Тема Акціонерні товариства в Україні Поняття акціонерного товариства в Україні


              ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВАСкачати 103.28 Kb.
Сторінка18/25
Дата конвертації27.01.2021
Розмір103.28 Kb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   25
11.              ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

11.1.        Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, що здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов’язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

11.2.        Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом і законодавством.

11.3.        Права та обов’язки членів Правління визначаються законодавством, цим Статутом та Положенням про Правління Товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом Правління. Від імені Товариства контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.

11.4.        Голова та члени Правління обираються Наглядовою радою на строк до 3 (трьох) років. Кількість членів Правління разом з Головою Правління не може бути менше 3 (трьох) осіб. Кількісний склад Правління визначається Наглядовою радою.

11.5.        Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії.

11.6.        Голова та члени Правління обираються Наглядовою радою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні, і можуть переобиратися необмежену кількість разів. Пропозиції про висунення кандидатів на посади членів Правління повинні містити ім’я кандидата, місце його роботи, займану посаду, відомості про зайняття посад в органах управління інших організацій.

11.7.        Наглядова рада вправі достроково припинити повноваження будь-кого (або всіх) із членів Правління. Підстави припинення повноважень членів Правління встановлюються трудовим законодавством та трудовими договорами з ними. У разі дострокового припинення повноважень окремих членів Правління повноваження новообраних членів діють у межах строку, на який утворено Правління.

11.8.        Засідання Правління проводяться в міру необхідності і вважаються правомочними, якщо у засіданні бере участь більше половини складу членів Правління.

11.9.        Голова Правління скликає засідання Правління, визначає порядок денний засідань з врахуванням пропозицій, внесених членами Правління та Наглядовою радою.

11.10.    На засіданні Правління ведеться протокол. Протокол засідання Правління підписується всіма членами Правління, які взяли участь у засіданні, та надається за вимогою для ознайомлення кожному члену Правління, члену Наглядової ради або представнику профспілкового чи іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

11.11.    На засіданні Правління кожний член Правління має один голос. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх членів Правління. При рівній кількості голосів приймається те рішення, за яке проголосував Голова Правління.

11.12.    Засідання Правління в обов’язковому порядку скликаються на вимогу Наглядової ради або Голови Правління.

11.13.    Кожен член Правління має право вносити питання до порядку денного засідання Правління.

11.14.    Голова Правління має право без довіреності діяти від імені Товариства, здійснює оперативне керівництво Товариством, уповноважений самостійно вирішувати питання поточної діяльності Товариства, представляти Товариство в усіх підприємствах, установах, організаціях та органах, як в Україні, так і за її межами, затверджувати організаційну структуру, штатний розклад та посадові інструкції працівників Товариства, відкривати в банках поточні та інші рахунки, підписувати фінансові та інші документи, зовнішньоекономічні контракти, кредитні договори, трудові та інші угоди, видавати довіреності, вчиняти інші юридичні дії, за винятком віднесених цим Статутом і законодавством до компетенції інших органів управління або з врахуванням обмежень (чи необхідності попередніх погоджень), встановлених цим Статутом.

11.15.    Голова Правління забезпечує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради, Правління, вимог цього Статуту, умов колективного договору та зобов’язань перед контрагентами за господарськими договорами, відповідає за збереження майна Товариства та його належне використання. Згідно вимог законодавства Голова Правління організовує ведення бухгалтерського обліку, подання податкової та статистичної звітності, виконує інші функції, необхідні для забезпечення поточної діяльності Товариства.

11.16.    У разі тимчасової відсутності Голови Правління на період відпустки, відрядження, хвороби його обов’язки виконує один із членів Правління. Виконання обов’язків здійснюється на підставі наказу Голови Правління згідно з рішенням Наглядової ради.

Особа, на яку тимчасово покладаються обов’язки Голови Правління за його відсутності, має всі повноваження Голови Правління, передбачені законодавством, цим Статутом та Положенням про Правління, в тому числі діє без довіреності від імені Товариства та представляє його інтереси в усіх установах, підприємствах та організаціях. Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України.

11.17.    Голова Правління вправі надати членам Правління право діяти від імені Товариства іншим особам на підставі відповідним чином оформленої довіреності (доручення) з визначенням конкретних повноважень такої особи.Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   25


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка