Тестові завдання з медичної біології модуль Біологічні основи життєдіяльності людини Змістовий модуль 1Скачати 265.03 Kb.
Сторінка1/14
Дата конвертації22.05.2020
Розмір265.03 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

З МЕДИЧНОЇ БІОЛОГІЇ

Модуль 1. Біологічні основи життєдіяльності людини

Змістовий модуль 1. Молекулярно-клітинний рівень організації життя
1. Явище плазмолізу - це:

A. Напружений стан клітинної оболонки

B. Повне розчинення клітинної оболонки

C. Відшарування пристінкового шару цитоплазми

D. Хромосомні перебудови

E. Втрата природної конфігурації білка
2. Рослинна клітина ззовні вкрита:

A. Білком

B. Одношаровою оболонкою

C. Ліпідами

D. Двошаровою оболонкою

E. Целюлозною оболонкою
3. Речовини виводяться з клітини в результаті з’єднання мембранної структури апарату Гольджі з плазматичною мембраною. Вміст такої структури викидається за межі клітини. Цей процес має назву:

A. Осмос


B. Ендоцитоз

C. ДифузіяD. Екзоцитоз

E. Транспорт


4. Існування життя на всіх його рівнях визначається структурою нижчого рівня. Який рівень організації передує і забезпечує існування життя на клітинному рівні:

A. Популяційно-видовий

B. Тканинний

C. ОрганізменнийD. Молекулярний

E. Біоценотичний


5. Існування життя на всіх його рівнях визначається структурою нижчого рівня. Який рівень організації передує і забезпечує існування життя на організменному рівні:

A. Клітинний

B. Молекулярний

C. Тканинний

D. Популяційно-видовий

E. Біоценотичний
6. У скільки раз збільшує мікроскоп, якщо на його окулярі 10Х, а на обєктиві 40Х:

A. 40


B. 10

C. 400

D. 4


E. 4000
7. Хто із вчених ввів поняття клітина?

A. Р. Гук

B. Р.Броун

C. А. Левенгук

D. К.Бер


E. Р.Вірхов
8. До оптичної системи мікроскопа входить:

A. тубус


B. конденсор

C. револьверD. окуляр

E. предметний столик


9. Із яких структур складається плазматична мембрана (за класичною моделлю)

A. бімолекулярний шар ліпідів, на якому розташовуються молекули білка

B. одинарний шар ліпідів із білковими молекулами

C. бімолекулярний шар ліпідів

D. хаотичне розташування білків та ліпідів

E. бімолекулярний шар білків
10. У клітинах цибулі відбувається пасивний транспорт. Що лежить у його основі?

A. Піноцитоз

B. Екзоцитоз

C. Дифузія

D. Калієво-натрієвий насос

E. Осмос
11. Існування життя на всіх його рівнях визначається структурою нижчого рівня. Який рівень організації передує і забезпечує існування життя на біогеоценотичному рівні :

A. Організменний

B. Тканинний

C. Популяційно-видовий

D. Молекулярний

E.Клітинний
12. Підтримка життя на будь-якому рівні зв’язано з явищем репродукції. На якому рівні організації репродукція здійснюється на основі матричного синтезу?

A. Популяційно-видовому

B. Тканинному

C. ОрганізмовомуD. Молекулярному

E. Біоценотичному


13. Хто із вчених відкрив у клітинах ядро?

A. Р.Броун

B. А. Левенгук

C. Р. Гук

D. К.Бер


E. Р.Вірхов
14. У скільки раз збільшує мікроскоп, якщо на його окулярі 7Х, а на обєктиві 8Х:

A. 56

B. 8


C. 70

D. 80


E. 7
15. До освітлювальної мікроскопа входить:

A. окуляр

B. тубус

C. револьверD. конденсор

E. предметний столик


16. Плазмалема вкриває:

A. клітини рослин

B. клітини тварин

C. клітини бактерійD. клітини рослин та тварин

E. яйцеклітину


17. Назвіть основну властивість плазматичної мембрани.

A. Міцність

B. Проникність

C. Напівпроникність

D. Здатність нагромаджувати речовини

E. Синтезувати речовини
18. Дайте визначення осморегуляції.

A. Пасивний транспорт речовин

B. Регуляція кількості макро- та мікроелементів

C. Регуляція кількості органічних речовин

D. Спосіб надходження речовин у клітину

E. Регуляція відносної концентрації розчинених речовин та води
19. Яким чином потрапляють у клітину іони натрію і калію?

A. Осмос


B. Пасивний транспорт

C. ДифузіяD. Активний транспорт

E. Піноцитоз20. Вакуоля рослинної клітини виконує функцію:


A. Синтезу АТФ

B. Виділення

C. Синтезу білків

D. Запасаючу

E. Перетравлення речовин


21.У якій органелі рослинної клітини синтезується АТФ:

A. У клітинному центрі

B. У комплексі Гольджі

C. У лізосомахD. У хлоропластах

E. У рибосомах


22.Фотосинтез у рослинній клітині здійснюється:

A. Лізосомою

B. Хроматином

C. ХромосомоюD. Хлоропластом

E. Мітохондрією


23. На якій стадії фотосинтезу утворюється вільний кисень:

A. Трансляції

B. Інтерфазі

C. ТемновійD. Світловій

E. Постійно


24. До двомембранних рослинних органел відносяться:

A. Лізосоми

B. Хромосоми

C. РибосомиD. Хлоропласти

E. Комплекс Гольджі


25. У клітинах вищих рослин відсутні:

A. ЛізосомиB. Клітинний центр

C. Рибосоми

D. Мітохондрії

E. Хлоропласти


26. Для вивчення локалізації біосинтезу білка в клітинах мишам ввели мічені амінокислоти аланін і триптофан. Біля якої органели спостерігається накопичення мічених амінокислот:

A. Мітохондрії

B. Лізосоми

C. Рибосоми

D. Комплексу Гольджі

E. Центросоми
27. Внаслідок дії іонізуючої радіації в клітинах зруйновано окремі органели. Які органели будуть брати участь в утилізації залишків?

A. Мітохондрії

B. Мітохондрії

C. РибосомиD. Лізосоми

E. Ендоплазматична сітка


28. На клітину подіяли препаратом, що змінив структуру рибосом. Які процеси в першу чергу будуть порушені у клітині?

A. Біосинтез білка

B. Біосинтез вуглеводів

C. Біосинтез жирів

D. Синтез АТФ

E. Синтез кисню
29. Вивчаючи електронограми клітин печінки щура, студенти на одній з них побачили структури овальної форми, двомембранні, внутрішня мембрана утворює кристи. Назвіть ці органели.

A. Мітохондрії

B. Ядро


C. Лізосоми

D. ЕПС


E. Пероксисоми
30. У яких органелах клітини синтезується АТФ:

A. Клітинний центр

B. Апарат Гольджі

C. Лізосоми

D. Ендоплазматична сітка

E. Пластиди
31. У клітинах печінки активно синтезуються глікоген і білки. Які органели розвинені найкраще у клітині?

A. Апарат Гольджі

B. Мітохондрії

C. ЦентросомаD. Ендоплазматична сітка

E. Лізосоми


32. У клітину надійшли поживні речовини. Який з видів лізосом беруть участь у їх засвоєнні:

A. Автофагосоми

B. Первинні лізосоми

C. ПрелізосомиD. Вторинні лізосоми

E. Постлізосоми


33. На рибосомах в процесі біосинтезу утворюються:

A. т-РНК


B. Амінокислоти

C. Білки первинної структури

D. Ліпіди

E. Гормони
34.У 50-річної жінки видалений зуб. На місці видаленого зуба регенерувала нова

тканина. Виходячи із виконуваних функцій, вкажіть, які із органел найбільш

активні при відновленні:

A. Комплекс Гольджі

B. Центросоми

C. Постлізосоми

D. Лізосоми

E. Рибосоми
35. Мукополісахаридоз належить до хвороб накопичення. Через відсутність ферментів порушується розщеплення полісахаридів. У хворих спостерігається підвищення виділення їх із сечею і нагромадження. У яких органелах відбувається накопичення мукополісахаридів?

A. У мітохондріях

B. У комплексі Гольджі

C. У ендоплазматичній сітціD. У лізосомах

E. У клітинному центрі


36. Експериментально у клітині пошкодили формування субодиниць рибосом. На якому метаболічному процесі це позначиться?

A. Біосинтезі білків

B. Біосинтезі вуглеводів

C. Біосинтезі гормонів

D. Синтезі АТФ

E. Фотосинтезі
37.У хворого на гепато-церебральну дегенерацію при обстеженні виявлено порушення синтезу білка – церулоплазміну. З якими із перелічених органел пов’язаний цей дефект?

A. Гранулярною ендоплазматичною сіткою

B. Агранулярною ендоплазматичною сіткою

C. Мітохондріями

D. Лізосомами

E. Комплексом Гольджі
38. У клітинах людини є органела, з якою пов’язано формування лізосом, а також біосинтез та накопичення полісахаридів, ліпідів. Яка це органела?

A. Комплекс Гольджі

B. Ендоплазматична сітка

C. Лізосоми

D. Хромосоми

E. Пластиди
39.З якого компоненту складаються рибосоми?

A. Мембран

B. Жирів

C. ВуглеводівD. Білків

E. Ферментів


40.Однією з важливих функцій апарату Гольджі є:

A. Виділення речовин, синтезованих на мембранах ендоплазматичної сітки

B. Синтез білка

C. Розщеплення органічних речовин

D. Синтез АТФ

E. Синтез гормонів
41. Відомо, що старіючі епітеліальні клітини відмирають. Процес перетравлення та виділення рештків забезпечують органели:

A. Хромосоми

B. Рибосоми

C. Клітинний центрD. Лізосоми

E.Мітохондрії42. На клітину подіяли речовиною, яка спричинила порушення цілісності мембран лізосом. Що відбудеться з клітиною внаслідок цього?

A. Автоліз

B. Диференціація

C. Трансформація

D. Гідроліз

E. Спеціалізація
43. Під час дослідження електронограми у клітині виявлено деструкцію мітохондрій. Які процеси в клітині можуть бути порушені внаслідок цього?

A. Дроблення

B. Кросинговер

C. Поділ ядраD. Окислення органічних речовин

E. Синтез білка


44. В утворені лізосом клітини бере участь:

A. Клітинний центр

B. Рибосоми

C. МітохондріїD. Апарат Гольджі

E. Пластиди


45. У прокаріот порівняно з еукаріотами наявні:

A. Пластиди

B. Лізосоми

C. Мітохондрії

D. Комплекс Гольджі

E. Мезосоми
46. Па практичному занятті студенти вивчали забарвлений мазок крові миші з фагоцитованими лейкоцитами бактерій. Яка органела клітини завершує перетравлення цих бактерій?

A. Рибосома

B. Мітохондрія

C. Ендоплазматична сітка

D. Хромосома

E. Лізосома
47. Після екстирпації зуба у 40-річного чоловіка утворилася ранева поверхня, де відбулася активна регенерація. Враховуючи функції органел клітини, визначте, які з них забезпечили в першу чергу регенерацію:

A. Лізосоми

B. Центросоми

C. Рибосоми

D. Хромосоми

E. Мітохондрії
48. До органел двомембранної будови належать:

A. Апарат Гольджі

B. Лізосоми

C. Мітохондрії

D. Центросоми

E. Рибосоми
49. При ревматизмі у хворої людини спостерігається руйнування та порушення функцій клітин хрящів. В цьому приймає участь одна із клітинних органел, це:

A. Лізосоми

B. Клітинний центр

C. Комплекс Гольджі

D. Мікротрубочки

E. Рибосоми
50. У клітинах всіх організмів присутні немембранні органели, які складаються із двох субчасток, різних за розміром. Вони мають мікроскопічну будову і беруть участь у синтезі білків. Що це за органели?

A. Лізосоми

B. Хромосоми

C. ЦентріоліD. Рибосоми

E. Мітохондрії


51. У клітинах людини є органела, з якою пов’язано формування лізосом, а також біосинтез та накопичення полісахаридів, ліпідів. Яка це органела?

A. Пластиди

B. Ендоплазматична сітка

C. Лізосоми

D. Хромосоми

E. Комплекс Гольджі
52. У хворого гострий панкреатит, що загрожує автолізом підшлункової залози. З функціями якої органели клітини може бути повязаний цей процес?

A. Мітохондрії

B. Рибосоми

C. МікротрубочкиD. Лізосоми

E. Центріолі


53. Вкажіть, який розподіл статевого хроматину при синдромі Клайнфельтера (ХХУ):

A. Тільце Барра відсутнє

B. 2 тільця Барра

C. 1 тільце Барра

D. 3 тільця Барра

E. 1 тільце Барра у 50 % клітин
54. Хромосоми, для яких характерна вторинна перетяжка, називаються:

A. СубметацентричнимиB. Супутниковими

C. Телоцентричними

D. Акроцентричними

E. Метацентричними


55. Вкажіть, який набір статевих хромосом у жінки, якщо в ядрах епітелію слизової

оболонки порожнини рота не виявлено грудки статевого хроматину:

A. ХХХХ


B. ХХУ

C. ХУ


D. ХО

E. ХХ
56. На хромосомах відбувається:

A. Біосинтез білка

B. Синтез РНКC. Редуплікація ДНК

D. Фотосинтез

E. Біосинтез жирів
57. Проводиться каріотипування клітин здорової людини. У каріотипі знайдено дрібну акроцентричну непарну хромосому. Це може бути:

A. У-хромосома

B. Х-хромосома

C. Хромосома групи А

D. Хромосома групи В

E. Хромосома групи С

58. Клітину обробили препаратом, який зруйнував ядро. Яку із функцій не зможе виконувати клітина?

A. Синтез білків

B. Синтез вуглеводів

C. Синтез жирів

D. Виділення продуктів

E. Накопичення продуктів
59. У клітині зруйновано ядерце. Які органели будуть відсутні?

A. Рибосоми

B. Мітохондрії

C. Лізосоми

D. Ендоплазматична сітка

E. Пластиди
60. Аналіз ідіограми каріотипу жінки дозволив встановити, що в Х - хромосомі центромера розташована посередині. Така хромосома має назву:

A. Акроцентрична

B. Супутникова

C. ТелоцентричнаD. Метацентрична

E. Субметацентрична


61. Ядра клітин обробили препаратом, що зруйнував структуру гістонів. Які компоненти клітини зміняться внаслідок цього в першу чергу?

A. Мітохондрії

B. Рибосоми

C. Хромосоми

D. Ядерна оболонка

E. Мембрана
62.Студенти першого курсу на засіданні студентського наукового гуртка вирішили дослідити свій каріотип методом вивчення статевого хроматину. Який матеріал найчастіше використовують для цих досліджень:

A. Епітелій ротової порожнини

B. Еритроцити

C. Епідерміс шкіри

D. Нервові клітини

E. Статеві клітини
63. Каріотип організму – це:

A. Автосоми

B. Статеві хромосоми

C. Гомологічні хромосомиD. Диплоїдний набір хромосом

E. Гаплоїдний набір хромосом


64. Вкажіть, який набір статевих хромосом у жінки, якщо в ядрах епітелію слизової

оболонки порожнини рота виявлено грудку статевого хроматину:

A. ХХ

B. ХХУ


C. ХУ

D. ХХХХ


E. ХО
65. У медико-генетичну консультацію звернувся юнак з приводу відхилень у фізичному і статевому розвитку. При мікроскопії клітин слизової оболонки рота виявлене одне тільце Барра. Вкажіть найбільш вірогідний каріотип юнака:

A. 47, ХХУ

B. 47, 21+

C. 47, 18+

D. 47, ХУУ

E. 45, ХО

66. На препараті клітини ядро чітко забарвлене. Що можна спостерігати у клітині?

A. Хлоропласт

B. Евхроматин

C. ХромопластD. Гетерохроматин

E. Рибосому


67. До складу ядра входить:

A. Центросома

B. Лізосоми

C. МітохондріїD. Хромосоми

E. Пластиди


68. Які органели відповідають за утворення всіх видів РНК?

А. Клітинний центр

В. Лізосоми

С. МітохондріїD. Хромосоми

E. Мезосоми


69.Вкажіть найбільш точне визначення хроматиди:

А. ідентичні хромосоми, повязані одна з другою в ділянці центромери

B. структури, які виникають у клітині при розмноженні

C. пара хромосом підчас розмноження

D. структури, які виникають у клітині при авторепродукції хромосом

E. гомологічні хромосоми

70. Аналізується ідіограма каріотипу чоловічого організму. Яка кількість гомологічних пар хромосом буде виявлена у диплоїдному наборі нормальної соматичної клітини?

A. 24 пари

B. 23 пари

C. 22 пари

D. 44 пари

E. 46 пари
71. Яка структура ядра забезпечує обмін речовин із цитоплазмою?

A.ядерце


B. хроматин

C. поросомиD. ядерні мембрани

E. хромосоми


72. Дайте визначення геному?

А. Сукупність генів, що локалізовані у галоїдному наборі хромосом

В. Ділянка молекули ДНК, яка складається з трьох нуклеотидів

С. Ціла молекула іРНК

D. Ділянка молекули ДНК на якій міститься інформація про структуру одного білка

Е. Молекула ДНК
73.Вкажіть, який набір статевих хромосом у жінки, якщо в ядрах епітелію слизової

оболонки порожнини рота виявлено дві грудки статевого хроматину:

A. ХХХ

B. ХХУ


C. ХУ

D. ХХХХ


E. ХО
74. Аналізується ідіограма каріотипу жіночого організму. Яка кількість гомологічних пар хромосом буде виявлена у диплоїдному наборі нормальної соматичної клітини?

A. 22 париB. 23 пари

C. 24 пари

D. 44 пари

E. 46 пари


75.В молекулі ДНК кількість аденіну завжди дорівнює кількості ...

A. Урацилу

B. Ксантину

C. ЦитозинуD. Тиміну

E. Гуаніну


76. Порядок розташування нуклеотидів у молекулі ДНК визначає:

A. Порядок розміщення амінокислот в молекулі білка

B. Структурну організацію ДНК

C. Взаємодію азотистих основ

D. Вторинну структуру білка

E. Функціональні властивості ДНК
77. Відомо, що при зміні одного нуклеотида в ДНК замінюється лише одна амінокислота в пептиді. Яку властивість генетичного коду це доводить?

A. Триплетність коду

B. Виродженість коду

C. Універсальність кодуD. Неперекривність коду

E. Специфічність коду


78. Скільки молекул рибози міститься в молекулі іРНК, якщо кількість цитозину 1000, урацилу 500, гуаніну 600, аденіну 400?

А. 500


В. 1000

С. 1500


D. 2500

E. 3000
79. У тваринній клітині експериментально порушили де спіралізацію молекули ДНК. Які процеси не будуть відбуватися у клітині в першу чергу?

A. Процесинг

B. Репарація

C. Трансляція

D. Транскрипція

E. Термінація


80. Під час опитування студентів викладачем було дане запитання:”Чому генетичний код є універсальним?” Правильна відповідь повинна бути: “Тому, що він . . . ”:

A. Єдиний для більшості організмів

B. Містить інформацію про будову білка

C. Є триплетним

D. Кодує амінокислоти

E. Колінеарний
81. Вкажіть, яким терміном називається процес самоподвоєння молекули ДНК:

А. Редуплікація

В. Дисоціація

С. Денатурація

D. Коагуляція

E. Кросинговер
82. Схему будови молекули ДНК запропонували:

А. Шлейден, ШваннВ. Уотсон, Крік

С. Жакоб, Моно

D. Мендель, Морган

E. Меллер, Мюллер


83. Серед органічних речовин клітини знайдено полімер, який складається з десятків, сотень і тисяч мономерів. Молекула здатна самовідтворюватися та бути носієм інформації. За допомогою рентгеноструктурного аналізу виявлено, що молекула складається з двох спірально закручених ниток. Вкажіть цю органічну сполуку:

A. ДНК

B. Целюлоза

C. Гормон

D. Вуглевод

E. РНК
84. Основними біологічними функціями ДНК є:

А. Збереження, передавання та реалізація генетичної інформації

В. Трансляція

С. Синтез вуглеводів

D. Транскрипція

E. Синтез жирів
85. Кількість гуаніну у молекулі ДНК дорівнює кількості :

А. Урацилу

В. Ксантину

С. ТимінуD. Цитозину

E. Аденіну


86. Відбулося пошкодження структурного гена – ділянки молекули ДНК. Однак, це не призвело до зміни амінокислот у білку тому, що через деякий час пошкодження було ліквідовано за допомогою специфічних ферментів. Це є здатність ДНК до:

A. Реплікації

B. Транскрипції

C. МутаціїD. Репарації

E. Редуплікації


87. У людини постійно відбуваються процеси збереження генетичної інформації. Головну роль в цих процесах відіграють:

A. Вуглеводи

B. Поліпептиди

C. Жирні кислотиD. Нуклеїнові кислоти

E. Глюкопротеїди


88. У структуру ДНК входить:

А. Дезоксирибоза

В. Рибоза

С. Сахароза

D. Мальтаза

E. Глюкоза
89. Скільки видів білка може кодувати одна і та ж ділянка ДНК?

А. 1

В. 2


С. 3

D. 4


E. 6
90. Вказати, яка із нуклеїнових кислот має найбільшу молекулярну масу.

А. м РНК


В. і РНК

С. р РНК


D. ДНК

Е. т РНК
91. Яка послідовність нуклеотидів другого ланцюга у молекулі ДНК: ТТТ-ТЦГ-ТАЦ?А. ААА-АГЦ-АТГ

В. УУУ-УЦГ-УАЦ

С. ААА-АГЦ-АУГ

D. АГЦ- ААА-АТГ

Е. АТГ -ААА-АГЦ
92. Найбільша концентрація РНК у клітині досягається у :

А. ядерці

В. нуклеоплазмі

С. цитоплазмі

D. лізосомах

Е. клітинному центрі
93. Серед органічних речовин клітини знайдено полімер, який складається мономерів. За допомогою рентгеноструктурного аналізу виявлено, що молекула складається з одного ланцюжка (виявлено такі нуклеотиди А,У,Г,Ц). Вкажіть цю органічну сполуку:

A. Гормон

B. Целюлоза

C. РНК

D. Вуглевод

E. ДНКПоділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка