Тема. Сучасний урок МетаСкачати 101.78 Kb.
Дата конвертації05.05.2016
Розмір101.78 Kb.
ТипУрок
Тема. Сучасний урок

Мета: розглянути окремі аспекти організації сучасного уроку; створювати умови для фахового зростання вчителів, поповнення їхніх методичних скар­бничок сучасними методами і прийомами навчання; розвивати у вчителів уміння професійно оцінювати педагогічні ситуації, навички аналізу ефективності педагогічної діяльності.
Рекомендації щодо проведення ділової гри
Заздалегідь готується роздатковий матеріал для груп (картки з питаннями, ролями або педагогічними ситуаціями з проблеми, довідковий матеріал).

Столи необхідно розставити так, щоб виділилося 3 групи - учасників ділової гри. Педагоги за бажанням сідають за столи, і тим самим відразу визначаються команд учасників.

Команди розподіляються за ролями: «учителі», «учні» (взаємодіють протягом гри відповідно до поставлених завдань); «аналітики» - спостерігають, аналізують, узагальнюють, надають рекомендації, підводять підсумки кожного туру.
План проведення гри
1. Ознайомлення учасників гри з метою, завданнями та умовами гри.

2. Інструктаж щодо правил проведення гри.

3. Утворення учасниками гри робочих груп.

4. Робота в групах.

5. Аналіз, оцінка та висновки результатів гри.
Хід гри

Тур І

«Його величність Урок»

Мета: поглиблення знань учасників гри про психолого-педагогічні прийоми сприяють створенню ситуації успіху, емоційному налаштуванню на урок.

Обладнання: додаток 1

Хід проведення туру

Міні-лекція ведучого гри

Урок - це життя дитини, наповненe чуттєвим досві­дом спільного переживання радості відкриття. Це про­будження думки. Є. М. Ільїн вважає урок «допомогою»

- «комусь «швидкою», комусь «невідкладною». Урок допомагає дітям розібратися в чомусь незрозумілому, прийняти правильне рішення в складній ситуації. Але усе це можливо за однієї умови: провідником з країни Знань в країну Життя має бути справжній учитель.

Школа починається з уроку. Від нього залежить усе: культура, доброзичливість у взаєминах між учня­ми, вчителями і батьками. Час вносить корективи в структуру й типологію уроку, в методи й засоби навчання, однак aвторитет самого заняття настільки високий і міцний, що не длягає сумнівам навіть най­сміливіших критиків.

Саме тому ми звертаємося нині до уроку як основної форми навчання зі спробою роз­глянути всю його багатогранність і багатоаспектність як єдину процесуальну cистему.
Завдання для групової роботи

Групам «Учителі» та «Учні»:

Змоделювати та провести фрагмент уроку з гру­пою «Учні», використовуючи педагогічну технологію «ситуація успіху».

Запропонувати 2-3 варіанти початку уроку, які б підтверджували тезу: «Емоційне налаштування на урок - запорука успішної діяльності учнів».
Групі «Аналітики»: провести епостереження за роботою обох груп, проаналізувати їхню діяльність, виробити практичні рекомендації, підбити підсумок туру.

Тур ІІ

«Оцінка»

Мета: розвиток умінь педагогів щодо об'єктивної коректної мотивації оцінки навчальних досягнень учнів.

Обладнання: додаток 2.

Хід проведення туру

Міні-лекція ведучого гри

Серед проблем, що мають суттєвий вплив на під­вищення ефективності і якості навчання, особливе місце займають перевірка й оцінка навчальної діяль­ності учнів.

Перевірка і оцінка знань, умінь і навичок виконують навчальні, контролюючі і виховні функції. Від того, як здійснюється перевірка і оцінка знань, умінь і навичок, багато в чому залежить поведінка учнів, їх ставлення до навчання, домашньої, урочної і позакласної роботи, формування інтересу до предмета, а також таких важ­ливих якостей школяра, як самостійність, ініціатива, працелюбство тощо. Інколи учитель вважає, що він достатньо повно знає здібності кожного учня і тому може виставити оцінку кожному, навіть не перевіряючи його знання і вміння. Досвідчений педагог, справді, добре знає своїх учнів, але разом з тим він знає і те, що систематичний облік успішності - це складова частина методики навчання, оскільки він показує учням сильні і слабкі сторони їх діяльності, формує в дитячій свідо­мості загальні критерії оцінки виконання різних зав­дань, допомагає формуванню взаємооцінки, підкрес­лює зростання і просування у навчальній діяльності кожного учня індивідуально. За результатами перевір­ки засвоєння навчального матеріалу учитель може визначити, наскільки правильно, успішно реалізує він свої плани і у разі необхідності внести відповідні корек­тиви. Оцінки, які учитель ставить учням, повинні об'єк­тивно відбивати їхню навчальну діяльність.

На жаль, трапляються випадки, коли учитель вико­ристовує низьку оцінку як покарання, а високу - як заохочення. Від об'єктивної педагогічної оцінки зале­жить часто поведінка учня в колективі: завищення або заниження власних можливостей, невпевненість у собі або, навпаки, надмірна самовпевненість формують певне ставлення до власної навчальної діяльності.

Оціночна діяльність учителя повинна бути всебічна і систематична. Вона набуває рис систематичності, якщо він здатний постійно, гнучко і адекватно реагува­ти на зміни в знаннях, уміннях, навичках і фізичній під­готовленості учнів, методично грамотно організувати цілеспрямоване вивчення теоретичного і практичного матеріалу.


Завдання для групової роботи
Групі «Учителі»: ознайомитися із «стенограмами» аргументацій оцінок учнів учителями; висловити думку щодо кожної оцінки з позиції учителя.

Групі «Учні»: ознайомитися із «стенограмами» аргументацій оцінок; висловити думку щодо кожної оцінки з позиції учня.

Групі «Аналітики»: проаналізувати аргументації оцінок; запропонувати власну аргументацію.
Тур ІІІ

«Взаємодія з класом»

Мета: розвиток ефективних способів взаємодії у відносинах «учитель - учень».

Обладнання: додаток 3

Хід проведення туру

Вступне слово ведучого гри. Ми часто говоримо про те, як важко налагодити в класі належну дисципліну. Один учень неспокійно поводиться весь урок, інший, навпаки, пасивний і надмірно загальмований, третій не упевнений в собі і боїться відповідати, хоча все розуміє, багато навчального матеріалу знає. Завдання учителя ­застосувати ефективні прийоми для забезпечення засвоєння навчального матеріалу.
Завдання для групової роботи

Із групи «Учителі» вибирається учасник, який грає роль учителя.

Кожен член групи «Учні» отримує картку, на якій позначена характеристика його ролі: що він повинен робити на ігровому імпровізованому уроці, як відпові­дати, як виконувати завдання. Зміст карток учасники прочитують мовчки, про себе.

«Аналітики» спостерігають, аналізують ситуацію, виробляють рекомендації.Розігрується сценка «Урок». Кожен «учень» грає свою роль.
Тур IV

«Підсумки»

Мета: аналіз роботи учасників гри, підбиття під­сумків.

Обладнання: капелюхи та аркуші паперу зеленого, червоного, чорного кольорів.

Кожна з груп вибирає представника, який витя­гує жереб - аркуш паперу кольору певного капелюха. Після того, як капелюхи розподілені, кожна група отримує завдання підготувати відгук про гру з певної позиції.«Зелений капелюх». Охарактеризувати ділову гру з позицій розуму. Які знання й уміння були набуті в ході гри, що було найбільш корисним, а що не дуже. Де і як можна використати отримані знання і навички.

«Червоний капелюх». Описати семінар з позицій емоцій і почуттів. Що викликало позитивні переживан­ня, а що - негативні. Які моменти були найяскравішими в емоційному плані.

«Чорний капелюх». Зазначити, що не сподоба­лось, що було не цікавим і що можна було б зробити по-іншому.


Додатки до ділової гри

Додаток 1

Прийоми створення ситуації успіху

(для груп «Учителі», «Аналітики»)
Ефект Розенталя, або «Ефект навіювання»: «Ти це можеш», «Тобі це вдається» тощо. Якщо педагог буде переконувати учнів у реальності успіху, то успіх прийде. Англійський учений Стоуенс довів, що учні, яких заохочували, досягли значно більших успіхів, ніж ті, кого ніяк не заохочували.

Прийом «Анонсування» - репетиція майбутньої дії, яка створює психологічний настрій на успіх перед класом. Це можуть бути додаткові індивідуальні занят­тя з окремими учнями. Добре заздалегідь оголосити приклади запитань самостійної роботи чи назвати прізвища учнів, яких не передбачається опитувати на наступному уроці (або навпаки), можна провести пробну контрольну роботу тощо.
Психолого-педагогічні прийоми,

які сприяють створенню ситуаціі успіху

на організаційному етапі навчальної діяльності
Прийом «Даю шанс» - це заздалегідь підготовле­на педагогом ситуація, в якій учень отримує можли­вість зненацька для себе розкрити свої можливості.

Прийом «Рушай за нами». Алгоритм цього прийому такий:

- діагностика інтелектуального фону колективу;

- вибір інтелектуального спонсора;

- фіксація результату та його оцінка.

Наприкінці цей прийом реалізується за допомогою окремих учнів, які «ведуть» за собою невстигаючих.

Прийом «Емоційний сплеск» корисний дітям, які емоційно реагують на похвалу і критику. Завдання вчи­теля - у кожного учня вивільнити енергію, ініційовану теплим словом підтримки вчителя.

Прийом «Навіювання» побудований на точному розрахункові, в якому головне - вибір гносеоносія, тобто джерела інтелектуального збудження. Алгоритм прийому такий:

- реалізована або несподівана радість учня;

- підтримка педагога;

- «збудження» окремих членів колективу (наприклад, створення ситуації змагальності);

- підтримка вчителем «збуджених»;

- поява нових стимулів для саморозвитку кожного.Прийом «Еврика». Створюються умови, за яких дитина, виконуючи навчальне завдання, несподівано відкриває в собі невідомі досі здібності. Завдання вчи­теля - помітити це глибоко особисте відкриття, всіляко підтримати дитину, поставити нову

мету і надихнути на її досягнення. Допомога вчителя у створенні ситуації відкриття має бути ненав'язливою, прихованою.Прийом «Навмисна помилка». Можна застосу­вати з урахуванням віку і знань учнів на відомому мате­ріалі, що використовується як опорні знання.

Додаток 2

Цитатник для рецензування

(для кожної групи)

«Ти вивчив матеріал непогано, але протягом уроку поводився нечемно, тому отримуєш 9 балів замість 10 зароблених».

«Усі учні, які готували на сьогодні повідомлення, отримують найвищі бали».

«Усна відповідь Михайла була правильною, повною, послідовно і стисло викладеною, а до того ж - вдало проілюстрованою прикладами. Вітаю з 11 балами!»

«Іванов - 9 балів. Гарна, як завжди, робота, але ти припустився однієї орфографічної помилки і кількох самовиправлень. Розумію, це випадково, але все ж таки помилка. Сподіваюся, що це востаннє, хоча не помиляється лише той, хто нічого не робить».

«Олександре, цього разу у тебе лише 6 помилок. Це вдвічі менше, ніж минулого разу, з чим я тебе і вітаю. Додай ще небагато зусиль - і подолаєш бар'єр низького рівня. Я в тебе вірю. А поки що - 3 бали»

«Сідай, 3 бали, як завжди».

«Матеріали повідомлення знайдені самостійно, творчо опрацьовані і креативно представлені. Байдужих не було, що означає - 12 балів!»

«Петренко, за роботу на уроці - 5 балів, Іванов - 7, Сидоров - 10» .

«Євгеніє, з радістю поставила тобі за роботу 8 балів. Якщо і надалі зберігатимеш подібну активність на уроці і небайдужість до всього, що відбувається, дуже швидко прогресуватимеш. Саме цього від тебе і очікую».

«Оленко, тобі 10 балів. Молодчина!»

«Тобі, друже, 4 бали і не питай чому. Це і так всім зрозуміло».

«А ти мене, Миколо, вже дістав. Давай щоденник, передам батькам привіт, щоб знали, чим займається їхній синок, поки вони йому гроші заробляють. Одиниця!» «Усі, хто сьогодні працював біля дошки, отримують по 9 балів. Якби не були німими, мали б більше».

«3а влучність, дотепність, лаконізм і обізнаність з предметом дискусії ти, Сергію, заслуговуєш на найви­щий бал - 11!»

«Постав оцінку собі сам. Оціни сам себе, а я поставлю все, що захочеш».

«Відповідь не повна, хоч і проілюстрована частково прикладами, досить логічно викладена. 5 балів з тебе вистачить».

«Все сказав, приклади навів, видно, що розумієш, але ж мова твоя - жахлива. Така засмічена і невиразна, що більше 5 балів за таке базікання я не можу поставити». «Краще, ніж минулого разу. Сідай. 10 балів - твої».

«Сьогодні ти вивчила на 10 балів. Не чекала від тебе, не чекала. Мабуть, батьки щось пообіцяли за оцінку. Га?»Додаток 3

Ролі (для групи «Учні»)

«Учень-відмінник». Добре знає навчальний матері­ал, організований.

«Учень-задирака». Постійно відволікає від уроку свою сусідку.

«Гіперактивний учень». Не може і хвилини посидіти спокійно. Розуміння навчального матеріалу відсутнє.

«Пасивний, загальмований школяр». Увесь час дивиться у вікно і мріє про щось.

«Неупевнений учень». Учень, не упевнений в своїх силах, боїться відповідати, ніколи не піднімає руку, хоча зазвичай готовий до відповіді.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка