Тема. Історія як навчальний предмет і наука. Мета


Тема. Україна сучасна. МетаСторінка16/16
Дата конвертації05.05.2016
Розмір4.83 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
Тема. Україна сучасна.

Мета: пояснити учням, чому саме на початку 90-х років XX ст. склалися умови, які дали змогу відновити незалежність України, охарактеризувати розвиток України за роки не­залежності; виховувати учнів у дусі патріотизму, толе­рантності, сприяти утвердженню ідеалів демократії. Тип уроку: комбінований. Обладнання: стінні карти «Адміністративна карта України», «Політична

карта світу», «Українська діаспора», підручник. Основні поняття і терміни: Акт проголошення незалежності України, Верховна Рада України, Конституція України, Президент України, українська діаспора. Основні дати:' 24 серпня 1991 р. — прийняття Акта проголошення неза­лежності України; 28 липня 1996 р. — прийняття Консти­туції України.

Структура уроку

|1. Організація навчальної діяльності Щ. Перевірка домашнього завданняIII. Вивчення нового матеріалу

і 1. Проголошення незалежності України. Видатні українці сьогодення.

2. Розбудова держави. Успіхи й невдачі. Прийняття Конституції.

3. Українська діаспора.

IV. Закріплення нових знань учнів ; V. Підсумки уроку

A/I. Домашнє завдання--ХІД УРОКУ-

і. організація навчальної діяльності ьйхкшжяжяшшшшт

< Учитель повідомляє тему й основні завдання уроку.

її. перевірка домашнього завдання -^mr^wm^wmmm

Цей етап уроку можна провести за одним із двох варіантів.

ВАРІАНТІ

Бесіда за запитаннями.

1) Як складалося життя українців у 80-ті роки XX ст. ?

2) Яка трагедія сколихнула Україну і людство в 1986 році?

3) Які наслідки Чорнобильської трагедії для України?

4) Чи мирилися українці з життям у радянській Україні?

5) Хто такі дисиденти?

6) За що вони боролися? '

ВАРІАНТ II

Дидактична гра «Відгадай героя».

Правила гри. Учитель загадує ім'я історичного діяча, записуючи його на аркуші паперу або на зворотному боці дошки, так щоб ніхто не бачив. Учні по черзі задають запитання, на які вчитель відповідає «так» або «ні». Виграє той, хто першим відгадає ім'я.

iii. вивчення нового матеріалу v>.,>.-„ і, v »*.VX. i.*1uWtb

И 1. Проголошення незалежності України. Видатні українці сьогодення

Розповідь учителя.

На середину 80-х років XX ст. Радянський Союз, до складу якого входила Україна, опинився в глибокій кризі. Прагнення до змін

209

охопило всі прошарки суспільства і навіть керівництво СРСР. Але спроба дещо покращити життя країни привела до пробудження на­ціональних почуттів народів, об'єднаних у Радянському Союзі. До боротьби за відновлення власної держави взялися й українці.

Колективна робота за підручником.

Опрацювати матеріал підручника [1, с. 189—190].

Бесіда за запитаннями.

1) Коли було проголошено незалежність України?

2) Що являє собою сучасна Україна.

3) Назвіть видатних українців сьогодення, що множать славу Батьківщини по всьому світу.Ш 2. Розбудова держави. Успіхи й невдачі. Прийняття Конституції. Розповідь учителя.

Проголошення незалежності — це лише початок великого шляху. Розбудувати і налагодити життя держави й суспільства — це важка справа. Найважливішим документом для життя суспільства є Осно­вний Закон — Конституція. Конституція України була ухвалена 28 червня 1996 р.

Колективна робота за підручником.

Коментоване читання розповіді підручника «День народження Конституції» [1, с. 192—194].

Бесіда за запитаннями.

1) Які права мають громадяни за Конституцією?

2) Коли і як було прийнято Конституцію?

3) Які прапор, герб і гімн України?4) Яка подія отримала назву «Помаранчева революція»?

If 3. Українська діаспора. Розповідь учителя.

Діаспора — це концентроване проживання певної частини укра­їнців поза межами України. Під східною діаспорою розуміють посе­лення українців у республіках колишнього Радянського Союзу, під західною — поселення українців у Європі, Америці, Австралії тощо.

Через різні обставини поза межами України опинились мільйо­ни українців. Так, частина українців ж'иве на етнічних українських територіях, що тепер належать Польщі, Словаччині, Румунії, Мол-

Росії та Білорусі. Але значна частина українців опинилась за батьківщини в результаті еміграції: політичної, економіч-|трудової). Початок політичної еміграції був покладений у XVII— II ст., а трудової — у XIX ст. На сьогодні за межами Української шви проживає майже 11 млн українців, із них у східній діаспо-Майже 8 млн осіб. Найбільша українська діаспора мешкає в Ро-"(4,5 млн осіб). Тут вони є другою за кількістю етнічною групою, ічна частина українців проживає в Казахстані — 900 тис. осіб та олдові —' 650 тис. осіб.

Характерною рисою східної діаспори стала поступова асиміляція.

відсутні українські школи та інші навчально-виховні заклади, "ьки завдяки зусиллям ентузіастів робляться перші спроби щодо Мереження української самобутності й відродження духовності.

Близько 2,5 млн українців проживає за межами колишнього СРСР. "мовно українців у західній діаспорі можна поділити на три групи: 1) ті, л предки покинули батьківщину три-чотири покоління тому (най-астіше вони мають досить приблизне уявлення про свої національні гоки); 2) ті, хто порвав зв'язки з батьківщиною одне чи два покоління му (вони знайомі з українською культурою і шанують її); 3) невелика, е найактивніша група — ті, кому вдалося зберегти своє національне "обличчя. Вони становлять серцевину українських громад.

Найорганізованіші та найактивніші громади західної діаспори зосе­реджені в Канаді (понад 950 тис. осіб), СІЛА (понад мільйон українців), Польщі (понад 250 тис. осіб). Хоча українці складають лише 3 % насе­лення Канади, вони досягли значних успіхів у соціально-економічній, політичній та культурній сферах. Визнанням цього факту є обрання українців на найвищі державні посади. Центрами українства в Канаді є Едмонтон (там, зокрема, працює Канадський інститут українських студій), Вінніпег, Торонто, де діють кафедри українознавства, розта­шований осередок Всесвітнього конгресу вільних українців.

У Бразилії (майже 36 тис. осіб) та Аргентині українці перебувають у більш складному економічному становищі. Це переважно фермери (в Аргентині — у штаті Місьонас, у Бразилії — район міста Пруденто-поліс). Одна з найкраще організованих громад — 3 5-тисячна громада в Австралії, серед якої є багато відомих фахівців.

Останнім часом найбільших злигоднів зазнали українські громади в колишній Югославії. У ході громадянської війни багато українців покинули місця свого проживання. Товариство «Україна» підтримує земляків у важку хвилину, організовуючи їм доставку гуманітарної допомоги.

У західних країнах діють українські суботні та недільні школи, культурно-освітні установи, хори, ансамблі, танцювальні колективи,

211

функціонують політичні партії, громадські, молодіжні організації та об'єднання, організується видавнича діяльність. Діють спеціальні дослідні установи (Мюнхен, Гарвард), ряд факультетів із викладання української мови та історії при вищих навчальних закладах.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ УЧНІВ ІЙІШШШЮЯШШГ-Бесіда за запитаннями.

1) Коли було проголошено незалежність України?

2) Хто став першим Президентом України?

3) 3 якою метою було прийнято Конституцію?

4) Пригадайте, коли в Україні було вперше прийнято Конститу­цію.

5) Що таке діаспора?

6) У яких країнах живуть українці?

V. ПІДСУМКИ УРОКУ ШНШПШШПНШПШШНШ^^МШКІ Заключне слово вчителя.

24 серпня 1991 р. Верховна Рада УРСР прийняла Акт проголо­шення незалежності України, 1 грудня 1991 р. цей Акт був підтвер­джений усенародним волевиявленням — референдумом. Також було обрано першого Президента України, ним став Л. М. Кравчук. Поча­лось незалежне життя молодої держави. Важливою віхою на шляху становлення демократичного суспільства в Україні стала «Помаран­чева революція» (2004 р.).

1) Опрацювати матеріал підручника [1, с. 241—247].

2) Підготуватися до тематичного оцінювання за темами «Україна пробуджується», «Українанезалежна».Тема. Оцінювання навчальних досягнень учнів за темами «Укра­їна в XIX—XX ст.», «Україна сучасна»*. ' Мета: повторити, закріпити й узагальнити матеріал тем, розви­вати вміння, навички, які формувалися на уроках; вихову­вати в учнів почуття патріотизму, толерантності, поваги до історичного минулого своєї держави. Тип уроку: перевірки й обліку знань. Обладнання: підручник, адміністративна карта України.

Методичні рекомендації щодо проведення уроку — див. урок № 8. Учителеві та­кож доцільно звернути увагу на особливості вивченого матеріалу.

Структура уроку

анізація навчальної діяльності днювання й перевірка знань учнів /Домашнє завданняХІД УРОКУ

!»ГАНІЗАШЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ* «V ? V^ДО '.·* -'т'Ь'Лв* і Учитель повідомляє учням тему та завдання уроку, інформує про ановані форми роботи.

ОЦІНЮВАННЯ Й ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ УЧНІВ

% Завдання на індивідуальних картках.

'^ладкьКплан розповіді на тему: «Т. Шевченко й український на-" ональнотвизвол ьний рух ». К а р т к а 2

Складіть план розповіді на тему: «Національне відродження кінця VIII — першої половини XIX ст.». ІС сі р т к & З

Складіть план розповіді на тему: «Українські землі у вирі Першої світової війни». ' .

Картка 4 t

Складіть план розповіді на тему: «Україна в полум і війни».

Картка 5

Складіть план розповіді на тему: «Чорнобильська трагедія..

Картка 6 вп оп ·

Складіть план розповіді на тему: «Україна в 60-80-ті роки

XX ст.».

Тестові завдання.

1) Назвіть держави, під владою яких перебували українські землі вХІХст.:

а) Польща, Росія;

б) Польща, Росія, Туреччина;

в) Росія, Австро-Угорщина.

2) Керівник українського громадівського руху в другій половині XIX ст.:

а) М. Грушевський; б) А. Шептицькии;

в) М.Драгоманов; г) В. Антонович.

213

3) Українську Центральну Раду очолював:

а) М. Грушевський;

б) В. Антонович;

в) С. Єфремов.

4) Збірка віршів Т. Шевченка, що відіграла провідну роль у про­будженні України, має назву:

а) «РусалкаДністрова»;

б) «Енеїда»;

в) «Кобзар».

5) Свято День перемоги над німецько-фашистськими загарбника­ми відзначається:

а) 1 вересня; б) 9 травня; в) 22 червня.

6) Чорнобильська катастрофа сталася:

а) 24 серпня 1991 р.;

б) 26 квітня 1986 р.;

в) 22 червня 1941 р.

7) Першим Президентом незалежної України був:

а) Л. Кучма; б) В. Чорновіл; в) Л. Кравчук.

8) Після поразки визвольних змагань 1917—1920 рр. в Україні свою владу встановили:

а) більшовики;

б) німецько-фашистські загарбники.

9) Незалежність України була проголошена:

а) 28 червня 1996 р.;

б) 24 серпня 1991р.;

в) 16 липня 1990 р.

10) Під час Другої світової війни територія України:

а) була окупована частково;

б) була окупована повністю;

в) не зазнала нападів ворогів.

11) Проти сталінського режиму на західноукраїнських землях зі зброєю в руках боролась:

а) УСС; б)УПА; в)УЦР.

12) Перший літературний твір, написаний народною українською мовою:

а) «Енеїда» І. Котляревського;

б) «Кобзар» Т. Шевченка;

в) «Чорна рада» П. Куліша.

Історична вікторина.

1) Назвіть імена авторів Державного Гімну України.

2) Назвіть імена учасників гуртка «Руська трійця».

3) Як називалися українські держави, що постали під час Укра­їнської революції?

4) Назвіть сучасні державні символи України.

5) Коли і де було засновано Кирило-Мефодіївське братство?

6) Які українські землі були під владою Австро-Угорської імпе­рії, а які під владою Російської?

7) Назвіть країни світу, у яких існує українська діаспора.

8) Коли було прийнято Конституцію України?

9) На якій книзі складають присягу Президенти України? 10) Які країни першими визнали незалежність України?

Бесіда за запитаннями.

1) Чому події XIX ст. на українських землях називають відро­дженням України?

2) Назвіть імена українських діячів, які сприяли національному пробудженню України.

3) За що Т. Шевченка було віддано в солдати і заборонено писати й малювати?

4) Які ідеї проголошувало Кирило-Мефодіївське братство?

5) 3 якою метою в Російській імперії було прийнято Валуєвський циркуляр і Емський указ?

6) Чому українці під час Першої світової війни опинилися у двох ворожих арміях?

7) Хто такі Українські січові стрільці?

8) Яка подія відбулася 22 січня 1919 р.? Чому цей день називають Днем Злуки?

9) Назвіть причини поразки визвольних змагань українського на­роду 1917—1920 рр.

10) Яку політику проводили більшовики щодо України?

11) Чому події 1932—1933 рр. називають голодомором?

12) Чим можна пояснити те, що Україна впродовж XX ст. була двічі втягнута у світові війни проти своєї волі й понесла в них значні втрати?

13) Яку політику проводили в Україні німецько-фашистські за­гарбники?

14) За що і проти кого боролась УПА?

15) Хто такі шістдесятники? За що їх переслідували та піддавали репресіям?

16) Які наслідки Чорнобильської катастрофи для України?

17) Про що свідчив референдум 1 грудня 1991 р.?

18) Які події і чому отримали назву «Помаранчева революція»?

19) Якою б ви хотіли бачити сучасну Україну?

215

III. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 'ШН&м · ^^ЖЖ^МШІМп >

Скласти кросворд із 12 слів, використавши терміни, поняття та

персонали вивчених тем.

Тема. Урок підсумкового узагальнення «Історія Україна»*. Мета: повторити, закріпити й узагальнити матеріал теми, роз­вивати вміння, навички, які формувалися на уроках; вихо­вувати в учнів почуття патріотизму, толерантності, поваги до історичного минулого своєї держави. Тип уроку: повторювально-узагальнюючий. Обладнання: підручник, адміністративна карта України.

Структура уроку

I. Організація навчальної діяльності

II. Узагальнення

III. Підсумки уроку

ХІД УРОКУI. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ* ХІПНКШВ:

Учитель повідомляє учням тему уроку, його завдання та інформує про основні форми роботи.

II. УЗАГАЛЬНЕННЯ «ЮШіШШ^«^«ЗУШМіШ»Мйї ^ Вступна бесіда.

1) Що таке історія? Які науки допомагають історикам вивчати минуле?

2) Що вивчає історія України?

3) Що серед вивченого вас найбільш вразило і запам'яталося? По­ясніть, чому?

4) На які періоди можна поділити історію України? Який тобі найбільше припав до душі?

Творче завдання.

Розв'яжіть кросворд.

1) Засновник першої козацької Січі. 2) Останній гетьман України. 3) Наука, що вивчає речові історичні джерела. 4) Унія, у результаті

Методичні рекомендації щодо проведення уроку — див. урок № 7.стала греко-католицька церква. 5) Князь, засновник Галиць-линської держави. 6) Місто, де було засновано першу академію фаїнських землях. 7) Князь, за якого було хрещено Київську ', 8) Видатний український історик. 9) Полон, який збирали та-на українських землях. 10) Символ-відзнака козацької влади, голиця Української козацької держави. 12) Князь, засновник ькоїРусі.

і

10

12

11

Дидактична гра «Квадрат 5x5».

Учитель креслить на дошці квадрат із 25 клітинок. У кожній із них вписано дату, вивчену учнями. Клас ділиться на три команди. Завдання кожної команда розташувати в хронологічній послідов­ності вказані дати та назвати пов'язані з ними події.

Після цього можна провести другий тур змагання капітанів (для цього потрібно намалювати три поля з датами). Учитель по черзі на' зиває п'ять подій, а капітани повинні закреслити потрібну дату.

Виграє той, хто виконає завдання першим і не зробить помилок.

217

^Результати двох турів підсумовуються і оголошується перемо-

Гра сприяє закріпленню в учнів уміння визначати xpoнoлoгiчнv послідовність історичних подій і повторенню основних дат курсу.

1240

1113

882

1941

.1648

1945

1569

2004

1621

1596

1498

1253

,1837

988

1917

945

1939

1991

1932

1616

1764

1914

1840

1199

1036

III. ПІДСУМКИ УРОКУ МННШЮРІМППШЖР * Заключне слово вчителя.

Таким чином, ми завершили з вами перше знайомство з історією України. У наступних класах історія нашої Батьківщини буде ви­вчатися як систематичний курс від появи перших людей на її те­риторії і до сьогодення. Сподіваюсь, що набуті вами знання і вміння стануть вам у пригоді.

8 9

20 21

'22

23 24 25 26 27 28 29, ЗО 31 32

асов В., Данилевська О. Вступ до історії України. — К., 2005. анов К. О. Заліковий зошит. Історія України. 5 клас. — X., 2005. сов В., Данилевська О. Робочий зошит з історії України учня ІНласу. — К., 2005.

м О., Мартинюк О. Історія України. Друга половина XVIII — початок ст. — Кам'янець-Подільський, 2005.

м О., Мартинюк О. Історія України. 5 клас. Завдання для тематично-контролю знань. — Тернопіль, 2001, 2002.

лем О., Мартинюк О. Історія України. 5 клас. Зошит для тематичного «тролю знань. — Тернопіль, 2005, 2006.

.сем О., Мартинюк О. Історія України. 5 клас. Історичні диктанти. — Тернопіль, 2005.

їісем О., Мартинюк О. Робочий зошит з історії України. 5 клас. — X., 8006.

Ґісем О.ДМартинюк О. Історія України. 5 клас. Атлас-шаблон. — X., ,2005.

Грабовецький В. Нарис історії Галича. — Галич, 1997. Григор'єв-Наш. Історія України в народних думах та піснях. — К., 1993.

Давня історія України: У 2 кн. — К., 1995.

' Дерево пам'яті: книга українського історичного оповідання у 4 випус­ках. — К., 1990.

Загребельний П. Диво. — К., 1982.

Змієві вали: українські легенди та перекази. — К., 1992.

Коваль А. Знайомі незнайомці: походження назв поселень України. —

К.,2001.

Кондаков М. В., Гісем Н. М. Історія України. 5 клас. Дидактичні матеріа­ли. — К., 1999. Літопис руський. — К., 1989. Лицарі волі: У 2 кн. — К., 1992. — Кн. 1. Лотоцький О. Княжа слава. — К., 1993. Малий словник історії України. — К., 1997.

Місан В. О. Робочий зошит учня. Оповідання з історії України та рідного

краю. — К., 1995—1999.

Олесь О. Княжа Україна. — К., 1995.

Попик С. Українці в Австрії. — Київ: Чернівці, 1999.

Cae П. Історія України XVI—XVIII ст. — Львів, 2001.

Сочинський В. Чужинці про Україну. — К., 1992.

Слово о полку Ігоревім. — К., 1995.

100 найвідоміших українців. — К., 2001.

Сушинський Б. Козацькі вожді України. — Одеса, 1998.

Чотири Універсали. — К., 1990.

Янко М. Гомін землі: загадки топоніміки. — К., 2000. Янко М. Топонімічний словник України. — К., 1998.
Каталог: download -> version -> 1355684325 -> module -> 7135546784 -> name
version -> О. В. Гнидіна (координатор Л. Л. Халецька), Полтавська обл
version -> Завдання для IV загальнонаціонального етапу XI міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика (2011) з клас
version -> 5 клас українська література василь симоненко. «Цар плаксій І лоскотон» Мета: ознайомити п'ятикласників з цікавими сторінками життя митця, його твором «Цар Плаксій І Лоскотон»
version -> Матвійчук К. В. Формування високої мовленнєвої компетентності особистості як шлях до її успішної соціалізації
version -> Iv узагальнення і систематизація знань
version -> Робота з обдарованими дітьми – діяльність заради майбутнього України
version -> І яким то треба бути, щоб щасливим стати?


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка