариство має дебіторську заборгованість з бюджетом по податку на додану вартість у

сумі 2950 тис. грн.

У зв`язку з тим, що придбання товаро-матеріальних цінностей та виконання послуг, в основному, здійснюється на

умовах передплати, станом на 31.12.2014 р. ПрАТ “Кронос” має іншу поточну дебіторську заборгованість у розмірі

2223 тис. грн. Вищевказана заборгованість є поточною та реальною. Термін її погашення до 12 місяців.

У Товаристві відсутня безнадійна дебіторська заборгованість станом на 31.12.2014р.

Протягом звітного періоду Товариство має залишки грошових коштів у національній валюті у сумі 2196 тис. грн.

Станом на 31.12.2014р. Товариство має залишки інших оборотних активів у сумі 249,0 тис. грн. Це податкові

зобов’язання по ПДВ. 2014 © SMA 13674102

Статутний фонд Товариства визначено в сумі 110 тис. грн., який поділено на 1100 штук акцій простих імених

бездокументарної форми випуску. Номінальна вартість однієї акції складає 100 гривень. Статутний фонд Товариства

внесений повністю. Збільшення (зменшення) статутного фонду протягом звітного періоду не відбувалося.

Капітал у до оцінках на 31.12.2014 року складає 919 тис. грн. та додатковий капітал – 1917 тис. грн. . Протягом 2014

року вони не змінилися.

Резервний капітал станом на 31.12.2014р. складає 2785 тис. грн., протягом 2014 року сума Резервного фонду не

змінилася.

Нерозподілений прибуток за 2014р. зменшився на 8948,0 тис. грн. за рахунок чистого збитку звітного періоду.

Протягом 2014 року Товариство отримало останній транш по позиці від нерезидента України MARK SOL

INVESTMENTS LIMITED згідно договору позики № 1 від 14.02.2013 року у сумі 1486 тис. польських злотих. Договір

позики зареєстровано Головним Управлінням Національного банку України по м. Києву та Київської області

22.02.2013 року за № 16207. Обслуговування операцій по цьому Договору здійснює АТ «Укрексімбанк», для цього

ПрАТ «Кронос» відкрив у ньому банківський рахунок № 26005014050082.

Резерв сумнівних боргів у звітному періоді не нараховувався. Резервування коштів на забезпечення оплати відпусток,

додаткове пенсійне страхування, забезпечення гарантійних зобов`язань не проводилось.

Поточні зобов’язання за розрахунками з одержаних авансів на кінець звітного періоду складають 1495,0 тис. грн.

Вищевказана заборгованість є поточною. Термін її погашення до 12 місяців.

Система оплати праці застосовувалась по методу штатного розкладу.

Поточні зобов`язання по оплаті праці станом на 31.12.2014 року складали 3,0 тис. грн., що є поточною заборгованістю

із розрахунків по оплаті праці за грудень 2014 року. Строк сплати яких не настав 31.12.2014р. Заробітна плата

протягом 2014р. виплачувалась працівникам своєчасно, без затримок та в повному обсязі.

Інші поточні зобов`язання Товариства станом на 31.12.14р. становлять 11701 тис. грн. ця заборгованість є поточною,

термін її погашення до 12 місяців.

Податковий облік у Товаристві ведеться відповідно до вимог чинного законодавства України.

Керівник Коробченко Анатолій Миколайович

Головний бухгалтер не передбачено

2014 © SMA 13674102

КОДИ

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРОНОС" Дата (рік, місяць, число) 2015.01.01за ЄДРПОУ 13674102

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за 2014 рік

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

Стаття Код За звітний За

рядка період аналогічний

період

попереднього

року

1 2 3 4


Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 7420 6649

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0

Премії підписані, валова сума 2011 0 0

Премії, передані у перестрахування 2012 0 0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 10183 ) 4688 ( )Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) 0 ( )

Каталог: images
images -> Народна українська академія українська мова
images -> «Етика» і «Основи християнської етики і моралі»
images -> Розпорядження міського голови від 28. 12. 2011р. №2377-01р перелік підшефних військових закладів, що закріплені за управлінням освіти та науки Одеської міської ради Вид Збройних сил України
images -> 150 років від дня народження Джозефа Редьярда Кіплінга (1865-1936 рр.) Список літератури
images -> Олена Колісник, учитель початкових класів Білоцерківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №1 з поглибленим вивченням слов’янських мов Білоцерківської міської ради Київської області, учитель-методист
images -> Заходів з підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка
images -> Довкілля тварин. Охорона тварин
images -> Методичні рекомендації щодо проведення Херсон 2009
images -> Методичні рекомендації щодо викладання географії у 2015/2016 навчальному році В. М. Рибчинський, методист іппо чо


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка