Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних КомісіїСкачати 495.13 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації07.05.2016
Розмір495.13 Kb.
#2701
  1   2
Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до

Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній

інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор Дедешко Олександр Васильович

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

25.05.2013

М.П. (дата)

Річна інформація емітента цінних паперів

за рік 2011

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство "Волинська

гірничо-хімічна компанія"

1.2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31183932

1.4. Місцезнаходження емітента вулиця Центральна, будинок 195, село

Новополтавка,, Чернігівський, Запорiзька

область, 71214, Україна

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 044 351-25-06, 351-25-06

1.6. Електронна поштова адреса емітента info@vghk.com.ua

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній

базі даних Комісії

(дата)


2.2. Річна

інформація

опублікована у

(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)

2.3. Річна в мережі

інформація Інтернет

розміщена на (дата)

власній сторінці

(адреса сторінки)

3. Основні відомості про емітента3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне Приватне акціонерне товариство "Волинська гірничо-хімічна

найменування компанія"

3.1.2. Скорочене ПрАТ "Волинська гірничо-хімічна компаніч"

найменування

3.1.3. Організаційно- Приватне акціонерне товариство

правова форма

3.1.4. Поштовий індекс 71214

3.1.5. Область, район Запорiзька обл.,

3.1.6. Населений пункт Новополтавка

3.1.7. Вулиця, будинок вул. Центральна, будинок 195

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва АОО № 572830

3.2.2. Дата державної 10.01.2002

3.2.3. Орган, що видав Ратнівська районна Державна адміністрація Волинської

свідоцтво області

3.2.4. Зареєстрований 150000,00

статутний капітал (грн.)

3.2.5. Сплачений статутний 149975,50

капітал (грн.)

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення Публічне акціонерне товариство

банку), який обслуговує емітента за "Райффайзен Банк Аваль"

поточним рахунком у національній валюті

3.3.2. МФО банку 380805

3.3.3. Поточний рахунок 26002211226

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення Немає

банку), який обслуговує емітента за

поточним рахунком у іноземній валюті

3.3.5. МФО банку д/в

3.3.6. Поточний рахунок д/в

3.4. Основні види діяльності

Найменування виду діяльності Код за КВЕД

Добування мiнеральної сировини для хiмiчної промисловостi та 14.30.0

виробництва добрив

Виробництво добрив та азотних сполук 24.15.0

Дiяльнiсть у сферi геологiї та геологорозвiдування 74.20.2

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності Номер ліцензії Дата Державний орган, що видав Дата

(дозволу) видачі закінченн

я дії


ліцензії

(дозволу)

1 2 3 4 5

Видобування №5075 22.12.200 Міністерство охорони 22.12.202

апатитових та апатит- 9 навколишнього природного 8

рідкіснометаловмісних середовища

руд

Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Строк дії Дозволуна користування надрами 20 років. Прогнозу щодо продовження терміну дії виданого

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій

(розміру часток, паїв)

Найменування юридичної Код за Місцезнаходження Відсоток акцій

особи засновника та/або ЄДРПОУ (часток, паїв), які

учасника засновника належать

засновнику та/або

та/або учаснику (від

учасника загальної

кількості)

Акціонерне товариство "ІПЛІКОМ" 26002867 вул.Цурлінден, будинок 6, Женева, 00000, 2,00700000000

Швейцарія

Рокьюр-Інспект ЛТД 26002868 Кінгс Авеню, будинок 1, Вінкорм Хілл, 24,00000000000

Лондон, 00213, Великобританія

Юніекспл. Ем. Ай. (ЮМІ) ЛТД 26002869 Кінгс Авеню, будинок 1, Вінкорм Хілл, 24,00000000000

Лондон, 00213, Великобританія

Прізвище, ім'я, по батькові Серія, номер, дата видачі та найменування Відсоток акцій

фізичної особи органу, який видав паспорт (часток, паїв), які

належать

засновнику та/або

учаснику (від

загальної

кількості)

Терлецький Олег Олекандрович ЕС, №100971, 15.05.1996, Євпаторійським МВ ГУ МВС 49,99300000000

України в Криму

Усього: 100,000000000005. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб): 1(одна)


Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб):

немає
Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)

(осіб): немає
Фонд оплати праці: Заробітна плата не нараховувалась і не сплачувалась, в зв"язку з тим,

що емітент припинив виробничу діяльність. Дохід відсутній.


Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно

попереднього року: немає


Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників

операційним потребам емітента: немає

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада Генеральний директор

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Бардась Володимир Андрійович

фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

6.1.3. Паспортні дані фізичної СР, №042007, 17.02.1996, Рівненським МУ УМВС

особи (серія, номер, дата видачі, України в Рівненській області

орган, який видав) або

ідентифікаційний код за

ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження 1950

6.1.5. Освіта Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи 30

6.1.7. Найменування Голова Правління ЗАТ "Західна Українська гірнича

підприємства та попередня компанія"

посада, яку займав

6.1.8. Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом, а саме:

вирішення всіх питань, пов"язаних з керівництвом поточною діяльністю емітента,

організація та проведення зборів акціонерів, визначення загальних засад інформаційної

політики, розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, розробка штатного розкладу і

посадових інструкцій, подання вищому органу емітента пропозицій з питань діяльності.

Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не

виплачувалась. Відкликаний з посади Генеральго директоро рішенням Загальних зборів

акціонерів (Протокол №2/2011 від 26.12.2011 р.) Обраний Генеральним директолром

Дедешко Олександр Василбович. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини

посадова особа емітента не має.

Стаж керівної роботи (років) - 30

Попередні посади:

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

6.1.1. Посада Генеральний директор

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Дедешко Олександр Васильович

фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

6.1.3. Паспортні дані фізичної СН, №135492, 23.05.1996, Харківським РУГУ МВС

особи (серія, номер, дата видачі, України м. Києва

орган, який видав) або

ідентифікаційний код за

ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження 1958

6.1.5. Освіта Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи 25

6.1.7. Найменування Головний бухгалтер Державної компанії

підприємства та попередня "Укрспецекспорт", Київ, вул. Дехтярівська, 36

посада, яку займав

6.1.8. Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою

інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не

виплачувалась. Призначений на посаду Генерального директора Загальними зборами

акціонерів (протокол №2/2011 від 26.12.2011 р.). Непогашеної судимості за корисливі та

посадові злочини посадова особа емітента не має.

Стаж керівної роботи (років) - 25

Попередні посади: дані відсутні

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями

Посада Прізвище, ім'я, по Паспортні дані Дата Кількість Від загальної Кількість за видами акцій

батькові фізичної фізичної особи внесення акцій кількості прості прості на привілейо- привілейо-

особи або повне (серія, номер, дата до (штук) акцій (у іменні пред'явник

найменування видачі, орган, реєстру відсотках) а вані іменні вані на

юридичної особи який видав) або пред'явника

ідентифікаційний

код за ЄДРПОУ

юридичної особи

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Генеральний директор фізична особа СН, №135492, 0 0,00000000000 0 0 0 0

Дедешко Олександр 23.05.1996,

Васильович Харківським РУГУ

МВС України м. Києва

Генеральний директор фізична особа СР, №042007, 0 0,00000000000 0 0 0 0

Бардась Володимир 17.02.1996,

Андрійович Рівненським МУ

УМВС України в

Рівненській області

Усього: 0 0,00000000000

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування Ідентифі- Місцезнаходження Дата Кількість Від Кількість за видами акцій

юридичної особи внесенн акцій загальної прості прості на привілейо- привілейо-

каційний я до (штук) кількості іменні пред'явник

код за реєстру акцій (%) а вані іменні вані на

ЄДРПОУ пред'явника

Юніекспл Ем. Ай. (ЮМІ) ЛТД 26002869 Кінгс Авеню, будинок 1, 10.09.2010 3600 24 3600 0 0 0

Вінкорм Хілл, Лондон, 00213,

Великобританія

Рокьюр-Інспект ЛТД. 26002868 Кінгс Авеню, будинок 1, 10.09.2010 3600 24 3600 0 0 0

Вінкорм Хілл, Лондон, 00213,

Великобританія

П.І.Б. фізичної особи Серія, номер, дата видачі паспорта, Дата Кількість Від Кількість за видами акцій

найменування органу, який видав внесенн акцій загальної прості прості на привілейо- привілейо-

паспорт я до (штук) кількості іменні пред'явник

реєстру акцій (%) а вані іменні вані на

пред'явника

Фізична особа Терлецький ЕС, №100971, 15.05.1996, Євпаторійським 10.09.2010 7499 49,993 7499 0 0 0

Олег Олександрович МВ ГУ МВС України в Криму

Усього: 14699 97,993 14699 0 0 0

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів чергові позачергові

X

Дата проведення 26.12.2011Кворум зборів, % 100

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів. Обрання

Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.

2.Обрання лічильної комісії.

3. Прийняття рішення про відкликання Генерального директора Товариства.

4. Прийняття рішення про обрання Генерального директора Товариства.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:

Генеральний директор Бардась Володимир Андрійович


Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: Генеральний

директор
Результати розгляду питань порядку денного:

По першому питанню слухали Генерального директора Бардась Володимира Андрійовича.
Затвердили порядок денного. Обрали Голову та Секретаря Зборів.

Ухвалили рішення "Одностайно" - 100% присутніх акціонерів.

По другому питанню обрали лічильну комісію.

Орали лічильну комісію.

Ухвалили рішення "Одностайно" - 100% присутнії акціонерів.

По третьому питанню прийняли рішення про відкликання з посади Генерального

директора Бардася Володимира Андрійовича.

Гололсовали "Одностано" -100% акціонерів.

По четвертому питанню обрали Генеральним директором Дедешко Олександра

Васильовича.

Ухвалили рішення "Одностайно" - 100% акціонерів.

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної Публічне акціонерне товариство "Брокбізнес банк№

особи або прізвище, ім'я та по

батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за 19357489

Місцезнаходження пр. Перемоги, будинок 41, Київ, Святошинський,

Київська область, 03057, Україна

Номер ліцензії або іншого АВ №470656

документа на цей вид діяльності

Назва державного органу, що Державна комісі з цінних паперів та фондового ринку

видав ліцензію або інший

документ

Дата видачі ліцензії або іншого 12.06.2009

документа

Міжміський код та телефон 044 393-75-67

Факс 459-67-62

Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну

дiяльнiсть з ведення реєстру власникiв iменних цiнних

Опис: Термін дії ліцезії до 16.10.2012 р. Вид діяльності за КВЕД - біржові операції з

фондовими цінностями.

11. Відомості про цінні папери емітента11.1. Інформація про випуски акцій

Дата Номер Найменування органу, Міжнарод- Тип цінного Форма Номінальна Кількість Загальна Частка у

реєстрації свідоцтва що зареєстрував випуск папера існування та вартість (грн.) акцій номінальна статут-

випуску про ний форма (штук) вартість

реєстрацію ідентифіка- випуску (грн.) ному

випуску капіталі

ційний (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10.09.2010 №26/03/1/10 Волинське територіальне д/н д/н Акції Іменні Документарна 10,00 15000 150000,00 100

управління ДКЦПФР прості

Іменні

Опис: Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: Торгівля цінними паперами на внутрішніх ринка не здійснювалась.


Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: Торгівля цінними паперами на зовнішніх ринка не здійснювалась.
Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: Фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах не було.
Мета додаткової емісії: додаткової емісії не було
Спосіб розміщення: не розміщувалися.

12. Опис бізнесуВажливі події розвитку

Закрите акціонерне товариство "Волинська гірничо-хімічна компанія" зареєстроване 10.01.2002 р. Ратнівською районною Державною адміністрацією Волинської області. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи Серії АОО №572830. В зв"язку з вимогами Закону України "Про акціонерні товариства" емітент змінив свою назву на Приватне акціонерне товариство "Волинська гірничо-хімічна компанія" та зареєстрував статут нової редакції 09.06.2011 р. за № 11911050005000306. В 2011 році емітент не займався виробничою діяльністю, продукція не вироблялась, дохід не отримувався.Інформація про організаційну структуру емітента

Відокремлені дочірні підприємства, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи відсутні.Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не було.Опис обраної облікової політики

На виконання вимог Закону України від 16 липня 1999 р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, а також з метою дотримання підприємством єдиної методики відображення господарських операцій та забезпечення своєчасного надання достовірної інформації користувачам фінансової звітності в Товаристві виданий наказ про облікову політику №4 від 10.10.2011 р. При відображені в бухгалтерському обліку господарських операцій і подій застосовувати норми відповідних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (далі П(С)БО), затверджених Міністерством фінансів України.

За відсутності необхідних норм у вітчизняних П(С)БО застосовувати аналогічні норми системи міжнародних стандартів фінансової звітності МСБО-МСФЗ (IAS-IFRS) на підставі того, що національні стандарти не можуть суперечити міжнародним.

При ведені бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності застосовувати ті професійні думки і положення систем обліку, що дозволяють однозначно тлумачити інформацію фінансової звітності.

Встановити межу суттєвості для: окремих об’єктів обліку, що належать до активів, зобов’язань та власного капіталу підприємства – 5% підсумку всіх активів, зобов’язань і власного капіталу відповідно;

Окремих видів доходів і витрат – 2% чистого прибутку (збитку) підприємства;з метою проведення переоцінки або зменшення корисності об’єктів основних засобів застосовувати відхилення залишкової вартості від їх справедливої вартості в розмірі 10% такого відхилення;

Визначення подібних активів – різниця між справедливою вартістю об’єктів обміну не повинна перевищувати 10%; статей фінансової звітності – 500 грн.

Перед складанням річної звітності провести інвентаризацію активів та зобов’язань підприємства станом на 10 жовтня поточного року. Крім того, проводити інвентаризацію в зв’язку зі зміною матеріально відповідальною особи, та при встановлені фактів крадіжок. Проводити один раз в квартал інвентаризацію грошових коштів у касі.

Встановити тривалість операційного циклу для:

Реалізації продукції їдальні – один місяць;

Реалізації продукції виробничого цеху – по факту виготовлення продукції згідно приймально-здавальних актів.

Відображати відстрочені податкові активи й відстрочені податкові зобов’язання у річній фінансовій звітності.

При перерахуванні доходів, витрат і грошових коштів, виражених в іноземній валют, середньозважений валютний курс не застосовувати.

Для визначення основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, встановлення строку корисного використання об’єктів та вибору методу нарахування амортизації створити постійно діючу експертну технічну комісію.

Персональний склад такої комісії затверджується окремим наказом. Матеріальні активи, термін корисного використання (експлуатації) яких більше одного року, а вартість менше 1000 грн., вважати іншими необоротними матеріальними активами.

При нарахуванні амортизації основних засобів, нематеріальних активів, інших необоротних активів застосовувати методи амортизації та ліквідаційну вартість, затверджені протоколом засідання постійно діючої експертної технічної комісії за погодженням з генеральним директором. Зокрема, на підприємстві можуть бути встановлені такі методи нарахування амортизації:

-для основних засобів: прямолінійний метод;

-для малоцінних необоротних матеріальних активів – у розмірі 100% вартості таких об’єктів у першому місяці їх використання;

-для інших необоротних матеріальних активів - прямолінійний метод.

Проводити переоцінку об’єктів основних засобів, залишкова вартість яких відрізняється від їхньої справедливої вартості на дату балансу ніж на 15%.

Зарахування сум дооцінки необоротних активів до нерозподіленого прибутку проводити один раз на рік для достовірного його визначення в річній фінансовій звітності. При нарахуванні амортизації нематеріальних активів застосовувати прямолінійний метод. Здійснювати переоцінку за справедливою вартістю на дату балансу тих активів, щодо яких існує активний ринок. В бухгалтерського обліку запасів вважати кожне їхнє найменування, для канцтоварів однорідна група. Облік транспортно-заготівельних витрат вести на окремому субрахунку в цілому, а не за групами. У разі, продажу відпуску у виробництво чи іншому вибутті запасів застосовувати метод їх оцінки - ФІФО.

Величину резерву сумнівних боргів розраховувати із застосуванням абсолютної суми сумнівної заборгованості (на підставі аналізу платоспроможності окремих дебіторів). Резерв забезпечення на виплату відпусток працівникам Товариства та виконання гарантійних зобов’язань не створювати. Резервування коштів на додаткове пенсійне забезпечення, реструктуризацію, виконання зобов’язань за обтяжними контрактами тощо не проводити. Фінансові інвестиції на дату балансу відображати за справедливою вартістю. Оцінку ступеня завершеності операції з надання послуг (виконання робіт) здійснювати шляхом вивчення виконаної роботи, при цьому в бухгалтерському обліку доходи відображати з звітному періоді підписанням акта послуг (виконаних робіт) в грошовому виразі. В основному виробництві використовувати позамовний метод обліку витрат на виробництво та калькування фактичної виробничої собівартості продукції із застосуванням елементів нормативу. Установити перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) що додаються в додатку. Затвердити перелік і склад змінних та постійних загальновиробничих витрат. Прийняти як базу розподілу змінних і постійних розподілених загальновиробничих витрат прямі витрати, що включаються до виробничої собівартості продукції (робіт, послуг).Текст аудиторського висновку

АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ

НЕЗАЛЕЖНООЇ АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ
про розкриття інформації щодо фінансової звітності

закритого акціонерного товариства

“Волинська гірничо-хімічна компанія ” за 2011 рік
Адресат:

Для подання до Національної комісії з

цінних паперів та фондового ринку

ЗАТ “Волинська гірничо-хімічна

Компанія”

1.Основні відомості про емітента


1.1. Повне найменування товариства: Закрите акціонерне товариство “Волинська гірничо-хімічна компанія ”;

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 31183932;

1.3. Місцезнаходження емітента; 71214, Запорізька обл., Чернігівський район, с. Новополтавка, вулиця Центральна, будинок 195;

1.4. Серія і номер свідоцтва: А00 №572830;

1.4. Дата державної реєстрації: 10.01.2002;

1.5. Орган, що видав свідоцтва; Ратнівська районна державна адміністрація Волинської області;

1.6. Основні види діяльності відповідно до КВЕД:

- 14.30.0 – Добування мінеральної сировини для хімічної промисловості та виробництво добрив;

- 24.15.0 – Виробництво добрив та азотних сполук;

- 74.20.2 – Діяльність у сфері геології та геологорозвідування.

1.5. Банки, що обслуговують емітента; Відкрите акціонерне товариство “Райффайзен Банк Аваль”, МФО 380805, поточний рахунок в національній валюті 26002211226;

1.6.Електронна адреса: info@vghk.com.ua;

1.7. http://vghk.com.ua.

2. Опис обсягу аудиторської перевірки

Аудиторська перевірка проведена відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, прийнятих МСА 700 “ Формування думки та надання звіту щодо фінансової звітності”, МСА 705 “Модифікація думки у звіті незалежного аудитора”, МСА 706 Пояснювальні

2. Опис обсягу аудиторської перевірки

параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудиту”, Законів України “Про акціонерні товариства”, “Про аудиторську діяльність”, “Про цінні папери та фондовий ринок”, Рішення Аудиторської Палати України від 18.04.2003 р. №122/2 “Про порядок застосування в Україні стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів”, “Вимог до аудиторського висновку при розкриття інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)”, які затверджені Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 29.09.2011 р. №1360, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 28.11.2011 р. за №1358/20096.

Ми провели аудиторську перевірку фінансової звітності Закритого акціонерного товариства “Волинська гірничо-хімічна компанія” (надалі – Товариство) станом на 31.12.2011 р., яка включає П(С)БО №25 “Фінансову звітність суб’єкта малого підприємництва ” за рік, що закінчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки.

Товариство самостійно визначає облікову політику, обирає форму бухгалтерського обліку, дотримується єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, забезпечує систему внутрішнього контролю. Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Товариства є Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, внутрішні положення Товариства.

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень у наслідок шахрайства або помилок. Управлінський персонал відповідає також за складання та подання фінансових звітів відповідно до застосованої концептуальної основи фінансової звітності. Відповідальність управлінського персоналу включає: розробку, впровадження та здійснення внутрішнього контролю; вибір та застосування відповідних облікових політик; здійснення попередніх облікових оцінок, які є обґрунтованими за обставин.

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів аудиторської перевірки. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності.

Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного надання суб’єктом господарювання фінансової звітності з метою, що розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності. Ми вважаємо, що отримали достатні і належні аудиторські докази для висловлення умовно-позитивної думки.

3. Думка аудитора щодо повного пакету фінансової звітності

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки.

Підставою для висловлення умовно – позитивної думки (модифікації думки) аудитора призвело наступне: Аудитор не приймав участі в проведенні інвентаризації активів та зобов’язань, тому немає змоги отримати достатні і прийнятні аудиторські докази для обґрунтовування думки щодо цих статей, але робить висновок, що можливий вплив на фінансову звітність невиявлених викривлень, якщо такі є може бути не всеохоплюючим. Крім того ми не приймали участі в розкритті інформації щодо показників балансу станом на 01.01.2011 р. Підставою для висловлення умовно-позитивної думки не є суттєвим та всеохоплюючими щодо: невідповідності національним положенням (стандартам) бухгалтерського обліку при розкриття інформації у фінансових звітах; невідповідного використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності на основі проведеного аналізу діяльності Товариства (МСА 570); невідповідності інших фактів та обставин, які впливають на достовірність фінансової звітності в цілому.

На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про які йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах подає достовірну та справедливу інформацію про фінансовий стан Закритого акціонерного товариства “Волинська гірничо-хімічна компанія” станом на 31 грудня 2011 року та її фінансові результати за рік, що закінчився на зазначену дату відповідно до Національних стандартів фінансової звітності.

4. Висновки щодо окремих компонентів фінансової звітності

Висловлення думки щодо розміру та структури власного капіталу.

Величина власного капіталу відповідно до даних бухгалтерського обліку станом на 31.12.2011 року складає має від’ємне значення –57,9 тис. грн., до якого входить: статутний капітал 150,0 тис. грн., непокритий збиток - 183,4 тис. грн., неоплачений капітал 24,5 тис. грн.

Станом на 31.11.2011 р статутний капітал емітента . сплачений акціонерами не в повному обсязі.

Статутний капітал складає 150000 грн., який поділений на 15000 прості іменні акції, номінальною вартістю 10,0 грн. кожна акція. Форма існування акцій – бездокументарна. Випуск акцій зареєстрований Волинським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 10.09.2010 р. за №26/03/1/10.

Відповідно до реєстру власників цінних паперів станом на 31.12.2011 р. акції розподіляються між акціонерами наступним чином:

- Акціонерне товариство “Іпліком”, ЄДРПОУ СН26002867 (Швейцарія, м. Женева, вул. Цурлінден,6) якому належить 301 акція, що складає 2,007 відсотків від загального розміру статутного капіталу;

- Рокьюр-Інспект ЛТД, ЄДРПОУ GВ26002868 (Великобританія, Лондон, вул. Кінгс Авеню, буд. 1, Вінкорм Хілл) якому належить 3600 штук акцій, що складає 24 відсотків від загального розміру статутного капіталу;

- Юніекепл Ем.Ай. (ЮМІ) ЛТД, ЄДРПОУ GВ26002869 (Великобританія, Лондон, вул. Кінгс Авеню, буд. 1, Вінкорм Хілл) якому належить 3600 штук акцій, що складає 24 відсотків від загального розміру статутного капіталу;

- Терлецький Олег Олександрович (Україна), якому належить 7499 штук акцій, складає 49,993 відсотків від загального розміру статутного капіталу.

Висловлення думки щодо ведення бухгалтерського обліку.

Емітент веде бухгалтерський облік господарських операцій щодо майна і результатів своєї діяльності в натуральних одиницях і в узагальненому грошовому виразі шляхом безперервного документального і взаємопов’язаного їх відображення. Бухгалтерський облік господарських операцій здійснюється методом подвійного запису згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку у відповідних журналах-ордерах та аналітичних відомостях. Бухгалтерський облік повністю автоматизований. На виконання вимог Закону України від 16.07.1999 р. №996-ХІV “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, а також з метою дотримання підприємством єдиної методики відображення господарських операцій та забезпечення своєчасного надання достовірної інформації користувачам фінансової звітності в Товаристві виданий наказ №4 від 10.10.2011 р. “Про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику підприємства” При перевірці було встановлено, що фінансова звітність Товариства за 2011 рік складена на підставі облікових регістрів, дані в яких відображені на підставі первинних документів. Статистична, фінансова та податкова звітність складається та подається до відповідних державних органів своєчасно.

Бухгалтерський та податковий облік Товариства ведеться відповідно до вимог Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. №996-ХІV, затверджених Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, Податкового кодексу України №2755-VI від 01.12.2010 р. та інших нормативних документів з питань організації бухгалтерського обліку та оподаткування, наказу щодо організації бухгалтерського і податкового обліку, складання фінансової та податкової звітності.

В Товаристві проведена річна інвентаризація активів і розрахунків, станом на 01.11.2011 р. В результаті інвентаризації порушень не виявлено.

Висловлення думки щодо розкриття інформації про основні засоби, дебіторську заборгованість та інших оборотних активів.

Інформація про активи, на думку аудитора, визначається за реальною вартістю на основі даних бухгалтерського обліку в відповідності з прийнятою обліковою політикою, сформованою згідно Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених Міністерством фінансів України №1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, №25 “Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва”, №6 “Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах”, №8”Основні засоби”, №10 “Дебіторська заборгованість”, №17 “Податок на прибуток”.

Відповідно до даних бухгалтерського обліку станом на 31.12.2011 р. основні засоби в Товаристві відсутні.

Інші необоротні активи - довгострокова дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду складає 53200,0 тис. грн. Виробничі запаси на кінець звітного періоду складають 22,0 тис. грн.

Відповідно до даних бухгалтерського обліку станом на 31.12.2011 р. грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті складають 2,1 тис. грн.

Залишок коштів на рахунках підтверджується даними банківських документів. Порушень у ведені обліку операцій з грошовими коштами не встановлено.

Висловлення думки щодо поточних зобов’язань.

Інформація про зобов’язання, на думку аудитора розкрита на основі бухгалтерського обліку у відповідності з прийнятою обліковою політикою, сформованою згідно Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених Міністерством фінансів України №1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, №25 “Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва”, №11 “Зобов’язання”. Довгострокові зобов’язання станом на 31.12.2011 р. складають 53200,0 тис грн.

Відповідно до даних бухгалтерського обліку, поточні зобов’язання на кінець звітного періоду складають 82,0 тис грн. тис. грн., в тому числі:

- кредиторська робота за товари, роботи, послуги – 6,3 тис. грн.;

- інші поточні зобов’язання – 75,7 тис. грн.

Поточні зобов’язання відображаються в балансі Товариства за сумою погашення.

Інформація про доходи і витрати та чистий прибуток/збиток.

Інформація про доходи і витрати та чистий прибуток/збиток, на думку аудитора, розкрита на основі даних бухгалтерського обліку в відповідності з прийнятою обліковою політикою, сформованою на основі Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених Міністерством фінансів України № 1 „Загальні вимоги до фінансової звітності”, №25 “Фінансова звітність суб’єкта малого підприємництва”, № 6 „Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах”, № 15 „Дохід”, № 17 „Податок на прибуток”.

В звітному періоді Товариство не займалося виробничою діяльністю, в результаті чого доходи відсутні. Інші операційні витрати складають 0,4 тис грн., податок на прибуток – 2,5 тис. грн., в результаті Товариство в звітному періоді отримало чистий збиток 2,9 тис. грн.

Витрати Товариства визначаються відповідно Положенню (стандарту) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”, яке затверджено Міністерством фінансів України 31.12.1999 р. №318.

5.Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавству України.

Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності).

Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить -207,9 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить -183,4 тис.грн.

Вартість чистих активів акціонерного товариства менша від статутного капіталу (скоригованого). Вартість чистих активів товариства менша від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом. Відповідно до вимог п.3 ст.155 Цивільного кодексу України передбачена ліквідація товариства.

6.Стан корпоративного управління та внутрішнього аудиту.

Корпоративне управління в Товаристві не відповідає вимогам Закону «Про акціонерні товариства». Вимоги Статуту щодо органів управління не виконані. Відсутня Наглядова рада та Ревізор Товариства. Вищим органом управління є Загальні збори акціонерів. Виконавчий орган – Генеральний директор Товариства. Посада внутрішнього аудитора в штатному розкладі Товариства не передбачена.

7. Виконання значних правочинів акціонерним товариством.

Виконання значних правочинів (10 та більше відсотків вартості активів товариства) аудиторською перевіркою не виявлено.

8.Фінансовий стан Товариства за 2010-2011 р. р. характеризується наступними показниками:


№ з\п Показники Нормативне значення 2010 рік 2011

рік Відхилення (+, -)

1 Коефіцієнт абсолютної ліквідності Збільшення

0,001


0,026

+0,025


2 Коефіцієнт покриття >1,0 0,4 0,3 -0,1

3 Коефіцієнт швидкої ліквідності >0,6 – 0,8 0,2 0,03 -0,17

4 Коефіцієнт платоспроможності (автономії) >0,5 -0,001 -0,001 -

5 Коефіцієнт фінансування < 1,0 -97 -92 -5

6 Коефіцієнт забезпечення власними обіговими коштами >0,1 -0,6 -07 -0,1

7 Статутний капітал Тис. грн. 150 150 Без змін

8 Чисті оборотний капітал Збільшення -55,0 -57,9 -2,9
Коефіцієнт абсолютної ліквідності обчислюється як відношення найбільш ліквідних оборотних засобів до поточних зобов’язань і дорівнює на кінець звітного періоду 0,026 (при нормативі збільшення). Коефіцієнт абсолютної ліквідності збільшився в порівнянні з попереднім періодом, це свідчить про те, що платоспроможність Товариства щодо погашення поточних боргів на кінець звітного періоду покращилась.

Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) розраховується як відношення оборотних активів до поточних зобов’язань Товариства та показує достатність ресурсів, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов’язань. Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) дорівнює 0,3 (при нормативі більше 1,0). В Товаристві недостатньо ресурсів для погашення поточних зобов’язань.

Коефіцієнт швидкої ліквідності розраховується як відношення найбільш ліквідних оборотних засобів до поточних зобов’язань Товариства. Він відображає платіжні можливості щодо сплати поточних зобов’язань за умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторами. Коефіцієнт швидкої ліквідності дорівнює 0,03 (при нормативі 0,6-0,8).

Коефіцієнт фінансової стійкості (автономії) має від’ємне значення і дорівнює -0,001 (при нормативі більше 0,5) це свідчить про залежність Товариства від зовнішніх джерел фінансування своєї діяльності.

Коефіцієнт структури капіталу (фінансування) розраховується як співвідношення залучених та власних засобів та характеризує залежність Товариства від залучених засобів. На кінець звітного періоду цей коефіцієнт має від’ємне значення і дорівнює -92 (при нормативі менш ніж 1,0), це говорить про те, що Товариство залежить від залучених засобів.

Коефіцієнт забезпечення власними обіговим коштами має від’ємне значення -0,7 це свідчить про те, що для розвитку господарської діяльності в Товаристві немає необхідних обігових коштів.

Чистий оборотний капітал розраховується як різниця між оборотними активами Товариства та його поточними зобов’язаннями. Чистий оборотний капітал на кінець звітного періоду має від’ємне значення -57,9 тис. грн. В порівнянні з попереднім періодом, чистий оборотний капітал зменшився. Нормативне позитивне значення цього показника – збільшення.

В зв’язку з тим, що Товариство не займається виробничою діяльністю показників фінансового стану мають негативне значення. Товариству необхідно прийняти відповідні заходи щодо відновлення господарської діяльності, інших видів діяльності, для отримання прибутку, який би задовольнив би акціонерів – власників. Товариство має намір продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

9.Основні відомості про аудитора

- Повне найменування товариства: Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Аудит-Консалтинг”;

- Код за ЄДРПОУ Товариства: 31167968;

- Місцезнаходження товариства: 03164, м. Київ, пр. Генерала Наумова, 23-Б, телефон/факс (044) 407-13-43;

- Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №2491, видане Аудиторською Палатою України 23.02.2001 р. термін чинності до 27.01.2016 р., Рішення Аудиторської палати України 27.01.2011 р. №227/3;

- Аудитор: Нещадіна Ірина Костянтинівна, Сертифіката аудитора серії А №004424, виданий Аудиторською палатою України 30.11.2000 р. дійсний по 30.11.2014 р. (продовжене рішенням АПУ від 24.09.2009р. №205/2).

10. Відомості про умови договору на проведення аудиту

-Аудит проведено відповідно до договору № 15 від 18.01.2013 р.

-Перевіркою охоплено період з 01.01. 2011 року по 31.12. 2011 року.

-Дата початку аудиту: 01 березня 2013 року.

-Дата закінчення аудиту: 10 березня 2013 року.


Скачати 495.13 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2
База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка