Типи уроків зарубіжної літератури в сучасній школіСкачати 223.72 Kb.
Дата конвертації05.05.2016
Розмір223.72 Kb.Типи уроків зарубіжної літератури в сучасній школі

Передивляючись методичні часописи останніх років, не можна не помітити, як творчо, натхненно працюють учителі-практики і які цікаві типи уроків розробляють. З погляду на літературу як на один з видів мистецтва і випливає головна особливість уроків словесності: творчий діалог між письменником, його твором, учнем і вчителем. Почути і побачити якомога більше культурних рівнів книги та встановити рівноправний обмін духовними цінностями між учнем і автором — у цьому полягає творча «місія» учителя зарубіжної літератури.

Словесники давно засвоїли традиційні типології уроків М. О. Данілова, І. Т. Огороднікова, В. В. Голубкова, М. І. Кудряшева, М. М. Ільїна, Г. Л. Кірілова, В. П. Стрекозіна, М. О. Станчека,

М. К. Сілкіна, І. . І . Со­болева та інших методистів, що пропонували наступні принципи класифікації уроку зарубіжної літератури:


 • за основною дидактичною метою (уроки засвоєння нового матеріалу, закріплення і повто­рення, узагальнення знань);

 • за специфікою предмета (уроки вивчення художніх творів, уроки вивчення теорії та історії літератури, уроки розвитку мовлення);

 • за особливостями взаємодії учителя та учнів (урок-лекція, урок-бесіда, урок-диспут);

 • за місцем уроку в системі уроків зарубіжної літератури;

за особливостями психології учнів;

за роллю уроку літератури в розвитку логічного та образного мислення учнів тощо.

Дивлячись на це розмаїття типологій уроків за­рубіжної літератури, словесник може зробити певні висновки: по-перше, немає і не може бути єдиного принципу класифікації занять із літератури; по-друге, при систематичному використанні стандартних типів уроків з усталеною структурою неможлива реалізація ідеї розвиваючого навчання; по-третє, традиційні ти­пи занять починають уповільнювати дух творчих по­шуків учителя та учнів. Тому на зміну стандартним уро­кам зарубіжної літератури упевнено і наполегливо приходять нетрадиційні, новаторські заняття, які нау­ково обґрунтовують та пропагують

О. М. Куцевол, О. М. Ніколенко, О. О. Ісаєва, І.. А. Хроменко, А..О. Логінов, Л. І. Підставна та інші методисти і вчителі-практики. За нашими спостереженнями, більше сотні но­вих типів уроків використовують сьогодні словесники. Це свідчить про зацікавленість учителів зарубіжної літератури в застосуванні новітніх технологій навчан­ня, про креативність та інтегративні підходи до викла­дання предмета.

Не ставлячи перед собою мету всеохоплюючого розгляду сучасних типів уроків зарубіжної літератури, все ж зупинимося на найпоширеніших..

У посібнику О. М. Ніколенко і О. М. Куцевол «Сучас­ний урок зарубіжної літератури» зосереджено увагу на таких популярних в останні роки типах занять, як урок компаративного аналізу, урок культурологічного аналізу, урок творчого читання, інтегрований урок, урок-дослідження, урок-семінар, урок диспут, урок-гра . Автори посібника прискіпливо зупиняються на меті, психолого-педагогічних та методичних умовах проведення уроку кожного типу, його педагогічних можливостях та методиці проведення. Так, на уроці компаративного аналізу домінуючим є порівняльний аналіз творів різних національних літератур, що дає можливість показати учням риси, які об'єднують різні народи, і особливості, які свідчать про неповторність кожної нації. З компаративним аналізом пов'язано вивчення таких термінів, як вічні образи, мандрівні сю­жети, пародія, переклад, плагіат, ремінісценція, стилізація, цитата та ін.

Метою уроку культурологічного аналізу є вивчення твору у контексті культури (духовної культури конкрет­ного народу, історико-культурної доби, неповторного культурного світу письменника). Твір, що аналізується, розуміється учнем як складова частина загальнокуль­турного процесу. Художня культура починає жити у ду­ховному світі учня, який засвоює на уроці систему світових цінностей.

Інтегровані уроки покликані поєднувати у свідо­мості учня інформацію різних навчальних дисциплін: зарубіжної літератури і української літератури, інозем­ної мови, психології, філософії, історії, географії, музи­ки, образотворчого мистецтва тощо. Майбутнє школи пов'язане із синтезом різних навчальних дисциплін, передусім предметів гуманітарного циклу, та розроб­кою інтегрованих курсів, які характеризуються сис­темністю, комплексністю, цілісністю і гармонією. Кінечна мета таких занять — формування в учнів інтег­ративного мислення, тобто мислення з високим рівнем синтезу вербального й образного компонентів.

Урок-гра стимулює інтерес учнів до певної теми і активізує їхню навчальну діяльність через прагнення позмагатися, перевірити власні сили. Зміст літератур­них ігор повинен враховувати вікові можливості учнів, орієнтуватись на фантазію, творчість, спонукати до самостійної роботи. Пізнавальні та рольові ігри мо­жуть бути однаково захопливі та ефективні у засвоєнні нових знань, їх закріпленні та творчому використанні. Найбільшу перевагу школярі віддають іграм за ана­логією з телевізійними («Що, де, коли?», «Поле Чу­дес», «Слабка ланка», «Розумники і розумниці»), а та­кож іграм-інтерв'ю, прес-конференціям, урокам-судам тощо.

У старших класах часто проводяться уроки-диспути та уроки-семінари, головна мета яких — формуван­ня в учнів уміння самостійно працювати, шукати вирішення проблеми, всебічно розкривати й розвива­ти їхні інтелектуальні та моральні якості, навчити обґрунтовувати власну позицію. Семінарські заняття і диспути урізноманітнюють вміння монологічного мов­лення учнів, збагачують їх словниковий запас, розви­вають вміння відстоювати свої погляди.

Кожен із названих типів уроків має свою структуру, відповідає логіці предмета зарубіжна література, вра­ховує вікові особливості літературної підготовки учнів.

Складніше визначитись з тими типами уроків, які ще не виробили чіткої внутрішньої форми організації, психолого-педагогічні та методичні умови проведення (наприклад, урок-розкодування символів, урок-портретна галерея, урок-екскурсія, урок-пізнання, урок-емоційне враження, урок-відкриття, урок-чайна цере­монія, урок - хроніка). З деякими натягуваннями можна такі типи віднести до вже названих (урок-екскурсія — різновид уроку-гри, урок-відкриття — різновид уроку-диспуту, а урок-хроніка — інша назва уроку культуро­логічного аналізу). Та не все так просто. Виникає заг­роза нестандартний урок перетворити на стандарт­ний. Будемо пам'ятати зауваження О. М. Куцевол про те, що «ученим-методистам, керівникам метод­кабінетів обласних інститутів післядипломної освіти, керівникам методоб'єднань учителів-словесників важ­ливо зосередити увагу на осмисленні всіх типологічних різновидів уроків зарубіжної літератури, що практику­ються в сучасній школі й мають великі потенційні мож­ливості для оптимізації навчання, виховання та розвит­ку учнів» .

Зробимо огляд і спробуємо назвати улюблені сьо­годні словесниками типи уроків зарубіжної літератури. Серед них:


 • різноманітні уроки-подорожі (урок-подорож у світ людської психіки, урок-подорож сторінками улюбленого роману, урок-екскурсія, урок-експедиція, урок-мандрівка на хвилях-запитаннях, урок-героїчні, авантюрні чи пізнавальні мандри);

 • уроки-пошуки (урок пошуку істини, урок філософсько-психологічний пошук, змістово-по­шуковий урок, уроки чомучок);

 • театралізовані уроки (урок-перетворення, урок-вистава, ток-шоу, урок-інсценівка, урок-суд, урок-засідання Нобелівського комітету);

 • відеоуроки (урок-екранізація роману, урок-відеорепортаж);

 • уроки-інтеграції різних видів мистецтва (урок-концерт, урок літературно-музична ком­позиція, урок літературно-музичний салон, урок-виставка, бінарний урок, урок-лекція з еле­ментами аналізу тексту й творів різних видів мис­тецтва, урок-презентація історико-культурної до­би, урок розвитку творчих здібностей, урок з еле­ментами, асоціативного сприйняття художнього твору, урок краси, урок-зустріч зі світом поезії);

 • уроки вивчення художнього образу (урок-діалог із образом, урок-аналіз образної системи твору, урок порівняльного образу персонажів, урок психологічного малюнку персонажів, урок-осягнення образу, урок-розкриття образу);

 • уроки-лекції (урок-презентація твору, урок-творчий портрет письменника, урок-знайомство із жанром, урок-проблемна лекція, урок-лекція у вигляді опорних схем, лекція-діалог з елемента­ми бесіди);

 • уроки-бесіди (урок-евристична бесіда з еле­ментами гри, урок-бесіда з елементами компара­тивного аналізу, урок-бесіда з елементами комен­тованого читання, урок-усний журнал, урок-відгук на виставу, урок-наукова конференція, урок-засідання «круглого столу»).

 • інші (урок-вибір, урок-осягнення позиції ав­тора роману, урок-інтрига, урок-роздум за тво­ром, урок-дзеркало, урок-панорама, семіотичний урок, урок-стріла, урок-рефлексія, урок-стилізація, урок-змагання, урок-сумнів, урок-парадокс тощо).

Названі типи уроків характеризують сучасного учителя-словесника як людину творчу, відкриту, з розви­неною фантазією і емоційною пам'яттю, із зоркою ду­шею, здатну до співвідкриття.

Не біда, що не розроблені ще структура і методи­ка проведення новаторських занять із зарубіжної літератури, адже вони виконують головну функцію; створюють ситуацію зустрічі учня з письменником, учня з художнім твором, учня з мистецтвом. Звичай­но, не всі нові типи уроків залишаться у широкій прак­тиці, але ніколи не щезнуть заняття словесності, які дають учням ґрунтовні літературні знання, збагачують їх емоційно і духовно, формують їхню свідомість і світогляд.Література

Ніколенко О. М., Куцевол О. М. Сучасний урок зарубіжної літератури: Посібник для вчителя. К.: Академія, 2003.

Куцевол О. М. Структура сучасного уроку зарубіжної літе­ратури // Всесвітня література в середніх навчальних закла­дах України. — 2003. — № 3.

Літературно - пізнавальна гра

« На землях Еллади».
Мета: поглибити знання учнів про давньогрецьку міфологію -- невичерпне джерело мудрості, скарбницю загальнолюдських цінностей, що посідає чільне місце в розвитку світової культури; перевірити знання учнів з теми « Міфи Стародавньої Греції»; виховувати любов до літератури,допитливість, уміння логічно мислити, дбати про культуру спілкування.

Обладнання: картки, фішки, ілюстрації до міфів, лавровий вінець.

Епіграф:

Люди – смертні боги, а боги – безсмертні люди.

Давньогрецький філософ Геракліт.

Кожен освічений Європеєць повинен мати достатнє поняття

про безсмертні твори величної давнини.

О. Пушкін.
Хід гри
І. Міф як форма мислення давньої людини

 1. Міфологічне уявлення давніх людей.

Слово вчителя

- Юні друзі! Сьогодні ми з вами продовжимо подорожувати сторінками чудової країни – її Величності Зарубіжної літератури.

А чи полюбили ви цю країну?

Поет В. Висоцький одного разу , відповідаючи на питання, що таке щастя, сказав: « Щастя - це подорож. Не обов’язково з переміною місця: подорож може бути в душу іншої людини – у світ письменника, поета.»Ми з вами здійснюємо подорож у світ міфів, переказів – у світ античної літератури. Адже саме антична література -- колиска європейської культури. Зверніть увагу на епіграфи. Ми пересвідчилися, що кожна освічена людина повинна знати безсмертні твори давнини . « Хто хоче знати майбутнє, мусить знати минуле». «Життя починається з дитинства, а література – з міфів і казок».

Ми ніколи не повинні забувати, що на світі є чудова Країна Міфів, така близька й рідна для всіх.Муза Кліо.

Я – муза історії Кліо.

В руках моїх – давній папірус,

Де кожне століття й період

Отримали плюс свій чи мінус:

Оцінки мої справедливі,

Без жодної крапельки фальші.

Жнива героїчної ниви

Збирає Історія - Кліо…

Я - Кліо, покровителька історії та героїчної поезії, бо історію треба не тільки описувати, але й оспівувати. Наших пращурів оточу­вала сувора природа. Виверження вулканів, землетруси, бурі та гро­зи, посухи і повені, спека й морози загрожували їм. Схід і захід сонця, зміна дня і ночі, рослинний світ, що ніби гинув восени і відроджувався навесні, сама земля - усе це здавалося справжнім чудом. Мало знаючи навколишній світ, люди намагалися пояснити ці грізні вища природи впливом могутніх надприродних сил. Виникла уява про богів і духів, яким було підвладне усе на світі, і від яких, урешті, залежало життя людей.

Учитель.Так з'явилися міфи - розповіді про найдавніші уявлення людей про те, як постав Всесвіт, як було створено Землю і людина на ній, хто і як правив усім тим царством.

Муза Кліо.У міфах давня людина пояснювала життя природи,довкілля. Природа, Всесвіт уявлялись їй як великий рід, що складається із моря, землі і підземного світу. Поступово міфологія зали­шає історичну сцену. Та вона не зникає. Для мене, музи історії Кліо, міфологія - наче легендарний чарівний птах Фенікс, якого кожні 500 років спалює сонячне проміння. Але птах пломеніє; силою Сонця він воскресає з попелу, відроджується, щоб знову молодим, вільним і вільним з'явитись у рідному краї. Так Фенікс символізує безсмер­тя через вічне відродження. Так і міфи та їх герої набувають другого життя спочатку в творах античної літератури, а потім в шедеврах світової літератури та мистецтва.

2. Давня Греція.

Учитель.

На півдні Європи, на берегах теплих Іонічного та Егейського морів, лежить півострів Пелоппонес. Саме там знаходиться дивовижна країна — Греція, яку ще називають Елладою. Грецька писемність стала основою для багатьох алфавітів світу, а будівлі і статуї стародавніх греків були взірцями, на яких училися архітектори та скульптори наступних часів. Ця країна — батьківщина театру, Олімпійських ігор.

Муза Кліо.Давні елліни були людьми мудрими, з багатою уявою й сильним потягом до прекрасного. Намагаючись пізнати світ і своє місце в ньому, вони створили безліч чудових міфів, якими захоплюється увесь світ. Давні греки вірили в існування богів, які спостерігали за земним життям людей. Люди думали, що боги багато в чому схожі на них самих: вони одружувалися, мали дітей, ревнували, зсаджували.

ІІ Відбір учнів, які будуть брати участь у грі

Учитель.


 • Яких давньогрецьких богів ви знаєте? А хто знає, яку назву мала гора, де жили боги?

 • Що поєднується в понятті «античний світ»?(Стародавні Греція і Рим)

 • Що означає слово « міф»?(Міф-буквально « слово», а також «мова,бесіда,вісті,розповідь»)

 • Назвіть крилаті вислови, що прийшли до нас з міфів Давньої Греції.(Сізіфова праця,робота Пенелопи, ахіллесова п’ята, яблуко розбрату,троянський кінь…)


- Сьогодні у нас також є свій Олімп, є прекрасні богині, які йдуть оцінювати нашу гру. (Представлення членів журі.)
Зупинка № 1. "Дев'ять муз"

Учитель. Усі дев'ять муз - доньки Зевса і Мнемосіни. Батько Мнемосіни був володар Неба Уран, матір'ю - Богиня Землі Гея. Та родовиті батьки дали Мнемосіні незвичайну силу - силу пам'яті, стала вона богинею пам'яті та володаркою чудодійного струмка, якого музи черпають свою силу і натхнення, - струмка пам'яті; талант, творячи нове, мусить знати і пам'ятати про створене в минулому. Саме тому місце, де зберігають найкращі взірці людської творчості, називають музеєм на честь муз, які піклуються не лише про творіння нового, а й про збереження створеного.

Конкурс з глядачами "Де ви, розумники?"

Муза Кліо. А тепер настав час визначити, хто ж з учнів класу братиме участь у грі на звання найрозумнішого школяр.

Для цього вам потрібно дати правильні відповіді на запитання про мою родину.

(Участь у першому турі візьмуть 15 школярів, які дадуть правильну відповідь на запитання музи Кліо.)

Запитання музи Кліо

1Скільки муз ви знаєте? (9)

2.Назвіть ім'я батька муз. (Зевс)

3.Хто мати муз? (Мнемосіна)

4.Музи черпають свою силу і натхнення з материного струмка. Як називається цей струмок? (Струмок пам'яті.)

5.Де живуть музи? (На горі Парнас та в узгір'ях Олімпу.)

6.Її атрибути -- паличка для писання та навощена табличка , аби можна було вчасно записати натхненні поетичні рядки чи зафіксувати зернини наукового знання. Як звуть цю мою сестру? (Калліопа - муза епічної поезії та науки.)

7.Її символи - грифельна паличка, сувій пергаменту для письма та сонячний годинник. Як звуть цю музу? (Кліо - по­кровителька історії та героїчної поезії.)

8.Вона молода, вродлива жінка з вінком квітів біля ніг. Хто це? (Евтерпа - покровителька ліричної поезії.)

9.Одну з моїх сестер завжди супроводжує ліра та ма­ленький пустотливий хлопчик. Як звуть музу? (Ерато - муза інтимної, любовної поезії.)

10.У неї вінок з виноградного листя, взута вона в котурни, а в руках тримає маску, меч або палицю. Хто це? (Мельпоме­на - муза театральної трагедії.)

11.Як звуть мою сестру, котра полюбляє тримати на вус­тах вказівний палець та усіх повчати: "Говори, але думай, про що говориш, і, головне - вмій мовчати!" (Поліпмнія - муза уро­чистої поезії та красномовства.)

12.Вона - мати напівжінок-напівптахів, неперевершених майстринь хорового мистецтва, котрі своїм чарівливим співом заманювали мореплавців на підводні скелі та млини. Як звуть цю дочку Зевса? (Терпсихора - муза танців і хорового співу.)

13.Ім'я її - "квітуча" - означає: лише той, хто розквітає сам, може дивитися мажорно на всі життєві злигодні та нега­разди: сміятись із поразок та веселитися від невдач. Назвіть це ім'я. (Талія - покровителька комедії.)

14.Остання муза отримала своє ім'я від прадіда, котрий колись був володарем неба. В її руках глобус і вказівна па­личка. Як звуть мою сестру? (Уранія - покровителька астро­номії.)

15.Як називається місце, яке нарекли на честь муз, де зберігають найкращі взірці людської творчості? (Музей)

III. Перший тур гри. "Словник античної міфології"

1. Умови гри.

Дати відповіді на запитання. За кожну правильну відповідь гра­ниць отримує 2 бали. У другий тур вийдуть лише 7 учнів, які наберуть найбільшу кількість балів.

2. Завдання для І туру гри

 1. Плем'я жінок-войовниць. (Амазонки)

 2. Головне місто усієї Греції. (Афіни)

 3. Богиня світанку. (Еос)

 4. Казкові істоти, напівлюди-напівконі. (Кентаври)

 5. Донька царя Пріама, наділена даром віщувати нещастя. (Кассандра)

 6. Німфа, яку Гера покарала, позбавивши її голосу. (Ехо)

 7. Дочка Зевса, дружина спартанського царя Менелая, яку викрав Паріс; це призвело до Троянської війни. (Єлена)

 8. Триголовий пес, що стеріг підземне царство мертвих. (Кербер)

 9. Жрець Трої, який застерігав свій народ від хитрощів греків; його разом із синами задушили змії. (Лаокоон)

 10. Критський цар, син Зевса. (Мінос)

 11. Вродливий юнак, що закохався у своє відображення і помер. (Нарцис)

 12. Цар острова Ітаки. (Одіссей)

 13. Син троянського царя Пріама, який присудив "яблуко розбрату" Афродіті. (Паріс)

 14. Руїни цього міста віднайшов німецький археолог Г. Шліман у 1871 р. (Троя)

 15. Він викрав на Олімпі вогонь і приніс його людям. (Прометей)

 16. Володар підземного царства. (Аїд)

 17. Богиня мудрості, наук, переможної війни. (Афіна Паллада.)

 18. Титан, брат Прометея. (Атлант)

 19. Дружина Зевса. (Гера)

 20. Легендарний митець, який утік від царя Міноса, зробивши собі крила з пір'я і воску. (Дедал)

 21. Спартанський цар, чоловік Єлени. (Менелай)

 22. Оселя богів. (Олімп)

 23. Найбільша річка в підземному царстві мертвих; її вода­ми клялися боги-олімпійці. (Стікс)

 24. Богиня справедливості і правосуддя. (Феміда)

 25. На її весіллі з Пелеєм богиня розбрату Еріда кинула золоте яблуко. (Фетіда)

 26. Вождь грецького війська у Троянській війні. (Агамемнон)

 27. Легендарний герой, що уславився своїми неймовірними подвигами. (Геракл)

 28. Вісник богів. (Гермес)

29.Бог сну, брат-близнюк бога смерті Танатоса. (Гіпнос)
3. Зупинка №2. "Античні символи. Нитка Аріадни"

(Журі за цей час підраховує бали та визначає, хто з учасників виходить у другий тур.)

Учитель. Античні символи. Вони дійшли до нас із глибин тися­чоліть і посідають особливе місце в історії світової цивілізації, допо­магаючи сучасній людині у житті. Один з таких символів - "Нитка Аріадни".

Муза Кліо. Аріадна - онука Геліоса, бога Сонця, і дочка критсь­кого царя Міноса. Особливою сторінкою в її житті стало кохання до Тесея, котрий на прохання критського царя прибув до її рідного острова, щоб убити чудовисько Мінотавра. А жив людинобик Міно­тавр у лабіринті, збудованому неперевершеним майстром Дедалом, і щороку, окрім засуджених до смерті злочинців, пожирав семеро юнаків і семеро дівчат, що їх приносили афіняни як відкупну данину, Аріадна допомогла Тесею знищити Мінотавра: дала сміливцю клубок ниток, за допомогою якого він вибрався з лабіринту.

Значення символу: всяка життєва ситуація, якою б складною вона не була, має "нитку", що допомагає вийти з цієї ситуації. Про­блема завжди в тому, де ту нитку знайти і як за неї вхопитися, ...Щасливий той, хто має свою Аріадну, котра в тяжкий час не по шкодує рятівної нитки...

IV. Другий тур гри.

1. Умови гри.

«Чорна скринька»

1.У скриньці знаходиться річ,яку люди носять на згадку про Прометея. Яку саме? (Каблучку).

2.Тут знаходиться фрукт, що його Геракл повинен був дістати із саду… Що це? ( Яблуко)
V. Третій тур гри. "Хто більше?"

1. Умови гри.

У третьому турі беруть участь три гравці. Ціна кожної правильної відповіді - 3 бали. Хто набере більшу кількість балів (за кількістю правильних відповідей) - той і переможець

2. Завдання.

Учні вибирають самі картку із символом героя міфу. Відгадують назву міфу та намагаються відповісти на якомога більше запитань вчителя протягом 1 хвилини (або за менший час).

Картки:

(вогонь) - міф "Прометей"

(меч) - міф "Геракл"

(пташине перо) - міф "Дедал та Ікар"

Запитання. Міф "Прометей" 1. Ім'я батька Прометея. (Іапет)

 2. Матір Прометея звали. (Феміда)

 3. Кому Прометей допоміг стати до влади? (Зевсу)

 4. У чому Зевс відмовив людям? (У вогні)

 5. Що приніс Прометей людям з Олімпу? (Іскру)

 6. Як громовержець покарав Прометея? (Наказав прикувати до скелі.,)

 7. Хто звільнив Прометея? (Геракл)

Запитання. Міф "Геракл"

 1. Назвіть батьків Геракла. (Зевс і Алкмена.)

 2. Що означає ім'я Геракл? (уславлений Герою.)

 3. Назвіть богиню ошуканства. (Ага)

 4. Кому повинен був коритися велетень Геракл? (Еврисфею)

 5. Скільки подвигів здійснив Геракл? (12)

 6. Якою зброєю переміг Геракл лева? (Палицею)

 7. Герой став вільним, коли переміг... (пса Кербера.)

  • Завдання. Міф "Дедал та Ікар":

 1. В якому місті жив Дедал? (Афіни)

 2. Хто навчив Дедала різних ремесел? (Афіна Паллада)

 3. Що змайстрував учень Дедала? (Циркуль)

 4. Що побудував для царя Міноса Дедал? (Лабіринт)

5.На якому острові після загибелі Ікара оселився Дедал? (Сицилія)

6.Яка назва моря довкола островів, де Дедал сховав сина? (Ікарійське море)

7.Чому підкорювачів повітряного простору називають ікарами, а не дедалами? ( Тому що Ікар став уособленням одвічного прагнення людства до злету)

4. Зупинка №4. "Античні символи. Лавровий вінок"

(Журі за цей час підраховує бали та визначає переможця гри.)

Муза Кліо. Лавр —дерево Аполлона, покровителя мистецтв, усьо­го витонченого і досконалого. Та й сам Алоллон був взірцем краси і досконалості. Тож саме вінок із лаврових гілок вручають пере­можцеві мистецьких чи спортивних змагань - як найкращому, най­досконалішому майстрові своєї справи. Відзначений лавровим вінком - лауреат. Тому лавр - символ вищої досконалості, першості й незрівнянності. Лавром вінчають того, хто піднявся вище всіх.

Нагородження переможця


 1. Додаткове завдання

Викресліть те, чого не зумів навчитися Геракл.

Картка « Освіта Геракла»

 1. Стріляти з лука.

 2. Носити важку зброю,битися нею.

 3. Шикувати фаланги до битви.

 4. Лікуватися цілющим зіллям.

 5. Чудово грати на кіфарі та співати.

 6. За зірками знаходити правильний шлях.

 7. Перемагати в двобої.

 8. Мчати на бойовій колісниці.

 9. Спритно правити кіньми.

Картка « Подвиги Геракла»

На картці записані подвиги Геракла. Викресліть подвиг,що його Геракл не здійснив.

 1. Керінейська лань.

 2. Немейський лев.

 3. Ерімантський вепр.

 4. Лернейська гідра.

 5. Авгієві стайні.

 6. Стімфал.

 7. Пес Кербер.

 8. Золоті яблука Гесперід.

 9. Діамедові коні.

10. Іпполітин пояс .

11.Поєдинок з Мілоською сиреною.

12.Геріонові корови.

13. Критський бик.Підсумок

Зупинка №2. "Античні символи. Дев'ять планет"

(Журі за цей час підраховує бали та визначає, хто з учасників находить у третій тур.)

Муза Кліо. їх дев'ять - одвічних і довічних супутників Сонця. Дослівно "планета" означає "та, що блукає". Мільярди літ "блукають» і ще мільярди літ будуть "блукати" вони навколо свого господаря, , повелителя і життєдавця - Сонця. Сонце для планет - це все, а все - бог. Тож і Сонце носить ім'я свого бога, і планети носять імена богів. Так називали їх давні греки та римляни, такі ж імена давали відкритим планетам у Новий і Новітній час. А знати про планети варто хоча б тому, що кожен з нас має не лише своє .сузір’я, під знаком якого з'явився на світ, але й "свою" планету, яка "піклується" нами аж до останнього дня...

Картка « Подвиги Геракла»

На картці записані подвиги Геракла. Викресліть подвиг,що його Геракл не здійснив.

Керінейська лань.

Немейський лев.

Ерімантський вепр.

Лернейська гідра.

Авгієві стайні.

Стімфал.

Пес Кербер.

Золоті яблука Гесперід.

Діамедові коні.

Іпполітин пояс .

Поєдинок з Мілоською сиреною.

Геріонові корови.

Критський бик. 1. Додаткове завдання

Викресліть те, чого не зумів навчитися Геракл.

Картка « Освіта Геракла»

 1. Стріляти з лука.

 2. Носити важку зброю,битися нею.

 3. Шикувати фаланги до битви.

 4. Лікуватися цілющим зіллям.

 5. Чудово грати на кіфарі та співати.

 6. За зірками знаходити правильний шлях.

 7. Перемагати в двобої.

 8. Мчати на бойовій колісниці.

 9. Спритно правити кіньми.Картки:

(вогонь) - міф "Прометей"

(меч) - міф "Геракл"

(пташине перо) - міф "Дедал та Ікар"


Каталог: download -> version -> 1318171359 -> module -> 5490145320 -> name
version -> О. В. Гнидіна (координатор Л. Л. Халецька), Полтавська обл
version -> Тема. Історія як навчальний предмет і наука. Мета
version -> Завдання для IV загальнонаціонального етапу XI міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика (2011) з клас
version -> 5 клас українська література василь симоненко. «Цар плаксій І лоскотон» Мета: ознайомити п'ятикласників з цікавими сторінками життя митця, його твором «Цар Плаксій І Лоскотон»
version -> Матвійчук К. В. Формування високої мовленнєвої компетентності особистості як шлях до її успішної соціалізації
version -> Iv узагальнення і систематизація знань
version -> Робота з обдарованими дітьми – діяльність заради майбутнього України


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка