Тема: Методика оцінки стану здоров’я та фізичного розвитку дітей і підлітків. Біоетичні проблеми шкідливих звичок у підлітків


ПРОГРАМА САМОПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ



Скачати 64.85 Kb.
Сторінка4/4
Дата конвертації27.04.2020
Розмір64.85 Kb.
1   2   3   4

ПРОГРАМА САМОПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ


 1. Чинники навколишнього середовища та соціальні умови життя, що впливають на процеси формування здоров’я дітей і підлітків.

 2. Загальні закономірності росту і розвитку дитячого та підліткового організму. Критерії оцінки та показники здоров’я дітей і підлітків.

 3. Методика комплексної оцінки стану здоров’я дітей і підлітків. Особливості розподілу дітей і підлітків за групами здоров’я.

 4. Фізичний розвиток як важливий критерій оцінки стану здоров’я. Основні показники фізичного розвитку.

 5. Правила антропометрії. Вимоги до таблиць регіональних стандартів фізічного розвитку.

 6. Поняття про біологічний та календарний вік. Показники рівня біологічного розвитку дітей і підлітків. Сучасні уявлення про епохальну та внутрішньо вікову акселерацію і ретардацію.

 7. Методи оцінки фізичного розвитку дітей і підлітків (метод сигмальних відхилень, оцінка за шкалами регресії, комплексний та центильний методи).

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ТА СИТУАЦІЙНІ ЗАДАЧІ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ:

1. Зріст дитини стоячи визначається за допомогою: А. Ростоміра.

В. Антропометра

С. Товщинного циркуля.

D. Сантиметрової стрічки.

Е. Динамометра.

2. Планграфія – це метод оцінки: А. Форми хребта.

В. Форми грудної клітки С. Ступеня розвитку мускулатури.

D. Ступеня жировідкладення.

Е. Ступеня сплощеної стопи. 3. Віддаль, на якій знаходиться книжка (зошит) від очей при читанні, письмі. A. 20-25 см


 1. 30-35 см

 2. 40-45 см D. 50-55 см

E. 55-60 см

4. Для профілактики порушень постави школярів пересаджують з першого ряду в третій і навпаки, не порушуючи відповідності шкільних меблів зросту дітей, не рідше:

А. 2-х разів на рік

В. 3-х разів на рік

С. 4-х разів на рік

D.6-ти разів на рік

Е. Не пересаджують взагалі

5. При вивченні розкладу занять учнів 3-го класу встановлено: кількість уроків протягом тижня - 30; у вівторок перший урок українська мова, 2-й - математика, 3 і 4-й - фізичне виховання, 5-й – музика, усього 5 уроків. Яке порушення має місце в розкладі уроків?



 1. Кількість уроків фізкультури

 2. Кількість уроків протягом тижня

 3. Кількість уроків протягом дня

 4. Місце уроку музики в розкладі

 5. Місце уроку української мови в розкладі 6. Профіль фізичного розвитку індивідуума це:

 1. Число, що показує величину зв’язку двох або більше ознак

 2. Графічне зображення величини сигмальних відхилень основних ознак фізичного розвитку.

 3. Величина зміни одної ознаки відносно зміни іншої на одиницю

 4. Графічне зображення величини індивідуального відхилення ознаки від норми.

 5. Cхематичне зображення змін ознак. Ситуаційні задачі

Задача 1. Петренко 10 років має ріст 129 см., масу тіла 24 кг. Окружність грудної клітини 61 см. Дайте оцінку фізичного розвитку хлопця 10-ти років методом сигмальних відхилень та побудуйте профіль фізичного розвитку.

Задача 2. Даценко 11 років з довжиною тіла 148 см, масою тіла 37 кг та величиною обводу грудної клітки 71 см, яка за рік додала у рості 8 см, має 20 постійних зубів та ступінь розвитку вторинних ознак: Ма1, Р1 , Ах1. Дайте оцінку фізичного розвитку дівчинки 11-ти років комплексним методом.

Студент повинен знати:

 1. Анатомо-фізіологічні особливості фізичного розвитку дітей в різні періоди дитинства.

 2. Показники фізичного розвитку дітей та підлітків, їх кількісну характеристику.

 3. Методи соматоскопічних, соматометричних, фізіометричних досліджень фізичного розвитку дітей та підлітків.

 4. Методику розробки стандартів фізичного розвитку і їх організацію.

 5. Особливості формування та розвитку соціально- і професійно-значущих психофізіологічних функцій.

 6. Основні етапи проведення професійної орієнтації та професійного відбору школярів.

 7. Адекватні і інформативні методики дослідження професійно-значущих функцій.

 8. Анатомо-фізіологічні особливості фізичного розвитку дітей в різні періоди дитинства.

 9. Показники фізичного розвитку дітей та підлітків, а також їх кількісну характеристику.

 10. Показники біологічного розвитку дітей.

 11. Групи здоров’я дитячого населення.

 12. Психофізіологічні критеріі шкільно- необхідних функцій.

Cтудент повинен вміти:

 1. За допомогою соматоскопічних, соматометричних, фізіометричних методів оцінити фізичний розвиток дітей в різні вікові періоди.

 2. На основі карток з антропометричними показниками певної віково-статевої групи дітей розробити стандарти фізичного розвитку цієї групи, визначивши середню арифметичну, середнє квадратичне відхилення від середньої арифметичної та коефіцієнт варіації.

 3. На основі розроблених стандартів провести оцінку фізичного розвитку індивідууму методом розрахунку сигмальних відхилень з побудовою профілю фізичного розвитку.

 4. Оцінити стан здоров’я та адаптаційні можливості організму школяра.

Згідно з вимогами стандарту заняття забезпечує набуття студентами таких компетентності:







Класифікац ія

компетентн остей за

НРК

Знання

Уміння

Комунікація

Автономія та відповідальність

1

2

3

4

5

6

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі і практичні проблеми у професійній діяльності у галузі охорони здоров’я, або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується комплексністю та невизначеністю умов і вимог.

Загальні компетентності

1.

Здатність до абстрактног о мислення, аналізу та синтезу

Знати способи аналізу, синтезу та подальшого сучасного навчання

Вміти проводити аналіз інформації, приймати обґрунтовані рішення, вміти придбати сучасні знання

Встановлювати відповідні зв'язки для досягнення цілей

Нести відповідальність за своєчасне набуття сучасних знань

2.

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями

Знати сучасні тенденції розвитку галузі та аналізувати їх

Вміти проводити аналіз професійної інформації, приймати обґрунтовані рішення, набувати сучасні знання

Встановлювати відповідні зв'язки для досягнення цілей

Нести відповідальність за своєчасне набуття сучасних знань

3.

Здатність застосовуват и знання в практичних ситуаціях

Мати спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання

Вміти розв'язувати складні задачі і проблеми, які виникають у професійній діяльності

Зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців та нефахівців

Відповідати за прийняття рішень у складних умовах

14.

Прагнення

до збереження навколишнь

ого


Знати проблеми збереження навколишнього середовища та шляхи його

Вміти формувати вимоги до себе та оточуючих щодо збереження навколишнього

Вносити пропозиції відповідним органам та установам щодо заходів

Нести відповідальність щодо виконання

заходів збереження навколишнього









середовища

збереження

середовища

до збереження та охорони навколишнього середовища

середовища в рамках своєї компетенції

15.

Здатність діяти на основі етичних міркувань

Знати основи етики та деонтології

Вміти застосовувати етичні та деонтологічні норми і принципи у професійній діяльності

Здатність донести до пацієнтів, членів їх родин, колег свою професійну позицію

Нести відповідальність щодо виконання етичних та деонтологічних норм і принципів у професійній діяльності

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

1.

Здатність до визначення необхідного переліку

лабораторни

х та інструмента льних досліджень та оцінки їх

результатів



Мати спеціалізовані знання про людину, її органи та системи, стандартні методики проведення лабораторних та інструментальни х досліджень

Вміти аналізувати результати лабораторних та інструментальних досліджень та на їх підставі оцінити інформацію щодо діагнозу хворого

Формувати та донести до пацієнта та фахівців висновки щодо необхідного переліку

лабораторних

та

інструментальн их досліджень



Нести відповідальність за прийняття рішення щодо оцінювання результатів лабораторних та інструментальних досліджень

2.

Здатність до

планування

та проведення профілактич них та протиепідем ічних

заходів щодо інфекційних хвороб





Знати принципи та системи планування та проведення

профілактичних

та

протиепідемічни х заходів щодо інфекційних хвороб в типових умовах та в умовах епідемічного неблагополуччя на підставі результатів аналізу, даних обстеження осередку інфекційних хвороб. Знати методи виявлення та ранньої



Вміти на підставі епідеміологічного аналізу, використовуючи профілактичні та протиепідемічні методи, планувати заходи для запобігання розповсюдження інфекційних хвороб. Вміти організовувати проведення профілактичних та протиепідемічних заходів щодо інфекційних хвороб у закладі охорони здоров'я, серед закріпленого населення та у осередках інфекційних хвороб

Інформувати населення, керівників відповідних установ та підприємств щодо своєчасного проведення

профілактични

х та

протиепідемічн их заходів, щеплень тощо



Нести відповідальність за якісний аналіз показників інфекційної захворюваності населення, своєчасне проведення відповідних

профілактичних

та протиепідемічних заходів












діагностики інфекційних хвороб, організації первинних протиепідемічни х заходів в осередку інфекційних хвороб. Знати профілактичні та протиепідемічні методи організації заходів щодо запобігання розповсюдження інфекційних хвороб

на підставі епідеміологічного аналізу за групами ризику, території ризику, часу та

факторів ризику











3.

Здатність до проведення санітарногігієнічних та

профілактич них заходів



Знати систему санітарногігієнічних та профілактичних заходів серед закріпленого контингенту населення. Знати принципи організації диспансеризації різних груп населення:

здорових людей, що підлягають диспансерному нагляду

(новонароджені, діти, підлітки, вагітні,

представники професій, що мають проходити обов'язковий диспансерний огляд) та групи хворих. Знати показники оцінки організації та ефективності диспансеризації.



Вміти формувати групи населення для проведення їх диспансеризації. Вміти скласти план диспансеризації різних груп. Мати навички щодо організації диспансеризації відповідних контингентів. Мати навички аналізу стану здоров'я груп населення за результатами диспансеризації та розробки медичних та профілактичних заходів. Мати навички щодо складання аналітичної довідки про стан здоров'я населення в залежності від чинників виробничого та навколишнього середовища. Вміти організувати пропаганду здорового способу

На підставі результатів

диспансеризаці ї та аналізу стану здоров'я населення, стану виробничого та навколишнього середовища, знати принципи подання аналітичної інформації до місцевих органів управління та охорони здоров'я; керівників промислових підприємств, щодо проведення заходів ліквідації шкідливого впливу на здоров'я населення. Використовува ти місцеву



Нести відповідальність за своєчасне та якісне проведення заходів з оцінки стану здоров'я населення, оздоровлення та покращення здоров'я певних контингентів, поліпшення навколишнього середовища, пропаганди здорового способу життя, первинну профілактику захворювань та травм







Знати методичні підходи для оцінки стану навколишнього середовища та наявності чинників, які впливають на стан здоров'я населення в даних умовах. Знати принципи організації раціонального харчування, водопостачання,

режиму


діяльності та відпочинку, формування сприятливого виробничого середовища, первинної профілактики захворювань і травм; принципів і методів пропаганди здорового способу життя

життя, первинної профілактики захворювань та травм населення

пресу для публікацій щодо заходів з питань укріплення

здоров'я та поліпшення навколишнього середовища, використовуват и радіо, телебачення, лекції та співбесіди






ЕТАЛОНИ ВІДПОВІДЕЙ НА ТЕСТИ І СИТУАЦІЙНІ ЗАДАЧІ:



Відповіді до тестів: 1. А. 2. Е. 3. В. 4. А. 5. А. 6. В.

Відповіді до ситуаційних задач:

Еталон рішення задачі 1.

Під час виконання самостійної роботи в протокольний зошит заносяться дані про школяра (прізвище, вік, стать, стан здоров’я), потім за зразком (табл. 1) у графу “Школяр” заносять дані щодо довжини і маси тіла та обводу грудної клітки досліджуваного учня.

Таблиця 1

Дані індивідуальної оцінки фізичного розвитку



Показники фізичного розвитку

Школяр

Стандарт

Різниця

Величина сигмального відхилення

Оцінка

М



Ріст, см

129

134,7

4,5

– 5,7

– 1,26

Нижче середнього

Маса тіла, кг

24

29,5

3,8

– 5,5

– 1,4

Нижче середнього

Обвід грудної

61

65,9

3,4

– 4,9

– 1,44

Нижче

клітки, см
















середнього

Після цього, використовуючи дані таблиці 2, знаходять стать та вік обстежуваного, потім відповідні стандартні величини окремих показників (довжина і маса тіла, обвід грудної клітки) фізичного розвитку, а саме: середньоарифметичну зважену величину (М) та середньоквадратичне відхилення () і заносять у таблицю 1 (графа “Стандарт”).

Далі для кожного показника визначають різницю між фактичною та стандартною величинами. Наприклад, якщо ріст 10–річного хлопчика становить 129 см, а стандарт (М) дорівнює 134,7 см, різниця складає 129 – 134,7 = –5,7 см.

Одержану різницю ділять на  (у нашому випадку вона дорівнює 4,5 см) і одержують величину сигмального відхилення: –5,7 : 4,5 = –1,26. І, зрештою, за даними щодо величини і знаку сигмального відхилення обґрунтовують оцінку фізичного розвитку за окремим показником.

У нашому випадку, ураховуючи, що величина сигмального відхилення становить – 1,26, фізичний розвиток хлопчика за ростом – нижче середнього.

Згідно з наведеною схемою аналізуються дані фізичного розвитку і за іншими показниками.

У нашому випадку, ураховуючи, що величина сигмального відхилення становить – 1,26, фізичний розвиток хлопчика за ростом – нижче середнього.

Згідно з наведеною схемою аналізуються дані фізичного розвитку і за іншими показниками.

Основним недоліком цього методу оцінки фізичного розвитку є те, що величини показників оцінюються окремо без урахування ступеня їх взаємозв’язку. Разом з тим кожному росту людини повинні відповідати певні величини маси тіла і обводу грудної клітки, тобто фізичний розвиток повинен буди гармонійним. Цей недолік усувається у разі використання методу оцінки фізичного розвитку за шкалами регресії, а також комплексного і центильного методів.

Еталон рішення задачі 2


Функціональні показники під час використання комплексного методу оцінюють за допомогою методу стандартних сигмальних відхилень.

Спочатку з метою визначення рівня біологічного розвитку порівнюють дані дівчинки, яка була обстежена, зі стандартами рівня біологічного розвитку для дівчаток 11 років (табл. 5, 6).

За даними таблиць стандартів біологічного розвитку (табл.7) дівчаток у віці 11

років довжина тіла повинна становити 142,27,1 см, щорічне збільшення довжини тіла – 6–8 см, число постійних зубів – 213, ступінь розвитку вторинних статевих ознак – Ма1, Р0,1, Ах0,1. Таким чином, у нашому випадку показники біологічного розвитку дівчинки відповідають стандартним величинам, тобто рівень біологічного розвитку відповідає календарному віку.




ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ


Основні:

 1. Габович Р.Д. и др. Гигиена. К.: Вища школа, 1984, с.258-262, 243-252, 271-274.

 2. Минх А.А. Методы гигиенических исследований.М.: Вища школа,1971, с.556574,533-545.

 3. Пивоваров Ю.П. и др. Руководство к практическим занятиям по гигиене.М.: Медицина, 1983, с.186-198, 217-222.

 4. Загальна гігієна:Посібник для практичних занять (За ред. Даценко І.І. –Львів: Світ, 1992,-с. 148-160, 141-147, 165.

 5. І.І. Нікберг, І.В. Сергета, Л.І.Цимбалюк. Гігієна з основами екології. -Київ “Здоров`я”, 2001, с.340-344.

 6. М.М. Надворний, А.Г. Кравченко, Ю.М. Ворохта. Гігієна дітей та підлітків. Навчально-методичний посібник. Одеса. Студія ”Негоциант”, 1999. – 148 с.

 7. Профконсультационная работа со старшеклассниками /под ред БюА.Федоришина К., Радянська школа, 1980.

 8. Основы профессионального психофизхиологического отбора // Н.В.Макаренко, В.А.Пухов, Н.В.Кальченко и др. – К.: Наукова думка, 1987.

Додаткові:

 1. Аулик И.В. Определение физической работоспособности и спорте. –М., Медицина, 1990.

 2. Березин Ф.В. Психическая и психофизиологическая адаптация человека. Л.: Наука, 1988. 3. Воробейчик Я.Н., Поклитар Е.А. Основы психогигиены –К.: Здоров’я, 1989.

Методичну вказівку склала доц. Крицька Г.А.

Обговорено і затверджено на засіданні кафедри

«11» червня 2018 р. Протокол № 12



Переглянуто і затверджено на засіданні кафедри «3» червня 2019 р. Протокол № 6



Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка