Тема: Методика оцінки стану здоров’я та фізичного розвитку дітей і підлітків. Біоетичні проблеми шкідливих звичок у підлітківСкачати 64.85 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації27.04.2020
Розмір64.85 Kb.
  1   2   3   4
МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА

ДЛЯ СТУДЕНТІВ 2 КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

ЗАНЯТТЯ № 17

Тема: Методика оцінки стану здоров’я та фізичного розвитку дітей і підлітків. Біоетичні проблеми шкідливих звичок у підлітків. Мета:

  1. Знати основні закономірності росту і розвитку дітей та підлітків, критерії оцінки стану здоров'я та показники фізичного розвитку дітей та підлітків в зв'язку із впливом факторів довкілля.

  2. Засвоїти методи оцінки показників фізичного розвитку дітей і підлітків.

  3. Вміти провести гігієнічну оцінку індивідуального фізичного розвитку дітей та дитячих колективів за методами сигмальних відхилень, комплексним методом, біологічним методом, розробляти заходи для покращання стану здоров'я та сприяння гармонійності розвитку дітей.


ПРОФЕСІЙНА ОРІЄНТАЦІЯ СТУДЕНТІВ


Фізичний розвиток дитини – це комплекс морфо функціональних властивостей організму, які характеризують ріст, формування, працездатність і біологічний вік дитини. Аналіз даних динамічного спостереження за ходом фізичного розвитку дає змогу сформулювати основні закони росту і розвитку, розробити віково-статеві “норми” фізичного розвитку. Оцінка стану здоров'я дітей та підлітків за показниками фізичного розвитку дозволяє судити про вплив факторів довкілля на процеси росту та розвитку дітей і використовується для розробки профілактичних заходів з охорони здоров'я підростаючого покоління.


МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ


Робота 1. Розв’язати ситуаційну задачу і дати оцінку фізичного розвитку дитини методом сигнальних відхилень та побудувати профіль фізичного розвитку.

По оцінці фізичного розвитку індивідуума методом сигмальних відхилень


Метод сигмальних відхилень з графічним зображенням профілю фізичного розвитку передбачає порівняння кожної індивідуальної ознаки з середньозваженою арифметичною величиною для цієї ознаки при певному віці, що дозволяє визначити її фактичне відхилення від нормативних значень.

Далі шляхом ділення фактичного відхилення на величину середнього квадратичного відхилення знаходять сигмальне відхилення (), що і надає інформацію про те, на яку величину сигм у більшу або меншу сторону відрізняються показники досліджуваної дитини від середніх показників, властивих певному віковостатевому періодові.

Відхилення у межах від –1 до +1 вважають середнім розвитком досліджуваної ознаки, від –1,1 до –2  – розвитком нижче середнього, від –2,1 та нижче – низьким, від +1,1 до +2 – вище середнього, від +2,1 та вище – високим.

Для побудови профілю фізичного розвитку на однаковій відстані одна від одної проводять горизонтальні лінії, кількість яких зумовлюється числом ознак, що підлягають оцінці, і на кожній з них відкладають значення отриманих відхилень, котрі з’єднують прямими лініями (мал. 1). Метод сигмальних відхилень дозволяє визначити ступінь розвитку кожної окремої ознаки фізичного розвитку та його пропорційність, відомості про яку надає саме профіль. Якщо величини відхилень укладаються в одну сигму – розвиток вважається пропорційним, якщо не укладаються – непропорційним.3

Довжина тіла

Маса тіла

Обвід грудної клітки


Мал. 1. Профіль фізичного розвитку


Висновок щодо фізичного розвитку дитини у випадку використання методу сигмальних відхилень повинен мати такий вигляд: “Фізичний розвиток Петренко І., 10 років, за довжиною тіла середній (вище середнього, високий, нижче середнього, низький), за масою тіла середній (вище середнього, високий, нижче середнього, низький), за обводом грудної клітки середній (вище середнього, високий, нижче середнього, низький), пропорційний (непропорційний)”.

При оцінці фізичного розвитку по оцінним таблицям – шкалам регресії по росту перш за все визначають до якої межі сигмальних відхилень відноситься даний ріст індивідуума. Якщо це будуть середні величини сигмальних відхилень – говоримо що по росту індивідуум має середній фізичний розвиток і більше нічого не розраховуємо. А далі виясняємо: яка маса і окружність грудної клітини відповідає даному росту індивідуума. І розраховуємо різницю між цими величинами та даними обстеженої дитини. Ступінь відставання або перевищування відбивають в сигмах регресії для чого різницю поділяють на відповідну часткову сигму (σ R).

Потім визначають ступінь фізичного розвитку.

Якщо показники маси і окружності грудної клітини не відходять від межі ± 1σ R від належної, фізичний розвиток розраховується середнім при даному росту.

Якщо ці показники перевищують належну від +1σ R до +2 σ R, фізичний розвиток оцінюється як вище середнього , при перевищені на +2 σ R і більше як високим. При відставанні показників маси та окружності грудної клітки на -1 σ R до -2 σ R, фізичний розвиток рахується нижче середнього, при відставанні на -2 σ R і більше – низьким.

В оцінній таблиці 1 для хлопчиків 8 років відшукуємо ріст 129 см і визначаємо, що він відноситься до групи середніх величин по росту.

В наступній графі знаходять масу тіла , відповідно росту 129 см. Вона дорівнює 29,7 кг. Маса обстеженого хлопчика менша на 1,6 кг (27,9-26,3= -1,6). Цю різницю ділять на часткову сигму маси тіла (σ R= 3,36) і отримують відхилення, відбите в долях часткової сигми: 1,6/3,36=0,48 σ R.

Таким чином становить, що маса тіла хлопчика нижче стандартного на 0,48 часткової сигми, тобто знаходиться в межах середніх величин.

В наступній графі оцінної таблиці знаходимо окружність грудної клітки відповідно росту 129 см. Вона дорівнює 64,1 см. Фактична величина окружності грудної клітки хлопчика менше стандартної на 1,1 см (64,1-63,0= -1,1).

Виразивши цю різницю в долях часткової сигми, одержуємо: 1,1/2,21 = -0,5 σ R. Окружність грудної клітки знаходиться в межах середніх величин.Ознака

Показники обстеженого

М

σ

Різниця між

М ознаками обстеженогоВеличина σ R

1

2

3

4

5

6

Ріст (см)

129,0

-

-

-

-

Маса (кг)

26,3

27,9

3,36

-1,6

-1,6:3,36=-0,48 σ R

Окружність грудної клітки (см)

63,0

64,1

2,21

+1,1

-1,1:2,21=-0,5 σ RВисновок: таким чином, всі три ознаки (ріст, маса, окружність грудної клітки) знаходяться в межах середніх величин. Фізичний розвиток хлопчика оцінюється як середній.

Робота 2. Розв’язати ситуаційну задачу і дати оцінку фізичного розвитку дитини комплексним методом.

Оцінка фізичного розвитку комплексним методом

Комплексний метод оцінки фізичного розвитку дозволяє урахувати як особливості морфофункціонального стану організму, так і відповідність рівня його біологічного розвитку календарному вікові (табл. 4).

Спочатку за даними довжини тіла, щорічного збільшення довжини тіла, числа постійних зубів, ступеня розвитку вторинних ознак статевого дозрівання, терміну окостеніння кісток кисті визначають біологічний вік дитини та порівнюють його з календарним. У залежності від значень отриманих показників він може відповідати календарному вікові, випереджувати його або відставати від нього.

Наступний етап комплексного методу пов’язаний з оцінкою морфофункціонального стану організму із застосуванням шкал регресії та віково–статевих стандартів розвитку функціональних показників. Фізичний розвиток вважається:

гармонійним, якщо величини маси тіла і обводу грудної клітки відрізняються від нормативних значень у межах від –1R до +1R та функціональні показники характеризуються відхиленнями від –1 і вище;

дисгармонійним, якщо величини маси тіла і обводу грудної клітки відстають або випереджають стандартні значення за рахунок надлишкових жировідкладень на

±1,1R – ±2R та функціональні показники знаходяться у межах від –1,1 до –2 ;

різко дисгармонійним, якщо величини маси тіла і обводу грудної клітки відстають або випереджають нормативні показники за рахунок надлишкових жировідкладень більш, ніж на ±2,1R та функціональні показники характеризуються відхиленнями від –2,1 і нижче.

Отже, під час використання комплексного методу оцінки фізичного розвитку рівень біологічного розвитку визначається на підставі встановлення ступеня відповідності його основних ознак віково–статевим стандартам (табл. 5 та 6).

Таблиця 5


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка