Тема. Історія як навчальний предмет і наука. Мета


Тема. Культурне життя козацької України. МетаСторінка12/16
Дата конвертації05.05.2016
Розмір4.83 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
Тема. Культурне життя козацької України.

Мета: охарактеризувати стан культури за козацької доби; по­казати, що, незважаючи на іноземне поневолення, укра­їнська культура досягла високого рівня розвитку; україн­ські митці зробили вагомий внесок у скарбницю світової культури; показати діяльність та значення братських шкіл та Києво-Могилянського колегіуму (академії) у розвитку української освіти та культури; розкрити роль митрополи­та П. Могили в духовному житті українських земель; озна­йомити учнів з основними діячами української культури та їх здобутками, зокрема, з творчим доробком Г. Сковоро­ди; виховувати високі моральні якості на кращих зразках національної культури. Тип уроку: комбінований. Обладнання: підручник, стінна карта «Козацька Україна», репродукції картин історичних пам'яток, портрети діячів культури ко­зацької України.

Основні поняття і терміни: книгодрукування, братські школи, Киє-во-Могилянський колегіум (академія), іконостас, філо­софія.

Основні дати: 1586 р. — заснування у Львові першої братської школи;

1632 р. — утворення Києво-Могилянського колегіуму (академії); 1722—1794 рр. — життя та діяльність Г. Ско­вороди.149

Структура уроку

I. Організація навчальної діяльності

II. Перевірка домашнього завдання

III. Вивчення нового матеріалу

1. Умови розвитку української культури.2. Розвиток освіти. Братські школи. Києво-Могилянський колегіум (академія).

3. Митрополит Петро Могила.

4. Григорій Сковорода.

IV. Закріплення нових знань учнів ·-

V. Підсумки уроку

VI. Домашнє завдання----ХІД УРОКУ-

I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯМПННН» Учитель повідомляє тему й основні завдання уроку.

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ МННВМВШШІ

Завдання на індивідуальних картках. К а р т к а 1

1) Назвіть ім'я російської імператриці, у роки правління якої було знищено козацьку державу?

2) Яким чином було знищено Запорозьку Січ?

Картка 2

1) Хто був останнім гетьманом Запорозької Січі?

2) Які причини ліквідації російським царизмом Гетьманщини?

Картка З

1) Хто був останнім кошовим Запорозької Січі? Як склалась його доля?

2) Яким чином козацька старшина намагалася зберегти козацьку державу?

Фронтальне опитування.

1) Чим завершились спроби козацької старшини зберегти геть­манство?

2) Що ви знаєте про Павла Полуботка?

3) Хто був останнім гетьманом України?

4) У якому році було скасовано гетьманство?

5) Коли було зруйновано Запорозьку Січ?

6) Як склалася доля запорожців?

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ ^Яі--Ч'-!-^<^^'Лг1ЇН^*^«^Ш і 1. Умови розвитку української культури. Розповідь учителя.

Буремна козацька доба народжувала не тільки видатних гетьма­нів, відважних полководців, мудрих дипломатів, воїнів, а й учених, письменників, композиторів, малярів, архітекторів. їх талант при­множував славу України. Відродження української державності сприяло духовному піднесенню українського народу. До того ж укра­їнські гетьмани усїляко підтримували культурний розвиток Украї­ни. Важливим досягненням цієї доби стала широка грамотність на­селення.

Та розвиток української культури не влаштовував її поневолюва­чів. Польща й Росія намагалися різними заборонами знищити само­бутність української культури, а її діячів поставити собі на службу. Поки українська державність існувала хоча б у якій^ формі, вона перешкоджала духовному підкоренню українців. Та після знищен­ня Гетьманщини.! Запорозької Січі починається поступовий занепад української культури, поглинення її російською.

У розвитку української культури XVIII ст. тісно переплелися яви­ща, що сприяли і гальмували її розвиток. З одного боку, українські митці створюють шедеври архітектури, малярства, літератури, музи­ки, з іншого, в Україні закриваються навчальні заклади, забороня­ється друкування українських книжок. Ганебним явищем тогочасної дійсності стало те, що талановиті українські діячи, полишаючи рідні землі, змушені були йти на службу до російських царів. Українські селяни й козаки знов потрапляють до панської неволі.

Зле у світі, зле чувати.

Тепер правди не видати,

Тепер правду б'ють, карають,

А неправду величають...

Тепер правда хліба просить,

А неправда срібло носить...

Тепер правда є в болоті,

А неправда ходить в золоті [21, с. 289].

Українська культура XVIII ст. поступово набуває світського харак­теру, тобто звільняється від опіки церкви. Поширеним стає худож­ньо-мистецький стиль бароко. Запозичений у Європі, на українських землях він набув виразного українського забарвлення й отримав на­зву «козацьке бароко». Для цього стилю характерні такі риси, як під­креслена урочистість, пишна і вишукана декоративність, інтерес до людських почуттів та громадських вчинків.

151

Ш 2. Розвиток освіти. Братські школи. Києво-Могилянський колегіум (академія).

Колективна робота за підручником.

Коментоване читання оповідання з підручника «Коли мовчали гар­мати» [1, с. 125—127].

Запитання.

1) Що нового з'явилося в системі освіти в ті часи? Якими здобут­ками користувалися наступні покоління?

2) Чому виникають братства? Що являли собою братські школи? Яку роботу вони проводили?

3) Коли було засновано Київську колегію?

4) Хто був її засновником?5) Із чим пов'язана поява українського театру?

6) Назвіть ім'я видатного літописця козацької доби.

7) 3 іменами яких діячів української культури ми познайомили­ся на цьому уроці?

Ш 3. Митрополит Петро Могила. Розповідь учителя.

Петро Могила походив із роду молдавського господаря. Йому су­дилося відродити й реформувати Українську православну церкву. Примітним є те, що він народився в рік, коли в результаті Брестської церковної унії Українську православну церкву намагалися знищити.

Як вважають дослідники, освіту Петро здобув у Львівській брат­ській школі, а згодом у празькому університеті. Він служив у поль­ському війську. Брав участь у битві під Хотином. У 1620 р. під впливом відновленої митрополитом Йовом Борецьким Української православної церкви Петро Могила постригся в ченці Києво-Печер­ського монастиря і присвятив своє життя служінню Богу і церкві. У 1632 (1633) р. Петро Могила став митрополитом. Йому вдалося домогтися від польського короля визнання Української православ­ної церкви й повернення їй багатьох храмів, зокрема Софії Київ­ської. Після цього Петро Могила рішуче взявся за реформування церковного життя. Важливим на цьому шляху він вважав зміцнення влади митрополита, а також упорядкування системи обрядів і право­славного віровчення. Утілюючи свої наміри в життя, Петро Могила багато уваги приділяв освіті духовництва. Так, у 1632 р. ним був заснований Києво-Могилянський колегіум (академію). Українська православна церква стала на рівних конкурувати з католицькою церквою.

114. Григорій Сковорода. Розповідь учителя.Найвизначнішим українським діячем XVIII ст. був Григорій Ско­ворода (1722—1794) — філософ, гуманіст, просвітитель, поет, педа­гог, музикант.

Народився Г. Сковорода в сім'ї бідного козака на Полтавщині. У 12-річному віці він вступив до Києво-Могилянської академії. Сту­дент Сковорода володів неабиякими музичними здібностями. Із класу філософії його взяли до придворної хорової капели у Петербурзі. Дво­річне перебування у столиці спричинило перерву у навчанні. Згодом побачене при царському дворі вилилося у гнівне засудження тамтеш­нього деспотизму.

Завершивши навчання, Сковорода вирушає до православної церк­ви в угорському місті Токай і, користуючись цією нагодою, відвідує Буду і Пешт, Пресбург (нині Братислава), Відень, Венецію, Флорен­цію і, можливо, Рим. Опанувавши латинську, грецьку, польську, німецьку й церковнослов'янську мови, він мав можливість читати філософські твори стародавніх і сучасних авторів.

Після повернення в Україну Сковорода протягом 15 років приватно вчителює, викладає з перервами у Переяславському та Харківському колегіумах. Постійний тиск з боку представників церкви змушував його залишати викладання. У ці роки Григорій у пошуках істини і правди побував у Москві, обійшов всю Слобожанщину.

Звільнений з посади у 1769 р. Сковорода втратив можливість за­йматися педагогічною діяльністю. Наступні 25 років він вів мандрів­не життя, проповідуючи свої ідеї і світогляд. Численні пропозиції духовенства і світських правителів зайняти ту чи іншу посаду, філо­соф відхиляв, стверджуючи: «Мій жребій з голяками». Під час цих мандрівок він складав твори, які сам переписував і дарував друзям і знайомим.

Помираючи у селі Пан-Іванівці (нині с. Сковородинівка) на Хар­ківщині, філософ заповів викарбувати на своїй могилі: «Світ ловив мене, та не спіймав».

У філософських роздумах Г. Сковорода велику увагу приділяв тому, як людина може стати щасливою. На його думку, для цього потрібно пізнати самого себе і займатися у житті тим, що людині при­родно. Одним із головних джерел творчості Сковороди була україн­ська дійсність другої половини XVIII ст. Ймовірно саме тому філософ твердив, що найвищим досягненням людини є свобода і треба за будь-яку ціну забезпечувати особисту незалежність. Це переконання спри­чинило різке засудження тих, хто пригноблював українських селян.

153

Вихід з існуючого становища філософ убачав не в активній боротьбі, а в униканні ненависного світу зла, розуміючи під цим прагнення до непотрібного збагачення і пригноблення інших.

Григорій Сковорода про головну мету філософії Головна мета життя людського, голіва діл людських є дух лю­дини, думки, сердця. Кожен має свою мету в житті; але не кожен головну мету... Один піклується про черево життя, себто всі діла свої скеровує, щоб дати життя череву; ...інший — одягам й поді­бним бездушним речам; філософія, або любов до мудрості, скеро­вує усе коло діл своїх до тієї мети, щоб дати життя духу нашому, благородство — сердцю. Світлість думкам, яко голові всього. Коли дух людини веселий, думки спокійні, серце мирне,— то й усе світле, щасливе, блаженне. Оце і є філософія.

Запитання.

1) Як Г. Сковорода визначає головну мету людського життя і фі­лософії?

2) Як філософія може допомогти людині стати щасливою?

Велику роль у подоланні існуючого зла, на думку Сковороди, могла відіграти освіта. Просвітитель вірив у безмежні можливості людського розуму. «Не розум від книжок,— твердив він,— а книжки від розуму».

iv. закріплення нових знань учнів ШШШШШІЮШШШШНШШІ Дидактична гра «Снігова куля».

Правила гри. Перший учасник гри називає ім'я, твір або архітек­турну пам'ятку, які стосуються теми уроку. Наприклад, Самїйло Величко. Це слово повторює наступний учасник гри і називає інше слово чи термін. Зрештою, утворюється довгий тематичний ланцю­жок. Якщо учень робить помилку або довгу паузу, він вибуває з гри. Переможцем стає учень, який побудував найдовший ланцюг.

Для більш організованого проведення гри краще не залучати весь клас, а обрати декілька учнів, які працюватимуть біля дошки. Один учень контролює правильність ланцюжків.

Дидактична гра дозволяє у захоплюючій формі запам'ятати склад­ні для засвоєння терміни, назви, імена тощо.

Бесіда за запитаннями.

1) Про яких діячів української культури ви дізналися?

2) У які галузі культури вони зробили вагомий внесок?

Якщо залишається час, учитель може більш докладно розповісти про одного з діячів української культури XVIII ст.

v. підсумки уроку ї.^^ ^■.-,?<;-*лда;т».\-.^> '?.·>·."·-4-^-т-;т.*.

Заключне слово вчителя.

У XVI — першій половині XVII ст. українська культура досягла вагомих успіхів незважаючи на складні умови, у яких їй довелось розвиватися: національне поневолення, полонізація, покатоличення українського народу, постійні війни. Важливим надбанням цього пе­ріоду стали пам'ятки архітектури, твори іконопису й образотворчого мистецтва, рукописні й друковані книги, навчальні заклади тощо.

Учитель підкреслює, що створення Української козацької держа­ви сприяло розвитку й розквіту української культури. У цей період з'явилось чимало поетів, письменників, музикантів, композиторів, художників, архітекторів, учених, які своєю творчістю примножу­вали славу України.

Проте занепад і знищення української козацької держави негатив­но позначилося на розвитку української культури.

vi. домашнє завдання ііідт^ж;*^^ :»Яг*» >^.-^*^^ws«^a|ιшιιι

1) Опрацювати матеріал підручника § 17 [1, с. 125—131].

2) Використовуючи додаткову літературу, підготувати розповідь про одного з діячів української культури XVIII ст.

3) Скласти невеличку розповідь (десять речень) про філософа Григорія Сковороду.Тема. Узагальнення знань учнів за темою «Козацька Україна»*. Мета: повторити, закріпити й узагальнити матеріал теми, роз­вивати вміння, навички, які формувалися на уроках; вихо­вувати в учнів почуття патріотизму, толерантності, поваги до історичного минулого своєї держави. . Тип уроку: повторювально-узагальнюючий. Обладнання: підручник, стінна карта «Козацька Україна».

Структура уроку

I. Організація навчальної діяльності

II. Повторення й узагальнення знань учнів

III. Підсумки уроку

IV. Домашнє завдання

Методичні рекомендації щодо проведення уроку — див. урок № 7.

155

ХІД УРОКУI. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ' \ V ' - '

Учитель повідомляє учням тему уроку, його завдання та інформує про основні форми роботи.

II. ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ УЧНІВ ж:ь»*\£^--^-\г

Учитель стисло нагадує основний матеріал, що вивчався упродовж опрацьованої теми.

Вступна бесіда.

1) Вивчення якої теми ми завершили?

2) Чому тема називається «Козацька Україна» ?

3) Хто такі козаки?

4) Визначте ключові події в історії козацької України.

5) Визначте, скільки років тривала козацька доба в історії Укра­їни. .

а) Яку дату треба брати за початок відліку козацької доби?

б) Яка дата вважається завершенням козацької доби?

Дидактична гра «Конверт-сюрприз»

Правила та методику проведення гри див. на с. 58.

Робота з документом.

Прочитайте опис тактики морського бою козаків із турками з твору Гійома Лавассера де Боплана і дайте відповідь на запитання.

1) Які переваги мали козаки перед турецьким флотом і як вони ними користувалися?

2) Чому козаки не вступали у відкритий бій, а намагалися діяти хитрістю?

.. .А коли вони наткнуться на якісь турецькі галери чи інші суд­на, то переслідують їх, нападають на них і беруть їх штурмом. Ось як це відбувається: їхні судна виступають з води не більше, як на 2,5 стопи (приблизно 81 см), тому вони [козаки] помічають судно або галеру раніше, ніж можуть бути помічені самі. Далі вони опускають на своєму човні щогли і визначають напрямок вітру, намагаючись плисти так, щоб сонце до вечора було у них за спиною. За годину перед заходом сонця вони із силою гребуть до судна чи галери, доки не опиняться на відстані 1 льє (4 км 444 м), і звідти стережуть їх, боячись втратити з поля зору. Потім десь біля півночі (подавши сиг­нал) вони щосили веслують до судна, [причому] половина команди готова до бою, тільки й чекає, коли судно настільки наблизиться, щоб стрибнути на нього. Ті, що на судні, дуже дивуються, побачив­

ши, що на них напало 80 чи 100 човнів, з яких сипляться люди, од­разу ж захоплюючи корабель.

Тестові завдання.

1) Гетьман Петро Конашевич, який на Запоріжжі отримав пріз­висько Сагайдачний, за своє довге й буремне життя брав участь у багатьох битвах, де проявив свій полководницький хист. Упізнайте за описом, про які битви йде мова. Укажіть роки, коли вони відбулися.

Опис

Де відбу­лась битва

Рік

Під час чергового морського походу козаки несподі­вано для турків з моря навальним штурмом захопили грізну турецьку фортецю. Знищили 14 тис. турецьких воїнів, потопили турецькі галери (каторги), визволи­ли багато полонених. Місто-фортеця мала лиху славу в українців: тут розміщувався найбільший невільни­чий ринок Криму, де починалася для багатьох україн­ських бранців довга дорога неволіКоли до владігвТуреччині прийшов султан Осман II, він здійснив чергову спробу підкорити Європу. Ве­личезне турецько-татарське військо (250 тис. осіб) рушило в похід. У вирішальній битві, що тривала ■ майже місяць, польське військо (35 тис. осіб) і укра­їнські козаки (41 тис. осіб) здолали ворога і відверну­ли загрозу поневолення не лише від Польщі, а й від усієї Європи2) Які з наведених тверджень є причинами Національно-визволь­ної війни під проводом Б. Хмельницького?

а) Утиски українських селян з боку польських панів;

б) поразка Польщі у Тридцятилітній війні;

в) козацькі повстання проти Польщі наприкінці XVI — у пер­шій половині XVII ст.;

г) утиски української православної церкви, покатоличення;

д) полонізація;

е) наступ польської влади на права і привілеї козаків; є) постійні напади татар і турків на українські землі;

ж) втеча Б. Хмельницького на Січ, обрання його гетьманом;

з) створення церковних православних братств.

3) Підкресліть назви битв, які відбулися під час Національно-ви­звольної війни.

Хотинська, Пилявецька битва, битва під Берестечком, битва на р. Калці, Корсунська битва, битва на Синіх Водах.

157

4) Установіть відповідність між посадами та іх функціями.

Г"~] Гетьман

| | Генеральна старшина | | Загальна військова рада | | Полковники [ |Сотники

5)

6)

7) 8)

1) Управляв частиною полку.

2) Глава держави, якому належала вища влада в державі.

3) Стояв на чолі полку.

4) Державний орган, який виносив найважливіші ухвали в житті дер­жави й війська.

5) Помічники гетьмана, які допомага­ли йому в управлінні державою.

У березні 1654 р. між Московською державою і козацькою Укра­їною було підписано договір, який увійшов в історію під назвою «Березневі статті». Що передбачав цей договір? Чи був він реалі­зований? Які наслідки мав цей договір для козацької України? Поставте події в хронологічній послідовності. [^Закріплення поділу України на Правобережну і Лівобе­режну. Г~1 Полтавська битва.

Г~1 Зруйнування Запорозької Січі російськими військами за на­казом царя Петра І.

Г~1 Початок наступу московського царя на незалежність ко­зацької України.

| І Заснування Олешківської Січі.

Назвіть міста України, де коштом І. Мазепи були збудовані церкви й монастирі.

Заповніть таблицю. Упізнайте за описом ім'я історичної особи.

Опис

Ім'я особа

Митрополит Української православної церкви. Засновник Києво-Могилянської академії
Літописець Національно-визвольної війни укра­їнського народу під проводом Б. Хмельницького
Учений, мандрівний філософ, поет, мав хист до "співу і музики
III. ПІДСУМКИ УРОКУ .; п^^з^.с;*:^;^ Заключне слово вчителя.

Сьогодні на уроці ми разом пригадали й узагальнили матеріал теми «Козацька Україна». Упродовж неї ви познайомилися з найвизна­чнішими подіями та іменами діячів цієї трьохсотлітньої доби. Проте,

звичайно, дуже багато цікавого залишилося цоза сторінками підруч­ника. Для того, щоб дізнатися більше, варто прочитати історичні по­вісті й оповідання, написані письменниками та істориками про геро­їчні часи. (Учитель наводить учням додаткову літературу, яку вони можуть прочитати з даної теми.)

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготуватися до тематичного оцінювання. Повторити § 12—17. Опрацювати завдання на с. 132—134.Тема. Оцінювання навчальних досягнень учнів за темою «Ко­зацька Україна»*. Мета: оцінити знання матеріалу теми, розвивати вміння, нави­чки, які формувалися на уроках; виховувати в учнів по­чуття патріотизму, толерантності, поваги до історичного минулого своєї держави. Тип уроку: перевірка та облік знань. Обладнання: підручник, стінна карта «Козацька Україна».

Структура уроку

I. Організація навчальної діяльності

II. Оцінювання і перевірка знань учнів

III. Домашнє завдання

-- ХІД УРОКУ-I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ :х^.Уі^Ш^7ШШІШ

Учитель повідомляє учням тему та завдання уроку, інформує про заплановані форми роботи.

II. ОЦІНЮВАННЯ І ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ УЧНІВ :k«.'-::-/L<

Завдання на індивідуальних картках. К а р т к а 1 ·

Поясніть значення понять і термінів ясир, повстання.

Методичні рекомендації щодо проведення уроку — див. урок № 8. Учителеві та­кож доцільно звернути увагу на особливості вивченого матеріалу.159

К а р т к а 2

Поясніть значення понять і термінів Запорозька Січ, клейноди. Картка З

Поясніть значення понять і термінів братство, чайка.

Тестові завдання.

1) Слово козак у перекладі означає:

а) вільна людина; б) воїн; в) кіннотник.

2) Перша Запорозька Січ була заснована:

а) П. Конашевичем-Сагайдачним;

б) С. Кішкою;

в) Д. Вишневецьким (Байдою).

3) Засновником Києво-Могилянського колегіуму (академії) був:

а) П. Конашевич-Сагайдачний;

б) П. Могила;

в) В.-К. Острозький.

4) Як називалося місто в Криму, де був розташований найбільший невільничий ринок, на якому продавали бранців з України?

5) У Хотинській битві перемога була на боці:

а) козаків; б) козаків і поляків; в) турків і татар.

6) Назвіть ім'я найвідомішого дослідника козацтва.

7) Хто очолював Національно-визвольну війну українського на­роду середини XVII ст. ?

а) Б. Хмельницький;

б) І. Виговський;

в) І. Мазепа.

8) Національно-визвольна війна українського народу розпоча­лася:

а) 1648 р.; б) 1649 р.; в) 1651 р.

9) У якому році відбулась Переяславська рада?

а) У 1648 р.; б) 1651р.; в) 1654 р.

10) Хто був останнім гетьманом України?

а) П. Орлик;

б) К. Розумовський;

в) І. Мазепа.

11) За правління якої російської цариці було ліквідовано гетьман­ство і знищено Запорозьку Січ?

а) Катерини І; б) Єлизавети; в) Катерини II.

12) Останнім кошовим отаманом Запорозької Січі був:

а) І. Сірко;

б) П. Калнишевський;

в) К. Розумовський.

13) Поразка в якій битві завадила союзнику І. Мазепі реалізувати плани щодо визволення України від московського панування?

а) Битва під Берестечком;

б) Конотопська битва;

в) Полтавська битва.

14) Вища влада в українській козацькій державі належала: а) отаману; і б) гетьману; в) козацькій раді.

15) Яке місто було столицею Української козацької держави — Гетьманщини за часів Богдана Хмельницького?

а) Чигирин; б) Глухів; в) Батурин.

16) Назвіть ім'я найвидатнішого українського філософа.

Історична вікторина.

1) Які події відбулися раніше?

а) Заснування Острозької чи Києво-Могилянської академії;

б) Хотинська війна чи Національно-визвольна війна під про­водом Б.Хмельницького.

2) Заповніть пропуски в тексті та дайте відповіді на запитання.

а) Перша битва Національно-визвольної війни під проводом Б. Хмельницького відбулась біля...

б) Найбільший невільничий ринок у Криму, на якому продали бранців з України, був розташований у місті...

в) Перша Запорозька Січ була розташована на острові...

г) Засновником першої Запорозької Січі був...

д) Добу героїчних походів запорозьких козаків пов'язують з ім'ям гетьмана...

4) Назвіть три битви Національно-визвольної війни українського народу під проводом Б. Хмельницького, у яких козацьке вій­сько здобуло перемогу над поляками.

5) Назвіть ім'я та прізвище найвідомішого козацького літописця, який описав Національно-визвольну війну українського народу.

6) Яку назву мала Українська козацька держава, що постала в ре­зультаті Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст.?

7) Де розташований сучасний музей «Козацькі могили»?

8) Які держави претендували на землі Української козацької дер­жави — Гетьманщини?

9) Між якими державами була поділена Україна після укладення Андрусівського перемир'я?

10) Який з українських гетьманів найдовше тримав булаву?

11) На кого розраховував І. Мазепа у боротьбі за звільнення Укра­їни від влади російського царя?

12) Кого «світ ловив, та не впіймав»?

161

Бесіда за запитаннями.

1) Вивчення якої теми ми завершили? Поясніть її назву.

2) Які причини виникнення козацтва? Яким роком датується перша згадка про козаків?

3) Розкажіть про устрій Запорозької Січі.

4) Чому на Січі всі посади були виборними?5) Які наслідки мали для України татарсько-турецькі напади?

6) У чому полягає роль П. Сагайдачного у зростанні могутності козацтва?7) Назвіть найвагоміші здобутки української культури XVI — по­чатку XVIII ст.

8) Чим завдячує українська православна церква П. Могилі?9) Назвіть причини Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст.

10) Що змусило Б. Хмельницького укласти союз із Московською державою?

11) Як ви вважаєте, які головні здобутки Національно-визвольної війни українського народу під проводом Б. Хмельницького?

12) Що зробив І. Мазепа для розвитку української культури?

13) Чому народ не підтримав виступ І. Мазепи проти царя?

14) Чим Запорозька Січ не влаштовувала російський царизм?

Скласти кросворд із 12 слів, використавши терміни, поняття та персоналії вивченої теми.


Каталог: download -> version -> 1355684325 -> module -> 7135546784 -> name
version -> О. В. Гнидіна (координатор Л. Л. Халецька), Полтавська обл
version -> Завдання для IV загальнонаціонального етапу XI міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика (2011) з клас
version -> 5 клас українська література василь симоненко. «Цар плаксій І лоскотон» Мета: ознайомити п'ятикласників з цікавими сторінками життя митця, його твором «Цар Плаксій І Лоскотон»
version -> Матвійчук К. В. Формування високої мовленнєвої компетентності особистості як шлях до її успішної соціалізації
version -> Iv узагальнення і систематизація знань
version -> Робота з обдарованими дітьми – діяльність заради майбутнього України
version -> І яким то треба бути, щоб щасливим стати?


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка