Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних КомісіїСторінка1/24
Дата конвертації08.05.2016
Розмір3.77 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.Генеральний директор

ВАТ "Запорiжжяобленерго"


Носулько В.Д.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

МП

25.05.2011

(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів

за 2010 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

Вiдкрите акцiонерне товариство "Запорiжжяобленерго"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Відкрите акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

00130926

1.4. Місцезнаходження емітента

Україна Запорізька обл. Орджонiкiдзевський р-н 69035 Запорiжжя Сталеварiв, 14

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

8 (061) 286-33-59 8 (061) 286-33-80

1.6. Електронна поштова адреса емітента

A.A.Bojko@zoe.com.ua

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

26.04.2011
(дата)

2.2. Річна інформація опублікована у

79 Відомості ДКЦПФР
28.04.2011
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці
в мережі Інтернет
(за наявності)

(адреса сторінки)
(дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента;

X

в) банки, що обслуговують емітента;

X

г) основні види діяльності;

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;

X

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств;
е) інформація про рейтингове агентство;
є) інформація про органи управління емітента.
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).

X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.

X

4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.

X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента.

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів.

X

7. Інформація про дивіденди.

X

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.

X

9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента;

X

б) інформація про облігації емітента;
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;
г) інформація про похідні цінні папери;
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.

X

10. Опис бізнесу.

X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;

X

в) інформація про зобов'язання емітента.

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;

X

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції.

X

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.

X

14. Інформація про стан корпоративного управління.

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
20. Основні відомості про ФОН.
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
24. Правила ФОН.
25. Річна фінансова звітність.

X

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії).

X

27. Аудиторський висновок.

X

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності).
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості).
30. Примітки:

Iнформацiя про органи управлiння емiтента.

ВАТ "Запорiжжяобленерго" не заповнюється, оскiльки не акцiонерне товариство.
Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств.

ВАТ "Запорiжжяобленерго" не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.


Iнформацiя про рейтингове агентство.

ВАТ "Запорiжжяобленерго" не здiйснювало рейтингової оцiнки. Згiдно затвердженого Нацiональною акцiонерною компанiєю "Енергетична компанiя України (акцiонер, який володiє 60,24 % акцiй ВАТ "Запорiжжяобленерго") платiжного бюджету на 2010 рiк витрати, якi передбачило ВАТ "Запорiжжяобленерго" на проведення рейтингової оцiнки не були затвердженi. З вище наведеного ВАТ "Запорiжжяобленерго" не має можливостi оплатити послуги рейтингового агентства.


Iнформацiя про облiгацiї емiтента.

ВАТ "Запорiжжяобленерго" не здiйснювало випуску облiгацiй.


Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом.

ВАТ "Запорiжжяобленерго" не здiйснювало випуску iнших цiнних паперiв.


Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду.

ВАТ "Запорiжжяобленерго" не здiйснювало викупу викупу власних акцiй протягом 2010 року.


Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв.

ВАТ "Запорiжжяобленерго" не здiйснювало випуску боргових цiнних паперiв.


Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду.

Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй, iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття: а) iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям; б) iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду; в) iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття; г) вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду;

д) вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття за станом на кiнець звiтного року, iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття, iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв, iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв.
ВАТ "Запорiжжяобленерго" не здiйснювало випуску iпотечних облiгацiй.
Основнi вiдомостi про ФОН, iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН, iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН, розрахунок вартостi чистих активiв ФОН, правила ФОН.

ВАТ "Запорiжжяобленерго" не здiйснювало випуску сертифiкатiв ФОН.


Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (у разi наявностi).

ВАТ "Запорiжжяобленерго" не складає рiчну фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.


Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi).

ВАТ "Запорiжжяобленерго" не здiйснювало випуску цiльових облiгацiй.
3. Основні відомості про емітента
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування

Вiдкрите акцiонерне товариство "Запорiжжяобленерго"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

ВАТ "Запорiжжяобленерго"

3.1.3. Організаційно-правова форма

Відкрите акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

69035

3.1.5. Область, район

Запорізька обл. Орджонiкiдзевський р-н

3.1.6. Населений пункт

Запорiжжя

3.1.7. Вулиця, будинок

Сталеварiв, 14
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

АОО № 196642

3.2.2. Дата державної реєстрації

17.05.2000

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Виконавчий комiтет Запорiзької мiської ради

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

44 840 000,00

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

44 840 000,00
3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Запорiзьке вiддiлення АТ "ДОЧIРНIЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСIЇ"

3.3.2. МФО банку

320627

3.3.3. Поточний рахунок

260081031709

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

Запорiзьке вiддiлення АТ "ДОЧIРНIЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСIЇ"

3.3.5. МФО банку

320627

3.3.6. Поточний рахунок

260081031709

3.4. Основні види діяльності

40.13.0 - Розподiлення та постачання електричної енергiї;80.22.0 - Професiйно-технiчна освiта.
3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

На право здiйснення пiдприємницької дiяльностi з передачi електричної енергiї мiсцевими (локальними) електричними мережами

АБ № 177341

23.05.2005

Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України

безстроково

Опис

Термiн дiї безстроковий, тому прогнозу ВАТ "Запорiжжяобленерго" щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї немає.

На право здiйснення пiдприємницької дiяльностi з постачання електричної енергiї за регульованим тарифом

АБ № 177342

23.05.2005

Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України

безстроково

Опис

Термiн дiї безстроковий, тому прогнозу ВАТ "Запорiжжяобленерго" щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї немає.

На надання послуг фiксованого мiсцевого телефонного зв'язку з ємкiстю мережi до 1000 номерiв з правом технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж i надання в користування каналiв електрозв'язку на територiї мiста Запорiжжя та Зап.о

АБ № 222888

18.01.2006

Нацiональна комiсiя з питань регулювання зв'язку України

18.01.2011

Опис

ВАТ "Запорiжжяобленерго" має намiр продовжувати далi термiн дiї виданої лiцензiї.

Будiвельна дiяльнiсть

АВ № 154551

18.09.2006

Запорiзька обласна державна адмiнiстрацiя

14.09.2011

Опис

ВАТ "Запорiжжяобленерго" має намiр продовжувати далi термiн дiї виданої лiцензiї.

На надання освiтнiх послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержанням професiйної освiти на рiвнi квалiфiкацiйних вимог до курсового професiйно - технiчного навчання, пiдвищення квалiфiкацiї

АВ № 482500

19.08.2009

Мiнiстерство освiти та науки України

04.05.2014

Опис

ВАТ "Запорiжжяобленерго" має намiр продовжувати далi термiн дiї виданої лiцензiї.


4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Засновник - Мiнiстерство енергетики та електрифiкацiї України (100 % акцiй на дату заснування)

00013741

Україна Київська обл. Шевченкiвський р-н 01601 Київ Хрещатик, 30

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

немає0

Усього

0


5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Однiєю з важливих складових успiху будь - якої компанiї є якiсний склад її персоналу, рiвень його квалiфiкацiї та iнiцiативи.

Основне завдання, яке ми ставимо в роботi з персоналом, є формування стабiльного колективу однодумцiв - професiоналiв, об'єднаних єдиною метою та орiєнтованих на кiнцевий результат.

Формування єдиної команди є одним з її прiоритетних завдань Компанiї. Ми намагаємося створити атмосферу, в якiй кожен спiвробiтник вiдчув би свою вiдповiдальнiсть за результати роботи i репутацiю Компанiї.

Весь керiвний склад має вищу освiту i значний досвiд роботи на керiвних посадах в енергетицi.

Вiдносини робiтникiв та адмiнiстрацiї регулюються Колективним договором, в якому вiдображенi питання працi та вiдпочинку працiвникiв, охорони працi, а також питання соцiального захисту.
Середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв - 5 644 чоловiка.

Середньооблiкова позаштатних працiвникiв - 25 чоловiк.

в тому числi:

- зовнiшнi сумiсники - 14 чоловiк.

- працюючi за цивiльно-правовими договорами (трудовими угодами) - 1 чоловiк.

- наглядова рада та ревiзiйна комiсiя - 10 чоловiк.

Кiлькiсть працiвникiв, якi працюють неповний робочий день, робочу недiлю - 91 чоловiк (у тому числi 39 жiнок).
Пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв.

Пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв ВАТ "Запорiжжяобленерго" у 2010 роцi вiдбувалося в Учбовому центрi товариства та в спецiалiзованих навчальних закладах стороннiх органiзацiй (Навчально-тренувальний центр ДНЕС, Учбовий центр "Київенерго", ДЗ "Днiпровський iнститут професiйного розвитку i освiти та iншi). Перевага у здiйсненнi навчання персоналу вiддається Учбовому центру товариства. Курс навчання в Учбовому центрi ВАТ "Запорiжжяобленерго" максимально враховує потребу у навчаннi та специфiку обслуговування електротехнiчного обладнання товариства.

За 2010 рiк пiдвищили квалiфiкацiю у навчальних закладах рiзних типiв 1699 чоловiк, з них - 272 керiвника, 204 професiонала та фахiвця, 1 223 робiтника. Крiм того, в учбових закладах було навчено новим професiям 60 робiтникiв.

Для реалiзацiї державної полiтики зайнятостi населення та активного сприяння у розв'язаннi проблем зайнятостi у м. Запорiжжi, ВАТ "Запорiжжяобленерго" плiдно спiвпрацює з Орджонiкiдзевським районним центром зайнятостi, центрами зайнятостi м. Запорiжжя та Запорiзької областi.

З серпня 2010 року по теперiшнiй час в структурних пiдроздiлах ВАТ "Запорiжжяобленерго" за направленням центра зайнятостi пройшло стажування 17 безробiтних, працевлаштоване безробiтних з наданням дотацiї на робочi мiсця - 21 чоловiк, переважно контролерами енергозбуту 1 групи квалiфiкацiї Запорiзьких мiських електричних мереж.

На протязi останнiх двох рокiв ВАТ "Запорiжжяобленерго" плiдно спiвпрацює з навчальними закладами м. Запорiжжя. За 2010 рiк в структурних пiдроздiлах пройшли виробничу та переддипломну практику 93 студента, за 2 мiсяцi 2011 року - 26 чоловiк, з них студенти вищих навчальних закладiв -15 чоловiк, професiйно-технiчних закладiв - 11 чоловiк. За результатами спiвбесiд та виробничих характеристик було укладено 10 трудових договорiв на працевлаштування.

З 06.10.2009 року затверджено та введено в дiю наказом № 493 "Порядок добору персоналу на вакантнi посади у ВАТ "Запорiжжяобленерго", згiдно з яким заповнення вакантних посад керiвникiв, спецiалiстiв, фахiвцiв та технiчних службовцiв проводиться лише пiсля проведення конкурсу. З вересня 2010 року було оголошено та проведено 12 конкурсiв на замiщення вакантних посад фахiвцiв та службовцiв. За результатами висновкiв конкурсної комiсiї було укладено 11 трудових договорiв на працевлаштування.

З метою пiдвищення професiйної майстерностi оперативного персоналу, обмiну передовим досвiдом органiзацiї та виконання оперативної роботи в розподiльчих електричних мережах, комплектацiї i застосування захисних засобiв, iнструменту, пристосувань, демонстрацiя сучасних методiв та прийомiв безпечного виконання робiт, зниження травматизму персоналу та для виявлення слабких мiсць в органiзацiї роботи з оперативним персоналом. були проведенi змагання серед диспетчерiв, електромонтерiв та водiїв оперативно - виїзних бригад ОДГ структурних пiдроздiлiв, в яких прийняли участь 108 чоловiк. Для опанування практичних прийомiв надання першої допомоги потерпiлим вiд дiї електричного струму, з використанням тренажерiв "ВIТIМ" та "ФАНТОМ", проведена тренажерна пiдготовка 4967 чоловiк.


Соцiальна робота.

У 2010 роцi за рахунок коштiв профспiлки було придбано 150 путiвок в дитячi оздоровчi табори на загальну суму 450 тис. грн..

В санаторiї для лiкування працiвникiв Товариства придбано 48 путiвок на загальну суму 250,4 тис. грн..

Надано матерiальної допомоги працiвникам та пенсiонерам Товариства на 342,172 тис. грн..

Для працiвникiв i дiтей працiвникiв за рахунок коштiв профспiлкового комiтету органiзовувалися поїздки до Криму, м. Одеси, святкування Дня енергетика, 8 Березня, концерти, спектаклi на загальну суму 501,460 тис. грн..


Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> № уроку Тема уроку Сторінка підручника (зошита) Дата Примітка Розділ
2016 -> Додаток до рішення Одеської міської ради від № міська цільова програма
2016 -> Додаток до рішення Одеської міської ради від № Підсумковий звіт про виконання міської цільової Програми розвитку молодіжного
2016 -> Звіт про результати виконання Загальнодержавної соціальної цільової програми протидії віл-інфекції/сніду на 2014-2018 роки за 2014 рік
2016 -> Методичні Рекомендації Запобігання і виявлення
2016 -> Звіт тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин конфлікту в Закарпатській області про виконану роботу
2016 -> Реферат з курсу "Економіка праці та соціально-трудові відносини " на тему : " Соціальне партнерство"
2016 -> Закон УкраЇни Про внесення змін до деяких законів України щодо документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус
2016 -> Положення (норми) проекту Закону Закон України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України»
2016 -> Наказ Міністерства внутрішніх справ України №


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка